Goudsche Courant, donderdag 19 oktober 1916

iHHBÜSH i o i idiO Donderdag 19 October lOiO 55e Jaargang 3 i© a S7T s OsQc istxe ceaiX behalve Zon én Feestdagen PRIJS DER ADVERTENTIËN Van 1 5 gewone regels met bew jsnummsr f 0 16 Elke regel meer i 0 10 Bi drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend Dienstaanbiedingen per plaatsing van 1 5 regels fO 35 bjj vooruitbetaling elke regel meer 6 ets Reclames f 0 25 per regel Groote letters en randen naar plaatsruimte Telefoon Interc 82 Telefoon Intero 82 ten ny de e enk e tJiükboot werd aan den vijand eea sefaad berokkend van 4M miillioen Mark Gemengd Oorlogsnleuwa ï r o r i e k e n I a n d Het Elama te Athene uigei een iveuter ttitg raiiï aan eenij e ulauen verneouil de u iiy Mail uil Athene Het lot van liea Koning eu van de regijering naiigt aan eeu tiiaad ii ei n toen de eerste mlma tei ijaj 6ros dtn ivoning nieaeJeelde dat admiraal l ournet had geweigerd ue nieuwe el hen vau de geallieerden te matigen kwam het tot hooge woüpdien waarbij de koning tegen Cm mbros zelue d at alleen een Dondgenoot van eden admiraal hét wagen zou bij ziijn koning nxi zulk ven uota aan te komen Lambrotf ging heen en begaf zich naar he4 imnisterie van buitenlaiuM he Zaken waar hljVftkiaarde van zim te zijn om at te treden en tegen zi r vrienden zelde dat hij iueag dat het tand een autocratie wiasi gewonten l aler ttesloot hlj oettler om niet op zijn ontsUig aan te dringen Later op den avond toen de Franache matrozcta oirf cheept werden begaf Lamfcrosi gaoh ijliug naar den koning en vond zijn omgeving n opgewondenheid De koning zelde Er hiet voor mij niets ancter over dan met nrfjn familie naar Larlsisa te gaain De eerBte miniater die niet bij machte was Qien koning van cijn besluit af te brengen ging IjlingM naar Athene terug en siprak met Hkoeloeillsi Goenari en Dragoemli Jr die tleh vervolgens naar Tatol begaven en den koning dmeeliten geen stap te doen die onherstelbaar zou zi n Onder den tnivloett van hun argument n jitemde de koning erin toe zijn vittrOk uit te atellen MlAïelerwljl zijn er steedrf mleer bewiizen dtat hij van plan lal de verdddiging van l arlssa te orgnnlseeren Ik verneeunC zegt de correiipondent dat te Orïanon een station van een groote oenrjzaime verbindingaHfjn naar ilen aipoorwog van IjarlPiRft IG OOO anafcen bijna 30 000 kisten met patronen en 40 veldWukken aijn Op twee andlere sttlion lilMtSJi duizenden gewerer In ttelgiö Do voedingttk wQistie liet Hibld ontleent aan Los Nou De Oorlog Aan het Westeiyk Front Het Fransche commaiflqaé van 18 Oct Inidt Ten noor Ao van de Somme hebben de Dnitschers gisteren aan het einde van den dag hnn aanvallen op de Fransche stdlingan bij Sailly Sailsel hernienwd Drie aanvallen uit het noorden en oosten werden achtereenvolgens gebroken door het Fransche vnur met voor de Doitachers gevoeiige verliezen Alle Fransche terreinwinst werd volkomen gehandhaafd In den loop van den nacht hoegenaamd geen infanterieactie Ten Zniden van de Somme deden de DnitBOhers te 5 nar hedenmorgen een aanval op een Fransche loopgraaf ten Oosten van Berny Eenige Dnitsche groepen die tot de eet te beatormers behoorden shagden er in binnen te dringen in de voorste gedeelten Ten Mden van de Ancre drongen Fransche verkenners een Dnitsche loopgraaf binnen in de omgeving van Freonières en namen gevangenen mee Ten Z O van Reims word opnieuw een aanslag uitgevoerd door de Fransofaen in den sector van Pompalle Deze slaagde volkotaen liet Duitaohc comimüniquó van l Oiotober luidl LegergroeiJ prineKippereoht De artilleiie8trijd bereikte vuoral ten N van de Soirtnve inhreede sectoren een aanffiienüjkek mcht TusHWhen Le Haiö en ueu l cnuit vielen ie Enig b hen aan en van l eiJ Boeuifci lot Hanc mrt de l rari acheii ff avond I liet Duitache ei i ie lgendb vuur op hun bezette lin p graven deed cïen aanval aan v er s kanten van Fqi court l Abbaje in zijn ontstaan mi Inkken Bij Jeuiiceourt kwalm het tot heivige gevochten op korten afstand waarin iit r tnlache itellingen ten volle behouden zijn Uit de buurt van Morval ltancouit oprukkende KranWïhen zijn na eei harden i rijd afgieelag In SaiUy isijn de Fran hen binnen GEVESTIGD te Gouda TURFMARKT 12 ARTS Spreekuren alle werkdagen van 1 2 uur Bovendien Donderdags van 9 2uur Voor Ziekenfondsleden s morgens van 8 i 9Vi uur IC DUITSCH Doitsche Taal en Conversatie Handelscorrespondentie Ch LAFEBER 11 OlliUoh M o CA Hontmamgracht 19 OOUDA i liij w s jüiiH van zijn tweede huwelijïtöireia teruggekeerdi dia beun en EIj naar Gardone en vandaar naar Hah Remro had geleld Hier hadden zij het graf van JullUz beï ooht I en Je tovroden met het chlMerlJ waarvoor Ik biof en uitvoering aan jdu te kinken heb Ëlaa vroegJSrlchi nu terwijl zlj ntet hun drieön voor het fl chllderii onden dat prachtig van klöurwad n waarop de stralende avondlhenwl van een vro en voorjaarsdag viel Fla a antwofirddte Heb Ja mij niet eenmaal verteld dat ze je in ife Vereeniging der Ni€WwIichter8 in het cafO Neusichwan tein Hercui 3 hebben genoömd Hoe kom je daarop sohatV Ik denk aan de oudo age Erich Geen ander dan Herculeei zelf heeft den gelke4endlen l rometheus toi h bevrijd Een gelukkig lachje gleed om zijn lippen Alsi je dat gelooft Lisa dan ben Ik blij dit geloof te mogen deelen Willig mij rui eeu verzwek In WeIk beste vriendi Je weet het laat mfij morgïn eindelijk de wereld vertellen wie de geestelijke atehepper van het Verioren Paradïjs wadi tMoi en Morgen kan en injg en zal j3 doen Bridi wat deetijdri dwaaa en nadeelig zou zijn geweest want mïjn bevrijde t roowtheiis zal door het Verloren Paradijp niet meer in de rfohadluw worden gesteld Het verloren Paradijs Naar het Duiten van EDWARD STIIXJEBAUEU Met autorisatie bewerkt door J P WESSEtlNK VAN ROeSUM 57 U vergiat u mevrouw Klöfi u overschat mij nog atteettó klonk het antwoordl Een tloffe toon van bedwongen dïoefheid klonk bij deze woorden in zijn stein Hij zweeg een poo aUwf hij In stilte overlegde hoe hij zijn woorden zuu kiezen dlaarna zeide hij eenvowldgi iU vergist u als u iHieent ik hei initiatief heb genoniien Mijn Schoonvader heeft mij Bchriftelijk om een onderhoud ver ocht waarin wij tot klaaxheid omtwnt d n toestand konden geraken en Jat verzoek moest ik hem noo g diwongon wel inwinigMii Hij heeft je verwijten gemiokt i rlehf O ik ken de Hïönfochen cndonkd alled praat men over ona dat is bt ern ik kan weer gaan miaak te marteling kort Ericti en zeg mij dl wiaarhei wat heelt ie schoonvadeir van Je gewildl Noen mövrouw Elöal Hij heeft mij in opdlracht van Meiilta verzocht a n mijn vroifw haar vrijh tf terug te gevCTi toe te stemmen in tene sehaimngl Want Eenyertrouwd adres voor hat maken en stoffeeren = van MEUBELEN Is bg I N HESSING i Peperstraat 24 Gouda 1 Biliyke prijzen prima mate riaal Reparatie aan alle mei i beien 14 W STIJMS HAA STRE CHT MAGAZIJN VAN IJzer waren Keukeng i ei 1 ij wielen en ondcixleelen Landboawgereedschappen en Werktuigen 1M CARLLOEB Co 63 Oppert s ROTTERDAM leveren ALLES ojp het gebied van Kleeding en Meubileeiiing Iv t V Op zeer gemakkelijke conditiên T Oi otofe kmixé w Billijke ppijxen KRUIDEN van Dokter Othmar = = ïeneECn Influetiza Hoe t Borst en Keelpijn i Sr M r M aVtlML VERKRIJGBAAR é M awiim pmr 10 ir iii t i II II III Morgen Donderdag 19 October begiitl de F G I JSSELSTIJN Blauwstraat 6 7j GOUOA Wegeos verplaatsing der zaak naar HOOGSTRAAT No 10 ileglll ZIE DE ETALAGES Zeer moaie sollcde meubelenals Tafels Stoelen Kasten Spiegels Schilderyen Theetafels Buffetten Styiameublementen in leer en peluch Boekenkasten Tweepersoons onbeslapen Veerenbedstellen Kapokmatrassen Slaapkamermeubelen enz enz alles spotgoedkoop Rugbekleede Leerstoelen vanaf 17 60 StUlkast 120 Styitafel f 9 B0 Spiegels f B 60 f 7 60 enz 20 UniSTIUTUi liiBiiiDliiJlillieSciilekidl Botterdam Uiterst lage prijzen Aanbevelend fg Q J58ELSTiJN Modevaksehool voor Goodtf en omliggende plaatsen AangeiloUn bl de vereenlgliic voor ode valctcholeit te Qravenhage öoedgekenrd bij Kon B l 26 Aug 11 No 46 Opleiding tot Coetumière Coupeuse en Leerares lik gilegeBliiiil m eigen gebniik Ie leem iAliEII MIDIUG jn IVOIIDnOS Plaattiag van leerlingen Dinsdag en Donderdag aan de School Gouwe 109 20 Dir Dames v HEYZELENDOQRN iwo iintwuu HELDER M TE EUUIHII E HEETI EIDIimn IWO ZUHETHWII IK UVCHOE nOUOHTISEUUU Dienstaanbiedingen hebben in de doudsclie Courant êtee4a secwa HF D adTerleoilCD kosten sleohls kIJ TOoruitbeUling 1 6 regels f 0 36 voor elke regel men 6 oenta Opgaaf nitsmitend aas hetBoreaD OS EEN aiSCH Hvm Mn ffinH iinitll op I m li illiii CIT HIT MaOAZUH van NRAVENSWiAY ZONEN OOBIlfCBEU Bmi talrare fté Am I M rgUm TlostotofTmUrkt de kUMW AottiOML tiêMoJ Yöwinmt tM BptrtMi nntrallu UW APOTHEKER DMNHIT OF KAPPER HEEFT KOKO Ï00RRADI6 ER HT m D DF lEVREDEHHEtD VAR AHDERE VERIRWRERI MEDEDEELER KOOP VARDUI EEN KUINE FlEMW F 0 76 Deze THËEËKvorden afgeleverd io verzegelde pakjes van vyf twee en een htUf en een Ned ona mat vermelding van Nommer en Prijs voorzien van nevenstaand Merk volgen de Wet gedeponeerd VAiJNKnvirarti tfkMthtnd pri iuii a b illlii yli lutMiuuIrti Hn UI lt Klll Kok i h u l 7 Knho Kord MUli a in iiüi w tM pw 1 Zich tot de nitvoeringvan geëerde orders aan bevelend J C BUI Vim ft l nH nnuilntwi l niiihi Omrial ANTON COOPS WQdstraat 28 Gouda A VAN ZESSEN Schoonhoven 9C voorheen J BEEEBAART Lz NATIONALE BANKVEREENIGMe Kapitaal en Reserven f5 500 000 Kantoer QOUOA Firma Hoffman Co 50 Handelscpedieten Rekening ooarant en Deposito Effecten en coupons Ineasseopingen op Binnen en Buitsniand Vreemd Geld JMministratie wan Vermogens I Hoffloeopatlsche Apotheek I Wed Bttlterman Cohen ROTTERDAM Hoogstraat 237 Telef 2805 bil t Stadhuli Levering van alle HoffloeopatlscheenAllopatlschegeneesmid delen Huisapotheken Boekwerken voor leeken Verzending per bode of perpost II steeds omgaande 1 1 FirmaCSm Scl oenhaiidel Kleiwe£r 48 Gouda Opgericht 1879 HET ADRES VOOR IEDEREEN HEERENIII sokkel toob niet langer met een b t scheermes In enkele seconden maak u het zelf aanhoudend met een Socces Apparaat vlijmscherp Ook voor Chirurgische instmmenten I Wl S n b f 1 65 Firma A QUANT Eleivreg £ i 3r sn m £i 19 Ooi Soc de Réunie 8 uur Openbare Voordracht TheoAifie 21 Oct Soc de Béunie S o M Io over Ned Iudië 26 Oct Nieuwe Schouwbur 8 u Naierl Opera Bohème Nov 2 uur Geb Bouw en W ningioazicht üiMtor8 nd n niiC jïie Armenzorg Beleefd Ter o n wlJ geregeli ttW audedeellng te ou Ken ontvangen v gaderlngflci oonoerten ermtAeW les ent om doM dan In onto m te varmoldeb Ëleotriwhe DniUrarlj BRINKMAN ft ZOON Goadfc eOM BË COIMIVT © o STT s © aa d v ©3 €e3a ti©Tola cL voor Q o vj d su © aa Qaacustrelc Verechijnt dagelij ke PRUS VAN HET ABONNEMENT Per kwartaal f 1 Ï5 Idem bvnco per post 1 50 Het Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco p r post Abonnementen worden dageiyks jiangenomen aan ons Burend Habkt 3 by onze Agenten den Boekhandel en de Postkantoren i D üitgeverg A MHHKyAlT EK ZOOH Aan het Butgaarsch Front het Bulgaarscüe comanuniqué van 18 Üctoiber luidt Ten O van het Prceba nieer eo in de 1 sijemaboch levendige artillerierioeilrijvigheid Een aanval van t e uomlpagnieón üer geallieercten bij het dorp Negotajani wera gen keiijk algojiagen De gealMeerdteai trokken daarop terug en leden groote verliezen Aanvallen d ï geallieerdwi w ke na ea hevige artillerievoorbeneicBng bij oe dorpen SUvpltffa en Tarnova en bij de hoogte Dobropolje werden ondernomJen mMnkten mtet giroote verliezen voor de aanvtttlersi In het Moglenitsia dbl het g wone artillerieën infanterievcur Vliegeni iter geallieerden wlerpeh zonder rettultaat bomlmen op Prllep en op een zie cenhuis Aan bc idle sfjden van de Wardar zwa cke artlUeiriebedri vlgftie4d Een poging van de infanterie der geallieenïein om in de richling van eoR tier Butgaam che poëten ten Z van het Doiran mieer vooruit te k0 l men mtsflnktct Krtjgsverrichtingen ter Zee De U 3ö Volgenö bet Beil Tagöbtatt heeit do coindinandant van de U 3j kapl teln luUenant ArnaulO de la Perrière an ten Keizer die ordie pour le merite gekregen Amauld ia een van de duikbontconiknandaniten dte het meeste aueceu heeft geiwidit en diie de U HÖ in deiT tijd van dri wart jaar waarop hij coihlmandant U met groote bravoure heeft geleidi Zooals bekend ia wad het ook qe ö ó ffie de Sjiaanfliche liaven van Cartagena binnenliep en daar oen eigenhandig gesohreven brief vinden Ktlïer aan Koning Alfon het H afgegeven Door d IJ liö werlen edert 126 sichepen nnet een titalen xn houd van 27ll fMK don in den grond gdioord onder welke de Franncho kruiser Rigel en de EngeUohe kruiser Primula Ook veraksheldene vijandelijke hulpkruisiers worden door de l 3rj dn len grond geboord o a de CJalllo dto Provence en de Minneapolis Voorts zijn door de l J5 vei cheidene vijandelijke tranöporischepcn n et bBHien iiing naar Kaloniki tot zinken gebracht De l J STt had In het geheel bij de dOor haar gevoerde operaties 17 ge vochten te doorstaan Door gedronget i e sinj X ia daar nog t aen gan Aao het OostelQk Frotit iitt ju uitucUe coirdiiiiniquë tn IS Octoner nreiut x lont L optMi uu i deren iNa d e ni lukkuig van kiachtige mtanterieaunvaileu met groote legen 6 OoÉitenrijkf oh Jtlong iir i ho fetetlit en bij iwjy yn ten N w van Zaloatze aanvallende inianterie ia met groote v rli€aen dioor onfl vuur in de loopgraven terugigenreven Op den wetiitelyken oever van die Narajatka ten Z W van ilerboetol bet tormden na krachtige voorbereiding door d e artillerie üeioreiche bataljon een Ruataiflloh ateur punt t n brachten 2 officieren en S H man tn 12 machinegeweren binnen Frant aartstiertog Karl Aan de firi rica en de Solotwinsifea miuiukte een aanval tegen de JJuitache voorui tgestho ven stellingen DuittiCh OotftenriikËiK e tegenaanvallen Het Oob tetnrijktfcfae comanuniqué van 18 Oct luidt Legarfront Aartmhertog Karel Aan Hon gaartvehHoeimiecfnsii he gren trad ook gisteren geen werkelijke veraiuiöring in Ten Oo ten van Krtibaba Karpathen doeigen onoe tro tpen veralciheidene Riüttfisohe aa nvalten af Aan de By ilrlea werden vodrpoateng ever hten geleverd Front Leopold van Paleren Ten Noord Ooeten van Boiatawoce aan i e Narajowka vermeebterden de Beiertirhe troepen liuebisohe sleoinpunten waarbij zij 2 officieren en 3ri0 manwchappoa gevangen najmen en 12 marhineigeweren buit iraakten Aan ite boven Sereth woid een Kuai liHche annvalfiipDglng in de kion vert tikt f 1 Wolhyi ié 4i r b le rusi Aai het ItaHaansche Front lialtaanOfhe aanval Het Ooos tenrijkfïche coininniniqHé van 18 Oct luidst GieterenavoAd decen aanzienlijke vijandelijke iiïtnj traohten een aanval op onze Htellingen op den Monte Teato den Boite bergrug en terj Noorden van den Paatublotop De vercedigerö sloegen dezen aanval bloedig af Op enkele punten In het FleimaHal en op het l olo mietenfront alatmtede op het Karatplateau waa de arlillerlo werkzaamheid bij tueöcheïipoozen zeer levendig Van het ZuiidK o rti front en Albanië wordt geea nieuws gettweld Aan het Rocmecnacb Oostenr Front RoemeenaiLhe gevechten Het lloenveenaiühe ooml nuniqué van 18 Oct luidt Noonjfrlljk en Weöteli front De vljannfielijke aanvallen en Wewten van Tolgee en Bioaz zijn afgefcHagem Wij nanKta bij Boiovanis 9U mian in een groc gevangen In het TroÈufif l raakljbn 2 oitioieren en 6f soldaten in oiwe handien Het gevecht duurt nog voOrt lo het Üznldal zijn alle vij i cMi ke aanvallen blomtig tot over oe girens afgesltagen De aanvallen en tei aanvallen d ren met deze fdie hevlfnoid voort Wij hebben len vijand ware veriiezen toegebrnoht Hier weÉilen i officieren en 100 aiildaten gevAngen genowjen In de fltröek van Franoea werden llehte gevechten g leiverd Ten Wes ten van de grene w M die vijand In hei Uu2ucdal terugjt W H eD Oniza artillé rie heeft en i n teli kanon onklaar gemaakt Cn voomitgeoehoven Unie vin éen THand gwiwongen om zich og Mn M naar het Noordk n terug te tfwm TaWabuti wederzjijü ïcho beschietingen bij Rnitoeea en Pied tu icf het kalm In het dial van de Alt hebben wij een vijamfelijken aanval op den Robuj herg algêsjag n versbhetdene vij andien gevangen gnomen en twee nvitrailleairfl buit gcttnaakt De arliilerie heeft het front bi Orflova hrftig besichoten Ten Zulaen van en op ïon Donau werd geweer vuur göwisBleld Aan het Zl OoytelQk Pront i atrouilje actie Een ReuterU legram uit JSalonikl rnelut Op ihct btroema frout bonrtjard eerde onzeartillerie van groot kaliber miet ucce het dorp barakletteuOTa waar vijaiwktlijke bewiegingen opgemerkt waren up het Dolran front duuit de patrouille werkzaamheid voort Feuilleton niij le fet ven hadi A lepk en ala uit marmer gtoeitelu waren bij deze woorden de trekkfn van bisa VorgeetH gaf i iich zich iiFjeite enige opwinding en gevoel van vreugde of an angtst ui ti mr gelaat te leaen Alleen de van zeil apredtende vrang kUnK hem uU l la a mond t en iïin welk antwooru heb Je aan je twhoonvader geg ven ErichV Het eenig mogelijke Ik heb hem gezegd d t ik onder een vo irwaarde MeliUa haar vrijheid mI teruggeven Ondier welke voorwaard Ondör dto e ne voorwaard dat Marietta bij ona Uijit Eisa Zij bemerkte het wef dat hij aanhot wioord o nu een zeer bijzouderennatJruk gaf Maar met geweld bcrwaanleizijhaar kalmte en vroeg veriter En heeit je schoonvader geweigerd op dieze voorwaarde intogaany Je kent mijn Bichoonvaier slecht El a aid je dat veronderötelL Mljji schoonvader ia een Koer practiach tnan van zaken en een groot men akïhenkennea lïij hetelt het billi e van dieze voorwaaro © dladelijk erKend onidat hij nu eenmaal tn veel opzich ten O0n bijizonder man isi onadbt hij tot zichzelf zegt dat het recht la dit geval aan mijn zi o e en de huld als men in k een glevaL van chuld aan een kant zou kunnen en mitsen preicen aaa de andere zi d isi Oe voonwaapdie heeft Mj omnddktellilk aanvaard Ja hij ia nog venier gegaan voor het geval ik de besipoediglng van het icitT5nge rocefl nietd in éëf weg leg heeft hij mSj een acbadefooastelling aangeboden t En je antwoordif dit ohiloerij t rich je werken er aan en je lot toen je het geduiende zoo langen tijd verloren had hjj rnbewt zich geweld aandoen nm haar op dit oogieiiiblik niet als een heilig in mtoeielijken trijd veruvei d be U aan zijn hait te drukken Maar hd vot tio zich nog nJet rijp en rein gerboeg voor haar en daarom zed hij U geeft mSj de belofte dat u hier op het allot zult blijven dat u als een nïoeder voor Marijetta zult zorgen tot dat alles geregeld zal zijn V Moet Ik je deze belofte eefft geven Brioh f vroeg zij eenvoudig Toen reikte hij biar de hafta en zei Neen ELsa Vai geen ander fclwa dan wat je in zulk ecni geval wel van unj zult teerwachten ik heb elke aiehadelooöWtellïng inet veroutwaairdiging aïge wezen lleb je ook dat wel goed overlegd Krioljy Wat zal je doen jlj die gedurende jaren verwend aijt en gehecht aan rijkdom Dit Mot en al het andore behoort toch zeker aan je vrouw Erichy Lat te zoo Maar je herinnert je toch wel don ou ien Midker uit de dagen onsser jeugd uit onae geboortoplaatai De zondierlir die aan jou voor het eerst d izen weg wees Drie jareai later hing i de voorjaar dtenlionnMe4ling van het Glas pala t een sidhildferij van buitengetwone afmetingen dat de jury de groote gouden medaille had tocgvétend on dat naar dte niededeeling op een aangehecht papier door ote Beieraiohe regeenlng voor de Nieuwe Pinakotheek wad aangiedcodit Het schilderij heette De bevrijding van den g etendfti Pronnotheufl en wa van Erich Forst Het verdleTide die hooge onderscheidingen die het ten deel waren gevalleiL De kleine nu esjar gen Marietta aan de hand en met Ëlsa aan zijn arm betrad Ericb in een stil avonduur de ruime zalen van h t Glas ala en bracht de twee die hij liefhad in de oaal waar tegen der mdddéramiur zijn nieuwe sii ilderij hing dfl hepping van wee lange japen die rijk adn werk n ODM enng w ren Wat ik beaat voor ik trouwde k anj van hemi Nu wil ik opnieuw werken vrij en onaühankelijk werken en dien ouden Molker teruglbetalen wat ik hepi sichuliUg ben al zal ik ook een paar maandjen nvisBchlen eenige jarrai den tijd dat mijn nieuwe work mij in beslag neemt zijn grootortoediglherd niet Jkunnen ontberenl Vandbag nog verlaat Ik het slot waar gij gij willigt dit verzoek van m j w€4 in met Marietta blijft wonen totdat het proce geheel zal zijn afgedaan Ik heb reedis giflileren in MUnchen een klein atelier getiuurd en ë ik mija nieuwe afciiildterij voltooid heb d n Ifthet uur giekomen dan zal ik u alleen aan u de geöchiedeni ven tellen v n mijn V rlorem Pamdiiö De giaschiedenJd van uw Verhren Paradija herlmaldie Ëlsa nu met vreemdien na Jnik en heel zacht alai a irak zij telgen zichzelf Vrfiegde zij er aan to as Ten sioUe i het toch ook mijn getchiddenoff 3 faston en Jtaek a naitr