Goudsche Courant, zaterdag 21 oktober 1916

Café en Winkel Iiiveiitarissoii TE KOOP een groote partg tooiibanken en winkdkasten Een groote party Café stoelen en tafels En verder alle soorten van winkelgoi eren LANQE BAANSTRAAT 41 46 ♦ TELEFOON 8 s ROTTERDAM 20 mim iimn BURGEMEESTER en WETHOUDERS van OOUDA brengen overeenkomstig het bepaalde bg artikel 14 van het Reglement op de Wegen en Voetpaden ip de provincie ZuidHolland ter algemeene kennis dat de straatweg OoudaRotteidain over Schlelands Hoogen Zeedijk voor zoover betreft het gedeelte gelegen tusschen de Mallegatsluis te Oouda en de kom der gemeente Moordrecht nabij M P 43 van den 25tn OCTOBER tot den 16en NOVEMBER voor alle verkeer behalve dat van voetgangers en wielrgders zal zijn AFGESLOTEN Gouda 4 October 1916 Burgemeester en Wethoadarsvoornoemd R L MARTENS De Secretaris 29 ƒ V HEUSDE la aualitait Westlandsche BEWAAET ÏÏW ONAPHAfXEllJKIEID liowe Kasdruiven 48 ol par 8 ona Aanbevelend 16 Vestigt een juist oordeel door onderzoek Vooral in het vak Heerenkleeding 48 de garantie van den verkooper allea Wilt U een keurig passende Jas ofCostuum tegen billijken prijs gaatdan naar Lange Tiendeweg 27 OOUDA Telef 313 H H0LLENIlilMP C2 Singer Dit ééne voord zegt alles waaneer er sprake is van ITaaimachuies want SINGEK Naaimachines zijn een EersteKlas Fabrikaat dat zich reeds meer dan n halve eeuw voor alle baishoudelijb en industrieel werk met roem gehandhaafd heeft Sm EB NAAIMACHINES kunt U krQgen In al onze winkels ROTTERDAM Hoogstraat 327 333 t Telef 2600 AMSTERDAM Zondags gesloten S BOSCH f 105 DE MM AAN mwm ÏÏITHANQBOIID EANEENNEN DAMES wenscht u moderne en solide PELTERIJEN Bezoekt dan onze Magazijnen alwaar wg U de grootstecollectie toonen I Zeer lage prQzen Onze sorteering Kaaien Feston Lingeriën Kleedjes Handschoenen en Kousen is wederaangevuld met het allernieuwste bO Hoogstraat 294 Nlij I MvA Telef 8920 SINGER Mutsehappij DapAta loni 40 QOUDA Kl weg 5 ROTTERDAM = TOEMANa M FILIALEN AMSTERDAM 8 ORAVENHA0E N B Bontranded in alle soorten en breedten voorhanden I Kj L iriÉni Adverteert in clil Blad 12 vederzydtohen achtiDg Hitar opdat er toph Diets verzuiixi zoo worden wat dit verbond zon kannen bezegelen heeft Daitscbland zelf het motief da rtoe geleverd Niet é n der geftllieerden zou ook maar een oogenbUk met het afscbawe Igk vooraitzicht rekening kunnen honden een onderhoorige van Dnitechland te worden Zg hebben onherroepelgk beeloten dat de dood verkiniyker zon zgn En hoe langer den oorlog daart hoe vaster en onverzoenlijker dit besiait der geallieerden wordt Indien Daitachland verkozen had na den lag aan de Uaroe toe te geven dan zou het betere karnen bij het ilniien van den vrede hebben kannen verkr D In Daitachland De kroonprinaet offert haar gooden sieradeii Ia het gondaankoopkantoor van het Froiache Hoia van Afgevaardigden verBcheen Woenadag op den gedenkdag van den Volkerenstag bij Leipzig een kamerheer van de Doitsohe kxoonprinses die namens haar een aantal sieradea armbanden kettingen en broohei kwam brengen Ook de daises van de hofhooding der kruonprinsM offerden hon sieraden op het altaar van het vaderland De Geallieerden IjUüANÜ ï9 Oct l art Nafir uU Rome bericht wwnit U door tien totwtand van Kummeiiie ile mrotfealce hjkheld van een eenhoofdig bevel biJ de verbondenen g ïeker i Kal oerdaag eem byeenktmiM plaat hebben tu tfrhen den Kaar en dien Koning van RofliRWDlë waarbij ook de cheüe der ienerale Siaven van het Hiuwi rh6 en Koan eeni he leger togfeii woordlg zullen zijn IntiuMchen wordt ln t plan van Minitenbunj reed ontwikkeld on het Mhljnt mt leze z ijn hoofiknftcht tt en Koeimoniiö heeft g concentreerd l erwljl in de pen der Kntente teodM getfproken wofflT van enkele HvUieM die ter be ikking sijn f6Hte$ii van Von KalkenfaH n en Vun Mfti ltenwen kwamen er van oe Crnt aleii fltc b nieer troepen a n bet Uoein nalcbe front blijkbaar nxt de bedoeling KoHmenil to VürpletU ren afvorene de vorbor dienen daarheen Rei notf zame v vKierktrw n hebben jfcSjonden ok irtoet Von Hlndienbiirg een aanval op het KoMMche tront benogen wanneer olt zal zijn ver Hwakt door de xendin en Irot penr a ir Roemeftlië Do bondgenuoten moeten t ua niet alleen d iarheen veraterklngen Ken kii maar ook naar MapedonW alwaar hH o eOHlef ni t met genueg energie worcÈt dworgoisPt Men wacht aldaar m atoeda op gerustfltellenide berlohtou uU Aüwno dlo echlor tot h y ien zijn ultgi blffven IntuAftciion toet Hoeinenlö ffóheel alleen tand houden tcRen een vtjaml die hft voordeel heeft van epa eenhooMige leicUng waankm r nel bMuiten woroipn genmnen en ïtg woerd terwijl hij erop rokent dftt bij de bond gcnoüten het ontgokoorde het gevat iel UIT HET LEVEN VAN EEN VELD PREDIKER BU HET LEQER TE VELDE cm Over de noodzakelijkheid van krachtige werkzaiAnheld van den kant Yan vrijzinniggodddienstigen ten bate van onze soldaten ichreef Ik in mijn vorigen brief En Ik erkende toen reeda dat op dat oogenbllk twee onderwer on in mij om den voorrang kampten het tenslotte gegrepene en de mogelijkheid voor de meesten om mee te doen aan d wn arbeid lelfs londer dat tii daarvoor aware offers hebbm te brengen Na sal ik desa bewering wat nader aannemelijk makub Ik moei dan beginnen met de herinnering aan wat Ik nu reeds maanden geleden het was in den schoonmaaktijdl bjj eene vorige gelegenheldopmerkte aangaande de bruikbaarheid yémr den soldaat te velde van allerlei oogenachijnlUk waardeloozfl dingen lOoaU uitgeleien kranten geschriften en boeken Men kan nu gerust aannemen dat verreweg het grootste gedeelte der menschen een dagblad leien hoe beseheiden van omvang dit dan ook z Zeer velen kunnen xlch de weelde veroorloven het volle gewicht van den inteekenprijs te laten druken op hun schaal van uitgaven tii lezen samen met een huur of met een vriend Het blad gaat rond en komt toch eens op het eindpunt Zelfs deien die zoodoende der K Inlgheld betrachten omdat de noodsakelUk I4 daartoe voor hen bestaat kunnen te unen iets doen door het gemeenschappelijk blad beschikbaar te stelten voor een gemobiliseerde Kennen zij zoo iemand niet en hebben lU geen vertegenwoordiger van deze mènschensoort onder hun verwanten men heeft niet lang te zoeken om er een te ontdekken mits men wat handig loekt Heel doelmatig en zeer bevredlgmd werkt voor dit deel van de bezorging van de geestelijke behoeften der gemoblÜMerden een kantoor van bemiddeling waar ieder die een krant of tijdschrift een grooter of kleiner boek beschikbaar heeft hiervan opgaaf doet terwijl ongekgttd daar ook aanvragen inkomen als ergeM oeftik bestaat aan lectuur Hoeveel vUtl daden leerho ien wandvtraierlncsartlkelAi kun nen op deze manier een goede plaats krijgen 1 Iemand zal mogemk de vraag o p w e fpea wat dit nu eigenlijk te maken heeft met vrjyitnniggodsdienstige beginaeien OogensehünlUk weinig mderdaad heel veel Wie werkeMjk deae beginselen la toegedaan heeft onvennijd k toch ook wel onder zyn dageiyksch geestelijk voedsel iets dat daarmee overeenstemt om met te zeggen daarvan getuigt misschien met veel meer dan een schemkatenderblaadje t ia tssh sltüd ists Wat voor u zelf waarde heeft bezit ook voor een ander beteekenis Maar er is meer I Zooveten verkeeren in onkunde terw l zy zoeken naar wat hen bevredigt Onbekend maakt onbemind dit is zooveel malen bevestigd voor deze belangen in deze twee Jaar van mobilisatie dat het niet genoeg kan worden herhaald hij wUze van wekking voor de onoptettendeo £ n dan de opbeurende gewaarwording dat onder de thujsgeblevenen behooren ook ijverlgtMlangstelIenden medelevenden die naar vermogen iets al is het nog zoo n kleinigheid willen doen om de eenzaamheid en de verlatenheid van de 4ienendai te verdreven Wie tot meer in staat zijn mogen zich er niet toe bepalen In t geheel niets of veel te weinig te doen Ook geld is noodig Want uitgaven zijn onvermijdelijk als men wenscht in gevoel de behoeften voorzien Soms zulten zÜ betangnijke bedragen beloopen b v als een kamer of een huisje moet worden gehuurd waar plaats is voor ongehinderd gezellig samenzijn In eens kunnen die kosten niet worden bestreden uit de schamel ijk voorziene beurs van den gemobillseerden soldaat Op den duur komt daar uit wel wat terug In den vorm van winst gemaakt op de ten verkoop bmchikbare artikelen Hfema mag men rekenen erop l ouwen gaat niet vanwege de onzekerheid eigen aan de vestiging op eene bepaalde plaats van eene sotdateniwzetting Een mooie taak heeft ter voorziening inat deze behoeften en voor het verwezenlijken van de goede voornemens der wèl willenden de nieuw opgerichte vereeniging te vervullen Zij heeft afdeelingen in alle provincies ook in Zuid Holland Penningmeester is Ds F E van Santen te Hekelingen bibliothecaris de heer F Tieter Markt teGouda Een EngeiKh oordeel over de Dultoche Ryksdas s debatten The Mancheater Guardian bevat eenhoofdartikel omtrent de debatten in den RUkadag Na In het kort weergegeven tehebben de meeipng van twee uiterste partijen waarvoor als woordvoerders optradenGraaf Weatarp eenerztjds en Haase anderzijds geeft de Manchester Guardian de volgende beschouwing naar aanleiding van debekende rede van den leider der Duitsche SociaalDemoeratiscbe meerderheid Schwd ir mann w i Des te nieer gewicht moet worden toegekend aan ètn heer Scheidemann die tot de Focialiatische meerderheid behoort welke algemeen de Duitsche Regeering gesteund heeft Wij verklaren openlijk en duidelijk dat het volk naar vrede verlangt En op welken grondslag Wat Fransch is moet Fransch wat Belgisch Is moet Belgisch wat Duitsch is moet Duitsch blUven Dit beginsel vereischt eenig nader onderzoek alvorens het als grondstelling aan te nemen is bijv liotharingen Fransch of Duitsch maar tot opzekere hoogte is het in overeenstemming met ons eigen nationaliteitabeginsel Zoo na is de verwantschap dat wanneer de heer Scheidemann voortgaat en zegt dat wij daar inderdaad nog verwijderd van zijn en dat er nog veel bloed zal vloeien hÜ waarschijnlijk bedoelt dat de overheerschende meening In Duitschland nog opgevoed moet worden Wat de opvoeding verhindert of liever wat het Dultschevolk belet om een eind aan zijn lüden té maken door het militaire Juk af te schudden en op een vrede door ontruiming van het bezette gebied aan te dringen wordt misschienverklaard door een uitspraak van den heerHalem van de Altduitache Partij Zoolang onze vijanden spreken van Duitschlandsvernietiging is vrede ondenkbaar De Duitsche ultra maakt gebruik van onze ultra s als van een stok waarmee htl de gematlgdeA kan slaan Voor zoover men in Engeland begrepoi heeft is het resultaat van het debat in den Rijksdag geweest dat de positie van den Rijkakanselier sterker Is geworden en dat zijn geneigdheid voor de gematigde partijen duidelijker Is uitgekomen Want alle ontkenningen van Engeland en de Entente in spijt bevatte zijn aanvaarding van het gezegde van den heer Briand een werkelijke toenadering Frankrijk vocht voor een hechten en duurzamen vrede waarbij de vrijheid der volken beschermd zal worden door internationale overeenkomsten tegen lederen aanval Dat is hetgeen wij ook wenschen En toch geeft de heer Scheidemann droevig gestemd toe dat er nog veel bloed rat vloeien De zomercampagne zal waarschijnlijk de meerderheid der Duitschers overtuigd hebben dat van den droom van wereldheerschappij afstand gedaan moet worden Doch het heeft hen in geen geval overtuigd dat ziJ verslagen zijn of verstagen Kullen worden Het is niet waarschijnlijk dat wat zij beschouwen als zeer gematigde voorwaarden door de Geallieerden in de verste verte als zoodanig aangenomen kan wordMi Van dat standpunt gezien hebben de debatten in den Rijltsdag uitsluitend een academisch belang En toch openen zij het vooruitzicht voor een tijd dat de democratische partijen in Duitschland hun stem krachtiger zullen laten hooren een tijd dat het mogelijk sal s n over de bescherming van de vrijheid der volken door intemationala overeenkomst te spreken Hm moet ter wille van het gezcmd verstand soowet ala van de r ehtsehiv ih td erkumoB dat er reeds nu in Daitachland zoowel als andere landen menachen zijn die deze idealen in alle opreditheid prediken en hun volk vrij spreken van de aanklacht veroveringsInst en blMdvergieten in de hand te wericen SixxnexxlarLd Ondank eerewoord ontvlnchte geïnterneerden Ueo lohrljft aan de N Ort In bet midden Van September 1 1 keerde de Einjithriger onderofficier C Petersen geïnterneerd te Wierickerschans niet van verlof terug ofschoon hn alvorens met verlof te gaan schriftelgk had verklaard dit wel te zollen doen Ko is olt Daitachland bericht ontvangen dat hij aldaar behooden is aangekomen Vóórdat geïnterneerde officieren met verlof gaan ven zü schriftelijk hun eerewoord niet te zollen ontvlochten militairen beneden den officiersrang geven daartoe een schriftelijke belofte die even bindend is In het begin van 1915 ontvlochtten een Duitach officier en een Doitsche onderofficiv nit het interneenngskamp te Bergen na nchriftfiUjk verklaard te hebben terag te zullen komen Zij braken daardoor hon eerewoord en werden door de Doitsche regeering naar Nederland terng gezonden Men mag no ongetw feld verwachten dat de Ëinjahrigar Petersen die zyn vlocht schijnt te h ben voorbereid en in een interneeringadepot voor verblijf mocht hooden onverwijld naar Nederland zal worden teroggezondeo Een paar maanden geleden ontvlochtten enkele Dmtsche militairen uit Bergen en braken hun belofte op hun terugkmr wordt bier nog steeds gewacht Stadsnieuws GOUDA 21 October 1916 Adrencn aan den Raad LigplaatB voor vaartuigen bniten de IJselhavenalaia De Tereeniging tot behartiging ran Beartichippei belangen Samenwerking geeft in een adrei aan den Raad te keniien 1 dat wdert lang ane ernstige be baUtA ngpdt gevoeld aan behoor lï terl a tet voor vaartuigen die 0 MhattAgsbetirt moeten waohten voor dto € jMelhaven luis zoowel als voor de Mallegatsluis alsook veof vaartuigen die op sleepa Wpbeidwaohten Mt gebrek aan ligplaats voor bedoelde vaartuigen een ophooping daarvan in den Hollandsohen IJsel voor de allegat en IJselfaavenslnis met zioh brengt waardoor de doorvaart op dit vaarwater ernstige belemmering ondervindt dat aan deze belemmering aoude znn tegemoet te komen door de I Jselhavenslois voor zoover dit in verband met waterstand en opening der Donkere sluis toelaatbaar ia f eopend te laten toasohen de tgden ie voor schutting zijn vastgesteld en de gelegenheid aan vaartuigen te openen om in de Haven tgd van doorschatting af te waohten dat voorheen eene dergelijke opening van de IJselhavenslois bestond toen de scheepvaart belangrgk minder was dan thans het geval is en zg daarom bescheiden vermeent dat tegen opening van bedoelde sluis geen overwegende bezwaren kannen bestaan dat het met het oog op de beslistonvoldoende lobattingaruimte in deMallegatsluis het dringend nood kel k is voorde geregelde beurtvaart om aan de haar door denhandel gestelde eischen te voldoen zg vroeger dan thans als regelmogelijk is naar buiten dient tekunnen schatten en haar daartoede gelegenheid kan worden geopend door de schattingen vanbmnen al te doen aanvangen gedurende de maanden Mei Juni Juli en Aagnstas ten 5 aarvoormiddag gedurende de maanden Maart April September en October ten 6 uur voormiddagevenals gedurende de overige maanden van het jaar met wgziging vanlaatstgenoemde schnttingsuren in 7 10 2 en 6 uur welke laatstetgden ziq beter aanpassen aan dewerkelgke behoeften der verschillende beurtdiensten dat voor de geregelde beurtvaartuigen die in den nacht van Zaterdag 9p Zondag hier aankomen door de als regel onvoldoende gelegenheid tot meeren in de coupare vande Gbuwe en de Tarfsingal geengeschikte ligplaats nabg de stad iate krjigfn en hierin zonde kannen worden voorsieo door aan die vaartnigen vergnnning te verleenen van Zaterdagnacht tot Maandagmorgen vroeg ligplaata te kiezM aan de aardappeimarkl Bolwerk voor zoover de beschijtbare ruimte zulks toelaat Redenen waarom zn tcb Wt uwen raad wendt met beleef doch dringend verzoek aan de sab 1 2 en 3 geformuleerde bezwaren voor de binnenscheepvaart c q door wijziging der desbetreffende beataande redingen tegemoet te komen Schatten op Zon en feestdagen De Vereeniging tot behartiging van Beurtscbippersbelangen Samenwerking alhier heeft tot den Raad een adres gericht waarin het volgende wordt gezegd dat zg tot haar leedwezen kennis heeft genomen van uw raadsbeslait van 14 Juli 1916 No 785 waarbg werd besloten het tweede lid van het bepaalde sub 1 der Regeling voor bet schutten met de sluizen In de haven en de Binnen Qouwe enz in zoodanigen geest te wgzigen dat de mogelijkheid om op Zon en algemeen erkende Christelijke feestdagen met vaartuigen liggende tusschen Kattensingel en IJsaelhavensluis dit vaarwater te verlaten werd uitgesloten dat het verlaten van dit vaarwater op bedoelde dagen noodzakelijk kan zgn om aan in nood verkeerende of tengevolge van beloopen averij onklaar geraakte vaartuigen dadelgk assistentie te verleenen dan wel om andere urgente redenen Redenen waarom zg zich tot uwen Raad wendt met beleefd verzoek eene bepaling in den geest als sub 6 van bedoelde regeling ook voor Zonen algemeen erkende Christelgke feestdagen t willen vaststellen Sala risregeling der Oemeente politie De Goudsche agenten van politievereeniging Per aspere ad astra schrgft in een adres aan den Raad inzake de voorgestelde salarisrageling der gemeente politie het volgende Dat zij dankbaar gestemd zijn over den uitslag in dezen daar voor hen eenige verbetering van salaris bg aanneming van het voorstel te cons£ateeren valt Niettegenstaande dit meenen zg toch te moeten w zen op den tegenwoordigen haidigen toestand wat tengevolge heeft de zeer hooge uitgaven voor hun levensonderhoud en zg beleefd verzoeken b j aanneming van het voorstel deze verhooging in te doen gaan op 1 Juli 1916 en niet op 1 Januari 1917 zooals aanvankeIgk het voorstel luidt Mocht het niet uw gevoelens zgn zoo vragen zij beleefd tot 1 Janaari 1917 een dunrtetoeslag vopr het geheele politiepersoneel boven hnnne gewone salarissen te mogen Ontvangen PREDIKBEURTEN JZONDAG 22 OCTOBER GOUDA RamoiuitraRtaoha K rk IOV2 u v m Dr O D SAX te Dokkum I Jaiinkarh 10 u v m Ds J E BIJL 2 a ï m Ds J W BERKELBACH V D SPRENKEL 6 u n m Ds V A FRANCE voor Ds H Cannegieter Ksrk P parstpa l 2 u n m Ds J G DEUR Lutlwraohe Karli 10 a v m Ds BRASS uit Leiden BOSKOOP noiiatraBtoaln aa Maato 10 u v m Ds P HEERINQ Den Haag Umé Hwv Kwk 10 u v m Ds VELDHOEN uit Alfen 6 u o n Ds DE KATER nit Sliedrecht MOORDRECHT HmI Har Kapk 10 a v m Ds E v d BROEK Ned Herv Pred te Haastrecht STOLWIIK Hsda Harva Karha 10 u v m Ds P A FRANCE aaaailutlaaakoinif Gouwweg 9 i u vjn en 6 a u n m Ds P KUIJLMAN Fred te Lunteren HAASTRECHT aal Har Cark 6 u n m Ds E v d BROEK arafarasaanla tark 9Vi u v m en 6 u n m Da B VAN HAISEMA OOUDA Woensdag 26 October SV Jaaakark 12 u m Ds H CANNEGIETER Hawelgksinzegening ark Papas a k aa t 8 o n m Da J E BIJL Bbgallezing Advertentiên TE KOOP aaageboden een 6 WASCHMACHINE Te bevragen PEPEfiSTRAAT IR Tegen billgken prgi GROND te koop Adrea B ZANEN aasnemer werkOarenspinnerij Turfsingel Francoboord 10 ENGELSGH Leerares M O wenscht les te geven te Gouda bg leerlingen aan huis aan beginnenden en meergevorderden op te leiden voor lager acte of conaervatieles Conditiën nader te bepalen brievenH P DE MEIJERE 84 Stephensonstraat DEN HAAG 12 Ha astrec ht De zittingen der Spaarbank znllenvoortaan plaats hebben op den derden Dinsdag van iedere maand 8 avonds van 7 tot O uur 10 HET BESTUUR Opinllare Verkoopini te OOUDA op DINSDAG 31 OCTOBER 1916 des avonds 7 uren in het HAtel De Zalm aan de Markt ten overstaan van Notaris J Koeman tan miEIDE GIEBÜBEI Ie IHDl als K 1 n zeer goed onderfaoodon Heerenhuis aan d Turfmarkt na 34 bevattende beneden 4 kamers keuken en bijketAen en 2 kelderkasten en boven 4 kamers badkamer en zolder met dienstbode kamer electrisch geïn N 2 Een Tuin tot heden in gebruik bg perceel 1 achter de Turnnarkt thans uitgang hebbende over een geidempte zgl naar de Vronwensteeg Sectie B 1936 gedeel telgk De jierceelen 1 en 2 te aanvaarden bij de betaling der kooppenningen N 3 Een HUIS en ERF aan de Nieuwe Markt no 28 Verbaard bg de week voor f 1 80 N 4 Een HUIS en ERF in de Rozendaal no 21 Terstond te aanvaarden N 6 Een HUIS en ERF aan het Jaagpad no 26 Verhuurd bg de week voor 2 50 N 6 Een HUIS en ERF aan de Prins Hendrikstraat no 82 Verhuurd brj de week voor f 2 70 N 7 Een HUIS en ERF aan de Spieringstraat no 81 Verhuurd bg de week voor 8 60 N 8 Een HUIS en ERF aan de Baanstraat no 42 N 9 Een PAKHUIS en ERF op het Weeserf aan de Groeneweg no lu N 8 en 9 terstond te aanvaarden N 10 PAKHUIS en ERF ldaar no 18 Verhaard bij de week voorf 0 50 Te bezichtigen 28 BO en 31 October van 10 tot 12 en 2 tot 4 aren voor de perceelen 1 en 2 belet te vragen aan het Huis no 40 aan de Turfmarkt Breeder bg biljetten Nadere inlichtingen geeft NotarisKOEMAN te Haastrecht 68 DrogiB torij Wit RKT 6 Kina de Vrij Quina Laroche S H VAN LOON t WOLFF iC I ♦ CARL LOEB Co 63 Oppert ROTTERDAM leveren AJLHitiJ op het gebied van Kleeding en Meubileering Op zeer gemakkelijke conditiën Billijke prijzeoa II Grootste keuzoa taen s oBinUijke FMeo pmli d lef oimeer OPGERICHT irM Voedert aw r e met de muitmre mururt LIJNZAADROEREN merk STER en W L 28 n SOYIIiBOOIIENKOEKEN mark W L Uitmuntende door hoog eiwit en vetgehalte en groote voedingswaarde JSeraiMpIoma ParUt 1900 Sagen Gouden Medaille Voor Sta Nioolaas Cadeauxa SCHILPEBEII OP FLUWEEL en ZyPE van Kdksen BRAWDSOHILDEBEII leS K A Bestellingen worden gaarne vroegtgdig ingewacht Beké d a mheveu fHi Mcj F TIESEMA 24 Fluweelen Singel 14 Openbare VeÉopiiiii TE OOUDA op DONDERDAGEN 9 NOVEMBER iei6 by opbod en 16 NOVEMBER 1916 bg verhooging combinatie en afslag das voormiddags 11 uren in het HMoT De Zalm ten overstaan van den te Haastrecht gevestigden Notaris J Koeman van Eenige perceelen best wel enhooiland te zamen groot ruim 5 hectaren met gebouw geschikt voor stidling van 25 stulu vee De HOFSTEDE BRSOA genaamd Werkhoven met stalling voor 25 stuks vee hooiberg schuur met stalling verdeie betimmeringen en eenige perceelen best wel en hooiland groot ruim 18 hectaren Nieuwe Kaasprijzen INOAANDE 15 OCTOBER 1916 Ter dmkkerg A BRINKMAN ZOON Markt 31 Oouda VERKRUOBAAR Nieuwe Tabellen voor de Prüzen van Kaas met aftrek van 40 a voor het binnenland Krachtens Ministerieel Besluit ingaande 18 Aug 1916 25 PR S 10 CENT Beide porceelen aaneen gulegen aan den Hasstrechtschen Dijk nabij Qouda te Haastrecht strekkende van halver IJssel tot de landscheiding vsn Stolwgk Te aanvaarden perceel 1 tusschen 25 December 1916 en 15 Januari 1017 naar keuze van den kooper bg de betaling der kooppenningen perceel 2 het land tnssf hen 25 December 1916 en 15 Januari 1917 naar keuze van den koopor bg de betaling dor kooppenningen de woning en erf 1 Mei 1917 of zooveel eerder als met den tegenwoordigen huurder kan worden overeengekomen Te bezichtigen alle werkdagen van 10 tot 3 uren HEERENIII A DE JONG 10 sukkel toch niet langer met een bot scheermes In enkele seconden maakt u het zelf aanhoudend met een Succca Apparaat vlijmscherp Ook voor Chirurgische instrumenten Frnsf 1 Q n b f 1 66 Firma A QUANT Klmweg Tal II Nadere inlichtingen geuft NotarisKoeman voornoemd 4S