Goudsche Courant, zaterdag 21 oktober 1916

ims MJl i S KLEEDINGMAGIIZIIIIEII trein voorhet itfap ao owliRaoakM a klaarl de groene üch au atoooRlen juiiit loan de trein U4 doofde HOOGSTRAIIT 42 ROSESThJIJlT 52 ROTTERDAM 260 Bieden een ongeövenaarde prachicollecfie WINTERKLEEDING tegen scl rp concurreerendit prijzen t MA Pantalons Demisaisons Kinderjasjes Wintepjiissen 2 2 25 2 50 n 3 3 50 4 4 50 6 6 75 6 50 7 50 I re 11 t 10 12 50 13 50 te 17 50 20 22 3 75 4 50 5 12 ÜO T fl 10 50 24yiM i 18 17 SO 7 80 9 10 31 f 8 5 20 1 22 50 24 lï 12 50 14 15 26 27 50 30 jü i A 17 50 18 50 35 37 50 i T I i f T uPX XInTCE KRUIDEN van Dokter Othmar III 1 genezen Influenza Hoeit Borst en Keelpijn OVnUL VKRKRIMailAII M omta par pakk t 10 ROTTERDAM TELEFOON 44 8 s KIPSTRAAT 34 36 Smederij KIPSTRAAT 45 U W J V ZANEN 20 0 riwwa Atelier voer tl Moderne PortrM Fotogr M tl Croolsl letorlurd nagazljii van JIN t E N JUISHi BlilEI tillen lerkoop der berteiiiilt DEIIEBS k WMl IllEX welke nitmnnten door gering kolenverbrnik en warmte vermogea en welke zeer Yoordeelig in pnja ZQn en onder volle garantie verkocht worden ami Oroote aorteering Vulkacheis Calorifères gegoten en geslagen en geëmailleerde Fornuizen en Voetkachels S Ik heb nooit myn Haar verwaarloosd tk teb OKO voohMm I d ri 10 laar a ikraU kaar I a l alk htto Uc myn wasMa vfu I Glanzcad Oaivaad caaiid 4 1 I Ic dankeal m I Ukunt ook Line Qesond Hitr hebben Beproef dtie methode en beiln VAndaai O na r Uw Apolhcher Dro l t ot Kapper koop Ben tictch KOKO n P 0 79 gebruik het 14 dagen looals voor geichreveii en kal dim tp hst varMhIl BELANGRIJKE OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOOPING w ens beëindiging van bedrijf BUITENGEWONE UITVERI BIJ O Notaris W F H VAN SCHOUWE te HiUegersberg zal op DONDERDAG 2 NOVEMBER 1916 en zoo noodig op den volgendeti dag s mOTgens 9 uur te Nleuwerlierk a d fissel op den tuin van den Heer A C van der Weeg aan den HoofdW E 50 in den Polder Prins Awninder tal het openbaar verkoopeni Ongeveer 7500 broclramen Delft wha maat grootendeels Amer Grenen 19 tMi met daarbij behoorende ribben Mhraten palen en planken luchtUokjes enz eene groote party enk a dnbb rietmatten ± 40000 K O boel 2 paarden aftands 2 graskalveren 17 varkens met 20 biggen Idppen spoedwagen met hekken en OMiten karos haverkisten tuindangereedschappen en hetgeen verli r ten verkoop zal wordon aa boden fMMiim Blauwstpaat B fm GOUIÜi Een lulvere Heldere Niet vetta vloclilot bevordert den Haargroei Versterkt da hliflren en doel dienal ala een Tonlcum voor de Haar wortela Voorkomt het Splyttn ol Uilvallen Hooldieer en Roos verdwynen nadat mctl KOKO een paar keer gebruikt heeft men sprankelt het aenvoudic op hel Haar dan wryft men het zacht In cene nedcrwaarttche rlchtlni en borstelt het link Wy Milsii MM dwut tl itmoBilyha tliolitit tan Ktko matr wy it gtt tn htirilan vtl dal til ten Zulvtr fitatttnitfdtl vttr kM Haar getn ndtr Preparaat dll fcaa evenaren weiens verplaatsini der zaak naar HOOGSTRAAT No 10 = ï ZIE DE ETALAGES = s=SI0$l ir Uiterst lage prijzen WAARSCnUWINQl lAv iivBVH w mam iwvKii Mka dl niet d M yk mib k Bwi Vr uw ta Ptmrv mé iNiltaiivarpttkklöt draait 0elit K m wardt Malt l varkMht n wanit bmII v ri cbt B 4 r varaacaMa bniuavarpahUsff Aanbeveiend ffgf tJOOGyiTI 1 aange i DEf P05T 5i5AR VKuai MUM W B 7S IJCK en fl PW Ftoow Alleen Varteienwoordlgera Voor N ei Z NoTUnd Utrecht Zeeland N BrabanI en Umbiirg P OEMtllft AmstaiNlaMi Voor Prleitand Qronlngcn Drenthe Overysrl en Oeldcfland rirw a twaaia ii KOKO HAMI 00 POBOEKS lyn wil ttn proef w aid twHi Mirl n NatenOfOD Kooptewatr m m v mii a mü I lm ïïm tMm D ramen znllen warden verkocht ooab tg op stapels op den tnin aan ig ign L G VAN DOORN Opgericht 1806 Tel 8357 OPPERT H4 ROTTERDAM Alles verkeert in nitmnntenden staat van onderhoud Betaling van koop ennmgen bovea f 10 op 1 Juli 1917 op vertoon van Mn bewns van gegoedheid of op borg ielUng koopprgien daar beneden en onkosten contant SPBCIAUTBIT INI IdinwHinfillliliilii idMiiniia ait unii Vru t alia onovertrotfen ViillglcfaiHckHnm CnM S bezichtigen Woensdag 1 Noverabar 1916 van 10 4 unr Stsalwiren Kadere informatiën geeft voornoemdaKotaris te Hilllgersbcrg aan denMNMtweg No 2 naut de OeintnnrbBHU 50 r dverteert in dit Blad mmStmmi ZATHBDA 8t oor 1916 Derde Bl d De Oortog OVERZICHT bcaauiaavik bveawii cht Hoe langer die oorlog duurt fhaate neer doea zwh de moeilijkliedim voor die het gevo znta vaa de atrenge beiHiliiigea tte ledier der oorlogvoerendaii lalt Na ia lut de èae die tracht de neutialeu af te iiuudeu vaa liaadelan ven met dea aoder daa 10 t waar de anaer Aa bBlmOamna mi m dea weg legt om te vooncoinea dat zija vi aod worut gebolpea Dia iyi raakt een neutrale tuaischea twee vntea en het lu at dan heel wat tact OOI er oouder veiiieg tuOgiohea uit te koBQiea Zoo gaat h met de kwestie van lint toeUten van tluikbooWa m neu trale haveiui AnUBtitut vei4 laarde ronduit dat het de Oeub hlaod wei toelaat en dat hei de ooriog duikboo ten geli als aite aowre ooriogs diepea de gelegenheid laat om vier en twiDtig uur in te lia en0 te ver bli veii mats niet om er eeaig m te neei in te neonen Zweden eu Noorwegen hebben een auder ataodipiat ingenomeu hetzelfde dat ook dbor Nederland geèiail ze t titandig lu deu aanvang van den oorlog reetia lê insenonien ilepaald Is tet hiikbooten die voor oorlogagebruik uitgeruüt ujfi en aan een 001 logfvoerende loogendiwsd beiiojr n xich Diet m de ixdortMae ot Z weedr adie watereu mogen bewegen of ophou len AI0 zii Mi verbod overtreden loopen ZIJ gevaar nvet geweid van wapenen te worden aangevaiieu Aan dit bei uit zj de gewone bepa iingen toegevoegd namieiij at tiet een vreemde tkukboot u toegetoan neutraal gebievl op te Boeken wegeiu zwaar weer of averij Zy moei dan boven water varen en de nationale viiijg ziclut aar ara pen oorwe gen la wel het laad dat het aiiermetfii overiaut en oaüieel on ieyvinut van te benarde poöitie waarin een neutrale ataat kan verkeeren Van beide zajuen lieett het overlap te du wap ele zjjner achepeu ai n doorn uib efae duikbooten m den grond gebobd terwijl de mulbooten dioor iuiigelakw wiortlien aangehouden en Kjeproleeteerd faeielt NoorwegMheK haaldelijk miet g riaig aucces Daarbij aioten zich Zwedeu en Denemarken aan die vr wel doEcifdemoflUJItludfli onuerviadeDh Vandaar dat nog Kort gelectea de drie bcandinavieiohe mi nlMer pies opaiemw sojn bijeengeko men om te beraadtrlagen welke maairegeleu kuuien netnen om fxun rachten en vrijheden ala neutralen niet ingcAcort te zien Ln hoewel de belangen der drie Nooreche ri en zeer veraichillend en ook hun aympathieiijtei ver mteendoopend zjjn la toch hun voomaamHte griel gericht tegen Engedan dbt den toevoer varf grondttoffen en levenamiddelen naar bcamdinaviö atoo ernatig tegenwerkt Doch ook de klachten tegen Duitsch Iftnd zijn luider geworden ten gevoi g van de duücbooten manoeuvres jé = gen de Noorsohe handetoivloot FEyiLLETON James Clark s vlacht Vervolg van het iJe blad Maclay ging du heen waamaC owley tot imj aei Laten wijnaar het tnol van de SUinta ter ïworweg loopen ik wil i iettf vrij Ben I In korten ti d etonden Wij op het perron van het station Er stond juist een tr n op vertrek en Cowley nam nij wede naar het eind ervan ter wijl hij ei U weet vrat taartlichten zijn nietwaar r Ja de lichten achter op den laateten wi en van een avondtrein Zij dienen ovtj wamwer e trein cht stilstaan evn eventueele bot lig te vooritomeib Oh nut allecto daarvoor Zij dienen ook êia Mgnalen en geven de riohting van den trein ma sai de wachter tn de bloklwizflii opdat deze kunnen wetten dat de julate fcretn gepaatterd iri B v zie je dat m dit gev er een rood licht i in het midden va den wagen en een groen Ucht aan beidie kanton Ja I Nu dat beteekent dat de trein i ar BinfiXon gaat de aftakkitig volgende bij FwjJmreit En let wel ie dere naohtaeaMmehter nwet er öp totten wanneer een trein paifeeert t de taartlichioi correct zijn in oveneoiftfMning met dé be n ving Wh den trfein die van bet voorlaat e blok ge gaaiMré £ Dat bflgrtjp ik luaar wat zou hil beiieat echter 1 uut de weer dat het saoeepvaartverKeer tua chen i ngetand q de iscandinAvieoiie tanden geheei faefateld u Het ia wel d uaardttg aooaia de onhj oiiining te geu beide oorjogvoerende pajtijen gelijkelijk verdeeld ia en heteraioBhta vai attlwngt wie het laatat dttiade berokkendie ol de atettamag weer leta verslechterde bie drie landen vincen thans een ateun in e itaar Over het aigeaneea wBd de eenagesin ttwid van deze landen met buitengewoon gro jt en het ia dan ook siechia het oude verdchijoael dat le twiateinde koeien zioh vereenigen als de wolf kon Zweden verkeert weer in een eeeigezina afzonderlijke pootie otndat dit land de voriMnding vormt tuaattien iiuaiand en Engeland Iksde hebben Zweden mÏL trf mieer noodig Nu u het € eu bekend feit dat Zweden met n tatfaiei gezind ia tegenover Kua Und De Fliuicfae kweaüe de Aiand eilaudlen hebben dit dmdetijk bewezen Het ia due te begnjpen datii ii geland Zwedlrai een beetje te vnend moet houden Uei itf ai eeiw zoover gekonien dat Zweden dreigde represaiile oittatregelen te zullen nenwiL in dien Engeland met wat toeanHiteteiij ker waa Ëngdand toch pa tegen woordig een nieuwe tactiek toe die men ook in Nederlano kan conaiatee ren Het houdt den toevoer van een bepaald artikd tegen net zoolang totdat in het neutrale tand atem en been geklaagd wordt over het gebrek en enkele bedirijven zijn topgetzet Dar ia zekerheid verkregen dat de voorraad zeer o ing ia en dan eeret begint England iangtzanverhand den toevoer weer toe te laten Zweden heeft ook herhaaldelijk op coulaoter behandeling aangedrongen en gedreigd aeif ook minder coulant te zullen rajiv I t dohijnt leta ni T d te helpen Het ia niet aan te nemen det dit Tietftl van Scandinavië z ioh ooit aan één der beide zijden zal ac4iaren Zij hebben Mj kaar aansluiting ge iïocht om sterker te ataan ju bij het han ttiavei van luin neutraliteit Wat den alri op lïe verstehiUende fronten betreft alt er na verteden weeit niets nieuwe te conrftateeren Het komt ona nog altijd voor dat de Duitatehera beailoten hebben hetWesL telijk front mnn of neer te laten varen Met een minlninim krachten houüt men daar den vijand tegen wi kt daWoodai en gee t van den over vloed van hezert terrain gaarne een flink atuk terug in en daardoor alle kracht in het Doat n kan gieeoncen treerd wiordm De oentvalen beret den een overweldiging van den geheelen Balkan voor naar het one taaMbt nt Vee I te lang ataat de trijd daar reeola in den labieden c venwichfc itand In ddzen oorlog heibben wij geleerd dat waar zulk het geval is de Dnit aiehera plotaeling voor den dagkomein n et een kraohtigen aanval op t n punt Het lijkt ona alleaizin w r Mïbijnlijk dat dit punt thana de Do broei a zal aijn In Zevenbergen 7 de Roemenen tot aan de grena van hun land aohteniilgedreven in de Dobroadaija aiaat de airljd aiil De Roemenen zitten aan de grene van Zevenburgen in het gebergte dnt zij gerisakkelijk kunnen verdedigen mair waarin de teigenstandera hen ook gemAkkeli kan opg aloten laten Wan neer dit g Bichiodt hebben de Centra en de hander in de Dobroeda vrij Gnelfenlaad wordt ateoda meer intweeön geöcheurd Er zijn nu al twee regeeringen de vloot ia n beisiag i at ia juitit het belai njke punt Dan eou btj onmiaddeltijk naar het volgende U huia aednen btop on derzoek trein en tfe baanwachter daar zou onini Uetli k de trein t t atilataan brengen en onderzoeken wat nirt in orde wahi l aat ooa nu iets gaan gebruiken en teiarna weer hier teru onwn wuit ik moet u nogietai uitleggen Toen wij terugkwamen tond een andere trein op vertrek Wij Üepen naar het eind ervan rileichta één rood licht in het mid den zeide ik tot Oolwey Jui t dat la de ü W expreabe naar SiUmindter die atccbtd te Wel funda ongeveer 60 mijlen hier v andaan atopt Doch nu wilde ik u vra gen of u ieta bijzonders an dteen wa on de laatate haoorktf Neen nieta bijzonder Behalve dat dit een gewone waiggon ia ter wij mm gewoonlijk een goederer wagen aan bet eind zle Heel goed dat ia ook zoo ge woonlijk l och ik heb benverkt dat f 670 extra wl lgon led en DinaUag en Vnjdag wordt aangehaakt tenge volgie van een genogie toeneming van het vervoer en d tte wordt steeda Atiiier don bogiagevAgen aangekop peïd Nu wat ® ou da Wacht tot Vnjdag en gij Eolt zien wacht mtij dan hier bij hat plaatafcireau niet later dan lp aar Tot zoolang dan Het ia beter kaar tot dien t niet te sdeib Ik ootnuoette Colwc op dton algea roken tijd Hij dro0g een taaoh en aen penaoon o t aas langap baard yetgóséUlfi hem Wil namen drie genanvMi door ii $ kiteute liet leg r ts gedeaeiBiiiiilipi 1 r itf i van de eenheB rJne veel over Haar op die wijse heeft de ËnAente er ook niet veel aan Min tena zdla voor het oogenhlik nveer laüi dan voorderi Am litt Wciteiqk Fcoat Hat Franacha coauauaigaA via SO Oct taidt Van hiltliaii freat wtdi m enkele iaJMteriii aiMi mM Ia daa kx van dm aadit wmA ét Mtfllaiieitiiyi voort gOMt iB de stnik vaa dan saetor van BaHaf Sa 0 l aanliHnd r fien B B r4ala MHB att Ranter s cwnapaHÉOlk ia hoofdkwartier FnaachM bodam faeft een itescltryvmg van d nachtelyke aanv len die de Bntten üaacB ui erg ruw w er aan de Somme hd Mm adaaa Uu lebr ft Desa soort aombare en stormachtige Btr moat de auiawaa der Dmtachtrs sear aanpakken die in tagciuteiUng met alle voorstelUngQi die man zich te voren over de v dkslcracht Iwt gatuiakt in dansi oortog m de VQurproaf vaa den alag zeer prikkelbaar zi n gebidiaa Ia de afgeloopen weak hebben onse troapca een aanmerkelijke ongeiljkkaid waacgwnman m de gtvacht kracht der Diutachers TeipKijt sonumge afdeelingen eenvoudig feaatal k ontreddard waren udi waanoer vti maar vartciMaaii overgaven en b da atnitada basta gelagenheid deserteerden boden andere waarl k hardnekldgen tegautand Onderzoakingvi b de gavaagenen IngMtchl wesan uit dat sij die sich m dan str d het baat houden behooren tot de diviaiaa die pa kort aan het £ ront zgn Vermoac aii k hebboi de Duit schers van de jongsta mstpoosan m den strud partu getrolcken om eaa fÜnk aantal van hun troepen m de vuurUnia te verplaatsen Wu weten dat smds het begin van da worsteling m Picardiö divisies 9S maal van standplaats x n verwissald Het staat vast dat de Dmtsche tro Hm die in Juh en Augustus deel naman au den atti d an daarna vertroldien om wear bU t komen wéér aan het front sjjn geweest Gevangenen vertelen dat hat I uttache opperbevel dezen uiteengeruiitan divisies twee maandm rust wil gunnen Ze erkmnen echter dat dit m vele gevallen w tana da zware veriiasan niat lutvoerbaar ia bevonden Op dit ooi nblik hebben de Duitaohers aan hat Sommafront ernstig gebrek aao halmen tar bescherming tegen shrapneia Velan van iion dragen als se naar da loonr ven gaan gewone pattan Aaa het Oottd k Front De atnjd in OaUcid Het Ooaitenrnkidohe cüimnu lïl é van JO t5e a4dh ije ariront Aartshertog Karel Aau de Ho neaniKhe grens wordt verder gaetreden len Zuidrai van Doma Watra ontnaiiuen wi den vgand den Hurfulberg Legerfroat Leopold van lieieren Aan de Narajowka namen de Duit sche troepen Wj de vermeeataring van cje hoogte meer dean aOöO man gevangen en maakten 11 maclünt ew eren buit Aan de bovew Stocftiod rtjmlukten veraoheldena aanvallen DuibAhOoatenrijkafhe aanvallen Het Ru Hlidche eonmmniqué v ji 20 Oct luidt Ten Noorden van Ki feetin woedt een hardne kig gevecht len Noorden van Koeropainik deed de vijiand verljitterde aanvallen 1 eei 6T iervuur voercte hij terke df tieven ten aanval In dên aoctor ten Zuiden van SulateJnik f De atrJJd duurt voort Ton Zuiïlen van Comlavatia nam de kaartjefei naar i illmiiii r en waudttluen het perron op We hielden bijden laatiten waggon atil en staptenia de alleriaatöle coupé loen ri olwey den coodwcteur en vroegheirï Laat nientond meer ia deze coupé toe en waajaichuw ontf in Mflmineter 1 All rigt Sir is it ie da oondtic teur terwijl Oolwey er voor aorgde dat hg ona alten zag Om 10 45 ging het aein en detrèin zette zich lu beweging Juu t up dit oogenblik opende onze metgezetde deur aan de zijde het verat vanl et perron en aprong uit de ooupéHij liet echter ieta achter in denvori van een valaithen t aard enbakkebaardffli en n Icaartje Uuablevoi et twee van ona over echtermet drie kaartjetf N a opende Coiw ajn taach en haalde den inhoud to voorschijn Deze beat id mt tweetreinlantaama van gewonen vorm met groQpe en roode glazen van Mnnen welke verlichting gedraaid konworden Nu SDult ge direct zIml waart ik dyt werk nirt alleen Uan doen zeide hij terwijl hij de lantaarntf in orde bracht en aanatak toen draaide hij de groene glazen voor en zeide Jui i drie intijlen voor wij aan het aignaalfauu e bij den wtaad van ülnh aton komm ataat een Mokhuiai dij neelmt het ret tdcfae raani Ik naam dat aan de linkanajde Zoodra ik het t gnaal geef hou ft gij de lavn uit het venater er voor zorgende dat het li t niet den kant van de locomotief opsK jnt terwijl ge de lantaarn £ oo ver nK g tiJlc aaar achteren faoodt Ali julat el ik D haa wmdi vijand hat oKeneaef en vial onae dementen aan Ten Noorden van den Emountelaaberg gingen onze troe iMi lot het offaoalel over ea verrfreven den vijand uit een redta hoogten waarbij wij vier mdtrailleure buit maakten en tegenatandera gevsmgen namen Aan het ItaUsaiuclM Pront De aanvallen op dl i Patftihio Het Ooatenrijk che comknuuiqué van Oct luidt In het PaiiMbio gebied duren de gevechten voort Na een lange heftige be Dhiating aetten de Italianen giatermidilag om 4 uur een aanval op omzie hellingen ten Naorden van deE Fop iu Wader om kwam het tot verbitterde gevech ten van man tqgen man Onder aan voering van hun brlgade chef ËUiaon aleagen de dappere lyroler KeUar jagera van het Ie 2e en 4e regiment alle aanvallen bloodig af Allt Mclhrgen bleven in hun bezit Meer ton 100 Italianen werden gevangen ganomen Aan het Ballom nimt Een meuw offensief van Vou Mac keuten Het Rusaiache eontminiquövan 20 Oct meldt In de De roedaia open de de vijand te zeven uur oen he vig vuitr en ging tot het offensief uvar De vijandelijke aanvallen wer den afgeslagen De atri d duurt voort Qemengd Oorlogtnleuws In Duitsohland Maar de werkn an esi de kieime buiger y Een neutraal juurnaiiai heeft ver aUuileode plaateen m Duitaohlaud be ücht en uoot van wat hem da r getroffen heeft in de Mattn verslag In Keulen hoeft aen Vrien l van hem die voor dw oorlog oeu gieteiij te l hrenielu beötuurde w rfke gietery thaua in munitiewerkplaata herabha pen Itf zijiu hart voor heunlutlgeatort Zijn twee zoomi had de tabriekaidirecteur in deoen oorlog verloren wat baatten hein nu nog de paar honderdduizend marken oorlog wini t nu hij zijn beide jongona kwijt wawi En dan ging de ongelukkige vader voort over den oriog J n dat dtiurt nu ree twee jaar terwijl men on in 1 14 voorbelde dat wij met Jierat n van datzelfde jaar te l anj en I eteraburg de vrede voorwaarden zou d n vooratehijven ii n waar i het eind te zleinV l n waar moeten w vaa leven V oor onA gcdortuneerdw m het nog uit te houden Maar da werkjnan en ue kleine burga ï Hk hen geheole g inn van kldiie tuidWi die aedert we ken geen vleesth hedbben gehad Wij hebben gebrek aan alias De oogat Ia goed dat f waar Maar kan men ala de weg naar het ooaten door Hoenjsniëia tufl0chen konuat geheel giealotea wordt waar het op t oogemblik niet naar uitziet Ked daar nrentig millloen uitgehongerde menakhen moe voeden Oe werkman ia in een vroeaielijken toeaiand üettenk dat wij hier te Ketilaa voor rundlrlaaMta 4 Hark 40 per pond iNtalen voor kalfrtvleeflMy Mazk 6B voor variianM leeiaeh al nnen het krijvan kan wordt op zijn tninat 6 an 7 Ifeih betaald Ean nn gelukl mkie rdlnaa koat H Mark 00 per pond mmH 4 Mark 80 Het ergata ia dat voor te bataAec men de waran wal fooat rian te krijffan Mi n aiMdana dia bat niet slechter hehbaa 4MB aninraa verdienen 4 liter cMtt Uj aan wij ovar aan riviaK Afc Unr la f jokt Wag r mee aa Ul gooble de lampan de een na êm aaiar ovar de temghmnlng in d ziviar oad r oaat Jht mÊkmk te aao dn Ut arkant wmmtm a ékm atilataan zal teder naar étm kant kljkain Woea gereadv de aaiwre daar te opeom lark aai taeMaR Mooi zoo de reorj wordt aM pMt Mf aalda hij rijn hooH bciibni aMnmL Een rood Hcht Het aaAa alaat off onveilig De treia vennteidiit tfa vwafft ill fceWton ona daal hareilit BIJ het blotflniia dtopta rJe tmaga heet en ik aag lai na man ophandiBD en v aa t w i naar de raehterzijde der Irein krtkpab In vijf tellen wart Hij in onae coufHh ttezidi Bear met de valaihe bakkAaarden in dn hoalc Wat ic ar aan da hand ohraaawde de oondiietenr tot de aeimvaehter Er ia geaelDd da trein te laten stoppen duur de taartliohten niet in orde adjB De comliietear rong uit den trein en iMlp naar het eind Zij hebben gadroovotf vant alias Mark öO tot 6 Ntork per dag Hoe kan het anderHi dan dat met dergelijke toeaKar den er van l4jd tot tijd oproerlge protesten plaatt hebben wat onveranderlijk eindigt zooalöoe nige weken geleden hier het ffeval was met het plunderen der wdnkeJa en met aabeilutunven tDe MatiQ maakt een optelling vaL knjgaigervangenen die gealU eeruen tetoainien van 9 tot 16 October hebben gemaakt en komt tot het aantal vui ruim 18000 De cijfera zijn ais volgt verdeeid Italiaanache front 2Ö0 officieren SÜöl mantfohappen Franabh ritËK ie front 65 officieren 4236 manadiappen Ru ttiM htRoaBieerdtt he front 17 offideren 2305 man dtappen MücedonlBich front 17 officieren JfJIiO manschappen Dit w tezamen WJ officieren en 17 7 maaach ppen Zwarte Kunst De FraiUïf Zbg vernoemt uit B lijn het volgeiboe Reuter telegram Onder het opachrUt Nieuwe gehei me lijsten van Engeland Naar van goeder hand vernomen wordt zal de bnge iohe refjeering de nHüeiltjkheden die zich uit protesten van oiunjdlga lani en weeën de 39warte lijs voordoen daardoor trachten te ontgaan dat er een z g giehdme lljat voor den handel in Europa wordt ingevoero De namen van de firma s of personen dto op detze lijst voorkonran woroien niet bekend gemaakt nvaar de EmgelEfchecoutrAle sitatiomtitDt het houden van toezicht op de scheep Advertentiên GEVRAAGD Eei Muil teeteiaar of VOLONTAIR liefit met de praktyk bekend Br onder no 2909 bnretn QondioheOonruit Uukt 81 13 Ppaohtige nieuwa Ca lucf ners ftO oant pai kop VCLUID L Ml DER BEEK T i a b IJ u ib lu orde 4JW aou Ik ook meeaen zeld Ie wioMlw actater terwiil ook b d tic t n An den tr n ia oogewAïlioaw BMa Ik sie oieta va keente Allee in orde 0clH eeuwde ile coodnctenr tot de nMottinut en voort giogea we naar Utillitdunner waar de couliicteur on kwam wsariiabu wen en oud alle drie uit den trein zag taiqien Oenoegelijke reie henren D nk je Waarooi hield je Mil Y Oil de een o andere donüie twanr wachter daclit dat de etanrtHohten niet in orde w nn dat ie allen Stalrtliolitm f Wat zi ii dat vroeg Cowley ooMliuldlg XtWbitn aan het eind van den trein laciite de conducteur En waren die niet In orde f CMi Ja ntjnheer Uat gebeurt nooit ik oontroleer ze aMjd voor het vertreit Doch oiet aWjd daarna llnlMer de Cowlmr tot n4J en langMMHu gin en wij lm Matton uH Er U venter wdnig to veirtellen Clark nm e n vroege ochtondtrein naar Liverpool en Mar Ierland over vanwaar hlJ it iwiii naar gu aeniftown ag om Mtew de eerstvolgende beet naar itaontta ta nemen fowley had eed g reke l De politie dte den volgenden dag kwatir om Clark ta ametaeren was van mwrning diat MJ aleehte een nor of tw e ontvlurfct kon zjjn en droomden in t geheel niet dat hl reedg zoo ver wm vu T i l