Goudsche Courant, woensdag 1 november 1916

aü laonwsu is UftiKuw loH deaauvic ütrftcuiuü eu on kocht eri cbii lende oaJeideeleu lUe lm tii voren geprobeerd en lang onderaocüt bad ue vliegUBotitnai die lumr Madi tituiti gezonuen w rdea pwec a ie vnurproet op devliegvelaen in ban ü ago ouJibel en lw4rs dooraiaon la de vIlegmacblLe vau en Aer Ubrieken heelt ue heer Van Coenen Torohiana ïelf een t olit geoMiakl Andere machina vsff die labtlek voorzien luet dezelf te tban g wraakie Mchte qyllndeM hebben op de vjlegvelden v n de tentoooateillu te tiAu Vranci9co voortdurend mei bet groottfte wiooei en wtxks de mioBte ongelukken maaodeu lang gevlogenl V rkeuin HteriJ In Drente In d provincie frfflite Ml de varkemHnie rij ouiueu uiH al te langen tijii tut het Verleden hohooreu in noiuLale iijutu v aa in dit gewekt geen keuterboer geen arbeider ui hij had eeuige vaak vuA intukb varkenfa op t hok liggen Onder deze varkew bevonden zich steeds drachtige en andere Het varkeufllokken en meiittii ging op deze jnjze hand aan banti ihaiu evenwel ia het aaiEtai varkens zeer klein ja ziia vewobUleiuie hokken geheel ont vülkt Ijo iwg aanwezige varkens worden gen Prachtige varkenj vindt men niet meer Ue varkenflfokkeri ataat Dtil de matteril gaat baar gang i e varkei taiul gaat blerdkior in dit gewe t a At ruit daar de genWHte varken geslacht word i en niet ctoor nieuwe kunnen worden vervangen In varkentf ineBlen r i oli loonenil het varkenflfokken verre van dat dooid booge voederpri ïeii j Art Ö7 öö der Grott lwet Onde aand tuireü ie verzomien Aan de iiwteoe K un r der btaten OenerAul J F haerveldt te Ainuterdajn C Le llonsfl l ctyira te AiwKerdam S Boulet AnidirleswCTi te Amaiterdnm 1 ijnloeiiot de Jong te AniMterdamii H titsers van floekeren Ie AniKteritttm W Druoker te Anwilon a ii Mr £ Fokker te CSraveniiage Mr Dr C Vaillant te Amuterdamf te zalmen vormende het be uur van het Nailoneal Joniltó tot wi giin van te artt It JU dor üroiubwet zagen mei Lelang telTing dat In het Voorloopig Vonaiag betliilende de voor fell n tot veramtering van eeni ge artikelen d r IroneJwet ookdevor Hterkling van den Invloed tt r Volk£k vertegenwoordiging op het builen lano h beleid lal genoonud aü een dei onderwerpen v kei opnenXaV in d nn aanhangige herzieiiing werd aai bevolwi de Re eerlng vt rklaurt dön aanr i drang om andere onderwerpen dan het kla rechten oniderwlj raagaink in dieze herziening te betrekken te moeten weerstaan De weiiBcheiljkheid of dto noodlzakeli heid van versterking van d n invloed der VeaiegenwoonUglng op het builenlandA h betel wordt noch erkend noch ont kend wed leg noch verdedig i De enkele Krond voor de Uegeeringi i dat aflleen in bemerking kaïid van lagent wordt geeien In kanflibert cening ten aanzien van het lot dat de aanhan ge vooratellen zouden waiiBrvaren bijaldien een ulter belangirljk dooh teohniac4 niet omvangrijk onderwerp In w herziening werd betrokken wendchen wij ham niet te vervallen WIJ meenen echter wèl met hetvoldte recht te mlogen wijizen op denbuilsngeiwonen emet der fijdfen opde dringende verjiftnlng welke d than woeolend gruwende wereldborlog tot de volken richt op het overwegend belang voor volk en land dal M Vertegenwoordiging Invloed rlange op het be eld der bultenlandafhe betrekkingen Herziening der Cirondwet vereWoht i vea vooirberelding en tljdi ook door de voorgeéchi even herhaalde overwogintt door iile nieuwe Kamers art 195 In het voorsohrlft van dit artikel aaUiangig gemaakt van deze niet uit e zonderen een oo actueel en zoo belangrilk onderwerp ató de Invloed der Vertegenwoordiging op het baltenlandUch beleifd Voor de uiteenzetting der gronden welke wijziging noodzakcll ia urgent maken meenen wij do Kamer te mogen verwijzen naar de beide door ona Comltó uitgegeven vlugMhrUten u aangeboden geli met on adre van 2S Fabruaii laiB Waar jjw vergadering tegenover rmi volk medti een deel draagt der verantwoordMiJkheld v or hetgeen bij de herziening wordt gedhan en nagelaten wenden wij ona nogtnaal tot D en drlogdn er bij U op aan dat bij de nu aanhangige verandering in de Gro dlwet ook in deze iA6 belangTi ike en hoog noodige aaogelegpnheid worde voorzien CiMt Mutrefeleii O roentenhandel Tengevolge van d nieuwe regeling van den roentenuitvoer moeien alle tfoorten giroenten welke metdoi jent ffio n worden ultgevoend door V eiliiigvcrklarlngen gedekt 2i 5 Oeuoeindie verKlanilgen mogeu al leen atgegevea wowen doo oen Velliugmeewer tob een bi de vereenl gn Uroentan Leotrale iii eeolire ren vcilingavereeiijging De alcohollndiiMiie Uit Sdhiedai worolt gemeld dat het Kljksliureau voor de diMnbuUe vu graan en meel tengevolge van de beuiddeling vaa de advieHconikmaale voor dl aioohollndtwtrle u ten ggetunnen op aaiu aanjvan elijk bet lult om de restanten der OctotwrdMitrihulie in te houden waardoor voorloopig d usal Ie branderijen graan kunnen knjgen voldoende voor haar bebo te tot midi den Novemfoer Inmlddeltf 1 er nog gdegenheid tot nader oveReg m men hoopt dat de regeering al nog haar dtand unt zal wijzigen waardeer de than werkende braiutenjen in bedrijt zullen kunnen blijven De onderhandelingen daarover worden voortge Veevoeder De minister van landbouw nijverheid en handel brengt ter kennidva oelangheboenden dat voor elk der maanden December i916 en Jannari iUI7 door de regeering een zekere boeveelheiti veervoeder beuchikbaai wordt getiteld en zulk ingevolge art 8 der DUitrlbntlewet 1916 onder de volgende voorwaarden X a Inlandatoh graan buitenlanol ch graan boonen Amerikaan heliin oeken en li nmeel benevens eantengoj etelde koe n worden ter bcelohlkking geet d uitsluitend van veehouderti d w z allen d voor de voedang van huiwe paarden runderen t9chapen uArken pluimen uier vee bedoel veevoeder noodig hebben b deze pea oonen uloeten dit be trekken voor zoover betreft houder van niet meer dan 50 tftukiï pluimvee welke tevens geen ander vee houden door oenAWellng van het geroeent6be n ur hunner woonpiaat volgen eene re geling vastgesteld bij afzonderlijk besluit Pluiroveebeeluit 1916 voor aoover alle anderen betreftldoor bemdukSeling van een aankoopvereeniging of andere dergdijke organisatie ot door bemiddeling vaaeen han ielaar In oie artikelen alleddoor invulling en onderteekendng vaneen bestelblljet op daarvoor bwfohlkbaar gesteide formiulieren c dit bestelbiliet meet vermelden Ha hoeveelheden veevoeder die de vèej houder over elk der mJaanden Deci ber en Januaii wentlofat te oiktvangi en wwdt voSi die beide miaiitidl slechts eenmaal ingeddend Kuntstmest De kunAtonewtoomlmiefrte maakt bekend dat dte Uoevorder Kuntitmeethandd lirma H Spljkman Co Coevorden wegend hét weigeren van inlichtingen omtrent de herkon t yan verkochte dhilbnalpeter fiinveld Scheilei Rotterdoiu E M Baerveldt Jr Rotterdéin G C Holaloher Wlldervank op eigen verdoek en 3 Olleriiaua Hwi Aaktneer wegens overlijden zijn afgevoerd van de lijst van eeraite haiubVHhandelaren voor de distributie van kuntiltinptftflto en ten behoeve van diea oogut laie W St ort MaM De mlniater van landbouw nijverheid en haniiel mlaakt bekend datvan Maandag 30 October tot en metZaterdag 4 November de prijs va mals uittLluiteud bestemd odn aan genieei tebesturen te welben verstrektvoor ruiling tegen ro e van Sm oogst 1916 bedraagt voor alle Soortim I 295 per loet van 3000 K Gof f 8 22J per 70 K Q zoowel teRoll rd in al te Anwterdam te ontvangen St crt Peulvru liten De minister van landbouw nijrerheld en hardel gezien zijne beaehikkdngen van 22 September en van 5 October overwegende dat de ingetreden bijzondere omBtandiglheden het niet geradcfc doen zijn verderen uitvoer van peulvrmiten toe te Staan hee t met ingang op heden de voornoeraue bertilkklngen ingetrokken 8t crt Gemengde Berichten Té Brada zijn oUe 18 zustera van de R Kath Meiat lKChool aan de Leuvenoarstroot ongesteld geworden ale gevolg van het gebruik van bedorven vleesBh dat varglJliglng veroorzaakte De lesum konden geen voortgang hebben aoodlst de kinderen een extra vaoamie genieten Gistemwrgea kwAoten te Winleraiwljk weer dWe Franschen aan die uit Muoeter warer ontvlucht Oktenwrgen gelukte het een Eur geUchi otfioier uit Dnitsirbe kri gtigevangiensuhap bij Wintereiwijk over de grenS te koan BIJ Gtedriogea zijn h d la if fp a$l Vo bKbe deeerteuAe over u grenzen genomen ëpioannge aangaande net spiondagegeval tu noitenmin eroeLiii t ue lei nog aat u ucii i ilr her i W ii nUfchoU 1 die gearniBteard werd D eiuucitte wouiMio vuur Hte oorlog atuaar op het l ig iWjLrfter iiofa aiwpltrin w ar hti icb aanvankoliik gevutlgu hou ai nwkelaar van schepen Uok heeft hij daar oenigen ttjd een ca eqe gMoadea Iieeds v6 nPden oorlog had bet deaandacht getrokken dot INustinolz hoewel hl weinig zaken eed toch up een royt m voet kon leven HetbchijiM uat Mi toen al tegen jSederland SnloQiteerd heelt Na den oorlog verhuisde hi naar den uoezemMogel waar bij zich uitetuitend metupioanage bezig Ueld met Dullschland Z bemoeungen bepaalden zicb niet uitidaltead tot hetgeen te ItoUerdam geechiedde Hij had zIJb verbludlageu over het gebeele land De in zijiik woning aan den Boezemelngei geivoi den papiexea vormeneen overtutgend bewijs vao zijn schuld 114J werd op het goede oogenbilk gearresteerd want hiJ maakte juist aan statten om te verhuizen en elderszijn bed rijf v ort te zettm Men hooptook oe hand Ie leggen p zijn hel per I Stroopeisdaad Meu meldt omi uit Ermelo Zaterdagavond waren de iaobtopzieuers Damimert en Nul l os vader en zoon op SuweiilaoGe en betrapten in Horet onder Ktmuedo den strooper Wouter B jagende met een lichtbak Toen laalt tgenoeimlde zloh achtervolgd zog keerde hij zich om en schoot hij zyn geweer af op Nul BoS die het volle schot in het bovenbeen kreeg De geneesheer die Spoedig gehaald werd achtte het uaodzakelijk Nui Boa ter behandeling in htt Ziekenhui het l iuïgetticht te Harderwijk te doen overbrengen Na het ondergaan van ecu verhoor werd le dader naar Zwolle getransporteerd Men meldt on uit Groningen De a jarige rontner Jan Heida woonachtig te Groningen iS giStermdddag bij bulteniiost Mljicbaar te vroeg uit een goocJerentreln gestapt dientengevolgo tuawshen een bruglenning en e a iw iga tbekneid geraakt en ge deod deod 1 1 fiilia Culp Naar wij rramien vertrekt Julia Qulp beden net de Nieuw Amaterij m wettee ïaar N York f ii iteiren weir f te Maastricht dengeheelen dag wedtr zwaar kanongebulder geboord komende uit auidooa telljke richting De oireunjngen volgden elkander 00 Snel op dat men nog geen tien ko tollen tusMohen elke opvolgende Geen bouzine uitvoer Naar v uit goede bron vernemen zal door den UMmondftnt der Stelling Amsterdatn met het oog op den beperkten vot raod benzine voorloopig geen consent tot uitvoer van dal artikel uit iM stelling worden ver In itohkeneehap Men meldt ons uit Goroum Eei landwéenuan die vennèedelijk wat onder d invloed van sterken drank vorkeetde viel van den steiger der aouleflptaatt en verdronk Hij laat een vtourw an 8 kinderen na Zijn lU W aog niet opgehaaid Verdacht van s Ionnoge Men meldt ons uit Delfzijl De machinist W Sprenger die voor ongeveer 5 wekb te Ehnden werd aangehouden onder verdenking van Spionnage IS hier teruggekeerd Hij klaagde niet over de beiiandeling maar wel over het slechte voedISel De Noord Holloodsche tram Meu meldt onS uit Amsterdam Op 1 November wordt het baanvak EdtaiVoleutam van de Nooral HollandBehe Tranj wederom voor het verkeer geopend en daarmee is heden de volledige dienst KwadSjk Volendhm hervat Thans is i het gehaele net der Maatschappij kct bedrijf dat door en na den Wotentoood voor de helft til Stond wedleroffl nonmaal Op 1 Juni waren reed de Hjnen naar Amsterdam voltooid het gedeelte EdfemVolendam elsehte echter omvangrijke voorzieningen Ongeveer 91 kilometer baan zijn hersteld gewordeh Storm Men meldt oi Door den storm daalde bet zeewater buiten de Oranjesliizen gistermJdidiig tot 100 C M beneden A P zoodat de Scheepvaart naar de Zuioerzee geatremd wos De haven te Duigeiralam woS geheel droog en ds vMeherArloot opgesloten j Het kuilvMSchen Naar wij vernemen wordt heden 1 November het tuilviatjcherSvertkid op het Poffl iutf a HoomSche liep opgel p en I ian s uit Dnlttdklani Naar de H Ct v neemt Is volgens een blJ een pianobandelaar daar ter stede ingekomen telegram de uitroer van piano s uit Duitachlftnd verboden Uit ca e E exc Het mannentekort en het huweljjk De SUndaard Bchr ft 4ti een der Duitsche bladen kóli men dezer dagen de herinnerïns lezen aan een plan inzake den echt dat vöór een eeuw werd aangeprezen Het verlies aan mannenlerens was in de Napoteontischeoortogen zoo hoog geloopen dat men beducht was voor slinking van dt bevolking En die vreeze leidde er deatgds onder den invloed va nhet Rationalisme toe om de vraag te stellen of hienn door terugkeer tot de veelwgvery te voorzien ware De mets ontziende krqg bracht te weeg dat er allengs vrouwen te veel en mannoi te weinig overbleven en met het oog op dien harden misstand sloeg toen een durvend denker voor om ja wel niet onbelemmerde Telwyverij en selfs niet het stelsel van Mohammed in te voeren maar toch nast het gewone huwelijk met de rechterhand een bü huweljjk met de linkerhand mogeiyk te maken Dit bood kans om in t gemeen elk gezin door elkaar van 4 op 8 kinderen te doen klimmen en de manlijke goboorten van 2 op 4 De beloopen schade aan verlies van mannen kon dan binnen ettelijke jaren zjjn ingehaald En zoo zag men ook nu weer dezelfde gedachte opkomen Waarom zoo vro ook nu een diepzinnig w sger zou men ook thans niet b z jn vrouw een enkel b wljf kunnen bijnemen 7 Licht verdubbelde dan het geboortecyfer en allicht haalde men zoodoende het verlies aan menschenlevens in een tiental jaren in De bevolking van Duttachland steeg van 816 tot 1916 met ruim 40 millioen De jaarlyksche klimming naderde het millioen Men kan alzoo rekenen op een Vermeerdering Van stellig 460 000 man s jaars Kon men nu tijdelijk door wederinvoering het bjiwüf stelsel dit cijfer verdubelen zoo zou dit in tien jaar een bedrag van vijf millioen man J nen meer geven en het verlies door den oorlog ware gedekt De echt zou dan zljn hoog karakter we inboeten En het Christenland zou den Islam gaan nadoen Maar kan t andera 7 In de oudheid en nu nog in de Negerstaten werd en wordt in harden oorlog de man neiüijke bevolking vaak zoo goed als uitgemoord Vandaar dat men toen allerwegen herstel in de veelwljverU zocht Waarom zoo vroeg mén nagr ditzelfde ook nu niet teruggegrepen 7 En te minder gevoelde mjot lifeh voor die vraag te moeten schamen daar immerd in den atriarchalen tyd de geduchte oorlogsmoord tot gal ke consequentie geleid had Van Jakob den aartsvader meldt de historie ons het zelfde f Zoo merict men nu reeds waa het heen zou moeten En oo zou ook de heiligheid van den echl en hiermede geheel de zedelijke grondslag van onze samenleving weer in den mannennood ondei aan Is t niet of we teruggaan naar de Achabsdagen een tlJd waarvan we nu nog in Jesaja 4 1 lezen JBn te dien dage zulten zeven vrouwen éénen man aangrijpen zeggende Ons brood zullen wij eten en met onze kleederen zullen wij bekleed zljn laat ons alleenlijk naar uw naam genoepd worden Neem onze smaadheid van ons weg Reohtataken De Rechtbanir te Rotterdam behandelde gisteren de zaak tegen de 41 jarige W de K gemeenteveldwachter te Capelle aan den Usel Hy zou op 28 Juni den veerman P Heyko p met een klomp op het hoofd en tegen t lu haam geslagen hebben waardoor H pijnlijk getroffen was Hg ontkende veklarend lat H hem met een klomp gegooid had en hg de klomp afwerend deze had teruggeworpen waarbjj H aan den linkerarm door 3 klomp was geraakt Na verhoor vtan Heykoop en twee andere getulgm eischte het O M ter zake van mishandeling ƒ 20 boete subs 10 dagen hechtenis De niet verschenen bekl G H R zou op verschilende tijdstippen in den loop van Juni te Gouda telkens een of meer 2 centstukken Iwbben weggenomen ten adeele van de gemeente Gouda na de eerste mal een of meer van die munstukken onder zijn bereik te hebben gebracht door de zegeUoodsluiting waarmede de muntgasmeter te zijnen huize gesloten geweeat wus te verbreken Hij zou op die wijze de gemeente een schade nut 1 76 hebben berokkend Terzake van diefstal door middel van verHroking en dufstal gepleegd als voortgezet misdrijf eischte het O M één week gevangenisstraf De 86 jarige landbouwer G L te Polsbroek had op 24 Augustus èen hoeveelheid melk geleverd aan den zuivelbereider T de Bruin De Bruin die bekl al meer van melkvervalsching verdacht had had te Gouda een n onster van dit melk doen onderzoeken waarbij gebleken was dat deze met toegevoegd water vermengd was Thans terecht staande ter zake van melkvervalsching voerde bekl te zijner vwdeUging aan dat hij volgens afspraak met De Bruin het recht zou gehad hebben om het spoelwater aa nde melk toe te voegen De Bruin sprak dit tegen Na verhoor van drie gotulgen vwklaanle dr A Lanii scheikunde en directeur v i den gemeentelgken kon rim aiü i ei aDUtt dat hii twee monsters van de melk had uieraorhi w lw aaas tUMNr fMn nnnMwMèker W de Vnes waren ter hand gesteld Zga s ikundig mderzoidc hft uitgewezen dat de melk voor 36 op de lOQ deelen met toegevoegd water Vermengd was Van de sljde der vetdedigmg opgeroepen wenkn vijlf famllielo n van bekl als getuigen a dédbarge geboord Ter ta3cs van het aflevwran van drinkwaren wetende dat deze verv lacht zi n en die veWalsching verzwQgftnd eischte het O M zed weken gevangenisstraf Mr W J h Tan Es als yeiwat optredend zette uiteen hoe bekl tot het toevoegen van water aan de melk gekomen was en pleitte clementie Re en dubliek volgden De 42 jarige D R werkman te Qouda had op 27 Augustus Juffrouw M Coeling met een mes m den rechterarm gestoken en har bloedend verwond Daarenboven had hg haar met een bankje op den rechterschouder geslagen en pijnlgk getroffen Eisch ter zake van uriishandeUng vgf maanden gevangenisstraf De niet verschenen bekL P H uu op 21 Augustus twee diouiren der poUUe te Schoonhoven ten scheHwoo d hebbeo toegevoe Ter zake van eenvoudige belëedigfng van een ambtenaar werd ƒ 10 bo te subs 10 dagen hechtenis geëischt Stadsnieuws GOUDA 1 Fov 1916 De reserve 2e luitenant der Infa ijene J A van der Vegte is overgeplaatst by het Wielrljdersd t alhier R K Kiesvereemning De heeren J A Donker en B A A deGroot hebben ontslag genomen als bestuursleden der R K Kiesvereeniging Laat£ enoemde wegene zijn vertrek naar Utrecht N Z H Moordaanslag op den heer Mastink liet gerobh i of te jruYennagie heeft hed n arrei g weuaea iordexaak tegen A J J H 18 jaar kftntoorbeuiead © te Hotterdiam en A H W ü jaar koopman te Kotterdöm oor de Ket tbank te Kotierdam v roordeeid Je Ie tot b jaar gevangeniÊ iraf wegieti mioo rd op d a heer J A J Masnink alhier de twjBede heklua e tot 5 gevangendsatraf weg eoai miedepliohtigfaeid daaraan iiet vonuiü werd vemiietigd wegeiBB vornigeibrek Opnieuw reicht do kde tJib9l bg v rii oopio Bij do op iHnflki M October dyor Notaris J Koamaa gehouden verkooping van onroeron Jei goe l Te a toOoudia i de uittflag aXe volgt perc 1 en Z Heerenihuifl mee tuin aan de l iitinarkt oo 34 kooperde heer J L van ii yk te Uouèa voor f 10 260 perc 3 Huüf m t erf en groiKlaan de Nieuwe M arkt no S koopeor je heer W G Niöuwveldl teOoud voor f 1225 perceel 4 Huisi en wf in de Hozen iaal no 21 kooper de l£eer U Hoogendborn te Gouda voor IIDO per 5 Hui0 arïet ert en gronioiaan het jaagpadl no 2d koopeï d i heer W Bokhoven te Gounte voor I 2850 Perc 6 Hi met erf en giront aan de Printf Hemcllrikstraat ao 82 kooper de hew A v dl Hondel te Gouda voor 1 1825 Perc 7 Huia nnet rï en grond aan de Spifiiingeitiraai no 81 kooper cue heer B J Spe0 te Gouda voor f2350 perc 6 HuIbI en erf aan èeBaaor straat no 42 koopeir de be r P Prinfli te GonÉa voor 1900 ere 8 Pakhuis en Èrl op het Weetierf aau fe Groenctweg no lö koopOT die hoer C Tfleken te Gouda voor f 17a perc 10 Pakhoiiö er Erf op het Weöaierf aan d e G roeneweig no 18 kooper èe himv C Teekent te Goudag voor f lÖO Qouderak De Minister van Landbopuw nijverheid en handel heeft voor Gouderak de maximum melkprijs nader vastgresteld op 9 en 11 asok Haastrecht Giatenniddag is in het buurtschap Rozendaal onder deze gemeente een ernstig ongeluk gebeurd De 17 jarige zoon van den landbouwer A Spruyt is bij het zandrijden onder den wagen geraakt met het treurig gevolg dat de dood 8poe Kg intrad Stolwijk In de gisteren gehouden vergadering vu den Gemeenteraad waren tegenwoordig ds Voorzitter en alle leden uitgezonderd de heer L Boer Wzn met kennisgeving Voor kennisgeving werd aangenomen lAhet besluit van de Commissaris der Koningin houdende benoeming tot zetters van de heeren W Graveland en M Verdoold 2e het besluit van Gedeputeerde Staten tot goedkeuring van de Gemeenterekening 1915 8e de aanneming der benoeming van de onderwijzeressen aan de Herhalingsschoc 4e de kennisgeving van den heer Joh ZJjderiaan wanriii hü mededeeld xjijn benoeming niet te kunnen aasvaarden Distributiebedrijf Tot administrateur boekhouder daamm werd benoemd de G m en teontvanger K Marck op een aanvangsalftns vMt ƒ 75 In verband hiermede werd den Gemeentebode Th vaa Lottum een toeslag verleend van ƒ 26 Besloten werd tot w kiging der Genwoiteb roothig 1916 Vastgesteld werd daarna de gemeentebegrooting voor het dienstjar 1917 Nadat nog eenige Kfaehrijvingen van de plaatselijke belasting wegens vertrek is verleend werd de vergadering door den Voorzitter gesloten Oiidawi ep Door Ged Staten is goedkeuring verleend aan de vaststelling der aanvangsjaarwedden van den Burgenteesttt op f iseo van den Secretaris op ƒ 1100 ƒ 100 boven den norm van den Ontvanger op ƒ 750 alsmede de jaarwedde der Wethouders op f 100 In de Haandagnilddi gehouden vergadering van de Goneenteraad waren uitgeaonderd de heeron Genting ffii van de Pavoordt alle leden tegenwoordig De notulen der vorige vergadering werden onveranderd goedgekeurd De voorzitter deelde mede dat deze vergadering met den meesten spoed is belegd SMt het 09g op de bezwaren die Ged Staten maken tegen de goedkeuring der aiangeboden verordening op het levenmïddelenbedrgf Daar deze bezwaren van zeer ondergeschikt belang zijn werd besloten hieraan tegeoioet te kwnen Vastgesteld werd een besluit tot wijziging der begrooting 1916 in verband niet de brandverzekering van den watertoren Uit dea Gondseiien Raad De begrootingszitting De tijdsomstandigheden hebben op de begrooting voor 1917 hun stempel gedruktEn dat is zeer begrijpel k en zeer te waardeeren De eiBchen die in dezen tgd aan de fttneoitehuishouding worden gesteld zijn van dien aaio dat aar buitengewone uitgaven niet kan worden gedacht tenzg ze dienen moeten voor de totstandkoming van zaken die geen uitstel leiden kunnen Aan dit standpunt door B en W bij de samenstelling dezer begrooting ingenomen is terecht door den heer Jongenburger hulde gebracht Dat gebeurt niet alle dagen en het gaf den Voor itter dan ook aanleiding dit even te memoreeren Het terugnemen van het voorstel tot verbetering van den Kleiweg gaf den heer van der Want en Uter ook den heer van Galen aanleiding om t noodzakel ke van deze verbetering te betoogen B j de behandeling van den betreffenden begrootingspost liditte de voorzitter de bezwaren toe die tegen de voorgestelde verbetering vsjn den KleWff in dezen tijd bestaan bezwaren niet aflben van principioelen aard maar ook gegnind op het ontbreken van de benoodigde materialen EÜerst zoodra hardsteenen trottoirbanden kunnen worden geleverd kan het werk geleverd worden zooals het behoort Naar aanleiding van deze toelichting verzocht de heer van der Want het bedrag in de begrooting te schnappen maar de post pro memorie te boeken daarmede te kennen gevend Ut het werk ter hand genunen kan worden zoodra het oogenbilk daarvoor gunstig wordt geoordeeld Daarmede is dus bereikt dat de Kleiweg verbetering aan de orde blijft Bij deze begrooting zijn zooals dit telken jare geschiedt e aige salarissen van ge meenteambtenaren verhoogd het meerenieel op voorstel van ü en W enkele op voorstellen u t den Raad Aun de wensten door de leemren van het Gymnasium geuit is door B en W ten slotte gevolg gegeven en Dr Broekhuizen heeft daarbij het salarisverschil tUBschen den leeraar in geschiedenis en zijn collega s uit den weg geruimd Er is in den Raad een pleidooi gevoerd om den ontsmetingsdienst te biengen onder t beheer van den RemigingSdienst dezer gemeente De ontsmettingsdienst staat hier OndffT leiding van een medicus doch de praktik vian dezen dienst drgft hem als het ware naar den Reinigingsdienst De ontsmettingsdienst is een zaak die voor een zeer groot deel van technischen aard is zoodat thans de afdeeling Openbare Werken daarin moet worden betrokken Het komt ona Voor dat hetgeen door de heeren Broekhuizen en Jongenburger over deze anngelegenheid is gezegd juist is en een opnemen van den ontsmettingsdienst blj de Reiniging geacht kan worden te zgn in het belang van dien dienst aangezien de directeur van den Reinigingsdienst de praktgk van het ontsmetten uit vroegeren werkkring door en door kent Er zijn een aantal klachten géhoord over het verdeer m deze stad In met itame noemde straten moet cUt wel wat te wenschen overlaten en er is in overweging gegeven daarin verbetering te doen brengen Ook het kleedjes kloppen is zelfs in den Kaad ter sprake gebracht Dat de verkeersregeling kele bijzondere gevallen uitgezonderd hier zooveel te wenschen zou overlaten mo nen wij nu nog niet zoo grif te moeten aannemen ZoovOel drukte is er waarlijk hier in Gouda niet dat daardoor het verkeer niet normaal kan worden geleid Het rechts houden door den heer Vingerling aanbevolen kou zeker een middel kunnen z n om hét publiek to gewennen rechts te gaan waardoor de kuis voor verkeersbelemmenng zoo die er wezen mocht vwl zeer zal worden gereduceerd Dat er bÜ de verzorging der wegen en voetpaden wel wat meer mi r worden gerekend met rijwielpaden staat vast Wat dtft aangaat ib Gouda maar htx slecht he ocld terwijl de Singels en den Statio veg zich uitatokend Toor den aanleg rijwiel adwa elfviwL i Dr Broekht en heeft by den begrootingspost van de subsidie voor het Van Iterson Ziekenhuis uiting gegeven aan bi hem ingekomen klachten over de voeding en verpleging in het Van Iterson Ziekenhuis In ht rdrre deze klachttn volkomen juist zlJn kon de heer Broekhuizen niet zeggen maar bij hem stond de oveili iglng vast dat niet alle klachten waren overdreven En daarom wenachte Dr Broekhuizen een onderzoo door Regiraten of doer een Raadscommissie Dat leze aangelegenheid in den Raad ter 8prak komt verwondert ons niet Er heerscht toch over deze inrichting in onze tad en ook in de omgeving een meemng die allerminst gunstig kun worden genoemd Er worden verhalm gedaan die door een leek niet ign te controleem die aanle dhig zijn tot alleriei onderstellingen en geruchten tot in het senaationeele toe Wanneer een stad als Gouda n het bezit i9 van een inrichting yoor ziekenverpleging als het Vsn terson Zieken uls is dat een zaak die niet genoeg kan worden gewaar deerd Wanneer nu door ïen of andere oorzaak stemming wordt gewekt tegen dit Ziekenhuis wiuineer daarvan dingen worden gehoord d dit Ziekenhuis zgn goeden naam zouden kunnen doen verhezen daiw ia het van het hoogste belang dat nauwkeurig wordt nagf aui of hHgeen ten nadeele var dat Ziekenhuis wo jt gezegd ook eeniam grond heeft van rauiieid of dat het sensationeele verzinsels zgn die worden rondgebazuind In het eerste geval moeten de oorzaken die nadeel verwekken worden weggenomen in ihet uidere moeten de pmatjes worden gelogenstraft t at een eind kome aan onjuiste meeningen die over het Ziekenhuis bestaan Het Van Iterson Ziekenhuis moet en kan zijn een inrichting waarvan niets dan goeds kan worden gez gd Dat moet door ieder zonder onderscheid kunnen wo en erkend In de zittir van Maandagavond heeft de heer Ko ijn aanleiding gevonden in de inkomètenpost uit de staanplaatsen op de ker mii een debat te openen over de kermis Wi j zullen over deze oude quaestie niets meer seggen de meeningen daarover zoo tcgenovei gesteld dat ven oplossing daarvan vooreerst wel niet za koiiien Rechts staat pr ncipieel legfnovei de kermis de linkerzijde tn d a Raad ken d motdeven der jechterrjjd i jet a vaaiden en acht bovendien de ksrmJa niet zulk een maatschappelijk kwaad dat ze moet worden uitgeroeid ze is voor velen indcraaod een bron van enscfiulüige pret en verüvh ft bovendien aan gemeente en particqjieren oog inkomsten In een goed uur wa de avondzitting gedaan maar de behandeling vun de begrooting heeft totaal ca 9 uur uurd KANTOWGliRECHT TE GOUDA Uitspraken van 1 NoverabO 1916 Visschen zonder vergunning F H ƒ tff Rotterdam ƒ 1 subs 1 d J W te Rotterdam IjBuba 1 d G V te Rotterdam ƒ 1 subs 1 d W S t te s Gravenbage ƒ 1 auba l a H L T te s Gfravenbage ƒ 1 sub 1 A V M te s Graveiöiage f V subd 1 d met verbeurdverklaring der niet in beslaggenomen hengels met bevel tot uitlevering of betaling de rwaarde ad ƒ 0 60 Bubs 1 d F H te Nieuwerkerk a d Usel ƒ 3 subs 8 d met verbeurdverklaring schakels B W en M W te Oudewater ieder ƒ 2 eubs 4 d Üit een in beweging zljnden tnin tappen J F S de B te Schoonhoven vrijspraak Fietsen zonder licht W C B te Gouda bevel tot teruggiaaf aan zij nouders Tl M te Gouda ƒ 1 snbs 1 w tuch hool A S te Voorschoten ƒ 2 subg 2 d J D in t H te Zevenhuizen ƒ 2 Bubs 2 d W J te Bps koop ƒ 2 subs 2 d A V te Capelle op d IJsel ƒ 2 subs 2 d I B te Capelle op d Usel ƒ 2 subs 2 d P V I te Rotterdam ƒ J subs 1 d Kijden met motor zonder rijbewgs A v E te Roterdam ƒ 5 subs 10 d R den met motor op verboden weg S M 1 B te Amsterdam vrijspraak Te Gouda ondeugdel ke melk verkoopen A V E te Gouda ƒ 20 subs 30 d Te Gouda wateren buiten de waterbakken J S woonpl onbekend f 1 60 subs 1 d M J R te Gouds ƒ 1 50 subs 1 d A de G te Gouda ƒ l SO subs 3 d A de G te Gouda ƒ l BO subs 3 d L B te Gouda ƒ 1 60 subs 3 d Te Gouda noodeloos schreeuwen op straat J A B te Gouda f 2 subs 4 d j W v W te Gouda ƒ 2 subs 4 d H J v d P te Gouda f 2 subs 4 d Te Gouda fietsen over de Gouwobrug W G te Groot Ammers ƒ J subs 1 d Te Gouda als uitdrager goederen koopen van hem als onbekende verkot ira ander dan in tegenwoordigheid van getuigen E v B te Gouda ƒ 25 subs 25 d Te Gouda rijden over klinkerpad A M K te Gouda ƒ 1 subs 1 w tuchtschool J H H te Boskoop en P G te Streefkerk f 1 subs ld D v d T te Gouda ƒ 1 cubs 1 dag Te Gou a de Blauwstraat verkeerd inrijden K V d V te Gouda en P de B te Bergambacht ieder f 0 50 cubs 1 d Te Gouda den openbaren w g gedeeltelljlc versperren C J te Krimpen a d Lek M M te Retfawijk en 2 G v W te Gouda ƒ 1 sub 1 d Te Nieuwerkerk a d Ussel te laat bezoekern in zljn ca é aanwezig hebben P L te Nieuwerkerk k d IJssd ƒ 5 subs d Te Lfuigeruigeweide eenden laten zwemmen in verboAn water J v L te Bodegraven ƒ 1 50 subs 3 d Te Waddinxveen iemand per fiets vervoeren G K te Waddinxveen ƒ subs 1 d Loopen over eens anders grond zonder vergunning L A S H J M en J J A M Teder ƒ 0 60 subs 1 d Wegens openbare dronkenschap H H ne J C H Z te Gouda ieder ƒ 2 subs 4 d 1 S L Z A W allen te Gouda en J J L te Waddinxvoen L J S te Reeuwgk ieder fB subs 6 d D K te Waddinxveen 2 maal ƒ 3 subs 2 maal B d W S woonplaats onbekend 3 subs 6 d W J C woonplaats onbek ƒ 3 subs 6 d C B woonplaats onbekend ƒ 2 subs 4 d Wegens openbare dronkenschap b l Ie heriiaUng J v V woonplaats onhmeait 16aub lSd Eea vwcnl ii9g M i iir fenwht Voor het kantongerecht tond he n terecht een motorwielrijder uit Rotterdam wegens overtreding van nrt 76 van de Algemeene Polil ieverordenlng De ambtettaar van bet O M wees er in lEijn requisitou op dat b deze verordening verzuimd is oy te nemen de plaatsbepaling zoüder de sermeldinp p den openbaren weg kan volgens deze verordening geen straf worden gewezen Laatste BerichteA Aan het Roemeensche Front vti jblsluN ó uct tpait uit het OOIlog perskwartier wordt ge eiad i o i it cbe jBu f aimti itmü tioepen hiuiiAu üteeas aEf r terrein bij ue Koeuteeiufclie b gpatiaen olaohoon dit door den handaeucigon wcKor nd isojp ru eineniei S en tMè inoetli e gewtelulheiu van üH terrein niet gecichieut diau i a aanbo utende gevechten jUe Torzburger pa Me voor troeiJüiLbewiegingen uet meest gevaarlijk lU en over hoogten vi n aoam IdOO leteï vo tt wis doo dB Kofflnönlör oeveffigd door veratjerKiTig van alle uoug4en terwijl bij verder wa geUanKeerd cioorloopgraveti rij i wolfe Kuleu eu 4lraaavera r ringen Jt en ateile hoogte ten zuidi van den pas wae voordien van vi p pantaertoreoa L o Umttüebe troepen éwi a op de e bteliiD en een frontaanval terwi l Ooa LemijK£ c h liOQguar icbe troepen oa vatttjiwl over ue hoogten uitruktenen deu vijand in flank ea front beureigd6u waarna hij ziob suidwaarta telugtrok Daardoor lujadton de oneen dieper in heA lanu doordringen en xiüh vaateetteu in de dalen van de Danabovita aan welii rivier verzul t oo tehjk boekaretiit gelegen 1 hanfl wort voQftdur eLA gieatreden op het gebergte ten iSooroeii van Kampolung wfltórbij deKoeoiienieraden hev igi len tegenMand bieden en h t üikwijilö tot verbitterde in anteriegevechten komt üok ten £ Uid0a van Predeal hadden de Itroenneniferö zich gjeduoht ver oterkt Aan weerfalaijden van den paA uaar SinaM wiare op alle hoogten öiellinigen ingericht gedeelteiijk van batterijen voofzien terwöl tuseichen de hoogten colonuftWegen warendan eJegd on troepen te kunnen zjemJen naar bedÈrsigd o puittea i ffli 28en werd hier een aanval gedaan wed er gepaard nvet een omlvMtenide hewe ging over het gebergte waardo ftta hoogte gfowmen wevd die h i dalji dea Parasuga beJieeraejit welke b L Aizuga in cËe Pr ov 7 uttnnoiKlt Natalen zijn vei dew vorderingen gflinaaikt en Amgo rcdkf 4oor 1 Duiti he troepen 10 K M ten Npor l den van Sinaia geleWti n i i r 1 Uil T r Aan het Oot dyic Front PARUS Si Oct iUrti 01t Boekarest woidt d d 29 October gese ad De Roemewers htirvacten met si ceft het offensief over net geheele Iiont der Karpc Üien He communiqué vaa den 28et toont aan dat de vgand versUtgen ib m bei dal van Trotus Evenzeer u hg geslsgm in h t dal van Ubul waar de Roemericrs 900 gevangenen maakten nutrailleura eu jfeweren veroverdon en ook in de Karpathen en tn Trans ylviamè waiu de vgand UWü doodsn en 4t v gevangenen verloor Men ondigt nieuwe iuccesaen aan m de streek van DragoslaffRucar waar een viJandAlyke divisie jgroote verliezen leed en 500 xevangeaem Deze u ceiisen bevestigen hetgeea gwwral Beu lot voomen heeft toen hïif z ide dat de Roemeensche troepen en officierrn verrast waroii dooi de nieuwe aorlogsmethodcn mu spoedig ondervinding veikregen waarvan de resultaten spoedig zulmi blieken Aan het ZuidelQk Front K€ NOT A NrriMÜ X lQb 31 Oot 01Üfieel Aan het Tigijtofront heeft on urtUl erievuur wn vi apöcdij verkenaingBipost altuinede 3 loopgraven vernield De vijanë taeelit ona vuur beantwoord dioch zooder resultaat PePvsiach front Ten N W van Hamauiaii hebben onze troepen in een bloedig treffen meit dien vijaiuï en ovierwinnin behaald en dien vijamdi op ée vlucht gejaagd De vijana heeft zware verAi zea g led aan dooden es gewonden Wij hebbeo oen ooo n tant € 12 1 ongewonde doldaton gevangen genomen Onid r de ge euvelden zija ook officieren Ben groot aantal gieiweren en anaer oorlogialmateirlaal bleven in oiize handenWij h ben Bidjar dat door de Ruaöen veroverd waö thans heroverd RnBiBiaChe cavalerle afdeeliurgen werden ten Noorden van Sakiz door onae troepen miet verlleizeii teruggen gen OHHBVï ai Oct part Uit Ronne wordt gemelü dat volgen inliohtingen uit Petrograd de Mrijdkraohten dde Roemenla aanvallen ongeveer 000 000 man bodragem waarvan 2ÖO O00 In Tranaöylvanië triideD onófer bevel van Von Falkemhay en 230 000 In de DobroedAja onder MacfeeMea Het dvróe Dultitcbfi OodteoHlkaiche leger onder bevH van aaiiabertog Karige ateld bevindt zich In de outftreken van Orsbva en idi tot hedea 150 000 man Do 20 000 mian van Maokcrasea vorsnen tieu diviBle waarvan een DuitMbe zes Bul r cbe ea dile Turksiche Noorwegen en Duitschlaod IjOiND E N 1 Nov part Van welingelidite zijde wordt vernomeib dat Noorwegen oJe DultWïhe nota beantwoord neeft De beeprefcingen dienaangaande worden nog voortgezet Daaraan wordt ook aeelgenomen door den Noorsch i geG aut te Herlijn die gisteren te Uhrititianla la aangekomen Ia Belgi iBrug ingeetort VAW DE aimiS 31 Oct Cpart Door een ongeluk i een breede noodbrug over de Li d ZLldeli vanOen in de nabt ieuld van het punt waar de Spoorweg Oudenaardeo l hourout die rivier kruiat ingestort BiitKonderbeden ontbreken nog De Deut chland Uit Mexico wordt gemeld DeHandelaoniderzeeer Deuiadiland U hier ngekonven VAN DiE GBiBNS 21 Oct part Bij verkenningen van aterke afdeeiingen Emgelöche en h ranaoho vliegtuigen a hter Ift Duiteohe front heeft het Duita cilie afweergee hut eeiv Engelsche machine gedwongen te landien Een luitenant en de vliegeniers ziJn ongewond in tubnden der Duitffohers gevallen WHLTBVlRiEJ EtN 31 October ïe Kediri en Peöantran vreest men voor ru verfetoringai Hinda eenige dagen waren er vereuhillende voorzorgeimaatregelen genomen o m kruispunten van wegen gebouwen en bruggen te bew en De bevolking maakte zich zenuwachtig i harjS zijn deze veilig heidmaatregelen weer opgcihaven doch mieta blijft op zijn hoede TeieigraafJ WBLTEiVRiEyUiaN 31 October Te Bandoeng heeft men verdachte vertfchiiuielffli op doode ratten waargenomen Üea vreeait voor rattempeat Telegraaf De gila J e vogel Omtrent de opzientarende arreetAtie van den zaakwoarnenter Broekhuis te Kotterdiajn uitgever van de iiundeltt Protector de iivanr die zich gaarne geroenïd zog den gladste vogel den hapdlgtttea urlBt den yoor wie nltbj onöerelkbaari wa euiZ en door 2 reuntauhttge reclaiüiiB veel van aioli deed apreiten vernemen wij het volgende Een aicheepfaibouwer In de omigeving van iiotterdani die in fiuancieeie moeilijkheden verkeerde had pich tot B gewend om advi 0 Deze j ou tiero helpen en wi t en reeder in Katwijk die bij den acheepiibouwer een m hip in aanbouw haa te bewe fen tot afgifte van f 2000 om diaarmede voigenri B enkele achuldeiecherö tevreden te stellen Hij gaf zich uit voor Viöider accountant eo beweerde door de grdote crediteuren belast te zi n met het toezicht op de adminiwtroUe van dwea tfchoevabouwer l oen er geheel buiten B om een vergedering werd belegd dttor de crediteuren vaa den t hÜpsbouwer btctek dat geen der aanwezige crediteuren van een opdracht aan den accountant i fwifit Om ietfli nM iTB te w Aen te komen werd aan den heer J van Dijk di reeteur van Oedit Index te Rotterdam opgedraipan een ondenüoek in te éiellen naar den aeoountant W eler en al heel poedig kwam uit dat de aocountamt Viasier en de practlzijn BroekfauW de zeUae peraonen waren De heer van Dija bediende zich bij zijn onderzoek van het portret van Broekhtiitf op de brochure 3roekhuid oubmoBkerd Daarop volgden natu1 Lrlijk alpoedig de aarjclacht en de arrcMie Schev logger sjtrand Hedennadit id op de Vliehorat eeatrand de viadilo r LEdbmi Scheveningen o flbhlpper v d Zwan De bemanning besUiantte uit i2 man is gered De MediMhe wereld hij te lande bfigiLt hoe langer hoe meer het nut in te zien van f voortfl apt ge n ee£9cunc ondetrwij Pit bli t uit het feit dat dit iaaj voor het eerat meerdere artsenourfuflöien gehouden worden niet alleen te Aii erdam maar thaga ook tel heMem aKilravenhaga er Rotton am vereenigingen daarvoor opgericht N O T b ftrtoeiing n Dank dlJ de be aoeilcg en van de N O T 4Jn 2 732 zaklten koffie van tftvewe Mrkonat vrijgegetv n vr o 526 zakket die aanvankelijk voor het Prijtziei f fe Londen wttden wofpdwi verkocht Overreden Sm dei PiumhH van de stoMntr m Oldambt Pelnla die Dinsdagavond 5 10 uit Winschoten vertrok een gehuwde vrouw uit Berta beging de roekeloosheid uit de tram te springen toen deze nog niet stilstond Zü sprong daarbij m de verkeerde nchting geraakte onder de tram en overleed na enkele oogenblikkon Stoofflvaartiynen St Mij N ilerland BiUiton thuisreis bevond zich hedenmorgen 6 uur op 5Ö gr 15 N B 5 gr 35 O I Alk wel Sumatra arr 1 Novdmfcer van Rotterdam te AmBterdlaim Vondel arr 29 Ootobetr van AmstercUun te Batavia s poï5t V o t bal rrogiraitiina voor Zowlag Ie klatse Hi C HUS UOTCulau VOC iulolt Blsuiw Wit SpartaUW DFC HVV if kl B DWV Xentw Olytnpla AJ x h W WlUlBg Jr SViVi liiFO if kl B Exoetolor OW ÜSC AUO Oouda VJ C J F Nobel 3e kl C Barkenrode BOH Sporljaatt LFC AJphenj Volkiftr b h A Janalen i eo vcn Se kl H SVS TOP H Bakker Voomr Vrlendensoliaair Dioo ure Velox DOS Loting 4e ror le Bekeroomtietitle op 19 Novamlber Herouleö VUC VSV UVV ODEAjax A VQC t Gooi WA Be Quick Gr HFC Enschede EDO SW HBS Feij aiQor J Gou ibhe Voetbal Bond Ie kl AW üly nij l 8 Woenteni Goud 2 Sohoonhoven TOT 3 Boftkoop Zwaluwen 2o kl OlyBUplB 3 AW 2 Zwaluwen 2 Woerden 2 V A I3I A Uit een Duittoh blad geknipt Montag koobt man ohne Fett Dienitag ileiaohloi auob ganz netti Mittwooh darfat da allei esaen Donnentag das Fett veirgeaieu Freitafc bt es Fiaohgerioht BcbweinefleiKsh am Samttag irioht Sonntag hast du endlioh Rnh Denu dann sind dia Lïden zu I Tel MARKTBEUIOHTEN Oroentenvelllnc Nieuwe Tulnlersvereenifting Qouda Groentenveiling 1 Nor 1916 Bloemkool p r stuk van 6 16 ct Roode Kool ptf at jk van 4 f ft Savoye Kool per rtiik van 3 i 9 ct Groene Kool per stuk van 2 ct Witte Kool per tuk van 8 8 ct Boere Koo per stik vun 1 2 ct Sperrieboonen prr 1000 IJ Ü ƒ1 70 AndÜvte pc lOO boi f 1 20 G Uien per 100 pesd f b 60 ƒ 6 40 Zuring per mand van 10 18 ct Wortelen 100 boa f 6 46 6 76 Kroten ƒ 2 76 ƒ 3 75 Kroten per J O boa 85 40 ct Selderie per 10 boa 1 16 ct Knotaelderle per ixn 12 16 ct Spruiten per ndc van ƒ 1 20 f 6 KMsmarki WOERDEN I Nov Aangevoerd partyen Goudache kaas ie aooit 5 ƒ 67 ld e aoort 63 64 id twiaf dere 66 67 ld met Rijksmcik 5 67 met conditie Allea per 50 KG Uaidel matig Telegrafisch Weerbericht vaa het Koninklnk Heteriologieoh Instituut te D £ BILDT Hoogste barometeratand 770 te Zoid Duitaohland Laagste barometeratand 744 3 te Ohristjania Vervaohting tot den volgenden dag Uatige tot krachtige zuidelijke tot znidwestelnke wind zwaar bewolkt met tydeltjke opklaring waarsobynlijk eenige regen aanvankelijk iets zachter Voorloopig overiicht van het weer in October De temperatuur bleef gemiddeld over de geheele maand weinig van het normale af In de eerste helft waa de dagetijkache gang gering tengevolge van betrekkelijk ooge minimum temperaturen Van de 20 30 daalde ze op verscheidene plaatsen beneden het vriespunt Ook de hoeveelheid neeisk ir was over het geheele land genomen ongeveer aan de normale niaatsom gelijk in het Zuid OoEteiyk deel iets er boven In het Noord Westen er beneden Winden uit Zuidelijke tot Zola Weatelijke lichting varen talrijk en krachtiger dan ge wconiyk Het aantal uren met zonnewhijn te de Bildt bedroeg 78 teg n 94 uren no I maal in de maand