Goudsche Courant, donderdag 2 november 1916

55e Jaargang NIEUWE SCHOUWBURG u m M till lKBI OONDERDAO 2 NOVEMBER 1916 DIE HAGHESPELERS E DÜARD ITERKADENNY f RlDÈ 3e Voorstelling in het Abonnement M n Tante uit Honfleur zij rende zoo dat zijj bejfon te hijgen Goddank nu lag eitidelijk het verwen 8ite velu achter hen Dof loeide een stuk vee eeni haan kraaide hor tn den Maap het rook naar mest naar bouwland dftar Tlikkerde een lic t GwJdanik Tempelhof Zij rilde neg oven het ganeche lichaoim Eenzaam ond de oude en keek do verdwljnend en na Hij ffc hudèe het hftold een man On een vrouw Een grijnt ac fli vertrok zijii nnond Nu paartje paartifsi had hij reflda veel op het veld hier aantroffen maar een zoo mooi aXtt deze Hehreeuwer de kat warf er nooit goweeöt Een ultgobluÉfchte begeerte vlamde nog een op In de ingezonken oogen van cfön oude Daarna strekte hij zioh neer op de ple c waar hij stond Er wttff niettf nneer vat hem te zien Een wa zijn kleedïng met hei vLÏlgrliiï van het veld zijn lichaam vleide zich tegen de gïond aijiihaar vermeng ie ziph miet het dorre graft zijn gelaat verloor zidÜ in de vale ftChemerin den lucht zijn norken vereenigde ziqh met het afuizen den naohtelijken wind i 1 Nov Meuwe Schouwburg H uur 3o Abonneaiientaivoorsteiling JDe ïlagbanipderai 3 Nov Soc Béunie 8 uur Ledenver ring Afd Gouda van de Ver voor va t wen Kiesrecht i Nov 8 uur Calé Schaakbord denvergadiering MOTCuriua 6 Nov 2 uur Geb Bouw ea Womagtowioht ünderstarolEtoomaiito0ïtt Armenzorg 13 Noveaoibftr Gebouw Bouiw en Wöningtoezirfit 2 uur Vergadering OndieraitaijcNik Oo9inni 8io Beleefd vwiodcen wtj geregeld tii awdederthig te mogen entvai eB Tergadertngvn omoerten Teroaakelijkti den s om dvM Mb b ona iN uUt Oemengd Ooriogniieaws In Duitschland In den DuitKhen Rijludag Na de rumoerige zitting van JJ Zaterdag in den Duitschen Rijksdag waarin werd geprotesteerd tegen het in arrest houden van personen wier poUtl M denkbeelden schadelijk vordnt geacht leeft in de jongste bijeenkomst de censuur een kwaad woordje moeten hoeren Gröber centrum stelife tal van misbruiken vast en verklaarde dat de tegenwoordige souvereine aptocratische macht van het legerbestuur ook In miHtair opzicht niet raadzaam is De uitoefening van de censuur heeft er toe geleid dat men voor officieete menschen hinderlijke politieke opvattingen onderdrukt Het gouvernement te Mainz heeft elke uiting verboden die critiek op het beleid van den r kskanselier oefent Uit naam van de sociaal flemocraten sprak Geck die z n eerste rede in den Rijksdag hield HU zeide o a De soldaat gi pt met ruwe hand in de burgerlijke rechtsorde in meestal met de beste bedoelingen maar het gevolg is toch het omverhalen van de pijlers van die burgerlijke orAb Spr keurde het Éd dat men het Fransch verboden had in streken van het rijksland waar het alt d gesproken is en waar de bevolking trouw aan Duitschland is Hoe kan men van politici die sedert jamt en tientallen van jaren gewoon zijn om m vergaderingen te preken verlangen dat zU hun redevoeringen overleggen voor er toestemmmg voor het houden van de vergadering worde gegeven Tegten de uitspattingen van de annexatie pohtlci is men verdraagzamer De geheele pers wtl men een uniform aanti kken Men meent dat open kritiek in de pers op economische maatregelen in verband met dm oorlog de opvnbare rust zou bedreigen Het Berliner Tageblatt is verboden omdat het de aandacht heeft gevestigd op de nadeehge werkzaamheid van de wereldveroveringspolitiei Op dit blad heeft men zich wegens zijn bestrijding van de Inlijvingspropaganda gewroken door een van de gemaUgste en uitnemendste Duitsche publicisten Theodor Wolff te dwingen niet meer te schrijven In i r i e k e n 1 a u ï De GealUe rdon en Kon iautljQ Een Kouter teJegiröJm uU Uomlen ireHidt Reuter verneemt uH goede ürlthfihe bron döt tHe klaoh en afkonwtig uit bepaald kringesi in Gnlekeinlanil dat tie genegffliheld van te üwUieerdien voor de Veidzellstiache beweg ing la verÜauwdt bulten kijf grootendie het werk zijn van viiaml ili o kuiperijen en ailermiiuft daor V etUzelofi zelt woncten godieeUl Heit i © enroed bekend telt dttt de betrokkiDgen tu chen KonatanÜjii en ée Entente rijken onlan pi Üarj aenlijk verbeterd zijn loorilftt Konaltantlin aan rte regeorin gen van de neallieerftien to zeg ngen heeft gedlaan He inen volgens tekgraminiien uit Athene begonnen ia uit te voeren iMevi hüu k overigenfS in het oog dat noch tfe CiwUleerdien rijker rioch Veniaelori zeil ooit eenige anil i ne tlöke neming h bbe i aangewaitkerd De leallieerdten wülen Griekenland er niet opzetteli toe brengen die onïrf ligheid op te geven of het tegen dien wil ia l n oorlog sleepen nvoar rloh do zekerheid verë Hen dat de verbonden legerrf bij Salonlki in dten rug of in dè flttnk tegön den vijand gedekt aiir terwijl Veniwelori tlte in diê allereenaHe plaate rfln vodierland liei heeft e daarmee het beste voor hee t het Ueföt in overleg met zijn koning in dden koersi bou aitwron waar de hoog te belnngien diarvan bcvretUgid worden Engeland ea de vet lnvow In Uelgiö Naar ottnleiding vaa en vraag van Steward iu het ua erhui8 heelt lord Hobert C eil geantwoor l tlat volgen de overtuiging der regieoring rje voorraden aipAt en vet uit de Vereeni pile BUten gezonden naar lidlgiö noch inidddU k noch oiwnidiitólijk aan de Dul herft ten goede koimen In de Timeö woidt deze bewering door Waller bcetreden Hij vorwlH hiervoor naar de inerfbeiteiollï n In de Duit£lche dogbladtii over de groote hoeveelheden vet die ziin gwequireerd in het baartte g tolod van Belgift NoordFrniUiri en Polen Volgene de 8ei en riederzeitungl bedraagt de hoeveelheid oliehoudömle za len olie en vet in het lieizette gebied geroquireerd In het begin von dit jaar Januari 1910 1 mllllocn ton Volgen andere Dultefhe Schattingen heeft de DuitHit he overheid uit Belglö en Noonl Krankrijk allo a op U niinwt löl duizend ton vet gerequireerd hetgeen voldoendie ia voor 3 millioen aohïaten een jaar lang bij een rantsioen van IW gram vet per ht rtïd en per dag of voor te vervaardigin van 33 dutasend ton nltroglyoerine Volgema de ttoor lord Kobert Cecil gegpv n cijfers betreffende de vet € 1 Hipek invoeren naar Uelgiö en NoordFraiïkrijk uit de Vereenjgde Staten zi n uit deae hron alleen 50 duizend ton vet verkregen Waller zegt niet van de BritüJehe regeering te willen verlangen de Ainwrlkoanft he hulp voor een befvollting Üians honger lijdende onoer LhilWch bestuur in BeJgiië n Noord Frankrijk te veirhinaieren maar wil er op wijB n tot wleiiöi voo ra eel de Brltecfee rölpèering medowerking verleent bij ie hulp en hoe onjuiht de i effering bï van lord Hobert J eil Door dwi invoer toe te alaan van TjO fi zond ton vet n r lielgtö voorziet Engeland Duitachland met lOdulzend ton nitro glycerine en geelt daardoor het nveent tWhitterende voorbeeldvan nationale zelTópofferlng dat ooitis bekend geworden Tel Do toe ianxl in Koetnenië Lit Parijtf wordt vau voltftrekt be voegde sa ae vernomieai het volgende aangaande den miUtaireiD toeratantt van Koemeni De ihiitflcho bladen irtaan vul met befichouwingeu over de g roote overwinning van Von MackeaMen In c0 Uobroedfllia Van Sene ovtrwinning kan Z o deelde onze zegBraoui met de meeecte ütclUgheid udede in het getaeei geen sprake zijjn De bladen i e tuin en zoodïtnige overwinning wil en doen gpiooven zeggen dat de ItuAsen enKoeijKsnon biina gc eed van elkander zijn gescheiden al gevolg van den opinBr ch van e en ihiltöchen generaal Het irf tot een goed begrip van den ttiand vaL zaken noodig te weten dat KuSland en Koetnönift door twee hooftiwegen over laad nvet elkander zijn verbonden De eene weg loopt van MoHkou over CernovltflK dehnoldtftad der Boekowina naor NefWutrotiu de iidöre van OdietBla over Henii r en Tlraaipjl alwnar de tweesprong irf en van waaruit de eene wflb naar JaaWy de andere naar Henle gaat Het ia dutf zeer Aïidldi lat met het oog op de onveiligheid in verband met de aanwezigheid van duikbooten in de Zwaite Zee devoornaamBte ver ke er a ter over de poorwe ïen loopt en niet over zee Vïaar eife de zeeverkeerHlw g Is allerminMt opgeheven als iö JonManza dioor Von Macltenfeen bezet daar flalatz wordt bereikt door den Beneden l onan iJit bet voorgaande volgt dat het eenvoudig belachelijk ief te Iwweren dat Von Mackenffen er in a gedaagd een wig te drijven tusfW hen de Ilu lffen en Koemeniör Lettende op Iten uiterst krachiligen teg tftand dien de troeppn van Von Falkenhayii In ZevenMirgen ondervinden zoo fcte oot onze in alle op zichten bevoegden zegibiminn en wetendte cWi h t lïoemeeneirhe leger cliten dag rftri lfvaardiger wordt ie er all fizinttgrond onv aan te nctmen aat de Koenieenaicho legorsi wed verre van geiBöntoralifteerd te zijn in gtaat zillen blijken ooi niet alletende onafhankelijkheid van ltk eiii er l m öucceri te verdedigen doch ook de verwadilingen van het K jeimieenache volk niet teleur te Hitelleni Of alle voorratl en iMo in Jondtan 7 wapen opgei flagen bl ijde waren vernietigd of m edegenomien vooraat Von MftiAenöen hieri p da hand kon Iteggen wari on en scegaimian natuurlijk nog niet bekend dit al weldra blijken Maar zooveel ia zekCr boven eiken twijfeJ verheven dat de ontruiming van dte Oobroedsija iai voorbereid en geenfli infl aisi een nederlaag om niet te siprelcen van eene be aiefeieiïde nederlaag in irtilltairen dn iti te beschouwen Advertentiên Haer a b b h h ZOEKT tegen 1 December 9 Zit Slaapkamer met PENSION Brieven onder nnmmer 2910 aan het Bnreaa van d Ctoudsche Conrant Uarkt Oonda PRUaOOURANT Eerste kwaliteit Rund enKalbvleesch RÜNDERLAPPEN 60 cent RUNDERGEHAKT 60 RUNDERPOLET 60 ROLLADE 70 RIB ZONDER BEEN 70 ROASTBEEP 70 OSSENHAAS 85 BIEFSTUK 85 KALFSVLEESCHFILLBT 85 KALFSaCHIJF 85 KALFSLAPPEN 85 KALFSPOLET 80 KALFSGEHAKT 80 KARBONADE 80 Aanbevelend M J VBRZyL Kl lw 34 OOUDA Tale hoon 379 DUITSCH Dnitsche Taal en Gonversalie Handelscorrespondentie Oh UIFEBER 11 liMraw DiiHuh M O C Hoatffluisgracht 18 OOUDA Adverteert in dit Blad NATIONALE BÜNKVEREENIGINB Kapitaal en Beserven f 5 500 000 Kwitoor OOUDA O lnna Hotfmui A Co 50 Handelsorsiiieten Rekening oourant en Deposito Effoolan en ooupans Blgspel in 3 bedri Ten van PAUL GA VAULT Aanvang 8 nnr precies Entree voor H H Leden en hnnne hnisgenooten f 1 75 per penooa Entree voor Niet Leden en Vreemdelingen f 5 per persoon Loge Staties Balcon Loting der te bespreken plaatsen op Woensdagavond 8 nnr Entree voor de Galery zoowel voor Leden als Niet Leden 40 cent per persoon Kaarten zijn daarvoor te bekomen en plaatsen te bespreken 4 10 cent extra woensdag 1 November des morgens 9 nnr aan de Sociëteit Alle entréepr zen worden verhoogdmet S Anteorsrechten Na afloop dor voorstoUlnt vertrekt on xtra trola naarScboonhovea on tnsschenllCgende plaatson oit ten extra boot naarWaddlntsveoa on Boskoop 44 Inoaaseeringan op Binnen en Buitoaiand Vreemd Oeid Adminlslra tie wan Vermogens siiBtaarurwi au Zaterdag nn 9 11 KRUIDEN van Dokter Othmar ienezen Iaflaenza Hoest Borst en Keelp a m OVERJIL VERKKIJMIMR M aanls rar paUat lo HodeTakschool voor Oonda en omliggende plaatsen Aangesloten bil de vereenlglns voor Mode vakscholen te s Qravenhage Goedgekeurd bij Kon Heel 26 Ang 11 No 45 Opleiding tol Costomière Coupeuse en Leerare Otk gelegiDhelil m lign üMk te Inni MWCEI iBDtl en IfMKBRft Plaatsing van leerlingen Dinsdag en Donderdag aan de School Oouwe 109 20 Mr D mes v HEYZELENDOORN GARL LOEB Co 63 Oppert ROTTERDAM leveren ALILES op het gebied van Kleeding en Meubileering op zeer gemakkelijke eonditiên Gpootéte keuze ii Billijke prijzen Abonneert U op Zeer mooie soHede meubelen Is Tafels Stoelen Kasten Spiegels Schilderyen Theetafels Bufletten Stqiameublemen ten In leer en peluch Boekenkasten Tweepersoons onbeslapen Veetcnbedstellen Kapokmatrassen Slaapkamermeubelen enz en £ alles spotgoedkoop Rugbekleede Leerstoelen vanaf f 17 60 styikast f20 stqi tatel f 9 50 Spiegels f 5 60 f 7 60 enz 20 snmtTUltUt InnliiiintlldiSdili kidt Rotterdam Het Stenopfisch Verslag van het Verhandelde in den Gemeenteraad wan Bouda Bevat ALLE by den Kaad inkomende stakken de beschikkingen daarop en de stenogjrafisch opgenomen disonssies alles b een in bocklormaat ABONKEMENTSPRIJS voor sbonné a op dit blad f 0 2S per kwartaal bg voornitbetaling voor nietabonné s f 0 S0 per kwartaal bij voornitbetaling V Aboniwmenten worden aangenomen door de A OBIWID Drukkerij A BRINKMAN Zn Markt 31 GOUDA BOEKHOUDEN Ondijr leiding van J HAGIEBS aooonntant en Hoofdredacteur van Handelsstndie J AMESZ loeraar M O en H J BEKKERING Jb acooantant ea ondleeraar eener H B S worden door hdt In lol Pilciliill fan MnsÉppiii ïm KeiKrsfraoht 153 en Lelietfraolit 30 Amsterdaoi georganiseerd verschillende 52 Schriftelijke Cursussen in het Boelthouden Etoetritfohe IMdüEerij A BRINKMAN ZOON Goud Leergangen voor beginners eeni aini gevorderden en meergevorderden Speciale onrsBssen voor de praktgk diploma s en voor de aoto M O Eveneens popnlaite cnrsns voor akenmensohen Normaal lesgeld f 5 per kwartaal Hnelle opleiding Uitstekende resnltaten Zoo slaagde dezer daeen voor de Middelbare acte de nauwelgks 17 jarige P SIEBESMA nit Sneek die voor het eerst eiamen deed en die geen andore leiding had gehad dan onaen cnrsns Is het wonder dat onze sobriftelgke leergangen op dergelijke wgs populair worden en dat steeds meerdere candidaten voor de praotijk diploma s of voor Ie acte M O onze sohriBelnke carsassm wtUe reieresran boven mondelinge leasen t Belangstellenden vragen oni gratu proepeotoa aan Tüf verbinden steh hierdoor tot niets INo i id3i Donderdag 2 iaveinber 1910 eOVMlHË CMJMNT 3iTie va w © © xl i cLTr © rt©Xi t5 ©Toloudt rroox Verschijmt da lijke ai L b behalve ZoQ en Feestdagen PRIJS VAN HIT ABONNEMENT Per kwartaifl f I ÏB Idem laneo per post 1 60 Het Geïllustreerd Zondagsblad Idem franc per post Abonnementen worden dagelUks aangenomen aan ons Baréai Markt 31 by onze Agenten den Boekhandel en de Postkantorety PRIJS DER ADT RTENTIËN Van t 5 gewone regels met bewysnummer f 0 55 Elke regel meer O IO By drie achtereenvolgende pUatsingen worden deze teeen twee berekend Dienstaanbiedingen per plaatsing vBn 1 5 regels f 0 35 b vooruitbetaling elke regel meer 6 ets Redlames f 0 25 per regel Groote letters en randen naar plaatsruimte 1 Uitgevers A TffiTTffKfAW EN OON r lemendwi Telefotm Interc 82 Telefoon Interc 82 twisten het komt echter zelden of nooit tot handtastelvjkheiden VlJf minuten nadat men elkaar wederkeerig uitgeschold heeft begint men een gemoedelijk gesprek Au jusl Au jus wordt plotseling van alle kanten geschreeuwd en handen met bekers worden uitgestoken Jus Is warme met water verdunde koffie Ze speelt eep groote rol bU de Fransche soldaten en zelfs m het vuur aan het front is iemands lot nog dragelijk wanneer de jus nog geregeld zijn soldatenmag bereikt Zoodra de commandant te paard weerklinkt vormt zich de soldatenmassa tot lijnrechte bereden rüen De Marokkaaasche cavalenejagers die in dezelfde kazerne ondergebracht zijn dragen wlJde witte broeken roode goi els rijk bestlkte kleurige korte buizen en op den gladgeschoren kop een witten tulband Tegen hun bronskleurige gezichten steken de verblindend witte tanden opvallend af hun lachen doet onwillekeurig huiveren Gevangen Duitschers vertelden dat ze in het begin van den oorlog het zien van die geweldig groote en sterke zwarten het gevoel kregen Die verslinden ona levend Wanneer de cavalleriepatrouille na haar dagtaak in de kazerne terugkeert is er soep En wanneer de paarden ondergebracht en de stallen schoongonaakt zijn worden de nieuwe verordeningen van het legerbestuur gelezen De Marokijnen hurken met gekruiete beenen op den grond en zingen een zonderlinge onverdraaglijk treurige melodie waaraan gee neind schijnt te komen evenals aan het zand van de woestijn Een groept van 10 15 zwarten zit in een halven kring in een hoek en slaat voortdurend met beide handen de maat zonder bij dezen entonigen arbeid jnoe te wor ta Een hoomsignaal de stem viui den Ml r Il zonder noemCTM ftartge BOhade aan te richten Ka rttein Sohün el hedt boven de baai vem Fanzano esn Caprani to tei neer EesHKbte Aan het Z Oosle Front Een i uoeeri dm Gflllttteerden liet F r a I s c h e COéwminiqué van 1 Nov luidt Aan de linkeroever van de Strwen h l flcheji de Bulgaren bloedig gehavend H Droema krachttSadli verdiadSgdi i verarn den Htrtjii Wij n n ien T vangeïi Van het I ira nJT werd met tuatti he weer artiUerievuur In het gebied vaa dteTfll nitt heb ben do Servlferö tegeniaanvallen van dfl IXiitfcicherrt en Bu aitft gotceerd Krygsverrlchtingen ter Zee J lij enH ten Jï 5ater4€4eerami uit I ünid n zi de EiTgi34A lM atootiiHOhepon Meroc en Totlno gefcsonken Aan ie Byfetritaö ölotwinöka aioogen OotrtenrijkachHon aartfohe troepen Ritwlsi9chê aideeling n door vuur al 1 Front aarbabertog Kaïl In Zevoi y burgen ia de algemeene toeiHand onveranderd Ëen belangrijk tftvieetf behaald Mi ten W van den Predwal weg OoeteuirijköOhHongaare e regimenten die In de KoenïeenL tehe tollingen blnnendtron gen en 10 infanterie kanonnen en 17 machinegeweren buit maakten Ten Z O van den i ood n Toren paA maakten de aanivalle n der Micdtenttaten vorderingen De Oorlon Aan het Westdyk Front Vruchteiooze Duiisohe aauvalteni Hei i ra UNO tl o ttta oetioht luidt Leiworden de öouiiinie heibben de i rajv Wih ai in i a loop yan éen nacht opuieuw ten N en U vau l eöbowita lerrtun gewonnen vanoouten dectaa de l uitöoherö ttitk Noorden en Oosteh tfcft betugieni tejienaauval op bet durp Saill Saiiliéel Uet Jïraaecine uur heeft alle pogin r vernjdeld de BauvaÜeia naar hun loopgraven torugdTijveml Ongieiveer 7M gievangenen btfcven in onize luandeu Aaa èeax reohteroveo ran Maadw do DA£ht betreéckelijjk kalmL Ia d e VogetzieD ueelt hei Franai he afEiïuitingBlruur een aanival ogiiig do de Ouitdohertf op een Franaiche loopgraaf bil Liarifltzen ten Z W van AUkirch hadldien genriunt dchipbreirif doen lii fen De Rueeein loopon vergeefs ötorm Oottt H o n g M fbeneht van 1 Nov Front aartaiueitog h ai el iJeweeten het dat van frad e il wijten onze troepen in een Hoe neeneoue Sicl img binaien te dTingen waarbij wi tien stukken geschut bij de infanterie in g ibrttiK eu zevewtien machinegeweron buit miaakten Zuiduxiate lijk van den Rooden Torenpaa hebben wï terrein gewoaneiii Front Leopold van lieieren Na heftige voorber ding door die aitillerie heeft die vijandi bij het vallen van die duistenwa d ein Men October voor hem ve lo rea gegane stellingen aan den Oofetelijken oever van do Nara yofka triCehien te heroveren Ofschoon vijEmiaal in droratmen stornii gieloopen werd bleven oofitê atelUngen onaangctoA Krachtige siaavaUen tegen de Ottom aosiche troepen aan de ü ry i Solotwipfjka gedaan h hben Bvenimin tot een resultaflt geleid On vuur heedt de viiancetijke afdeeiingen verdravwi Het D u 1 l tf c h e comkminlqué van 1 Novemfcer l iL ft L€igör groeip prin liuprecht van lieieren Met het b ter word endi uitzicht begon in het Öoirane gölied in vertïehei n èeONtfen levendige werkzaamheid van de artillerie In de avonds i ren trokken de Én Lachen uit de buurt van Courcelette en met aterke btrijdkraehtefn uit de Unie Guedie urt 1 Boeuf tQUi aanvat Xnati N v s Tourceleite kwam In het Dottacfee verdedigiingtsiVuur de aanvoil nkt vooruit Ten N van Le Tranaloy brak hij nvet znnare verlieizeq op sl mumge plaat eai in g vec4it op kortón aMand Front van dien Lhiita hea kroonprin De artlüeriestri op dea 000 telijken oever van dö Maa i was steohia hij tLiH heilpoozen levendig Aan het Oosteiyk front liL t D u i t tf c h e legorbericht van U Ott zegt l ronV piine Leopold van Bederen Tegen i te op 30 October dbor dte troepei dter MadidenalLatemgeaiJonten stellingfn op diftn oostfi li keii oever van de Narajofka oadterniadniea d RuslBiea na een krftthtige artillerievoorbereidir Wj het invallen van de duiöternihi hevige tegonaanvanen dievi ma l herhaald werden maar on ter bloedige verliszea raiflluktm Ook deTurkn he troepeu beArielden het g twonnen terrein U ien krachtige ainvaUen en wierieu op én plaalai de biunengedrongen Ruftten door esn öuellen te g naanval terug Oemengd Oortoginleuws In Oostenrijk Het Oo nriiJe e4ie Itabinet De Wiener Ztg saai Worgen vot geu de N Ct oen etgeohandg schrijven van den Keizeir aiu den niinia ter pre ident Von KorfijM bevatten waarin de kelsor mei MNlfeeuringtvftn Korber voortftdlen évK C oH miriJk htheu mdudbiter het ve wocnt otifylag uit him aimbt gieuad gt toe taat en tegelijkertijd iienoemt den voorinaligen mlniuter dr l ranz Klein t t ininifliteir van Juetitie generaal Uajoor Freih jeoargi opnÉletipw tot mSnidt r van Land erdedfging Fredh Hujblsarek opndeuwi tot mliieter van Eere dieufct en Onderwijs Freih Trnlta opnieuw tot mdniater van Open a re Werken dleiii 2en preaiident van het Verwaltungögerlcijtöhof Preih Schwaï tzenau tot lïïinister van Bin rJïnïandÖohe Zaken dteti vobmnaligoa iitadhouder Bobüi tyne l tot mimötei zonder porteleuUle dien voormaligen aldeêaingMchel èr l raniz Eitibral tot nlAni ter van Hondiel den afdeelingfft hef Kart Marc tol nümster van Financiën i ten generoal majoor Ernat Söhaible tot minister iT Spoorwegen en Heinxieh graaf ClamM rtinitz tot mlniiater van Landbouw In Griekenland De benchttfever vui da Daily New te Athene zegta dat daar a n croot sensatie iU veroorzaakt door de publicatie in de P tria van de reeks vertrouwelJike documenten mn het ministerie van Oorlog betreffende de overgave van het fort Eupel Hier1 uit biykt dat op 9 Mei ongeveer 10 weken voor de overgave de minister van Oor j log generaal Yannakitsas vertrouwelijke instructies zond dat indien de Bulgaren zelfs j niet vergeseld door Duitschers Grieksch gebied binnendrongen ay niet moesten worden weerstaan Den Griekschen garnizoenen der forten werd aangezegd om conflicten te vwmtjden en verdere bevelen te vragen De ze instructies waren blijkbaar reeds vooruit gezonden aangezien een tweede minister van oorlog in een ongedateerd vertrouwel Uk schrijven dat echter blijk draagt te zijn vervaardigd voor het Duitsch Bulgaarsche oprukken luar fort Rupel den bevelhebber der troepen in Oost Macedonié aanzegt om indien de Duitschers of Bulgaren beslist wegens redenen van verdediging Grieksch gebied wenschten binnen te vallen hun dit toe te staan Eveneens werd hun bevolen zich vriendschappelijk te gedragen jegens de Bulgaren om alle conflicten en uitdagingen te vermijden Dan komt zegt de berichtgever het toppunt an verraad niet alleen tegenover Griekenland maar ook tegenover de Geallieerden die naar het heette de welwillende onzijdigheid genoten van de 8kouloedlB Goenaris regeering Het document namelijk zegt daarop dat indien andere vreemde troepen zouden trachten de forten binnen te dringen met uitzondering van Dova Tepe deze met geweld moesten worden weerstaan In verband hiermede z j herinnerd dat volgens de verklaring van Skoeloedis in de Kamer het eerste bericht over Jb t DuitschBulgaarsohe voornemen o v oruit te rukken bh de r rwnns op naar hun slaapplaatsen die voor de hoog rangen m de kamers m voor de lagere in de stallen zijn De Noren halen bakaelt De Entente staat achter hen De Noren s n vrachtvaasders hun koopvaardijvloot is in aantal schepen en tonneninhoud de derde ter wereld De Noorsche reeder en tuk op winst hebben een groot deel hunner schepen in dienst van de Enten temogendheden gesteld geneenien zich ni fe voor het vervoer van contrabande en t gevolg was dat de Duitsche duikbooten ond t de schepen m t de roode vlag met bl auwwite kruis heel wat slachtoffers maakten meer dan onder die van eenige andere neutrale zeevarende mogendheden Of dit volkomen met het volkenrecht strookende optreden van Duitschland de Noorsche regeering heeft geprikkeld is natuurlijk moeilijft te zeggen een feit chter ia het dat kort na het Engelsche memorandum iuzaka de toelaatbaarheid van duikbooten in neutrale territoriale wateren Noorwegen een koninklijk besluit uitvaardigde dat een tegemoekoming aan de eischen der Entente Leek Deze bepaling heeft Aan het ItaUaansche Front iMeuwo mwt iwiar liiest Hut Uo itenrijR8clfc e comiununique van 1 iNov iuiüt up den i üid lijtion Italiaanöche vliegeniers wier wn veel bofliraen op Ihittutieo Keaaneen Mei was binnengekomen hetgeen volgen T rtmeeaèsr Naar bed en al l w l eepsw hem de leugenachtige geruchten weerspraak sprak als zou Griekenland verradelijk handelen jegens de Entente Hjj verktorde voorts op de stelligste wijze dat de gebeurtenissen niet het gevolg waren geweest van eenige overeenkomst met de Grieksche regeering Geen enkel officier had zich met de Duitschers en Bulgaren verstaan over de overgave van fort Rupel zooals beweerd wordt Zij hadden gehandeld op de bevelen en onder verantwoording van de regeering Ook vroeg do Grieksche regeering aan d Entente waarom zij elf niet bezit had genomen van het fort Uit de Uians gepubliceerde documenten blijkt echter duidelijk dat indien de Entente dit had beproefd op bevel der Grieksche regeering op haar troepen zou zijn gevuurd De Fiansche cavaleriekazeme De Fransche correspondent van de Ruazkoje Slowo geeft een aardige beschrtjving van het leven in een Fransche cavaleriekazeme een voormalig oud klooster Feuilleton In alle vroegte staan we op en hollen door de corridors waari ij ale mogelijke scheldwoorden gehoord worden De cavaleristen beginnen om de minste klehiigheid te Wilde zi er eens heen gaan en den poel bekijken Hij kou hem vinden Koml lalde hij gierend at strekte de hand naar haar uit Je bemit dironkewil wowïen tiet zij hem terug Ik dronken Hoe vernaeet zijzich hem dtronken te noemen Daarvoor uïoe zij eenni ge iucht augutuitstaan j Hij had haarl gegirepen oirihet middel gevat en tr k dè tegenatiibbelendo nu van den weg af met zioh mede het v 4d in Zij verweerde zich Tiiei alle macht hij voeLde haar nagelfr zij krabde heffiOi Lrfiat je mie loST Ik chreeuwl Ik wii niet Ik ga er niet heen Help Hij lachte zoo dat hij er zijn kracht dioor verloor Zij koa zlolilo rukk en Jij aterUng Jij jij De aten b f haar van toom zij barste nikkend uit Raak mij niet aan Ën todi vlucftitte Sj in hetzelfde oogenbtik met een gillenden schreeuw tot hem en klemde zioh aan hemi vast EmL gedaante waai vlak voor baar opgereizen die zich pletsiellng uitdien grond verfiid Nu nu bromde een onor dien dVatik heeeche flitettni wat i er gaande Schreeuw niM zoo Ga liggen En slaap andtera Hij zwaaidte miet dreigend giefeaar eeft n wen knuppd Kapl Korl om God vil Karl jaimmerde Ida Zij had haar ffejaat tegen zijn burst gedrukt haar beido armeu oun hem heeu geslagen Nu gilde zij opnieuw had q kerel haar niet reedö bij den ható gegrepen zwaaidte hij niet reocw sdin roeai boven haar hoofd om baar te vermiDorden Zinnelooai yatir ontzettiijg achreeuwide zij aan aen tuk dioor Karl lachte niet meer ook hij was gieeK hrokkeu eenaklapa was hij ontnuchterd Wat wilt ge vroeg hij eenigBisina beklemdL De landloper irtond vlak voor hem groot alt een boom Vervloei dat kwam nu alleen door Ida d idioot gedoe lii maakte zich ruw van haar u m lo Laat onb verder gaan zeide hij en daarna nj0t eon vleu moed Paa op dat de politie je niet bij den kraag kriigt diaar gindö komt al een genuarme Gendarme gendarme jawel overmorgen Het mocEt wat hier een gen brme De landSooper lachte iMaar gij bt oelt nrij n het geheel niet tö d reigen miet de politie ik dioe u toch niets Jlij trad nader en keek den ander ondenpoekendf lo het gelaat Ik heb mt in u vergist ik docht d t gij een onizea waart met een mteiflje Vergeef mij betfte nrfjnheer heeft u goen dtniveir voor den armen Penobnider Siwte drie dagen heb ik g en bete In het Hjl gehad Mijn oudera zijn dood nvijn vrouw ligt in het kraaffnbedl Hij vertrolk zijn verweie ï gebaat tot een kUtgende grijn Buiten de Stadspoorten Naar het Diiitócli vau OIjAiRA VIEBIG newerkt door I P WEÖSBLINK VAN BOSSUM met autoriflatie van de ohrijlster Naldruk verboden 12 Ida laakte een kreet van wrevel boo6 trok aij haar arm uit dien vam haar man en liep aandien anderen kant van den weg hij waa een mon er hoe kon hij haar nu zoo ieto verteUenl Hij ladüe aaa een ètuk oioor Halt dronken at hij w b schepte hij er vermaak in baar bang te meken haar die siure zoo uit de hoogte de ii heden watf zij heel klein I Hij Mte ah f hij gefciltdd werd de ln haar te kweHen prikkejde hem voorWiHBnd O mt kroo J ineen wat kronkelae zij zich bijna als een wormlpje at men met een tokje Priktl Bij eik nloordiverhaal hetwelk nlj ten beate gaf h verzon bij die welke hij had hooren vertellen er nog veel afatohuwelijker lag kij in het onaekere licht hoe haar bleek gelaat zich tettts meer ontatald tot ham wendde hoe haar wijdopengesiperd oogen angstit rondkeken Kaïl Lietfflüw laoute luhlkoelsi heerejee dat wafl de Kixtwrfer de oude Pennbruder dde bij het Temipe hoïer vel J bdhoorde als de luis Mj het bout if Winter en des zomere trot men he Dien had alt jongen reedönageloopen en uitgejouTvd Mi oudere zijn dood mijn vrotw ligt in het kraambed die mwewt nu reeds over de zeventig zijn Met verbazing og Idtt dat haar nan dem vreeselijken iandlooper op den achouiler kloptfl Zi walgde hoe kon men zou iemubd aMunkenl 4 om toch mede eide zij ongeduiag en trachtte haar man mede te trekken Maar Karl wafli fetiiioedcUjk Hlxdorfer waar woon je nu Nog altijd in Kixutorf vt v Wei ik woon toch hier Ue oude heen zeïr vwwonderd over de viaa In den zomer leg ik g oed op het erfi in den winter top ik mij wat dieper ln Het fsi een beete woning ató de honger er inttir niet wMl Het een ploWeÜnfpe btfweging Bwaaide hij zijn knuppel vil brulde Geel me wat dat ik morgesi wa t kan koopen oimlteetenl Wordt verrolfd I Ja gilde opnieuw verelchrikt mftar Karl zedote Nu nu m nnetii ik ken Je 9 t ntttar wat Men behoeft in het gcAieei niet lang voor j te zijn al doe je ook zoo Daar heb je een paar groöfhen De oudie dankte onderdanig Lateend Strompeldie Karl wcr ld Snelde eedW eöD p ar abhredoa vooruit