Goudsche Courant, maandag 30 oktober 1916

l ifl ii thjK ij i goatteuteu nauwKfuiig te ioiinuieeren eu uu iai het iu g mei te znjggen wat ue K mer a iï d heeie n ivolena voorste eal zeggvn tl i was bgveouKen gebuid lu trte voi rij ehuge termen van welker labnkaat d toeer iNoleuü het gohelni heett l it ataat alleen vaat cmt de heer ivuïene met onvei beteriijfc ih g eljonden aan het huidige artikel uit op zlca zeU reedö i een ayimpathwk bewijs van zijn t jeeoaieteli tteld Dinedag xt dnoleliik de heer van Kaalte aan het woord wiene amendeuuent niiet alleen den vrede heeft geatioht op het congre der liberale Unie miaap dat thane voorbesohikt chijnt een belangrijk dement voor den algeuneenen poUtiejcen vrede toulteu voi deu Wij aagen ide hferen van Raaite en boelf na de reiiie van den heer Nolena in dz wkke conferentie hetgeen er op zou kunn n duiden dat er aan den vrede wordt igewetrkt Vandaag werd do dl ouabie evenals gister geopend met eem pleidooi voor de finale uitvoering daarvan in de Grondwet t Wad nu de heer Koster die voor de vrouwea in het knjt traai Alg meen vrouwenkieerecht te onatwijBtoaar meent Ihj au algemeen mannenkleöreofat in de Uroucl wet isl vftö elegd Door ten heer Rutgers werd nogeem een nieu w puntje behanideld hetpreniegeld voor oe Kamerleden lie beceeiing daarvan i om het ahBentei ime te bestrijder Dit dtiel WtflÜInatuurlijk niet bereikt Uet eenilgm eultaat zat zijn at bet dee nfor gene gennakkelij ker al zija om devereisichle hl nanyen op de preHientieHjst te krijgen 01 diaarna de vergadering voltallig blijft Is let gieheélanderö Daarvoor heipt het middelniet Bij onverwachte atamlmllligen zaldat blijken Ol dit te veranderenzou een diraaitittche henziening van hetKamerregleinent neodig zijn Het zalbovendien eer geiSten indruk maken wanneer zij die vroeger niet op tijdkwamen dit nu wel glaan dtoen Zij iuilen dien naaim van vijfguldene inenachen krijgen Onv dit te voorkomen achtte de heer Kutgiers het maarbeter dat de Kegeering dit voorefrplterugnam j Nadat hi wat gefiloaofeerd had over de theorieën van het kleetreöht verklaarde hij de uitbreddlng daarvan te ïjullen dulden oinöat ze niet veef fllecfater wafii dan het bestaa nde sitelsel Voorloopig houdt hij aan het organiak h kie 1 echt vast De tijd zal wel komen meent hij rJat de verwording van het parietmentairlarroe zoo Üho die was niet uVmï Juliua merkte dat hij zich te verwonderd had getoond Als zij eenig vermoeden kreeg dat hi nauwkeurig wirt wie zij wad en dat Mj met terwilie van haar miooie oogen aan de tafel zat inaar haar öieohta wilde uithooren Terder niett I Maar zij 0cheea heltig gebeten op de i emjj ofer aLumenleving hij kon due genoeg bijzonderheden te weten konven Hij M ot Bijn stoei nog dli Ater bij d©n haren liet weer zijn witte tanden ónder den good verzorgden knevel zien en laidite onverelchll Ik h nam ijk efigenff ik weet nift mieer eemt familie Bad ow aangetroffen knappe nieisjeei Die en knop Zij lachte shottend Die hatelijke oude wijven Mieke ia zij tikte met oen wi inj er telgen het voorhoofd En üuflite nu ik pa er voor Die krlift niemand meer ondanks haar gtoud Zoo zoo Nu dan waren het zekeir andere adekow Maar gddhaci Auguflte Hoevee zou zij wel krijgen Zou de jonge vrouw dat ook w eten Hij keek haar verjrtrooicl aan En daarna waagde hij het nogi eens I u aijt gij eigienlijk familie van de Baciebowi van rijke Badekowd Buiten de Stadspoorten N aj het thiitscb van CLARA WEBIG Bewerkt door I P WESSELlNK VAN ROesUM mwt ftutortóatie van de schri eier Naldruk verboden 10 En ViUMia op het PotedBJOteer pleda met al die kanoniuen £ n in d Luaitgarten de Oermaua met Kl zaa en Lothariï en En cfce aloikoepei met aUt clli Qrend beogaalslch vuur en Geraon en Herzog en de ri e bankiers Zoo iet alf bedlen wad er nog nooit g zien 0 bijwondering ketide geen grenzen mfen ken letterlijk zichzelf oiet meer Burgere en soldaten arm in annr kapper met anne den vei ldierö met ze pziedere lakwerkere miet wevera paaöemenitworker met witters ateamzetterö met boek fadndierai vtEÉa kt Yé j8ioten mia ker blikflUagoM kleermakersi roet lbefwwkerö bakkerd aichoenanakerö aaagerei tin merltedieaQ alle vermiigingwi alle bedrijnen vreertizaam bijeen Allo bierhuizen vol woonkanwrè niet minder De avomt wiW warn warm van zomerluoht en brandtendie fakkeld van aJJe lichtotroomien Het heetst eehier door een gieeötdirift waarbii nwn ten TTolifty SI= OIST Voetbal Uitslagen van giateren Ie Mate Blauw Wtt Sparta 1 1 2e klasse V R A D V V 1 2 R F C Cotieordia 2 onder protest van R r C UiStalHermes 0 2 Amstel Victoria 4 1 1 3e kl B V F C U S C 2 1 GoudaEx cclsior afgekeurd C Togo Berkenrodo 0 V CS Alphen 1 1 Volksw bJi Sportman 2r l L F C R C H 4 2 H Veloi lB V a 6 8 aO S D O a 1 1 Vflendénsdhaat T O 0 3 U P C Voorwaarts 2 1 Bekersoorapetltie Se ronde t Gooi V V V 8 1 Wilhelmina FeSenoord 0 2 SpartajiU V V 1 l Quick V V A l V O Cl Velocita Gr 6 0 Willem 2 Ct D O 8 4 Goahead H P C 1 1 Hercu esBelgnkk Z 1 9 A W Haarlem O AJax A Tobantia 8 1 S V V XcUlles 6 1 Be Quiok Gr N A C 4 8 V U C Vitesse 4 0 V 3 V M V V 6 0 D F CÏPorwars 6 0 Rob et Vel Bnsplied 0 1 O D E Midelburg 2 1 Ooudsche Voetbaf Bond Ie kl Olympia 2 Zwaluwen 4 1 A W Schoonhoven afgekeuïfl Alphen 3 Gouda 2 2 0 T O P 2 Boskoop 2 1 2e kl Woerden 2 Olympia 1 S det l Zwaluwen 2 A W 2 afgekeurd j Overzicht J Weinig voetbal gisteren in Gouds In andere plaatsen evenwel volop met verrassende uitslagen verschillende eersteklasserskregen klop zooala Quick Willem 11 Wil kelmina Tubanti Vitesse en Middelburg terw l H F C Haarlem en U V V nogJuist een gelijk spel konden halen In deeerste klassa wist Blauw Wit op gelqkenvoet met Sparta te blijven Ij ïn Gouda behoefd Olympia I iet te spelen en w rd tGouda veld zooalv we wel verwachtten T O P deed een fraai stukje werlf door de beruchte Culemborgbche Vriendenschaar met 8 0 te verslaa if En dat nogal in Cutemborgl Wy Vernamen nog dat er door de Utreshtsèhe Ver een klacht was ingediend tegen Vriendenschaar of haar publiek T O P heeft echtfer noch last van het publiek noch van de spelers gehad evenmin de scheidsrechter Vriendenschaar trof T O P juist bijzonder in conditiCj het geheele elftal kloptó als eeu buB en de aanvallen van de voorhoede van de gasten werden voldoende door de Conische achterhoede afgeslagen of door l den doelverdedlger Raaphorst onschadelijk eraaakt Met rust was de stand 1 0 Ook na rust bleef T O P de meerdere en won ten slotte met 3 4 Alphen boekte een gelUk spel bü V CS Voor den Goudschen Bond ging de wedstrijd Olympia 2 Zwaluwen door op hetSportterrein Het ia slechts 4 1 gewordendunk zU de verdediging van de Zwaluwen de Olympiareserves waren steeds verrewegde meerderen Alphen 2 won van Gouda 2 met 2 0 Boskoop verbaasde ons door vanT O P 2 te winnen is er daar weer watmeer kracht gekomen Schoonhoven kwamdoor de regen voor niemendal by A W terwljV Olympia 3 van Woerden 2 met O verloor V CS Alphen 1 Alphen komt met 4 invallers voor Lokhorst Heijman Pannevis en v Donk De zeer sterke wind dwars over het terrein en het glade ved maken goed spel onmogelijk Alphen is vrijwel de sterkste doch kan toch niet verhinderen dat V CS de leiding neemt door de bal m t de hand te bewegen hetgeen de scheidsrechter niet ziet Rust gaat met 1 0 in Daarna heeft Alphen het er niet bij laten ziten en aanval op aanval Wordt ondernomen V CS behoeft met over geluk te jclagen eindelijk weet de miden voor van Alphen achter de partijen voet te brengen Ëen paar mooie kansen worden niet benut en spoedig komt het einde met 1 1 Bö V CS de verdediging goed Alphen speelde tot het einde toe vurig doch ongelukkig Olympia 2 Zwaluwen Het terrein is zeer glad door den regen zoodat goed spel onmogelijk was Olympiaheeft den wind mede n speelt steeds op dehelft van haar tegenpartij waar echter uitstekend verdedigd wordt Berst na een halfuur spelens gaat de eerste er in Ook narust blijft Olympia tegen wind in spelend de meerdere en met 4 1 komt het einde Ëen prachtdoelpunt van den rechtsbuitendient vermeld Alphen 2 Gouda 2 0 Alphen 2 was vrijwel de sterkste Eerst na rust weet Alphen te doelpunten waren de gastheeren wat gelukiger geweest de score ware veel hooger geworden Het veld waa looals te begrijpen is glad en moelijk te beapelan Woerden 2 Olympia 8 0 NlotUgmetaande Olympia met wind en regen m den rug speelt blijlrt Woerden tegen Olympia we opgewassen en neemt zelfs de leiding Na rust treft Woerden wind mede en hoewel Olympia zich inspant kan zij toch niet gelijk maken door het goede spel van de Woerden achterhoede Integendeel Woerden weet de score tot 6 O op t voe ren door haar midenvoor en rechtsbinnen de doelverdedlger van Olympia was niet bijzonder op dreef De overwinning is echter wel yiat geflatteerd Biljarten Otjd r vrij groote balangstelllng hadd i gidtoTCTi ffli eei ateren de wcHtotojaen out éea wteWlbepkeir plaat lurtoben K R A 8 uU Amsterdam en Ter Gouw i d Soc Ons Get noegfen Do ullBjng van de VBmchillenite rond waren 1 ron to L OldigB EijaBen 178 20O J OldigU C dw HoadI 178 m Predjdö J drti HoaJ 200 17 W 11 K i Bndiera 200 188 Vrnuwesi Mogendörft 200 66 Jan ae V rHoe 20o 1 W hoogste Serie J dkm Hoed totaal Kr 1156 Ter Gouw 945 2e lomte L OldigB Vefb M 20 7M J OhlgB ü ljUBon laS liOU PreijOq C iku Hoed ÜÜO 109 Willemnon J dan Hoed W 187 Vfouwoc Backer l 7 aOO Inat e Mogen öril 2U0 148 totaal K liiAHlbtfö Ter Gouw iWi hoogrte s ie Bij Ser Se ronde L ükiigd Mogendorff aOO IW J 01dlg 3 Verho eR 125 I reijde Kij n 23 300 WilWinsen C den Hoed 1 H 300 Vrouwelrf J d a Hoed 300 169 Janage Baekera 300 170 totaal KÜAS 1 5 Ter Gouw 971 hoogrte flerie Bijeben 1 171 en jrtoiyemie 3H 1 8 4je ronJe L 01dJ Bi Backers 200 400 J CHiiiB Mogendorff 12 200 PreiJd Verho 300 68 WjlleniBten EijpBen M 31 Vrouw O den Uoied IflO jaaO JanBtorJ den Hoed IM 2 0 WogMettnieEijs sen 14J mei imoiyenne 38 4 7 totaal KRAS 842 Ter Gouw 966 5 ronde L OMg J dm Hoed 200118 J OWlgBl Baokei 110 300 IVeöds MogendorS jOO HSe WillenMtotVerhoelI 200 IWi Vj ou wen EljsBto 109r aoO Jan ei C den HoerJ 200 139 totaal KRAS 1019 Ter Gouw Wi hooigWe lerie Eijtiseii 97 met nrjoyenne 10 5 13 6e ronde L OWgS C dlèn Hoed 121200 J 01dlgt J oen Hoed 92 2 X rdide Baokör 30O bs Wlllcim o Mogondorff 200117 Vrouwek Vorhoc f iSDO 95 JanssB Ei i8aen 50200 totaal KiUM 86 1 iTer Gouw 9S0 hoogBte aeiie Preijdto 50 niBiyenno EljBten 15 5 13 Do totaol oi slag wnu dat MIAS 3970 punten bdinaldo en Ter Gouw 5006 zoódW die Ameiterd mmevti met een meerr lerheid van 364 caramboleH weïleronr den beker nïochter inedönemen naar Amsterdam De prijzen voor hoogïite serie i en hoogst geimiddotde bleven echter in Goui i en w bij den heer Eijeben die in 4 rondie dte hoogste al rie maakte en wel ak grooifiten 171 en 111 en ate hoogste goiwidklelde 93 Ifi daarmee in 6 beurten zijn partij eindigend en Preijf te met 178 punten uch ter zich latende In totaal gat de heer Eijsfeen dSe alle partijen Won aan Ter Gouw 663 winstpunten de andere t pelera van Ter Gouw Ra ven C W dien Hoed 60 J oen Hoed 53 winaï Minlen G P llaolters UI A Mogwidiorll 4 en J A VerhücK 595 verlicsipuntcn Te rCioLW w g duff onder leidtngvan den heer Ki öwen wel fFink gaanoefenen wil ai volgend nwial aten beker VBO dkj Soc On Genoegen eerin GOudto halen l Advertentiëii Voor de vele blijken van belangstelling ondervonden bij mtjn i nbileum op 26 dezer mijnen harteijken dank ADOLP VAN DANTZIO öond TaO October 1916 Oevra d om spoedig in dienst te treden een georg Eerste kies DIUKKER voor gnel en degelpers Bekend met kienrenwerk Drukkerij Fa P C HOOFT H trooht 11 Te huup gevraagd legen einde Janqari 1917 een BURGERWONING huurprfls f 3 4 f 400 per jaar Aanbiedingen onder litter A aande Boekhandelaars J VAN BËNTUM ZOON alhier 11 N Ï MJ JE U voorheen C O VAN DER GARDEN De Directie maakt bekend datheden de onderstaande obligaties der 5 pet geldleening groot fSOOOO zyn aitgeloot 17 1 4 11 284149 welke van I November a s af tegen den koers van 102 j pCt betaalbaar zgn ten haren kantore te Gonda GOUDA ao October 1916 HEERENIII 0 snkkel toch niet langer met een bot sohewmm In enkele seconden ma kt n het lelf aanhoudend met een üllcoes Apparaat viymsoherp Ook voor Ohirnrgische inatrtmienten Prfis f l r 0 n 1 f 1 65 Firma A QUANT Kleiweg iiiytRVERlJEN pljlÉM WASSCHERIJ Iebrpalthe Ons depot sedert vele jaren tot onze volle tevredenheid waargenomen door de Dames S S wan Dantzig Markt 43 wordt met 1 November a s verplaatst naar de Firma H C GABBY Dubbelebuurt 9 ALMELO 800 werklieden De goederen worden zonder prijsverhooging thuisbezorgd en desverlangd afgeb ald 62 BOEKHOUDEN Ondor leiding van J HAGERS accountant en Hoofdredacteur van Handelsstndie J AUESZ loeraar M O e H J BEKKERING Ju accountant en oudleeraar eener H B S worden door het Ira lol PulllÉil van leUappdijk inwü K iz0rftfraoht 15 en Leliegraeht 30 Amsterdam 52 georganiseerd verschillende SchrifteJijke Cursussen in het Boekhouden Leergangen voor beginners eenigszins gevorderden en meergevorderden Speciale onrsnsssn voor de praktijk diploma s en voor de aolo M O Eveneens populaire cursus voor zakenmenschen Normaal losgeld f5 per kwartaail Bnelle opleiding Uitstekende resultaten Zoo slaagde dezer dagen voor de Middelbare acte de nauwelijks 17 jarige P SIEBESMA uit Sneok die voor het eerst examen deed en die geen andure leiding had gehad dan onzen cursus Is het wonder dat onze schriftelijke leergangen op dergelijke wijs populair worden en dat steeds m rdere oandidAeA voor de practijk diploma s of voor de aot M O onze schriftelijke cursussen zelfs feroeren hoven mondelinge lessen Belangstellenden vragen ons gratis prospectus aan Zij verbinden zich hierdoor tot niets lOIO ZtlHETIlMll l ULVENDE tVDEtCHTieEIIIUUEII HOUDE M WIIHHaH HEIDH M n EMUIUK n HEER EMNEIia fu tÜJ EEH8 KOK0 Bl W V SN FUSCH KOKO HAAR Reu tölTore Hulden NM vMa vlodaUI lieTogdert duo Hutgroalï klieren en doeCdleiuCiüaflea ToDioumvoordeHaarffortela HootdEOer en Rpoe verdwTnen ondnt men Koko een naar keer gebruikt beeft4lén ptenkelt het eenroudls op het Baar dan wryft men hrl acht in eene DMlerwMTtoohe riehUng en borstelt he ink ini IPOTHEKtll DROGin Of UPRII KEIFT KOKO VOOMUIHS EN m 211 U DF lEVREDUHElO Ui UOERE VERBRUIKERS KEDEDEELEIf KOOP VUDIM EEK KLEIXE FtESOH F l H PRUSi Fl tn Ml ia LM w rail K lM ltokt h np vafiUwhmar w i il iivt lwu r Fan Vn uw p r i p f ïró m Fil 1iiicl roningB rin iaaiMD£it8H tn llrcnihs Oxryiel ANTON COOPS W i tóraat 29 Ooilda A VAN ZESSEN Schoonboven 96 lessufl s Uiidijke FÉIeliiio gemiiiillefiiriim OPGEBIOHT M Toedeit nw Vee met de uiver murute LIJNZAADROEKEIN merk 3TER en W L 28 en 8OYJIB00M EK OEKEH merk W L Üitmnntende door hoog eiwit en vetgehalte en groote vooUagiwaude Etr JHtiloma Parif 1900 meatn Oeudm Medames Opeobere VeÉopiei TE OOUDA op DONDERDAGEN 9 NOVEMBER 1916 bp opbod en 16 NOVEMBER 1916 bij verhooging combinatie en alslag des voormiddags II Uren in het Hotel De Zalm ten ovei etaan van den te Haastrecht gevestigden Notaris J Koeman 1 Eenige perceelen best wei en hoolland te zamen groot ruim 5 hec tann met gebouw geschikt voor stalling van 25 stuks vee 2 De HOFSTEDE genaamd Werkhoven met stalling voor 25 stuks vee hooiberg schuur met stalling verdei e betimmeringen en eenige perceelen best wei en hooUand groot ruim 18 hectaren Beide perceelen aaneen gelegen aan den HaMtrechtschen Dijk nabij Gouda te Haastrecht strekkende van halver IJssel tot de landscheiding van Stolw k Te aanvaarden perceel 1 tus Bohen 25 December 1916 ei 16 Januari 1917 naar keuze van denkooper by de Ijetaling der kooppenningen perceel 2 het land tussi hen 25 December 1916 en lË Januari 1917 naar keuze van den kooper by de betaling dor kooppenningen de woning en erf 1 Mei 1917 of zooveel eerder als met den tegenwoordigen huurder kan worden overeengekomen Te bezichtigen alle werkdagen van 10 tot 3 uren Nadere inlichtingen geeft NotarisKoeman voornoemd 48 Nieuwe Kaasprijzen INGAANDE 15 OCTOBER I9I6 Ter drukkers A BRINKMAN ZOON Markt 31 Gouda VERKRUOBAAR Nieuwe Tabellen voor de Prijzen van Raas met aftrek van 40 o voor het binnenland Krachtens Ministeriel Besluit ingaande 18 Ang 1916 25 PRUS 10 CENT li m m m liiDiorilherzoÉ op IHEUIelelliD oiT HKT Magazijn vah H RAVEN8WAAY ZONEN 60SIKCMEM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van t twee en een udf en een Ned ons met vermelding van Nommer en Prjjs voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de nitveering van geëerde order aanbevelend J C BIJL voorheen J BREEBAART Lz DUITSCH Dnitsche Taal ea Conversatie Handelscorre ondentie Oh LAFEBER 11 IjMnwr DuKtah M O C Houtmanspacht 19 OOUDA O S sTJD 1 Nov Nieuwe Sdhouwfcurg 8 uur 3e AbonneirtentelvooWtelline Ue Hjigheapeier 4 Nov 8 uur Café Scliaakbord Iedenvergadloring MercuriuS 6 Nov 2 uur ieb Bouw on Wo ningtoezioht Oiideretand MmiBiBSie ArnwMlzorg Beleeld v rio k ii wtt geregeld tlj inadedeeling 1 mogai mtvaagen vergadertageD MMoertsn verniakeHjkn den eni em leM tan In onie ageiuu te varmeklen ElectriAibe Drukkeiji A BRINKMAN ZOON Gouda ï© CL xrs eaa d Trerteaa tiolDlsud oox Q o vic5Lsu © ku Oaao stxellacexu Verschijnt dagelijks ék § behalve Zon © n Feestdagen PRIJS VAN HET ABONNEMENT Per kwartaal f 1 Ï5 Idem franco per post 1 50 Met Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per post Ationnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Buread Markt 31 by onze Agenten den Boekhandel en de Postkantoren PRIJS DER ADVERTENTIËN Van 1 5 gewone regels met bewyinammer f 0 56 Elke regel meer 0 10 By drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen tvree berekend Dienstaanbiedingen per plaatsing van 1 5 regels f 0 35 by vooruit betaling elke regel meer 6 ets Reclames f 0J5 per regel Groote letters en randen naar plaatsruimte Telefoon Interc 82 Telefoon Interc 82 mtgerers A BBINmtAN M ZOON REi l 1SGëVI G inrichtingen Velke Gevaar Scliade ol Hinder kunnen veroor BUlilQEMEEea EIl en WErfHOUBBKS van GOUiL A Gelet op de artl 6 en 7 der Hin derwet Brengen ter algeueene kennis dat op de Secretarie ter visie ia gelegd 86tt verzoek met bijlagen van L van Beefeum te CJouite omt vergunning tot uitbrt iding zijner bestaanr de Banketbakkerij door de plaatsing riaarin van een eleetromlotor v n 1 1 K in het perceel gelegen aan te Oosthaven No 6 kadfcatraal bekend Sectie O No dOil en SOBB Dat op Dinetdbg 14 Novombor 1916 dol namidkiagB ten V ure op het Raadhuis gelegenheid is om bezwaren tegen de gevraagde vergunning in te brengen en dat gedurende drie dagen vóór dien dag op de Secretarie der Gemeente van de ter zake Ingekomen sohriftnren kan wordan kennis genomen De aandacht wordt er op geveaïgd dat volgens de bestaande juriBpiflldentie niet tot beroep gerechtigd zijn ij die niet overeenkomstig art 7 der Hinderwet voor het Gemeentebestuur ol een of meer zijner leden zijn ver schenen ten einde hunne bezwarei mondei g toe te lichten C ou uien ai Ottober 1W6 Biu a er en Wathoudar voornoemd f P P p 0g Secretaris m 1 V HEÜSDE opanibare etohool te dtrfldier Het verlangen zoowel ter refhter alö ter UnkerzijiUe om h e t oni derwijs te verbeteren heelt die noodaWcetiJkheid van hei Mfven naar paetfloatie gebracht Ook zoekt hij een diiep grond daarvoor in de giewijzigiiïe Apvaltingen van de linkerzijctle vaa te religieusie opvattingen en beg nsieleék liet hi itonriéteh materialiam © w z i bankroet geslagen Zondierling komt onë akipnogvüoi höt betoog ook door rteiv heer Marehantr ten beete ge iiB dat het er eigeniijk zoo w dnjg doet wat er in d grondfwet sta t p de uitwerking komt alles ten olatte aan Maar waarod maakt vt r s ch dan zoo dik over En wattföm twist mien rt n over een woordl ï Stond dte heer Maröhant ten slotte op het atandipuiit tet Wj m pacificatie weRBüht andHrtf w e het nvetdiea heer EerdlnrJanf gblteld IJeze 0 nu eemmiaal dé bestrijder daarvan en die waa v n hemi be wachten a at htj lleïst zooveel rnog oudft koeien ophaalde Meï hem k iqK3 K pk A vai H7 weer naar b tffi dte vreefl dat door die ontwikkeling aa het bi nondiar onderwijs do eenhw van het land zal wontón vflrötoord hflt jlectarialmio zal worden aangiewakkerrf de gewetensvrijheid in he aiw zal koowen vrijzinnoge ï8 erctB Kad geknecht en 6e opjnibare schioöl genekt zal worden in één wooi J da de vpeeödat de vrijzdninige SKfiooJ het ondersipit zal dölvetni j i jui de 0 opvatting die ue KliifiteTi laten varCn nu zij naar de ben redSgiii r sireven Èr wOiTdt over en weer vertronwen ge vraagd en er wwrdt verlangd dlat men zal vergeten wat vroeger m ge ichiedi JJat fer gemeenteraoen zdjn die niet weten wa htin plioht id tegenover het ond irwi fl en die nalaten te toen wat die Wet eifleht id niet do achuld van een grotówtfeiartikel maar wei van onze atoateftniriditing die de nwgdijkheid opent dlat een oorpd coterie de baaai i8 peeH Kot ie zeer gemakkedijk öpokenop te roerpen en möeiliikhedien op tetAapelen gemakkelijker ia elk geval dan het effenen van den wög dlie t t vrede leidt OndtankflJ den heer Bordimane zal de bevrediging komen en de tijdi zal het leoreo l aarover kan niemand thans oordeelen Het hangt n den wil der men hen zeflf af en flit verstfhil zal er zijn d at de nvartelaarskroon die het bijsoondier onflerw droeg wofdi weggiejTikt Omi te beginnen werd de Kalmer nognitiatei onfliaald op een plealooi voor algeimeen vrouwenkieairectit dat in ue grond wet moet worden opgeaomen Ditimia d waa de heer de Jong dte pleitbeziïrger lu het vourbi gaan liet hd pok zijn licht aohijjien over art I9ti t hij wel aanvaarrit ni4t het iwBtaan der openbare sfchooi ook verzekerd lA Alleaf te aaanen waa het een weinag belangri e dag Het ware te wensiohen dOit die ntoitvloed an wel prekeaidheid nu werdi étopgezet l oeh daarop beötaat nog m dagen geen uièzacht Er ziin no twaalf a preker aan het bodl üe acfatöte tfag i r is onverwachta een naeiiw element in de ui usBie gekomeni aat ongetwi elit zeer belaugnjik ia eu waarvan de gevolgen nog niet te overzien zijn Men zal zich herinnjereii dat de heer Loeff ate leidör dor ka Ihülieke tractie lucii vóór die regee nngbivooratellen verklaara ivooh nadrukkelijk iedere wiji igdng daarin al weeff Nu veraJfheeu vandaag d heer iSoleos eigenlijk ook leider dierswlfdo tractie ten toouee e om te vemia1 ren dlat er miet heaw nog wei valt te praten over wjjzigingen ïlax dat wel in den geest van het ainlandfrmeiA van Raaite Dat wil zeggen dat ue heat Nolenö het artiitel ia2 wil laten zooala het Ie mntei daaraan ver4 anden Wi t de hiiSloriöciie interpretatie en detee Uj de praktijk de ieiding zal geven Dit komt dan hierop neer dat openbaar en oijzonder onderwija gelijk gemteld weiden etu dat daar waar het aantal kinderen te gering IS voor een openbare scliool deze ook achterwege aal nMogen biyven liet ie te begrijpen dl it e rechterzijde Uever een rmme toepasUiing van een vaag artikel wenalcht dan eeu unnder ruime al gevolg van een zeer geprecitfeerde tornaule in de grond wet Nu ataat de opvatting van den heer Noleus niet zoo heel ver van die van den heer Loelf af Imtnersi de laatMe wee er reedie op dat daar waar anderen neutraal onderwij wenschen zij dit kunnen erlangen door zelE een siohool te stichten D beide gedlaehtengangen raken elkaar in do praktijjk ten nauwste tn beide kunnen uitgangen vinden in een veel minder oraöehreven artikel dan thanfli door die Itegeering wordt voorgtertedd Het iS echter bok te begrijpen dat velen huiverig zijn om tö gaan tomen aan de redactie die na weken overleg en met groote mioeite en zorg is a möngesteld lioeien i n diat niettegenfltaande de 1 lieüi ke vrede heu tegendacht De heer MarchanI verKeerde in een benijdenMvaaruitge positie Alle pai luleiders wareu hem voorgegaan tïe groote lijnen waren getrokken de kweetiea waj en gesteld sc4ierp zul ver en met inaobtneming van alles nit lel ldiilg ksiBibraigeB Wal een zeidteaimi gelegeniieid had hij aid laatste woonlvoerder van oen Iraciie om een loröohen greep te doen hei geheele del at abam te vatten en net k uiiig oratisBh talent een slot acooord te vo gen aan de vredfla elynïonie Een staatatnmn zou watortan iten naar zoo n pracht gelegenJledd oirt rf n talent te doen schitteren Maar oe Iwier Marchant is uit ander hout gesmeden oian aiat van zoo danigen aot8niftn Wed verre van te streven naar dat atoocee daaldte hij at in kleine polettntek uitrateting vau lotie zinnon in smeken en stoekjea aan aLlen dSe a iraken Hij narat een loopje me het huislmlanskieareleht dat door niemBndl werd veiwledligdi hij trachtte den heer Troelstra een vlieg at te vangen er hij haalde do geflchiedeni van wijlen het biunCoarti kel overhoop LangTftmerhand keetrdle afe atenumdng terug wnanin irroegier lisloufiBiee over kioïreobt ein ondeirwijö werden gevoerd waarbij het ov r en weer hatelijkhedlen regemOB en waa rin lus schen dte fraotie reohta en linkff die V Hrer raag aamiieid van ivumeur ont een dind moet nibken if ons G arUtttMt TWEEDE KAMER ürottdwetsherziening Zevende dag Wanneer twee nwnsehen na jaren lang met elkaar overhoop geleglea te hebben beidan tot tpenaderinggwielgd zijn zuilen zaj alles verm ijden wat gevudigbeden kan prikkden i ij zulien niet tn hei verletten roereoi zi laten d oude koeien tn de slloot Ds weinig aangBnarae geuren die bij zmlk roereu naar bov n konneo veratlkken allicht dte paclfiMieChe atwöateer Niet aldiui dioet m n in da politiek Ir tegend©el er aohijn n onder die po Wi peiöonen te zij wier groolat genot bestaat in het otnharken der hiatorie in het roeren in het troebele water in het baggeren van oude Wat gmtt bet of het een vrijzinui ge wSa ille het eerst het algemeen kiflffrecht verdedigde oi een aooiaiist Wat voor nut steekt er m reohls te sarren met het organiSch kiearecht dat allang is ondorgegaao in aan al gemeen wat kan het elf eet zdjn vau een filoeöfieloiie be0cfaouwii g over de vraag of het histonetoh raaterialisime al olan niet preoiee ie gaatehotat dloor don heer Troelstra Het vooretel van die tiageieinng we voigona den heer Maröhant half werk ornöiat het dfe kieflrecht kwoglie maar hall duö niet oploat VrouwenJiie recht wil hlj dUs in optima form in de Grondwet vaailgalegj zien tvenredige VertegeniwoordSgltig vindt hij aohitterend over stemplicht aal hij lat a preken Ten aansoon van art IVi beeiree hij die opvatöngeïi van nksn heer Gerhard oiódat diene opvatting moet lei dien tot todociaoi d niocratisbhesahool Wanneer hij tie opeftbare achool als een modelroe aiecte sohool beeirhouwt w het onmogelijk voor de neutrale Feuilleton Alötof hij in Ida oogen een uitnoodiging Ia kwami hi nu nader Hij gioette met een beleefde igiugt Ia het mij veroorloofd iö deae stoel vrij He ww Kari volkomen onversdiilUg wie ex op zat Hij waö doodop hij haü ook te veel dloor elkaar gedronken Nu keek bij naar reehts noch links Op zijn edlebogen geleund altaarde hij onalgebraken in Zijn bierglaö Maar ook Ida aloeg geen acht meer op dé raketten en liohtkogels die bij Kroli werden afgieflitoken en alti va llende üiterren in den l iergarten ondergin jen De galante heer had haor in een levendig geaiprc gewikkeld Hij had zich voorgesteld Julius PaekMe Licdenatrasèe 104 bij SchulziS dirie trappen recfctö reiziger In oigafea voor een giroote firma Nu die kwam op veel plaatsen of hij ook wel eens naar l arapelhof verdwaaldeV Tcl iyp Bu H l keek tawtf lachend aan zeker daar hoopte hij rlig eene te kamen spoedig veretotitte d haar de hanjö te dnikk nu Wadi bet dur pmtt wvoen Waim daar red Sltke Bedlen7 Ni aan boerenl Ida gevoelae zioh pIotüBiing weer gieheel deeteedHche en vergiat diat haar nUan s die n sat haar iM tAetMsi van boeren aEflitAimde Hare nnondtioeken werden minachtend omiaog getrokken Eensklap I vo€4dle zij de bitterheid naar boven konnem al de beleodiigingea welke zij van deze boerenlanrilie meende geleden te hebben die aohteruitzetting welke dj voelde verhief zich weer Boeren zonder manieren mKOtvinken die op hun vuile hoev n zaten opgiesioten Huizen ala krouiiKi slechtsi een verdieping hoog maar geld ja geld hadden zij Nu lachte aj kort en soherp maar dat waö de ver feldir g zij veratonden d kunei niet hun geld te genieten Dat ifet zoo u kunsitatuk toch niet Ilij lachte en liet zójn mooie witta tanden zien Dat zou ik hun wel ieeren Zegt u eenfll mevrouw kwit u miaek ien zekere fasnilie Bodekow In Tetailpeahof i Hij rtoeg haarscherp gade miet een ailuwe uitdrukking Nu of zij De Badekows waren jui t van de ergste trotaii aW graven Ein toch bad de oude vrouw Bodciïow nog tien jaar geleden op de weekmerkt geaeten Zoo u aichijot de measchen van zeer nabij te keauoml 0f ik ze ken De eene dochter bene iai met den broer van ii n man gtetrouwdl Wal egt n De r feiger toonde zich zeer verrast Zij keek hem dk groote oogen aan waarom waö hij zoo verwonderd f Waa3 om vroeg hij eig tjk naar deze nilenAAen wat ngön hem de Badtekow aaoV slotte niet moer wiöt waarom men zoo geestdriftig waa Er werd veel giedronkwi men dronk op den keieer dien krooniprioff Bisinwrck Moltke de generaals hét ze ievierendie leger nae dronk op hen allen en op zichzelf er bij In een der beaten in den iiergiarten zaten Karl Uetzow en ziji vrouw Karl zag er bleek en aigemat uit het wad inspanning geween beden den géiiéchea dagi in het gedi ng die stad door te trekken Ida kon er beter legen haar wangen warer rood haar oogon gliosterdleo Nu blooöi zij nog meer Zij zette de volle baret uit trok aan haar iijfje en keek fiteelaigewijtze naar de naaeté tafel waar iemand aa die haar onophoudelijk aanstaaixle Wordt ▼ Het wa£f Juilioff Paelohko Hij was nlifit weinig verbaasd over zijn geluk Voor dieai dromimel zaten dlaar ée Uetzow uit dea T nripe4hof niet Dat waren imttnoiw bïocdverwanten van de Badekows Hij had niet vergasfö te Teoipeïhof geinfonmeerd hij waa heat na nwkeui4g op de hoogte als aitadlsïeiziger wiet hij zich in te dringen De huizen in de hooMstraat kendis hij Op zijn dirinlpje é knappe vrouw Ida Uetzow waa tiem aangewezen toen zij voor de deur van haren winkel tftond e met een kooper eoqaetloerde Haar mftn wa do broer van Augustu ö awager die moeht natuuTtijk goed op de hoogte zijn van met de Badekow si v J