Goudsche Courant, dinsdag 24 oktober 1916

K rBërBLQK FRONT U K iroiM ulijti vuur üü L uit cherö ler ia het Jotirii fti Nog aiii v ïoea mei uitgepraat Ov r d faioieuDie vygutg üp weuLlrout de i uiiöiüüers n DiaaH u jaioenvan uie oftenaieveiL wfiltte zij b riiaaldelijR bootten n vn mii bet iüt dat hen waoht aiUer tw ten te bezweTbn De biNfeöeiiii uff van iu wrtiiebalk liim enburg tut opperbevelbebt r h tt uit Uw j0cd Qt fl eK b09 tc a J bypot ese ctet overwlmung bi voorkeur in Ku laud zou word ge jocbt l erechl of ten onfWbte h e4t inefu Hiadeikourg geuteld teitpeoover i ajkenhayn waorb dian de eerste eeavoortitao er ven operatief fu bet OoAen de laatste de man der operalieg iia het w ten zou zi n Nu i alkemha n verdwoen nneeodle laen dat het üosteu op eten voorg rond wafl gdkomen i e roilibaire eaic n zoutüen aidnid worden behandielü op die inamer van een parlementaire crlaia dte aabets zouüen eve utèe de portefouiijle veran Toegcigeven njoet worden dut liie politiek cikwijk d e uitkoineien va n de Htrategie vervfuleoht Meer dan é ongelukkige operatie in dten lüunjpee hen ooi log zal zonder tw jtel o deze wï ze haar verklaring vtai wanneer roen haar van nabij swi kuitnen besbhouwen te beiginaen inii whien niiet inval in B igiië jyicai zal itus niet luogen bawerèn dtat të begin telen dier KrijgHLiuLs t nooit zullen woruien vC r uiaHt en uat oen Jt te oeoorueeieui iLuoit buiiti oniuauï £ Mi wonueu iuingenoincm Men jtak iftilt niet l we totötaiKli ia met vetaiuterj Veeloer h eit die OQn jl iatia d r öritMihe nHliteure nmobt beta uvet jneof uuidjeli t heiu aan dien dag ooetn ti9deu Uo eenige van al d e geallleierdie atat a waarvan de necte rj aag aan d MuitiM bera biwu n korten tijd Vre l4 ec © en vegjevtex ende vreiJe ou geven Kouden tj rankrijk en £ jng lan i zijfit Hieruit volgt dmt die in anmn aait deze zijd n et woruten volgehouden 5 en dat naar niato der beeonikbare bul rtiifdieieD itt nogmoaia nMoet wo lien etraubt door eem krachii ieii toot In het Wett en dien vred © voor te chrijveii ö giepoogid moét wofUen die0e vre te te veg rtjge l door d uitputtdog dw verniK eid teg ncitaiv dier Üi dieze veronidleii leiling blieven dè strijénviddejen voor het grootate godeeite opgehoopt in het Weaten ot Ooaten wordt m er n ineeir eeu verdedigend ïront waar m a wegenfli die groote aietaadw en het klimaat d at de beweglingen verlangfeGaaant dicm vi and van L en nationalen grond verwijderd houdt jUe begimielea djerkrijg kunid achi neu deze opIuMVing detf te dluidieilijk aan te wijden wijl een otfenslej In het ooÊien niet gCflicbikt Bchi ni oui zelfs op e a vijand die volgen onz0 ondierütelUnig al betrekkelijk zwak wordt bewhouwit eeu beisilissieiul retfultaat te Seft eu Twee leg erfa ofdea hebben aiedlert houKSerd en dirie jarea oeze lllufrle gekoesterd N apoleioii in 1B12 en Hindenburg l ll 15 Bridea hebben cfaipltueuik geleden de eeratei ofschoon hij reetdkr te Mtoskou was d tMwedte op dten dfremipel van Rusland Maar die kejizerlijke re feering en hier willen wij onze onderstSlln dioor een voorbeeld opb ild eren zal de giediadite aan een overwinnlngavrede zelfH tengevolgie van vemjoeiaheid bij den tci ndtander mi y d heb ben opgegeven Ziji aou giesboeg ea kunnen nenven n et eera neer of minder voordeeliigie schikking die een gedieelte van oen inzet zöu redi ep en waarvoor het verkrijgen van een betrakkelijc sluoce vol ft ende zou zijn Zloh overgeivenid aan dleee die droombeekten die haar vóór d i oorlog hebben verblind zou zij bijvoorbeeid van meeming kumiwi rfJE dat ook al werd geen nieuwe beslissing in bet 0 h ten gcBooht een nidiwo terugtocht der RwAritïche Jegcirs in het binnen land politieke tro A elen zou te voorschijn roepen w lke dlezen teg einstandw genoeg vetrawakken zou onï 41e in h Wewten te dk en aarzelen en tot een rfchikking bereid te maken Wij zouden dan het val hébben dat potifleke bere ening de zulverheidi der strateglêlc e beginöelon vertroebelt en die tomaoieing deizetr begin lwi m zigt Op W oogieinblik k er ulete in 00 9ameniite4tin d r fronten dat elegeriiei g eft de werkelijke beiloelin gen van den keteerlljkeo g aea en iilul te loeren Kenne 1 6 vealeotiiig u Ji ötii iKr itiU n lucU awdcil uvnigea tijrt gieen betangTijKe veraiiftieu ïngeu ürjdergaan hug aityd iti twee dieixie vRtt lïet LhiÜtfeh ieger lu Iwt Wefllon n teiiiimw rw t ü éen taerue in uet Oötiteii fyD dcöé v eirüle ing ohtyit nog altijd te beaoitwu orden aau het göOB de BtrWfe afcheu va te MrategidChe bè us worden geac t Ajbierziiuis dioen op beidie froulon de Dulteche tro peu bun bent ow tetdUB voet vwor voet en niet dan dooi den vijaitd giedwongfti acbteruit te vn kwiMen kam aa gmti oorlogrtiaüiBn aanvoeren ter oploöwiug vani die vraag welk frojtt de IXitaulKU a voUi è a kuur n n kiezöni voor een meuwe offeneieve oginig JJe bedrijivigheid bli t giuoter in het Westen Dit ifi de eetiige vtluuui wa meeaxéare aanwijzing Ai jdpffoildi bli t éto feit TA altft a de b e naander om eik operatie al dan niét van be LieBeade aaj li te tnoen achipbreuk Mden is de ang cualiuid van dien vijand overai zooveel mogelijk gaande te houüeu In dit fpzicht iiju die huidige operaties voor de è tlieerden zOo aantdbedlgi ad nsogeli k De fluoceraen aan de Boinme vergroot door die bi Veirdlun die voortdiuren e activiteit op het italiaansicfae front 4e op Ie viüg V an h front te Halonikl dat vanuit de Verte de Rt 9iaich Ko nseenfliche operstiee begmutigti de iaval in TransJsiyvanié ea tenMo je hardnekkigheid van het KurBlsilideih olUmfiftef in UalieUfi vctrgeiz elld van üeb direlgender dirtk tem Noordien v a je Pripet heel dieae joiiaiettilike JBurop a idlu mianoeuvre bettnKieilijkt de b alulteiD welke d e Centrale iuog si f d hobbeQ te nemien e V9or 4e uitvoering waarvan zij in 1916 nog ateohtk over de laatsite mooie dftgen beschikken BlXLTxesüï la p 3 Wlldie kaManB Bii K B van 25 October Is da uitvoer vam wild kltóta nj fil vai beuknoten en van dktto verbodcii Van eten dttg der alkomMjjjng van dit besluit Kamerleden iii WJkSkxnntniMieiB De Tel meldt dat de vrijzinnig demnorailsohe idden dier Tvfeedle Kamer de heeren K M Teen ra ui jhr mr dr E A van Bereïdayh hebben bedankt als lid ler rdlappolen Poo niaU en als lid der anrdappelneel eoiiiniiaWe Crials Maatrf elenv Melk De miniBter van Lsndboaw Kyverheid en HaBdel heeft bepaald kraobtens artt 2 en 8 der Distribatiewet 1916 dat de consamptie melkvoovziening wordt geregeld aU door hei in zijn missiven van 16 en 22 September 1916 aan de comminarlsseii der Koningin in de onderichMden provinciën is aangegeven De piija die door de lever noien van consumptiemelk in rekening mag TTOrdwn gebracht aan dengene die deze melk aan de verbruikers levert is de winter prbdnctleprya 1915 16 De ptijs die aan de vef bruikera van consninptiemelk in rekening mag worden gebraoht is de winteroonsamptio prijs 191 16 zonder eenige verhoo ging of da winter oonsnmptiepr B 1914 15 verhoogd met bet bedrag waarmede in laatstgemelde periodA de prodnotieprija is verhoogd gewoi den De winter consnmptieprns 1916 17 zal behondens in het hierna té noemen geval dien van den winter 1914 15 met geen h09g r bedrag dan 2 cta mogen overaohrfjdea Hierbg wordt door den minister in het algemeen aangenomen dat in den komenden winter de marge tasschen den inen verkooppr s afgezien van dan door de prodnoenten te ontvangen toealag van 2 2 cent per liter in de grootere plaatsen niet oeneden de drie cent per liter blijft De winterlevering en de winterprijzen worden geacht te zgn ingegaaik op 1 October Als winterperiode wordt besohonwd een tgdperk van z a maanden aanvangende met den datum waarop da winterlevering en de winierpri zen in werking treden Aan de leveranciers van consnmptiemelk al een toeslag van 2 cent por Liter worden mtgekeerd boven den genoemden wintorprodactieprüs 1915 16 Aan de melkslgtera en melkinriohtin to zal ter beoordeeling van hef betrokken gemeentebeatnor een toeslag van i 0 P Liter knnnen worden mtgekeerd boven den winterconsamptia 1916 i6 of den met ten hoogste twee cent verhoogden winteroonsamptieprgs 1914 1 Mutribulie Van ijzer en Maal Bij Kon Bwluit van 23 de r i in e teld eene Rijkéconfniial e voor u dlatributi van üzer etk staal en zijn tn boveiiiieAoeldto conlmffiMe beooemd Ie lot Ud en voordtter dier oomni iriHie dte heer li J E Weiickeoach onMlreotenrgeaeraal dartitaatsmüjiien in Limburg oudtdkresteui van Oottvemementstjedtnjvcii lul N rl Isdiü te Kiravenhage i 2e töt Ud en oiider voorzitteiv de heer J U A ridder van dec Uoee de liye otKi tiooMhina eoteur van de adieopvt Tt in Nederlfuidwh Indig te fcQravenbi en tot advi torende ledlen de heeren F B eemnnn w 1 ri kiÉil verheidtaoooVulent te tf ravenjiage L K Mepcx w i rijkanijverii dsKoaJiulent te Tilburg on H Steketee w i njMoiJveiheidhcondulent te Ueventer k öfc ct De Sehecpv ut en de Ooilog ije Hi itigang van de iortuiui i e lei u ftslut uit l düttokm Ue iieu gere j ien van de uenianmiig üei roituaa zi n nier van iNe rUavcn aangm£tim n n neobea neuen voor den conöBtgenfcraal hun verklaringen iWgelegd 1 i e Ie ÉPtuurman M Moerdijk de ie uurmön A verwayen de 3ebtuurman J Kibbens en de leerline tttuurman U iloogenkamp vertoevenin het AritUfieldt tiotel HoogenKampneelt kou gevat Ik vond hem van avond in diepen slaap De andere iverblijven in het tehula voor zeelieden iiet zijn QB Uergaet Peter Klop dematrook 1 Jacob Bakker de llergaati ieter de Beer ée stoker SletSe BoUnc i iet te bediende Gerard Hort efcde Ru iin Bjornqvist De kapitein vier maehintoten vlar atokerfl twee n jatrozen een donkey man een tremtmer de siteward de kok en de tintnèrnmn wort ön vermist J Ik hoerde uit betrouwbare bron dat er nog een man te i over aan tand 1 gebracht maar ben niet in utaat gewee beveeüging hiervan fe krijgen Het verwonderde imj dat de geredden er na hun vreeeeliike ervaring zoo goed uitzagen De Uergaet Klop vertelde dïtt hij met twee matroze de wiaoht had op dek terwijl d © Ie en 8e oHloier op de brug wuren Kïbp wad op denultki k Voon n iret ohlp Om ongweer één uui ïïaterdag nacht toen de Fortuna ongeveer zes mijl vac d kik t vm werd hót vaartuig do jr een aware ontploffing mli Hcbeepö aan stuurboord heen en wepr geachud Eeoi minuut later ging het hip de diepte in iedereen aan dek geraakte te water Het t ohlp zonk ondier hi y oeten weg De Ie se oflicier en Klop slaagden oran zich ziwemimond boven wat te hoildien er de eene reddingooot te bert iken De raatip gie Sohiedde aoo miei dftt het onmogelijk waö de booten neer te laten öSp gereed buiteh boord hingen Door een wonder werden de zev n anderen geredi Zij lagen evenale de overiglen beneden te ivlapen teen die ontploffing plaattf had Zij 0to nnden ongekleed naar dek waar ook door de golven werden weggeefHield liet pereioneel van deananhiaekamer had ge kana mee hei leven terec den en ging met net tWïhip de tiepte in Een andere geredde matroo vertpl to dat de tlnAnermiaa het eerst in de reddingboot aan bakboord kwam lio eenige bruikbare daar die aan atuurbooid aan stukken was gesla gen De geuoerade matroos ging in dezelfde reddingboot maar deoaeeloeg om door dte zuiging van he zirjtende tjchip De tiinknierniian verdironk De matroosi klennlde zien vast aan den ralid van de boot die weer reohtop kwam te li ea waarbij nog eenandere man uit het water werd opgevtAcki Vervolgene bereikte de 9e officier behouden de boot De Ie officier en de andere geredden werden toen acbtereemvolgena opgepikt De twee laat ten faacMeni zich g durencte een kwartier op atukken wrakhout drijvende g tiouaenalvorena de reddlnghoot te bereiken Do Hn had zich alleen in de kl nMe boot geborg a waarin de andere reddingboot hem vondL De nacht ww zeer donker De geredden vonden etkaar door om hulp te roepen De reddingboot bad Uechtff één roeiriem over Gedurende tien uren STwalkten dege redden door en door nat over de zee toen eeu Engeldohe boot veravbeen en hen aan boord nam De Nederlanders preizen allen ten zeerste de behandeling die dj op het Engelsiche echlp ondervonden waar zij van droge kleederen werden voorzien en allo comilart ea symroaüiie hun ten deel viel Zij werden Zondagimiadag veilig naar Newhaven gehraiobt Zij betreuren diep het verUe0 van hun niiede 5pvarenden in het bijzonder van üaa kapitein die tijdena de cataMrophe in zijn hut wa enkelen hebben deii kapitein Jiooren vragen Wat ia er aan de hand Zij nWenen dat de kapitein toen terugging in zijn hut cm de papieren te halen Zoo ging hij met do buitengewoon snel ziniiende iMot in de diepte De bemanning weet niet zclier o het 8i ip door een mijn of dooreen torpedo tan onder ging Zijw te i MeoMai dat ée ontploffing zeerhevig wa j i TVee lijken van verdronken Nelderla ndert Kijn bij üa bourne aange 1 odd Bn m noiHpta ag Mm mdit oit IJmotdenr Door het ontplclfan vas een mijn fa ft de z oggar Prosper nit IJmuiden een bel uigryk deel der netten verloren Bet schip Mil bleef oube ohadigd ter l eok ge persoonigke ongelukken te betreuren vielen Temggekeerd Hen meldt ons i it Umuidep Hedenmorgen kwamen van de drienaar Dnndee opgebrachte IJmniderstoomtrawlers Hercnles Eepdracht I en Oceanic de laatste twee teUmuiden binnen terwgl de Heroalee op de thnisreis is De schippers konden geen reden opgeven wtorom zijaangehonden worden D oliipper vande Ëendraeht rapporteerde dat h was aangehouden niet in het afgezette gebied door een Engelsohentorpedojager waarvan fi awa wbooid van de trawler k amen eoh tschip naar Leith opbraehten en vandaar naar Dundee De schipper deelde mee dat de gevangen visch tegen zeer goeden pr verkocht werd j De Arakan 1 Uit Nêw York wórdt draadloos domeen Wolfvertegenwoordiger geseind Hier ontvangen berichten melde dat het Nederlandsche E toomschip Arakan op weg van een Nederlandschphaven op Borneo op weg naar Manilla den 30 Ang in volle zee aangehonden werd door een Kagelscpoorlogssohip dat de geheele post ipbeslag nam Naar verzekerd wordt zalgeprotesteerd worden en gevraagwaarom een nentrale stoomboot vetwgderd van het oorlogstooneel eepdergelijke behandeling heeft ondergaad De Arakan is een vrachtboot vap 6106 br ton van den Rott Uoydetiarr 7 Oct van Java te 8an t ranciaoq Hoe het jipmi dat bovenstaand Wtülbericht van 30 Aug thans pas wordtgepabliceerd is ons op het oogenbli onbegrgpelgk Red f De route door het Snez kanaal De stoomvaartaaataohumj Nederland en de Kotterdamsohe Ooyd znllep half Febrn hri van hetNvolgende jat weder als vroeger met hnn mailbooteh op de nit en Umisreis door het Siieakanaal voren Een der overwegingen voor ditbdslnit is dat de vaart via d6 Kaap te laèg daurt waardoer het In verband met het aantal hesobikbare scbepep niet mogelgk is om het groote passagiersvervoer te bevredigen Een andere overweging is deze datde gelegenheid om kolen in te nemepte FortSaid en te Saei ihans beteris dan vroeger Hbld De Caledonia naar Brugge gebracht Omtrent het opbrengen van de Caledonia naar Zeebingge verneenA de Tel dat in den nacht van Zatei dag op Zondag plotseling ongeveer 20 Doitsohe officieren en matrozen aan boord oversprongen van Dnitsche torpedojagers die langszij waren gekomen In den morgen arriveerden men t Zeebrngge waarna de Caledonia verder naar Bmgge werd opgesleeptDe behandeling die men vandezgdeder Dnitsohers ondervond was nten oorrect Te Brngge mocht niemanivan boord De Dnitsehers informeerden of et voldoende voedsel aan boord was eü boden aan proviand te leveren in g val men te kort kWam Op verzoel van den kok werd er toen orood aai boord gebraoht De scheepspapieren werden aan een nanwkenrig onderzoek onderworpen De lading bestond nit steenkool et machinerieën Uit de papieren bleek dat alle aanwezige goederen door Nederlanders in Engeland gekocht en betaald waren zoodat de lading dus het eigendom van Nederlanders was Op grond daarvan hebben de Doit scners vr stelling van de Caledonia besloten De lading zelf was niet onderzocht Het Inik is zelfs niet open geweest Maandagavond kon de Caledonia nit Zeebrngge vertrekken TWEEDE KAUEB Vervolg Grondwetsherziening De heer van Doorn u l betoogde dat het kabinet hetwelk toch een concentratie kabinet ia met een mee uitgebreidei grondwetsherzieiüng had moeten komten € n daarbij de troonsopvolging ondier de oogen had moe ten zien Het een der laatste dagen ingediend ontwerp tot wijzigihg van de toelage der Kamerted beabhouwde alpr ale een verwijt tot de laden ucr AaiHer gerent iiet gaat niet Aan wanneer cfc ICansor van Hepteiit 4er toC iIntt vergaderde de ladeu die met alle vergaderingen bywonen van UchtverzBliB te bwcbtistigen uo itwciïtie van evenredige vertegenwoor ging boBchouwufe Jir ais st adelijk voor do veirbrouweneband tua Ji m kieoatd en geitozenen Dat E V in ait 8ü als eitxk i neergelegd betietrdo spr aoer Spr ging wat art 19a be eJt jcH de Kegeeung vüoivteilen tn dö al gelooft öpr uiet aan alle aeiioane vooTepiagellng6n die tha wslraMt Voorgnsteid tipr herinnerde aan de houding der Hociaal denilocj aten bij voorfttellen door de libeiralen gedaan ter bevordering van tóH ondterwl nn door de sooiaal dieiiMt Sraten zoo wordt geschermd u et te zeggen de liheralen deaian gooit iet voor de openbare atóhool öpr beriep zi h op de nagedadhtonl van Dr D iio0 die zooveei voor het ondeawijp dtwi Spr geloolt niet aan Oe waarborgen die men wil geven e t de bijzondere atehool aan dezelfde eisohen al vöWöefi ate de opeBbere tehool D beer Benmer a r a rak het algemeen kiaareoht diat naar zijn liwU niet £ So te verkiezen is tmdsit het volk wyk zondfer algemeen kiearsoht intact bii t let n afgevaardigden Het vroyiwenkiesreoht wenskïhte épr niet gfeen wettelijke géKjJïfeteüing van man e vrouw even min pairtet vrouwenkiesrecht jje vrouwen h ben het kiesrecht niet noodlg door het klasirecht te verlangen woroten die vrouwen ontrouw aan hare natuurlijke iiuitlcten en zullen hare onnatnirlijke nolgingen bot vieren Door éau het oordeel der vrouw over te laten weilke fnnctle zij wil uiloelenen komt zij in strijd met Gofi woord Van het vrouwenkie recht voorziet ajir de grootste oneenighed m De vrouw kan alle wisheid die zij heeft ten bfl te geven ook zonder dat zij In de Ktuner zitting heelt door die wljslbeid aan oé Kamerleden over fe loggen De vergadering wetd daarna verdaagd tot Dondteratiglmlorgen llj uur ad Oost lndlë Onlnsteh in Djambi Qfflcieol Bij het Departement vanKoloniën zqu de volgende berichtenvan den Qonver Gleneraal van Ned Indië ontvangen Ondorafdoeling Rawas De hoofdleider van dan opstand lambit is gevangen genomen Drie voormannei Van minder beteekenis moeten zich met enkele volgelingen in de bnnrt der petrolenmvolden ophouden en worden door da patrouille De Quant achtervolgd Bij een treffen in de nabijheid van Soeroelangoen Rawas is een honderdtal opstandelingen bqiton gevecht gesteld hetgeen en die en mdrnk maakte De bevolking keert op weinige uitzondering na naar haardoesóena terug Het verzet dat gehe gebrctken is móet in de marga Boekapindah Hilir zgn ontstaan In de marga OeloeHawas heerschC nog onrust De telefoonverbinding tussphen Palembang en oeroelangoen Eavas is hersteld Afdeeling Moeara Tembesi Alle doesoens tnsschen Moeara Tembasi en Soeroelangoen Djambi z n weder bewoond Afdeeling Moera Tebo De bevolking der doesoens langs de Batang Hari boven Moeara Temjbi heeft zich bereid verklaard de daar toevlucht zoekende opstandelingen op te vangen en uit te leveren Tabirstreek Kapitein Brasser bericht nit Tama Garoh dat de bovolkia Haar haar woonpl tsen terugkeert eo e ommststokers helpt opsporen itedengde Berichten Maandagmiddag geraakte K v d B te Zait Boiünel dóór verkeerd ttitwyken met zgn rgwiel onder een militaire vrachtauto tnet gevolg dat hg in den nacht van Maandag op Dinsdag overleed Het onderzoek heeft aitgenuuüct dat den antobestuorder geen schuld trdt tiistema dit hei ben aam den Veedijk onoler Uttei um komtmeizen tweeamokkelaai aar geet hoten de eene een skildtat nit Bmcmwr kreeg eenachot in den rug de ander is ea burger die zwaar gewond Daitachgebied neerviel S B Ct Te Waalwijk heelt gietereo een Belgi h vlncbttdiqg en aanslag gepleegd op aijn kostjoHrouw Meteen aohrarnMB tracntie hij haar d n hals af ta nqdsD i en BeigiA h geïnterneerde die juist voopWJkwam i t de haód van den man met een ok U tinifen waantoor het mee viel Deze zette het daarna op n loipen acbtervotgd door militallMa Aab het station dprong hij li een sloot Militairen haalden hem er uit eol velden hem aa de politie over De w verwonding van de vrouw i niet ernstig Ougetuk e Harderwijk Itea meUt ono uit Harderwijk Bijhet alohijtejhieten van het garnizoenbed gis middag een zeer bijzonder ingeval ptaatë aa der Idaten meteen p oni etok het geweer willendedchoorjnaaken kon dëóe niet meer uitden loop treicken waarom hij dehulp van een kameraad inriep Juistwaren ze samen aan t tnokkeo toen en schot afging het geweer bleek♦gela n te zijn De pomlpstok vloogden helper dóór dte bami en vondin den bovenarm een uitweg DeBjan werd onaniddellijk naar het hosLpitasl vervoerd Wat anders Hevfguw had n nieiuwe ct uaNAiode gehuurd en foiidteepdto aoh zeilt In dezen tijd vau gedienwtlgenjiood De godaper mng wa uitbetaald en ailee afgehand Nog geen paar weken en de hit wie het werk tgiroeid wa zal vertrekken en haar opvelgrter voor dag en naeht haar intreidB djoön Maar i Drie dagSn later brengt do post mevrouw een brief van dto nleuiwe gedienstige Er zitten twee zllverbond to dö Wruggezondèn godBpemnlng En h liegeledffend schrijven mBtedcouufl voor dteize mindteir correcte handywjjoe zegt d Be te Betreoren maar ik heb ontdekt dat ik aanleg heb voor ehiMeren en ik word abhllofeireai Stadsnieuws ÖOUDA 26 Oct 1916 Bottking i oor overgiroote drukte in de rookerijen sullen de voor bokking g edane bestelling voorloopig niet teedfe geregeld eri tijdig kunnen kunnen worflem uitgevoetrd Intu stïhen wordt alterï beproef om deze Stagfnatle van zoo kort mngelijken dkiur te dkien zijn Versbhe zoSvUsloh In verband met de ondecvoiaden uxieilijkheoeu ter zee zullen vele IJmaidenaiche travplenö voorloopig niet meer titvaren en dientengevolge de aanvoer van versöbe vlseh zoodanig venniïKieren dat geen voldoefide voorraad aanwazif HL ojn alle e telllngen nit te voar De aan öVoertle zeéviaeh zal derhalve zoo gocö mogetqk over dever i Ifend geiiiieenten né r evenredigheid barer bestellingen word en vertl ld 3e A bonnömientevoorfltelHng Alé dertteiJ abonneiöteÉöVooraitelling wi lu e J onUierüttg J iNov Malt ör a a m ier Niouwea bclwuwburg wordt gegeven zal wunien opgevoent M i i atito uit llonnedr i lnppel m 5 iwtfrilVen van l aaï GtfvanTt iii 94n tMxuen p die davie Be inann Sohmldi Crana van liO k ni ty lieck Kaminafci en Öwarte on dé iieeren Oor van der Liö i Melattrt Kuyö la phopeüe AroelOi en Höo Hieroodlei eenige tlteah ite nH rerenpiie a N R t Onderlioudlend blijfl liet en h©t publiek lachte dien gan acl n iv0nd Pit gir ppige ttik itf k er iMe ilEvgiheÖpel ra vo irtr e Vadiefrlan Kortom het waö ijn gehwl een zeer gioede vertooning Een Jubileum De hoer Ad lf van Dantzig viert hetlen alja jubileum aan de Konlnk Ujke Btearin i Kaaraenlabriek aaa welk inc ueitineele onÉenifflaünig hij genUHnde 26 Jaar rwbcai ea i tö cortötlpondient waarvan eiwh U 19D7 ala procuratiehoudier Ter herdieoking van dit jubilewiil werd d e heer van Danibz hedieswnör gen in zijn inet bloemen getooialjiu r au aan de faibriek nanïenö Directie en Coin Qiieisfe riflten diooï Om heer I UsleH de üc pOpP ia bartelijke ewoordingeu toei proken © n gelukgewenöieht waarÖ aajn arbeii in MaatA éev vemiooteichap metgiroote waardeering werd herdJÈiioht Aan hl ie waren dien jubilarie tal van bl o mMliakke n baaoi waiöronder er wianen van Directie en yan Coirtmiiflbiariöeierj titer VeoiÈOOtBcbap alÉbok van d F dlerati i van Mercuriua van welke vereenogtnig dö jubilarie vioepree9d int y Zoowel van fl ZjiJ van zijn colji tf ató vaa eldera ontving de jubÜari hedlen tal van geluk w r riehien die hem dieteen tot een zeer aaag SMÜMen giflctenk M ben gcnmiakt Boskoop Voor pr ikant der Romonstrantsohe Q meente alhier is het volgende al E habetiaohe viertal opgemaakt ds B Hontgagt te Nieuwkoop ds A Jager predikant wadnk ds U A A lindem te Wadding veen ds R Miëdems te SNshoonhoven Oudewater DiBsdagavond geraakte een paard van een hier verblgvende troep zigeuners verward in het touw waarmede het was vastgebonden Dientengevcdge kwam het in een sloot terecht en verdronk Reeuwijk DE TEMrEL Voor ite betrekking van hoofd dter school alhieir hebben ilctl 16 doilirfttanten aangemeld SZoxsast t Nederlandsche Opera Zoo lö dan Uoiida mede ie eer te beurt gievallen da ederland0che Opera in dien Sohovrwburg te zien komien Wij zeggen de eer omicËat wg het inderdiaad als een ooderaioheiding beflichouwein dat in onae provincicMad VooTöltelllngen worden gegeiven alfl de Ne lierlaiidöeiie opera zich tot taak sitelt He4ib€Si wij reedl eerder onae warme inMenftmng betuig d met hetenergifk pogien van dte n heer Roopman oip aan Nederland te willen even een Ne lerlaml iohe opera hetoben wij on s vetlBimgA ov r oie totstandkoming dezer nationale ilidïeUin van kunst thane nu wij gehoord hebben en gezien hoe ózfi NedertandBche opera zelfs in die provincie opvoertngeni geeft nu brenigon wij in ïe eerste plaats huld aan dien onidlBrnienjenden geest e die o Ned erlanK i±e Opera heeft gegroo esit Dat ie een cbad van energie en dlurl e l 0woa Sering wekt en groote waaniöering De heer Koopman toont hiermieKfe oen ver trouwen te hebben in den kunatzin van het N edlerlandiïiehe volk dai ongetwijfeld zi onderneminig aitctunen zal door een blijvendl belangetedling daarvoor te toonen Het ezeiaï ap van dio Nedierlanc ho Opera mag geroemd worden die leidende peraionen ïe aolislten en het orkest de baste krachten dSe er zijn maken r deej van uifc Zoo id er gflkonrai eera gteheel dat getuigen geeft van het ffitreven dtelz NetüerJiuuJ e Qipera een zoo hoog iHogej11 sftHudpuBt te kunnen doen inne men De op siOTin flf van de opera lïo hèm iff hielr giirtBHfcVonid een glorie geweest voor den directeur n zijfi ge elachap on met het minst voor de Het heeft dien direeteuir Koopman et den bap mieaBt9r vaa tl Alte met kranten ehuldtigld bloemen m groote veracheidieniheirf zijn aangerflragen tot betoon van hulde aan Helene liorneman on ai uiting van vreu e voop haar ob nwten in dH gléaetóchap hier Bij dteBe eerste opV ering past geeQ detailbeöpreking De totaai indtuk dift wij hebben gekregen is dieze fllat deze Nederiandöehe opera zich zelf hooge eikichen fltelt dat zij haar opvoeriUf gen tot in detail gtoed verzorgt or ke t fliolisten koren decord regie aan alled wordt volle aaiudaoht geschonken opniat het giöheèl goed zij in dten vollen zia vba het woord Wij hebben an de opvoering vaa Bohèöie waarop wij ndet nadler Ingaan genoten van het orkeat welk eichoon esi8iem ble door den kapel meeeter A van RAalte kranig werd geleid en Van den zang en het heerlijk flipel der artiaten üok de koren waren gioedl De decorri van le Nederlandöcha opera trokken in het tweede maat vooral in het iTerdte bedrijf zeer de aandacht Bij monde vftn d heer Kroon werd Jfnh directeur Koopman najmiens de afd Gou da van het alg Nedi Ver bond gehuldigd ató oprichter dözer r ationaIe opera en bevort eraar van W NederlanKÏalchen kunstzin en wer hem een krans aangeboden waarvoot de heer Koopman cankte Het pnhllek heeft zloh enthoueiaA betoond het waa g l me zijn applane na elk b ijrijf irtoe irteermalen worden gehaald Bij dteize opvoeïing is opnieuw gebleken het g rék aan orkeetruimite Wanneer oper opvoeringen alai deze nu geregeld in Goud zaïUen worden giegeven aal het toeh nooddg zijn dat diaariii wordt voorzien AABKTaSBIOBTBft Gouda 6 Oct 1916 0RA2O N Zoolang deze toestand in den graanhandel voortduurt znllen wy geene noteering modededien ViiHAKKT Melkvee rad aiDvoer han del en prijnen blijvon traag Vette varkenSf goede aanvoer handel vlug 4t i 51 ct per half K G Biggen voor ËageUnd geen aanvoer gere Biggen goede aanroer handel vrijwei i io i ƒ 1 40 per week Vette Schapen itd aanvoiür BMdd traag i4 a ƒ 35 Lammeren geen aanvoiar Nuchtere Kalveren red unv handel vlug ƒ ia i Graakftlveren red tuiQvoar handel vrijwel ƒ 40 A ƒ no Fokkaiveren ƒ 18 X aS Eieren red aanvoer handel vlug per too ituks is i tt t i Boter red aanvoer Handel vlug Goeboter ƒ 0 95 k i Weiboter 0 80 k f 0 90 KaaBmarkt Aangevoerd 104 partqen Goudsche kaas ie soort f 78 a f80 zwaardere f76 a fSa SO aasoortf 74 f77 gestempelde f 82 met conditie Alles per 50 K C HiM del vli Laatste Berichten Aan het Westeiyk Front PABIJS aö Oöt Officieel DeDuitschers deden achtereenvolgens drietegenaanvallen in de streek HaadrO montDouanmont die echter alle mis lukten Het Fransche Iront bleef overalintact De Fransohen zotten hunne vorderingen ten Oosten van het bosch Famin en ten Noorden van Chenoia voort Tot nu toe v en reeds 4500 ongew onde gëvftngenen geteld Zestien £ ng sohe vliegtuigen wiei pen 23 October bommen op dehoogoveiu van Hangaadange waardoor branden aangericht werden Thans hebben vliegers waacienomentdat door dezen Inohtaanvu gro eschade is veroorzaakt Aan het RoemeenKhe Front De toestand in dé polvo ja PETROCmAD 26 P PlU In v r band met het offensief van Generaal von Mackeneen in de Dobroedeja wordt er op gewezen dat de Ponau zich m het Noordan van de Dobroedsja in verschillende takken verdeelt en een byna Qooverechriidbaran slagboom vormt voornamelijk aan den benedenloop van de rivier Riet hare talrijke uitgestrekte moerassige lagunes Men kan daarom verwaphten dat von Mackensen zich met va dit moeildk toeffankelijke gebied l wagen doch op rt ie die hy thans bereikt heeft zal stand bonman tn afwachting van de resultaten van itt offensief van voii Falkenhayn in Ze e4burgen te meer daar bet Rusa adiftoe meenache leger niet verslagen ib doch in uitstekende orde terugtrekt vpor dfeb r umeriek sterkeren vijand Het BuBSiach Roemeensche lefccr blijft eei gev arlyke t genata r en nettnt eie gunsttge yó Ve Wi v elk beschermd woriit door het moerasaige stroomgebied van dfen Donau In Griekenilttjid l KArvKi üWi Jd vet ipart Vol eiii u © i itiniviurtar Zicattln öLHnjUue i ari iine cuiH OiW Mit van ue i asltT tsacbruhtói het voigeinieuaii sarfiiiuo uc vörüuiJiiitiQig der juwt ni tüt Aoniiig ivuiifetantijii ea veia elot Jriet oiucieele Lin Keni iwi ihark aan oanoen gciegHJI en loüer kjui net zujne er vau deoLKön of zeitoehouiiuit M Kan met aan de itfi Hta voorHichreet Naawt net olticieete vjrietoenland bestaat een nieD otiicieel dat van V eiiiioioe hetwelR ook zijne tiegjeeling heelt oio wiet uit aroneologep be taat maar uit niaanen die in de UrieiiBiche taatKuude reeds ieis gleprettteerd hebberii iot heden 10 oiezereg eearing doo r n lemttMtd erkend hetgeen 21J ook nJot herft verzocht Doet iij int echter hetgeen omiiliddellijic ge tiehieden kan dan mioet de iüntenteeen bêflluit nemiien Tot voor eentgeilöigen scheen het no © als ziagien deleiü aide perironiwii der Entente eenanderen uitwegi Ihahfl wordt hetvoor zc or geihouideB dat Vemzeloaien zrijne regeeniig erkend ssullen wolfden indien V eniaeloe het verlang De aieh nt inderdaad zcijne laatstetUua iën verloren te hebben Zoo hijtot nog toe miooht gedoofd hebb i dat het zondier een burgeroorlog i inafloopen zuo ia hij ti ine veel tfèèpti her en m dit geval heeft de Entente geen reden h verder lUuaieöte maken De Bdaani OHRilSrriAiNlA 26 Oct De kapiledn van do Edaïa thmiöbehoorende te Chrtaitiania telegrateeirde aan zijn reeden dat het alchlp niet naar Bmlbden Sa opgebracht doch in de Noordzee getorpedeerd isi De beïnanning aou ecbier naar KnUbdeti opgehraefat sj ijn ï n Dui ta oihla n d BBRiLTJW 25 Oct Part Uit KarU rLhe wpiidt bericht dat in Neuütatdt en aan het Titinleer in het Zuidlen van het Schwarawald giSicrmorget om 5 uur eene hevige aard beving is waargenomen waardoor de voorwerpen in de kamieriE wankelden en de veubters trilden Er ds hier ötprake van een locale aardibeving Ter zee Volgenö emi bericht in Ceeithninarb Folbiblad irf het Dag van thotntheim n et een hovitlading op weg vau Arrhangel naar lüngeland Woensdag Ie U uur dndonfpewt voor Verlenraag door een DullaiCiien oaderaeeör tot zinken gebraoht De EenKilt Vo g mHl oen L la yidB bericht ie het Nederlandtatehe fli i Bieöudajic te Vü Ia Conatitueion ArgentinlÖ binnen geloopen De groote ketel ifll zwaarb6a ciha Hgd en lekt wegeaibi enstoomhdruk van 260 pond tms donke ymantyoft de aichuld lijdelijke reparatie warden aang ibrachl De opstand In Djambi Officieel BIq het Departement van Koloniën is het volgend bericht van den Goavernour Generaal van Indifi ingekomen De Oontroleur van Bangko telegrafeerde dat de patrontlle van Meragan is teruggekeerd en 6 opstandelingen waaronder verzetleider gevangen heeft genomen Kolonel Kroeser seinde nit Moeataboe Torken dat de bevolking van Keramio aan de Zambesi en de patrouille onder Init de Jong een leider wel 3 Volgelingen uitleverde en dat in de afdeeling Uoearaboe aan de Zambesi de medewerking der bevolking toenam TWEiSDE KAMEH Vergadering van Donderdag 26 October geopend te 11 uur Voorzitter Mr H Goeman Borgesius Grondwetsherziening Voortgezet worden de algemeens beschouwingen over de wetsontwerpen betreffende de Grondwetsherziening De heer De Jong u l zegt dat het voorstel van de Regeering inzake vrouwenkiesrecht teleurstelhng heeft rewekt HQ beteogt TDprts dat er geen reden Is om het vrouwenkiesrecht rcJeds n it thans in te voeren en om selectie te miücen tussches de gehuwde en ongehuwde vrouw Spr hei innert usma aart het dest ds door den heer Troelatra ingenomen standpunt dat hy eerder het kiesrecht zon toekomen aan dea eersten den besten baliekluiver dan aan de onontwikkelde vrouw zooals de heer Tj deman wilde De heeren Albarda en Mendets Volkomen jttiat Het dameskiesrecht De heer De Jong uX verklaart verder vóór het anteftdement Van Leeuwtti te ziAen stemman HÜ tal aan art lï 2 zijn stem tnvA maar verlangt waarborgen komt o i de criti van den heer ter Laan op de vrjjzinigen inzake onder szorg Spr zal mei de Regeering meegaah mitJ de redactiewijzigingen in het artikel de geopperde bezwaren onfiervangt De heer NtArehant v brengt hulde aan de Regeering voor de uitvoering van haar programma inzake Grondwetsherziening De beide ontwerpen zjjn elk op zic zelve te beschouwen al ontbreekt het por litiek verband tusschen beide niet Spr beemt ten aamion van het klét cht het standpunt m dat het niet inferept is met hst staatc Mirgersch doehidAt onthouding ervan wel als rechtskrenking kan Worden gevoeld Hij bes 6 t de theorie van het historisch materiall m t gaaf ntet aan alle ideoloop den ecohomischen otitder maatschappij uit t gische fée i wikkelinipiIMp sehalcelenj De zitting duurt voort Oproeping Lf ndstonu De Minister van Oorlog heeft be paald dat van de vroeger voorloopig vrggintelden van den Landstorm mo n opkomen In het tgdvnk van 13 26 November a B ambtenaren in vasten diens werklieden en tijdelijk personeel bij de artillerieinrichtingen Tusschen 13 en 18 November a s ambtenaren werklieden en tydel jk personeel by het Rijksmagazyn van geneesmidder len ambtenaren mindere geëmployeerden kleermakers bnitenwerkert en tgdeiyk personeel by de Centralen Uaga ynen van militaire kleeding en uitnisting werklieden en tydelijk personeel by de militaire verplegingsinricfatingen leden van de commissies voor de verpleging en verzorging van leger en bevolking in Union en stellingen en leden van de aansohaffingscommisBie van voorraden verplegingsbehoeften voor het leger In de maend December a s personeel behoorende by bakkoryen meelfabrieken fabrieken van verduurzaamde levensmiddelen kleer en schoenmakeryen met welker eigjanaars of directie contracten zyn aangegaan tot levering voor het leger personeel by aannemers werkzaam met wie op het tydatip van het oproepen van den landstorm contracten loopende waren voor de levering van oitmstingBstakken of grondstoffen ten dienste van het leger Besmetteiyke ziekte in gesinnen van miiitiikiren Na en dan komt het Voor dat zich gaVlülen van besmetteiyke ziekten vowj n in gezinnen waartoe militarnf behooren welke gevallen wanneer die militairen geen beroe pttmiUtairen zgn niet onder behandeling van de officierea van geaondl eid en ton gevo e veelfti niet Ier kennis van den piilit iren geneeskundigen dienst znllen komen Aangezien in de pnbekendheid van den genoeskundijjen dienst met het voorkomen van be smettel ke ziekte in gezinnen wmt i toe militairen behooren er ge u J Bchnilt Vftn verspreiding van ziekte in het leger zyn de burgemeesters nitgenoodigvi hiervan mededeeling aan de inspecteurs der volksgezondheid te doen die dan op hnn benrt daarvan eer mededeeliug EbIlen doen aan den inspecteur vanden geneeskundigen dienst der landmadit Stoomvaadiynen Rotterdamsche Loyd Mftdioen 24 October an Padang Djetnber 24 OotOber van Padaflg Sindoro 24 October te Kirkwall Jakatra 23 October van Kirkwall Amelandt 23 October van Kij J wall Soerakarta 24 Jctober van Gibraltar Holl Lloyd Frisia vertr 23 Oct van Lissabon Hollandia thnisr arr 24 Oot te SantoB Stoomv My Nederl Billiton thuisr vertr 24 Oot lÉnFalmonth Rembraqidti thnin vertr 23 3 t van Laa I lmtts Kon Ned Stoomb My 4 Oalypio vertrok 26 October nAmsterdam naar Baltimore Thenns arr 26 October van Afisterdam naar Kopenhagen T7 A I5I A Een hnwelgk op proef De bewoners van MadjigaaoEir zijn bepaatd eer verstandige mensclien Een verloving zooals bij ons gebrjiikel k Ia keoneu a niet beeft voIgiKis bin ook geen nut fSij siniten lieVer een z j huwelijk op proef en dat op zeer jeugdigen leeftfld Een meisje tassohen de 14 en 16 jaar verlaat op een soeden dag het ouderlyk huis en zoekt haar aannidder op met wien sij een tgdlang in echtel ke gemeenschap leeft Blijkt het dat do twee goed met elkaar overweg kannen dan wordt tot een haw lgk beslota w arbjj de feesten een week df langer dnfen WiS t de harmonie n galaens verstoord dan verlaat het meisje den jongen man om na eenigen tp haar gemkbijeen anderen jonkman te beproeven Jm Khaate ea K iQi Hó ond zfln Tolks ilren Het bigkt dat in 1686 gehuld zijnJan Olaasz trekwerker d i weveria de Anjelierstraat en Oatfaarina Pietera in de Tninderslraat te Amsterdam hij 22 zg 28 jaar beiden warenhet schrijven niet machtig j Negentien jaar later heeft tiUn haai maiSi Verlaten en ia Jan jQaaasen bij een andefö vrouw gaan woif n de Qeretormeerde Kerkeraad bemoeide zioh in 1706 met het geval Jan laaaaen die toen woonde o het Fransche pad in de Moddermatfsteeg dat is dus in een slop van de te Mrdige WiUemstraat Wilde ach niet meer verzoenen met zgn vrouw dit hniade io de Anjeliersttasit dit keer aan het eidde bg de Lijnbaahsgracht hy was slecht door haai behandeld en het bleek ook d t de draqkzncht baar te pakken bi d Ziedaar de nuchtere feiten van een Jordaansoh hawehjksfeiten 200 jaar geleden wwtrraB de aoteon tetfttij den hnmor van het straatleven m van Jan Klaaaaen s Poppenkast Ün stak van onze nationaliteit z n gaan uitmaken J W E in Amstelodamum j = i = Telegrafisch Weerbericht van het Koninklgk MeteriologisihInstituut te DE BILDT Hoogste barometerstand 774 8 teHaparanda Laagtte barbmeterstand 751 3 te den Helder en de Bildt Verwachting tot den volgenden d j Matige zuidelijke tot westelijke wiadzwaar bewolkt of betrokken met delijke opklaring waarsch niyk regwibnien zelfde temperatuur BUUüEttLIJKE 8TAN GODDA i OEBOREN 22 Oct Nobertha Mnia Cornelia oudefs VT F Heshnsiua en M P A Voerman 23 Johannes ouders O Brands èn W van Haaften 84 Willemina ouders J de Bekén O C de Jong Johannes PhiUppus ouders L Huisman en H M w altz 2 Naoae Abraham oudersJ H Prevoo en J Hoogteijling GEHUWD 26 Oct B M van Werkhooven en E Nootenboom J TS Stfeefkerk en 1 L Sohcjten J van t Beol ea 0 Lotodetsloot 1