Goudsche Courant, vrijdag 20 oktober 1916

medegedeeld dat door den Minister van Oorlog onder eenige voorwaard D op Tsrzo k van het Dag Bestaai van den Nederlandschen Jonrnalistenkring aan een aantal vsrtegenwoordigere van Nederlandsche bladen gelegenheid wordt gegeven om onder deskundige leiding in de verschillende groote werkplaatsen van bet Ryk een kgkje te nemen op den aanmaak van ammanitie die u gevolg van den dreigenden oorlogstoestanotaiet kracht ia ter hand genomen De nitnoödigingen daarvoor zgn san een beperkt getal bladen verzonden daar de toe te laten gezelschappen twee in getal niet meer dan hoogstens 12 personen kannen omvatten Door oombinaties zal echter nagenoeg de geheele Nederlandsche pers in de gelegenheid zijn verslagen van deze bezoeken op te nemen Militaire aoto s bg particulieren hersteld Naar het Delftsoh Dbld verneemt wordt deiar dagen door de artillerie oonstmctie werkplaatsen te Delft pn vrij groot aantal militaire automobielen in reparatie gegeven bij particuliere werkplaatsen Zooals bekend is werden tot voor korten tijd alle reparaties aan militaire auto s in eig n beheer verricht in de werkplaatsen van het Depdt Deze werkplaatsen zgn echter opgeheven en het heratellen van het aatomateriaal moet nu geschieden door de artillerie oonstruotiewerkplaatseii welke hiertoe bigkbaar niet voldoende in de gelegenheid zgn hetgeen de particuliere industrie zeef ten goede komt Landstorm 19116 Naar wg vernemen zullen omstreeks 10 November de landstormplichtigen der jaarklasse 19116 van de infanteriedepAts overgaan naar de veldtroepeo l Avp uitvoer uit Engeland £ en Beuter lelegram nit Londen meldt Tot 31 December zullen geen verdere vergunningen worden uitgegeven voo den uitvoer naar Nederland van alnin en zwavel tot nader order voor den uitvoer van caloinm carbid vleesch spek sohaapsvel en visch behalve in blikjes Aangehouden goederen D minister van Buitenlandsché Kaken brengt ter kennis van belangl hebh nden dat in Kngeland zjgn a n gehouden goederen geladen in de sloomschepen Noordam Zeus Oranje Naasau Orion en City oj Lincoln De lysten dar goederen zgn vermeld in Staatsct No 246 Arl im Hot HooJdbcBtuor der Moalsohappi tot Nut van het Algemeen hoeft een ad rCL gezonden aan de Tweede Kanwr l r SUten CJenaraal van den volgeoden inhoud Het Hooldbertuur d i MaatiAshapplJ tiH nut van t algeraeeflj overwegend dat de MaatiKhappij eeu radltie bezit on nog atee ie een roeping te vervullen hec t left aanzien jran het ttndeirwije en du met de grootste bdanguietling kennis neemt vai elke pof ing ooi In den toeu4and van het onderwlie verbetering to brengen 1 overwegende dat dte Maatnic happij welke zich inJmer buiten de politiek heett gehouden n alleen de belangen van het onderwije in al zijn onderoeeler he t voorgeetoan zich niet te verdieipen hedt in de prinHpiwie vraag botreBendo hel verwhil luaachen openbaar en bg aonder onderwijs noch aan voorkeur voor een van bedde uitiiife hee t te geven aangezien zij imlniere van den aanvang al zelf ver ïh411en ie bijwindere echolen heeft gesticht niaar buven Jien ten allen tijde bij dB orerheid op heeft aan iedtongon om het onderwije niet alleen obor het honden van toezie maar ook door het inriohten van scholen te verzorgen overwegende dht de beteekenia der vooratellen van de zoogenaamde bevredigingöconttnifittie voor de Maatschappij itufl If gelegen in het feit dat door die voorstellen het uitzicht werd gjjopend op een aigeheeio reorganlaWie en verbetering van het onderwijs en dat daarom door het hoofdhcrttuur van Heze voorstellen In hoofdzaak miet jrroote ImSemIraiing werdkennM geno men overwegende dsi de i l verband met deze plannen voorgesttlde wijziging van Art 192 der Grondwet eohler plaata laat voor twijfel of de bedoelingen der bevrecigingscooHnlsHe ZM ls deze in haar w 9vooratellen en nMnoriee van loejichtlnjf zijn neergelegd in het ontworpen grondweteartikel wel voldloende tot haar recht komen met nante of daardoor zekerheid verkregen word i dot overeenkonxdMiK Art lü van hot Ontwerp van Wrt tol wijzigiug en aanyuliing van de Wet tot regeling van het lager onderwije 1 in elke gauueante voldbend lager fHyaerVijfl zAl wor i geg lreii iu een genoegiuaami aantal tiOaoieo wetM ii oor alle kinderen zonder OBdier beid an godEVllenetige gezin lbeid toeganKelijk zijn 2 dat naar de woorden van aragraaf 1 d r meinorle van tooliobftng behoorendte b genoemd weWoolwcrp alj euneeiMj beechouiwiiigenj het bijzonder algemeen vonnfflul lager onderwijs dat naar denzelfdeu inaat tal aid het overeenkomatig upenbaar onderwij voor geldeli e voorzieniLg in aanunerking zal komeo aan even hoogo eiaoben van aougdelijkheid zal voldoen ala aan het openbaar onaerwiJB worden geeteld heeft de eer zich met Verschuldigde gavodena tot Jw College te wenden met het diin end venzoek het voorgeleide art 192 der Grondwet felechtó aan te nemen na zoodanige wijtzXgin dat daarin ie vA tgelegd 1 dat overal in den lande vanoverheidelwegc vnlduen l openbaar algemeen vormend lager onderwijjö zalworden gegeven met uitswnderin endoor f e Wet te regelen met dien verstande t in die gemeenten waarzulk feen uitzonderingaj val zal bestaan van overhoiddweige aan alien die dal wera ïhen gelegenheid zal worden gegeven tot het ontvangen vanvoldoend openbaar algemeen vormendlager onderwijl 2 dat het bljzon er algemeen vormend lager oflderwijfi dal naar denzelfden maatstaf ale het overeenkomstig openbaar onderwije voor geldelijke voorziening in aannierking zalkomen aan even hooge eieehen vandeiigdolijkhckl znl moeten voldoen ale aan het opeiihaar onderwijs wordengpflteld De RUksiiiiddelen Het maandelijksch overzicht van de optbrenjpst van s Rüks middelen geeft voor de maand September weder een bevredigend resultaat De meeste inkomsten vertoonen hoeger fijferg dan in de overeenkomstige maand ven het vorige jaar waardoor de totaalopbrengst is gestegen van f 11 228 604 16 in September 1916 tot f 13 087 878 24 in September van dit jaar Beide maanden met elkander vergeleken vindt men een stijging bü de opbrengst der personeels belasting van f77 000 der inkomstenbelasting van f 844 000 het recht o de mijnen van f2S 0O0 de invoerrechten van f 184 000 de suiker f 416 000 de accijnzen op het zout en het geslacht respect f 1 1 000 en f27 000 de gouden en zilveren werken f 13 000 de zegelrechteh f 47 000 d registratierechten f 40 000 de successie rechten f 192 000 en de domeinen 1 9 000 Ken mindere opbrengst moet geconsta teerd worden b de grondbelasting van f81 000 de bedzüfs en vermogensbelastingen van 1 172 000 en f 125 000 de accijnzen op wijn gedisUlierd en bier van f4000 f 3 000 en f24 000 en de loodsgelden van f6000 Uit een afzonderlijken staat blijkt dat het voordeelig verschil bij de posterijen bedraagt f78 000 en bij de telefonie f64 000 terwijl de telegrafie een kl n bedrag minder opleverde De opcenten geheven ten tiate van het Leeningsfonds 1914 hebben gezamenlijk f 1 612 668 60 in September opgeleverd waardoor het totaal ever de eerste negen maanden van dit jaar steeg tot f 20 668 686 46 Voor de eerste maal is opgenomen een staat van de opbrengst der belastingen in verband met de buitengewone omstandigheden Daaruit blijkt dat de Verdedigingsbelasting Ia In September f 181 106 83 in s Rijks schatkist heeft gebr ht Het totaal van de opbrengst over de eerste negen maanden van dit jaar is f 147 396 386 62 U tegen f 117 862 466 96 in 1916 Rekent men iiierbü de ontvangsten van posterijen telegrafie telefonie en verdedigingsbelasting Ia dan k6mt men tot een bedrag voor de eerste negen maanden van dit jaar van f 168 611 111 36H tegen f 136 112 807 96 in gelijk tijdperk van 19164 N Ct Invoer in Duitsohland is verboden van koolzuur ammoniak en steinmUssknOpfen ri8i Maatregelen Hst geknoei met consenUn Het Weekblad In en Uitvoer bevat onder den titel 3et uitreiken van consenten een beschouwing waarin ea duidelijkste aangetooad wordt hoe zonderlinge en verkeerde politiek er bi de consentennitrei kjng wordt gevolgd Wg hebben aldus vangt het artikel aan reeds meermalen gepoogd te weten te komen of er bjj het uitreiken van consenten een bepaald systeem werd gehuldigd maar eerlijk gesegd volkomen duidelijk is het ons niet geworden waarom de een wel de ander geen verkreeg Het blad betoogt dat niet is vaat te houden aan de theorie bij het uitreilcen van consenten dat elke fabrikant evenveel mag uitvoeren als voor den oorlog Ten gevolge van veranderde omstandigheden is dan ook onmogelijk te zeggen de hoeveelheid die uitgevoerd lean worden van een bepaald artikel En dan schrijft het blad verder Zoo moet rbalve bij elke aanvraag tet consent voer uitvoer gewikt en gewogen worden of eonsent tot uitvoer gegeven kaa worden ja dan neen Gewogen worden door ambtenaren voorgelicht door commissies commislies bestaande uit Kamerleden en andere deskundigen Of is het misschien andersom dat de Kamerleden ondeskundigen moeten worden voorgelicht door de ambtenaren Hoe dit ook zü vast staat dat Kamerleden hierbij een groote rol spelen Nu gelooven wt vast in de omkoopbaarheid van ambtenaren en deskundigen en Kamerleden en wij mogen blijde zg en dat kan en mag en moet geconstateerd worden dat k ons land voor geld geen oitvoezeonsenten verkrijgbaar zijn Maar hebben die ambtenaren en deskundigen en Kamerleden in groote kringen van exporteurs en fabrilcanten geen goede bekenden en ook geen onsympathieke figuren En wat de Kamerleden lietreft zijn die vooral nu Juni 1917 niet zoo heel ver meer in het verschiet ligt niet een weinig toegankelijk voor groot idezers in hunne districten Zeker wij weten wel dat er onafhankelijke absoluut onafhankelijke Kamerleden zijn maar wü weten ook dat sommige Kamerleden bijzonder goedig en vriendelijk zijn voor kiezers van invloed in hun district en dezen o zoo gaarne een dienst bewijzen Het do ut des is toch dikweïf zelfs ais een handige politiek geprezen Wij willen derhalve dit zeggen dat niet vaststaat dat consenten van uitvoer worden gegeven aan die personen die er allereerst voor in aanmerking komen te veel wordt hier overgelaten aan willekeurige stemmingen van de personen die op de uitreiking dier eonsenten invloed hebben En ook al nemen wij aan dat steeds zoo objectief mogelijk wordt geoordeeld dan toch is ook vergissing niet buitengesloten Stel nu het geval dat eene vergissing is begaan dat aan een bepaald fabrikant consent tot uitvoer ten onrechte wordt geweigerd het gevolg zal kunnen zjjn dat de schade voor dezeuiifabrikant vooral indien hij veel voor export werkt zeer groot is en dat misschien zijn fabriek gevaar loopt stopgezet te moeten worden tot schade van zijn werklieden Men zal zeggen dat dan voor de tweede m ial kon worden gevraagd om consenten maar daar dezelfde personen dan weer adviseeren en beslissen zal bezwaarlijk een ander resultaat z n te verwachten want niet veel ambtenaren zijn licht geneigd eigen fouten te erkennen Het komt ons derhalve wonscheiijk foor dat er eene contMissie wordt ingesteld bjjv uit 3 of B per sonen bestaande onafhankelijke nibneehen geen iCamerleden en geen ambtenaren di absoluut vrii staan tegenover de ministers en hunne adviseurs officieele en officieuse een commissie tot wie zich wenden Icunnen alle fabrikanten en exporteurs die zich verongelijkt achten doordat aan hen geen consenten werden uitgereikt eene soort Hooge Eaad voor aanvragers vaii iïönBenten Dc ScbeeBvaart en de Oorlog üe gBloneMersdSJk Jict üftgeltjkach lieütuur der Atueoiiilg Neaerlnud van den Bond van eBii l Liuien meent ouuer de aan uaotit ïWi hel Neuorlandwne volk te iiKjeteu brengen dJt het in zake de vernietiging va hot stoojnsoBip biominiBrsdijk lol up beden geüwegem heeft oordeelend dat zoolang oe eerste onderhanaeliimen tusBqhen de iSeiiorlandlaohe en jjulWohe Kegeering plaat vonden het wensBbBiïjk waB dat de ataeeling zich van iodlere uiting onthield teneinde de taak der ftegeering in geen enkel op icht te beojoeiiijkeni aal 6Cht r Inu het correspondentieoureau te liea Haag niameas deKe geering op xijdag 13 Uclober een officieeie medetieeilng van den Minister van Buitenlandsché Zaken verspreidde en d M medodeeling gevolgd werd door de publicatie van he door ontzen geaant te Berlijn ontvangen antwoord van de Uuitache itegeering welk antwooTi bevredigend werd genoemd de Afdeeling zloh genoodzaakt ziet j deze qualificatie van het Lhiiteche aolwoord te beetrijdenc De AldeeilnJ ziet in het antwoora van Duitsohland een nieuwe beleediging Wederom hoeft DuitscWand de rechten van een neutrale staat gewhoiKWn WederomiiöeenNederlandach hip het zestiende getorpoc eerd en in bet antwoond van de Duilt ohe Regeering op ons verzoek om inilichtingen wordt zeilfa niei gewaagd van oep eventueeie be raffing vap den d lkfoóot kapitein nog gerept van andere waarborgen cJie gegeven zullen worden teneinde te voorkomen dat nog langer hetzij tucfttelooze betzij volgena geheime instmctiee handelende geza oerders van r uikbooten die op niets onteiende wijze aanslagon plegen op Nederlandsche schepen Wat zijn onbevredigend karakter betreft staat het antwoord op deeelfde lijn als da naar aaiüejdlin var de Tnbantia de l alemtoang enz enz gegeven De Duitsche H eering hi ot ook ditmaal de zaak sleepend te willen houden on belooft alleen aobadavergoodlng en ook niets meer dan dat ir geval de torpedieering In strijd mef de bepalingen van het Duitsch prijsregloment gieSchiedde Zelfs in dat geval schijnt alz o de straf VOO den hikboot kapitcin nitlHoslotem f De Afdeeling i van oordeel dat het antwoord van DoJWohland ergerlilk is en een boon voor ons nationaal eergevoel Het D B wen t op grond van bovenstaande feilen met kracht bij de iiegeering aan te dringen op bet mstfeiien vai een eiaoh bij de Duitst e Kogeering tot be trafling der schuldigen het geven van bevredigenG waarborgen waazdbor herlialing wordt voorkomen en het Viffvangen van alle ten onrechte tot zinken gebrachte vaartuigen door boufeins van ongeveer gnijke tonnenmaat en concludeert dat ais de Duitsche Kogeering weigerachtig mocht blijken binnen korten fijd aan dezen billijken eiaeh te voldoen het nemen van repréeaillemaatrogelan dringend ijoodziakelijk is TWEEDE KAMEB Vergadering van Donderdag 19 Üct Het welBdntwerp tot nadere wijziging van art 9 Mijnontginningswot werd z h aangenomen Voortgezet werd daarna Le algemeene beraadi 4aging over de Wetaonlworpen voor de Orondwelalherziening De heer Troeistra d zette Mjn a gebroken reae voort öpr weea er op dat het zou getuigen van eed politieke kortsachtigheid door te beweren dat niet de volkswil zich voor algemeen kiesTecht heett uitgesprokenin het voorstel tot ürondwetsherziening is tot uitgangaipunt genomen het historiM materialieine hetwelk leert dat wijziging in de voortbrenging leidt tot vorming van nieuwe klas Ben die langBamerhand overwogencen invloed gaan uitoefenen op bet politiek bestek van den Staat en de plaaltf van de vroeger heersehende groep gaar innemen Spr is van oordeel dial gelijk op het feodale tijdperk is gevolgd het kapitaliaime daarop zal volgen hel focialiMiaCh tij H erk waarin de arbeidcr kla e overheenschend zal zijn liet algemeen kiee recht zal een scholing zijn voor de politieke verantwoordelijkheid van die klasse Waar onder dë arbeldtema ook de vrouwen beboor n aangezien de vrouw zel in da eerste plaats arbeidster iS en allereerst de hardheden der eoonom4nritche uitbuiting van het kapitalisme ortiiervim it daar nïag zij niet uitgeschakeld wocdeni Men kan heel goed een idealistieiohe voorstelling van het huit gezin geven het fabrieksiweizen vooral rukt het huisgezin uiteen Mannen en vrouwen moejen Saïne titriiden om verbetering te krij n in de vakveffeeniging en in de politieke partij Spr ia tegen etomiplicbt omdat hij zulke voorbarifg vindt nu n en nog niet weet wie kieaer zuilen worden De heer die Meeöter u i behandelde uitsluitingen door den minieier be doeld Het stels van evenreoSge vertegenwoordiging achtte spr ten zeer ste toe te juichen Het peil vaj de politieke trijüiwijze zal ten zeerels verhoogd worden en gevormd ziullen worcen ooalitieB die geen weerspiegelingen aijn van politieke beginselen Hulde bracht eipr aan de Staatscommiwie voor de evenredige vertegenwoordiging Stemplicht aai zijn het comJpliment op de E V waardoor ie versobillende pajtijsobakeeringen in den lande beter tot haar i echt zullen komen Dat de Regeering ifa Provinciale Staten wil b oq en als kiescollege voor de Eerste Kamer kan spr goedkeuring niet dragen Konïende tot de wijzigii van art 192 weeg Spr op het gevaar dat er is indien de openbare School niet meer zal coucurreeren roet de bijzondere De openbare School ie meer dan het refuge eenar minderheid het is nog het ooiisJm van tiemfiuiaenden De heer lydeman v l is van meening dat de balangslelling van het volk wel eenigsizine ontbreekt bij de ze grondwetsherziening Spr noemde het tijdstip niet gunstig De heer llydaman brak daarna zijn rede af De vergadering werd daarna ver daagd tpt VTijdagtaorgen ny ynr Hed Vareeniging wan Kaashandalaren Vergadering van 19 October Vervolg Ter aanvulling van het gisteren opgenomen gedeelte en verölag zij nog venueld dat de heer K e u i op hettige wijze kriliek oeiende op he beleid van dCn voorzitter die niette genrtaande de aangenomen motie in de vergadering van 5 October ten aanzien van de afgevaardigden in de Kaaaveroeniging toch deze n otie voorbij wilde zieo en 71e bertuursverkiezing voor de vacaJture ljchilt doen doorgaan De hoar Keus was van oordeel dat de voorzitter door zijn negatie van de aangenomen motie iteuii op j October zijn bevoegdheld te buiten ging en op immoreele wijze daarmede handelde De Voorzitter kwam tegen deze aantasting roet klem op Er waS hier geen sprsjke van een immoreele daad integendeel zijn wijze van doen was volkomen correct Na aannemiing van de nnotie ds ingekomen een Schrijven van den heer Schilt dat voor velen een reden kan zijn om de mMie KeuS thanS anders te beechouwen Vasthoudend aan zija recht als voorzitter de vorgadermg i 4 leiden zooak hij meende dat du goed r i stelde de voorzitter de leden voor de vraag of zij nu nog bun me ling handhaven ten pziohte van óé motioKeuS Bovendl i cbtte spr dt oenoeming van een MHtuurslid abooiuut loe te Aaan van da quaeatie treffende de afvaardiging naar Kaa8vereenigjr g Daarop volgden d reede vermelde ciüCusBles en de indiening van de mutie Matthes en HeuBden Na ée herhenoeming van den heer Schilt tot beatuuralid werd tijdenj j pauze op de voorzitterStafei een 100lie gedeponeerd De vergadering in aao luiliw op de motie intrekkende den van een Sehrittdijke verklaring aan onzen vertegenwoordiger in de Kaaaivereendging en de motie van vertrouwen in den heer A J üohilt eifeCht alsnog van den heer flefl een beginselverklaring die n leden der Neu Ver van lUaihan dtelaren geheel voldoet Deze motie had de algemeene m ilemming der vergader ng en werd zonder etemmdng aangenomen Door den heer Keus ifas een voorstel ingeclend om het percentage van de kaas voor Engeiand en Frankrijk bij de inkoopen tegen eên vsstgeistejden pirijs an prodmceiitén te uetalen zooals dat thans voor iiet Liinneniand ook geelchiedt d oor de bepaling van de Kaaövei eenigiag Het bestuur kon z4en met ét voorstel niet vereenigen en a Jviseerde het niet aan te nemen o a op deize gronden dat het percentage voor net idnnenland aan een vasten verïtoopprijs gehouden is on due de inkoop pnjo preciefi Kan woröen bepaald De verlcooppriis van het naar ü ngeland en Frankrijk te weraendon percentage wisselt daarentegen voortdurend en zot hot voorstellen var een unilontoen inkoopprij onbillijkheden doen ontstaan tegCTMver de producenten aiaöiede voor de exporteurs onderling I De MMCeue lichtte zijn voorDe i 3 L van E ijk opper de ernöt beÉwaar tegen de praktijk von dit voonatai net voorstel op zich zelve moge theoretisch aanbeveling verdienen in de praktijk komthet iiierop neer oat geen a bsolule zekerheid bestaat dat het wordt nags komer En indien dit het geval verlieet het alle waarde De beer Heusdfens bracht neg bezwaren vap anderen aard naar oren VOoi allee achtte Spr het dlter noodig dat over een 200 ingrijpende zaak geconfereerd werd metoe iroducenten die bij deze aangelegenheid zeer nauw zijn betrokken Zij mogen niet gesteld worden voor het feit dat de Ned Vereen van Kaashandelaren over deze zaak beett bealiit zonder het daarin te raadplegenDit standpunt werd mede dtoor de heeren S c li i 1 1 en van K ij k gedeeld De heer Schouten achtte dit volkomen juist maar merkt op dat het toch gewenacht is eerst le weten of db leden met het idee kunnen meegaan daar Indiër het niet volledige instesnkning vindt het bij üvereenfltentoïing roet dte landbouwers niet tot tand kan komen Na verdere dlsousaie wo rdt het voorstel Keu met 4fi st tegen en 17 steuDimlen voor verworpen d d waren in blanco Omtrent het voorstel der claims werden door den voonaitter eenige medMeelingen gedaan omtrent dewer king van het stelsel der claimB Over het in het leven roepen vandit steised waren de nueenangen overhet algemeen ongunstig hoewel erook onder de ledan waren die betblijven bestaan er van niet ongewenecht aohtten In een beatuursvergaderjng wsshsi denkbeeld geopperd om een hoor hl het leven te roepen om de olal te verhandelen door aanstelling vw eer makelaar of door uilgeven vsa lijaten lUet vraag en aanbod De heer van E ij k noemde het stekiei van de claimB een on 8ng üt berekening zooals dte thans is voor gesteld is veel te omBlaehtig Een eenvoudig boekje waarin de prijzen in koloaiïmen naast elkaar zSJn gêze zoi voor den bani aar hed wat practtecher zija Spr gaf hot b tttur in overwióging déze boekjes te laten maken Nadat meerdere ledem over deee aan gelegenheid bun meening hadden ge uit werd gastetmid over het deuk beeld van het bartbur betreffence de in eiling van eed cJain eurS waar van de inrichting aan het bestuur zou worden opgairagen Deze atem ming bartiste dat het meerendeel der leden r e voorkeur gaf aan den be taanden toestand den vrijen handel in elalmS Bij de rondvraag werdlen nogi eenige zaken behandeid van huishoudÉJiiken aard waarna de veoigaaeriog te half zes goefloten werd éTemengde Berichten Giatemacht is ingebroken in het bureau van Haarlem s Dagblad in de Qrqpte Houtstraat te Haarlem Door overklimming van een muurtje en verbreking vda een ruit heeft meo zich toegang verschaft tot het kantoor Uit een kastje werden eenige sigaren en een klein bedrag aan geld ontvreemd Een politie agent had des nachts om 3 uur een bekende der politie zekeren H op straat aangehouden eu naai het poliüe bnrean overgebracht waar bleek dat de man een breekijzer B een kleine hoeveelheid sigartn bg zich had Doch aaufdpien men niets van misdryf wist had men hem weggtzQuden mei achterhouding van een siga Toen nu s morgens de inbraak bekend werd en dezelfde soort sigaren in het kistje werd gevonden waarvan de politie er één achterhield werd H heel spoedig weer aangehouden en in bewaring gesteld Eet aantal roodvonkpatiënten inhet Wilhelminagasthuis te Amsterdambedraagt thans ongeveer 400 Het zijn oor het gtootaSs deel lichte gevallen San aantal patiënten wacht nog oppbat g decen worden eUars opgenomen Hbld Qistermorgen om 4 uur zgn bjj de nieuwe kerk buiten de Rowmontache poort te Venlo door den soldaat kommies Martens twee Duitsche vrouwen uit Dusseldorf die op zjjn haltgeroep niet stil Btoaden aangesohoten De eene de 9 jarige A M werd onder den enkel de ander de even oude U S onder den rechter heup geraakt Nadat ze door dr Dubois warenverbonden zyn ze naar het gasthuisovergebracht N V Ot len ouiedie le Ai nnein meldde zien teigjiiteieu ven ivurf iuiu uie vioeienu i Uii i h eu i juüson aipraK en ui öeptenluer jl uauiL ij ueze taaiKei ma en vrienuen iu i uissodiami met uuc ceu een poging tit onivluunting uit een uuiuicii evuiigeiutaai in Ihuruigeu geüaan hatt tuj hau zich m ue canline van net kauiMp burgerüleeren geicocht i iiarna Knipte nij den dj aau ronu bet kauup dour op eeii oogenbliK dat de wacht were algelost en ulus nlemandi oat boorde en ging op eg naa r nerlijn waar bii ie voai en per tredn reizeude zonoer moeite arriveerde Dank zij ijn taalkennis zag men hem voor een ihiitflctter aan en Kon nij als eleetricien werk vinden terwijl Kueeieche en andere Ententevrienden hem van Kieeren onderdak en geld voorzagen iva twintig itegen verveelde hem dit leven en nïBt een gezelschap menschen die naar de Hollandbohe grens vertrokken om daar eten te krijgen kwam hij zonder moedte in ühnkuerik Tusisohen BWmerik en iSiten wilden DuilBChe soldaten hem met dooriaten msaar luj wist raad en sprong vau een brug een zwampartijtje over een vkart e d brachten ham door den postenketcn heen Hij sloot zich bij een bende op weg naar Holland zijnde Imokkelaaira aan die heraaan dc grens bradhten waar hij zich als smokkaiaar voordoende voor 20 Mark door dB Duitsche grenöwachl werd doorgelaten ïoo kwam hij in Dldam en vandaar In Arnhem waar hij in staat gestald werd om naar den Kus siachon conslul te Rotterdam te vertrekken I hus in een interneeringisli amqp Men meldt uit Harderwijk aan het Hbld Orjder de NederiandsChe militairen in de barak Oranenburg irf typhus geconstateerd Veertien militairen zijn reeds in het hospitaal opgenomen Ruim 800 personen zijn ingeënt Het onderzoek wordt gejeid door dr Bijl van het hoofdfewartier De ooriaak is gevonden In melk van een fter leveranciers Zware brand Te Volendam brak gisteren een hevige brand uit Een 3 tal woningen werden in de asch gelegd Door het flink optreden der brandweer geholpen door die van uit Ëdam blaat een aangrenzende manutacturenwinkel en het in de nabyheid gelegen Hotel Spaander behouden Ontronwe postambtenaar De centrale reoherohe heeft gistermorgen aan het Oentraalstation te Amsterdam aangehouden een commies le klasse der posterijen dienstdoende op den trein Amsterdam Eoozendaal Hj wordt verdacht van het ontvieemden van geld nit brieven Da aangehoudene is iemand diereeds b na vijf en dertig jaar in dienstder posterijen was Hg waa verbondenaan het spoorwegpostkantoor So 2 te RottMdam doch te Amsterdamwoonachtig Hbld nimiws yadsi ƒ GOTTÜA 90 Oct 1916 Oemeenteraiul van Gouda In de hedenmlddaK houden Te taderins van den Raad dezer gemeente in welke yeï gadeiinff niet tegenwoordig waren de heeren Van Veen en Van der Want en door den heer Dr Broekhuizen bericht was gezonden later te zullen komen werden door den Voorzitter de volgende mededeelingen gedaan Door Gedeputeerde Staten der provincie zün goedgekeurd de volgende Raadsbesluiten van 15 September j l a tot het aangaim van een geldleooing voor de gemeente en tot het wijzigen dergemeentebegrooting van inkcansten en uitpiven voor het dienstjaar 1916 in verband daarmede b tot bet brengen van eenige w ji ngenin het doen van eenige af en overs rijvindienstjaar 1916 c tot toekenning van een subeidie uit de gemeentekas voor het dienstjaar 1917 aanhet Israëlietisch Armbestuur alhier d tot in eigendom overneming en aankoop van gronden begrepen in het onteigenbigsplan achter den Fluweelenaingel en tot wijziging der gemeentebegrooting van inkomsten en uitgaven voor het dienstjaar 1916 in verband daarmede e tot vaststelling van het eerste aanvullingskohier der plaatselyke directe belastingen naar het inkomen voor het dienstjaar 1916 Door Gedequteezde Staten der provincie ia in beroep het Raadsbesluit van 4 Februari j l tot onbewoonbaarverklaring van de woningen ann de Looierspoort nos 1 8 6 6 7 8 9 10 11 12 14 en 16 alhier gehand ha af d Door den Minister van Staat Minister van Binnenlandsche Zaken is de benoeming van den heer J J B ale tot tüdelijk leeraar in het Fransch en van den heer A Ketellapper tot tydelyk teeraar in het HebreeuwBch aan het Gymnasium goedgekeurd Door Burgemeester en Wethouders is met ingang van 16 October 1916 de voorloopig tijdelijk benoemde klerk ter gemeente secretarie J H Weil definitief alö zoodanig benoemd Deze mededeelingen werden voor kennisgeving aangenomen DoQi de Combmissie van bijstand in het beheetfvan den Reinigingsdienst is voorgesteld 4m het voorste gedeelte der boezemkade langs de Breevaart alhier gebruikt als beltterrein wederom voor een jaar van de eigenares de weduwe de Vries Hoogendorp op dezelfde voorwaarden in te huren Namens B erf W stelde de Voorzitter voor conform het voorstel der Commissie te besluiten hetgeen geschiedde Behalve de voor heden aan de orde gestelde stukken zijn ingekomen de dezer dagen gepubliceerde voorstellen van B ea W alsook een voordracht van B en W voor de benoeming van een leeraar In de Nederlandsche taal en de wiskunde aan de Ambachtsavondscbool alhier waarvoor als eenig candidaat wordt aanbevolen de heer L Verjaal onderwijzer aan de 2e Burgerschool voor Jongens Aan deze betrekking is een jaarwedde verbonden van f400 s jaars Verder zyn ingekomen een voorstel van de heeren Dr Broekhuizen en Kolijn tot wijziging der verordening op de heffing van een plaatselijke directe belasting naar het inknnen beoogend art 8 der betreffende verordening aldus te lezen Ter berekening van het belastbaar inkomen wordt van het zuiver inkomen van den belastingschuldige voor noodzakelijk levensonderhoud van hem en z n gezin afgetrokken een bedrag van f 600 verhoogd met een bedrag van f25 voor het eerste f80 voor het tweede kind en voor elk volgend kihd f 5 meer dan het voorgaande alsook een voorstel van de heeren Dr Broekhuizen Dercksen en Jongönburger tot vaststelling van een verordening betreffende de geneeskundige armenzorg op welk laatste voorstel door B en W advies zal worden uitgebracht Door Mr E M B Kortenoever werd aan den Raad kennis gegeven van zijn ontslagname wegens vertrek uit deze gemeente als lid der Commissie tot Wering van Stjioolvensuim in weUce vacature werd voorzien door de benoeming van Mr M W G 1 der Veur hoofdcommies ter secretarie Aan den onderwijzer E Bloemendal van de school v g 1 o no 4 werd op zyn ver Kic eervol ontslag verleend met ingang van 1 Jan 1917 De volgende adressen waren ingekomen Van de Goudsche Agenten van PolitieVereeniglng Per Aspera ad Astra alhier waarin verzocht werd de herziening der saluisregeling te doen terugwerken tot 1 Juli of indien dit niet wel mogelijk is tot X Jan 1917 een duurtetoeslag toe te kennen voor het geheele politiepersoneel boven hunne gewone salarissen Zal worden behandeld bÖ de betreffende begrootingspost Twee adressen van de Vereeniging tot behartiging van beurtsdiippersbelangen Samenwerking alhier waarbij wordt verzocht eenige maatregelen te nemen tot opheffing van verachillraide bevwaren voor de binnenscheepvaart werd gesteld in harden van B en W om daarover advies uit te brengen Van Ch Zanen Czn te Ammerstol inhoudende een dankbetuiging voor de hem toegdcende f600 boven de aannemingflsom voor den bovenbouw der derde openbare bewaarschool werd voor kennisgeving aangenomen Van Jan de Jong en Zoon e a betreffende het aangaan van nieuwe overeenkomsten nwl de Gemeente Liehtfabriaku voor het leveren van electrischen stroom werd gesteld in handen van B en W om advies en Van de besturen van het R K Jongenspatronaat St Aloysius en de St Jos hagezellen Vereeniging alhier en van het bestuur van het Jongenspatronaat St Joannes alhier waarbij zjj verzoeken gebruik te mogen makei van een gemeente lokaal voor het maken van Ary noBstiek cunussen werd mede gesteld in lianden van B en W om daarover advies uit te brengen De heer Donker veraocht hier j dit advies zoo spoedig mogelyk te mogen vernemen Benoemd wenkn tot leden van het stembureau voor de verkiezing van leden der Kamer van Koophandel en Fabrieken de heeren A J IJselstijn Azn en C van Veen Azn tot tijdelijke onderw zeres aan de Herhalingsschool voor Meisjes mej G Bongenaar onderwijzeres aan de le Burgerschool voor Meisjes alhier tot onderwijzer aan de school v g I o no 1 de heer P de Bmyji te Gouderak Besloten werd tot aankoop van de perceelen Gouwe nos 177 179 en 181 183 voor de som van f 11500 in verband met de noodig wordende uitbreiding van de Electrische Centrale Het voorstel tot ruiling van grond aan de Kamemelksloot met mej N Both Wed P Sanders werd goedgekeurd Conform het voorstel van B en W werd besloten de jaarwedde van de Directrice van het Hoffmann s Gesticht met ingang van 1 Jan 1 917 te verHoogen van f 400 op f600 Na een verklaring van den heer Jongenburger dat zün standpunt ten aanzien van den verkoop van gron voor de gemeente hem noopt te zijn tegen b t vooratel tot aankoop van grond van N Dekker behoorend tot het onteigeningsplau van het stadsdeel achter den Fluw Singel doch dat over deze zaak door hem geen stemming zou worden uitgelokt welke toch i en door hem gewenscht resultaat zou opleverm werd het voorstel tot aankoop van genoemden grond bü minnelijke schikkinft aangenomen In besloten zitting werden daarop behandeld de verzoeken om ontheffing van sehftolgeld op de Burgerscholen schooljaar 1916 6 het kohier van schoolgeld op de Burgerscholen schooljaar i916 7 en de bezwaarschriften te en aanslagen van het primitief Kohier der plaatselijke directe belasting naar het inkomen dienst 1916 De Paardenmarkt Op de heden gehouden Paardenmarkt waren 1114 paarden aan de Jljn ondanks de groote drukte die er oogenschünlük was was de handel over het algemeen zeer matig Buitenlandsché kooplieden i ren zoo goed als niet aanwezige a B g p g van het gesloten zijn der grenzen yMr den uitroer van paarden De aanvoer op de paar Mmiafkt was ditmaal weder grooter dan bt de beide laatste jaren toen de aanvoer retjpt 600 jen 900 be droeg Vóór den oorlog in 1913 waa de aanvoer op deze bekende paardenmarkA 1900 Besteed werd voor j 1 jarige paarden f4 fÖOO 2Mi jarige paarden f500 f760 3 8 jarige paarden f800 f1200 Werkpaarden fSBO fÖOO Hitten f250 fö00 Veulens f200 f400 Zooals altyd bracht deze markt een b zondere levendigheid teweeg Kweekery Helios Den le November a 8 zal de Kweekei en Bloemisterij Helios van den heer W L Immink oreenigd vporden met de N V J C de Lange Koninklijke TainboQwinriohting te Rotterdam De heer en Mevrouw Immink zallen zitting nemen in het bestnnr van de N V te Rotterdam terwgl de heer J W Meilink als beheerder van het filiaal te GoOda zal optreden NaJaarshengateiÜunring Woensdag had op de veemarirt te Botterdam de rijkanajaara hengsteakeuring plaats voor Zuid Holland Goedgekeurd werd o a Claus 9 j van den heer J H v d Torren alhier De krijgsraad te iGravenhag requireer de tegen A L H landstorm infanterist der wielrijders aflEomstig uit Gouda wegens le desertie 6 weken militaire detentie BekL verklaarde te zijn gaan werken voor zjjn vrouw met wie hij pas ifrss gehuwd en die geen vergoe ing kreeg terw i zij in belangwekkende omstandigheden verkeerde Centraal bnrean van advies voor den middenstand In een Woensdag gehouden algemeene vergadering te Den Haag in t Hotel Hollandia werd o m het definitief bestuur gekozen van bovengenoemd bureau Het bestuur is thans samengesteld uit de h h A Muller en U P Maartenoo te Den Haag A G Prins en A J Voskuil te Delft B v Noord te Uiden en C C Krom en J G Potharst te Gouda Amannensis R H B S Tot Amannensis aan de Rgks H B S alhier is benoemd de heer P Kruit Ëen gEtftol n paaml in b Ma genorawn Op de paardenmarkt i h S a door een koopTöan een paard gekocht dat blijkenrf een bij de politie alhier in ge onneD telegrafiOOk bertobt Urn na weie le van een bewoner van ZuifAand R gemaamiit uit eeo weicte üf gastolen De politie neelt dlaarop oen onderzoek ingesteld naar dat geetolwipaard dlat bleek al verkoOht tei zijnen bij een Mèlhouder te zijn gestald De politie legde daarop badlag ophet paard en heeft haar onderzoekvoortgetzet om dien verrkooper vanhet paard op te s reih t Voor den eigenaar van het paard ia het In elk göval een leelijke Sohaclepoat laar deae zija eigeiidomi thans zal kunnen terugkoopen en ntoet afwachten of er van het bedrog nog iets terecht komt Stolwijk De koopman K nit Bergambacht was gistermiddag met 27 biggen op Egn wagen huiswaarts gegaan Toen hij op het dorp even stilhield bemerkte hg tot gsgn sohrik dat onder het rgden een kooi was opengegaan en een viertal van zgn biggen ervan door varen Per rgwiel keerde K temg en had het bnitenkanaje sijn vier desertaun te vinden Oisteren morgen werd de koopman V Z uit Lekkerkerk toen hg naarde markt te Goad ging in de nabijheid van het dorp zoo onwel dat personen welke by hem waren het noodig oordeelden hem in het café van den heer W Koot binnen te brengen en de halp in te roepen van Dr Kieviet s Middags werd de man per rgtoig naar zgn huis overgebracht Als bewgs dat de dnnrte van het voer het varkenafokken belemmerd kan dienen dat de landbouwer B gisteren aan A S 5 goed gezonde biggen ten geschenke gaf Het vorige jaar was door S voor soqrtgelgke biggen f 18 stuk betaald Laatste Berichten Aan taet Macedoniache Front x Lh ia ucl u art j Jje iNeuti i lete l reeöa verneeuu uit outia ket buiu i jewune liarünokkig üeiu h juut döi Ui tturtïetu recniervlüujjel op Het MacedoidSQtie front stand i e ü vi aanvalion ier öerviera iu ae oocut der itnerua uiialuKten voiitoirien Op de overige deelen vaji üet liunt behtw ue e vgaud geen reeult ten Het ütleiiMei van berrail heelt bet wodc punt bercdkt Aa verbitterde gevechten die onatgebrokea e t diagen en naubten geJAiur4 hebben zijn de tiervi atnda itoniSeli October alet verdier ge ü nen Over het geheete Iront vanaf het meer l reöba tot Kötohivir konden aij geen terrein wibnèn ondniikff hun verdragende kanonnfin ea het aanhoudende romiiielvuur In de UobroBthja is de vi snd geuoiMlizaakt van belangrijke ondern©iiïingen af te zien met het oog op deu eniatlgen toestand In üevenbur In Duitsohland BBHUJiJ 19 Oct Part Naar reede gemeld werd ie die Hijkskanioher Maandagavond vertrokken naar het groüt hoofukwartieE Aangezien zich aldaar ook dealaatefiecretarisi v an buitonlandschezaken von Jagow bevindt en zij erveracheddene CAgen zuilen verblijven zullen blijkbaar buitenlandMohe un gelegenheuen barproken worden die waar tehljnlijk ook betrekking hebben op eoze bODiQJgenooten In B e r V i 9 BHRL IJN 19 Oct Part Volgena een bericht uit üoeda e9t zal het Servlthe irtoratorlum dten len Uecerobor trapsgewijze worden opgeheven geiijktijchg zal ook de gedlwongen schikking met uitzondering van failisSemient worden Ingeivoenl Fratdche krijgt evangenen De Franache regeering heeft de verzen ng van levensmiddelen aan Qo in Duitsohtand geïnterneerde krijgsgevangenen verboden vet of boter te verzenden evenals katoenen onderkleederen De Bremen verloren LONDEN 19 Oct Naar uit Washingjton wqrdt geseind werd daar door Duitsche diplomaten die de bewegin f en van de Bremen kenden verlaard dat deze handelsduikboot verongelukt is TWEEDE KAMER Vergadering van Vrijdag 30 Oet Geopend te 11 u 40 Voorzitter n r H Goeman Borgeeits Geloofsbrieven die KanterDe heer Jannink u l brengt ra pport uit nanvenfi de comtnvteHie over de geloofsbrieven van he nieuwgeko en lid voor Dordrecht ror P J de Kanter Het trekt tot toelating Dlenovereenkoonstig wordt betfloten G ro Qéw etsherzlening De alganeene beschouwingen worden voortgozat De heer T y d e ro a n u l zet zijn rede voort Spr merkt dat het algemeen niannonkittreoht li t in de lijn eer evolutie dSe de Vnjizinnigen volgen Ook zonder de aociaaj dejuocraten zouc n iJe vrijziinnigen tot het algemeen kletrecht geJcomen zijn Spr acht liiani hel nKunont gakomen om den stap naar het algeoioen kieSreaht te doen De ulWuitingen acht Spr van veel beteckenis daaraan is bi het ontwerp te weinig aandaxjht gtessctoonken Wat oe ovemreditge vertegenwoordiging betreft hferbij wenscht hijzich te aten voorlichten dkwr d Regeering Wal heelt hij eenige bezwaren De groote politici krijgt daarbij a i te vee mBoht Spr atemt In met de voorstellen lier lïegeorlng en meent det de vrouwen geleidelijk in den nieuwen toestand Trtoeten ingroeien De Regeering kan thang volgen aipr niet verder giaan Aan de wegneming der beletselen De heer Gerhard S d betuigt dat de neutraliteit practiflch een onmogelijkheid was geAileken De geloovigen wonaehen het onderwijs van het geloof doordrongen en de openbare hool voldioet niloen aan ce irodernen De neutraliteit heeft haar oorflpronfcelijk negatief karakter verloren en heeft een zeer positie karakter verkregen De zitting duurt voort De L anKkrtonm 1900 i De Minister van Oorlog brengt tor algemeene kennis dat nog niet kan worden bepaald wanneer die In 1888 geboren personen die tot den landstorm behooren of daartoe op of na l Nov 1916 komen te behooren In werkelijken dienst worden gesteld Behoudens onvoorzïone otnölaiuiigheden zal hun opkomst niet nog dit laar irloeten plaats hebben Zoo £ra de tijd van hun IndienStrtelling zal worden bepaald zal nadere b end naking volger WELTEVBEDBN Op Djambi enPalembang il thans eeo macht vandrie duizend man op de been Foenggawah Abdoelah is nn gearresteerd Opstandelingen vielen nabij Paoetoea aan de Tambesi benedenstrooms vande samenvloeiing met de Mrangin deonzen aan Er vielen aan hun kantzes doeden Telegr WELTEVREDEN De zaak yan den Japanner Minami komt den 25sten voor den Raad van Justitie te Batavia Er is groot belaegstelling voor deze rechtzaak Naar men weet werden bg Minami brieven gevonden die zijn betrekkin gen bewezen tot onruststoken in Indië Telegraaf Netten verloren Door den te IJmniden binnengekomen zeilharinglogger Goede Hoop I werd gerapporteerd op zee een 30 tal netten door overvloedige vangst te hebben verloren Bij het bewerken der haring gingen door stormweer ook nog een 100 kantjes haring over boord Naar de Vrgz Democraat meldt is door het lid van de Tweede Kamer den heer Koster aan den Minister van Landbouw Nijverheid en Handel de volgende vraag gesteld Is de Minister bereid deu landbouwers verlof te geven die aardappelen welke voor de consumptie zgn afgeksntd aan de aardappelfabrieken of drogergen af te leveren teneinde groot verlies voor deze landbouwers en schade voor de volksvoeding te voorkomen Stoofflvaartiyaen Holl Lloyd Frisia pass 18 October Lizard Mg Nederland Kambangao uitreis vertrok 17 Oct van Suez Eott Lloyd Mêrauka 19 October v Barbados Malang 19 October v Batavia Samarinla 18 Oct v Batavia Ameland pass 18 Oct Terschellingerbank j MeterioIogJHc i m BILDT van het K i fnstitnut te Hoogste barometerstand 775 2 te Haparanda Laagste barometerstand 760 te Znid Duitschtand Verwachting tot den volgenden dag Zwakke tot matige noordelijke tot zoidelgke wind licht tpt halfbewolkt weinig of geen neerslag des nachts lichte vorst in het oosten en zuiden Zelfde temperatuur overdag