Goudsche Courant, maandag 16 oktober 1916

in 4tiiat ze voedsel te verScbaïtèn De giraanEolder UJ de boerea liggen vol doch de naaet tien wnnende kleine ve uder ii raddoos onadM Ue iiiier hein niet wAg leveren en de regeering zioo t lukt aüg niet kan En dat duurt zoo reeds wefcen en weken Ten einde IMd 0ua de menschenbij de handetaare oude geret othaver of tarwe koopen tegen echandelijk hooge prijzen De Handel verdient flHw eo daarop eu die eude partijen van vori oi oogat èehijnen onuitputtelijk Intusfichén lacht de faandet in z n vulMJe Elke dag dat het langer duirt vóór de dSetributle voor elkaar iS zorgt ham flinke handeftewinst aan oud koren Uitvoer van juteeakken Naar de Td uit den Haag verneemt treedt met Ingang van heden een nieuwe regeling ten aanzien van den uitvoer van Jutezakken naar Dultstehland in werkihg Tot duUverre waf het alleen mogelijk met consent Jutezakken ter verpakking dienende uU te voeren Thane zal de uitvoer worden tflegeaiaan wanneer een gelijk aantal zakken ten genoege van de tnepectie der douane vóór de uitvoer plaats heeft lU DultSchland hier horden gieSmlporteerd Wordton de uit Nederland aflcometige zakken terug gezonden dan wordt verlof verleend do hier gedeponeerde zakken weer naar Dultsdiland te exporteeren RegeeringMVarkenS Het dagelllkedi bestuurderVlowchvereeniglng heeft bij circulaire aan de producenten meegedeeld dat ingevolge het verlangen van den minister van lamlfoouw ndjvoAeld en handel om aan de varkec oudei die hun varkens wen fclien af te etaan tan behoeve van dé regieeringSJetributle I l ail te betalen per K ü sladbtgewicbt de VleedtehVereemging te beginnen met 29 October Ben Volgenden maatregel zal nemen Elke ieverar cier van regeeringsvarkens moet aan den varkensbviuder f 1 20 per K G Slacbigewicht betalen Wanneer miooht blijken dkit xulkSniet geschiedt zullen bij kennisneming door de Vlae0chvereeniging de Doodige maatregelen genomen worden m ce deti1 ©treffende perrfonen vo r verdere leveranties uit te lultsni Tot nakoming van dezen maatregel verzoekt het t g bestuur der VleeSchvercenigIng van belangtiebbenden de meeSt nvogelijke medewerking Enquête commissie Itegeeriti graaiLbediiJf Naar het HXiI verneemt zal op ultnoomglng van minister Posthuma tilnncn enkele dagien een enquotecom HHriSle voor het Regeei ingitgraanbednjf worden in het leven geroepen DeïW comlmAaSle zal een zoo uitgebreUl mogelijk ond inuiek Instellen naar de graanaankoopen die Sedert dte oprichting van het RIJ kSgraanbureau voor rekening der Hageering werden gedaan de onkoeten die In verband daarmede wercien in rekening gebracht voor opMaan enz deboekhouderij kortom naar alles wat met de finanèieele ultkomSteb van het bedril Sanienhangt Zijn de aan het blad verstrekte inlichtingen juiat den beMien de neeren E P de Monchjy liizn voorzit ter van do Kamer van Koophandel te Rotterdam en S 1 van Eeghen voorzitter van de Kamier van Koophandel te Ajntfterdaon zich bereid verklaard In d oontalaMe zitting Ie nemen Allevering en kleliièandgia rl tui veevoederaitlkelem De minister van landbouw nljvarheid en handel maakt ingevolge art 8 van de Distri butiewet 1916 bekend dat organiaMtes en bandelarai Ma na toewilzing door de ToewijKiDgsconcmUsie voor Teevoeder n dia Veevoederbureau s granen en veevoederartikelen met uitzondering van mals van a e regeering betrekken deize af moeten leveren aan degenen voor wie zij balelUngen ootvi i péin in vertioudlng van het aan hem toegewezen percentage en met inachtneming van de wljïiglngion door de Veevoederbureau s of de ToewlJzingBooramisteie In de aanvragen en bestelbiljetten aangebracht tegen een prijii gelijk aan do daor de regeering vaStgcSteli pri zen vermeerderd met werkelijk betaaJrte vracht onkosten en ten hoogste f O aB belooning per 100 K G illelanghebbenden werden opmerkzaam gemaakt dat overeehrijding vandeze bepalingen ingisrolge artikel 12 van de DisdrfbuHewet 1916 Strafbaar 1 et Oo t lmlil De onlaaton in Djunbi Men adnt ou uit V Onvenhaae Offiieel Volgeni d laaUt ontTtogen berichten ign drie ourgu in Falembane Uoeata Roepit Soekaplndah en Soekainndahetir all in de Babaadia triotan in Tvtet Benzine In verband met de mededeeling omtrent het ophanden tjn Tan de beeiBdigiac Taa den benzinenood kan nog worden gemeM dat binnenkort ongeveer 2500 ton benzine culten worden aangeToerd waarvan een erBte belending groot ongeTeer 800 k 000 toD onderweg is Boreaijtoi werden 4e vorige week 400 ton beniine welke Ua te lande reeds waren aangevoerd maar nog niet mochten wnden atgdererd ntlgegeven Vergoeding wegens koetwinnersdisp Naar het Volk meldt heeft de Minister van oorlog tot de burgemeesters de volgende vragen gericht Ten aanzien van hoereel militairenwordt vergoeding genoten ingevetge door ngenomen beslissingen Hoeveel van deze militairen zijn a vrijwilliger als bedoeld in het herbaaldeiyk gewijzigd Koninklijk besluit van 21Aug 1914 b diaistpliehtige bi de militie te land c dienstplichtige bij de seemilitiei d dienstplichtige bij de landweer e diwstplichtige bij de landstorm 8 Hoe groot is het bedrag doot u over het tijdvak van 8 16 October 191 uitgekeerd aan a vergoeding wegens den werkelQken dienst van vriJwilUgers b militievergoedittg wegens den dienstvan miUtiepUchtigen Wj de landmacht c militievergoeding wegens den dienstvan milltiepUehtlgen by de leemaehtt d landweervergoeding e landstormvergoeding 94d c Wt de vergoeding onder a b c Troonopvolging In de serie vlugschriften getiteld De Nederlandache Zaak die de firma v Holkema en Warandorf voor de Vaderlandsche Club uitgeeft zijn verschenen Beschouwingen over de troonopvolging in Nederland Tan prof mr D G D Fabius Het Tlugschrlft wijst er op dat da Grondwet toelaat dat zonder dat zij zelve gew4 igd wordt ec in de odre van erfopvolging vnrandering kan worden gebracht Is het mogelijk de verschillenlde groepen van verwachters buiten Prinses Juliana de huizen Saksen Weimar Reuss K strita SaksenMeinin gen Hohen ZoUem een andere tak van Seuss KSatiiU Sleeswijk Holstein Noorwegen SehaumburgLipe Zweden Wied eenvoudig te schrappen De schryver geeft hierop een bevestigend antwoord Het verdient Tolgens prof Fabius zeer ernstige overweging om alle jirfncht van coliateralen ter z j de te stellen u eveneens te doen vervellen de mogelijkbeid van een troonopvolging door het Huis NassauWellburg voorts ons land op geenerlet wtjze te binden aan eenig Huis of persoon bulten de nakomelingen van Koningin Wilhelmlna zoodat ingeval het o tt mocht geschieden dat de troon openviel tonder dat nakomelingen van Koningin Wilhelmlna aanwezig waren de Btaten Qeneraal naar de bepalingen van artikel 21 der Grondwet een nieuwen troonopvolger souden kunnen aanwijzen Cr$ii MMtrcceleii l te rlbutie van siuiker l ar bevordBring van eene goede dixtrtbutte van iHuiker heeft de nantater ï n Landbouw Nijverlieit en Handlel een rageting vaatgÈBield waar bij o a bepaald ia d t te baoild in auiker alleen iliegenm geoorlootu t die hij liet Suiker Oiötributiekantoir zyn ingeBfchreven heiaij ata beetwortelaiuikeriabrlek hetzij als rlilna derij heksi al wltfabrlek hetzij als tuKuihenbanddaar hetzij aia kleinhan delaar Het verïoek on in een dier uali telten te wxirdlen ingWCllreven wordt gericht tot en dharog wordt bcflist doot het bestuur der Buikerverl e li 1 Bij een beetlWing door het bestuur rekkende tot to chri vln in een der genoen jB quoliteiteo bepaalt t bestuur voor zoover betrelt de tu HChenbanoMaren en kleinliand 4aren de mftxlanuni hoeveelheid duiker welke door leder van tien zal mogen warden omgezet Alvorens in peacihrevea siilkerfabrieken rattinadBrijen witfabrieken en ta i8ohsnhan l laren hun taandM mogen aanvangen zullen zij een garantie moeten stellen wiaarvan het bedrag en de n aere bepalingen door dé RljkiPonilmtaMe van Toezicht op de Suikorvereemlging wordt va tg 9teld De beetwort s ikerfabrieken Aellen de duiker onmdddellijk na de productie ter beschikking van bet bestuur De prlj w rvoor d ze milker zal moeten worden ter be hlkking gesteld zal nader door den mtnlBter word vaélgMeld Uietributte ellemte Men hrijft van bevoegde zijde aan Het VoU HeeicH een paar wdcen wordt GronJngan voor de regöerlng geen graan meer van Jandliovwers In ont vangHt genomen omdlat de paktinizen vol zijn Groningen zit opgépropt ntet brood en voerkoren doch tallooze houdera van paarden vee varkens en pluimvee zien zich genootbaakt hm dieren bijna te latm verhongeren Vandaar ook Jat madria s dragende varkeM maar aan de markt worden gebraobt de bezitter U niet SB Djaiqb en Palembang De correspondent van het Hbid te Snerabaj Mint Bet anitb Handelsblad vernawnt d t het te Palembang en omstreken kalm is tnwijl de bevolking van de BoTenhindai zennwaohtig en ongenut ia Er zfn troepen uit Djambi aang leeman De raderboot Nederland werd b Ifoeara Boepit door opstandelingen aangevallen die levensmiddelen stalen Er werd niemand gewand De assiatent iesident J W J Wellan vertrok met troepen naar Soeroelangoen D bWrolMng in het itroomgebied van de Batang Hari Leko is over bet algemeen eensgezind met de opitanddingen Het blad teekent hierbf aan De Batang H i Leko is een linker zürivler van de Moesi in de NoordWeatelgke binnenlanden van Palembang en heeft haren ooriprong in het land der Koeboe s terw I zu £ langs de rivier ook eenige Koeboe dorpen bevinden De Koeboea zgn de oor pronketSke bewoners dier streken die tot voor korten tgd nog geheel heidensch waren maar in de laatste jaren door actieve propaganda grootendeels voor den Islam werden ge VollMondarwiJs De vereenigiug V olkSonderwijS heett gisteren te AiMterdajn een buitengevrone veigaitering gehouden onder leicttng van dlsB heer C A ZelvelcBr ter bespreking van de voorgeetelde wijziging van ait Iil2 der Grondwet Het hootdbeutuur had nu de door de tiegeeiring voorgestelde wijalglng reeds in October zal wierden behaiKJeld gsmeeod een uitspraak van de veree glng te n x en uitlokken door een vervroegde buitengewone algemeene vergfedlpring AW eerste inleider trad op het Tweede Kamerlid prof B E EerdL man de zijn leedwe n uitsprak het openbaar onderwijs te mloelen verdedigen niet telgen lleenMEerk maar tegen hen die hij voor zijn vrienden hield Het NeJerlendhk he volk wordt gedreven In een richting wejke het nuniet kent maar die hierop neerkomt dat in dé pr eiijk op het plattelandbet bijaonder bnderwljs regel en hetopenbaar on lirwijs aanvulling zali zijn De tweede Skleider Je heer li V T Bigot te Arithemi diende zich aan aiS een warm en overtuigd voorMander vtae Het openbaar ond wije rJettenJn wilde hij de voorgestelde wilziging van Bit IVi verdedigen Het ideaal van Kappeiyne dé algemeens volkSSohool Is voor onS land een utopie welke ook Spreker hoezeer ook met leedwezen doorde macht der fdten allang gedwongen is geweest loS te laten Met de hopelooze godtaSenStige verdeeldhrtd van ons volk zou een algemeene volk iMhool ndolt anders Kdnnen worden dan een goUskllenstlge staatsschool Naar Spr S meening Is deStriHnlet verloren maar zal met het gewiJ igU art 192 komep de bloeitijd van het openbaar onderwijr als men hechts vertrouwen heeft Door tal van voor en tegenstander werd nadien het woord geroerd Door de atd GorseJ w d voorgesteld ele volgende motie in stemn lng ie bnngen De vergadering enz geeft als haar meening te kennen dat art Vfi van de Grondwet onveranderd moet blijven ehandliaaid D motie wM ingediend mede namen 26 andere afgevaardtgtfcn Het hoofdbestuur stelde de volgende moöe veori de vergadering enz van oordeel jat het in het belang van het onderwijs en de opvoeding van de kinderen van ons volk dringende eiSc is dat er in one land zij eu blijve een goed verzorgde endeugoielijke openbare School de School waar alle kinderen zomdler onderScheid van godsdienstig inziclit der ouders ondsrweaen en opgevoed worden dat inzielit eerbiedigende vol vertronweii op de Juistheid der beginselen eta der strekking van he openbaar obderwijs niet minder ook op dlB aedagogisohe kracht m de toewijding der ondeirwijzers en on derwijzeresison van deopenlMre school aanvaardt het beginsel van de flnandeele gelijkstelling van het openbaar en het bijaonder onderwijs mits a in elke gemeente van onSland voldoend openbaar alg n en vormend lager onderwijs verkrijglbaar zij met bij de wst vast te stellen de uitzonderingen waarin Slechts de gelegenheid tot het wtvangen daarvan gegeven wordt en b de vaorwaarden voordedeugdetljkbdd van het openbaar en hel MJionder on rwlJS met inaohtnen r voor 0Ter het bl Dn4er onderwlj9 betrep van de vrijheid van riohthig gelijk sullen süjn en dringt er bij de Tweede Kamer ten kAMhtlgste op aa in het door de rogeering voorgesteld art IM van de Grondwet die wijzs ng aan te bretgeu iHiextot te verw 2ienlijkittg leiarvan kimoen Strekken De mjtl üorSel voté aaagieno meb met 13 tegen I M Sten aM De motie van het hoofdbc nar was daarmede T rvallen De vergadering ging daarna uiteen Oenengde Berichten De klompenindnstiie Er ia te Uaas en Waal plotseling een daling gekomen in den pr s der klompen na bet bekende nitvoerverbod De loonen zullen dientengevolgemoeten worden verlaagd Het aantalklompenmakerqen is in den laatstentgd sterk toegenomen Tel Huiszoeking bg een Arta Door den rechter oommissaris mr Wiarda van Starkenborch den snbatistnnt officier mr Jorissen dr Schoo en den politie desknndige Van Ledden Hulsebos benevens eenige rechercheurs is Zaterdag een huiszoeking verricht bij den beer J F A arts Heerenmarkt 6 te Amsterdam De aanleiding tot dit justitieel bezoek was een verdenking wegens het plegen van abortus provoeatna Kadat de justitie een half nur in het huis had verwgld begaf een der Tronwel ke patiënten onder de hoede van een rechercheur zich naar de woning van den arts ten einde geconfronteerd te worden De medicus werd aan een langdurig verhoor onderworpen dat tot vyf anr dnnrde De bediende van dr F A werd door twee reoherohenrs weggeleid ZooaJs men zich misschien herinneren zal werd de arta A reeds meerkeeren met een bezoek der justitievereerd Toi Het Mynongelnk Men meldt nader uit Kerkrade Gistermorgen had in de dominiate mgn alhier een ernstig ongelnk plaats Omstreeks 6 uur in den morgen daalden 24 man in de kooi naar omlaag toen plotseling door een tot na toe onopgehelderd ongeval de lift naar beneden stortte Kr werden IS man zwaar gewond en ö bekwamen liditere verwondingen Allen werdeq naar het hospitaal te Kerkrade overgeb aiiht Onder deze gewonden bevinden zich eenige bnitenunders Tot dusf ri de toestand van geen der gewonden levensgevaarlijk Het bedrijf dat eenige vertraging ondervond werd later weer voortgezet De 3 overige arbeiders die zich eveneens in de Uft bevonden kwamen met den schrik vr Dames conteoüe Men schrgft uit Oldenzaal Op 9 dezer is in Duitsohland het verbod tot uitvoer naar het neutrale bnitenland van damea confeotie vervaardigd van wollen halfwollen en katoenen stoffen in werking getreden Met een AnsfnbrbewiUignng echter werd de nitvoer van deze artikelen nog al op mime schaal toegestaan Thans zgn evenwel al deze Bewillignngen ingetrokken en dientengeTolge zfn gioótë partyen dames confectie bestemd voor uitvoer naar ons land op de Duitsche grensstations aangehouden Alleen dames confectie van znivere zgde mag nog worden uitgevoerd Over de grena Te Slnis is een Rns over de grens gekomen terwgl een andere die dit eveneens beproefde aan den draad bleef hangen en onmiddellgk dood wai Te Sint Uargnerite is een Duitsch soldaat over de grens gekomen Te Waterland Oudeman kwam eveneens een Duitsch soldaat over de grens Opheffing School Te Rgsburg W Leiden waar het openbaar onderwgs naar men ons meldt niet de sympathie der groote meerderheid heeft wordt door den predikant der Geref kerk en ook door anderen getracht de ojwnbare lagere school aldaar die veertien leerlingen telt en welker hoofd heengaat op te heffen tegen 1 Jan a s In dien geeat hebben zh tot den Baad een verzoek gericht Katwgk Binnen en Oegstgeest zyndioht genoeg bg oordeelen zg om gelegenheid voor inlk onderwas te bieden Van een promotie welke niet doorging Men meldt nit I iden aan de N Ct Dat een student aiet door cgn examen komt is iets dat meer gebeurt Dat echter een promotie niet doorgaat ia een groote zeldzaamheid Vrpag nn heeft deze eldsiaamheid zich voorgedaan Een daine uit s Gravenhage con Vrgdagmiddag aan de Leidsohe universiteit op stellingen promoveeren tot doctor in de rechtswetenschap n de aenaatakamer zaten de hoogleeraren Meds te wachten en aan den ingang Tan de universiteit stonden eenige dames met kearige baarnetten in hand ongeduldig de ktkmst van de eanstaande doctores te veriieiden Doch wie er kwam niet de promovenda Toen zg ec tegea iiaUvgf nog niet was gingen de meeste hoogteeraren heen eu toen zg eindelgk aankwam verlieten juist de laatste noogleeraieapromotors het gebouw zoodat de promotie niet kon doorgaan De oorzaak van dit alles was dat de auto waarmede zu zich van Den Haag naar Leiden had begeven onderweg panne had gehad Uit den Baad van GeUiraialaca De eerste zitting onder presidium van dm burgemeester den heer Kliakhamer die sedert eenige weken wegens eidkte afweng was geweest trok Vrijdagavond een talrijk publiek zegt de Tel Na afdoemng Tan eenige zaken Tro dr Bloemsma het woord In de voorlaatste vergadering aldus de heer B heeft de heer Van de Water getracht een scherpe ntiek uit te oefenen op den Raad met de uitgesproken bedoeling den Raad en den secretaris de schuld te geven van de slech verhouding die er tusschen u en den Raad bestaat en u van alles schoon te wasschen Dat de wethouders zich onhebbelijk tegenover u gedroegen zijn persoonlijke opvattingen van den heer Van de Water waarop ik niet zal ingaan Wel op de pertinente beschuldiglag dat de Raad u altijd heeft tegengewerkt Daartegen heb ik geprotesteerd en ik heb op me genomen u als u weder de zittingen presideerde te vragen of die beschuldiging juist is Om u het antwoord gemakkelijk te maken zal ik de laatste maanden uitschakelen Toen was er wrijving tuschen ons geen tegenwerking van u door ons U zoowel als ons is de eed opgelegd te streven nlar behartiging van het gemeentebelang Wat wij deden deden wü gedrongen door dien eed wat u deed evenzeer Nu is de beschuldiging van den heer Van de Water deze dat wij u in uw streven het welzijn der gemeente te behartigen hebben gedwarsboomd Zijn beschuldiging is er een Tsa kwade trouw gericht tot heel den Raad Nu is het priori niet buitengestoten dat iemand die zijn eigen belangen zelf stelt boven dat der gemeente lid van den Raad kan zijn Dan eischt de plicht van ieder eerlijk man diens handelingen door overtuigende bewijzen in het Juiste licht te plaatsen Dit heeft de heer Van de Water ten aanzien van ons niet gedaan alsnog ia hij aan zijn goeden naam van eerlijk man verplicht bewijzen voor zijn beschuldiging bü te brengen Haar vooraf verzoek ik een antwoord Tan u mijnheer de voorzitter op mijn vraag Is u door ons tegengewerkt 7 De voorzitter In den eersten tijd vaa mjjn TerbliJf hier ter stede zeker niet U zoowel als het grootste gedeelte der bevolking is mij zeer welwillend tegemoet getreden Later is er wrijving ontstaan dis soms mijn werken minder aangenaam maakt Waar de lijn van de verandering te trekken is niet mogelijk Maar tegenwer g king neen dat kan ik niet zeggen Dé heer Bloemsma Dan is de door c heer Van de Water tot den Raad gerichtl beschuldiging laster want u is de tot oordeelen daarover meest bevoegde perMwn Spreker noemt eenige gevallen op waaris de Raad metterdaad toonde den burgemeester en de wethouders zooveel mogelijk weik uit de handen te nemen De wrijving vaa de laatste maanden raakt de beschuldigisf van tegenwerking niet De heer Van de Water Jullie ide laatste maanden i t maar juist iover gaat het U is in Hel hier burgemeester en in Juni gaf u pei aan een theater om over te komen Wat Ü het gevolg Een Interpellatie va dea 1 Bloemsma over deze zaak die uitsloitasl tot uw competentie behoort Bloemsma Kolff gingen in een auto naar Zalt Boamel om daar inlichtiagen te vragen inTC band met onze begrooting De heer Kolff interrumpeert Is dat au tegenwerking De heer Van de Water Hou Jij je groeten mondi Ds Voorzitter Zulke onparlemeBtai uitdrukkingen zijn niet toelaatbaar BJI heer Van de Watêrl De heer Van de Water Toen jg een ambtenaar ter secretarie vertwfc mocht de door B en W voorgedriigen si tenaar niet benoemd worden De beer Vsa Wijk interpelleerde den burgemeester door onderwijzers gegeven proeflesstSt waar de Raad geheel buiten staat Ge zult er de laatste maanden maar Iwten laten maar t waa schandelijk Wat Mi Kolff hl de geheime bijeenkomst bü St land een hotel te G fit burgemeeit iftomt nooit op de secretarie Als ik bnif meester waa dan zou ik er zijn van U De heer Kolff t Is me te min om er W te antwoorden De heer Bloemsma k Ben niet voldo de thuis in de terminologie die op de verdediging van Van de Water past Ik wil leen opmerken dat ik geen interpsUaw over het plaatsen van een spelgehoudenh Wat ik gedaan heb U een waarschuwing I richt tot den burgemeester die hier P was dat hS in strijd met een vroeg raadsbesluit waardoor de kermis met w oog op de tSdsomstandigheden as l schorst deze weder gedeeltelijk hi r Wat het niet benoemen vah een vooifeW gen ambtenaar betreft de voorzittW J daarin misleid De man was elders voortdurende dronkenschap ontslagen floor nauwkeuriger inlichtingen door de wttbouders verkregen werd diens benoeming tot g uk der gemeente voorkomen Deden cTe wethouders iets anders dan hun plicht Zij en wij besteden geld tijd en moeite tot het welzijn der gemeente Hedenavond is het geblekt dat de heer Van de Water deti Raad schandelijk heeft belasterd en dat hü Se Toonitter Hijiia hseren Ik sluit over dese onTerkwikelijke zaak de debatten Wü gaan OTer in gdi me zitting Verschillende stemlnen Dat is t bestel Ja toe maarl Scfaandelijkl Wethouder Van Getlekum Bc ik I De Toorzitter hamerend De debatten zijn gesloten Het publek wordt Terzocht Dr Bloemama tot den heer Van de Water Je liegt hetl Aoto ongeiuk bij UicheBK Zaterdaglmoigen omstreeks 11 uur iM op dan ZutphenSctien weg een tamelijk ernstig ongeval plaats i e heer Volker wenende te Gosteel reed met zijé auto op den Zutphenslcben weg toen er van den Vordlensicben weg een melkwagen luuikwam bestuurd door den landbouwer L uit KielnDochteren De chauffeur wilde voor olen wagen uitwijken doch had daarliij het ongeluk tegen een aldhnr taanden Ijzeren handwijzer aan te rijden welke in stukken vloog Tengevolge van dien hevigen Schok kwhm de auto in een sloot tereoht Er hadden glaen persoonlijke ongelukken plaató De auto werd nwaar beschadigd Rechtzaken De Rotterdamsche Itechtbank behandelde gisteren de zaak tegen de 26 jarige heier W K te Gonderak Deze zoo op 12 Jnni te Krimpen aan den IJesl den gemeente bode D van den Bosch een dnw gegeven hebben met het gevolg dat deze tegen een ander aan en met dien persoon samen van den dijk gerold was Van den Bosch was tegen een heining met prikkeldraad gevallen jen pgnlgk getroffen Bekl ontkende Hg verklaarde wel gezien te hebben dat Van den Bosch van den dgk viel maar zon niet zelf den gemeentebode er af hebben geduwd Getuige D van den Bosch verklaarde niet te weten wie hem den dnw had gegeven Hij had echter wel gezien dat bekl vlak achter hem stond op het oogenblik dat hij den dnw ontving Ken tweede geinigeverklaardegezien te hebben dat bekl van den Boseh een dnw gaf Het O M waargenomen door Mr Ba e eischie wegens miibandeling van een ambtenaar zei weken gevangenisstraf Ur van Duivendgk als verdediger optredend liet in t midden of bekl af dan niet het feit had gepleegd maar achtte het ten laste gelegde CDOkls dat bg dagvaarding omschreven Was niet strafbaar Het feit zon immers alleen strafbaar zyn indien bekl den opzet had geh d den gemeentebode pijn te berokkenen Die opzet waa evenwel niet ten laste gelegd op dezen grond meende pleiter dat bekl van rechtsvervolging zou moeten worden onfaiagen Voor t geval de rechtbank zich niet met pleiters oordeel zon knnnen vereanigen riep de verdediger hare ole 9eiltie in en verzocht haar met het Aog op bekl s persoonlijk omstandigkwwn bekl stond op het punt in het huwelijk te treden en het was om redenen gewensoht dat het hnwelijk zoo spoedig mogelgk gesloten zon worden bekl niet dan zeer licht en voorwaardelgk te veroordeelen De rechtbank achtte het gewensoht nog een derden gedagvurden doch niet versohenen getnige te hooren en bepaalde datdebehaniklingopDinadag a s des namiddags sal worden hervat Op 18 Juli zou juffr J G v E huisvrouw ven T B zonder beroep te Waddingsveen den meubelmaker W H Meilink een viertal scheldwoorden toegevoegd hebben Ter zake van eenvoudige beleediging eisohte het O M f 15 boete anb 15 dagen hechtenis Stadsnieuws GOUDA 16 Oct 1916 Kantonrechter plaatsvervanger Bg Kon besluit van 18 dezer is aan mr E U B Kortenoever op zgn verzoek met ingang van 1 November eervol ontslag verleend tiit zgne betrekking van Kantonrechter plaatsvervanger in het kanton Gouda onder dankbetniging voor de als zoodanig bewezen diensten Gynnnastlek vareeniglng BzosWor Ter gelegenheid van haar 5 Jarlg eMaan gal de gymnastiek vereeniging SxceUior Zaterdagavond een uitvoe rum in den Nieuwen ticbouwburg Ibn liet moet gez g t het Iwstuui eu in bei bijzonder de directeur de beer öoot kan met genoegen op dezen avond terugizlen In alle nummers nebben de turners eu turnsters getoond dat het hun ernst is met de beoefening dezer zoo noodlge iiobaameoejening Wat de hoofd atueeting aangaat trof ons in het nr toesleioeJeniiigen dé bravoure ukjesl welke sommage turners ten beste gaven o i vergden zij hierdoor te veel van nun krachten en werd uiienige oefening VOO krachtig en goed begonnen slordig en niet af Haakten hier korte goed afgewerkte oefeningen niet meer berelkt i De dames aldeeling haar kort bestaan in aansnerkii genomen belooft veel voor de toekonttt de knotsoefeningen waren asnSg a ewerkt terwijl ook de aidsplranteurafdeeling niet onaardig reeds werkt en Uijkt flinke turnertjeS te bezitten De standen waren door den directeur met zorg gekozen en niet geforceerd vooral de slotstand was keurig Vermelding verdient het vlugge afwerken van het programma waarmee de heer Hoot het dlkwijlS Saaie van glyimnaStiekuitvoeringen voor kwam Als blijk van waardeering voor hetgeen de heer Boot als dfireoteur voor de vereeniging in de afgeioopen vijl Jaren hieeft gedtian werden hem met de gebruikelijke toespraken een tweetal bloemistukkeni aangebo ten benevens een fraai zilveren lauwerkrans en keurig eiken icastje met voelskik Een gezellig bal hie kl vele aaijwezjgen daarna nog langen tijd b een Ned Vereeniging van Kaaakandelaren De Ned Vereeniging van Kaashandelaren zal op 1 Ost a B in de Sociëteit Ons Genoegen haar 29e algraneene vergadering houden De agenda vermeldt ojn de volgende punten Verkiezing van een nieuw lid Voor hetlidmaatschap heeft zich aangemeld de heer H Vroege te BodegraTen Verkiezing Taneen Beatuuislid in de plaats Tan den heer A J Schilt die be lankt heeft Het Bestuur stelt ingerolge art 6 Tan het K R hetTolgende dubbeltal Toor A J Schilt Fa Geb de Vieugt te Gouda Fred Bgeter Fa Fred Ilgeter Co te Gouda Voor stelKeus om het percentage Toor Engeland en Frankrijk bü de inkoope afzonderlijk tegen een vastgestelden prijs aan producenten te betalen Het bestuur adviseert dit voorstel niet aan te nemen o a op deze gronden dat het percentage voor het Binnenland aan een Tasten Terkoopprijs gehouden is en dus de inkoopprys precies kan worden bepaald De veikeopprijs Tan hel naar fingeland en Froükryk te Terzenden percentage wisselt daarentegen Toortdurend en zou het voorstsUen van een uniformen inkoopprijs onbillijkheden doen ontstaan tegenover de produeenten alsmede voor de exporteurs onderling Mededeelingen omtrent de werking van het stelsel der claims Rondvraag Jeugdige Ladeiicfater Gisteren zyn aangehouden twee jongens die op den Tiendeweg m een schoenwinkel de lade hebben gelicht en het daarin aanwezige geld zich hebben toegeëigend Op éto van deze knapen werd een bedrag van cji f 12 bevonden Tegen belde jongens ts proces verbaal opgemaakt K gcuingutardappeleu Naar wij veinetnen ijii he iei de oeinte wttg ouB van de dooii den burgemeeater gedane bestelling Kcgeeringsaarüuppeleu alnier aaugeKonien Voür vei d ere bijzouoerheüen omtrent beschikbaaiSMling en pri s zij verwezen naar de ueutietreUende bekeudmaking van den üurgemeeeter van 6 October J K De maximunii priizen der aardappelen De Telegraaf van heden eval het volgend bericiht uit Gouda Alle aardappelhandelaren alhier zijn opgeroepen voor een vergadering om te trachten verbetering in den toestand te krijgen daar men van meei g is dat tengevolge der vaststel iiig van de maxinnimprijzen de toestand voor de aardappelhandelaars niet erg rooskleurig iS Bli kb xar ia er geen rekening mee g iouolen dat bij detailverkoop zooveel wordt ii ewogen Althans kan zooal de handelaars bewenen veils bij verkoop direct van drai veroouwer berekend naar de maximiumprijzen geen behoorlijk bestaan gevowfen worden De kosten van vervoer werkloon verlies door Sorteering enc maakt den verkoop niet loonend Bij den huldigen toestand is naar wij vernemen de aardt pelnaadelaar uitgesloten De groentmranB koopt nn zijn aardappelen rechtstreeks van den boer hetgeen voor den handelaar niet aangenaam js en dk or den groentenman zeer ongemakkelijk wordt gevonden Helene Homeman als Margarethe in l aust In de beoordeeling van de N Hott Cn van de Faust opvoering iiaterlag J l door de Ned Oper gegeven wordt over Hefene Homeman het volgende gazegtt Een verrssSonds Mftrgiuretha hebben n i van Helene Horuenuan die aan Je opera EIberlelJ geweest Is ge zien Zij bekoorde Kr naïviteit gaf doorvoeldte actie en zong Gounod s edel melodieuae muziek welluidend warm en met een MxerSchingl die vooral in de Jnweel n aria te waar ieeren geweest is Zedenallsdrilf Door de politie ia heden hier aangehouden een 16 jarige jongen die verdacht wordt Tan het plegen Tan ojuj delüke handelingen met een jong meisje De aangehoudene ia ter beschikking gesteld Tan den Officier van Justitie Jlmmarstol Aan Staats Ot No 241 zgn toegevoegd de Kbninkipe goedgekeurde statuten der vereeniging Algemeene Onderlinge ArbeidersVereeni ging Broedertrouw gevestigd alhier Het doel der veréMiiang is steeds te trachten de we kliedenj die nog eenzelvig daarheen dwalen tot elkander te brengen ten einde elkander beter te leeren kennen de bgzondere belangen van ieder vak en de algemeene belangen van ied cen werkman te bespreken opdat zgn toestand door hemzelf beter worde begrepen hem opmerkzaam te maken op de vele misbmiken welke een zeer nadeeligen invloed op zgn stand uitoefenen door eendrachtig samenwerken langs alle gepaste en wettige wegen alles aan te wenden wat streken kan tot verheffing van den werkman in zedelijke waarde verhooging van z n stoffeIgke welvaart verkrgging van zgn staatsbnrgerlgke rechten en gel kheid en bevordering zgneimBatsohappelgke vryheid BepkMiwoud achterbroek Gisteren is het ruim Sjarig dochtertje van P Rehorst alhier te water genfikt enjammerl k verdronken SiFOïST Voetjjal Uitslagen van gisteren Ie kl Blauw Wit Haarlem l 0 u v v H V V a a D FX VXI O 1 S H B S Hercules l i ji H F C Jnick Ot J 2e kl Spartaan Alfm Vi trix iiO L V V D E C W7 E DX VIV 1 0 V RA OoSerdla 2 RJXltXerzes S 1 S V K r V Ih O kder protest van S V V Fe enoord V V C 1 0 D HXI iiwtlilius 2 4 V V A 1 4 AmstelwW Re t Gooi Hilversumi 2 1 3e kl U S C Excelsior 0 0 C V V V F C 2 1 A DiQ TransvaUa 2 1 TX aO Spprtnum 4 2 V C S R C H a PJO 0 S V S 4 0 Velox Voorwaart 0 1 D O S TOP 1 2 U P C Vrie idenachaar 2 s Alphen Berkenre e 2 a Ie kl Oost Rob et Velox b D 1 2 Quick Vitesse 1 A Goahead Be Quick t 1 Eusdndé aVX I 0 Buiten de comp Ajax K A 3 6 2 Sparta Willem 11 1 0 Goudsche Voetbal Bond Boskoop Zwaluwen argekenrd Schoonhoven A W afgek rd Woerden T O P i Oljrmpia 8 Alphen 3 2 2 A W 2 Woerden lj 4 1 D O S T O P 1 2 Direct bij den aanvang ontwikkelt zich van beide zijden een vurig spel Het T O P elftal blijkt goed op dreef te zijn Na een kwartier spelens weet de Goudsche linksbinnen Baksteen na een handig doordrijven aan T O P de leiding te geven Dit prikkelt D Cy S en heftig vallen zi aan doch de roodzwarte verdediging zendt de bal steeds naar haar voorhoede terug De rechtsbuiten wil echter te veel alleen doen zoodat van rechte weinig voorzetten komen D O S geeft evenwel den moed idet op en uit een vrije schop weet zij door een misverstand tusschen de Wilde en den doelman gelijk te maken Na de rust heeft T OiP de t stelling van het elftal eenigszins gewijzigd en nu gaat het nog beter en blijken de roodzwarten ver de meerderen Steeds gaat het op het doel van D O S los aar de keeper die niet over geluk te klagen he doelpunten weet te voorkomen Eindelijk slaagt T O P er in na een mooi opbrengen het winnende doelpunt te maken 1 2 waarna spoedig het einde komt en T O P welverdiend heeft gewonnen Alphen Berkennds 2 8 Beide elftalten tellen een drietal invallers Alphen voor Pannevis Heijman en Bauer Als begonnen wordt heeft Alphen den wind mede en is daardoor vrijwel de sterkste Reeds spoedig weet Burggraaf uit een keurigen Toorzet van den linksbinnen aan Alphen de leiding te bezorgen Ook rechte laat zich niet onbetuigd en met een keurig schot staat Alphen met 2 O Toor Doch dit bl kt Berkenrode te machtig zQ spant zich extra in en rust gaat in met 2 1 Na de rust gaat het tpel vrijwel gelijk op Alphen mist een paSr goede kansen terwijl haar verdediging een fout begaat waarvan Berkenrode handig profiteert en gelijk weet ie maken teiWiJI de gasten vrij geluldilg bovendien h t winnende punt er in trappen Wat Aiplien ook werkt het gelukt haar niet gelijk te maken en spoedig komt het einde met een S 2 voor de gasten De verdediging van Alphen was slecht terwijl de voorhoede vergat samen te spelen waardoor de doelpunten wel moesten vitblijven Berkenrode was niet zoo zeer sterk doch speelde met veel vuur en was ook niet onforiuinlijk De sterke wind deed veel afbreuk aan het spel Voor den G V B werden twee terreinen afgekeurd van Woerden T O P 2 vernamen wij dat T OJ met gegaan zou sijn zou dns reglementair hebben verloren A W 2 klopten het 2e elftal van Woerden met 4 1 terwijl Olympia S het tegen Alphen 3 niet verder dan een gelijk spel kon brengen Wij zijn daar eens een kijkje gaan nemen Alphen bleek een vurig elftal te zijn dieook vlug durfden schieten Dit laatste was juist de groote fout van de jonge Olympianen er werd m de voorhoede veel te lang getreuzeld voornamelijk door den middenvoor en rechtsbinnen die heel wat kansen verknoeiden de rechtsbuiten ontpopt zich meer en meer als een vlug speler die heel wat belooft In aansluiting hierop kunnen wij mededeelen dat ZaterdagaTond een bespreking heeft plaats gehad tuschen het bestuur van den G V B en de besturen der Goudsche ver eenigingen om te trachten verbetering tebrengen in den terreintoestand in Gouda Wij vernamen dat een commissie uit de vereen en den Bond dit vraagstuk zal bestudeeren A t h I e t i e k Te Stockholm zijn Zaterdagmiddag de Zweedsch Amerikaansehe athletiek wedstrij den begonnen De 100 M hardloopen werd gewonnen door den Amerikaan Loomis in 10 0 sec de 400 H door Heredith in 49 7 sec het hoogspringen door den Zweed Kullerstrand met 1 83 H en de estafetteloop 4 m 200 M door de Amenkaansche ploeg in 1 min 30 4 10 sec verbetering van het wereldrecord met S 8 10 sec Bil de kampioenswedstrijden van de Ned Athletiek Unie gisteren op Houtrust te s GraTOnhage werd het record polsstokTèrspringen door Rijpkema Tan 7 64 op 7 80 H gebracht Het record Duitschen driesprong werd door den houder Wartena Terbeterd van 1242 op 18 02 M Er was heel weinig deelname Laatste Bericiiten Am het Wettelilk Front IjONDiHN 15 Oct Officieel Onze Unie is door oe plaatselijke aanvallen van hedenmorgen eeiiigateins ten N oordooöten van Gueudeoourt vooruitgegaan Activiteit van de vUnndeüike rtilïerie tusschen ljes boette en JoOrcelette bij de Hchwaben redfoute en in r h Ancre ial De vijand liet In den vroegen och tend ten Noorden van Neuve Ohapelle een mijn a rir gen doch richtte geen sehade aan Wij maakten de laatste M uren 46 man w o i officieren gevangen In Griekenland aAIiONIKI 16 Oct De organisatie van de voorloopige regeering vorderi meer en meer Versonillende benoemingen hadden plaats Adostides de vroegere prefect van Samos is benoemd tot prefect van Saioniki terwgl de GouTernenr Fastrevopollos benoemd is tot Commandant van het Macedonische leger Nog steeds sluiten zich officieren van Teger en vloot bij de nationale beweging aan Logger gestrantl Men seint ons nit Den Haag De loraer Adriana Sch U van de reederg w den Duik te Soheveningen is hedennacht toen men het vaartuig zeilend de Scheveningsohe visscherhaven wilde binnenbrengen door de zware branding bezniden de haven op het havenhoofd geslingerd De bemanning van 13 personen werd gered Het schip dat een lading heeft yan 9 last haring wordt verloren beschouwd De Inspecteur der Veat Art Den generaalmajoor Soheltema inspecteur van het wapen der vestingartillerie is op zijn verzoek met ingang van 1 Kov eervol ontslag verleend en met ingang van denzelfden datum is benoemd tot inspecteur de kolonel J £ Fabius thans commandant van het 8e Reg Vest Artillerie Splonnage te Rotterdain Men seint ons In verband met het jongste geval van splonnage waarbg betrokken was een oudgezagvoerder van de Hol land Amerikalgn kreeg de rivierpolitie te Rotterdam mededeeling van een groote cargadoorsfirma dat deze firma een aanbieding had ontvangen van het Bureau Staalman Co in de Albreoht Engelstraat 49 te Rotterdam voor het leveren vanladingslysten van schepen waarin o m vermeld moesten staan de namen van de afzenders De politie heeft daarop dat Bureau gecontroleerd en het bleek dat het in verbinding stond met Dnitschland Op grond van een en ander zgn toen door de politie gearioateerd het hoofd van het Bureau R een gewezen inspecteur van poljjtie wonende Van Weelstraat 36 den bedienden A D H A V d S en L V wegens het in gevaar brengen van de neutraliteit van den Staat Mgn aangespoeld KATWIJK AAN ZEE Alhier iü een mijn aangespoeld opstand in Djambi De Corr van de Telegraaf seint uit WELTEVREDEN Te Soeroelangoe zijn de opstandelingen teruggeslagen Zij verloren 38 doeden o w de leider Goema Volgens geruchten doen de opstandelingen een aanval op Bongko De bevolking in den omtrek is vgandelgk gezind TWEEDE KAMER Hedenmiddag dns aan den vooravond van den aanvang van de behandeling der voorstellen van herziening der Grondwet houdt de Commissie van Rapporteurs der Tweede Kamer over die wets voorstellen een vergadering welke ook zal worden bggewoond door Minister Cort v d Linden iSiSMl Stoomvaartiynen Mij Nederland Boetott thuisreis arr te Suez 12 October Borneo van Amsterdam naarNewOrleans pass 13 October Terschellingerbank Kon HoUandsche Lloyd Maasland pass 13 October Fernando Norona Rotterdamsohe Lloydl Texel 12 October te Monte Video Menado 13 October van Dover MARKTBëR CHIEN Ilotterdanische Veemaukt 16 October Villi Aanv er StX vette rundSren 79 velto en graskalveren I JHO virkenS bokken of geiten 3155 schapen en lamimeren Prijzer lo kw i 1 26 ae kw tl 15 a kw f 1 05 Oaliren le f i 2e f 110 Se f 100 Kalveren lef 1 50 i e f 1 85 So f 1 10 Schapen le f O ei 2e tü 56 Se 10 5 IjunSneren lo f 0 62 2e f 0 04 varkens le 1 04 2e f 0 96 3e f 0 90 Hebt Soort le f 0 71 2o f 0 88 Alles handel matig OroentenveiUng Nieuwe Tulnleravereenlglng Oouda Groentenveiling van 16 Oct Bloemkool p st 4 9H ct Roede kool p St 3 6 ct Savoye Kool 4 7 ct Groene Kool p St 1 8 ct Witte Kool 3 6W ct SniJboonen p 1000 f3 60 f 6 Fronkboonen p pd 11 12 ct Spersieboonen p pd 12i4 16 ct id p 1000 f0 80 f 1 20 Andijvie p 100 bos fO 96 f 2 Komkommers groen p st 4 7 ct Uien q 100 pd f 6 40 f 6 80 Spinazie p mand f 1 Postelein p mand 20 60 ct Zuring p mand 10 15 ct Wortelen p bos 3H 5 ct Kroten p 10 bos 26 40 et Selderie p 10 boa 10 15 ct Knolrapen p st 5H 8 ct Spruiten p zak f0 6O f 2 40 Goudreinetten p pd 7 8 ct Handperen p pd 11 18 ct Telegrafisch Weerbericht Tan het Koninklijk Meteriologiach lustitnut te DE BILDT Hoogste barometerstand 763 3 te Vlissingen Laagste barometerstand 727 4 te Haparanda Verwachting tot den volgenden dag Matige tot krachtige later afnemende noordwestelgke tot westelijke wind zwaar tot half bewolkt weinig of geen regen kans op nachtvont vooral in et oosten iets zachter overdag BUUGERLIJKE STAND STOLWIJK GEBOREN Lena d v Cornelia Jongkind en van A A van Dam OVERLEDEN Jacobus van Klnyven oud 19 maanden z v Adriaflus en van Neelt e Verkaik Advertentiën Eeo Kamer met Slaapkamer te hyu geïraagd Brieven No 2907 Bureau GoudscheGonrant M kt 31 8 1