Goudsche Courant, zaterdag 28 oktober 1916

Dienstaanbiedingen hebben in de Q oudsclie Courant feed iieeea HF D i advertf niifiD kosten sleekts bij ToorDUbetiling 1 6 regel t 0 36 voor elke regel meel 6 oenta Opgaaf nitalnitend aan hetBorean Hoesten bedsnrt spoedig wijl liet vastzit tend siym wordt opgelost dooi het gebruik van eenige ANOAbonbons Frgs 30 en 60 et per doos Verkrygbaar in Apotheken en Drogiateryen Te Goud A COOPS Wljdnr 29 Sahoaiikana A N v ZBSSEN BoikoopW D I SPRUIT J F VERKADE WaddluTon A V D HEIDE MoorInoht J V GENNEP 15 li NIEUWE SCHOUWBURG SgeiÉJl ON DONDERDAO 2 NOVEMBER 1916 DIE HAQHESPELER8 P PÜABD IT EBKADE ÜNNY f REDE 3e Voorstelling in het Abonnement M n Tante uit Honfleur Bl ipel in 3 bedryven van PAUL GAVAÜLT Aanvang 8 unr precies Entree voor H H Leden en hunne hnisgenooten f 1 75 per persoon Entree voor Niet Leden en Vreemdelingen f 2 25 per persoon Loge Stallea Baloon Iioting dat te bespreken plaatsen op Woensdagavond 8 nnr Entree voor de Galerij zoowel voor Leden als Niet Leden 40 cent per persoon Kaarten zyn daarvoor te bekomen en plaatsen te bespreken a 10 cent extra Woensdag 1 November des morgens 9 nnr aan de Sociëteit AJle entréepr zen worden verhoogd met 6 o Auteursrechten Na aflooii der voontelllnt vertrekt een tn trein naar Schooahovu en tuHckenliggende plaatsen en en extra boot naarWwMli n ra ra Boakoov 44 T Goedewaagen Zonen Bankiers Gouda Boskoop vestigen Uw aandacht op hun billijk incassotarief voor Nederland hetwelk op aanvraag franco wordt toegezonden 50 Safe Inriohtinf Voor den Winter brengen we een Groote sorteering IIJEGEyilDEKGDEPEKEN Niettegenstaande de hooge prijzen kunnen wedeze door vroegtijdigen inkoop nog tot betrekkelijk lagen prijs aanbieden Q g BANTZINGER MARKT 18 19 330 S S VAN DANTZIG MARKT 4 WINTERimilDSCHOENEII KLEEFVR UE OLIEOO EDEREN PHli waZrchté DEKKLEEDEN EN OLIEGOEDEREN als lange assen Jekkers Broeken en Zuidwesters Waterdichte dekkleeden voor t gebrolk geheel gereed ik 1 1 per M Elk stnk wordt Mt gji r e n t i e geleverd Aanbevelend Firma P J Rev l tt Zonen 20 Veerstal 30 QOUDA Te Int 494 ie aualHeit Westlandsche blaowe Kasdruiven 45 ot pep 8 ons Anton Coops Drogist WQdstraat 29 Tel 328 10 Emseppaslilles 16 Aanbevelend Wijberttabisllen Pastilles Poncelel Lange TIeitdeweg 27 OOUDA Telef 313 Weder ontvangen == = de prima === GeldersGlie lookworst van de flrma TIELEMAN DROS k f 1 00 per 5 ons 20 T CREBAS ElectriMbe Dnkkerij A BRINKMAN ZOON Gouda T ZATERDAG 28 OOT 1916 Tweede Blad Y ene arhment TWEBDE KAMER De GrttDdwetiherzieiflnc Vijfdedag De leider der snti rerolutioimaire fractie de heer v jJ Voprt v Z jp was de vorige week m den opzet van zqn rede bl Ten steken Sindsdien was in De Standaard een driestar verschenen waarin de groote leider bezig is bü te draaien Dit maakte hè den heer v d Voort v Z p gemakkelyk een vervolg op zijn rede samen te stellen Inmiddels bleek het thans alleen zijn bedoeling om de zekerheid te verkrijgen dat de uitwerking der pacifistische oplossing nog iets grooter gemaakt wordt In de kringen der vriiliberalen en de unie iiberalen blykt geregeld nog een krachtige minderheid te bestaan die slechts met tegenzin aan de bevrediging deelneemt Reeds werd gezegd dat waaneer Unks aan het bewind blyft de uitwerking zal geschieden overeenkomstig de vry zinnige gedachte Maar wat beteekent dat Op de vergadering van de Liberale Unie heeft de heer van Eaalte verklaard dat de rechterzijde het maximum gaf van wat ze geven kon Waarom vraagt men dan meer en waarom weigert men het additiaoneele artikel dat de termün bf at vó welke de uitwerking in de onderwijswetten moet tot stand gekomen zqn Dat was dan het eenige wat hij wenschte Bij het algemeen kiesrecht legde deze afgevaardigde zich neer het vrouwenkiesrecht moet komen meende hü omdat deze vrouwen pas in den waren zin des woords vrouwen zijn De eerste rede van katholieke zyde doorden heer Loeff gehouden bevatte eenigemerkwaardige punten In de eerste plaatsdit dat hij onomwonden den ruilhandel vande artt 80 en 192 toegaf De kiesrechtquaestie toch was voor hem geen principieele vraag ze was er slechts een van politiek beleid en opportuniteit De onderwüsfcwestie daarentegen was een kwestie vanrecht Vandaar dat l t hem niet zwaar vieliets toe te geven ten aanzien van het kiesrecht wanneer h daarbü en daardoor hetrecht in de onderwijskweetie kon bevorde renAangezien het kiesreclft hem weinigwaard is mist hij gaarne daarvan iets alshü er voor het meerwaardige iets belangr ks mee bereikt Hij bracht den Ministerhulde dat hij openlijk en onomwonden haderkend dat de onderwij skwestie er een vanrecht is Na Thorbecke was Cort van derLinden de eerste Minister die dit achter degmene tafei eritende Met s Ministers motiveering van het alfttneen kiesrecht ging hi niet mede hij rioot zich te dien aanzien bij den heer Lohman aan Liever had hij het huisman kiearecht gehad als grondslag al is het dan met alB uitsluitenden grondslag Wanneer hij toch meegaat met het voorstel van den Minister is het omdat de leer der kenteekenen onvoldoende ia en omdat hij de histonsche noodzakelijkheid van kiesrecht uitbreiding erkent Bovendien wilde hij liever megaan met hen die vertrouwen stellen in het volk dan met hen die wantrouwen hebben FEUILLETON Het avontuur van Kitty Cobs Wat ti e je iongen Oharlew Antfaoni de uitgever d raai ie aiot om in zija biireaustoel en keek den kleinen boQüöOhappenjoneen die voor hem st jiidii ougeloovig aau JuJfrouw CobH ifli niet inl de stad irtijnheer Ik vergiff mij niet De huisijuffrouw zötd dat ze giateravoad ib wegg iga an en niet törugigetkoanien is Maar dat ie onjniogelijk De uitgever nam het brieve terug van den knaap Me het lan juffrouw Coba had anoeten ter liand tftollen en atuurde hem nïet een hand bew€igin weg Kitty aSmdö giflterön u3t 1 © atad Maar iat vmi tooh i mlmeret onain 1 Oiatermiddlag hacï zij hmt mg naarkantoor gebmoht en had hij iniet zi averloofdie afgteöproken dat Jvan voiidluU znudten g an En nu komt hetbriefje dat hi liet weigbrengten terug Hier mloet een veTgiflöSng in het apeizijn Charles Anthoni fftondi oP trok zijn jaa aan zette Mjn ho l op en tien minuten later stond hij op de loep van het penflSon waar zii a nnedfege een kömflr bOTTOonde Jawel mijnheer antwoordde de penaionhoudster hem op zijn vragen de jongen heeft dte boooÖchap goed overgebracht juhrouw Cob ia gisteren vertrokken zeggende dat zij eerst ïia h it diji r thuiff srow kowïen zoodat ik niet op haar b oe te wachten Oharleai stond versteld Weet u niet waar 2Si heem gin vroeg hij Ik weet het niet ndiniheer Had ziÉJ bagage Wj zich MHoegenaaimId nieftf mSjnheeir Al haar goed Ugt nog op haar kanïer Zou ik dat evcdi miog eta zteni Wel zeker nrfjnheer antwoordde de pen loïihoiwfeter diö Ohairlöö kende i I i I voorstellen ontstaan bü hen die verplicljt zullen ziJn hun kinderen naar de eonfessioneéle school te zanden Het toenemen van het aantal aonfesèioneele scholen zal het kwaad der confessioneele onverdraagzaamheid doen toenemed den godsdienststrijd met beëindigen de onderiinge waardeering niet bevorderen Na de waarschuwing van den heer Troelstra tot de utopisten ondtt de kiesrechtvrouwen zag hiJ in dat een Inging om alsnog het vrouwenkiesrecht itt de grondwet vast te leggen zou mislukten Voor den vorm zal het amendement dus alleen ten tooneele verschijnen Maar de Minister zal het wel onaannemelijk verklwen al buldert de heer van Leeuwen dat de groote massa die achter het amendement Itaat zal zieden van woede Zesde dai De stemming van vandaag over het algemeen iets minder rustig en iets meer prikkelend dan vonge dagfn het geval was Nu de speciale punten aan djB orde komen worden de gevoelige plekken meer geraakt Terwijl de sociaal democraat Ter Laan hoog opgaf van de goede werking die de pacificatie op het onderwijs In het algemeen zal hebben gevoelde de groep Otto Ëerd rs waarbij zich de heer Lieftinck voegzich niet aangenaam gestemd terw l de heer van Doom aandrong op meer waar borgen voor deugedelijkheid van het bijzonder onderwijs begon de rechterzijde weer onrustig te worden terwijl de heer van der Molen aan zijn minder b agelijk gevoel van misschien te kort gedaan te zullen worden uiting gaf bromden de geestdriftig pacifisten van links terwfil de heer Beumer zijn stekelige opmerkingen lanceerde regende het interrupties van mindervnende lijk allooi En zoo zal het nog vele dagen aan één voortgaan want de lijst van gegadigden is nog zeer groot Gan wij even na wat er al zoo is beweerd Zooals wij zeiden was het belangrijkste reeds gezegd hebben de leiders de groote Ijj nen reeds getrokken eh thuui was het woord aan de sterren van tweede derde eh vierde orde Tot welke grootte de heer van der Molen behoort zullen wi in het midden laten zijn rede bevatte geen greintje nieuws Gedeeltelijk was ze een niet gelukklge herhaling van de historische beschouwingen van den heer Gerhard gedeelt ijk wa ze en schets van het huidige openbare onderwijs dat niet gemist kan worden zoolug nog duizenden dit voor hun Kinderen begeeren ledere wijziging in de gedachte die aan art 192 ten grondslag ligt wees hy natuurlijk af Na veel overleg is het artikel geformuleerd wat kan men met voorstellen tot redacttt wijziging anders bedoelen dan een wijzig van de grondgedachte Op een bepaaU woord zal toch nftmand blyven hangen wanneer het een zuivere redactiewijziging betreft gezien het feit dat de redactie na veel moeite is utag teld I4B sUtte dnuüde h tPtteaipli k hierop neer dat de Minister moest zeggen vóór welken termijn het compromis wordt uitgevoerd Niet veel intefessanter wïs de wder vaf den heer Ter Laan den Haag wiens eenige bedoeling was aan te geven hoe de bevrediging ten slotte moet leiden tot verbetering van het onderwijs zal worden gedaan zal in den vervolge ook wor de andere soort geschieden Tot nog toe was dit nog niet mogelijk en daarin schuilt een groot verschil tuBchen den ouden en den nieuwen die zal komen Ook zal het In de toekomst mo Het passieve vrouwenkiesrcht awivaardde hij omdat dit het actieve zal corrigeeren Wanneer aan het veriangen is voldaan om vrouwen de gedegenheid tot meespreken te geven is reeds aan een groot deel van de vrouwen tegemoet gekomen Het actieve vrouwenkiesrecht was z i niet aan de orde omdat alleen de galegenheld zal worden geopend om de zaak aan de orde te stellen Dé openstetiing van die gelegenheid achtte hij vóór alles aan te bevelen omdat z i vragen van den dag niet in den grondwet moeten vastliggen en niet door de grondwet in hun oplossing moeten worden belemmerd Was hiJ dus vóór openstelling dit beteekende niet dat hij vóÓr vrouwmtkiesrecht is Integendeel op dit oogenblik zou hü ziJn stem er niet aan geven Het al van de ontwikkeling van het staatkundigia leven afhangen of hü er vroeg of laat toe zal overgaap Met evenredige vertegenwoordiging zoowel als met stemplicht kan deze afgevaardigde zich ten volle vereenigen Met art 192 gaat hü mede mits er niets aan het regeeringsvoorstel wordt veranderd Alleen wenschte hiji evenals de heer van der Voort van Zijp de termijnbepalmg Z i is er wel degelijk ongerustheid verwekt o a door den heer de Muralt op de vergadering van Volksonderwüa Die afgevaardigde verklaarde dat om financieele redenen er de eerste tien jaar van de uitwerking van art 192 niets zou komen Die ongeruïtheid moet worden weg r omen en de heer Loeff hoopte dat de Minister uit eigen beweging bereid zou zijn de gevraagde bepaling op t nemen opdat de rechterzijde met volle gerustheid baar stem kan gevgn aan de voorstellen van de Regeering Over het algemeen bleef de rede van dezen afgevaardigde beneden het hooge peijl waarop liJn redevoeringen plegen te staan Het gelukte hem niet nieuwe gezichtspunten te openen hetgeen echter niet wegneemt dat zij een gunstigen indruk maakte Voor het grootste gedeelte sprak hij namens zijn geheele fractie slechts ten aanzien van het vrouwenkiesrecht meende hi voor zichzelf alleen te moeten spreken Na den heer Loeff begon de stroom van tweede rangs redevoeringen De VooKiitter vergastte de Kameï op de mededeeling dat er nog veertien leden waren ingeschreven op de sprekerslijflt De heer van Leeuwen overgoot het vrouwenkiesrecht met lang nat Waarlijk de Kamer en het publiek weet heuach meer van het vrouwenkiesrecht dan deze afgevaardigde veronderstelde Zijn hoofdmotief was ateen oud de kapitalistische maatschappij buit de gehuwde vrouwen uit en onttrekt haar aan naar roeping Het vrouwenkiesrecht is het middel om daartegen in het verzet te komen Met tal van cijfers en statistieken die in ieder brochuretje op een kiesrecht meeting gratis te verkrijgen zijn heeft hij aangetoond dat het getal in loondienst werkende vrouwen toeneemt dat de vrouw steeds meer een maatsohapelijke positie is gaan bekleeden enz enz Er vnui 4 i totta nA één lid in de Kftmer de heer Beumer en op dat eene lid verschoot de heer van Leeuwen al zijn kruit In dat geval natuurlijk nog vruchteloos m Waariijk dergelijke speeches hebben w nu heuBch niet meer noodigi De afgevaardigde van Oostburg de heer de Muralt had zich te verdedigen tegen vele aanvallen waaraan hij zoo terloops heeft blootgestaan Deze afgevaardigde gaat noode met de voorstellen mede en hij hoopt dat het alsnog zal gelukken eenige meerdere waarborgen te krijgen Z i is de oppositie tegen de Jrict wa zooula zij beweerd had De kanjer zag er uit ala giewoonhjk Het iai duidelijk dut e onverwacht ergens opgehouden iX inw nïipeldc uharle Heeft u aiomfl eeni briefje ontvangen vroeg hij Niets fijnheer Het iö onbe rijpelijk Alsi haar maar gewi ongeluk is overkomen Een oogeniblik stond hij in geölachton vortfeept toei vroeg hij vorlot omi van de teleifoon göbruik te jnaken en telefoneerde naar kantoor en diaama naar de taxiiiiiaatsehappij waarbij Kitty een auto beateld hadi volgensl d ö penaionhoudöter De oniployé dSehem te woord etond keek verwonderd op toen Charleö hom rfin verlang ti te kennen gaf Ik 1 er jirijn beW voor doen mijnheer zeide hij dooh dan ault u nnoeten wachten tot vanavond a 8 él onze chauffeurs binnen geweefft aijn Ik dank u mijnheer antwoordde Chftrle dan hoor ik daar vanavond wel v n Oharlerf ging weer naar kantoor eneen uur later werd door bedoeldenchtaudfeur gtte held Hier heb je een rljlï idiaalder vriend al je mie allesl vertelt wat je van de dame weet zenuwachtig liep Oharle heen en weer De chauffeur kon echter iet vee1niieuwiff vertellen en eehta bevestigenwat hij al wa t Hij had dè dajiöO naarhet EAation gereden en alaar bad zehelm betaald en waè het ötalioo binnen geigbatb I I I Welk stfttAon vroeg Ohaöeö ongeduldig Het Ooaterstation raljniheer antwoordlde de man Het id good bronaitie Charieé en gaf den nUan hot bdoofdie geldötuk Direct ging Charieé naar hét Ooeterstatlon en tra tte te weten tö konHen waarheen Kitty gereiaid was Meer dan dlrie uren beflteedd © hij hier nwt het winnen van inllohtlngieni Eindeliik trol hi i een kruier aan die zich herinnerde Kitty gevecom te h 4 ben vamroar de trèdn vertrok naar een klein kudtptoatfl e Daarheen was ee uufa giertistiL Charieö Mg de JijBt van veitrefcuren na Dat kwam presiefl uit OVer een klein uur vertrok er weder eea trein naar het dorpja Oharleö besloot dien tuaischentijd te gebruiken om in een reataurant wat te gaan eten Dodb het idlée oiai zajn g ieid mteiöje nu riehien een ongeluk ovorkomien was benanï ham allen eetluM Hij waal verheugd toen hij eiödelljk in d © trein kon Mappen Aan het Nation van het kuatplaiat je gekomen beflteedde Cbarlee weer veel tijicK moeite en g eld oorf te weten te komien waar Kitty waa Mm vertelde hem dat ze gasiterea met m trein van vifi uur waai Aangekomen en een óéndaagiöcfa retou rbiljet had laten knappen Ze weal dual we diegelijk van plan geweeet dienaeSfdea dag terug te keoren Wat nu echter Chanleal vroeg nog aan ver heidtoe per Oüjen Inlichtingen doch niemand kon hem helpen Mistrooötig liep hij rond en berJacht d at hij een naohtvorblijf op moest moeken daar de laatste trein al vertrokken wod Hl ontwiekte een bordje met h t opslckrift pension enakihelde aan en vroelg de miaa die de deur voor hem opende of er voor faeimook een kanwr aSsponibel waa De nJans die geen gunëtdg uiterlijjchad liet ham binnen en verzt oht nemeven te wachten in de kleine hal terwijl hij aan het nde vftn de g iig erdtweeu i i M Even later kwaim hij terug en zoide Ne i möjntoeer wij kunnen u niet helpen Ik heb het dia juffrouw gevraagd maar het gaat niet Dit penaion iö bestemd voor zomergBölani en op het oogenblik ia het gehuurd door een dokter Zoo ssoo monipeide C arietf en kecfe om lAck heen DelraicHende open de de sttraatdeittr en drong C iarles Pbijna op de straat Deze teheen ocMe volstrekt geen zin te hebben hef htiiri te vörlaten Daar aoin de kapstok h 1 nr gen Kittyfff hoed eji raantoL gelijk z n dat daar waar de meerderheid de minderheid verdrukt deze laatste haar eigen school gaat stichten Het ia al voorgekomen da een gemeenteraad de openbare school ophief omdat het aantal kinderen te klein waa èn om de bijzondere kunstmatig te voeden In zoo n geval zullen de voorstanders van het neutrale onderwijs zelf eeu school kunnen stichten Dit zal één der zegeningen van de pacificatie zijn Misschien vreest men TOrbrokkeling van het onderwijs doch naar het oordeel van den heer Ter Laan verzet het belang van het nderwijs zich daartegen zoozeer dat dit zoo n vaart niet zal loopen De liberale partij kreeg van den heer Ter Laan een geduchte afstraffinB omdat zü wel met den mond maarniet met de daad voor het onderwijs heeft gezorgd Alleïn voor hun standenscholën hebben zü z i gezorgd voor het voortgezette onderwijs Een tot uu toe onbesproken punt werd door den heer van Doom aangeroerd n l het presentiegeld voor de Kamerleden Hü zag daarin een bedekte fifstraffing van de Kamerleden Eenig rumoer ontstond bij die woorden Er werd geroepen dat het alïéen de vraag was of het verdiend was Volgens den heer van Doom niet hij vindt het niet noodig dat altijd alle leden aanWezig zijn Ten opzichte van de zegeningen vfin de pacificatie was deze afgevaardigde niet zoo optimistisch als de heer Ter Laan De reden van verschil ligt z i dieper dan de financieele kwestie ze ligt m de uitéénloopende levensopvatting Men behoeft dus met te gelooven dat met financieele gelijkstelling de strijd zal verdwijnen De Staat moet zich niet op zijde laten dringen op onderwijsgebied Nederland ia toevallig eens in de gelegenl eid gekomen het Belgische onderwijs te leeren kennen dat jaren lang aan de congregaties is overgelaten Gebleken is dat d£t één jaar achter is bÜ het Nederiandsche De conclusie was dus dat de heer van Doom meer waarborgen voor de deugdelijkheid wenscht Hoe zal men deze stellen Wie zal ze formuleeren Het was de heer yan Wijnbergen die b i interruptie vroeg hoe de heer van Doom zich dit dacht Daarop kon de Goudsche afgevaardigde geen antwoord geven doch hij formuleerde het alles in één zin die een geheel ander perspectief opende Hij had zich altijd voorgesteld dat het Kijk het initiatief zou nemen voor alle onderwija en dat dit steeds onder Rijkstoezicht zou worden gegeven Maar wat beteekent dat Is de heer van Doorn voor openbare secte scholen het oude denk beeld van Groen van Prinsterer Stelt h zich voor dat de Staat zelf secte scholen zal stichten Van weinig beteekenia was de rede vanden Kamper afgevaardigde den heer Beu mer Deze had weer van alles aan te merkenop de memorie van toelichting hü prikkeldede leden tot scherpe interrupties die hjjeven graag uitlokt als beantwoordt HÜhoudt ook nog vast n het huismanskiesrecht En van vrouwenkiesrecht is hij zeerafkeerig omdat dit in strijd is met de oi donnantiën Gods De heer Btmnar staüt da nog geheel op het oude standpunt dat devrouw een specifieke functie heeft waarbuiten zii niet mag treden Een nadere uiteeufzettkig van dit standpunt mag wel overbodig heeten 4 Wordt vervolgd Te s Oravenbage zijn gisteren aangekomen de heeren Palkmann direo ÜMh de huWkn oht maakte korte wetten tenHij pakte Ctiarlee bi den arm en zette hem le deur uit Buiten zichzelf van opgewondenheid blee Cliarleö langfl het liuis op e neer loopen Terwijl de knecht zicll even verwijderd had had hij duidelijk Kittjn a fctem gehoortt OharleS verdiepte zich in allerlei g lsBtagenWia Kitty dat hij haar op hels oor ta V Wiloe zij aich voor hem verbergen Wa allee een welovarlegd plan Hij inoeBt en zon de oplosMng van het raadölel vinden Charles nam een kort besluit en klom over het hek diat ote tuini vaa de straat loheidde Met de grootste voopzüchtigiheid liep hij om het hui en bereikte den achterkant Daar op de eerste vei ieping waa een venster verHeht Nu hij eenmaal zoover was gegaan zou hij doorzetten En vooral een ötflunpunt zoeend klom Oharle gedeeltelijk langs de g ot naar boven en bereikte de eOEPte verdieping pingHi tikte tegen het raan iHet gordlijn werd opgetrokken en met een gil ïrtaarde Kitty naar den man in M venaterbaijk Zood ra zij haar verloofde herkende achoof srij het raany op en hee oh Charieé die door een duizeling bevangen naar beneden dreigde te atorten de kamer in Gelukkig ïat je me komt vorloff 5n riep het meisje hartötoohteïijk Vertel mte eerdt beval Charles toen hij een wiednig bekomen was hoe je hier korot en w d t allee betekenen moet Ik zal je alleö vertellen wat gebeurd lal antwoord Kitty Gistermiddag keek ik op de kalende en tegelijkertijd gövoeld ik plotseling een onbe eMd verlangen bij n opkomen Ik weiet volstrekt niet om welke reden Ik opatond een taxi bestelde en naar het ation reed Tooh ga ik n e volkoonen rekenstohap vau mitjn handelingen Ik dacht dat Ik naar dB zee verlangde Ik had geen flauw vermoeden van wat me hiör gei eurenzou en wa van plan ö avonxJö terug te gaan Ga verdBr zd Charleal ongWut tenr van het jxiarine station te Stockholm en Ltibeok lid van de 2e Kamer in Zweden an kapitein bij den dftnst der openbare verken Zg komen daar ter stede tot het bezoeken van de werf te Willemsoord en van de Werf de Schelde te Vlissingen Zij maakten gisteren reeds hnnne opwachting bg den Minister van Marine Eerste Kamer Verwaok wordt dat de Eerste Kamer Dinsdagavond 7 November b een geroepen zal wo n Dn frtelioeslag 1 Nate de Vrjzinnig Demooraat verneemt heeft het 2e K4merlid Kostdl aan den Minister van Oorlog de vraag gesteld of deze Voornemens is ha herhaling en uitbreiding van de duurtetoaslag m overweging is genomen de gehnwde vrijwillig dienende onderofficieren hierin te betrekken en of de Minister het niet gewenscht acht ook over een gedeelte van het loopend dienstjaar nog een termijn aan de dnnrtetoeslag te verleenen De opstand in Djambi Op de vraag naar de reden waarom gelijk nit Soerabaja aan de N B Ot gemeld werd het negende bataljon in Tjimahi in garnizoen zich gereed moest honden om naar Djambi te vertrekken deelt het Departement van Koloniën ons mede dat dit bericht ongegrond is Personeel posterijen en telegrafie De vertegenwoordigers der vgf vereenigingen van hooger personeel bg de postergen en telegrafie hebben n brief gericht tot den directeur generaal naar aanleiding van diens schrijven waarin in zeer krasse bewoordingen afkeuring werd nitgesproken over de door hunne l turen op Zondag 16 October j l aangenomen motie Waar de direotenr generaal als zijn meening uitsprak dat de actie niet op bekwauM wijze is gevoerd stellen de besturen daar tegenover dat deze wijze van actie voeren door hen reeds meer dan vgfen twintig jaar is gevolgd Ondanks de omstandigheid toch dat in het afgeloopen tijdperk van vgfen twintig jaren hg voortduring voor salarisveroetering is geijverd heeft dit slechts tot resultaat gehad dat de positie van den commies der posterijen an telegrafie en de mt dien rang voortkomende ambtenaren in den loop der jaron hoe langer hoe meer is verslechterd waardoor het dezen ambtenaren onmogelijk is geworden te leven In Ibt iUiau waarop zij 2ichv rpekei bewogen en waarin zij ook thans nog thuis behooren op grond van de van hen gevorderde ontwikkeling en de door hen waargenomen functies Met de door den directeur generaal aangevochten alinea waarin de besturen verklaren het als een natunr üig Nu dan hier aangekomen trof ik aan het 9irand een onge oittn die sinds eenige aogen bij onfl ini het penallon logeert en die aat hypnotiairje doet Ik vond dat zoo intereflsant cat ik mie eergfateravond door hemj heb laten hypnotiaeeren en van die gelegenheid heeft hij gebruik gemaakt om me te bevelen hem aan het strand te ontmioeten Hf wist daar met van mlaar ik aohijn zoo vatbaar voor hypnotisme te wezien dM ik tel bevel letterlijk opvolgdle Dit alles vertelde hij me terwijl we Saimlenj lange het strand wandchfen Plotóeling komt echter een pleegzuater op me af pakt n bij den arm en aegt Jtomi nwe Overbluft volgde ik haar ze bracht roe hierheen en sloot mte op Charleö hoorde voetfltappen op de trap en even later vert heen d verpleegster Handen omhooii riep Charleëeen revolver op baar richtende Waarom houd u leze dtenie gevangen j De verschrikte verpleegster kon geen woord uitbrengen doch de hüiakneeht die haar gevolgd wat antwoordde voor haar Die juffrouw iel immers gek Dokter Vaiiler heetft onö aangenomlen om haar hier te bewaken Het ia een zenuwpatiënite van henii die hier tot ruEft n ioet koimlen Jouw dokter Vaiiler 1 een geinen b eger idle het deze diune oomogdijk wil maken d e poJitie te wAar 3huwen terwijl hij er van dbor gaat miet een parel ol hij haar op slinksfehe wljns heeft ontstolen antwoordde Oharleë toen hij tienjerkte dat Kitly haar kofltbare hal noeï niet om had En wOTkelijk bleek eenlgen tijd later bij een onderzoek van die politie dat zoowel êe huisknecht els dö verpleegster te goedier trouw geweest waren Ook zij waren staohtotteral van den hypnotiseuroplichter die Kjdgeh d heeft apoorlooa te verdwijnen