Goudsche Courant, maandag 23 oktober 1916

m 13223 Nieuwtijymspnjzett INOAaNDWIS OCTOBER 1M6 Tor dmkkelïi A BRINKMAN 4 ZOON Harkt 31 9ouda verkrijobaar Nieuwe Tabelten voor de Prqzen van Kaas met aftrek van 40 voor het binnenland Xrad t M Miniiterieel Bealnit ingaande IS Auc 1916 26 PRUS 10 CENT Eenvertroüwdadres E voor bet maken en itolleeren S van MEUBELEN ii bQ 8 N HE88ING Peperttraat 24 Coada B Biliyke pryKan prima mateBa riaal Reparatie aan alle met5 beien 14 De Oorlog Aaa hel WeateKHi Front FrauMhe en l nitache aanvallen et i ran ene cuiiauuuitj ué van a jA luidt ieu ooordeii oerbo aie dekten ile iiraoi otteu guterea tegen net eiode vau den u op Ich z U ataaode onderaeoungeu Uie volkojnen i laagdeu Ma een korte airtU lerievoorbereioiug vermeeaterdesk ie iTautichea met een tdag Ueu gehe luu gruep VMt ten noortlweetaa van üailly üaUliBei waai de l ranactiea dan 18en Uct vaiMen voet hadtleu gekregen ien zuiden der tjooÉiM hemieu wden de Ooitantiera ourilaniia de leveo lige beacliietlug van de boacUAreeK t m noorden van Lliaulaei bun ai vaUt ogiDgen op de nieuwe Irraoache atfiliDgen m t Meer naar het zuiden ittifrlukte een overval der Duifc oher op de Frandche atelUngen in de nabüh id van den apoorweg Hei aaotal tegenstaudera die Sedert 21 Uc door de FraiMctien in de atreedc van Chaulnea gevaogen genomen u badraagt thaua 4M man waaroudar 16 olfioieren TueBChen Aione en Ofae veroverden de FrasMeheu een kleine poet n berokkenden den Ihiil har verliezen Ia Cham a0ne kiuehtesi de Ouitacherb een najn tot outplolüng ten zuld ooaten van de BuUe du Mecnil Etn tegenaanval der ExaKeoh nM iêrp hfo omniiilddliik uif den trechter dlea KI eerat faadt n bezet Het D u 1 1 a u n a cotiitaiiuni ué van 23 Octoher luidt Legergroep Uupre ht vau Hateren Uet onvenuinderde kracht werd giJ teren de geweldige arüUeneetnjd op oen noordelijken oftver viin ie Soo me voortgezet Van s uilddaga tot lep in den nacht vielen luaWlieii Le ars en l i Boeut do Kngic4Wii n i n in aan uitinff aan hen tot Kaneoui t de FranÉ hen roet j eer iterit trljdikradten aan Ue dapper Ihiit ehe intanterie voortra leïijk omlarsteuml door artillerie en vlieg sloeg in haar tn elkaar geflohoten ItlUogen alia aaavaUan blaaë af Alleen ten N W van SaiUv lronReu de raiM 4ien hi het aftmlioovcr c h t van de loopgraven van de voorste linie bij een naohtej ken aanval Ton Z van de Sonsne gelukte OLhtendOeen Ouitsche voorwaarteK he beweging in het noordelijke gedeelte van het AmboeiboaCh ton Nooroen van Chailnea Vannacht at daar volgen aU ULMINM IIMlHaM mUOHtNIMULU W STIJMS HAA STRE CHT MAGAZIJN VAN IJ zei waren Keukeng erei Hgwielen en onderdeden Landboiwgereedschappei en Werktuigfen Boiteq e Stadspoorten Naar het Duitsch van CliAIBA VTEBIO Bewerkt door I P WïHÉiEiUNK VAN aoeSUU nat Hitoriaatie van de acbrijlater tlKaidruk verboden Dienstaanbiedingeo hebben in de Qoudsche Courant M Mf8 mteve fggt Dne drertrntitii kostei ImU ktj ToorDitkeiillDg 1 6 regels f 0 36 voor elke regel mear 6 oeala Opgaaf oitamitend aan hetBnreaii 4 ïlet wam Haar alUld een eer geweekt Ha r kooi en li re wortelen baar aialade en hMr elewo hadden dien daar teodb goed geBoiSAkt toen hij nog maar pha rfligeDt wa f geweekt en mi was hij Keizer Keizer ach had bU haar atandplaatEl op lie n rkt nog maar In tfe ix en der vrwiw dte soo bdifer em verdtiandig kek n drong ietg ala vochtigheid haar hart kromp iaeen Zij kon in het geheel niet ïlen wie den ke zflr volgde wat gingen haar ook de aadere voralen en prinsen aaVt £ 0reniU het Hasiie Badiekow ging Ï500 ging ht vMea l a hoogste belangatdiing had den koteer gego aen hem zya grijze harea sijn goedhartige oogen zijn vriendeUjkett mond Wel oDtmoetteo éea kroonpHne glhnlacheode geosichten devrouW i ri i verbaaiftt Ah wat A o knat Maar kooing Wiihejro G S3ïTZ3 i 25 Oct Kieuwe Sdiouwlwrg 8 o NeJatl Opera Bohème 6 Nov i uur Geb Bouw en W ningtieütckt Onifc tawMi omin aie Armenzorg BalasU vsa a a w oMledaellag la Bogs oatvsagv vargadnlacia eoaeerm vanaaMI M dan aoi om leas ia aua afwu te jmwtdMi BleotriKiM Drukkari A BKINKMAN A ZOON Oondfc By Tonnii der Anondinement Becbtbank te Bottndam dd BO October ISlGKjOaATANDERENDe Ktte ibon wmenater te Gouderak wonende t RecuwIJk verklaard in tiaat van failliucmcnt met b o mine van den E A Heer Mr C STAR BUSUANN tot reohterconimiaaana a van onderfeteekende tot curator Mr J DROST 14 Wgnhaven 143 Rottantam 21 Ootobw 1916 BOHÈME Vaar loovar da voorraad ifrakt allaaa aof ylaatna varkrilgbaar Balcaa II la hat Slfaraamatazlln van daa kaar J OUDERKERK Korta TIaadavaf la aa 4aa ava fl vaa 4a vooratatUaff aaa hat baraaa Da oavartara baalat WaaaadacavoadS aar praclaa aa vardt maa vantachtdaa la da laal ta 4 a Wla alat klaaaala kaa alat wor daa toagalataa voorkat aa badrl f 14 Ned Bond voor Vrouwenkiesrecht AFD OOU DA EN OM STREKEN Dondardag 86 Oofobar s avonds 8 uur lüJEiAiiiiitai van ANNIE SALOMONS OVEtt ffUu iiiuuii I an uiiuuii iivu IN DE RÉUNffi OOSTHAVEN HET BE8TÜ0R Kaartan yn voor niat laden verkrygbaar bij da firma Bwartienbora Ml hat beatnnr n a avonds aan da kal il I0 2S as Opmto Verkoopini TE OOUDA op DONDERDAOEN 9 NOVEMBER 1§16 by opbod an 16 NOVKMBKR 1916 by varhooginff combinatie en afilag do voormiddaffii 11 uren in het HAtal De Zalm ten ovoritaan van dan te Baaatrecbt gaveitigdan Notaris J Koeman VMI t Eaniga paroaelen beat wei en hooll ht aamen groot rnim S hettarcri Bebnnv geichikt voor atalling pR ttuki vee a De HOFSTEDE genaamd Werkhoven met atalling voor 25 taki ve hooiberg Kthnur met italling verdaie betlmmeHngon an eenige perceelen best wet en boollaiMl groot ruini 18 hectaren Beida pnrceelen aaneen gelegen aan dan Uakatracbtaohen Dgk naby Qonda te Haaatrecht strekkende van halver IJisal tot de landsoheiding van Stol wljk Te aanvaarden perceel 1 tus onen 36 December 1916 en 15 Januari 1017 naar keuae van denkooper by de betaling der kooppenningen perceel 2 het land tnaarbaa 25 Daoamber 1916 en 15 Janoari 1917 naar ieuè van den koopcr b de betaling Sor kooppenningen de wonini en art 1 Mai 1917 ot looveel eerder Üt met den taganwoordigen hnnrdér kan Torden oVMretnsakonen Te be f ohtigen alle werkdagen van 10 totoren Nadar inlichtingan gaaft KotariaKoeman voornoemd 48 llieii i Postbirievei I OCTOBER 1916 raclame akboekja van de Nieuwe Poattarleven voor uitrdUnc b D Dtnkkarj A BmNKKAN ZOON Markt 31 de i flSi olientèie mede dat mm Philips Larépe WORDEN NOG ALTUD GELEVERD MET MASSIEF KOPEREN riTTINGEW uzciiEH rrrnHQiJi oxydeeren ot roesteh LET DUS OP DEN STEMPEL i j PHILIPS ZUIVER N E D E R L A N D S € H FABRIKAAT ai É aMaX IB M Ml GLASBALLONS UIT EIGEN GLASFABRIEK liisÉijÉg GeldMng ScMgebouw l luilllllllll l lllllllllllllll l MIIHI I IIIIIII II IIIIIII I I III I I ttll llll l Pas toch Op Gij weet niet wat het worden kan Bedenk toch dat ais grj een hoest of verkoudheid veronachtzaamt gij U blootstelt aan de meest ernstige borst of Inohtpypziekten Bedenkt dat vele aathmaiyders borstigders of de menschen met broocbitia van heden de hoeaters van gisteren waren Vele ernstige borstaaédoeningen beginnen gewoonlgk met een kuchje hoest of Verkoudheid Daarom niat awacht Sliilt hat gavaar la da aaavMMIINaamt oamMMUIk da vaalf arraaa Abdijsiiqiop BliniHIIIIÏÏtHIItninillWnfflMMnifl welke eigensobappen bezii de vastaittende en ontsteking veroorzakende s nm gemakkeiyk te doen loskomen waardoor de hoestprikkel wordt weggenomen en Uw ontstoken slgmvliezen kunnen genei n Daardoor wordt dan erger voorkomen De Abdgsiroop is eeè veel geprezen huismiddel bg bronchitli aethma lafliiefiza catani lijm en kinkhoest heeschheid keelp in hard iekklgen hoesten verkoudheid Frgs per flacon van ± 230 gram f 1 05 van ± 560 eramf 2 06 van ± 1000 gram 13 66 Alom verkrygbalr achtrooden band met onze handteekening L I AKK R Rotterdam 94 BURGEMEESTER en WETÏHOUDERS van STOLWIJK maken bekend dat alsnog gelegenheid bestaat aandeelen te neuien vanf 867 80 ad 4 4 ten hondird s jaars tegen den koers van 100 jo in de geldleening groot 120700 tot 1 December 1916 rentende vanaf 1 Januari 1917 24 T t BOEKHOUDEN Onder leiding van J HAOEUfi acoonntaot en Hoofdredacteur van Handelastadie J AMESZ loerakr M O en H J BEKKEllINO Jr aocoantant on ondleoraar eener H B S wordon door het Mm lol Piiieii ïan leUappei iuws Keizers aoht IS en Ldietraoht 30 Anuterdam georganiseerd venobillaoda 52 Schriftelijke Cursussen in het Boekhouden I eergangen voor beginners eeni iins gevorderden en meergevorderden Speuiaje carsniaen voor de praktgk diploma s en voor de acta M O ÏWeueens poptltatte cnrans voor eakenm6nachen Normaal lesgeld f 5 per kwartaal Hnello opleiding Üiutekande resultaten Zoo slaagde deaar dagen voor de Middelbnru actadenaswelijkt 17 iarigeP SIEBESMA uit Snee die voor het eent exunen deed en dia geen andore leiding had gehad dan onaen aarsus Ia het vonder dat onae scbriftel jke leer MH uHvtt a HIlDfR M Ti MMItlUII M Min Diiani f angen op dargaiyka wtjs populair worden en dat steeds meerdere canidaten voor de practyk aiploma s of voor de acte M O onae schriftelijke cursussen zelfs preiereeren boven Lmondelmge lessen I Belangstellenden vragen ona grat proipectnaJ aan Z3 verbinden zich hierdoor tot niets Innnltnmclilip IIEUii UIT HST MAaASUH VAM HAVFASWAVYZONE aOBINCHBM Deze THEEËN worden afgeleverd in veraegeldel pujea van vtff tvm mi een Aai en fên Ntd out met vermelding van Nommer en Prijs voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de nitvoariagj van geaarde orden aan 4 baveleiid J O BTJ vQoriieni J BREEBAABT La H E Zeer mooie soUedcmeubclan ahi Taleli Stoelen Kasteo Spiegels Schilderden TbeetifCls BBllettcn StQlaineablanen fCls BBllettcn StQlaineablanenten In leer en pduch Boekenkasten Tweepersoons onbeslapen Veerenbcdstellen Kapokmatrassen Staapkafflcrmeube lea enz enz allea spotgoedkoop itagbeklcedt Lcerstoden vanaf f 17 60 Stqikast SO stqi aM f 9 60 Spiecela f 6 60 i7 fiO eni Adverteert in dit Blad SHRIIUTU Inalihiillliildit kik f5de Jaargang Dinsdag 24 Octq ber 1910 GOMGHË COURANT iTie u W een iiuca verteaa ti©TDla dL Troctr Q o a cLeu © xl OxaQ atgeIk e3a Verschijnt dagelijks behalve Zon en Feeatda n PRIJ9 VAN HET ABONNEMENT PerkwaHaal f l tó Idem franco per post 1 60 Met GelUustieerd ZondagabUd Idem franco per post AlMnnementen worden dagelUks aangenomen aan ons Buread Markt Si by onze Agenten den BoelUiaBdel en de PoatlEantoren PRUS DER AbtTERTENTIËN T Van 1 5 gewone regels met baw saunHBer f 0 65 Elke regel meer 0 10 Bij drie achtereen volgende plaafaiingcn worden deze teiren twee iwrekend Dfenstaanbledingen per plaatsing van t 5 r ls f 0 35 by vooruit betaling elke regel meer O cis Reclames f 0 16 per regel Groole letten en randen naar plaitaruimle Tekfeoii I erc 88 Telefoon Interc 82 ïïitgfeyers A KlIMKtATf TSS jgQOM a uct iBidll Aan da Üliruana en A Vardar v4 t nlete beiangrijka voor Aan de l ajerna deden de r ulga ren dan IVen U t veMcbeidene hevige tegenaanvallen met groot e Eeetl op de Sorviia be alelitngen Deatrijil duurde den g oeulen dkig met voroit tering voort on eiadig le met een volkoineu auccew voor onze bondgenoot k die de Bulgaren overal terugdraven en hun zware vertieaen toe brachten Da artillerie der leillleeiden onderMeunde kracbtig de Servtache infanterie en deoimeerde de Uuli aa Rha aoloMiea door aen dank vuur hek bevd Uw i uib e venlediging zoLider tuorni uaar em tm U vadi het uk boM h voorbereide O Wva overgebracht I ront DuibBL he Krounprioji TiOacben Argoane en Woevre waa het artiUerievi ifr levendig In de bünrt van de kust iu hM SomBneen Maiuagebied groote bodrilvigh d van de vliegers üB Geallieerde vliegenr zi n dk ur luchtaanvallen en door artill aevuur van den beganen grood n ergi 8 Qh oton 11 liggen er achter de Uuilw liniet Kapiteir Bonkke over H n 5MjnJ7aten en 38 ten tuitenaut Frankl zijn Hen tegenatönder in een luchtgevóchi iGeallieerdo vliegtuigen bcHtookten Metz eq plaatsen In lotharingen mdt brmaii en Böüitaire schatte ontstond w niè wel ei ler stierver 5 burgws en weriïen 7 andere z i€fc tengevolge van inadeinang Van giftige ga m uit de DO innen Aan MOosttmk Front Het i uitatche ommitniqué van i3 Uotobeor luidt h ront Leopold van beieren be halve levemlig uar van t tot tijd ten W aa l 9eiük eu de nu geheel vultQoio verdri viüg van ue Haaaen op den wfütelijken oever der Nar o ka geen bdangr e giefeeurteniasen liet Duiteicih OoHtenrijkache tag iot en el Ue OoBtenrljk ciie coiiaqu nfqué ac 23 0 it luidt Legftrfrowt aartfttiertog Karel In de geveciitea bij Predeal werden 6 lioenneeaMihe of Ucieren en Öö j niaaA4iappen gevangen genouieo De ai peimeene toi i ian4 wijzigde zich nJM l e er ront boopold van liaeren De woeteli e Narajowka otfver Is doot vermeewtering van hrt laatatenog door tie KuHHpn bttdett kleine Atuk oe ergebied geheej van vijaiuim gesuiverd Op ite overige ïiontdeelen viel behalve een Iwendig artillerievuur op flloin mge punten nieta bijzondere voor Aui het Balkan Froat Het X u 1 trtoh e ci miminiqué van 2J October luidt Macken eu Ondui s een Uroo4neuden regen k orweekten bodem hebben de vtvbon lien Iroepai m de Üübroedaria in een onvermoeid snel oprukken den tegmstand w e hier en dtaar werden geboden brekende de Vpoorhjn ten O van Moerfatar overschreden Verder i Conetanoa juit t B we keit na f ai rk lt l v Ml vai lioenienië door i uitcpeBnlgaar h4tri iepen genMnenT Op den Unkervleugiv aderen deverborulen troepen t fflBavodft oern Volgens bdMidemaon h4d toen ter tijd de HijiukanHelier BKoeten altreden ConAtaoiaContftanca aan d ïwarte Ze ligt aan bet uitetude vag uen pootweg naar Tttjernavada Ue stadheeitruim 12tXK inwonertf Ue haven baalaat 80 11 A eu becli twee groutebekkena voor iur en uitvoer utet damee t moderne lo tf en Uadmachi new twee golfbrekere en groote kaden IJe beteekaiia van Ven MankenjHme auoow Veischeidene OoetenrtJkwOhe bladen bespreken de hooge rtratagiache be tM keuliï van hei gewichtige auoeeil dat dooi de vf bondeu troeuen ondel aauvgering van veidnakaraehalk Von Mackonaen in de Oobroadjia iai behaald haalden dat nlel aUean de meerde held der bondgenooten over de Hudaiaeti Kioemeeneche atrijttlcracbten aaotooa doch twen bei t at h weinig teekhoodefMl de bewering der Ënteute pera in dat de Katente aan de Centrale nKigendbeden het atrategiïi ho initiatief zou hebben ontrukt Over oe Inueniing van OonaMa a zegt de Neue Freie PtaMs U verovering van de e groote KoemeeofAïhe zeehaven beduidt in politieken zin dat het plan Om van Dit Itoemeenicfc grondgeb 9d tn Btt ittt fle binnen t vallen en aloh an de ItiuffdHche heesv fiirhnppij over Turkije op de landwegen 10 verzedferen onder do huidige ornetamHigheden aid niaiukt moet worden beschouwd Uo overwinning bH C on tanza raaakt aan gewiohtigi oor logsdoel van Ruilaad en de h nter4a fhnn onbereikbaar Aaa het flo aiecmclM oiteor Pront Het Kasai cbe communiqué van 2 1 October luidt Aan het evenburg che front werdra de t oatennjkers en hun bondgenooten in de dalen van liouii jitua en Slameul door de itoujii niéra aangevallen en gedwongen een weinig terug le trekken Aan do grooa ten W van de Moldave woriien varbitterde geveohteu tengunr e van de Kocnicnlér voortgezet in de OtvbroedHüa treitkei de Uva fti chRocaneen he legers onder eea voortdurend en druk van de Bulgaren en Iluil ïitwre terug en bieden xi hardnekkig n legenabuid Aan het Z O ttal Pront Hot Fransche Corrtmuniqué van Oaaengd Oortogmieawt In Dcltachland Irelherr Ze ilit Neuklich tre it lii den rooden iag te veide tegen dd li kaoagrede door Boheideoiana daa iieu October gehouden bchrijvefl lii at uat reeda het punt van uilgang verkeerd was daar In een ttidb waarin de radicale trooq tngen xo wel rechts ala llnka ateUt zijn d middenweg aaugowebeu ia in iwt balang van het BtaatatMatuur gdaut ook het program zelve kan In a lijg vooruaaMa te punten bestrede wot den ï oo la de eiM h om den ataa vun heieg en de ceiuwur geheel u te geven niet aamwvivelijk en xanA zulke overdreven olacben maakt niea het uit den weg ruuoen van reoblivaa rdlge beaiwairea nog aleotata moei lijker Ue eiach voorte om verantwoordelijke miniaterfi te benoemen ea het begineel dal nieraaod rijkakaiia lier kan zijn zouder het ultgetfproker vertrouwen van den Hijkadagi waar oor dua de volkwvertegenwoor diging betrokken wordt in de verantwoordelijke handelingen der rege ring zelt beteetient in werkelijkheid nieta andere dan de t9rzij wtelilng van hM bondüLtatelljk karakter van het Diiltsiche rijk on beoi gt een oVer gang tot een eenheldkMaal j3aardoor wonh vooral de In deltlng van den Dondiara d bed reigKj Juliit doonlat het Kijk een bnmMÖat iK hieft het da groote mate van vaderlniwlallovende tcrarht in dezen w eithjorlog aan den dag kunnen brengen IM en Slaatii vorm te gaan breken la een politieke fout bovendien miag men ern llg betwijfelen of in het Rijk de noodzakelljlie mogelijkheden voor een parlementair regime beetaan Schrijver herinnerrt aan de nlotie van wan trouwen wejke de Itijkadag motover weidigende meerderheid iltbraeht te gen den Rijkalkanaener bij gelegenheid van de gebeurtemifls en te Za Feailleton de keüer wa uu vooroij nu waa net weer bij het begin var d n Qtoet men Jubelde en men verheugde lohi naiar het hart be on paa weer heftig te kloppen toen da joa gena nadevctok de irnve Jongeotf in parad ias Ue muziek apeelde de buUgenvaakteJ FranMhe adelaars vaaudele en ata daarda werden in trioinl gedrSgï Op h eenote en tweede garde regiment vt dea te voet de gardojagere de fu liere het hart van eiken Iteriijner lachte blij ha de Melkevera dan de genie veldartillerje en het garde husaren retghnent hetwelk de aerale divisie wa4 toebedeeld Nu ne tweede dlviaiel O men kende zi n garde procieia dat waren de grenadiem van keizer Alexander uU de Alexanderetraaie Nu het derde garde regiment van koningin i llaabeth de gardeeicfauttera van de Uitezleehe poort En dat w het Franz lofleph garderegiment uil de nieuwe FriedriobMiadae en dat het regiment der konin n en achter de geniecompagnie weer artillerie en de twee de UUosn hoitan van Moahiet En nu bhY l aard ngetr pp 4 aanhoudend bei pieveioel A hokltend boe gekI tt r Een luid ahl van bewondering nu kwamen ze do aller chitterendste regimenten üelijfwadit uit CSiarlotteniburg df gardekura aiere en nu nu het ah der bewondèlring veranderde in het ach van het laadeiirJeu de dragonder üs Berlijnache berichtgever van de l nited l re v heeft verlof getiad de werkplaaba au Krupp t beaoeken en beeft daarvan droadiooa een verslag g Meittd naar New Vork liet telegram la gedateerd lö October eade 1 emps geett er het volgende uittrekM l vau ZicÉi aaut aaMend aan de unifetandlgfasani trcit JCrupp heden de tocbeieltbeleu om de volgende week zijn 7ü l UJ werklieden oog uwt M IXK te vermeortleren teneinde de productie te verhoogen van granaten voor de inarineikanoonen die m en ver dragen Krupp construeert do groote Uertho a en deze marine kanonnen bij dtiizenden maar dit ia siecbt een gedeelte van de taak der grooteie kanonnenen inUnitleiabrlek van Dullatehlanid voor een nieuwe campagne van lllndauburg DU la één van de redeneen waar mi de voornaanüle Industrieeleu van de Mijnprovlncle en WeMtfalen overtuigd zijn lut Engeland zal worden verslagen Niet alleen beretri men zich voor om alle geboiriijkhedlni hst hoold l Meden maar ook wil nyen volgens de nieuwe plannen EoMan en de abriekevi In de valleien van de Roer en den Hi n die M granaten ledn e week biJ miiltoenen afleveren nog uitbreiden ifTen voorzit het leger vanvoorrailen voor den eiiu JatriJd liet I tie eerate koer gwlnrende den oortog lat jouriwliaien de wmkpiaataen van Krupp hebben mog Pbetoeken Ik hiA gekproken met db Ulrerteuren do fabricage van kanonnen en gmnaten bijgenroond en ik heb een indruk gekregen van Uultacblandi S reuaaobtlge plannen Men g voe t zlrh te Fasen zoo veilig voor iucbtaianvallen ihit de verdeitlgingli alterijen uit de atad zl n verwijderd Deze beechernilng ia onnoodig want de rook die zich oalg en naoht uit dtnlsenden schoonteenen verheft vormt een zoo dikke wolk boven de dolen van Hoor en lUjn dat de vllagers IhilMmrg niirh Mtlhlhelm noch Men kunnen ondarslrhelden ol boon verschelden mijlen tu chen deze steden liggen de laaMe luohtaanval heeft S kinderen gedood 01 het itWt bewchadlgrt van een hul dicht Wj Basen maar da werkpioataen van Krupp zijn niet getroffen geworden in wmlmige aleiiei werken 30 0tD vrouwen die horten aan hAoen en ronde hoerten op hebber Er volgt een beschrijving van gebouwen die ma reesaoblig zl n dat In een hof van een enkele opgiagploalK altijd een milllnen g rg ue dragcmdenf hier uit do kazerne bij de Halleaiehe poort de arme jongens de lanaue eeuwvrtkkenl Zij hadden bij Man lvTour awaat geleiaan hnn bloed haa geHtroomdl l en oittekere blik van Johanii Badokow gleed tanga aijn moeder onwitlekerurig hief h l den arm op alA of hij dien achter haar Ziwarten kap wihie ie gen Nu waren dj er d eentte uragoiK em bi wie Wilhelm alK vierjarig vri williger had overgeteekend Hij wilde het soo graag illj kon vandaar soo gomkiteUjIc Hjmo d thuis komenUnie L4eliBow op den bok bracht haar zakdoek aan de ooffen Zij kou er nyt naar zien hoe aobrikkelijk ihit wilbelDi niet meer mede Muaen trok lïi wa0 zoo n knappe Jongien gaweeat Het waa haar altfol lijgean harer broera o zuMer haii zoo graag zag F n fulfll WlHam had moeten ater en en koo jong nauweUJlitf twintig jaar Een huivering ging door baar lede oala liJ IMt in heel haar leven alet had gevoeld ZIJ moest zich of de lippen bijten om niet te weenen en daarna mgerdef zij ï4eh over zichieit waarom wa zij niet lieyer tfauia het eten blijven kokanl De meid wa MmSk maar voor het groWe werk Ie gebruiken Wat zoo die bij elkaar p iutXu l Ah zij die nieuwe braadpan naar niet liet verbrandan Jan zou het gedaan aijn tnet het varken ribbetje enjnlrrt heden ww mm aoo Hongerig In biltere zorg weende vrouw Lone In haar zakdoekl irete Badekow worstelde ook nwl ce tranen Zij zag hoe het gelaat van haar man celduaia triMe en bewoog Dat waa zij iu het geheel niet van hem gewoon dat h Ijznoveei aawloe ning toonde Maar atelllg Wiiheim waa de jongste gewceet en hij Johann de oudtote had de plaaui van vaoer bij hem vervuld Ja het waa hard een kind te verliezen Ue rla che vrouw met de blozende kleur werd bleek bij de gedaohte er aan LletkODzend streek Hij over de hooiden der Ingeperste tweeling en daarna kec zij iiMt Mep nioilelijden naar haar ohooninoeileK dat zg zich Merk genoeg gefi d had nrrl hier te komen Maar vrouw BaditiW stond vaal Haar kleine irnar In dp theupen braed boenïchkraehtige gpstalte hs uiefde geen ateun Harnie ftond zeer ki ni itoderl haar oude koning vooiWj wa kaak zij weer heel hditer Zij stond met droge oogen en sag h reghMDl ToorbU trekksa waarbij haar Jongste gediend had on ook gevallffli fttM bij Manr la Tour Zij had het gehoord en gelezan boeweel er waren 130 nwn 9 onderen de conanandant van het reglmient zelf andere moedera was het niet heler gedaan dan haar Het is waar RIeke bad haar zoon teniggekrenen bait kwam Paul daar niet juist voorbIjV Uanne Badekow ging op de leeoenataan rgeida er shih over fetzU zoo klein woWj rekte denhaUuit z j wilde aten sij moest alen hoe l aul binnentrok hoe hij zUnmoedm toeknikte hoe bij haar matde oogen groette hoe irtjn gansichegelaa lachte I aul kwam terug IJ verzuchtlge ammrt bracht het hart dertreurende maeder In op tand ai ineen benauwdheid hijgde zij naarluihl heet dreigde het In haar oogente dringen daar boorde Kij haardochter l ene op den bok afakkenonmerkte zij dat nJenlgoen der om denwagon staandea naar de In diepenrouw gehulde vrouw koken Neen I men moeai nlel weenenl Niet hier ten aanzien van al die inenskihenl lod In den honel wlat toch boadiep zij Wllleir In bet hart droeg want hij had nog onder haar hartgelegen toen haar Baolehow plotss ling was gekorven toen zij op en alleen met a de kinderen zat envoor all moerit opkonwn voorhuisen hol akker en vermogen moestzorgra dat de zonen ordentdljk opKroelden en de dochter goede huweUkcn ladon Wllheim kon zoo b ljlachen hij waa ds vroolijkste van aldo kiniWen fWor fervolcl