Goudsche Courant, maandag 16 oktober 1916

iNo 13217 PRIJS VAN HET ABONNEMENT Per kwartaal f j 5 Idem franco per post I öü Met Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per post worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau den r Abonnementen MahkT 31 by onze Agenten Telefoon Interc 82 MAtS PRUZEM De BUKOEMEBSTEB van GOUDA Gelet op de circulaire van dön Minister van Landbouw Nijverlleid en Handlel 4 14 October 1916 no M18a 96 Brengt ter kennis vau belanghebbenden I I dat voor voomoamüen Miiuflter ie prija voor welken in October en A volgende mnandian dloor de Regleering inaB zal warden gedistribueerd tot nadere aankondiging voor la Plata Mixed en Iro ii fche irtUH is vaatgestela op 1285 per last van awo K a Il dat door voornoemden imnister gerekend te zijn ingegaan op 16 üctotar 1916 dfe maxiiMniU prijzen voor ilea klMLihand 2i li aald voor la Plata Mlxa en Indlaöhe iri p op ongemalen f 1 5 50 per 100 K G gemelen 1 16 per 100 K G alle efgeihaald van neigazijn of winket van den verkooper Gouda den 17 October 1917 Öo Burgietmeöster voornoemd R L MARTENS KEt MI8GËVI G ft INRICHTINÖEN relke Gevaar Schade ol Hinder kunnen veroorzaken BURGBMEESTËB en WETHOÜDKKS van OOUiUA Gelet op de artt 6 en 7 der Hin derwet Brengen ter algemeeue kennis dal op de Secretarie ter visie is gelegd en verzoek met bijlagen van W E Bellaart fabrikant teOoida on vergunimiig tot het uitbreiden zijner beiStaande TouwBabriek otoor bi bouw en plaat van V0ri 3tiillende electrorniotoren en van een stoomroachine van 35 I R adhter d perceelen Noa as 31 gelegen aan de Varkanmiojrkt kadaaHraal bekend Sectie C No 8063 Dat op DiiKdlag 31 October 1919 des namtddaga ten 1 ure op hei Eaadhuia gelegenheid ie om bezwaren tegen de gevraagde vergunning in te brengen en dat gedurende drie dagen vóór dien dag op de Secretarie d r Gemeeuto van de ter zake ingekomen schrifturen kan worden kennis genomen De aandacht woi t er op geveetfgd dat volgens de bestaande jurisprudentle niet tol beroep gerechtigd zijn zij die niet overeenkomstig art 7 der Hinderwet vpor het Gemeentebestuur of een of meer zijner leden zi h ver IMO ULa THUi ia MLVESOI OgitCHTIUUIULLCII Feuilleton Het verloren Paradijs Naar het Duiiseta 1 van EDWARD STILGEBAÜER Uet autorisatie bewerkt door 3 P WESSELINK VAN ROeSUM 52 En nu iet hij plotslejing uit zinnelooe buitel zich zelf wat hij al de jaren van zijn on alukkig huwelijk met Melitta zwijgendi alleen met zich zelt harj rondlgecJragen dut wuardoor die blijde soheppii gskracht heoi verliet dat vaaroni hij zich een eerazeano op het rtot Roeenhohe in aijn atelier had opgegeten dat waarom hij het gezeltfft lap zi r makkere en het on huldSg gebabbel der inenSöhen wan ontvlucht Dit berotodie eichiliterli heeft mij wijn tXbA ontnomen nieivrouw Elöa mijn eerlijken naam mljr geruet gewelen de vreugde van h t heppen bet vertrouwen in roün werk dat alles he t het ohilderij mij ontnomen onherroepaliik mevrouw Elfla nooit nooit meer gtoed te maken Bh lch Erioh Met Mepe smart en toch op een tavergee i taruggedrong n toon van jubel wad zijn naam over hAar lippen gekomen He je nog wat vertrouwen to 16 Oct Nieuwe Schouwburg 8 u ConMTt Utrechtsch Stedelijk Orkest 17 Oct iiaiii uur Dainelub ö u k biivoth afil llollftndia SiDMltiï inravdiwl 21 Oct S ic d Béunie 6 u M loostrs over Ned Indië 26 Oct Nieuwe Schouwburi 8 u Nedffli Opera Bohime £ Oet Nieuwe Hchouwburg j j 0 I t1 Opera üeb sao T Ndv 2 uur Geb Houw ea WO iiingtoeziiht üwterstawl I sïip Belceld venoeken wij geregel t mededeellng te mogen ontvuigen v vargadertagen cosmrtoD vennakoHikl d eni om deM u b MM kg te drmetdeD Bleotriache Drukkerij A BRINKMAN ZOON Goud GEVESTIGD te Gouda TURFMARKT 12 Dr H P M ARTS Spreekuren a 11 e werkdagen ran 1 2 uur Bovendien Donderdagi van 9 12 uur Voor ZIekenfondsleden s morgens van 8 ï 9 2 uur 16 Openbare yerkoopino te GOUDA op DINSDAG 31 OCTOBER 1916 des avonda 7 uren in het H5tel De Zalm aan de Markt ten overataan van Notaris J Koeman van oiioEm eoEora ie GODDI als N 1 Een seer goed onderhon on Heerenhuis aan de Turfmarkt no 34 bevattende beneden 4 kamers keuken en bijkenken en 2 kelderkasten en boven 4 kamers badkamer en zolder met dienstbode kamer electriscb geïn N 2 Een Tuin tot heden in gebruik b perceel 1 achter de Turfmarkt thans niigang hebbende over een gedempte zijl naar de Yrouwensteeg Sectie B 1936 gedeeltel k De perceelen 1 en 2 te aanvaarden bg de betaling der kooppenningen N B Een HUIS en ERF aan de Nieuwe Markt no 28 Verhuurd bij de week voor f 1 80 N 4 Een HUIS en ERF in de Roiendaal no 21 Terstond te aanvaarden N 5 Een HUIS en ERF aan het Jaagpad no 25 Verhuurd bg de week voor f a BO No 6 Een HUIS an ERF aan de Prins Hendrikstraat no 82 Verhuurd j bji de week voor f 2 70 N 7 Een H0IS en ERF aan de Spieringatraat no 81 Verhuurd bg de week voor f 3 60 N 8 Een HUIS en ERF aan de Baanstraat no 42 N 9 Een PAKHUIS en ERF oi het Weeserf aan de Oroeaeweg no 16 N 8 en 9 terstond te aanvaarden Te beBiohtigen 28 80 en 31 October van 10 tot 12 en 2 tot 4 uren voor de perceelen 1 en 2 belet te vragen aan bet Huis no 40 aan de Turfmarkt Breeder by biljetten Nadere inliohtmgen geeft NotarisKOEMAN te Haastrecht 66 FirmaC SMITS Schoenliaiidel Kleiweg 48 Gouda Opgericht 1879 HET ADRES VOOR IEDEREEN DUITSCH DDitsche Tul en Convermtie HandelscorreBpondentie Oh LAFEBER 11 Lmtut DuHMh M O C Houtmansgracht 19 GOUDA Eenvertrouwdadres S voor het maken en stoifeeren g van MEUBELEN Is by Bill ke pilzen prima materiaal Reparatie aan alle mesbdM 14 S N H Mmo F peniitaMt 24 II V VEETUiSPfillT te 08DEWATEII maakt bekend dat op WOENSDAG DONDERDAG en VRIJDAG BOOTEN BESCHIKBAAR zijn tot vervoer van VEE MEUBELEN en BOUWGEREEDSCHAPPEN tdgen BILLIJKE TARIEVEN Zich te vervoegen bij den Direct A J DEOOEi te Montfoort telefoon no 13 on bij den kapitein A OOMS te Oudewater BOEKHOUDEN Onder leidiag van J HAGERS accountant en Hoofdredacteur van Handelsstndie J AMESZ leeraar M O en H J BEKKERING Jn accountant en oodleeraar eener H B S worden door het Éii m MDsehappel iows Keizersgracht 153 en Leliegracht 30 Anuterdam georganiseerd verschillende 62 Schriftelijke Cursussen in het Boelchouden Leergangen voor beginners eenigszins gevorderden en meergevj derden Speciale cursussen voor de praktijk diploma s en voor de actè M O Eveneens populaire cursus voor zakenmensohen Normaal lesgeld f 5 per kwartaal Snelle opleiding Uitstekende resultaten Zoo slaagde dezer dagen voor de Middelbare acte de nauwelijks 17 iarige P SIEBESMA oit Sneek die voor het eerst examen deed en die geen ndere leiding had gehad dan onzen cursus Is het wonder dat onze schriftelijke leergangen op dergelijke wga populair worden en dat steeds meerdere candidaten voor de practijk diploma s of voor de acte M O onze sohriftelflke cursussen zelfs prefereeren boven mondelinge lessen I Belangstellenden vragen ons gratis prospectus aan Zij verbinden zich hierdoor tot niets lesnaBiiD UflUijte FWeD jeml ilelorirveer OPGERICHT irCft Voedert uw Vee met 4e uuivere murwe LIJNZAADROEREN merk STER en W L 28 en 80YAB00MENK0EKEN merk W L Ditmiintende door hoog eiwit en vetgehalte en groote voedingswaarde KetvIHploMa Pariiê 1900 Negen Goudett MedallleH il9 Abonneert U op Het Stenografisch Verslag van het Verhandelde in den Gemeenteraad wan Gouda Bevat ALLE bij den Raad inkomende stukken de bfiKhikkingen daarop en de stenografisch opgenomen discnssies alles bijeen in boekformaat ABONNEMENTSPRIJS voor abonné s op dit blad f 0 25 per kwartaal bij vooruitbetaling voor nietabonné s f 0 90 per kwartaal by vooruitbetaliog Vf Abonnementen worden aangenomen door de Drukkerij A BRINKMAN Zn Markt 31 GOUDA V i M I Iiiiii 1 1 il OM IIIMIVBin HCLDUIOin HMUIIEII U HiEn MUL Adverteert in dit Blad 114 t V Asttuna Haalt gy moeilijk adem Zgt gij benauwd tot stikkens toe V Slaapt gg s nachts niet Leeft gij U zelven in den weg Gelooft gij aan géén genezing meer omdat gij reeds zoovele middelen zonder baat gebruikte PROBEER dan nog eens de ABDIJSIROOF bet veelzijdig hnis middel dat de oude taaie vastzittende slgm gemakkelijk los doet komen en daardoor de borst verruimt De ABDUSIROOP geeft dan ook in de meeste gevallen een spoedige en heerlijke veifiehting en Wordt door velen geroemd bij a thma hooikoorts bronchitis infIuenza sliJm en kinkhoest verkoudheid catarh heeschheid en keelpijn Stilt den hardnekkigsten hoest ea is onschadelijk Prys per flaoon van pl ra 230 graifi f 1 05 vanpl m 660 gram f 2 05 van plin 1000 gram f 3 56 Eisohtrooden band met onze Uandteekeding L I AKKER Rotterdam Alom verkrggbaar 82 f InnnihinoÉep IIEIIIiriiltn DIT H T MaOAZÜK va 11 RAVEN8WAAY ZONEN OOB INCBBU Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vyf twee en een half en ee Ntd ons met vermelding van Nommer en Prgs voorzien van nevsnstaaud Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geëerde orders aanbevelend J C BIJL voorheen J B KEBAART Li 4 55e Jaargang Dinsd IT October lOltt GOMGHË mMNT Verschijnt dagelijks behalve Zon en Feestdagen P IJS DER ADVERTENTIÊN Van 1 6 gewone regels met bcwysnummer f 0 6S Elfco regel meer 0 10 Boekiïandel en de Postkantoren By drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend Dienstaanbiedingen per plaatsing van 1 5 regels f 0 36 by vooruitbetaling elke regel meer 6 ets Reclames f 0 25 per regel Groote letters en randen naar plaatsruimte Telefoon Inteio 82 üitgeverB A BBHOdlAV EN ZOON I WHÜÉÉJlM MiB iMaMI schenen ten einde hunne bezwaren mondeling toe te lichten loiiili d 17 October l9ffi De BurgemeestCT voorn voornoemd U L MARTENS De Secretarie J V HEÜSDE vigheid van het geschut aan weerskanten voort Bg een Simyal ten N O van Qneudecourt droogen de Engelschen over geringe breedte in ds voorste Duitscha Ido raven welke in tegenaanvallen gsh fcl werden heroverd De ransohen visltffa des morgens en des avonds de atoungen aan ten W van Sailly doch Werden ten Z W van het dorp by een nieuwen tegenaanval teruggeslagen Aan het Oocteiyk Front het Duitse he iomlSuniqué van Ifi Oct luid Front Leopold van Beieren Ten W van Loetzk mi iïkte een sterke aanval dtoor hevig artilkirlevuur voorbereid in bot vak 6oeÉbino ZatoerS jy met zware verHezen Voor de Kussen ï iaataetijke aaiwalften ten van den spoorweg Brodyi Leantoerg en a QrabentklaWlakto aéejtal efat elveneenS Belangrijke Kualstóche strijdkrach ten kwaiirion met d op gelederen bij eon mislukten aanval aan ole Narajofka tUÉiËehen Lipndt S Dolna en SkomiorsSjf in het vuur Ook hier kon men den RmS zware verliezen toebrenigen Het Oostenr kselte eommoniqué van 16 Oct luidt Front Aartshartog Karel Aan de grena van Kengar bn Roemenië onderging de toestand gten wijziging van belang De strijd ia jr nog aan den gang In den drietentenho bezuiden Dornavatra drongen wij de Russen voorbij Negroback terug Een officier 217 man en twee mÉicidnegeweren lieten ce daarbij in in onze iianden Bij Kirlibaba sün 6 officieren 1790 man en 6 machinegeweren ot de Smotrec 8 officieren en 381 minderen der Kussen aangebracht In beide sectoren liepen gisteren Russische legeraanvallen op niets uit In het Ludova gebied iiemachtigden Beiersche battaljons een vijandelyke stelling Front Leopold van Beiaien Aan de Farajowka aan de boven Sereth en ten Z W Tan Brody bad de door Boehm Ennolli aangevoerde legergroep zware aanvallen te keeren De vyand moest op alle punten met ernstige verliezen terug Het leger van Tferzstyansky stond den geheelen dag aan een heftig geschutvuur van de Russen bloot Aan beide kanton van Zaturoy viel vijandelijke infanterie aan vooral ten Noorden van die plaats waar de beweging meermalen door drommen werd herhaald Ze leed opnieuw volkomen schipbreuk Aan het Itallaaniche Pront liet Oostenrijka ohe oonnuu niqué van 16 Oct luidt Bij de Sober maakten wij 2 oyicie ren en 21 mön krijgBgevar gen 3 machinegeweren buit Van hel Zuidi Ooat front is nietste melden Aan het Z Oo8tel Front De Fransohen Smalen een verbiudingSweg at Uet Frausohc cMisniuntqué van IC Oct luidt Do Sorviftn rukker aan den iinkeroeveir van de Cerna voorwaarts Do Fratiscbe ruiterij smaed bezuiden Seres de Spoorlijn at Krligsverrichtlngen ter Zee TunkSch transportstehip vormeee terd Uit Petrogirad wordt gemeld Den 12en dlezer heeft de ondenzeebr l uilen onder bevel van luitenant ter zee Kilitzin i a en ongelijken etrijd die een uur aaiihield bij den Boa iorus het bewapende tranSporteoblp der Turken Rodtosito ülM ton gecoithiandeerd dloor Ihiitsebe officieren veroverd Ondanks de averij die de onderzieagr had beloopen heelt hij het naar Sabastopot gebracht Gemengd Ooriognleuwg In Griekei lan d Weg ni t den koning Waaroml de GriekSohe vloot ontwapend werd Venizeloe heeft voor een correspondent van Reuter opgesomd hoever de beweging aau weker hoofd hljfftaat zich teed beeft uitgebreia Vin het oude Griekenland heeft de helft van nieuw Griekenland meer dun negen tlendien zich aan zijne zij geSobaard terwijl de etlaniten atiemaal de voor iooplge regeering te Baloniki erkennen Met den koning had bij afgedaan die is van zijn dienkbeelden toch niet af te brengen Koning Onelantijn verbeeldt zioh volgens Pruisische opvattingen koning te zijn bij de gratie GodiS Maar deGriekatolle grondwet laat geen twijfel over aan de souvereiniteit deS volks Deze laatste opvattingen heoft het hoofd der voorloopige regeering ook geuit aan een te zijner eere gegeven banket waar lie toehoorder zijn redevoering begroetten met den kreet Wegjwetde verraders weg met dten koning Den Reuter oorrelSpondent vertelde VenizeloS nog dat hij in den strijd van het eonStitutioneele beginSel dat het zijne waS tegen het feudale stelsel van den koning op den steun van Frai krijk en Engeland rekende e Saloniki is een ministerie samengesteld waarin vereteheidene bekende politidte personen hebben plaats genomen Aan net hoofd van Omtenlanduohe zaken komt PolitoS te Staan die direct uit Athene komt en door iB vooriooplge regöerlng naar de Entente mogendiieden zal worden afgevaardigd oon de onderbiandelingen aan te knoopen BEKENDMAKINO BUBiGEMBES l Ea m WHTTHOUDEHS van GÜUUA tjrengen ter openliare Itennit d i op 11 October 1916 bij ben ii ingekomen een verzoekschrift van Jacob Broer van b oep caféhouder wonende te Gouda om verlof voor den verkoop van alcoholhoudenden drank anderen ten Sterken dlrank m ele be nedenvoorlooaJiteit van liet perceel kadaeltraail i cdeend Oemieente Gou la Sectie C No 2S20 piaal li gemerkt No 106 erf gelogen aan de ZeugHtraat aldlaar Einnen twee weken da de dagteekening dezer bekendlmiakiiig kan een ieder tegen heft verleenen van dit verlof sichrifteliji boawaren bij Burgenrfte er en Wethouders inlbreftgen Goudia ten 17 October l ta Bikganeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris J V HEÜSDE In het oude Griekenland wordt oe tdoopUig van den staat voortgeiset De forten bij den PiraeuS zijn om het havenverkeer te kunnen oontroleeren door de Eittemte bezet het Grieksche ffllnieterle LambroS IS op het oogenblik bezig te overwegen hoe de Entente de controle op de politie zal uitoefeneni Bedoeling van dezen elsoh der geallieordlen was eendnde te maken aan partij invloeden op de politie Het toezicht op de Spoorwegen in TheSslaiië is geregeld Toch zegt het Grieksche blad PatriS gaat het vervoer van otticieren en levensndddeien naar een of andere baatemming in ThesSalie nog voort Er gaat ectller eOn d toehement FranSche ma trozon op uit Mn dit te beietten De 0 irlog Aan het Weateiyk Front Jitt i railttClle colnUnuiüquó Vön 1 October luidt Ten N van de Somme arongen de Kranachen gienterenavond ir het dorp Sailly öaliiöd en be ietteii huizen aan aen rand van den weg naar bapaiiiiiie tot a n het nüddenplein UeUllltechere diwlen een zeer hevigen tegenaanval De strijd duurt vooit Ten Z van dk boninie sloegen deFranaehen een aanval af bij het t Eloiooöch Op het overige front was üet betrekkelijk kalnu Ondanks het ale hte weer lcv rdi n de Kramtehe vliegtuigen zeven gevechten waarit eeni l uil eh viiegtiig werd neorgeeöhoteai Duitsch legerbericht Het D u i t B o h e communiqué van 16 Oot luidt Legergroep Ruppiecht van Beieren Op iMt gevechtsterrein aan de Somme duurde overdag de levendige bedrg Omtrent de Grieksi vloot meidlen ItaliaanSohe bladen dat op de groote kruis ers ongeveer een derde d in dienst der Entenite ovetgingi die kleine chepen blijven gewapend doch hebben geer Grieksche equipage meer Die kleine Sohqien zijn 2 diiikbootea en 2i torpedkibooten die onmiddellijk die jacht op vijandelijke dulkbootea zullen beginnen Do Trlbuna weet r noi bij te verbaten dat de Enter 4e tot die inbèstagnania der vloot over tn wl 1 die vrees giekoesterd werd dat de Grieksche chepen dè Oardhnellen zouden doorstoomen en zioh met te Purkafche vereeniglon Volgens hetzelfde blad staat binnenkort de ontwapening van het Grloksehe leger te wachten In België Ofllciocle meieieelmg van het Belgisch Office Het Belglseh btaiUelblad van U Oetolier bevat dtem tekst van een verslag tot oler koning alsmede vaneen koninklijk besluit in ministerraad genonjen betreüenoe die maatregelen e genomen zullen worden tegen de tiandlangers der bezetteodta maoht in BelgUS iDzake die stichting eener uieu tloegwKihool te Gent Ie Wat ihi BelgiMhe ambtenaren betreft die een leerstoel aan de Hoogeschool hebben aanvaard Zij zuilen later door de Belgisdie legeering niet erkend wordten maar zuilen worden uitgesloten van iedere andere functie 2e De studie aldlaar afgelegd on de diplomöj S dloor dte Universiteit af geleverd zullen geen wettige waar dagen Want nu werd zij door tante Els volgens alle regelen cJer kunst verwend Ongeveer twee weken na haar onderhoud met Erich had Els haar nieuwe betrekking op het Slot HoSenhohe aanvaard Met haar kleine beachernteiing bewoonde zij de tweede verdieping van het slot vrij wej afgeaeh den van Erich die berieden in zijao vertrekken en in zijn atelier huisde Alleen bij het miidkglniaal en het avondtetem diat gezamenlijk in do groote eetzaal werd gebruikt krseg zij hem te zien SMiddlagH was hy Kwijgteaam en gesloten het uur van het noodlot dat licht tusechcn deze beide menschen die in de dagen hunner jeugiJ elkaar zoo na waren geweest zot brengen had nog niet ge K soheen Elsii toe alSof hij in zijn binnenste een zwaren strijd Streed alSof hij wo psteide met een besluit waartoe hij nog altijd niet kon komen en zij waohtte er zich wel voor ook maar een toespeling te irtaken op het g eim van het Verloren Paradi s omdat zij dan pas van eevi bdkenteras goede geivolgen Van Erich s ganSohe menSch ziJn verwachtte alS dezie bekentenis geheel alleen uit eigen innerlijken d ang gedaan werd e Avondkr trok laala zie tijdig 16mg Zij Sliep met die kleine Martetts in deffielfdé kamer en begal zich vroeg ter ruste om don elaap van het kind nieuwe voorwaaixïe i En die iet j Deae dat gij mij als de oude vriendin uit uw jetgd de volle waarheid zult zeggen mSjnJieBr Forst als bet uur van het noodlot geBlagen isl Hij Streed met zich zelf ddr kleine door haar mloeder in den teek gelaten Marietta zijn eemg door de be kwame hand van den dokter aam den dood ontrukt kind die leegte van het groote slot ie ontzettende avonden dia hij dhar alleen had doorg racht Alt allee kwOm hem plol8 in voor den gee en dee J hem huiveueto voor het IA van het kindi oen gevoel van afgrijzen voor het alol miaakte zich van hert n B r vaa huivering voor zich zelf en daar stond ElSa en reikte ham onner die voorwajarde van volkomen openhartigheid dfe hand En eindkjiijk werd het Itoht in zijn ziel eindeil k ontsnapte aan zijn bevende lippen met moeite het antwoord ik zal u u ïlleett mBvronw Elsa eens de gdheele waarheid zeggen als het uur van het noodlot voor ons beiden zal zi geBlagen AW dat werkelijk eens het g v l zal zijn Erich maar dansSeehts dan zal je ndj ook over hel vSrledlen mogen Spreken Met een handdruk namen zij afsteheid als twee goede kanwraden HOOFDerUK Vil De kleine Mairietia had nu goede mijr Nu bipreek ik zelf vau het verleden nu rnwet U zelf van het verlet den spreken zooals dMtijd ondier den beuk in ons zonnige geboorteplaats Wil je nii mij alleeni dog hied enia van dit schilderij toevertrouwen als je dhantoor je nst weer terugvinden je geweten onllaeten kun Mij maakte uitvluchten Hij had reedö berouw dial mogelijk een woord te veel aan zijn lippen was ontónapt en daarom zei bij l ter mevrouw Elaa later ató de ateml vani hetnoo lot duidelijker zal hebben gesproken Vragend keek ze heiB met groote oogen aan En bij die de kracht voor een openhartige bekentenis nog met bezat maar die hot toch niet over zich kon krijgen haar geheol zondter antwoord te laten zc4 Vraag nu niet verder mavrouw ElBB kechts d kan ik u zeggen Er rust een a op d schfldenj Dat Itan wel zijn mSjnheer Forst een atehuM het heet wel met voor niets Het Verloren Paradij het heeft li niet voor niet beroemd en tot adwonzoon van den handtele raad Staibauer gemaakt Maar ik weet nu dbt het uur komen zal d at het uur komen moet waarin u mdj alle zult vertMloD Mijnheer Forat het uur van het noodlot waaraan ook lir m j niet kan onttrekken Ik ueeira de betrekking al opvoedlster van Ma riella aan mijnheer Forst onder een I niet ounoodig iaat in den avond te storen Gebeurde het eenS dat huiselijke bezigheden op het Slot RoSenhcdie waarvan zi op venzoek van Erich de leiding op zich had genomen hi ar langer in bo lag namen of dat zij door de lektuur van een bciangwrttkeml boek uit ie bibUotheek van het slot vergeten bed naar de klok Ie kijken dan laig het kind geregeld nog wakker als zij in de slaapkamer kwanj Want Marietta had geen rust sliep ondanks vemiiooidihoid niet in voordat lente Elsa bij haar waS en deze haar dta laatsten nachtkiis op het blondlB kopje had gedrukt Sedert den dood van haar vader en haar vertrek uit de houtvesterswoning in het door bosSchen dn bergen omgeven Lacbenheim waren deze weken in het begin van den herfst oP het slot Rosenhohe weer zoo echt do eerste tijd van rust in BiSaS jeugdig en veelbewogen leven Zij gevoelde zich ais zij het zicbzeU ernstig atvroeg ondanks de mbeialijkbeid van de positie waarin zij zich toch felteii k bevond op het slot voor het eerst weer goed Zij gevoeidte zicü goed in die haar opgediragen en zoo geheel bij haar echt vrouwelijke natuur patÉtende taak de Moadlarlooze Marietta te vertroetelen en op te voeden Wordt vervolgd vi