Goudsche Courant, woensdag 18 oktober 1916

ttm Kool p at 9 6 ot Savoiye Kool p at 4 9 eti Groene Kool p SI 1 4 4 ol Witte Kool p st 4 9 cl Snijboonen p 1000 St f 4 f 5 Pronk boonen p pond 11 12 cl Sparziebooiien p pon i 14 15 cl SpSriJebponen p IflOO St i 1 25 Andl v1e p lOO boö 11 50 f2 1 Uien p 100 pond I 5 40 f 5 80 Spinazie p mand f0 60 fl EoStelcin p mand 2p 40 et Wortelaii P 100 bos f4 2 f4 80 Kroten p 10 boS iO 45 et KiMilsdderie p bo 12 14 et Knolrapen p st 5 7 et Spruiten p zak I J SiO 1 2 50 YeiGjigabericht der Co6peratiev4 Tuinbouwveiling Nieuwerkerk a d IJsel en Omstralwn van Dinsdag 17 October De prgzen waren Eng komkommers f 14 10 f Ig Oj id 2e soort f 10 70 f 12 70 kl Italvs komkommers f 1 gBoèn gelekomk f 3 90 f4 per 100 Itomt kommersstek 17 19 ot per K O i stok prinsossenboonen f IBj f 29 stamprincessenboonen f if f 21 80 Duitsche stok prinoessenboooen f 12 fl7 pronkboonen fa0 70 f 26 80 sn boonon f alles p r lOOK G j tomaten f 16 f 18 30 2esoortf 14 f 15 80 per 100 pond savoye kotrf voor binnenland 4 20 f 6 30 ditk export f f roodo kool voor binnenland f 3 50 f6 70 witto kool f 6 80 f 8 20 alles por 100 KMsmarkt WOERDEN ig Oct Aangevoerd sM psrtijen Goudscheksas ie soort 7 J ƒ 77 id je sooit 7o 74 id waardere 76 77 ld met Kijksmeik met conditie Alles per 50 KG Handef Bauw tegeu hem geiva on vumuS wegeub te aisel v ren la de Gouw De verbalisanlen de rijkaveidwachtera Minnée en Van Arkel verklaarden aai ZIJ d snalhpd hadden opjfenonien vao de do r Kpkl beötuurae Volhardfiig Xvl over eou alttand van 870 Meter gemeten lil de aa va4 dc Gouwe zooals de Proviiw le dal beeft doen opnemen tor juiete tiepa Ihig van den alat nd tp water voor en afstand van hectometerplaal lot Ihoctometerpaal Belden haijben toen geconstatoerd dat gevaren is op den geooiktroleenlen alstftnd met eoawietbeid vaa 2 Heter per oinuut Bekl beutreod dit op grond van zijn ervaring dal te boot die snelheid niet loopen kan Ale getuigen a decharge Iroden oP de beeren A ilaentje werktuigkundig ingenieur Ie Leiden G Boot scbeepMiouwni er Ie LtAéerêoTf V M van Vfiiai agent van doa ecpdiem Haarlemmmnheer eti de dlrecleur dor Mij Do Volharding do hoer U C Nouhujys Deze getuigen hadden roet de Volharding XVI oen proeftocht gelmaakl van paal 5 1 en van de as van de Spoorbrug naar het Provinciaal Magaizijn n terUg eskdaaromtreot verklaarde de heer rïoenijet dal hij lu de machinekatmor had geeonatateoroi dat de nilaohine jn maximalokrai hl ontwikkelde o i de grootat mogelijke yneiheid te bereiken de heer Boot dat lijdenS dien locftt op db terugireis een siwiheid was verkipgen van il05 HG M en van 201 48 Heter per nUnuul do heer Van Waes dal op de heenrei4j een snelheid word berelKt vaa ai2 82 M fln van 314 98 M per rolmmt opgenwien nwt oen stopwatch De heer Nouhujyfl verklaarde nog dat geen zijner booten In Slaat is een beld van 292 M t benelkein De get Haentjea verktaardo nog op een vraag van den amibteaiiaar van het O M dat bij het niet mogelijk acht dat ée snelheid wonfit opgevoerd lol 18 K M zooals ten taste ia gelegd De amlbtenaar van bet O M verklaarde na het hoonen der getuigen decharge te moeten aannemen ftlt de boot niet de in bet verbaal genoennde wlhaid loopen kan van 2 M per minuut De prlimfair ten laste legging door de verbalisanten lean nlel overtuigend bewezen worden geaehl Naar uil de ilecharge gtetuflgenVerklaringen blijkt dal deze boot vol varend eea alnelheid bereikt grooter dan de toegestane 180 Meter achtte het O M de secunilair ten laste gelegide overtreding van de geoorloofde snelheid wei aanweaig iïei iti nilogeJijk dat de verbalisanteni zich eenigermate hebben vergat doch niet in zoodanige male dat hier ge i overtreifing zou zijn gepleeigd Het O M vroeg daaronU vrijHlpraak voor het primair Ion laste gelegde doch bevestiging van het voiuiiw voor het i undair ten laste gelegole Uitspraak 1 Nov a e Reohtaeafcen Ian steilin kauaia van hateseu dosprelvor verhaalde Vhiditoanl Gouda Verleden Z ui i ê bg was het weer feest in het Vluchtoord alhier Het onlangs geetickte Tooneelen Operettegezelachap Albert zon met medewerking van het Fanfarecorps 4Ioop op Toekomst zijn eerste Vroolijk avondfeest geven Dat het feestje geslaagd is getuigde de talrijke opkomst van autoriteiten en kampbewoners De Ontspanningszaal was tot proppensvol gevuld tocsi tea 7 ure het fecBt een aanvang nam door het uitvoeren van een paar mooie muziekstukken door het Fanfarecorps onder leiding van den heer Em de Bruine waarna wU Pol Senden AntwerpBche Humorist te gehooren kregen Hetgeen door hem werd voorgedragen verwekte bü de toehoorders telkens een onbedaarlijk lachscucea en het applaus hetwelk hem na ieder nummer toeviel was ten volle verdiend Pol Senden trad op dien avond nog meermalen op hij was onbetaalbaar in de komische scène Rechter en Moordenaar en de Heer Van der Vee was als moordenaar goed in tijn rol Het was een lachen van het begin tot het einde Theophiie Merian een Belgisch geïnterneerde droeg een paar mooie liedeien voor welke danig geapplaudüeerd werden Ma de pauze gaf de Fanfare nog een paar muziekstukken ten beste waarna opgevoerd werd een Vlaamscfae Operette getiteld Z m me da Lappen van Pol Senden en J B Struiven Pol Senden in de rol van Nolldce was een echte Antwerpsche kwajongen die op niets anders bedacht is dan om kattekwaad uit te richten Mej Louisa Dillen was als een alleraardigst I tjo terwMl de Heer Van der Vee als Rik goed b j Lotje pastte De Heer Arth Galland speelde de rol van een echte volksvrouw terwijl de Heer Nouwen als vader van Lotje een echte ouwe brombeer van een Neel Knoeiers was De vertolkers van de Operette oogsten veel btjval en aan het lachen kwam geen emde Rond elf ure was het feest geëindigd en trok ieder voldaan over den genoeglyken avond af in de hoop nog meerdere zulke avondjes als deze te kunnen bijwonen Den inrichters van het feest valt alle eer van den avond te beurt daar lü de kampbewo nere eenige gezellige stonden hebben geschonken t Pc Bott Rechtbank veroordeelde gisteian P K 39 jaar sjouwerman te Krimpen vi dn Wsel wegBis het plegai van onMdidge handeltaigen met iemakd benaden Je sestien jaar tot Mn jaar gevaagenis s af F H de R wegens opsnbare schennis tan de eerbaarheid tot drie weken gevanMAiBstraf A B 21 jaar koopman te Stoiwljkersiuis yMOU mi andeling van een dier in het openbaar tot ƒ 3 boete subs drie dagen keehtnis H K 22 Jaar te Waddtogwaen wegens ithtndaling tot ƒ 12 boete subs 12 dagenheehtanis N R Ct Stadsnieuwsa aOODA 18 October 191G VnaADSBIK ViM OEN GrMEKNTKEAAD op Vrgdag 20 Oct 1916 des namiddags l j aa i noodig voort te zetten 4es avonds 8 nur Aah do ordo 1 I3e benoeming van a twee leden van het Stembureau Toot de verkiezing van leden d Kamec van Koophandel en Fabrieken h aono tpolgke ondorwgzores au de Herhalingssohool voor Meisjes e een onderwijaor aan do aohool T g l o No 1 i d een lid der Commissie tot Wering van Schoolvoraoim Hot voorstel tot aankoop van eenperceol aan de Gouwe ten behoevevan de Ëlectriciteitsfabriek Hot voorstel tot railing van grondaan de Karnemelksloot Het voorstal tot goodkaoring vande Torhooging der jaarwedde vande Directrice van hot Hoffmans gOstioht 6 Bot voorstal tot aankoop van grond ian N Dekker De Toraookon om ontheffing vanadiotdgeld op de Burgerscholen sohoolfaar 1915 6 Het kohier van schoolgeld op deBoTgorsoholen schooljaar 1916 7 9o bezwaarschriften togen aanslagen van het primitief Kohier dei Ipl aatselgke direota belasting naar liot inkomen dienst 1916 Benoemd Kaar wg vernomen ia Mejuffrouw H A M Houdgk tgdelijk onderwMzent aan da O li S voor G L O ïfo l bonoemd tot onderwgaoroa aan da O L S te Hac nwoodo Laatste iSericliten Aan het Westeiqk Front PARUS 17 Oct Officieel Het communiqué van gisteravond luidt Aan het geheele Sommefront wedersUdsche beschieting Ten oosten van Betloyen Santer re werden twee nieuwe zware vijandeiyka aanvallen met zware verliexen voor hem afgeslagen Vliegers van den vijand hebben op Amiëns bommen geworpen doch zonder militaire schade te veroorzaken Aan het Oosteiyk Pront PETROORAD 17 Oct Zoowel op het noordelijk ais aan het zuidwestelijk front hebben de sware mist en regens die in den iaatsten tijd vooricwamen de operaties b langrijh vertraagd In het centrum hebben de Russen den vijand geen oogenblik rust gegund Gebruikmakend van de weersga steidheid vielen z j den vijand dien zU onopgemerkt genaderd waren met handgr naten aan en voltooiden den aanval waar dat mogeigk was in dei donker met dan bajonet Kryjtiverrichtlngen ter Zee ItallaanSche kruiser beschadigd Een Wolll telegraim d d 17 Oct meldt dat de llaliaansche panWerkiulser Libia door een Duitsohe ouderzoeör Bwaar werd beSchaldigd Stoomvurtiynen Rott Lloyd Samarinda 16 Oct te Padang Gorontalo pass 16 Oct Sagraa Kedirl 16 Oct van Padang Willis 16 Oct van Durban De KolenolauBule in de Contracten van de Eleotrisohe Centrale Door de firma s H de Jong Firma Jan de Jong Zooni Timmerfabriek Gouda A Vf Lommerse A J J Vos N V Kistenmakerg en Kniperg j do Woelgeest J Amesz en A Vingerling Zonen is aan den Baad dezer G ibeente het volgend adres gericht Edel Achtbare Heeron Geven eerbiedigt te kennen onderEoteekoBden allen contractanten voor Eleotrisohe laraoht en licht dot Gemeente dat zg mot verontwaardiging hebben kennis ffeüomen van de voorwaarden welke tnans door de Commissie voor do Lichtfabrieken aan de firma Jan de Jong Zoon z n gesteld voor de vernieuwing van haar contract met ingang van 1 Januari 1917 die voorwaarden toch luiden woor del k als volgt dat zg de Ijoht Oommissie slechts dan met ingang van 1 Januari e k een nieuwe bgzondere overeenkoniat van slroomlevering voor üwe fabriek wensdit aan te gaan wanneer daarin wordt opgenomen als voorwaarde zooals genoemd in ons sohrgven d d 8 M 916 No 21 de Kolenclaosule en vHkneer door TJ aan de Centrale wordt vergoed het bedrag dat deze minder aan üw tegenwoordig bijzondor contract zal blijken te hebben ontvangen geind dan het geval zou zgn geweest indien van 1 Juli 1916 at daarin de zoogenaamde kolendaosnle van kracht was geweest Het is Uwen Eaad bekend welk sohrgven den 8 Mei 1916 door onder geteekenden van genoemde Commissie werd ontvangen en waarin werd ge dieigd met het niet meer vernieuwen van het contract na afloop daarvan indien contractanten weigerden de kolenclausule in de nog loopende contracten op te nemen Een handeling waarvan ieder weldenkend mensch zal moeten zeggen dat zg onrechtmatig was omdat het contrast op volkomen normame wgze was tot stand gekomen Het antwoord van U Won Voorzitter op de motie van den Heer Derokson naar aanleiding van dit schrijven ingediend gaf den indruk dat deze zinsnede in genoemd sohrgven niet zoo kwaad bedoeld was Evenwel meenden ondergeteekendan op een dergel k sohrgven aan genoemde Commissie niet anders te mogen antwoorden dan dat men het loopende contract wensohte gehandhaafd ta zion zonder meer Thans is wel gebleken dat ondergeteekendan en de beeren Dercksen niet zoo mis gezien hadden toen zg dat sohrgven bestempelden met den naam van dreigement Hot is on maar al te dnidelgk dat een contract met de Gemeente Gouda niet is aan ta gaan omdat zij van haar positie als iSeenverkoopster van In Duitedie govangonachap bledite een lou tal bolongateiienilBn wa giötóravonii in de itóunie aanwezig om Ie vernoiiieu de ervaringen van den hoe V UaitkeT een tioilander die voor en liidenfi tten lorlug in Bru8 el woonacnllg door Ie iniiuichenl gevangen 1 genomen eu gedurende i maanden in de Uuitaicbe govangenisfcieu opgesloten ia geweeet Ue heer Bakker heeft op treilende ifljze am geheele levon loop geIchotat vonal het uitbreken van oen lorlog lot zija terugkeer uit Lhillbchlaiia in ons land Bakker was Kuashandoiaar In Brueeel h daar een bloeiwute zaak roet 8 knooht en een zestal paarden en waigenö j Vermoe l lijk omdat hij weigerde kaas lu Holland voor de Lhiifcnibors te gaan koopen daar hij i an meende zijn reputatie te verliezen en door itc ereen in Uruseei vera ht te worden werd hij om een iezocbte reiKm gearresleenl en m de gcvaugenit te Aotwerpen geworpen Daar weru ham na een dag of 11 modeg deeld dal hij tot zes weken geïangüniastral wa veroordeeld Na dien tijd Haar te hebben doorgobracht werd bij ovenwel niet In ïri ld gesleid dooh naar DuilaÖllant overgebracht en opgeieloten in de gevangenis te Aken Tot den aoen Februari K116 leeft Bakker gevangen gezeten toen hij door benniddellng van onsKsa iriniSter van Buitenlanduiche l aken in vrl dd werd geateld In fie 13 maandian van zijn verblijf In de Duitsche gevangenislelen heelt Bakker zooveel ondlervonden is hij getuige geweest ven zooverf willekeur dat hij liet als een plicbl van eer en geweten beschouwt de aandaeht der beSchaaïde wereld te v esligen op de hemeltergende behandeling die DultiBohland doet ondergaan aan de hurgeilijke poüüoke gavangener die bot ongotuk hebben in zijn gevangenissen terecht te komen Daarvoor zijn door hesnreeda op versicbiMende plaatsen lezingen gehott waarin hij ga rokan jieelt over hetgeen bij zelf onctervond en wat hij van anderen zag Bakker hoopt dat er een oonOnleaie uil de neutrale landen benoemd zal worden die alle feiten sullen onderaoekem èH is hij voomamena later een uitgebreid bontwerk over zijn ervaringen Ie doen verschijnen Bn publleJc nam gisteren nwt b SF Oïei Voetbal Prograunlma voor Zoixtag a t ie kl West Uerouleu IW J Uulek HlBb SparU VmiU Dl C i lauw Wit liaarlaml UVIV ie kl B DVV Ajax L O tylmpia Kl C J H v d Hchalk SVV VlilA Ie kl B EzoeWor Traa valia UV V ADÜ USÜ Gouda A Ka jneno n SJe kl C Berkonroda trC BCU Volksw b h Bportanaa VIU8 Alphen Togo h Kuntze 3e kl H 8V VrlondenKohaari 1 P ure L Casteleijn Voorw DOS lX u Veioi Goudsohe Voetbalbond lo kl Woerden ülyfupla 2 H Stsdt jnaL AW lO P 2 G van Herk Söhoonhoven de Zwaluwen P Sanideiri Boskoop Alfeu 2 U A da Wilde 2e kl de Zwaiirwen 2 AW 2 G de Jemg Naar aanleiding van het feit dat l vereeniging liuick te Nijnegen zieh niet geboord heeft aan de verbodSbepallag liet bestuur van den G V B kamt Zaterdag 21 üct a a in café Het Schaakbord In vergadering bijeen De wedstrijd Alphen 3rS ioonJio ven wagens niet opkomen van den acheidarstihter oikder leiding van een lid van Alpben geape d la zooals wij reeda dlr t na den w diairi d opmeiklen Ongeiiiiig verklaard De vereen de Struis is met al haar loden door den G V B geroyeerd Telegrafisch Weerbericht van hat Koninklgk Ueteriologisoh Institant te DE BILDT Hoogste barometerstand 766 te Znid Duitsohtand Laagste baromMie stand 756 2 te Vlissingen Verwachting tot den volgenden dag Uaest matige winden uit znidelHko richtingen betrokken totzwaar bewolkt met tydelijke opklaring waarscbyniyk regenbnien zelde temperatuur Advertentiën Een Kamer met Staaplouner te huyr levraaii Brieven No 2907 Bureau QondaotiaGonrant Markt 31 8 Nieuwe Posttarieiien OCTOBER 1916 De Drukkerij A BEINKMAN ZOON Markt 31 deelt aan haar clientile mede dat nog enkele exemplaren van haar reclame zakboekje van de Nieuwe Poattarleven voor uitreiking lieschikbaar zQn MARKTBERICHTEN OroentenvelHng Nieuwe TnlnicnvereeniKlttg Oouda GroOntenvelHn van 18 Oct 1 1B Bloemkool p st 4 9 cl Hoode aJ l iUX i iliL L Chili tf si benutten voor den nitvoêr van zgn eigen producten naar Enropa aan ditM Mi v n daii verzocht ten tAfll m bMch king te stellen v n Em eAdhad die ze goed kan gebttllHien ett Ohili zon ihadelooB stellnl Toor alle verlies aan bavenrecht n Deze p Atiek vordt gereotoaardigdj doordat het optreden der ptitsch iikboatea een verlies veroorzaakt voot de geïieele wereld Doof elk soheepeverliea hetz vaS de lliterdeb of de onzQalgen il er minder vrachtmimte beschikbaar voor de pNdooeerende landen Engeland veroorzaakte geen verlies aan vrachtmimte de door Engeland genooien Duitsche schepen bleven varea oader anderen vlag Volgens vele ce den is de Duitsche duikbootcampagne ten deele te danleu aan de overweging dat hoe meer schtie tndena den oorlog kan worden toegebracht aan de koopvaardijvloten van de gulliëerden en de onzijdige mogaDdoedeu hoe bètef dit zal zijn voor de Duitsche scheepvaart na den oorlog Indien het gezond verstand het to taan van zulk een voorsprong aan Doitschland verbiedt hoeveel kan dan thans niet worden verloren door werkeloos te biyveo terwijl de andere sohepen zoo nuttig kunnen worden gebruikt ti irlekenland Lie ovfrdwK t uer tarlowMho vluot kjea teutertUegraiiu U t Athene nelitt Vo bawaiiiungeo V iii ie vloot ter UeoUleerdan be ilien du UrtoKdtiiie i orlo oh pen Avertofl Kilkisi en Ijaanm betrokken Ue Urlenftche bwwumlngeii iju gelandi ai aar itiieue geKonuen Treedt l netaulijn al Etia ilteuter telegraiiv Mil Athene ukM CiedMrenite den nacht wi s hei vorketT tuuBchon AtUjtxe i ri latol nt i gHik groot nel g é9le Hul en d ntllcieele per jonJi hu i n weiden tei paleize ontboden D 7 Dally l elegrapb verneemt uu Athene lat Venl elu gt vraiig l ol bij wg hoopte Jat Urlelienlanil zou hereen wonl n doorttat de Kuning den oorlog verKlaarde aAn bulg rije iia rop geantwoord heett dat hij geen faoop niaar een wenMch batt uitge rukt die bi vroeii met meer te kunneik herhalen Vorder verkluanle Venlieloa dathij vüorioopig al ziine energie zouaanwenden oni een zo i talrijk uioge lijk leger bijeoii te bieogoii tenelndti Crrlckenlaiid vau aljno flivallerb bevrljdett en de nationale eer te nor winnen door die Serviër te on iei ffteunen Venlzelo iü TOornoinene om zoodtra sijne Itegeerliug ia geounalUueerU ue Kativer van Algevatti dig fep van iJÜ Juni 11M5 te Baloniki bijeen te Knopen Aan hem zal wonten overgclaIfn te b li en welken weg men zal inslaan ten opKl ite vmi Athene AanbAWtn atroonien re ii vi8tai uil Üu K rlelcenl n i aan Ie Halonika ik n 15cu kwam eer atoomiboot aafn luet UX émm Jriaimeu i woe ekui ii vroeger kwam het Urlektuhe o irlog iiek hlp l idifb met PollUs den onil rstaatj eecretaria van buitenlan loClie vaUen aaïi boor J In D ü 11 8 c h 1 a n rj Aar apptlcmioo t Aan de N K ti ouUeeUde l unu Knrler Kw kd dAgen heelt ons stads bestiur achter ueo rug tengevolge van de voort Jurendè tftreuibmng in deu toevoer van aarunppelen Wie de ii etreden moeilijkheden In elg n huiiihuraUiig heelt bëtfpetird en daarvan zal dleobta d gene verachoond ziiii gebleven die isi ö oardappelooget heelt wee er een woord over iwee te treken aan den eoiien kant veel verloren tijd en orgerni aan u il andeveij kant ontzaglijke moeilijk boden voor de hulafvrouw die eeneklape gereciitan zonder aardappelen uloet koken We h iobeik In de laat te tag n geimlidileld drie tot vier wagone aaru ippelen ontvangen voor de geh Ble bevolking oijzer sltad hetgeen ternauwernood beteekent bet eerde gedMte vaa hetgeen de Mad Hannover noodlg heeft Alle bevmoelingen van hel stodkibeMuuc alle dringende telegrainlujen verim Oht wi iilet eenige verbeAerlng In d een toeeitand te brengen tot gÏÉiteren voor den eersten keer 17 wagons aard ppelent aank vamen zoodht we nu voor enkele dagen uit den noooi zijn A10 xva zooal leu aieerrte te hopen li die groole toevoesblijft vooitKturen dan zal bet aiiog liJk zlvn dat men aan winlerprovlaSe kan tienken Totnogtoe kon hiervan geen eprake zijn En het gaat ook niet aan dat een deel der ingezetenen zloh v n deti noodlgen voorraafü geat voorzien vöór oen amter deel zijn dagelilkwhe behoede aan aar fepppien g ji€ el verze kerd ziet H t blijft ton z iers e te wemHlen dht dè hemel onfii nog eenigeo tijd voratvrij weder henkt opdlat de veirzorging dier stedien niet op nog grootieii mo lijkheden dan lot du verre alolt m In II e 1 g I 6 Het blad 1 ea hTouveilei beriolu dat te llaaUelt m oieinr pr ece begoni B waarin 121 perj H betinikken zin rtt Jle slioken van i elgi ofkonUOg Na doi gelteeleti dag te i verhoord worden zlJ a avoMrt i aar gwaiig ni leruggebraiHit Onder h i lievinden leh eraöbeid ne vrouwen en pnerttei a Slïa 3aenla2a 5 MiniOi l leoto De Minister van Kolonijin mr l leiyle UI van llju vcrUijI In witBerl d t ¥ inUravenMge teruggekeeru en heeft hedonoiAlBid de workwiaiBiheiifiin aan zijn dep rte i ent her vat Uedv rteerd Naar w4j ven emen 1 de onlangn benoemde luitenant van het Indiacne leger Uoedbart totnogtoe te Lt jea gedalaeheerd gadenrieent aast de bedoeling dieiBt to nctmen bij net Oottenriikuob UongoaiiHohe legeir De MaasI verneemt dat brtialve de 2e luitenant Uoedhart ook twee codetteu r K M A te ISredadfenat hebbeu genomon bij hel OostenrijkBChe leger en dkw gedeaOrteenl zijn EerMe KaimerVerkiefctng Bij de partijen der rechterzijde en de l rovlmcialo Hiaten van KuidlHol land moet hel voornemien oesUanoro bij de a d benoeiming vau een lid dier Eerste Kajner weilke zal geeebledoi in de buitengewone zitting er Sti teii op Dintóag M dezer ter voorziening in e vacature Mr Van WalersBhoot van der Wraoht de verkiezing te bevordeiren van den heer J C L van der Lande h t Kath oud Ud der Eemte Kaanar voor Uverijaiel dat bij de Jongete periudioi verkioungen voor de Eerste Kaniier bij het lot alviei tegen den heerbloik N U Noderlano en Dultachland Oiuler den titel llollaiul en Uultsohland pufoiloeeri de üokiieche lOltung een artikel waarin zy er de oaiuiaeht op vediigt dut de bollanddebe pers uen verinanoerdeu uitvoer van Ijzer en iHaai uit l uitdchland benproken heeft en er op geweizeo heelt ual it bedeoBuereiwl ui voor don Uolland sihen aetneepaiüüuw en unde indualriebn Dvonwel wijten de bladefi dit niet ilfin Uuitsche iabrUauteti ot de Uultrtjho reigeCTliig inaar aan de meerdere beboette van IHiilaoUlaid zeil In verbanu ii t de vermindïnitg van het aantal arbeidt De KolnLohe Zeilung acht het verblijdend dat Nedterlanitt zeil verklaart het ijzer nooijlg te IteMwiiuit Duittikïhlaiid he elk ook verder bereid zal zijn zooveel IJzer aftottaan al hel niMe kan Het blad vervolgt iaa Ouae goede wU hangt echter zooalö vanzelf preekt daarvan af dat men ons tegemojtkonit en zich niet verder laat dringen op d n door Eng landl d willekeur gewezen weg waardoor dte uitvoeir T uar Dufts land hoe langer boe meer beperkt wordi Mndfl lang algeMoten en tot nog toe nagekomen leverlngHContracten wordlen door Holland niet meer opgevolgd op ond dut eerM aan Engeland g eyerd en d n eerst het oveiwofiot naar UuitfeOhland kosR kan JieeDi onpartijdig denkende Hollander zal eohter van on verlangen dnl wij inet Duitsche aan don dienöt onttrokken arbel er6 ijzer voor Neiterland vervaanHgen wan neer daar de uitvoer van levensuiM delen voor diOzellde arbeider onnoodig bemoeilijkt en ten gunste onzer vijanden aanhoudend verminderd wordt Crisli Maatregelen Aflevering en kleinhaadelpi van vesToederartikelen De minister van Landbouw Ngverheid en Handel maakt ingevolge artikel 8 van de Distributiewet 16 in de Staatsct bekend dat organisaties en handelaren die na toewyzing door de Toewyzingsoommissie voor Veevoeder en de Voevoederbureau x Granen en Veevoederartikelen met uit zondering van mais van de regeering betrekken deze af moeten leveren aan degenen voor wie z bestellingen ontvingen in verhouding van liet aan hen toegeweien percentage en met inachtneming van de wgzigingen door de Veevoederbnreau x of de Toewqzingscommissie in de aanvragei en bestelbiljetten aangebracht tegen een prgs geluk aan de door de regeering vaslgestelde prnien vermeerderd met werkelgk betaalde vracht onkosten en ten beggst f 0 25 belooning per 100 K G V Belant shbenden worden opmerkzaam gemkakt dat overschrijding van deze bepalingeo ingevolge artikel 12 TsA de Distributiewet 1916 strafbaar is ÜBSS De kaas quaestie Door het bestuur der vereeniging vw kntttedelaren iB 17o nMiolUute ir in verMM net het nitreikeu vaa consenten Mt uitvow van kaas en niet otfici NB grenssluitiag hetadVÜs geMven aan den Bond van znivelftbiM u in Noord Holland geen kus te markttn zoolang r gee nienwa oonsaot Di versohaft ina m Dc ScheépvMrt ea de Ooriof De aanhouding van stooiutrawiers Men meldt ons ut Umuiden In verband met de aanhflvdlnf en i pbrei laf van drie Umuider stoomtrawlera wslieren de zeelieden te vertrddcen alvorens meerdeiv bijzonderheden omtrent de aanleldillK bekend zijn en met de readers een regeling is getroffen omtrent loonbetaling bij evcntaeele opbrenging naar vreemde havens Ml OosI Indil OnbMtcB in MW Bg het departement van KoloniJlB is het volgende telegrafisch bericht van en gouverneurgeneraal van Nadetlandsch Indifi ontvangen Onlusten in Falembang en Djambi De 300 opstandelingen in BovenToengkal Djambi bedoeld in het bericht van den 9n October j l stonden onder een zekeren Raden Hasan bio Pooepo die zich sultan van Toengkal noemde en sedert is gesneuveld Het halv 16 bataljon kwam te Palembang aan Twee seotiën vertrokken onderscheidenlgk naar Sekajoe aan de Moesi en om te patronil leeren langs d Komeaing naar Martapoera morgen vertrekt een sectie om te patioailleeren langs de Ogan naar Batoerfdja een andere sectie gaat te water naar die plaats om den omtt k daarvan af ta patronilleeren Twee secties gaan naar Moeara Enim als uitgangspunt voor patromlles in den omtrek De vier overblnvende brigades biyven voorloopig te Palembang Onlusten in de Westerafdeeling van Borneo Naar aanleiding van een bericht omtrent een voorgenomen opstand in de Westerafdeeling van Borneo werden drie brigades dnder kapitein Stennekes gezonden naar Blitang en Moealang aan e Séengbi Blitang een reehterzgriviertjo vaf de Kapoeas De opstand firak ni t uit De resident telegrafeerde gisteren dat de leider van het verzet in 1612 Boejong die tot den nwtand had aangezet en zich een belttiMken aanhang had verworven mei acbt volgelingen is gevangengenomen Gemengde Berichten Het mynoügelak te Kerkrade Omtrent het groote ongeval aan de Domaniale Mgnen te Kerkrade wordt oit Heerlen nog gemeld Tot goed begrip van wat Zaterdagmorgen omstreeks 6 uur aan bovengenoemde mnn gebeurd is moet voorop gesteld worden dat omstreeks dien t jd een 600 arbeiders in de mgn afdalen met behulp van 2 liftkooien die door en atoomophaalmachine zoo bediend worden dat de één rgst terwijl de ander daalt De ophaalmaohinist ziet aan een bewegenden wijzer langs een schaal loopende op welke ho de kooien zich bevinden wanneer de kooien het eindpunt naderen krggt hy een belsignaal en remt m t een stoomrem Verder heeft hg een handrem onder zfjn bereik en een antomatisobe tem wordt ingeschakeld zoodra de kooien het hoogste reap laagste punt voorbggaan De snelheid waarmee personen vervoerd mogen worden is d meter per seoonde £ lke kooi heett 4 verdiepingen en en in elke verdieping nemen 6 tot 7 man plaats die er echter niet rechtop in staan kunnen en meerendeels op mijnwerkers w ze gehurkt zitten tijdens de daling Bij het m nreglement is bepaald dat de opkomende kooi voorbg het normalf stoppniit nog verscheidene meiers moet kunnen rgzen maar voor de dalende kooi is niet voorgeschreven dat er nog raimte moet zgn onder het normaal to bereiken laagste punt En 100 is in de schacht van de Domaniale Mgn een zware vloer met gieren liggers aangebracht op zeer korten afstand onder het laagste punt ZaterdagmOlrgen tydens het afdalen van eon 25 man heeft nu de machinist in een moment van abstraotie toen het bsllignaal klonk dat de kooi zgn bestemming zou bereikoa in plaats van den stoom af te sluiten den afsluiter verder opengedraaid Do aotomatische lem heeft zijn plicht godaan maar kon in den kleinen afstand die er na t laagste punt overbluft da maokine niet stoppen en mot de volle vaart van 18 K H per nar is de kooi met z g n levenden last op don atlwksn vlo c neergoiMtit eoD ontKotlMide wijze zgn damsuneB inééngadmkt On op olkaar goaqeten zonder nitzailderiii wardan allen verwond en niet nmidei dan W man zijn naar het Ziekeahnia tsnroeifl met meest Mar arnstige bel0edigfcigen van de onderste ledainaten on buikorganen De beide geneesheeren van Kerkrada vorleenda ban aatistantio in de mgn waar de gakwotston de eerste hulp ontvingen Lijk ajngospoeld Vltn inelut ofW uit oteljendao lietlii dut MauiuiUKUuorgen up üei gioenij tetleniiam aaiwJipoeJue ie üour uep jtme naOer oiiderzüflüt l r werüenechter geen borneiiuingHteeKeiiBigevonden lu óén der laarzen weruen 4 hjigeilacfae minttituklien gavomién Maamlaeailidlllag ia bet lijn op depiaaH waar net ia aaugeapoelüi Ijegraven Ue i eiylei isoak jiatermurgon a el i mr K H Mon ni i procureur vau oen heer ijorrit Uitholt te NijnJBgen eiscber m de bij de lianrleniisöbe rectatoaolc uanluingig gemaakte proocdiure tegen directeuren van l eylers aUebting zijn oonclUBie vau ie liek titfcber ontkent dB geeielde eiepue vau verjarirife llij vurdeit n l reltening en verantwoording reapeotievelijk algifte van dat a el der nalatenschap van Oalharifta Oltholf waarin hij ato reoblverKngende opkomt en deze vordering kan ten allen fljde WKirdeoi aangevangesl tegen ben die daarvoor tot heden het belleer hebben gevoeo Wantneer gedaagden de Verjaring bedoelen veroieW ina t 8 J B W merkt eiaidhor op dat dit artikel hier met Ier zake dient diaar in ieder geval art Iim li W een dergelijke exceptie in den weg fltaat Nu ontkend wordt dat Loulso Oatharina van Dot eenige naaate erfgename zou zijn van Catharina Oltholf deelt ei her aan de rechtbank haar ataitaflrjmlng mee waaruit d onmiddellijke al tiuiiiming van Louiea Catharina Olthof tèn duidtelijkste moet blijken De door gödaafeden boweerdie aote van 5 Juni 1785 waSrbij over da nalatendcbap van Catharina Olthoï behoorlijke liicenliig en verantwoording zoa zijb gedaan kent ac er niet walarom hl het beataan dïer acte ontkent Indien echter een dergelijke acte zou beigitaatt niKie dsftxi leb eenenmale zonder betedieula en waard oos zijn teil floazien der onderhavige vordering Iiirtmiertf over tiiiSehen jiartljen aie vasustaand gewezen aensatie van het Hol van Holland van 30 Juni 1874 i eewt bij orreet ven den Hoogien Rand op 25 Fehmari 1786 aldua bijna 9 nnaute na het padseeren der door g ïaagdten beweerde acte in hoogete instantie recht gedaan Uit nleia blijkt dOt door de toenmalige eUrheres bf haar rechthebbenden een dteding zou zijn ga troffen waardoor reèdl vöór bovengenoemde uilslpraiak tot rekening en verantwoording zou zijn overgegaan Dat elflehor geeu behoorlijke kwijting zou hebben aongebod acht eiiiieher ook vrij overbodig daar dit z i n natuurlijk gevolg van dareke ning en verantwoonïingivofint doe ovorigwtó refereert eiacber zich aan bet oord eel eter rechtbank welke amIbUhalve overlegging v n een door gedaagden bedoelde kwijting aan elexiiier zal kunnen bev 4on Op deze gronden persTsteert oiacher bij de kM r hem genomien conditie Het nionwe posttarief In den Haag werden Maandagavond in do laatste bestelling 1500 briefkaarten opgenomen allen met 3 ot strafport belast Qistermiddag 2000 Dit staat in verband met het nieuwe tarief waaraan niet gedacht is blgkbaar In strijd met de ledelykheid Als verdacht van onzedelgke handen linden te hebben gepleegd met z n U jarig dochtertje is eon lekero Jan S te BoU Veld gem Hopgeveen in hechtenis genomen De verdachte heeft bekend Een schoener door den storm vertaan Mm seint ons uit Umuiden De Nederiandsche driemast sehoeiier Pacific met steenkolen van West Hartlepool naar Christiania is Maandagi noig sn met iware stormschade vergaan De bemanning werd gend en gisteravond door den stoomtrawler pA ina Joslna te IJmuiden aangebracht Extra koopmaukortiilg Ingetrokksn Uit Umuiden wordt aan de Tel gemeld dat de vereeniging van Reeders van Vls schsrtivaartiiigen beeft besloten de eirtra koopmanskortliig van S pCt aan den handel toegezegd bl de stagnatie In het visaehe r jbadri f in ds maand Juli vu dit Jaar na 31 October niet langer te betalen Dit besluit la genonMn tal verbud net A den nieuwen r egey ingsmaatregel inxake iniik tegen g a m Nederlandsch llich amttaet waardoor He omitaadigIB het vissclterij bsdrtjf beUngrUk gfW iigd iin VarraMdeiijk sal kandd tegm dit belluif geen oppoaiti vwreo JSm mjja mttfaft Men meldt ons visa den Hoek van Holland Dbudagndddog ontplofte tegen da H derpier bü het derde bakm een drijvsnda raüii waardoor aan de pier belaligr k schade werd toegebracht Kantongereekt te tifluda UiUtMiken voft 18 Oot l H E te kiraVBnhage 14 boete duhs 1 d wiegens vb iKhan zonder vergunning J K b v J B te Gouda I a boete sub U d weig ie zijn kind niet geregeld de eehool laten bezoeketi H K te Ooi dia tl uha l d 11 S Ie Zevenhuizen f 1 tfalau 1 d J A te WadiHmveeu 11 subs 1 week tu aitriohool wegeu a naoht tietaen zonder licht A de R 40 Qott f 1 attba 1 ei wegens Ie üoudto een brug berijden aonder loeateBlrinang W S A t Goudh I 0 50 tut 1 d weget 8 te Uoudla de übH W ilraal verkeerd inrijden n O V L te Uouda f 1 sub 1 d wegens te Uouda zitten op zija hondenkar A C S Ie üouda f 1 ubs l d wegene te Gouda nood iloo schreeuwen J J i te Uouda I O riU kubl 1 d w en te Gouda den opeuVar n weg geiléeltdljk veraperren C A K Ie Goud I O m aubs 1 d wegeaJ te G ouda op jeu grae perrk loopen K H te Gouda I O ubs 1 woA tuchlMhool C v M P 1 P B H P K allen te Gouda en J B te Driabrugge I 0 50 Milia 1 d en G J v d K te Gouda I 1 öuba 1 d wegene te Gouda lielsen op een kliukarpad N M te Waddinjtvecn I 1 f I 5 8ubB 2 d + 10 d wegen idem en niet op bevel der poUtifi stilhouden W Tb M te Amtterdam I 0 50 lut 1 week luchtak hflol wegenft la Waddinxveen leunen in ei raamkozijn P J S te Rolterdlom en J J P H idem I 5 ekitw 5 d wegen teBleialwijk te hard rijden J V L te Bodegraven f 0 6D irtiB 1 d wiegemd te LangeruigeweifJe waneu laten awefttnlen op een verboden plaala W V V on J P te Gravenhage en N J M te Gouda ieder 3 njaandlen voorwaartJeliJke lucht J V te Rotterdam f 2 Oubfll 4 d A v L te Nieioweikerk d llaü f 3 alubei t d w giene naöhlelQk buren g qoht J V te Moordrecht n A v d 8 te Gouda f 2 eiubei 1 d J 8 te Gouda f 1 s iba 2 d H J r é F te Gouda f 3 bO 6 d M v d B en G W beider woonplaate onb eud f 2 aiulba i d wegend openbare dronkan cbap G V L te Gouda f 10 Aib 20 d wegene ld Uj eerste herhaling L ITIDBOTJ W Kaaacoalrdiie ataliou Zuld Hoilaad Op Maandag 30 October a 8i zal in liet Nutögobouw te Ouiteboonii een atgftmeene vergojoering van ledenvan het KaaboontrAleatation Zukt Hollancj worden gehouden ter herdenking van het kOjarig beitaan van het station Da agenda vemMdt o a i Udsbhl denl van het KaaacontröleatoUOb £ Holland door den dlreoteuraecrelar van het station Voorts verkiezing van beatuiirsleden ene en besip reking Van de belangen van het slation en van de kaoacontrdle voor volvette kaaaj IV gelegenheid van de herdenking van het lO jairig bartaan wordl een kaaatenloonatelling gehouden op 0 en 81 October eveneone in hetNotwgebouw Aan deze teLtOonatelllng zal tevenseen Maiorlflclie tentoo nste4ling verbonden worden de heer J W denlleftog te Oudshoorn zendJ hiervoor 1 een colleiotie kaaei voorzien van deveralchillende contrdlamerkan itaWde oprichting van het dtation er vanvenMiUlflnde proeinwrkem Hierbij zullen teiven de verSohlIlende gebrulirt merkMemlpelf tor beizlchtiging wnJmgeste 1 X e heer J B WeeBelingh te oeterWoude zal verder In een der KX len dMnnr streeren ter kennisImaitinK voor üe ledein van he station ew toeatel door hem geivondien on wrongel te roereu met w lk toestel hij reed een praetijk van twee J r heiett Op I in lag tend 31 Oetober hoopt de heer WeBBeiingh In hel Nitógöbourw voor belaogSlellendén kaas ta maken met dit toestel N t Elaotrischett stroom mSibtnik maakt tegenover hare oontraotantea die volkomen te goeder trouw zioh aan de Qomeento hebben overgegeven hunne machines hebben opMeraimd w in het vertrouwen dat billöUieid en rechtvaardigheid tao allen tijde bij een Gemeente mocht verwacht worden zich met han bedreven as haar overgavOn Zg doen thans een beroep op Uwen Raad om te voorkomen dat zg genoodzaakt zullen worijsn hun 6f een onrechtvaardi eid tsf laten wolgovallen öf naar een andeia dr fkraoht uit te zien Beleefd vragen zg ü w ar het heen moet wanneer de contractanten der Gemeente zoo wOrden behandeld en waar het heen moet in de toekomst met het geheel SleotxiMh Bedrgf daar toch ieder zal s h iUi ii wsilii r dit zoo maar gaat eon contract met da Gemeente al te sluiten IVare het dat man op een andara aaer geachikta M til varband met de tijdsomstandigheden met ondergeteekenden een onderhoud gevraagd had wellicht was deae zaak dan tot een betere oplossing gekomen Zg meenden echter met deze handelwgze als zijnde onrechtvaardig in atiijd met alle opvattingen van wat geoorloofd is zich niet te kannen vereenigen en doen beleefd een beroep op Uwen Baad ten einde te voorkomen dat ondergeteekendan den eiscb wordt festeld dat zij in str d met hun volomen rechtmatig tot stand gekomen contract meer zullen moeten betalen dan waartoe dit contract hun verplicht alvorens opnieuw eon overeenkomst met de Gemeente te kunnen aangaan Hoewel onnoodig dit te vermelden deelen zij U ten slotte mede dat togen het opnemen der Kolenclausule in de nieuwe contracten by niemand hunner eenig beawaar ba aa Gouda 7 October 1916 De uibToor van KaM stopgezet Naar wg vernomen worden in verband meb de melkrageling momenteel geen conoenten tot nitvoar van kaas afgegeven Aid Gouda Bon voor Vrou wenkieBrfleht Naar uiea on ii 4 l8al 5ftl Pgderdagavond 26 Octohpr Ailft Sa man do bekende solmjlst onipotiteres voor de afd iïoam van dan Ned Bond voor Vtïrawenkleereobt een lOiitn houdfco dfjl lid Vrouw van aeaen tijd De Restauratie van de ftOj Op de StaaWoegrooting vOor Blnnealai d l e laken voor 1917 U lie riiksimbfiidie voor de restaurafle derSt Janakerk alhier wet 12000 verhoogd J Ha lrMM Door den Oommisiaris der Koninginzgn herbenoemd als leden van hotcollege van Zetters voor Haastrecht de beeren D Reneman en W Dogtarora alhier Gisteren had het hengelp feit plaats dat de stroomvosreirde kabel vaa Gouda werd beproefd In aller l werden er eenige noodlampen gemaakt en wg zagen het welbekende schgnsol waar wg jaren en jiaon op hadden gewacht Wg bekenden met met dit feit hadden s avonds het genoegen te zien hoe do Uasel voor een gedeelte fantastisch werd verlicht en een naburige gemeonta het eerst het licht proflteoido Wanneer komen w aan deboarl Reeuwijk Burg en Wethoudsts daser gemeente hebben tot administrateur der levensmid delenvoorziening benoemd den heer A v d legel gq sionneerd hoofd der openbiü e school A alhier De Gemeenteraad heelt bwlatan het salaris van de gemeente verioskondigo mej E van Wingerden Letier mot ƒ 100 te verhoogen en Sioo van ƒ 800 op ƒ 400 per jaar te brengen De raad beeioot verder het Regeeringsmeel in eigen pakhuis te nemen waarvoor het pakhuis van den heer M Nieburg werd gehuurd Ook zal In dit pakhuis de verdere diatributia dar levensmiddelenn plaats hebben Sohoonhowan Voor de Vrgzinnige kieavereeniging te Schoonhoven zal da hoer J Kortland lid van den Baad aldaar in openbue vergadering op 20 October spreken over Oemeentebehaor KAHTONGiaiCliT TE GODDA Strsfzllling van 18 Oct 1S 16 Heden diende opnloow de zaak tegen den atoomlioot kapt R M He verzot had aangeteekend tegen het