Goudsche Courant, zaterdag 14 oktober 1916

3 vrouwenkrachten aangeworven om d sVtauin te vervangen Naar ons verzekerd werd begint bet Duitsche fctaat wurwerkal wat mimler accuraat ie ioopen I Duilsehe bladen deelden mede dat vrouwen die liohamBlijk voldoende ontwikkeld zijn voortaan ook als stookster op dte Berlijnsche locale sUKwrwegeii znllen dienst doen in Orlekenland Hel betiakking tot de overgave van de driekaohe vloot aan de Knteate merken ole Weenridie bladen op dat de Entente hüikbaar alle hoop op eea vrijwillige ea krachtige medewerking van Griekenland heelt opgtegevon daar hel ander onmiogeHJk zou zijn dat hun toekomstige bondigenoot op ojergetijke wijze behamiteld kan worden Ook de verwachtingen van een otfenïlet uit dte riohtmg van Salonikl val men niet ematig op en men mietent dat dte Entente tot deze middieien tegenover Griekenland haar toevlucht heeft genomen om bij haar eigen volkeren den scliijn te verwekken dat de groote onderneming tot dliSver vertraagd is gewomen in verband mM hel bewwerdte GriekSche gevaar itil in dten nig dreigde Het Neue Wtener Jenmal vraagt of arruil thans eindelijk tot het zoo dlk Qls aangtekondtgidte groote offensief zal overgaan 25 October in den Nieuwen Schouwburf volkomen suroes = Firma Wed A Pino Een blik in onze Etalage êfieit U een overzicht van onze bijzondere groote voorraad stoffeer vooi Kleeding n r Maat De collectie 80 Toeslag voor Rijktambteoaren Men leini ons nit den Haag De Minister van PinanclSn dealde Zaterdagmorgen aan den voorzitter en seoretaris van da Centrale van Voreenigingen Tan Ambtenaren en Beambten in Rgksdientt mede dat hg weer een voorstel tot verleenen van den toeslag aanhangig zal maken waarbg de loongrenzen hooger znllen worden gesteld dan bij de eerste regeUng ook na daaraan gegeven uitbreiding van 1200 tot 1500 galden en dat het ook in zijn bedoeling ligt het percentage te verhoogen Art 192 der Grondwet De uitslag van de stemming tegen de w ziging van art 102 vao de Clrondvet in de Vereeniging van Hoofdenvan Scholen in Nederland la dat 878 leden aioh voor en 860 tegen de voorgestelde wnsdging van bedoeld artikelhebben verklaard N B Ct e kleine Marietta dte plaats der moeder te vervanipenj i Men zou In verzo king kunnen komen zoo nog meer over het noodlot te fUoSufeeren zich over te gjeven aan veriöoedena wat dit noodlot nog nwer ondOorgrondeiijka In dten stehoot bergt Misschien komt het uur nnevmuw blsa miS hier is dat uur niet eens oo he ver verwijderd waarop ik u ote geafehiedenia van mijn Verloren l ar dijs vertellen kan vertellen moet ook dit schilderij heeft als elk grout kunstwerk irijn noodlot Het heeft u beroemd gemaakt hel heeft u tot slotheer van KoSeiihohe tot echtgenoot van uw vrx uw gemaakt mijnheer FerSt dat ia toch ook het noodlot J at heeft het melvronw ElSa en nng meer nog veel meer 1 Nog mieer miijnheeir Forst Op eter toon van Sohrik waS deze vraag over EiSa s lippen gekoinien want zij had opgenWrkl dat Erich hij 7 ijn 1 aatste woorden plotseling verbleekte en wankelde Om Oo Wwil wat is er dtin nog meer mijnheer Forat l Wordt vervolgd CLLl fr L f di é m Wiikel Inventarisseiir TE l£Ödf een groote partij toonbanken en wlnkelkasten Een groote J art Cafèstoelen en tkldl Kn varder alle soorten van wlnkelgoederen LANQE BAANSTRAAT 41 4 TELBPOON Sójo I ROTTERDAM é i if j ü a é ii CARI lüOEB Cm 60 0pf ri OffTOWWM DE KLEINE WINST leveren ALLES op het gebied j van Kleding en Meubileering Talafoan lntaroammunaal 3M Speciale inrichting tot het vervaardigen van werbaDsgoederen en bedfijfslileeÉg Op zeer gemakkelijke oi ditiètu Billijke prijzen GiHiotste keuze Lage prijzen vaste prijzen soliede goederen prima afwerking verkoop uitsluitend A contant BOHÈME Puccini s meesterwerk gaat = Overal lit M mmmw te oudewater maakt bekend dat op WOENSDAG DONDERDAG en VRIJDAG Mji Gouda Markt 10 BOOTEN BESCHIKBAAR zijn ao tot vervoer van VEE MEÜBELE en BOUWGEREEDSCHAPPEN tegen BILLIJKE TARIEVEN Zich te vervoegen bij den Dueot A J DEGOElf te Montfoort telefoon no 13 en bg den kapitein A OOMS te Oudevirater Ms Piiisdag 17 en Woensdag 18 October noè 2 Reolamedagew in de wan oud liekende solieda en goedkoop adroosen i Deraisaisons m Patetots in de nieuwste modellen is BUITENGEWOON H H DE KLERK i Zoieh HOOFDMAOAZljIN Goudsche Wagenstraat hoek Achterktooster Magazijnen Achterklooster 85 91 93 109 2e Magazijn Jonkerfransstraat 128 bij de Wekelijks che Markt en Goudsche Singel ROTTERDAM Telef Intere 4341 en 8050 Maisoii vaa Teelfieb i 134 JMkeFfrsffssti 1 ROTTERDAM Gedarende de 2 RECLAMEDAGEN bijzondere voordeelige aanbiedingen van een prachtpartij circa 3000 stuks AmSÏER KIIIIPEIÏÏII 240 in bijzonden giHHito maden en niewwaie patro ne n 4 bij t ef 4 ba 8 ei 8 bfJ 8 T OOK ALLE ANDERE SOORTEN Karpetten Tapijten Vioerzeilen LnMteums Gordijnstblleny Vitrage Rolgordijnen Gutta percha Velvet en PelutflM Tafelkleoden en niet t © vfiffirten een groote soEteoEiog WDILM n tESTIKTE DEKEIS Bezoek onze Keclamedagen V kunt nu GELD BËSMfIËN en KOOPJES HALEN 11 Wm ATTENTIE s v p 11 Bericht dat de Collectie Herfst en Winterfioeden t r besiohtiging i gMteM Byke kenze in 100 HOEDEN en FOURNITUREN yen oiitagen 1780 rollen IWUMS en nOEIZEIlEII Wttt Het beste adres voor Wederverkoopers Wê I Ti© ia T sr © © aa A d Tr©rt©aati©Tolsud voor Q o ctd su © za paaQj t±©3aB©aa Verechijnt dagelijks Alr behalve Zon € n Feestd n PRUS DER ADVERTBNTIÉN Van 1 5 gewone regels met bew s ummer f 0 55 Elke regel meer 0 10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingei worden deze legen Iwee berekend Dienstaanbiedingen per plaatsing van 1 5 regels f 0 35 by voorultr betaling elke regel meer 6 ets Reclames f 0 25 per regel Groote letters en randen naar plaatsruimte f PRIJS VAN HIT ABONNEMENT Per kwartaal f 1 45 Idem franco per post 1 50 Met Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per post Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Buread Makkt 31 by onze Agenten den Boekhandel en de Postkantoren Telefoon latere 82 üitffevers A BBIlOjULir EH Telefoon Intere 82 De Oorlog Aan bet Weatdük Pront Tegenaanval der Ltuitachera Het Frantfche oumrowuiiqué van 14 Oct mat Tm Noon en dwr Somtae maakten ie Fraiwehen vonterinSon Bij Malaslse ten Zulften der Somme dBdw de Lhiitöohertf na een hevig apervuur e i kraohtigen aanval op de l raiwWie stellingen bij Ablainoourt en siaogKlien er In een stuk van het d rp en oe loopgraven tenNoordnflftten daarvan opnieuw te bezetten Een terstond iiilgevoerdie tegenaanval teFraniK hen verdreet hen er weer uit Van het verdere front valt i ie fl e vermeiden Franefche vliegenierf bombanloorilen Bouaaera en Ardeaül Mlat en nevel bdetdmeren de luctataotle ovw hpt geheele Iront Dui whe tegenAanvalfen afgeslagen liet i canache conüniuoiqué van 15 Oït iuMI Teu Zitiden der tiotnine poogKÏen de üuitöoher giirterenavond verschel dene tegenaanvallen te doen op ite aldUngen welke de Fmnachen in ilen loop van ata dlag hadd vermeesterd Ëemgen vrerden reed door het Fraiu e artülerievaur uUeeugedreven elvortoè dl linie te hebben l ereUit anderen wertlen allen gewtult door het offensief ter FninB hen die al hun terreinwiniat handha ilden an bevcBHgdon Op de ree van het front vtÉ de nacht kalm OndiM de vwiiken op 300 meter van den bodem en het aanhi idende vuren hebben de Fransche vlie tnigen op de meet krachtige wijze ann de gwvwhten van gisteren medegewerkt en aJle verwOï tingPn overtroffen Ben Franseh vliegtuig keerde emn dbnr 300 kogels getrolten Ten noorden der SominiB hebben 2 l ranh ehe vliegeniers de Lhiilschere van diehtbij in hun loopgraven met mi tTOlllenrvnnr bestookt Kleine plaat ill ke siuceeftjen ilet Engelaciie conMiiuaiqué van 15 Oot luidt Oe ondenaemii eli welke ii ertn tegen de Stuff en de wabenlwh ns ten uilvoer werden gebracht hadden een groot tmcoe Ten Noorden der iStuffawhaii werden twee vijan Jeli ke lüopgravenlinie over een affltand van 2 X yardK gCKUiverd Op de wabenï han wasi e tetgenatand grooter Den vijanid werden oanaienlijke verliezen toegebracht Hidensi de e tweekrtjgaverriehtingen namen wij 2 oHl eieren en 30 i nmiidohappen gevangen In dien atg loopon nacht drongen wij de vijandelijke loopgraven Innnou ten Westen van Serrea len Noorden van Kockincourt eu ten Nooroten van Neuve Chapelle Wij namen legenrtandera gevangen De DuitLkiier gfiven Uenermont prlja liet 1 n 1 1 ö e h e eoiwnfliniquó van 1 Oct lui i eKe groep iuiiprec ht van l eieren Aan beide zi dien der b nume nas oe artiilorieütnid krachtig e breiuüezich over de Ancre naar net no irden uit lunchen Jonroeleltc en Kanoourt alÉMiede op het front liarleux Ablain ejuit verKreeg hij een groote heftiglieid Do En ls ïhe aanvullen leidden ten Noorden van ihiepval tot een handgemeen in onze iinlM Op één pum zelte de vijand zich vast üverig n Is hij nöet zWare verliezen teruggeworpen Inde streek van l Boeifg vïerd de vijand afgeslagen Oe Fraoaeben dieden aanvall i tuoehen Bairieiux en Ablainoourt Zij hebben in het dorp en in de auiker abriek Uenermont vasten voet geürege Overigens werdeni zij teruggeslagen Het Zuiiiielijk eedBalte van Ablaincourt la in oosl bezit Legergroep Ouitathen kroonprins Ten Oosten van de M aa waai hetartillerievuur bij tueöchenpoozen kraehtig I Am het OoftelQk Front Lt btrijd in 2 evenbiirgen Ha Duitsche oomnniniqué van U Jet luidt Op vele pioteu van het front ten Weten van Luzk levendige geveciiis actie Voordeelen der Ocitseh OVMteni ijksebo troepei Het D u i t a e fa e combnuniqué van 15 Oct Ilidt Op het front ten Weeten van l uok liield de verhoogde govechtóactie aan liet krachtige artillerievuur dat zich ongeveer op iiet front van Sinlowna aan de Stochod tot t ü teiijk van üorochow uitstrekte leiu de KuSaitche afanvallen in welke gisteren tot in hei boaohgebied ten Zuidteai van Zaturoy en In de streek van Hoebnow beperkt bleven en afge agen werden Ook tuslwhen den van Pluhow en Rflhaiyia naar Tornoppl ieldenden apoorweg en aan de Mtorajowlia ging het levendiger toe In dti Karpathen herover ten wij den op 31 S t verloren Sniotrec top in den sector van KirUbaba behafClden de Oostemir Hongüaröche troepen hij dien aanval vootdèWen en na men ill mlnn gevangew Aan het Z Oottfel Pront Voortdurende bejthieling n Het Engel faiche comaiuuniqué van V Ort luHt Op het Stroemla front tesohoot onze ai tiUerie het station van Seree en tla 1 raküdtenmt Op het Uoiraniront werden die vijandülijke verblnding gen in oen nacht van 1 8 op H Oet krachtig gebomJbapdieerd Aan het ItaliaanidM Front liet Italiaantfche oH ief geetuit Het Ooatenrijkfehe cauimiiilqué van 14 Oct lUluv i aar ook de otig Vai gikteren op het kuatfroot rustig rsrltep ia de aohtete gi oote stormaan Vai uer Italianen met de gevecbt van 11 Oct ais afgeslagen te beü ouwen Meer nog dan bij fa laatste veldslagen had dk vijainj dütmaal zijne krachten op den ZuMelijken vleugel geconcentreerol Itfttiaanflkihe aoMvallen Het Oo t en rljkaehc oomniii Aan het geheeie fiont in Zevenbergen blijven de Hon ilgenooten oprukken De vijanrt werd verdter teruggedrongen Vooral in den ctor van Krona adt nuaakte de actie van de IXiitaeh Oostenr HonigaarSche troepen goeden voortgang Dq achterhoeden van het terugtrekkende 2dé Roeroeenache leger kondten onae vervolging nergens tegenhouden Aan iiet oostelijke front wijkt dte vijantl overal tot het grensgebied tefug Het bekken van Haronateek en sik zijn weJer voor het grortlate gedteelte in onae hamten Ook Is de tegenstand van den vijand aan dkiu bovenrMaro en aan de hellingen van het Goergwiygebergte gebroken Alle drie hier optrekkende SoieMeenalabe tegerS zijn verslagen en bevlndten zich op tfen terugtocilt l fl g 4 eurtenisl3en zijn nog in volle o itwikkeling OVer de thans aangevangien actie kan op dtit iogenbllk nog slechts wonden rapdWgiedeeli dat üij krachtig e volgens het vattgeatelde plan ten uitvoer wordt gebracht en overal een gunatlg verloop neemt Oenengd Ooriocmicuws BteedH meer mannen opgeroepen Van de BelgiSohe grens wordt aan de Tel gemield niqué vat 15 Oct itüÊLl De gevechtSwerkz SwMj d bleef over het algemeen gering In de streek van Oorz deden do Italianwi hedenochtend een aanval op onze stellingen op de hoogte ten Oosten van S bei Deze aanval liep gedeeltelijk roedÉ in oo artillerievuur te pletter gedeeltelijk werd hij In een handgemeen afgeslagen Aan het Zevenburfache Pront iiot Ouitsohe comuauniqué van 14 Oct luid Oe vervolging ef bet Owtfiont maakte goede voAdenngem Ook aan den weg Ci zikfl iereva4jypiesLpaa week de vijand Aan d grenspaasen van het Burzeoiand wonnen de verbonden troepen terrein Oe itioeroenen verloren hier J gevang oen w o 8 officieren terwijl w i 6 machinegertCTOn venraeeeterdenu Ten W van den Vnlkaan paa werden vijandelijke aanvaUen door eene tegenaanval afgeslagen Op een punt kreeg de vijaud op de Kaudinie vaaten voet Sixxxs exxlaxxd Hef oproepen van manschappen voor den militairen dienst heelt thans over de gr ais zulk een omivang aangenomen nbt bt au aile be lrijven die tot duarmre ateehts het hoogstnoodi ge personeel konden behoudten thans ook nog van dte laatste mannelijke kraöhten beroofd worolen Oaaranderi bevonden zich talloo e daiuemd un J taugliche mannen die blijkbaar i u ineenuf bruikbaar materieel zijn geworriten want zij zijn ten slotte goed 1 gekeurd om In de rijen der aldus gevonrtde rö Jerves ten strijdte te trekken Dit la nog het eiTgiate niet Naar or thans toch uit een door onS lange de grens Ingeateld onderzoek blijkt zijn gisteren en eergisteren uit aüe openbare instellingen zooals tele graaf telefoon a ioor en tramiweg dfluaneposten andere dlenöteBi de miannen weggeUaald on wij meldden het reed nog geregeid ontvangt het achterbli venol gedeelte aantzegging om leh op de eerste oproeping te melden oorlogscorrespondent van ireie PrefcSe meldt De Neiie Er heei steht nu bijgevolg een zenuwachtige Spanning ondter ds bevo king die niet weinig verhof g l wordt door dte apgst dat straks de leeftijds grcnti miet nog enkele jaïen zal wor den verhoogd zoodlat ook de laatste man zich alS reserve zal hebben l gereei te houden FeulHafon Bij duizenden tegeiijk wordten thans keu Ik vraag het je voor dte kleine Marietta niet voor mSj t ta i trek je het lot van het kind aan dat geen raoedfer de hare noemen kan en breng in het eenzame Slot Uoeenhohe een heel klein beetje van de IMikt tie aan tiet ziekbed van je kleine Erica de bron van je geluk gewee i I Btoa keeJi zwijgend voor zieh Een donkere Woe was eeniklapö bij de woorden van Erioh in haar tot I U toe bleek gelaat gekomm Het aöei op en neer gaan van haar borht verried diat s5ij innerlijk een awaren strijd streed met haar beleedigden trots en haar gekrenkt gevoel van eigenwaarde EindeJijk kon aij zich weer wat beJieerstohen en Jle inspanning aanwendend om haar kalmte meeyster te blijveo antwoordde ij led r amler dttn u die mij heden zulk een positie in zijn huiS zou aanbieden zou ik miei vreugde ja antwoorden kou 11 an liarte dankbaar moeten zijn Want eerlifr geaegd aW ik niet in de eerstvolgende paar weken Mor In Mitinchen een betrekking OU vinden of zich ergiens andentf niet wat voordeed dan zou ik gedwongen zSJn met leege handen naar L chenhdm naar n jn broers en zustersi die evenrahi wat hebben terug te keeren en dbt zou mij tk hardter vallen dan op het slot Kosenhohe in dien betreicking te gaan om voor dfe kleine Marietta uw kleine CKarietts Erieh de plaats r moe der te vervullen I Ik wil het u be kennen ik beu tegec den wil mijner inioedter mCt mlijn overleden man getrouwd Ten alotle had de goede vrouw met haar bekroirtpcn en verouderote denkbeoidten niet zoo geheel l ongelijk Eigenlijk zou da wedmwnaar l Boos oe koopman in Lac4ienheira die zi vrtor mii op het oog had i beter zijn geweMt met zijn gezond lichaam en zijn goeote eigen zaak dan die alchrijver in MUnohen met zijn zdeke longen en zijn letterkundige toekon tplannen Bo toch nooit te verwtteenlijien waren U kunt u voorirtellen hoe moeielijk het iemand valt miet nlota in handen ahi zijn glga gak terug te keeren wanneer men als gansje over de i lUin ia gevlogen U neem mijn aanbod dua aan mevrouw Etóa vroeg hU sbd Onder een voorwaaw miinheier Forst En die eene voorwaarde is t U belooft mij nu reed vandaag mijnheer Forst dat u nooit over het verleden zult sjireken I Is u zeker genoeg van u zeil dat gij mSi dew belofte op uw eerewoord kunt geven Werkelijk nooit mevrouw EiSaV Wal moet dat beteekecen werkelijk noolt Ik begrijp u Inderdaad met mijnheer Forst l Weet gij wat ik op alt oogtenblik bedenk Elsh T Neen I Het verloren Paradijs Naar hét Duitscli v n EDWAItD STIIiGEBAUER Met autorisatie bewerkt door J P WESSELINK VAN KOeSUM Er zouden onwtandiggeden kunnen zijn die het Mij tot plicht maken ever het verleden miet je te spreken Ëlsa I 61 ü wilt daarmee zeggen nnijnheer Forirt dat u bij het zien van dezen definitieven aftocht de gedachte dioor het hoofd ging okit ik wei voor de noodzakelijkheid zou staan een werkkring te moeten zioeken U zult wel evengoed als ik zeif weteoi dht iemand die een betrekking zoekt de gewone dienstboden er buiten gerekend nog niet én aanbieding ontvangt terwijl hij die een betrekking aanbiedt een keus uit honderden heeft en daarom dicht u zeker d t het u vrij gemakkelSJk zon vallen eeo opiosaing te vlndlen Ik ben er volkomen van overtuigd Eiafe dat ik je een groot diens verzoek dat ik veei van je trol verg die eerst overwonnen moet wordön en denk wat ik je bidden mag niet zoo klein oo onedel over ij i ElA joor te verondtelStellen oat ik hier gekomen ben oo van de moeieiijke omgtandigbeote waarin Ik je Inderdaad aantrof miaiiritik te out Wat bedoelt u in dst verband met omstantighedien mSjnheor l orat Kr zijn omalandlgfaedten Erich dte men kan uitlokken I Of zijl gl plotseling tetaliSt geworden g oott gij tenslotte il aa ann het noodlot gij die toch uw geheeie laven nnet eigen handen in elkaar hebt g zet die van de stem van het noodlot dat volgtens de woorden van den dichter ook de drang van het hart kan zijn in het geheel J niet wlldte weten V liet kan zijn iat ik in verzoe l king weivi gebraoht om aan het nood Ij lot te gelooven mevrouw Elsto Of meent go dat de nHenSoh de jonge man die toch kan dwalen en struifcelen niet kan verancte en I AIS ik mijn gehelhs leven als ik de laatste t iai an van mijn leven naga dan kom ik Sin in verzoeking mevrouw Else aan zooiets als het noodlof te geinoven I I het g elln wKiHot dat gij nu vrij en als wwihiwe voor mij htaat mlevrouw Elaa gteen noodlot dat Melitta mij en haar kind In den steek liet geen noodlot dat dte zorgelonalieid barer vertzorgster de kleine in gevaar bracht goBn noodlot dat mij nu als rtmeakeling r aap u toevoert en mij rJwingt te zeggen Probeer het miBvronw Elsla bij najne