Goudsche Courant, maandag 23 oktober 1916

55e Jaargang folrfbvn Interc 82 Pe Ooriog Aaa het Weftelflk Front iJaiiaeiU3 tegenAanvallen op uen Zoideiijken Bomknemever liet rannehe coulmuuiquè vaè i uot luidt len Noonk n eten boni K waü te oaioat Kalm oenulve eeui e ücuenuutae iu en van patrouilie4 ue r raiuK ueu in ëtaat Meia ii nige tegen BteiKiew vang a te n ten van ten ï£ ai i n u r öoaiime worA een enkele iniaiitencHWitie göiüetü f e LiiuitAchere hernleoiwden bun aani al ipogingen m te tfireeK van BiS ha niet BeveMlgd wordt dst ael fuiteefae verliezen tijdens de tegen aanvaller m itezen sector gielerei t aanzienlijk zijn geweest voürnamelijfc voor het toiip t iaoh B dat door dl i uttscher met een krartitlg eH otiel werd aangevallen In de streek vaè iTiiftihieB vielen de l ait chers mei hevlgheitf de nieuwe Franarho Sleihngen aan Bi het aanbreken van den dag poö len etj de Franselieni alt h t b S h te verdrijven dat gi4 teren fcoor dazen veroverd werd 1 4 pogingen bieren vruclilelooa en barokltenden hon alei rwsre verllti üen De terreiliwlnet der tranachei wen In haar geheel gehaodhaaJdJ Op het overijfe ti ont duurde het ge irlmtVnur onondèrbrokm voort Aanvallen on tegenasinvallén Vol M hel 13uit oko ttiqué i0cM de Somnmaalag met bltlering voortgezet Aan beide zijileii kwamen de SrachtigBte artiUeriMioch ml Melcn tot ontplooiing Keu Iron niielvuur op de loopgraven en het aehterlanxï leiode gisteren op don M oever een actie van fc Ëngelst en In üe In vaak herhaabi stotimian vallen vooruli rukten Met een niet4 ontalenden inzet van menebhen en met dftarmöde in overeeustewtmng zllnole oHers gWukte het den vgand in de richting van Grandftourtteratin te wjnnen Bij Ueudeoourt werd hil afeeelagen De heilige g vechten blJ Sallly bleven voor de l ranOchen Mn der reetaltaal I Aan het OostelQk Pront De DultJiche troepen in GallcIS en Zevemburglen Het D u i t fl o n e coirtmunkiué van 2a Oct luidt front LoopoW van BeierenVóór hel centrum vam d legergroep van generaal Von WoyrscH en ten Weeten van Luok nam ijear Buiten de SUdspoorten NaajT het DuitA h van CJLAiBA WEBIG Bewerkt door I P WEöSELlNK i VAN ROesilM met aatoriMtie van de schrijtster liKaktmk wboOen è Gottfried Lietzow etlet zijn Lan aan Paécbkel Zij wendde zich on naar den wagen hall geërgerd hall medelijdend gleed haair blik langdhet geAjogen hoofd van haar zuflter daarna wiflMIde laj suel nwt Orete Johann vrouw em blik van veratandi houifir g Schouderophalen hoofd i 1uk1 aan beide m len deArhoon We waren het volkomen een het ei e waa krankzinnig Ue wlndnoDd wa bet toch rtaar om haar jeld te dben dat ng diat maarvol t niet wildig gelooven Goed diat ann nie a had generkt Angkig en ürotrw en zudter tersinikd naar hann Badekow Die otj buiten ich lf ffljn gwweeot hier ten aanzien van iedereen lulk een gedrag Men ao toch altijd weten wie men wa God in e i hemel nu huilde zM I Dikke tranen raldeH mor Aagaa 0 wangwt Vergeef beproefde J SCHÜLER fö PLAN C ROTTERDAM BONTMANTELS NIEUWSTE MODELLEN IN eiOEN ATELIERS DOOR BEKWAME BONTWERKERS VERVAARDIGD II 150 fl 490 190 650 265 750 375 800 11 950 ONZE BONTjU NTELS ONDERSCHEIDEN ZICH DOOR DE GARANTIE VAN EEN ONBERISPELIJKE COUPE DE VELLEN VAN PRIMA KWALITEIT DE WERKELIJKE ARTISTIEKE AFWERKING HUN ZEER VOORDEELIGE PRI ZEN 130 Modevtksekool Toor Gouda en omliggende plaatBen AanfMlotan bl de vareanlfflng voor Moda vakscholan ta i Qrav nhaga Ooedgekourd bg Kon Besl 26 Ang 11 No 45 Oplaiding tot Ooslumièr e Ooupauaa en Laerares M gilegeihiU vior eigen gebnlk ta leini MOIieeil MIDD16 n iwmm Plaatamg van leerlingen Dinsdag en Donderdag aan de School Gouwe 109 20 Dir Dames v HEYZELENDOORN 1 1 11 1 tW H M 1 1 HHH H PITLO op MAANDAG 30 Notaris R W te OOUD A 1 OCTOBER 1916 de avonds te 7 aar in bet Hotel De Zalm aan de Harkt aldaar publiek yerkoopen ie Een WOONHUIS gelegen aan de Tarfmarkt te Ooada gemerkt no 81 groot 40 cA bestaande uit een beneden en een bovenwoning Qedeelteiyk in eigen gebraik 2e Een Verkplaals nel lofeowoniDi gelegen aan de Lange Dwarsstraat te Qoada gemerkt n 21 en 23 groot 48 cA In eigen gebraik Nos 3 on 4 gelegen iian df Nieawe Haven te Uouda gemerkt No 124 groot 40 c a verhuord voor f 2 per week en No 126 groot 32 ca in eigen gebraik en Nos 6 6 7 8 n eo egen aan d Lemdolsteeg te Q onda gemerkt nos 29 83 en 35 elk groot 51 ca Verhaard no 33 voor f 1 70 en de ove ge nos voor 1 1 60 per week Aanvaarding ea betaling op 11 December 1916 Te besichtigen de 3 laatste werkdagen voor de veiling en op den dag der veiling van 10 12 en van 2 ï nar Nadere inlichtingen geeft genoemde notaiis 50 Telephooniiet Cfouda Aangesloten Tel no 500 W WOLDERING Ned j Fabriek van gedroogde groenten en aardappelen Kattensingel 4 Tel no 506 ADR DE GROOT EleotroTechnisch Bareaa Kleiweg 79 Tel no 507 Ds M P M MOESMAN Turfmarkt 12 Tel no 608 J Ph VAN LEEUWEN Vleesohhouwerg en Var17 kensalagerlj Keizerstr 58 Ned Bond voor Vrouwenkiesrecht AFD QOU DA EN OM STREKEN Donderdag 86 October awoiida 8 uur LEZING van ANNIE SALOMONS OVER i n t uu iiiuuii laii uuuuii iiuu IN DE RÉUNIE OOSTHAVENt HET BESTUUR Kaarten agn voor niet leden verki igbaar bjj da firma Swartsenbarg bg het bestnar en s avonds aan de zaBtèf0 2S 29 Abonneert U op dit blad Homemann Het Bonthuis Hoo traat 326 hoeli Nauwe MarkteteM ROTTERDAM sraais i IlM PELTERIJEN murf a l iao M ia ta MirM D alaawtt modMni la P l s4ii Osipw naaodallm t ZEER LAGE PREZEN Voor alk atlk boat bl mil gakocht wordt t taraadMld 40 PlNO s KLEEDING wordt OVERAL gedragen ONZE NAAM waarborgt de Iwaüteit ËDorme keuze Praehtmodellen Markt 10 Gouda 4 BOEKHOUDEN Onder leiding van J HAOflItS acooantant en Hoofdredaotenr vut Handelsstadie J AMESZ loeraar M O en H J BEKKERING if acooantant en oadleeraar eener H B S worden door bet Éil fan Mnselappelljk inns KeberttMMht 15 aJLelie acht 30t mitertlaa georganiseerd verschillende Schriftelijke Cursussen in het Boelthouden Leergangen voor beginners eenigszins gevorderden en meergevorderden Spe iale onrsassen voor de praktgk diploma a en voor de acte M O Eveneens populaire caraos voor zakenmenscfaen Normaal losgeld f S per kwartaal Bnelle opleiding Uitstekende resaltaten Zoo slaagdn dezer dagen voor de Middelbare acte de nanwelgks 17 jarige P SIEBESMA uit Sneok die voor het eerat examen deed en die geen andure leiding had gehad dan onzen carsns It het wonder dat onze schriftelpke leer f angen op dergelijke wrjs populair worden en dat steeds meerdere canidaten voor de practyk diploma s of voor de acte M O onze Sohrifteiyke cnrsnssen zelfs preiereeren boven mondelinge lessen f BelangBtellenden vragen ons gratis prospectas aan Zij vorbinden zich hierdoor tot niets Adverteert in dit Blad Abonneert U op Het Stenografisch ïerslag van het Verhandelde in den Gemeenteraad wan Gouda Bevat ALLE bij den Raad inkomende stokken de beschikkingen daarop en de stenografisch opgenomen disonssies alles b een in boekformaal ABONNEMENTSPRIJS voor abonné s op dit blad I 0£5 per kwartaal bg vooraitbetaling voor nietabonné s t OJSO per kwartaal by vooraitbetaliog i f Abonnefflenten worden aangenomen doOr de Dnikkerij A BRINKMAN Zn Harkt 31 601IDA J C SIBBES HOOGSTRAAT 7 Telefoon 423 GOUDA RUIME SORTEERING Wit en Jaeger Flanel Gowlereii worden op aioht teacoadcn 40 Witte Jaeger li en Wollen Ondergoederen VW4 Itaandag 2 dk tober 1011 GOMCmCOüKMT a © va w s épci d TrexteaitieTDlSLcL vopx a 0 a d su exu DrcLStrelcexiu Hi behalve Zon en Feestdagen lIJS DER ADVERfËFTTËNT 3 regels met bew snuinmer Verschijnt dagelyks f PRI Van 1 6 gewone regels met bewtsnuinmer fO U Elke regel meer 0 10 By drie achtereenvolgende plaaUing n worden deze tegen twee berekend Dienslaanbiedingen per plaatsing van 1 5 regels fO 35 by vooruit betaling elke regel meer 6 ets Mclames f O 5 per regel Groete letters en randen naar plaatsruimte PRUS VAN BET ABOKNEMENT Per kwartaal f i Idem franco per post j lt t Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per post Abonnementen worden dageJUks aangenomen aan ons Buread ÜAaaT 31 by onze Agenten den Boekhandel en de Postkantoren Telefoon Inton 8S U eTer8 A BROnOIAÏ E ZOOK tiUerle w erk2aae lheid in eenigie eterren ain beide ajden der linie toii De gevetiten op het vóórterrein tel We ten der b ven Strypa vcrlteperf gunaitg voor ont ün er leiding vai den inifanterie generaal Von ierokj hebben de iJttit lehe troejien nu be perkte en g 9laag e invallen gedii rende ote laatste degen in een aaiï val tufcKcihen Hwlmtelnikl en Stomöl rochynow 4er vijand opnieuw terui geworpen Nog i lec its een klein stu grondfeAled op den Woa eli ken Ni rajowÖtaoever 1 nog in bCKlt vai den vijand Zijn doellooze tegenaai vallen melukten Hij leed zware bln diige verliteen Wij nwnen 8 oHicii ren en 746 oïan happen gevange Legerfront Aartshertog Karef Oi danke de taaie erdodiglng van d paasen van bun lanif werden de Ko menJi rB op ver ichlllénde punten ti nigKeworpen Het reedtó bevoehtei Krond ebied vermochten de Koemeniër onfl door tegenaanvallen niet t ontneimen Aan het Z Oostel Front Het Hervi h olfen ef Een Havas telegramulti iiiri nieldtl Aan het Stroemo fronit womi de artillerieetrijd roet minder hevigbei voortgeKet tengevolge van het Icchl te weer De Engetóche vloot beschoot moj aUocetf Bulgaarachc irtelHngen in d titresfc van Neohori ten Z van h4 fiatcn g vangen genomen twee kanonnen vijf irjunitieiragen 2 machinegeweren en een ni werper buitgemaakt Aan de kudt van M Zwarte Zee heeft een vijandelijk oorlogsschip Man galia beM3h ten De slag in de Dobroedeja Het D u 1 1 d c h e aontttiniqué van 22 Oei zegt De op 19 Oct bego nen Mag in de Dobfoed a la ten onzen gunfite bealiM De ItiueiMh ienKcnsvfae vijand ie na ziware verliezen op hel geheele Ifont uit zijn reedj tijuéne den vrede aangelegde lelhngen geworpen De kraditige steunpunten Topralaar en Cobadina ijn vcrmeesterd De verbonden leger nchtervojgen den vijand Oenengd Oorlagndeuwi In ostenrijk VetdmBaKichalk Aart hertog FriedTich oppertievtlhebber Slrefleura MlliWri eU meldt d d 21 Oct uit Weeiiem dal de keizer een eigenhandig achi ven richtte totvcldmiairschalk Aartsllertog Friedrich daarin hij zqgt Ik iraog u mija leger ger n vlootbeyei y§n hfd A a over Qn betuig u den leg fi opperbevHhabber en d n zoo i epro d gebleken chef van den Staf generaal Frelheri Von CoiuW von HHteendOrff in oSepen dank mijn bij oondere waardeerii g In een dagordvr alk leger en vloot brengt de keizer hulftó voorts a n de troepen die aan den Itfonzo in dé Alpen op het Ru Sche oorlogatooneel en in Zevenborgen met heldenmoed de vijamfelijke aanvallen weerfttoncen De keizer brengt den aanvoerder en uideten en ook d n boncïgenooten zijn dank en verleent ondentkhoidiiigen aan generaal v Borovic den bevelhebber van hetlann zologer aan generaal Te lyaneky en den generaal der oaTalerte Aartshertog Joaeph Ir Oostenrijk Graaf StUrikh nnuart £ en Wolff telegram uit Weeneu d u 21 Oct luliK Minister president graat StUrgk is heden bij het middagknaal door den uitgever van een tijdisohrift alhier Adier genaaaud doodigeSohoten De KorreSpondens Wilhelm verneem de volgendie bij dwierbeden omtrent den mhordeiJiar van den ml Ulster prewdent l rilE Adler Is In 1 79 te Weenen gffooren nlet kerke 1 e ty iiv oud gc plfxintigheid werd behalve door oen gouverneur generaal met nja militalrmi en civielen lal door Hratsa namens den Kijkakanseller evenals door vertegenwoor diger van versohlllende bondISBtaten o a den lielerschen minister vai i derwij bijgewoond Een oonterenlle der Geallieerden Een Keutei tolegraiDi uit Londen meldt Da officieel aaiigciit kdigde conferentie heeft den 3den Oct twUoheii vertegenwoordigers ter Franstho en llriliichc regeeringen te Boulogne plaats goh ten einde van Inzicht te wbselen aangaande den huldigen militairen en politleiien toestand l e genwoordlg waren Brland Hlbot Bourgeois Fogue Lacaae njomas Joltre A jullh Urey Balfour Uoyd George de chef van i n Briifloheji stal HobertaOn on Haig DemimAers waren vergeaeld van dlploiümicke marine on nrilltalre r a lel ien D Btirprlgke Stand in België in verband met den oorlog Teneinde de Belgische Ambtsnarsn van den Burgerlgken SUnd in de gelegenheid te stellen na den oorlog hunne registers e kannen bewerken met betrekking tot de talryke landgenooten di België hebben verlaten hMft ds lUaister van Jastitis op v m k Tan den Belgiaohea Cnt bavt md dat volledig geteeia atsohiiftan van alle akten van den Bnrgerlyken Stand een Balgitoh onderdaan betreffende benevens Ijjstsn van alle guwelpen door Belgen sedert het begin van den oorlog gesloten worden opgemaakt en worden gbzonden aan den Commissaris dar Koningin dis se weer doorzendt aan dan Mioistar van Binnenlandaobe Zaken Lijk gehuwd hij stM d erde te VVeenoè u in het buitenland en heelt zich ook voor studie dcreieinden in Zwiï Mriaod opgehoidott Ziji vader iJ de Rijksraad afgevaardigde dr Viktot Adler De famlllie van den uKtórdenaar bevinot zich sedert twee Jarei in Zwitserland Dr Fritz Adler was hooldredao leur v n het tijdtatehritt Das Volk dat bij bet uitbreken van den oorlog geachorSI weid lilj was nu ullgevel van het mnaiidwhrift üer Kaïapf waarvan hiJ als iiootdredacteur luugeerde Dcr Rann if la een weten at happelijk lijdMirlTl dat zich inel aHe problemen der sociaal tleioocratie bezig houdt Fritz Adler wa eveneens Socretarin der IhiilÉtoh oi aaldemocratitA te parlij waarmede hl echter in menig opzicht van vanmee ning vefvichildie IBj L zeer welgesteld en geldt ali een bijzooder raidteail en geexalleeré persoon Met zijn radicale Inziotaten bac hij zich steohts weinig aanhang bij de partij verworven en wat daan ym lot In actlviteit gedoemd hetgeeii hij zeer sterk voeltte Met zijn in zichten stond hij bijna steedh tegen over de aloo den ocratliiMie partijleiding en had zalis met zijn vader ge broken bocht vtt ie Tsüeroa i lnl geHPPfe Ser 16rs opnieuw vooruit In het gebergte ten N var Skoe ivir e ten N van Vclooaelo kwan on onze bondgenootem in de buitenwijken vail Baldfenk Volgen de jongWo beirichten maakten do Servién von de Bulgaren kanonnen en een belangrijke hoeveelj beid oorlogAnateriaal buit Hot a antnl gevangenen bedraagt 260 onder dot zen bevinden zich 20 Diultscher ei 1 Duitflch oHloler Op den linkervleugel der Geallieerden duurt Ie hevige kanonnade voort i Aan het Balkan Front Het fliucc van Mackenflen liet Bulgaa ri cne comttnüniiiué liegt Aan dien Donau wee bat kalm Den X9en en aOen ie in de Dobroed ja tajneli ernstig gevochten Allé vooruitgeBÜïboven eteUingen en eei deel der hoofdutelling dce vijandiï ziji in onze nwicht Wij heibbcn tot aUaver M officieren en meer dfen JtöOO nl i Zijn inizlohten en zijn optreden lei den tot de gw lgtrcikkln iht dezi gruwelijke moord de daad van eed dweger hi De moordenai toood bij ihet verhoor oiet het n nste spoor van bwousr Üix lLjÊti 4e geiech tclijke li kiMionwing worrJen galiouden Slrxza eaa lancSL Dulkbooten tu Neiterlaiidach recht aeble Het Nederlandwche oorrespondentlbbureau In Ben Haag inoldt Wij veriKtnen dhl Ifcl bekende meiiwrandMsn van de geallieerde mogenilhodlen Inaake Je toelating van imikbooten in de neutrale wateren ceiiigen tijd geleden ook aan de NederlandWie rogeerlng is overhandigd Do regeering heeft in haar anlwoorii van 14 dszer doen uitkomen dat bij gebr e van Speciajo bepalingen ten aanzien van duHtbootef de regelen In het atg smesn voor oorlogB ilcn homioi doortrlllond Dal was oen orkaan aanstormend geweldig hoornen ontworlcltnd bergen verzellead muren omiverhalcral Dat was een vloed opborrelend en OianziwellemJ leeds hooger stijgend alle dijken insclienmnd alle hinderpalen vennee terenif lle evers overstroomend een vloed ai een zee oneindig tot aan de eeuwigheid reikend dat was f c liefde des volks Zoon man neen zoo n man nulaterdie de oude vrouw Badekow en toad nu miet haar kinderen reditop In den wagen GolUrlod maakte zich op den bok druk met bandenen voeten de vrouwen wulfden zelfs AiigiuBlo wuHde al Was het ook mat gedachtelooi haar weenen gold eer ancer maar die keek nu niet naar haar Thans naald moeder Bade ï iloek ook te voorwshiln 74 hield van den oa n koning Hij wa haar koning dien jfl dftwjjk van zasr naWJ gealen had als hij te paartj eeg om naar dsrifï P he Temipelhoter veld Ie l e O zij kende hem zioo goeitlT l WK haar kraampje hïS h iSf S S fcOendarmenmirfct ebt bil dien Sohouwfctrg en Zaier K op het Donhöfepldn Vrl i erensipalenj iüsn was er alllM iemand uit zijri l o e hij h a ffS had 1 haar voor tZ l fe1 gekocht E rtj had dfcT xmM overvr igtf wVdt vervolg In Griekenland Nieuwe elst hen dier Kntenle Een Keuter telegram uit Athene d d 20 Oct mel H dat de Fransofae militaire attajobé ikn koning heden de cischen der t ntente overhandigde waaronder het overbrengen der geheele strlidkrtacht van Theaeali naar den PMoponesis en het uitleveren aan de Geallieerden van het oorlogH mütoriaal dhl voor de StriJrArachten In TheSslallë bsMemld IS De overIgS elSohen Ijn niet bekend Fei tefon In België De VïaaoiKho HoogtMchool geopend Een Wotff lelegram uil B ii8 el meldt Vanoohtenc heeft kolonel generaal vrijheer Von Gissing de gouverneur generaal in do aula van de nmvemiteit te Oenl deze nn zie in een VlaamBche hoogeschool veranderd is overgedtragen aan den staf van leeraren zo door kraintpachtig nikken te be dkiiogen Sleed iHeper liet i lj het hoofd hangen Nu huil maar niet huil raaaJ niet bromde Gottfried op den bok Maar toen schudde ook hij het hoofd Hij wilde nog iets zeggen maar eeol jAh dat ale een ziitiht van veriichtir g door de wachtende menigtti f ing deed hem veraton nen Allei ooiden wenöden zich eenöklapa met een ruk om Muziek weerklonk men hoorde hei fttéeda nader komen van het veld achter een dwarreling van goudachtig of hetwelk zich ale een wolk voor ïe ooge legde Dat wa de militaire mara dal waren de troepenLuiater paardengctrappelj De wolfc verdeeldie zi A omruiA ht door de klanken van den aOgemarflch naderden de QVerwionaarfl Gottfried Liet WW sprong op den bok overeind hij rukte rija hoed van het hoofd llo6ra zj komen en in gqubel klonken bruiatad do etemlnen der menigte te Hoera zij kon enl Hoera lioera hoera v Vroeg in dlsn morgen hadden de troepen Ich op hel TemipelhoreT veld verzameld bilna nog voor oeg en dauw Nn naderden zij in paradepas een bonte reuzenallang wier geaohnb e leden ïich kronkeldan in het middaglicht In volle wapearuBting met l tlmmend knoopcn met gouden heimsplten met vaandel en standaarden met al rota In de trekkat wel Helk in geen huis ontbrak Lu daar l odbiehiki Mf i meuws voor I srijS hoera Podblelskl Hiep hle4 hle i I Hoera twaraj hoera I Een bont gednVarrd van uniformen bezaaid roet irterren en krul en ha Btalmarok BISntirok I Moltkol Hoon Ihit was een gëioep iaar nu verstomtte het plotseling ko de overwinning verleent blij ge jubel weerklonk Nu kwamen zij ZIJ kwamen c e bet njk hadden ge ral die d atid Uerlijn heden den grootsten leeetdag hebben geachoakenl Daar was c e oode Koning Al trouwe paladijnen basehermend in leed stei n ul In vreugde omrlnguïTide helden den prijzen heeracher een o iwi pel aandoenlijk Schoon F gefluister ging van njoac tot mond en eerbiedig gefluister een vroom geiiSpef Reeds een oud man en toch nog zoo krachtig te paard J hl was iemand dien Ie hemel IMhad Grijze haren rnsur nog tns che wangen En hoe g oette hij Eenvoudig natuurlijk Onophoudelijk bracht hij de hand naar zfn helm Zoo groette geen enter alSil er zonneskibijn over zijn gezicht gleed Do vriotAeliJihetd lachte hamdeoogen Vaster sloten zloii de geiédèren aaneen De aehtersten in d meilfste drongen in gi6weli gtn stroom Jat men toch alles te sn kreegi Deu brave jongens 1 Bekend of onbekende ieder hunner zou men graag de hand hebben geeohnd Kranige kereis Gelukzalig de moeder Be er een zoon bij had I Een kinderstem krijste lielder hei Jer Ziet u hesin f Zie u dien dsar Die met al die ridrlerorden Hei ho die op het paard Ah fijn I GraeHud Valdmaa mohaik graaf Wrangel voerde den zegestoet aan Hij had Bleohtere ti dmi gekend Ód oude man J a a Wran el lang zal hij leve Ung zal bU l i hdera u Mannen rukten den hoed vat het noofd vrouwen trokken de doeken uit den zak kinèeren hieven de handen omhoog Overal lawaslen wuiven en wenken beweging blijile nleowegierighold op aller gelaal nu was er wat te zien I I I Vrouwen snilten de oogen der mhafiea werden vochtig Koning Wilhehn onrae Keimr V Op de stilte volgKte één jnbe kreet Dal wsran geen jubelkreten meer noch veeUlantnige hoeras dat was een eenlg donderend geraas bmiSsAd en rollend d aarde doorsoKokksw Daar de generaals von Blamenthai von Sto von Stieier Herwarth von Bilteifeld Vsg von Falckenstein de gehele taf in i p schittering der unifomwr wie kende hen niet En 1 had men hen ook niet van zoo naMj gezien mén kenrJe hai uit het oorlogWiIbtHD het