Goudsche Courant, zaterdag 28 oktober 1916

ebrsBervoefe Zeer mooie sollede meubelen als Tatels Stoelen Kasten Spiegels SchllderQen Theetafels Buffetten Styiameublementen In leer en peluch Boekenkasten Tweepersoons onbeslapen Veerenbedstellen Kapokmatrassen Slaapkamermeubelen enz enz alles spotgoedkoop Rugbekleede Leerstoelen vanaf f 17 60 Styikast f20 StfllUf el f 9 50 Spiegels f 6 50 f 7 50 enz 20 SWOISTIllfUli IneDMtiialilJitScUikadl Rotientam Ëenvertrouwdadrés S voor het maken en stofleeren S van MEUBELEN is bQ s Na HESSING S Peperstraat 24 Gouda Bg BOIöke prgzen prima mat es riaal Reparatie aan alle met S beien W j d verleert in dit Blad tA ao IK Eleotrifcbé Drakkerl A BRINKMAK ft ZOON Goud Café en Wiakol Iiiveiitarisseii TE KOOP een groote partij toonbanken en winkelkasten Eengroote partij Café stOelen en tafels En verder alle soorten van wlnkelgoederen bij A SOTJTBI5 LANGE BAANSTRifAT 41 46 TBLEPOON 8 so ROTTERDAM 20 Maison van Teeffelen 134 Jonkerfransstraat 136 ROTTERDAM Bericht dat de Collectie Herfst en Winterhoeden ter bezichtiging ia gesteld Ryks kenze in 100 HOEDEN en FOURNITUREN Voor St Nicolaas Cadeaux SCSHILDEREN P fluweel en zijde van Kusmus WOaaMfc a fcia Kleedjes Sachets ena BBAHDSCHILDEBEli l S Bestellingen worden gaarne vroegtijdig ingewacht BOeefd aanbevelend Mcj F TIESEMA 24 Fluweelen Singel 14 L G VAN DOORN Opgericht 1806 Tel 8357 OPPERT 144 ROTTERDAM liroole sorlsiring ii Staalwaren SPECIALITEIT IN klieeniuissen en VsiligMiilsuhtenituiiD nul gannlie Vraagt ntljn onovertroffen VelliiilitliisicliHniiei Worl ERVERIJen eijlEM WASSCHERIJ pfeBRPALTHE Ons depot sedert vele jaren tot onze volle tevredenheid waargenomen door de Dames S S van Dantzig Markt 43 wordt met 1 November a s verplaatst naar de Firma H G 6ABRY Dubbelebuurt 9 ALMELO 800 werklieden De goederen worden zonder prgsverhooging thnis bezorgd en desverlangd atgehaald 62 6rooiai SpodÉidhsii voor Keerm en Rtaderldeeding ROTTERDAM hoek Heerenstraat Ongeëvenaarde QoUecties in DEMI SAISONS ULSTERS RAGLANS WINTERJASSEN MOTORJEKKERS KINDERDEMI S KINDERJEKKERS KINDERULSTERS KINDERCAPES KINDERPALETOTS MODE ARTIKELEN Indien U nog onder dezelfde gunstige omstandigheden wenscht te koopen als voorheen bezoekt dan onze magazijnen Wij zullen U het bedrijs leveren dat ondanks tijdsomstandigheden onze stelregel het beate voor den laagsten prijs zijn volle kracht heeft behouden 201 ZONDAGS GESLOTEN DEKLEINEWmST TalaffooaalntoroommunMil 184 36 Speciale inrichting tot het vervaardigen van werliniansgoeileren en bedrijisWing Lage prijzen vaste prijzen I verkoop uitsluitend ét contant soliede goederen prima af werking I Homemann Het Bonthuis Hoogstraat 326 hoek Nauwe Marktsteeg ROTTERDAM BuÜMioawoon aaaortimant PELTERIJEN l da goadkooiMta tot da flinal ganraa De nleowtta modellen In Palarlnaa Oapaa Voainodalla eax ZEER LAQE PRIJZEN T Voor elk stak bont bl mt gekocht wordt tirandaeM 40 JERPOSBGARi aouM Fa W J V ZANEN 20 0 Haven Atelier voor Moderne Portret Fotografie s T ZATERDAG 28 OCT 1916 Derde Blad Rijks Ha Ba 8 peze week zyn de lessen aan de Rijks H B S in het oude gebouw aan den h Tiendeweg gesloten Ruim een halve eeuw heeft dit gebouw eigendom der Gemeente Gouda de leerlingen voor het Middelbaar Onderwijs uit onze stad en hare omstreken gehuisvest eerst als H B S met 3 jar cursus van 17 October 1865 15 Juli 1881 en daarna als H B S met 5ja rigeu cursus Voor den steeds wassenden stroom van leerlingen wier getal van 24 in 1865 tot 214 in 1916 klom bleek het gebouw te klein en met het oog op de hoogere eischen die onze tijd aan het middelbaar onderwijs stelt en de ligging aan een steeds drukker wordenden verkeersweg te ondoelmatig Een nieuw gebouw verrees in de Krugerlaan dat den 6en November a 8 officieel geopend zal worden en waarin de lessen den 9en November gullen aanvangen Met een gevoel van dankbaarheid jegens het Bestuur onzer veste voor de ous verleende gastvrijheid verlaten we de oude school zoovele jaren een stille getuige van onze inspanning van veel liefs en weinig leeds Met een gevoel van erkentelijkheidjegens de Regeering die onze wenbchen voor degelyk middelbaar onderwijs te Gouda op zulk een onbekrompen wijze bevredigde zullen weden 9en November het nieuwe schoolgebouw betrekken met het vaste voor nemen al on e gaven en krachten tewijden aan den bloei der i n r i e ht i n g tot zegen van de aan onze zorgen toevertrouwde spes patriae Hetnieuwe gebouw zal Dinsdag 7 November van s morgens 10 12 uur openstaan voor o u d 1 e e r 1 i ngen en genoodigden des namiddags van 1 4 uur voor belangstellenden ter bezichtiging Br S a fiOOGSTRA Gouda 28 10 16 De leeraren aan de Rijks Hooi er Burgerscholen Voorzien van 344 handteekerdngen van directeuren en leeraren der 28 Rijks Hoogere Burgerscholen is een adres gericht aan de Tweede Kamer waarin met den meesten aandrang wordt verzocht dat hun alsnog een behoorlijk salaris wordt toegekend In de memorie van toelichting op dit adreswordt er o m op gewezen dat wel in 1914 door den Minister in de Tweede kamerzitting van 29 Januari is prkend dat een behoorlijke salarieering van het MiddelbaarOnderwijs een groot maar ook een urgentbelang ia was dat wel op de audiëntiedoor den Minister van B Z den SOsten Mei 1914 aan het Hoofdbestuur der Ver vanLeeraren verleend zondereenigvoorbehoud is erkend dat de thans geldenderegeling van 1901 geheeL o nvoldoende is maar dat des alniettef jn ter verbeteringgeen post werd uitgetrokken op de begrootiog voor 1917 Herhaaldelijk hebben adressanten zieh in ddressen tot den Minister gewend resp November 1913 Januari 1914 Augustus 1916 en Augustus 1916 waannden Minister duidelijk bewezen werd datin vele gemeenten van een toestand aannood moeten worden gesproken maar alleszonder eenig resultaat Aangetoond wordt dat sedert 1901 toen onder Minister Borgesius een voorloopige flalariategelmg tot stand kwam de tractementen der R jksleeraren hebben stilgestaan die van de gemeentelijke H l B S en Gymnasium leeraren daarentegen belangrijk zijn vooruitgegaan Gewezen wordt op de enorme styging derkleinhandelprijzen Adressanten noemendaarby eenige cijfers hun verstrekt door hetCentraal Bureau voor Statistiek Ca wordtde toename in prijs van 29 verbruiksartikelen aangegeven waaruit blijkt dat sedert 1901 de prijzen met 70 zijn gestegen 3 Uitgaande van het cijfer 100 voor 1893 waren in de hieronder volgende jaren de verhoudingscijfers 1901 99 1913 114 Ie halfjaar 1916 159 Augustus 1916 170 In hoeverre het Rijk achter is bij vele gemeenten leert een tabel door adressanten overgelegd waaruit blijkt dat door de gemeenten belangrijk hooger bedragen aan salariasen worden uitbetaald Zoo geeft Amsterdam voor een gemiddeld aantal lesuren als maximum f980 meer dan het Itijk Rotterdam f 600 Enschedé f 610 Haarlem f700 Dordrecht f700 Groningen f640 enz Het Rijk betaald voor da uren boven het maximum aantal lesuren f40 f60 voor de gemeenten vinden we bedragen genoemd van f 175 f 145 f 130 f 180 f 100 f 150 De gevolgen van deze slechte salarissen o m door Zijn Excellentie den Min i B Z zelf geschetst in de zitting der Tweede Kamer van 29 Januari 1914 ze bleven niet ait Het verloop uit het leerarenpersouoei bö de Rijks H B S en is enorm Het aantal sollicitanten vaak gering Dat uit ich o m in een toename van het aantal onbevoegden 1909 1910 waren op een totaal van 379 34 onbevoegden 1912 1913 40 onbevo en en in het cursusjaar 1913 1914 op een totaal van 378 50 onbevoegden zoodat m dne vier jaren tijd het aantal met bijna 50 steeg Het aantal jongelui die een academischen vorming zoeken om daarna by het M O te gaan moet alles noodwendig verminderen Een overgelegde staat toont dat de leeraren in maximum f 10000 en meer ten achter blyven bij met hen wat opleiding en positie betreft gelijk te stellen ambtenaren Ingenieurs Ontvangers Rechterlyke Macht Archivarissen enz Een leeraar staat in bezoldging gelijk niet met een mgenieur maar in het beste geval met dien ondergeschikte den opzichter van den Rijkswaterstaat Hij wordt na 6 é 7 jaren studie niet gelijk gesteld met een ontvanger of fnspecteur der directe beastingen maar met de verificateurs Hij wordt niet gesalarieerd als een ontvanger of inspecteur der registratie maar zelfs beduidend lager dan de landmeters Het leeraarsambt wordt een ambt met zeer slechte vooruitzichten Deze slechte salaneering kenschetst de waardeering voor onderwijs op een oogenbhk dat m de toekomst van het onderwijs alles te wachten is Een behoorlijke salarieenng is een groot politiek belang een Rijksbelang de Staat heeft de verplichting ambtenaren die noch door staking noch op eenige andere W ze hun salaris op tijd en naar behooren kunnen vermeerderen met tot wanhoop te laten komen en hun een voldoend levensped te garandeeren ZooalB het nu is is het Rijk een model van slecht werkgever De Oorlog Aan het Westeiyk Front Aan die Sonlmo eii bij Verdun Het ü u j t b e h s coanluiiuuiqué van J7 Oct lu dt Legergiroep van prinalliupreebt Under krachtige artillene aclie kwant liet ten N van d © SoirJiiiö alteen tut gevechtyiL tuötsuhen verkenncnjdtcieelm gen Üp èen Kuidlehjkeoi oever weid een door de Frani chen vüorbereidciu aanval in dci lector Freöaetil Ylafiati Cüurt ChauiiicfeJ dkjor on op die ijandelijke lüopgraveai geirioht vuur onderdrukt Leggirgroep van den kroor piiu Het artillericgevecht wae den ganfeeheu diag op ibea Oofftelyken Maiy oev ei tuaöichen de Poivre boogte en Woevrc zeer hövig a Midtlage vie j leii ie Franöch en enae stellingen ten O van hot fort Douaunwnt aan Zxi werd en met groote verliezen teruggedreven Itomiroetn uit de luoht Het F ir a 1 ö c h e etaflbericht van 27 üct luidt Aan het yomme front wae h t k non bij tuaa chenpoozen aan het woord i ran che arhlieriei projectielen hebben een iiHumtieberg plaató in üe treek an Genermioiit Ablainoourt doen ontploffen Aan het Oosteiyk Front HU ilufa Epische fctafbenoht zegt iiezjuiden Riga zijn Duitflche afdeeliiigen terui oworpen Een batalion der Vijanden aat onze voorposten aan l en WeLtehjken Szara oever bij üaiowitfltli aanviel mloefl t uaar dèn Ooe telijken oever tetng in f b Wouilkarpathen heefït ons vuur vijamddijke aanvalöpogdngen ten Z vau ilafailof en beweaten Vorokta verijdelde Falkenihayn wint veld Het O o ö t e n r IJ k al o h 6 oomm uaiqaé van 27 Üct luidt Front AartMihertog Karel Noordelijk van Ca nïpoiung en Zuiilelijk van tVüdeal aanvailend winnen wg bodejn Aan éo Üoflteh e gieiiö van Hongarije en Roemenie zya vijandelijke tegenaanivflllen verydetdt iJij Sara Domei namen ows troepsn een hoog gelegen steunpunt der Rui ten Uun teigeuaanvallCTi leidden tot tiiets Front L opold v lienereii Nietó van belanig Kriigsverrichtingen ter Zee Üurtatohe oorlogfivaartuigen in het Kanaal Eön R0uter4elegtaitri di a üct mt Londen mn Utt In dön afg loopen nacht hebben vijandelijke torpedobootvernietersi g etracht onaen tranaportdien t in het Kanaal aan te tasten Ze Mjn ni 4 geklaagd Een leeg tranaportj eaiip Aonk de bemanninig ie geredu Twee vijandieüijke torpedbboot l èrfi zijil in deil groniS gwboorcf De andere moerften den ateven weadten Men vreest dlat een der onze verloren ging negen opvarenflien brachten er het leven af Een andtere torpedobootvernieler werd getorpedeerd aan den grond getz t De Noorsche scheepvaartverliezen Een Keutertelegram uit Christiania meldt i j Het geheele oorlogsverlies van de Noorsch ha ndels vloot bedraagt 268 134 bruto registertonnen waarvan de verzekeringBsom 102 016 190 kronen be draagt 149 zeeHedon kwatnen daarbij om het leven De bemanning van de KatMnka is met een Ëngelsch etoomschip aan gekomen De Kathinoa werd Donderdag j l 12B zeemijlen van de Noorsche kust door een Daitsche duikboot in brand Het schip was met mijnhout geladon Gemengd Oorlogsnienws In Duitaohland Het automobiel verkeer te Berlijn is opnieuw beperkt Ingevolge een verordening van den president van politie zijn auto ritten naar en van wedrennen schouwburgen concerten bioscopen en andere plaatsen van vermaak verboden Het verljod richi zich zoowel tegen de bestuurders ala tegen degeen die in de auto zitten Overtredingen worden gestraft met boete tot 60 mark Het gebrek aan auto s had den president van politie reads eerder aanleiding gegeven een verordening uitte vaardigen waarbij alle pleiziertochten verboden wordeo ten einde meerauto s beschikbaar te krijgen voorberoepagebruik en tochten van en naarde stations N R Ct Duitschland en Engeland ten opzichte van onze kaasmarkt Ten opzichte van de kaasmarkt doen zich d en dag nieuwe quaestlü voor In een pas gehouden vergadering van de Ned Vereemgmg van Kaashandelaren waarbij de pers met was teegelaten doch waarin het gesprokene nll ttemm geen geheim IS gebleven is he een de Telegraaf in het Ochtendhüid van heden uit Bodegraven verneemt Daarin staat De Duitsche regeering heeft aan onzen kaashandel nieuwe eischen gesteld Zu wil dezelfde prijzen betalen als door Engeland bedongen zgn Zooals men weet betaalt de Engelache regeering thans ca f60 è f70 per 50 K G met inbegrip van f 10 toeslag van de Ëngelsche regeenng De eiBch door de Duitache regeenng gesteld behelst dat van de 60 onzer kaasproductie die geëxporteerd mag worden Je helft naar Duitschland en de helft naar Frankrijk en Engeland zal gaan Slaagt de Duitsche regeering door middel van de Z E G enn haar wil dooiSite tetten dan wordt onze kaasmarkt l Suj oos ontwricht en lalden de Nederlandscke kaashandelaren onmetelijke schade Sedert geruimen tiJd hebben deze gekocht tegen pryzen van f 70 f82 daar zü een I exportprijs van ca f 100 in Duitschland meenden te kunnen bedingen Toen Duitschland niet meer voor dejgti prijs wide open hielden ziJ hun voorraden vast daa overtuigd wartm dat Dutschland onze kaas toch noodig had In kringen van kaashandelaren wordt verzekerd dat de Z E G door onze regeering gesteund er waarsch l k in slagen zal haar eischen binnen zeer korten tijd door te zetten Het gevolg zal ïijn dat onze zuivelproductie aanzienlek nl inkrimpen aangezien de prijzen van veevoeder zoo hoog zyn dat het niet mogelyk is het geheele exportkwantum tegen een prijs van f60 f 70 van de hand te doen Uit Woerden werd aan de Telegraaf gemeld In verband met de op Woensdag gehouden veemarkt vond heden de kaasmarkt plaats Er heerschte echter een gedrukte stemming in verband met de geruchten dat door Engeland 50 der productie geëischt werd en dat door de Z E G voor Duitschland de tot nog toe geldende prijzen geweigerd werd te bedingen Aangevoerd waren 266 partijen waarvan slechts 20 verkocht werden Voor Ie kwaiteit werd van f 68 tot f 70 besteed Uit Alkmaar ontving de Telegraaf het volgend bencht Toen de kaasmarkt ala gewoonlijk om half tien aanving waren er wel boeren en stapels kaas doch koopers waren nergens te zien Ze waren in vergadering bijeen en hadden daartoe wel reden Wel werden j l Maandag de consenten voor uitvoer door de regeering weer verleend en behoefden de handelaren Dinsdag niet zoals zy Vrydag waren afgesproken te overwegen of zy al of met zouden staken met koopen doch heden stonden zü weer voor ernstiger zaken Eenige leden van de Kaaavcreeniging waren deze week naar Engeland getrokken om daar te onderhandelen over het tekort dat sinds Juni nu reeds tot 7 000 000 K G gestegen is Hedenmorgen werd in de vergadering medegedeeld dat Engeland er genoegen mede had genomen om dit tekort tot 3 800 000 K G terug te brengen doch dat men daarvan dan ook met den meesten spoed 300 000 K G direct tegen f70 per 60 K G moest leveren Voor h t oyprige gedeelte werd een termijn toegestean De kooplieden stelden evenwel de vraag van waar het geld te balen dat er tegen een levenng voor dien pr s bij njoet aangezien Duitschland tegen de hooge pryzen niet meer koopt en zelfs haar vertegenwoordigers reeds naar Nederland heeft gezonden om met de Kaasvereeniging en het Landbouw export bureau besprekingen te voeren om tot stand te brengen dat Duitflchland een gelijk percentage ala Engeland van het exportrrije gedeelte tegen denzelfden prijs als Engeland ontvangt Deze besprekingen worden heden in den Haag gevoerd Werd de markt de vorige week gedrukt door het inhouden van de consenten heden moest hetzelfde geconsteteerd worden doch thans ten gevolge van t boven medegedeelde waar nog bij komt dat Engeland van de volgende week af van t exportvrije gedeelte in plaats van 85 50 wil hebben Sinds Engeland met nadruk de levering van de 36 verlangde ontvangt het die ook werkelijk De controle door de Kaasvereeniging is zoodanig en dit door de invoering van de claims dat een handelaar niets kan verzenden zonder te bewijzen hoe hü met zijn verplichtmg tegenover Engeland staat en de Kaasvereeniging zal wel blijven eischen d t de overeeidcomst betreffende d i S 800 000 K G achterstand wordt nageleefd Het exportvrije gedeelte zal spoedig wel nihil zijn Wordt het aan Engeland te leveren procent van het exportvrije deel 50 dan is daar voor het binnenland 40 van de productie moet blijven het voor den vryen handel bestemde deel maar SO J r van de productie Slaagt Duitschland erin dit voor hem bestemd te krijgen dan is er in het geheel geen vrije handel meer Nu de veehouders hun voederproducten in onvoldoende mate bekomen zal de kaasproductie dezen winter mede door de melkregeling die door de mindere productie bij de consumptiemelk leve ranciers weer een grooter kwantum melk van de kaasproductie zal vorderen zeer veel minder zyn dan het vorige jaar zoodat zelfs een verhooging van het percentage voor het binnenland wel eens niet kon uitblijven De boeren waren heden op de markt al zeer ontevreden Na een uur markten waren slechts enkele stapels voor f78 per 50 K G verkocht Veronderstelden de Boeren dat de markt evenals de vorige week tenslotte wel weer zou oploopen ditmaal gebeurde dit niet en daalde de markt tot f 75 Tegen 12 uur was ten slotte toch zoo goed als alles verkocht Stadsnieuws GOUDA 28 October 1916 Electriciteitsvoorziening in Zuid Holland Gedeputeerde Staten van Zuid Holland hebben aan de Prov Staten doen toekomen het rapport van de door hen krachtens door Prov Staten in Juli 1914 verleende machtiging banoemde commissie ter beafcudeoring van het vraagstuk der electriciteitsvoorziening voor deze provincie In het rapport van de Commissie wordt besproken de techniache ontwikkeling en tegenwoordige staat der electriciteits voorzien ing in Zuid Holland Aangetoond wordt het opmerkelijk verschil in de verhouding van de levering der verschillende centrales in 1913 tot de voor de toekomst geraamde bedragen Terwijl namelijk s Gravienhage 70 7 o n Rotterdam 55 5 o van de voor het betrekkelqk ootrooflfhBgeMftd gwaaiade hoeveelheden bereiken daalde dit percentage met d grootte der centrales tot op 84 f voor Gouda Vooral Leiden en Dordrecht maar ook Gouda en Delft hebben den wenscTi te kennen gegeven vrij omvangrijke districten van stroom te vooizien De Commissie behandelt de taak der provincie en constateert dat het leggen van kabels en het sluiten vau contracten met buitengemeenten betrefffinde die bediening in de laatste jaren in een over het geheel niet onbevre digende tempo wordt voortgezet De Gemeenten ssullen zich echter allen daadwerkel ijk voor de zaak moeten interessoeren wil er van verstrekking van geldeiyke hulp uit de kas der provincie sprake z n JL jf Het Groene Kruis De Zuid Hoïlandsche Vereeniging Het Groene Kruis hield gisteren te Rotterdam hare algemeene jaarvsrgadering De vergadering werd geopend door Dr W Mees te Rotterdam die de aanwezigen welkom heette en o a mededeelde dat de vereeniging een legaat ontving van wijlen den beer Ten Brink van f 6000 Het jaarverslag vetmeldde dat de vereeniging op 1 Januari 1916 107 afdeelingen telde met een totaal van 36833 leden Mejuffrouw Doowes Dekker hield een voordracht tot opwekking aan de afdeeling tot aaoaluiting bij de Ned Ver van volks eü schoolbaden Besloten werd dat afd zich zou aanslaitea bij de Nod Ver Het Groene Kruis In het hoofdbestuur werden gekozen in plaats van mevr E A van Alphen Gaymans en deheerendr J Ph Elias en dr T Beekenkamp die aan de beurt van aftreding en niet herkiesbaar waren mej A M Douwes Dekker Isteseoretarease van de Ned Vereeniging voor volks en schoolbaden te sGravenbage dr J Win der Meulen te Barondrecht en de heer H Ie Coultre burgemeester van Bodegra Oemeenteraad van Qouda Vervolg van het Eerato blad Algemeene beschouwingen De üenseentebegrootinig 1 r ik oekhiuizen hield een betoog wjurin hij in de eerste plaatö weeë op dien nügfbetftaaadeïiiabnornialen toCh uHiiu m iieze gwi eute welhc j n aotMü K Sp i zeid e dat er biJ de linkersü üe niüsverritaiid heeracht omtrent de bo inflpten die r ijor de rechterzijde wiird n gehuldigtil Uet ver chil tuB cheu beide isi dTiidieli Lhika a taat voor het beigitiiel van de li raiisehe 1 ev olutie w aarin met God on Zi a hH niet worwt gerekend Keohta staat op d on gromdalag van hetohrU tehjk bPiginwel dat nnen wil dk orvoe r n iu het leven vajt staat en go ii entp Spr detailleerrle het verschil tu mhcn beide nflrfifer door te w1 zen i i diC verach il lende wijao van opvattirtig over onderwija en opvoeding ovfi 7 edioli kheidlB begripp€n in het publieke leven ovetr o verhei döfbemioeding ret hUpraak en huwelijk Spr wcee or op dat het hier gieldt ee n strijd mr bogiiuiialen en daaruit küjiiit voort do wenak h dat dto Kochterzijaie aLs zoodanig erkend wordt De indlruk die flipr vaak krijgt is éiit bet peraounliiu element een rol apeait e pewoendi bed ujn hak ii k De oonicliuJ ie waartoe beglntieieii leiütiii heeit jweu te ewbiöuigeu ook al 1 nueu het ei niet mee eenai en V luut ureai het onaaiigeoaaui Ue heer Van der Werf miste bij deze begroolamg een uUeea ettitig wilt uitvoering van de Juisitiiiuutiewet voor ii 6 gemeentei ZHl betoeitenen Dat aal ongetwijield aan ao giemeonte veel gdd kosten len twin ieni van de braauwtofteai voor die ddetiiouLiü wilde ipr er op wijtoii nat luei alleen genoeiml woidl turf oeii brantlslof die hier mev weinig woidt gebruikt f pr um gaarne zieii dat cokoö in d distributie wem opgenomen opdat ze verkrijgfbaar zou kunnen woraen gouitelii tot dion prijis dio vooi QüiL ooilüg gijl ï en auu fluib wiu wortien Ijezorgitli tipr s wemsch zou zSju dlüt ü iO van die koöten tloor h Kyk en 1 lU Btóor d gomieeate zouden women tfedliagen Het zou to piobeeieu usajn of het met ging lueoiide sipr Voort zou öpr gaaF mii dat een nuaxiiMiun pri werd vafiitgi teld V or het ifittebrood om de pri opdirijviïig daarvan tegen te gaan In de pLaatji eJi liniktmisttobelot iting zou spr mieea iieie progresöie willoi zi n ftlflde in vepijan l möt l et voorstel van die heeren Dercksen Kolijn en BroOKhti ieiii diat bedoelt verminderiHig van bdaaüng dtoor meeroere kiiweraftrek aou de h er Van der Werf gaarne zien dlat het initiatief tot hef bieiigeu van meerdere progreeftie yiou uitgaan van B en W Teit aanzien van die Volkshuieivesting vestingw es pr op den dringenden nootï aan arbedderswoningen Nog wacht de behaiidieHiig vurf het voorsitei oon aan het Völkdbelantg een voonffchot te geven oar woning bouw Wachten thatiff heeft geen reden daar de dfuurte der nmtorialen voorloopig wel zal bli3 ven en nog zal tnenemneTi wellust Kr i8 trouwena in 1016 mieer gebouwd dian in 1914 oir 1915 Spr gaf in overweging tb doen als in Altnelo dAt dte getmeerte zoU ten bouw ter hand zou ne men Inzaka oe oniïerwijzerayalariftieni veöldgde de heer Van der Werf pt de aandacht op dat htt rmnin unï van f600 hier nog bestaat terwijl uAhurige kleine gemieeniten roeilB oenhoog r nianiniiumi heolierf Voor die mini nmnïaialartööpn 19 dringend verbetoring nooidig In antwoord op het t oor den heer Rrrtekhuizen gestprokene ze4 apr wel te willen inediewwken om een rechtsfcthen weüiotifferr t benodraien Bpr