Goudsche Courant, zaterdag 28 oktober 1916

der Jaarbeurs binnenkort eenige zekerheid hebben omtrent bet get l s on sterkamers dat verlangd wordt Het Bestunr dringt er daarotn opaan dat fabrikaten die over deelneming denken iiob vóór 15 Nov tt s aanmelden Jf Na dien datnm zal geen eekerj R kunnen gegeven worden dat de verlangde plaats ook beschikbaar zal zijn De Zeppelin CWÜcieel bei icbt Uil te ingekomen rapporten omtrent het overvliegen vaii Nederlandsfh gebied d r een Duiti h luoht h ip op 2i aezer ia g b4eken diat het lachtvaartuig nabi Vljlep Zuid i intburg te 6 uur immlididlags boven het Nederlamlölohe territcdr is gekooneii en daarop üijn weg in Noordi Weeteiijke richting heelt g n wn n over üeule liergeyk Valkenswaard Nieuwendijk en Werkendamï vanwaar het zijn koer h e t g w ig en Ooatwaarta over Weetervoort naar Dnitflchlano is teruggekeerd Het luchlMChip i op vem heidene plantain beschoten In de onuHlreken van Werken i4n heeft het voorwerpen mtgeworpenr ol laten vallen Het van RegBarir g welge ingeeteldi onderzoek van de gevomten fttukken heeft aangetoond dat dteze vernïowtelijk afkc mHtig gijn Van reservoiral Met leUerheid kant woidsn vatïg fitald dot zij geen onderdeden zijn van sj rjng oE brandprojectielen De Beg ciing heeft teraton Hr ÜB gezant te Berlijn opge flrage n ter zake van aeBe nieuwe atehemMn vanhet N torlandleWi gebied opoi eenDuitaoh luehtfibbip een ernalig vertoog tot ofe Dnitache Hegeéring tfe richten f i Of 7oaiadhui5steeq O Rotterdam kloven ruwe en sohrale huidj I terhanden en wintervoeten wondI jes van allerlei aard genezen snel I door PUROL 14 in doozen van 12 i 25 en 75 ot Verkrygbaar in Apotheke en f M Drogisteryen De namen der 1 plaatselijke verkoopers staa in dit blad vermeld bij de advertentie over thoeatmiddelAngabottbon K R A S fER gouw GOUDA 28 Oct 1916 In vroegeren tgd Als overdmk nit het Tgdschrift voor EcOBomiBche Oeographie is versohenen een werkje van Dr H Blink Nederland als Tainbouwland ïnteresante historische mededeelingen worden o m daarin aangetroffen omtrent Gonda Boskoop en andere tninboowgebieden in Zaid HoUand Omtrent Gouda lezen wg In de 16e 17e en ISe eeuw w ren de tuinen voor groenten frnit eo bloemen nog meest nabg de steden gevestigd van Gouda wordt ver haald dat deze stad in de ISeeenw door kweekerijeo en enterijen onde naam voor boomkweekerijen Red omringd was Alle tuinen om Gouda en in de Korte Akkeren waren met hoornen tot in de stad toe beplant waardoor in de grafelgke tijden de Vruchten en druiven van ter G o a d e de beroemdste van Holland waren en voor s graven tafel geleverd werden Maar met het versterken en bederven der voorsteden werden die kweekergen er op verderen afstand verplaatst Ër staat niet bij of zoo de ent er y e n te Boskoop kwamen Daar er dioht hg de steden geen voldoende tningrond meer beschikbaar was had er een expansie vali den tninbonw plaïts naar gnnstige plaatsen op veraeren afstand vooral ook omdat op het platteland op gezag van de steden geen takken van ngverheid mochten beoefend worden Aldus kwamen in de 17e en 18eeenw in Holland verseheidene tninbbuwgevesteu op waar de landbouwten deele later bgna geheel in tninbonw veranderd werd De Nederlandsohe Opera Het Bestanr van het Nederlansoh Verbond afd Goada ontving van den heer O H Koopman direotenr der Nederlandsche Opera naar aanleiding van het hnldebetoon op l onderdag j 1 het volgend sohry ven Het is mg een zeer aangename taa dea thans edit r werden zü voor de roo ve iJ mAftl uit de misère getroklten Dit goHchiedde o a ook in het voorjaar I 1916 toen het er door den BusBtisehen opmarach slecht uitzag De Dyitechers kwa men te hulp en Tedden h t tilnd Vervolgens in October 1915 toen Belgrado werd bezet met behulp der DuitBchers Ten derden mate geschiedde het tegen Broessilow s oflensief Op het oogenblik is het Oostenr kK e leger byna geheel opgelost ia het Duitsche dat overal de leiding heeft In het Westen brokkelt het front der Dultscher af Nu is Douaüraont w fer inhanden der Fransch n overgej aan De Duitschers laten het alles kalm gaan hun plan n n zün voorlooptg lop niets anders gericht en het maakt den mdruk dat het WeatelUkfront ben voor het oogenblik weinig kan scnelen Intusschen gaat de afbrokkeling tochnog heel langzaam en is iedere poging tot doorbraak voorloopig nog mislukt De Duitschend blijven hardnekkig tegenstand bieden en all n omdat zij zeer in de minderheid zün zijn ze verplicht nu en dan iets achter uit te rukken Alles wordt op liet oogenblik op den Balkan geconcentreerd n de vraagrÖBt of de Entente daar wel op voorbereid was Het liikt van niet want alles komt al weer te laat In het Ëngeleche lagerhuis is over de positie op den Balkan geïnterpelleerd doch de antwoorden z jn zeer ontwü kend j Griekeiiland stumperö verder en raakt steeds meer verdeeld xAaAt van een zich scharen aan ééne zijde i nog geen epral VenizeloB jaagt en zwWkt wat hitj kan doch m komt in zijn menschen nog niet veel beweging t Gaat en Geallieerden op den Balkan allesbehalve naar den vleesde TWEEDE KAME Grondwetshers i e ili i n g Vervolg I De heer Bichon van IJisielor de c h achtte heij Éiiet en lenVweg dat de Hem n n een langri e aangdegeni tl mld art 2 overlaat aan een dbinniiaaie zl ad dat zelf ter hand moet neme i ni het kieoreoht betreft pr gaSt het voorstel van de Kegeeringi wel mee TJe vrouwenkiesirebht ie pr onidtot hij geen invloedi fen goede verwacht vani fie vrouilr pr waë tegen slteapUcht kiwretht ie ikiee plicht het ifl echter naar ziijn meening niet g wen kt ra Aarvoor oj Spr tte Inoord op den Oostenrijkschen nu nis Urpresident Stürgk heeft niet die beteekenia voor de wereldpolitiek die sommigen wellicht geneigd zi daaraan te geven Het is natuurlijk moeilijk de beteekenis daarvan na te gaan omdat de Oostenrijksche berichten dienaangaande niet geheel en al objectief zullen zijn Misschien beteekent het geval als niets omdat het nu eenmaal een feit i dat geweldige wereldgebeurtenissen tot de vel oorzaken behooren die psychisch defecte individuen qU hun labiel evenwicht brengen en tot het verrichten van groote opzienbarende daden leiden In vrdiger tijd waren de omstandighed i daarvoor niet zoo gunstig Toen ging het plan tot dergelijke moorden gemeenlijk uit van eeh samenzweerders complot of van een politieke paHU terwijl de dader eenvoudig een huurling was In onzen tijd echter nu de pers het ook voor den meest eenzamen eenling heeft mogelijk gemaakt om het politieke gebeuren in zijn land en in de geheele wereld mee te leven spreekt het vanzelf dat ook de belangstelling van de paychisch niet evenwichtige personen in de I te ieg Spr vraeS voorts tegen het poliUek ten slotte ziekelyk kan mtgroeiei ll ft ÏÏ I het pen 5oen en tegen de v rgoe ing van s hadelooeStelling D h er O o t e r h 4 na r betoQ e t de rechterzij geenalzine bevredigd jai De vei g kirlng werd niaarna verdaagd tot Dinsdag 81 October 11 uur tot politieken waanzin gelgk by anderen de belangstelling in religieuse zaken soms totgodsdienstwaanzin wordt Stadsnieuwssi Het 18 echter in dit recente geval ook mogelijk dat hier een eenling deed wat duizenden gaarne wilde dat geschiedde Het is natuurlijk met te zeggen of achter Adler den moordenaar van Stürgk geen krachtige partij staat Stürgk was de man die heeft tegengehouden dat het Oostenrijksche parlement biJéén werd geroepen Daartegen is van veróchillende zijde krachtige actie gevoerd Sedert het begin van den oorlog is het Oostenrijksche pu lement het eenige dat eenvoudig aan den kant is gezet Duidelijk bleek dat het volk van de regeering opheldering over de oorzaken van den oorlog wilde men wenichte te spreken over de levensmtddelenvoorziening men wensdite te spreken over den vrede maar de eenige plats waar dit geschieden kon buiten de oensuur om bleef afgesloten door het wachtwoord van StUrgk Het is ten slotte zover gekomen dat in lut Hongaarsche parlement de eisch is gesteld dat door beide parlementen te kiezen commissies gezamenl k met de Begeeringen de zaken zouden behandelen De verkiezing van deze delegaties zou noodzakelijk maken de bijeenroeping van het Ooatenrijkacho parlement Den laatste tUd is het in Oostenrük rumoerig geweest in de politiek Drie groepen van het Heerenhuls hielden onlangs getyktijdig bijeenkomsten waarop de medewerking der parlementaire lichamen werd geëischt Deze eisch is door Stürgk andermaal afgewezen De vraag is of de moord thans wijziging zal brengen in de opvattingen der Begeering ïdissehien dat het afweren vtm deRoemeensche invasie de gemoederen eenigermate kalmeert doch het is ook mogelijk dat de ontevredenheid nu ae eenmaal op verschrikkelijke wijze is geuit zal doorwerken en tot meerdere daden vmi geweld leiden Dat do binnenlapdsche toestand in Oos tenrijkHongarlje verre van rooskleurig is weten we allen wel Er dient dua iets gedaan te worden De moord is voor de leiden in elk geval een zeer ernstig waarschuwing Blaa3a en le n d Jwrbean tJtrecbt Naar het Secretariaat van de Jaarbeurs ons meldt is de belangstelling in de indostrieele wereld steeds grgeiende het aanial ingeschreven deelnemen bedradgt reeds meer dan 380 en neemt dageuks toe Het is nog allermiiist de bedoeling van het Bestanr om de insohrgving te slniten qlooh met het oog op de oprichting der ndodige geboowen die in korten tyd zal moeten geschieden en daardoor groote technische moeil kheden oplevert moet het Bestanr U myn oprechten dank te betuigen voor het zeer gewaarde bewijs van belangstelling dat ik op den avond van de openingsvoorstelling der Nederlandsche Op ira te Gouda van U heb m én ontvangen wees er VAp overtuigd dat de e voor mg zo jMiv ergeteliiken avond nog lang bij ndBp berinnering zal bleven voortloveni Oemeenteraad van lOottda Vergadering van 27 Oct n m 2 uur en n nï 8 üur Vervolg Bij de bahandielBg van de begrooting van 4e CJatitabriek ward door den beer Vinjgerlln g de vraag gesteld of de publicatie van het verkrijgbaar lija van ookert tok 15 c ut oeneden lokptprij waa geaehied met medeweten Van B en W lor dk n V o o r z i 11 r werd hierjeai twoondl dat dfc Oon n aile van an4 in het beheer der üemeente kfabrieken gerechtigd ifl tot het rn van den prij vaif de neventacten Van jjb Uasf nek heer Vdn G a 1 ep bc8treedi op grond van art ö ya i de Ver r ing Bpr achtte dtie prijsWal Onwetag daar de Jjaad in diaze it te beöliBBen T i e V O o z i 11 e r hdflde het be ite airtikeil aecll ovn aaft te trfionen H coidmiliBie ah olu d vrijheid t om aulkj te dioan üè ooramlsL zal zulk ook steod Moen im de Raao i dloor mJddel van eph rslel of bii motie van ferde van rere zienalwUKe blijk geel e hedr tv i ngerl ing verklaar de elfdeUwSening te zijn toegedlaan d i head ui Galea De ammgt ïen n atregel ia van anderen aard 1 eenilpTiisBtelling ajs vroeger ge c lellijel Ie iV o o r z i 11 e r h rinnende nog het verzoek loör Hen heer Vanoer Uferf bij de vorige begi oting gedöan in dein Baad om cokefe verkrijgbaar te iiltellen tot goeKdiloopen prij 1 1 De heer Vi n feriing jneendedat dit alleen gold voor vorigen winter 1 De heer J t de dB vraag c band houttt nw bed rag voor fc prité zooala rtgenburger eteldeKe mlaatreigel verhei verleencin vaneen Stet aan het steuncoJrig jaar toen f 1000 darvoor ie uitgetrokken De Voorzitter gal te kei qffn dH j Lg UuiiWipiité nog 1300 heeft l tl lnouam v an dIat bed rag en dat B en W tiiamd geen aanleiding vin den oui nu opnieuw een bedrag voor cokee voor het Steunöoraité voor te ötellen De heer Van de Velde bostreea het tamïpunt van dön heer Va Ga J len Spr ziet volstrekt geen varsohll tuasehen den Jüaatregel var i than en nlen welke vroeger werden getroffen De Voorzitter döcldte meo e ttat de göoppeWe betowaron ter alprake zullen nror en gebracht In het college van B en W Daarna werden de beg ootlngien dier Lichtfabrieken goedlgekeord Zie vervol Sde bla PREDIKBEURTEN ZONDAG 24 0CT0BER OOUDA Hmiamtraiitaaha Kark lO a u v m Da H v ASSENDELFT Collecte voor het Aüossingfonds Si Jaaakark 10 u v m Dr J H GUNNING Em Pred te Haarlem 2 n n m Geen dienst 6 n n m Ds J W BEEKELBACH V D SPRENKEL In de morgen en avonddienst extra collecte voor het Nod Bijbelgenootschap Kapk Paparalraat 2 u n m Ds J E BIJL Urtbaraaha Kark 10 u v m Ds Th SOHARTEN BOSKOOP Ramanamnrtaeha Sameaala 10 u v m Ds ELDEEING te Rotterdam Had Har Kark 10 u v m Ds MET te Zaandam 2 j n n m Ds HENGEVELD te Zoeterwonde STOLWIIK Nadfc Har Kark 10 u v m D F A FRANCE EaaaBaliaatlagaböuw Oonwweg 9Vl o v m en B a n n m De Heer P B MULLER Zendeling Leeraar MOORDRECHT a l Har Kark 10 u v m Ds J W BEEKELBACH V D SPEENKEL te Gouda HAASTRECHT Hari Hara Kark 10 u v m Ds E V d BROEK Oarafarmaanla Kark 9 a n v m en 6 o n m Ds B VAN HALSEMA BOSKOOP Dihsdag 31 October Ramamtraalaeha Banaaala 7 u a m Mej W SNELLEB van Leiden onze Geachte Stadgenooten de gena onzes Heeren toe Namens hot Bestuur dor Ver Tot Heil des Volks H A TOEN Secrotar Advertentiën OpgarlaKt 1870 Herdenking van de Kerkhervorming met medewerking van de Meisjes Zangcursos v d Prot Bond OOUDA Woensdag 1 November i Jarakark 12 u m Ds J W BEEKELBACH V D SPRENKEL Hawelijksinzegening rk PaMnkMt 8 u n m Ds J Mf BEEKELBACH V n SPRENKEL Bgbellezing 10 INGEZONDEII Buiten verantumorMijkheid der Bed Markt 26 GOUDii KorU orhout hoek Smldiplahi I 1 HAGE Hoogste onderscheiding Amsterdam Leeuwarden Oouda Lid der Jury Dordrecht Costumes Mantels Pelterijei in zeer groote v rsch denheid van de blliyk te tolj de beste soorten Costunés tallleur op matti vanaf 65 Guldia lil 1 I I r Gouda October 1916 Geachte Stadgenooten De vrienden van de Vereenigiog Tot fieil des Volks vragen bg veri ienwing geachte Stadgenooten Uwe imisbare hulp Hop gaarne zouden ij evenalsleds zoo vele jaren in den a s wintertijd een groot aarltal behoeftige kinderen verblijden en weldoen Maar om hen eiken avond vanctgelgk voedsel te voorzien endat nu in deze moeilijke tgden heeftwel veel bezwaar Toch willen wij elkander herinneren aan zoovele landen waar de vreeselijfce oor j g woedt dat het aldaar veel donkerdw gesteld is Als wi lezen dat moeders Jnet hu ne kiijderen om een stak br d roepep en il is er niet dhn is dtt ox te bevent n voor dien ramp vin en oorlol ieeft Gods genade Hjns dierbar Irslperland tot hiertoe gaspaard zoodat it ons hart pwekt qjse Geacl te Ma genooten Hendel te vragenf mHelpt ons ImMm en lichaa4 tyeri en inspanning krachtdoorENEl Per koket f 1 Verkrijg aar Drogisteryen plaatselijke ver dit blad vermeld over thoestmiddi loeid door z n Tirtigen ni iwe SAN Taf lefc 3 kokers f2 8 Apotheken ia De namen d r o g ers staan in Uj de advertentie ilAnèa bonbons elpt de lindereb in M wintertgd en stBull olns net u e gaVen d O in de u eek van 30 October tot Nov weïtchen te verzanmelen d Hqo l emkjedigehd dat rec enketëii ans ee give te hand stilden eer wij dit tocBtttrev en baddei ilJa juist na ih BezS moeilHke da is het leerlijfc tejleven bg HdfB elkaar én beti zal jfU en ons voqyièker een gonot bign Is ge weldr joint ifcrnemei een groot aantal arme kleinen vinden eiken avond een go n maaltijd gereed In het verti hwen op Uwe goedkeuring wensohei wy allen f PINO s ILEEDING wordt OVERAL gedragen ONZE MAM waarborgt de kwaliteit 64 Enorme keaze liPrachtmodellen Markt 10 GOUDA HEBT U AL BEZOCHT Zoo niet doe het dan nog heden Binnen enkele dagen woridt de zaak verplaatst naar HOOGSTRAAT 10 Wij verkoopen thans beneden fabrieksprgzen Heeren Dames en Kinderportemonnaiesi SiiSarenkokers Portefenilles Damesen lUndertasschen Divere Zeepen Toiletartikelen enz enz Vergelijk de prijzen Zie de etalages 68 AANBEVELEND Fa G IJSSELSTIJII Blauwslpaal Gouda WAGENMAKERS GEVRAAGD een flinke haHwas Wagenmakerskneoht en EEN PAS BEGINNENDE welkein het vak wenscht opgeleid te worden om zoo spoedig mogelijk in dienst tetreden bij D HELLINGMAN Rijtuigen Wagenmaker te Haastbecht bij Gouda 10 Gevraagd om spoedig in dienst te treden een georg Eerste Mas DRUKKER voor snel en degelpers Bekend met kleuren werk Drukkerij Pa P O HOOFT Haastrecht 11 Ter Secretarie der gemeente BOSKOOP aan de afdeeling Levens middelenvoorziening wordt gevraagd een tiidei klerk Belooningpaarbekwaamheid Indisnst treding zoo spoedig mogelijk Schriftelijke aanmelding wordt ingewachtter gemeontesecretarie vóór 1 November a s 13 I BETREKK In NED en INDIË verkr Dames en Heeren in ieder beroep d h Wereldbekende Informatiebureau5HUMANITAS Sohietbaanlaan 97 R dam Tel Int 9357 Vr gratis Inl enProefn Vaoaturenlijst 7 Plaatsing gezocht voor jongmenseh 14 j op een kantoor Brieven onder letter M Bureau C ndsohe Courant Markt 81 7 Te koop gevraagd WITTE KOOL Hooge prgs Kleinste partg 600 K G 7 P COHN Voorwillens 16a Gouda I TREKHOND Te Koop RHEU een jaar ond bgW DE GROOT Landbouwer Platteweg REEUWIJK B ZaMg 28 ee Zoerlag 29 Oct III16 In ONS GENOEGEN Aanvang s middags 2 uur en s avonds half acht 13 Ha astrec ht De zittingen der Spaarbank zullenvoortaan plaats hebben op den derden Dinsdag van iedere maand s avonds van 7 tot 9 uur 10 HET BESTUUR HED H OMGANGEN i EN AANBEVELEND Ja C DEN BOER Wz GROEIIEIIDAAL 13 20 TELCr ISS Nieuwe Kaaspnjzen INGAANDE 15 OCTOBER 1916 Tor drukkerij A BRINKMAN ZOON Markt 31 Gouda VERKRUOBAAR Nieuwe Tabellen voor de Prijzen van Kaas met aftrek van 40 o voor het binnenland Krachtens Ministerieel Htslnit ingaande 13 Ang 1916 26 PRUS 10 CENT DENKT ER AAN Dat Heeren en Kinderkleeding een keurige pasvorm heeft FkaV wij leveren goede kwaliteit tegen billijken prijs Dat 1 aanbieden een ruime sorteering In alle afdeelingen Vraatft Ons nieuw model Demi Saisov KING m ZONDIGS msm ROTTERDAM Hoogstraat 327 333 T Telefoon 2600 mim lum lot Modevakschool voor Gonda en i mliggende plaatsen Aansesioten bij de varaealslnx voor Mode valucholen te s Qravenhaf Goedgekeurd bij Kon Besl 26 Aug 11 No 4B Opleiding tot Costumiers Coupeuse en Leerai s esk gelegeiheU vttr ilgeD laknlk Ie leeren wm MlOlt n ilMmilS Plaatsing van leerlingen Dinsdag en Donderdag aan do School Oouwe 109 20 DIr Dames v HEYZELENDOORN TE OOUDA op DONDERDAGEN 9 NOVEMBER 1916 bg opbod en 16 NOVEMBER 1916 bij verhooging combiiiatie en afslag des voormiddags 11 uren in het HStel De Zalm ten overstfian van den te Haastrecht gevestigden Notaris J Kpei an van 1 Eenige peroeelen best wel enhoolland te zamen groot ruifi 5 hectaren met gebouw geschikt voor stalling van 25 stuks vee t 2 De HOFSTEDE geuaaW Werkhoven me stalling voor 25 ataka Tfte hooiberg eehnar met BtsUiDg verdeie betimmeringen en eenige perceelen best wel en hoolland groot raim 18 hectaren Beide porceelen aaneen gelegen aan den Haattrechtschen Dijk nabij Gonda te HaaBtrecht strekkende van halver IJsael tot de landscheiding van Stolwcjk Te aanvaarden perceel 1 tus schen 25 December 1916 en 15 Januari 1017 naar keuze van denkooper bg de betaling der kooppenningen perceel 2 het land tnssrhen 25 December 1916 en 15 Janaari 1917 naar keuze van den koopor bg de betaling dor kooppenningen de woning en erf 1 Mei 1917 of zooveel eerder als met den tegenwoordigen huarder kan worden overeengekomen Te heziohtigon alle werkdagen van 10 At 3 uren Nadere inlichtingen geeft NotarisKoeman voornoemd 48 Singer Dit féne woord zegt aïles wanneer er sprake ia van ITaaimachinès want SINGER Naaimachines zijn een ËersteKlas Fabrikaat dat zich reeds meer dan n halve eeuw voor alle huishoudelijk en industrieel werk met roem gehandhaafd heeft SmOEB ïTAAmACHINES DIE MEN AAN mm UITHANGBOED EAN ZEMEN kunt U krijgen In al onze winkels SINGER Maatschappij Depots alom iO QOÜDA Kleiweg 5