Goudsche Courant, vrijdag 3 november 1916

De hear K etèla a r v d w op dat naar zi n iDeeiüug van aannanaing van het aiei vee4 goeJei te waA tffli i iq hoaldsaak eeu ode aan den poliUe ken strijdLater miBea naar 0pr meening de op lerwijt wflttea wordea herzien en dian zal a r trutten ia de ondfflrwijrfwetten datgene te krijgea wat nu nog niet ia miogen getukkeo T en ïinaacieele gelijkatelling beeft do Kaaner zich ï ooit verzet Spr hoopte dat beide partijeh iets zullen to€ge en en verwees nog naar de addii3on ele ariikelen van de Grond wet van 1848 De heer van Nijpen r k aan het woord komend c rak over het algemeen UeLirecht en het vrouwenkiefr recfat Tegen het laatJo h i vooral bezwaar Syr gaf e i htsto rifctehe aehetfli van het onderwy D vengadering werd daarna verdaagd tot Donderdag 3 November hall 12 voort in overleg ratet dien voorzitter van de Storthing de partijleitlei e ofi d geoanteo te Htoflkholnt en te Bar i lijn Knnn ii Iün elami on ihüHehland wier antagonkhnen de wereid ia tweeen heeft geecheurd bftmigenooten worden in het w ffk van d nieuwe OTdening van den toestand vraagt de NationHaten g hijnt het buiteiu= por deze vraag zelb te i tetten ci jaren zullen voorWjgaan voordat ditbon lgeiiootatohap In èo algomeene KuropeeBchpharmonie wörk aijkheid worU Maar temzij wij Kuropa als een geheel kunJUfn beschouwen tena j wQbewtirt èn vrette naatreven die dieper gaat dan een uhemia van territoriale regeling en trachten de togenelkaar Hirijdende gevoelens van rassenhaat en groË enamibitie te beiztweren zal de oorlwg welhaast eïmleioosbilden es de valsdie beginaelen waaruil hij voortkifwro zullen gewevenworden in het patroon van EuropaDaar Isel f meer dan in de pi omen in dte afgrijselijkherjen van deMachting ligt oW gevaar en wi denniet hoe wij er aan kumien ont nappen op tiet jultite wgeubfik enzij wij onze toevlucht kunnen nementot een invloeit die tegeli ertild onafhankelijk itf en ralaohtlg en Sympathiek aan de betere ziel en aan M Intellect van dte wereli Deze invlyedkan e Qcme van één zijdie komeiWAnwrlka i e besUsiwnde slag Verscheidene Jaren geleden Is door een anonymus met nog udere schilderingen van toekomsigevechten ook de toekomstige slag van W ië re beschreven Daar ou in n oorlog tusscfeen Frankrijk en Duitschland de beslissende slag geleverd worden De anonyme schrijver laat die slag den Ssten Juni 1915 plaats hebben 60 000 man strUden tegen elkander Reeds hebben de Duitsckers Pagnysur MoseUc genomen als om S uur s middags de Fransche generalissimos van boven de Moezel aanrukkend den Duitschers in den rug valt Deze moeten zich met 28 000 man SO anonnen 17 vaandels en standaarden overgeven Dat is de vergelding van Sedan De schrijver heeft geen vermoeden gehad van de ontzettertfle menschenmassa s die tegenwoordig in de gevechten gebruikt worden Zijn boekje echter wekte in dien tUd groot opzien Zelfs de koning vian Italië stelde er belang in en droeg zijn vleugeladjudant generaalmajoor BracciO di Montone op hem met den inhoud bekent te maken Het bericht van den vleugeladjudant luidt Daar Uwe Majesteit mü bevolen heeft slechts in groote trekken bericht te geven treed ik niet in bijzonderheden Zonder zoo als in het boek staat Metz Straatsburg Thionvllte te beschieten bezetten de Fmnschen deze bewonderenswaardig versterkte plaatsen daar ze gedreigd hadden dat Keulen Coblenz Maine en alle RijnvestiO gen uit de lucht aangevatllsn zouden worden wanneer de Duitschers niet onmiddeil JGtzas I thanngen zouden ontruimen De or Frankrijk een overwinning brengende oorlog eindigt met den vrede van Karlsruhe Frankrijk verkrijgt daarbö de grenzen van 1815 en alle plaatsen terug die de vrede van 1814 hem gelaten had Landen Welmenburg ens ed Oost lndii Onluflter in Ujamifei fideel Bij het aepirtenieiH ts Koloniën w het volgende bericbinii den GouvenwMr Gen©raal van Nedet Ej dent van Lrjarobi telegrafeert dat Bé luJteoanl Samson terug gekeer 1 van eene in peotiereia naar de Ilïe Doeden SaroJangon en de politiJca tooBtand aldnar bevredSgend Gemengde Berichtea De algebeten arm In aake de vortlering van de klaUerjulfrouw wie door een der berea in een Haageiohen dierentait eenar Qf k afgebeten tot sctiad evergoediin tegen het bestuur v a pet Kon Zoologtuch üotan h Chenooldchap te Den iiaag werd m de gkhouden zitting van de Haagoèhe rechtbank door den procureur van gedaagde ooncluaie van dupliek genomen De verdere beoandeiing van de zaak is daarna nog 14 dajgen uitgesteld Door de politie te Zwolle isl naa haar oudem te l iel terugfpevoerd eea minderjarige die zich te Zwolle in een van de voornaamste hoteU voor baronesse uitgaf en groote verteringeiv maakte l oen bleek dat v e dejM niet Iton betalen i 4ra de hulp van de politie ingeroepen Aan de politie vertelde ze dat ze wel geen baroius wa i irïaaitoch behoorde tot een welgestelde fa mUie te Tiel Ook dst bleek onjulsts haair yaOa is een klehi arbeider mist een groot geetn Misnljs ié thans weelr bij h ar ouders Ben duur glaasje bier Naar de Msib verneemt heeft gisteren dé Bond van Bi i1 roQwaci in Nederland aan sii n attmm een circulaire toegeKondw waarin jbekend word gemaaitt dat ée bronwerijeo besloten hebben van heden af den prij van lager bier mtet f ó per H lj te ve Hoogen en den prijs van alle andere i orten bier alk 14 per H ii De prieel van bier wordt d fl met circa 2 cent per gla 9 verhoogd Enu tig ongiejuk Men Meldt uit Vonlo aan d M l Gistermorgen is aan de roohutzen fabriek van de firma BreuersSpreen wenberg te Bleriek een ernstig ongeluk gebeurd Door den tonawW 1 n l een schuur voor berging va hooi omgewaaid waarbij vier verflieden onder het pui bedolven warden Twee van hen liekkenia en f tere moesten met gebroken bew M ernstige kneuzingen naar het ziSk huis te Venio wotfden overgebracht De twee andere personen kopdenna verbonden te aijn zich naar hnlsbegeveoi In de Memorie van Antwoord op de SUatsbegrooting 1917 wordt van verschillende zijden de aandacht gevestigd op de reusachtige uitgaven waartoe de uitvoering der distributiewet aanleiding geeft Gevraagd werd op welke wijze de kosten der wet naar de meening van dm minister van Financiën gedekt zullen moeten worden Eenlge leden opperden het denkbeeld nn ter dekking van deze kosten een erportmonopotie te vestigen dat ware uit te oefenen door een daartoe op te richten vennootschap Men wees verder op de bezwaren welke de distributiewet voor de gemeenten met zich brengt Sommigen merkt i op dat vele gemeenten daardoor sullen verplicht worden zich in schulden te steken en vroegen of de regeering het geoorloofd acht dat gemeentebesturen hiervoor leeningen op korten termijn aangaan Verscheidene leden meenden dat vele gemeenten het te harer laste gebrachte aandeel van 10 pCt der kosten onmogelijk kunnen dragen Voorts werd door eenige leden aangevoerd dat bij de behandeling der distributiewet een misverstand heeft plaate gehad Men heeft gemeend dat de gemeenten souden kunnen doen verkoopen togen lagere dan de door den minister vastgestehlen maximum prijzen Dit is alléén mogel k bH oprichting van gemeentelijke winkels of volgens den omweg van art 8 en dan slechts onder goedkeuring des ministers maar de gemeenten kunnen niet verordenen dat de winkeliers die van haar koopen goederen tegen legeren dan den door den minit ter gestelden maximumprijs aan de verbruikers verkoopen De eenige nijheid die de gemeente heeft is dat ij kraehtens art 8 de whistmarge van de winkeliers bepaalt maar daarvan souden de verbrolkem geen voordeed tndcken en er is dds vooi de gemeente geen redisa van deze vrijheid gebruik te maken Hieruit volgt naar de meening 4eier leden dat er geen reden was de gemeentmesturen lu pCt van de kosten te doen betalen met het doel dat ziJ leaning zouden houden met de belangen van s Rijks schatkist Deze leden achtten het wenschfcHk de kosten geheel voor rekening vaa het Rijk te brengen vooral nu blijkt dat deze kosten zeer hoog zulloi zijn iCakele leden spraken den wenschuit dat na afloop van den oorlog een enoek lou Voel belovende jongelui Voor ote rechtbank te A rnhemi stonden terecht oe 16 jarlge F 1 en d 18 jarige D A beiden uit Minneeen de laatse thans korporaal bij het structiebataljon te Kampen BeidBjo gens hebben in Aug j l ingebrokal in de R K kerk te NeerboSch en daar uit de oBerbiokken ongeveer ru gestolen De jongste bekl moet a S Doodw dag voor een soortgelijk feit g pleegid te Leeuwen terecÉitstaan voor de TielBic e HeiSltbanit BoveMÜ hebben beide veelbelovende jongelui nog veraohillende andere streken gehaald waarvoor zij echter nietvei volgij zijn Logger gestrand Aangaandie het vergaar van d logger IJM 392 waarbij 3 men ieïenS verloren gingen Schrijft a f om nog uit Terschelling De stratKling had DinsdOglniorgW omstreek 5 tiur plaaW Kort daaffl sloeg een Ud der bamanning de kok door een atortise over boord en verdronk Ds stuurman die op en plank het strand traohtte te bereiken kwaffl eveneens jammerlijk in de golven om Om ongeveer 6 uur in den n rgen kreeg èe teddingtuaatsdi ipij in de Diut che pers heel wat atof doen opwaaien ca werd in verscheidene bladen demanier waarop Uollaad zyn neutrabteit ookin dexen wist te bewaren den Noren ten voorbeeld gesteLd Op bet Noorsehe koniidügk besluit volrd eem Duitsche nota die de Noorsehe regeerins geheim hield Die geheimhouding gaf aaalnding tot de wildste geruchten welke geruchten voedsel vondan in de ongevrmagde aanbiedingen van Piwnschen en Eiigelschen kant om ingeval van oorlog den Noren aien gewenschten steun te verleenai de Noorsehe havens te bezetten enz Geruchten over een Duitsch ultimatum over mobilisatie over bjijeenroeping van het parlement over aftreding van het ministerie Knudaen deden de raide en veroorzaakten een zenuwachtige stemming in komng Haakons land Maar de lust om in den wereldoorlog te worden meegesleept is in Noorwegen niet groot Vandaar dan ook een beweging o a tot uiting komende in Sidfarts titende het centrale blad der reeders en in SocialDe mokratcn om do regeering te nopen tot bakzeil halen Sjdfartstitende vraagt het Noorsehe ministerie de zaak nog eens te herzien en de verordening te toetsen aan het volkenrecht Het socialistische blad plaatst een artikel waarin de regeering gewezen jvordt op het gevaar dat haar besluit voor het land inhoudt Biykbaar overweegt de Noorsehe regeering haar antwoord met zorg Hoewel de Duitsche nota reeds betrekkel k lang in haar bezit is wikt en weegt ze nog steeds Von Ditten de Noorsehe gezant te Berlijn is naar Christiama gekomen om bfiar in baar moelMike taak by te ataan 1 n Uui tt ch Ijft nd In de 1 raakfurter tuiig indeu wii em eigenaardige besohrijvlAg van het iriiAtUKuno lügtirKuump te Dorlitz liet ijrietitictie It erkorp t ee i het vro ger g iva i sieiiLivuni van iwasen belroKK a en in dat Kiwiiii heelt zlt h een re$E imiittig gurpizüeiuJ llen oaiwiKkew i e otticierui wonen in de i tad mieetftal ia hotelcj zij hebben een eigen casino waar zij gcfmafo Mïhappt iijK eten Men zltt ze veel groep ewljze in de Mad wduieiea vaaK ook doen ze inwioojjen met hun oppa tfiHer achter zich aan In de oatiöa ïiet men heu vid bil auli apel ieii Alt guMen g nieten zij natuurlijk aJle vfyheia Vele üfticieren dragen iiu hei Kl urigo vreiliceuutulorofc dat veel overeeiuio ia met het ll i iaan iohe vertount jJegeie tuiii iu6 heett m er w ig van de i iigeltfc he i iTjeeete oHiciereu n vele tfouiateu urm geu ond nsichei ngen die zij iii d i üaikanooriog hebbeu geJi reg en Voor ik poort van het itanvp stiiat een tKiitwhe LamMoniuiMii iiinuen de poort taat en UrttilLMOho oldluit de bajonet op het geweer Irtj die poort konw uogttl vaak tanidj € voor Vftoh d i 1 flöidiaat heP Kanip mag ter j laten üonder verlotpa Vaa pro i beeren ziij het ttuor nwt de opt r k kende wa hi m ee te nwroheeren maar i outmriiAarAig WHM den sïlj doo r dien i Hchildwaeht ruit gepikt en weer teruggft tuun f iet een en ander gaat met Kuidelijke npgewondieBiiheld up irtraat mbeten de i lt e oldlatend Uflek he offioleren gro 4en en omge keerd J e Grjek © offlï ieren beatttwooriten den groet trteod buiter gflw oon faoHeiïijlf De Oriekscho ol Alten groeten leJeremDuK her w e w liiterlIJJC eenigfföinef een n ütairenrang übet vernwieden Zij flliieeret daarom treinoondiieteur brievenbeöteiHer polltie agenlen en belastingambtenaren ook wififlïiIlooperB en al wat verdier tuüfowWpetten diraagt Hun groet worat n üjeei l zeei g nH ed Ii k glimiach ml l eantwooré Winkeliers in de atail hebben zloh al irittkrfche lUthangbonten n opaohrlf ten voor hun winJielnilten laten vervaard feen Natuurlijk probeeren ook Oriekewhe tfoldateai k nni8i te maken niiet 0uit ïohe mnlAÜea er een gelief koofltd mdddtel Is hun peperkoeken te schenken iu den vonm van een hnrt 01 ij veel uocee hiepcioor hebben word niet venmehü ö Avond promenwrt alleö ln dto hoohiiHraat In België Ovflrbrea lng van werkloozen uU Jielg iö Een Woiff tel raui uit Brufleel meldt In de laalato dagen be d gedwongen verplaatwing van Belgische werkJooBen uit het gobiecl van het generaal gouv6rDemiei t naar Duitsch lanA In hot district Berg n evmwel ging alles zamwr Incidont Op het Htation kregen de mienachen in q apijalnriohtittg voor de troepen warm eten Naar bet Beriiner Tageblatt uit Stockholm verneant mioe men te algemeen de opvatUü zijn toegeHaan dal de Berlijniwhe gezant de beali in zal brengen in dte omferhandehngen tuaiwhen fe Noortohe en Duitsche regwring Behalve de kwestie van het verblijf van Dultaiehe duikboot n in Nooröche wateren zullen ook hand ppoblen en ter alprake worden gebnwht De corrospondent van de AftertldniDgen ze t d t er ulei officieel bekend m d at eenigaiziii zou cuidea op een aanslaande verbreking van de Noopsichf DuitBfche handelsb IreklOngen De regeering te irietia nia wt h r beraad lagiingCT over hel aan DuHiBbhl i w anti o wevdftf nccstel4 omtrent de d elm ti heid van de uitgaven in verband met de crisis gedaaiL Andarat deelde dit gevoelen niet OaUtkc i dens de TiBtermaanden De minieÊvr van oorlog heeft het volgende nopens ontdag tijdens de wfntarmaaibtoi ter kenrdsvaa de betrokken mUitaire autoriteiten gdm it De wensetettikheid is gebtcacen om maat regelen te nemen ter vDorkomlng dat militairen bemien den rang van officier die voor de veinlfere waammüng van den dienst lichamelijk ongeschikt z jn bevonden langer hl dienst worden gehouden dan noodig of in verband ook met de belangen van de schatkist wenschelyk is te achten Eerlang zal dus w ziging worden gebracht in de lAt alhig B nopens het ontslag van bedoelde mÜltairen in afwachting waarvan voorloopig b aald wordt dat de tot dus ver geldaide maatregel om h i te vergunnen gedurende de wintermaanden in dienst te bleven hetzij om in de kazerne met z g klehie diensten te worden bela t hetzij om In afwachting van ontslag onder behoud van militaire inkomsten met verlof te worden gezonden voortaan niet zal worden toegep iit ten opzichte van hen van wie by het mlUiair geneeskundig onderzoek gebl en Is dat se niet buiten staat zUn om in hun levensonderhoud te voorzien Het vorenstaande moet door de zorg van de korpscommandanten tijdig ter kennis van belanghebbenden worden gebracht l andM mnixlitiihtigeti 1909 Te AmBterdaiiu is een vei odering gehouden van v ereenigingen vaii landi ormlplichtigen der Uohtlng 19U9 n et het doM een landelijke orgianiaalie te atiehtóïv Aanwezig waren afgevaardigden i4it al e Joden van het land Be doten werd eea landelijke vereeniging op te richten welke zich ten dtoel trtelt te ijveren voor vervroe rte oproeping van de nilltleliichting 100 7 d Iw z vóór de Inlijving van Se landatormJiohting 1909 De zetel van het lïoofdibeMuur werd geveutlgid te iGravenhage De vereeiiigiing zal zich zoo gipoeaUg mogeii tot den mdnia er van oor og wenolen nnet een adï eai waarin vervroetgdie oproepini van die inilitielichtlng 19117 wordt verzooht Ter ondersteuning van dit adtee wordt ontter de landötormpliohtige 1909 een petitionnenient gehouden het welk birwienkoit bij den mlmiöter van oorlog aal jden ingedSend N U VA CriHs Maatregefen De minister van landbouw nijverheid en handel heef $ dnt burgemeesters medegedeeld dat hei ïiem in het belang der veovoedering n idNtkelbk is geUeken dat het rijk de beschikjking verkrijgt over den blhnenlandftchen oogst van die boonsoorten welke aU veevoeder gebruikt worden De minister noodigt de burgemeesters uit met gebruikmaking van een concept verklaring zoo spoedig megelijk over te gaan tot den aankoop van alie in de gemeente geteelde paardenboonen wierboonen Echapenboonen duivenboonen en Waalsche of tuinboonen met uitzondering van peciaal voor zaad gewonnen witkiemige groene of zwarte tuinboonsoorten en daarbij g volg te geven a4n de voorscbiiften die natnens den minister door de provinciale broodcommisdles zullen worden verstrekt Het is s ministers bedoeling bedoelde boonsoorten in de distributie van het overige veevoeder op te nemen De prijzen doer de burgemeesten ie besteden heeft de minister vastgesteld op ƒ 17 per 100 K G voor goede kwaliteit In het belanfe der veevoeding zal aan de landtiouwers die gewoon waren eigen verbouwde boonen voor veevoeding te gebruiken desverlangd kunnen worden toegestaan dat zij de beschikking houden over dat gedeelte van hun oogst dat noodzakelijk is voor de veevoeding gedurende de eerstvolgende acht maanden Ter bevordering van de goede uitvoering dezer maatregelen is het s ministers bedoeling den handel in de gelegenheid te stellen de provinciale broodcommissies bü hare taak behulpzaam te ïtjn Zoo de burgemeesters mochten twijfelen aan de juistheid der afgelegde verklaring machtigt de minister hen in dit gevml een schriftdUke vordering als bedoeld in art 9 der Distributiewet te doen In verband met deze aanschrijving heeftde Itroodcommissle voor Gelderland de burgnneesters in die provincie uitgenoodigdhaar voor tike boonaoort af zondertyk op tegeven J a bet in de gwiteente bebouwde aantalH A land b de vennoadalUke opbrengst in heetolitersi o het aantal hectoliters dat de boeren behouden voor den saai alsmede eene opgaaf omtrent d de hoeraelhwd speciaal voor saad gewonnen witUnnige groene of zwarte tuinboonen Zy deelt o ra nog mede dat nadere aanwijzingen aangevende hoe over de door de burgemeesters aangekochte boonsoorten zal worden beschikt hun binnenkort zultm worden gegeven DiBtribuiiewet Op 28 Oot heeft de Vereeniffing van NedtorlauWode gjemeenten uitvoering gevende aan het besluit van de buitengiewone algenwene vergadeitmg d 22 Septemiber 1 1 te An aterdaan gehouden zich met een adres gewend tot m Minieter van L n l bouw waarin de op die vergaderiag geuite bfflEwaren tegen de uitvoering ter Dit ributiewet 19I6 kortelingal waren neerg egd Adressanten wijzen er o n op ctót doordat de geaneeftten één tieikae znllen dragen van h € nadeeSIg Veröcbil bedoeld in bet Ie lid van art der wet deze oi lijk en overnoat g zullen worden bemwaard terwijl het i genoeg onmibgedi werttf g acbjtdloor contröIoinBatregeien te voorkomen dht oe gamieenten voor andere inwoners z Lllen hebben te betalen Ook werd het practi Kh mdöenii geacht de grenzen der gemeei ie te eluUen Het dogelijkkrh bestuur der Vereeniging is Diiwdag l i door den Minister in bi ondere aiMttëntie ontvangen ter toeliofaiiiig van het adre VolkflToedlng De hïechte oogetiitkonfcleto in Amerika en de ongunstige vooruitzidittti van den graar oogWt in veralohUlende andere overzeegiche landen gepaard miet de n dnider goede resultaten van den oogi hier te lande zijo oorzaak dat ote toekomstige voorziening in de behoeften der volksVoeding afeei nveer mrg baart Uit cHen noolde dringt zich meer en meer de noodzakedijkheld op onï van Me artikelen welke zich daartoe leenen zooveel miogirfijk voorraden te vormen In varband hiermede zijn de beschikkingen welke betrekkii hebben op deo uitvoer van peulvruchteningetrokken u Ten einde te ku n besehikkcn over de peulvruchitenl voor tïó distri butie benooddgid wonlen die welke nrfg in de veeanen te A misterdlam zijn gecïeponeerd drwr de Regeering overgenomen en wordfen houders van diverse floorten erwten n ambooiicn en dit ter vernrijdSng van de bezwaren aan in besiagtneining verbondsn uitgenoodigd aanbiedingen voor levering van deze peulvruchten ge ft4iikt voor menelchelijk Voedsel met opgave van priijsi en onder bijvoeging van monötei ai vóór 15 Nov a A in te zenden aan den Directeur van het Centraal Adminafftratiekantoor voor de dSötributie van everii miiddelen te fl jravenhage De Scheepvaart en de Oorlog H € verkeer trjet Engeland Men meldt uit VlW pgen aan de N C lieide auaUbooten d Koningin Regent I en de Prin Hendrik zijn Woeijdiagimiddtig half vier binnengakomen Ie fflimien met 7 pftstfigierfl DiMiet wie dte tweede Htmirman Moerdijk en de iMuui nvartt leerlingi Ver niaaiyen van Fortuna 0 k wa aan boord lA wAtS van het Ëngelf adie hip Whjt friBce dat In die Middöllandfikdle Zete getorpedteerd 1 waarbij een deel uter bemanning omkwam Do overlevend zijn over Franicrijk naar Engeland gekoanea üeno in lB steward ia geboren te hu J riname en Icwaan dtoarto niet naar hier door De Titan aanipetiouden jret g Titan van dte Kon Ned StoomlbootniiaatsïhappiJ van Hnelva naar AmHterdam bestemd wordt sond 24 October in Engelandi vaatgtetiou ter De maatsthappij ontving eerst gisteroohtend berirtit STATEN GENEKAAL TWBEDE KAMER Ve rgaderdng Van Woenödagf 1 Noveni fcer De Groiulwatshenlening De algeuneene beB Jiouwingea werden voortgeizet De heer Tydkümau v l bet ogiJ hel eens te zijn met den hear Duy die de telling verdedigde dlat in degrondwet alleen dkit behoort te staan wat niet veranderd wordt X it onveranderde ia bij het onderwijt dfe vrijhedd van het ondenwij en het reoht van dien staat oirf dubeidie ta geven Het onderwi raagetuk blijft een puasle zeide r Wanneer men nagtaat de rechten van beidie soorten van ondCTwijö met behoud van de overheidb Ücht iiie Meedfl tot allerlei ralooilijkheclen aanleiding hebben gegeven Spretcer siehetste de ontwikkeling van het bijeonder onderwijsi dat gesteund door geloo i ver een krachtige poeStiö in iani ITegenover der Staat ie de bijzondere aehool iotö anders dan de epenhare dto functie der openbare sichool ten deele een andere Tengevoigje van het verefchil ia ein atoblute geliJltsteUing niet gewen ïht De beteekenie van de gelijkstelling nagaande beCoogde spr dat gelijkstelling te verwerpen ia oimdat voor de openbare school gevaar I dreigt Voor het Volkstonderwijg zalhet bijzonder onderwij van steedsgrooter beteekenis worden gelijieeiechen van deugdelijkheid Jenendtaste worden ge e d Men neemt geengenoegen met de toeeeggUng alleen niiaar ei ht dSt van te voren Tenslotte zeidé a pr dat alleen Indien deopenbare school in de gmijdwet e plaaW zal Uijven Innemen He zij totnu toe had spr g ame raede zalwerken aan de financier gldijkstelllng alhier bericht van de straniling waarna ue ürandarib apoeuig vertroK die hevig heen en weer gc ii rd werd dooT de woeste zee en eindeKjk de plaat des onheilig bereiKte Van oei logger as toen reeue Biels meer te zien dan een raast waarin de overlev Hle bemanning zich had weten e redden Ni vele vergei fsche pogingen gelulib het den kranigen schipper Cupido ü leden d bemanning te redjdeik b0R hunner een jongen van c a 13 aar waS door kouiie en ontbering reeds voor de komat der rejdtngooot in het want bezweken Het gelukte eahter omzijn h k a ede te breogon Ooi c a 2 uur stoomde de Branr daris n ist de vlag halMok de haven van Terscheaing binnen Hat deernkl werdf deze droevige stoet echipbrenkejingei deor de bevolking angetsieo maar ook blikken van innige dankbaarteid zagen wij opslaan naar den stüpper en de equipage van de reddingboot Opgraviofcen Men meldt one uit Gorcum In de Groote kerk e Oorcinn zijn Woensdag twee hardsteeoen beelden voorslêllendo een strijder roet wapeneichild en een vrouw opgegraven Volgene de kerknotulen lagen deae beelden In de voormlöige ksrk op de graftomben van Jan v n Arkel fleer van Goroum eDJE Men meldt ooB nog nader dat men met de opgraving iu de Groolè Kerk te Goroum zoover gevorderd is dat do vooraijde oer beelden bloot iS De hoofden ontbreken Hotb zullen zeker ook nog gevonden worden Het wapenschild van den Strijder is nog daioelijk rood en wit g leurd Het bceldhouw werK dagteekent uit de 16e eeuw Vele doodsbeendtereïi worden bij het graven opg lven De he dai werden ongeveer een halve meter onder den grond gevonden De bierprijSverhooging M meldt ons uit Ainsterdam l e voreeniging D E S hield gisteren een zeer druk bezochte vergadering in Krasnapolsky ter bespreking van de prijeiregellng der fijne hier oorten in verband mot de belangrijke prysverhoogiug der brouwerijen en de a vermeerdering der beiaeting op het artikel bier Met bijna aigemeene stamtnea werd beiloten voortaan den mtniiinimipnis per glas op 15 cent te bepalen Deraillctnient Men meldt ons uit uoek van Holr land Van oe b uur binuengeaomen goeo entrein hing de ai hleiv te wagen zioiider wielen er aobter Ueze i blijKbaar over een afstand van z K M zoo meegetrokken daar de rails over dten afstand ontzet zijn ve jïersoneutrein kan met verder komen diui nalte HoSk Auto Sn het water Men mielflt ons uit Amsterdam Gisteravoml is op oe WeguUeragiracht üij de Falicstraat alhier een auto in het water gereden De twee inzittenden wisten zich door het inslaan van de kap te redden ook de cltayffeur werd uit het water gehaald Sinefe s toestel trachtte de auto weer op het droge te ören en Het bonzinegebrek De benzine nood doet zich op het oogenblik in Nederland we ei MW i p gevoelen Wij deelden indertijd meJe dat twee booted voor de AO ytetleiiia en één voor ote AitomBat met bestemming voor Nederland iu Eugieland waentten Zooals men weet i Sedert VM elk dier maatschappijen iéa boot hier aangekomen De tweede boot voor dte Aqyteiena heelt nooit hare beBtemhiiing bereikt en haar inhoud IsVaaraohijuiijk reeds in Ei eland gelost Door Aoytelena zijn heden weer eirculaires aan de ellëntèlo verzonden waarin er op wordt gewezen d t geen benzine voor aUomobielen meer verstrettt kan worden Alleen van liohtbenzine is nog voorraad terwijl nog een vrij groote hoeveelheid recidu aanwezig is welke o a tot ssware benzine voor siohepen en groote motoren kan worden verwerkt Het is te verwachten dat het automobieH edrijf nog geruimen tijd een groote beperking zal moeten onder gaan in navolging van Engeland waar aait particulieren slechts bij uitzondering autobenodne wordt verstrekt Venmloedelijk z l dto volgende weekweder een beiu neboot in Engelandaankomen en m i hoopt van dB Engelsohe regeering gedaan te krijgen dat het schip onmid ilelli lP wordt dborgelaten Tel Stailsnimiws OOUDA 2 Nov 1918 Op 4 orlng verzodit De ComtatóSarls van poIMe in de 2o AtdWing te Utrecht v rao t na mens de lopeolMfve in die gemeente wootuH itige oud s opa ioring aanhouding e overbrenging herwaarts van d IB jarige Geertrulda Elias labriakuirbeiidS teir gloren te Utrecht lang pl nï 1 75 M rond aangezicht hoog voorhoofd blaufwe oogen breede neus ziwart baar gaaoode kleur gekleed met zwarten mantel groenkleurigeo rok awart fliiweelen hoed lage fwarte schoenen en bruin bont z omedle van de 14 jarige MatfaUda van den Brink fa oriekBsrbeidöter geboren Ie Dtrechl lang 1 65 M rond et eeiagszins vol aangezidht bruine oogen gezomle kleur gekleed naet blaprwen nvantel donker gémtten nik met dito blouse zwart flowselen hoe n t blauw lint zwarte konsen en lage wwarte aichoenen Zij verlieten in den morgen van den 20en dezer de ouderii e woning met het dtoel zich nn r óle fabriek waarop zij werkzaam aijn te bsgeven waar zij niet zijn aangekomVn Sedert wanneer men omtrent betiüen niet meer vernam Vermoed wordt tW zij zi 4 in tJkanrJops gazrfsehap ophouden Jubileum De heer J de Gmil herdenkt heden den dag waarop hü oredurende vijf en twinti jaren als verlakker werkzaam is aan de Gondsche Bliken Emballage fabriek van den heer N A van der Ree aan de Kuiperstnat Be patroon enhet personeel hebben dien dag niet onopgemerkt laten voorbiJffaan Hedsnmorfen werd de jubilaris toegesproken door den heer N A van der Ree die hem met eenige hartelijke woorden een gouden hoHoge met inscriptie aanbood benevens e n cadeau onder couvert Ook het personeel liet zich niet Onbetuigd en schonk den jubilaris bü monde van den meesterknecht een fraai cadeau Deze dag zal de Gmil zeker lang in geheugen blijven Gedorende d maand Oct zgn in de Spaar en Hulpbank ingelegd en terngbetsald de navolgende bedragen Inleg in 261 posten £ 7939 42V2 Bggetchreven rente 61 63 f 8001 06V 8186 83 Terugbetaling in 110 potten Keer terugbetaald daningelegd f 185 77 2 Aan het einde dermaand Sept os tenname der Inleggen in Mchreven 574370 10 Zoodat hoB tsgoed nltimo Got b fcoeg f B74187 32 2 In den loop der maand Oct z n IS Jiienwe boekjes afgegeven 2 afgeloopen boekje opnieuw in gebruik guteldeD23 boekjes geheel ofbstaald sooJat san het einde der maand Oot 2427 boekj s io omloop waren Gedtirende de maand Got zijn doorde Mallegatslnis geschut 2639 schepenmet een inhoud van 221413 M en72 stoomschepen inhoudende 67 0tM totaal dus 3369 vaartuigen met 288913 il inhoud en 5 houtvlotten uitmakende 16 koppels gedurende de maand 0 t nrerdeU in de Volksgaarkenken alhier ver broikt In de zaal 3676 portiën Afgehaald 636 Totaal 4311 Vi Boskoop Gedurende de maand October hebben zich in daze gemeente voorgedaan 2 gevallen van diphteritis en een geval Tamaoodvonk Op hat twMtal voer predikant der Geref Kerk alhier z n geplaatst ds H S Bouma te Hoogeveen en ds H A Monnik Jr te Winschoten B Stoiwijk Eindelijk is dan de vreeieliike onzekurheid weggenomen waarin de familie Slingerland in t Beiersche verkeerde over hun zoon Wiggert onderwijzer te Rotterdam Vrijdag 13 October toch was deze s avonds laat nog eens de straat op gewandeld en niet meer in zijn woning teruggekeerd Ondanks alle nasporingen was niet het geringste spoor te ontdekken Men stelle zich den toestand zijner ouders en beide zusters voori Hen vreesde wel het ergste maar toch men hoopte nog altijd op eenig gunstig bericht En nu is hij juist veertien dagen na de vemÜBsing niet ver van zijn kosthuis verdronken gevonden Waarechijnlijk is hij door de duisternis misleid in de Schie geloopen De ouders verliezen in hem hun eenigenzoon oppassend en veelbelovend Iedereenis met het lot dier menaïhen begaan enieder heeft in de dagen vail nzekerheid methen meegeleefd Moge de deelneming vandia allen hun in deze droeve dagen eenigentroost verleestn S Ct ReouwUk Duisdagavond hield de afdeeUng ReeuwIJk en omstreken van de Zuid Hollandsche Ver eniging Het Groene Kruis bare ledenvergadering die zeer slecht bezocht was Uit het Jaarvershur vèn den secretaris bleek dat de afdeelhig op 1 Januari 1916 275 leden telde en dat van het verplegfaigamatniMl tt maal iets was uitgtlend Zut ta A C Boer m a ia nu MK beMdnn af viadeeld over 2 peraenn De rekening en verwtvoordi g van den pennhigmeMter werdtn goedgekeurd De begrooting voor 1617 ft geraamd op ƒ 447 05 aan inkomsten en uitgaven De aftredende bestuursleden de heeren Ds P V d Kroy A v d Spiegel en C v Leeuwen weiden allen herkozen Moopdreoht In de vergadering van de afdeeling Moordrecht der Zuid Hollandiehe Vereeniging het Groene Kruis is tot bestuurslid gekozen de heer C T d Key Tot afgevaardigde naar de algemeene vergadering werd benoemd de heer P W Vrijtandt Bü genoegzame deelname zal een cursus worden gehouden voor het verleenen ven eerste hulp bü ongelol W De voorzitter Dr Brand stelde zich beschikbaar om eventueel als leider op te treden Nieuwopkopk a d IJsol Tengevolge van een veikeeptkn wisselstand liep gistermorgen ongeveer half zeven de locomotief van een goederentrein bij het rangeeren in een ttootblok Het stootblok ward bijna geheel vernield de locomotief geraakte met vier wielen van de rails Na eenige uren was de locomotief door eenige werklieden op de rails gebracht lARKTBERICBTBh Gouda 1 N4v 1516 CiBANE T Zoolang deze toettand in den graanhandel voortduurt zullen wg geene noteering mededeelen Veemarkt Melkvee red aanvoer handel traag prgzen iets beter Vette varkens goede aanvoer handel vrijwel 41 i 51 et per haU K G Biggen voor Engeland geen tanvoer Magere Biggen goede aanroer handel matig i ao ii 1 4a per week Vette Schapen red aanvoer Handel traag 30 a 36 Lammeren red aanvoer handel tritg 24 a 30 1 Nuchtere Kalveten red tanv handel vlug 14 1 to Grtskalveren red aanvoer handel vrijwel 50 a ƒ no Fokkalveren 18 i t8 Eieren weinig aanvoer handel vlag per 100 iluks it 7S ü iJ tS Boter red aanvoer Handel vlug Goeboter ƒ 0 95 k f i Weiboter ƒ o 5 i s KMimMftt Aangevoerd 13 parttjen Geen handel OrocfltenT iC Co8p TulniersveMMVinf nOtnid en Omgtreken té Q a VeHing an 2 November pp de oiï t ip s Andüvle per 100 stuH van 6 tót èio Krepslaper lOO stuks 1 90 Spinazie permandje van 80 tot 86 et SelderM per 10 bosvan 9 80 et Peterselie per 10 boe van 7 14 et Prei per 10 bos van S 27 et Uienper 100 pond ƒ 6 60 6 00 Kroten per 10 bos 13 37 et per 100 pond ƒ 1 16 8 15 Knolrapen per stuk BH 59i et Knolen per 10 bos 11 et Wortelen pet 100 bos ƒ 3 76 ƒ 6 76 Wortelen per 100 pond ƒ 2 76 ƒ 3 60 Bloemkool Ie soort per stuk 17 et 2e soort per stuk van 6 914 et Roode Kool per stuK 114 10 et Witte Kool pe stuk van 4 6 et Sovooie per stuk van 2 4 4 ct Groene Kool per stuk van 214 4 4 et Karper Kool per stuk van 114 814 et BoereKool per stuk van 114 2 et Bamenas pe 10 bos van 7 26 et Tomaten per 100 pond ƒ 10 60 Appelen per pond van 8 11 et Peren per pond 814 et Diniven blauwe pefpond van 16 35 et Druiven witte perpond 27 et Te beginnen met Dinsdag 7 Kov worden de veilingen tweemaal per week gehoudeil en wel op Dinsdag en Vrijdag des nam ten drie uren T= oxjia is GEVONDEN VOORWERPEN Op elke werkdag des voormiddagrs tusBchen 10 en 12 uur z o aan het bureau van politie alhier inlichtingen te bekomen omtrent de navolgende aHaar gedeponeerde gevonden voorwerpen 7 Bteutels een baret gedeelte van een stempel Voorts zyn te bevragen een portemonnaie met inh bij S Hoosbeek R v Catsweg 220 een portemonnaie met inh tiy M van Veen L Dwarsfltr 14 een portemonnaie met inh by J Huisman Keizerstraat 66 een portemonnaie met inh by A de wilde Oostbaven 26 een armband b j K van Vliet Gr Florisweg 8 een rozeikrana by A Binée Jaagpad 39 een rozenkrans in étui by v Hooff Westhaven 47 een kruisje van rozenkrans by J v d Broek Kamemelkflioot 19 een rozenkrans by Hendrikman Bleekerssingel 36 een deel van rozenkrans by Vis Raam 258 een armband by de Rotte Fluw singei 78 eeh broche by Zuidveld A de Vischmarkt 25i een portemonnaie met inhoud by v d Hei den Houtmansgracht 14 een sportriem b C J van Velzen Gouwe 8 een knop van meubelstuk by Boogaerdt Krugerlaan 45 een mrtfthetknoop by Scharten Crabethstraat 4 een jas bü van Duijn N Haven 9 een mes by A van den Held Doelenstr 6 een hoed by G Kramp IJseellaan 107 een handtasch by £ H v d Eng WateBteeg 16 een taïich met inh by A van Reeden BÜün 222 een rozenkrans by W Aldenhnizen Mftrkt SO m pet by J v d Togt Westhaven 60 een leMiwekje by C van Schaik Vlamingatr 8 een l n en zeil by V d Voorden Nieuwe Haven 177 een hondje by D P Boot Nieuwehaven 230 en horloge met ketting by E T de Jong Heerenatraat 34 een coïier by A v d Horst A Baksteeg 20 een kindennuts by B Bik Spieringstraat 88 een haan by Verkley Bleekersslngel 83 een bftnd van kin derwttgen by J de Jongriftttewefaaven 15 een konyn by v d Broek Strjjenstniat 3 en taschje met portemonnaie by Lafeber Spoorstraat 46 een parapluie by Spmit Spieringstratft 69 een armband by V Dongen Bolding Vest 47 een schooltaschje met inh by J Konings v Stryenstraat 40 een portemonnaie ijfi Zifidun Raam 370 een gedeelte van armband hy G de Bo te Snoijstraat 106 een portemonnaie met inh by StMeve Markt 17 een tasch by de Geus P C Bothstraat 16 een jas by D Sepera Blauwstraat 7 een broche by Baas Katensingel 72 een horloge by L Zorg Boelekade 91 een taschje met inh bU Nievelt Heerenstraat 96 een portemonnaie met inh by v d Horst Krugeyèaan 20 een handschoen by de Mink Nieuwehaven 268 een paar pantoffels by D van Bergeik Jaagpad Waddinjcveen een speldje by Smit l ange Tiendeweg 61 een portemonnaie met inh by W Heykoop Vlaamingatraat 48 een idem by GO Brouwer Heerenstraat 133 een schort by C W Runge Gouwe 192 een R K kerkboekje by Roepers Spoorstraat 91 een ring by Luinenburg Pr Hendnkstraat 119 een ketting van motorUwiel bij Dekker Vyverstraat 6 een dekkleedje bij Riethoven Raam 26 een dop van rytuigwiel by Exalto Fluweelensingel 106 een rozenkrans by Verbeek Pr Hendrikstraat 1 een speldje bü van t Schip Groeneweg 15 een portemonnaie met inh by J C Guérain N Haven 322 een jas bü H Grendel Kulperatr 34 een paar fietskappeu by v d DraaU Gouwe 212 eenige geldstukken by t d BÜl A d Vischmarkt 70 een kinderschort L bÜ E Faay Vlamingstraat 28 een par dschoenen bü van Vliet Naayerstniat 16 een taschje met schryfbehoeften bÜ de nJog Slapperdel 16 een oorbel by G Noomen Graaf van Bloisstraat 4 een boodschaptaschje bü H Hooümeyer Baanstnut 17 een armband by J van Wyk Veerrtal 2 een hoed by D van Bekkum Boschw Ï6 Gouda 1 November 1916 De Commissaris van Polttie BBRTEUX Laatste Berichten Am het WestelQk Front PARUS 1 November Officieel Wy maakten belankryke vorderingen ten Noorden van de Somme Wy namen nog twee loopgraven ten Noord Oosten van Lesboeufi en masJttoB 126 man o w 6 offlcieroi krygsgevangen Ten Zuid Oosten van Sailly Sallisel kwamen wy door eegn anderen aanval in bezit van een krachtig versterkt loopgravennet aan de westeiyke grens vui het St Pierre Vaa t boBch en maakten daarby 60 man gevangen Blykbaar was de Duitsche aanval van hedenochtfcftd op Sailly Salisel een sterke poging o mans uit dit dorp te verdrüven De nederlaag van den vüand is volkomen züne verliezen zün zeer zwaar Aan het front by Verdun had een buitengewoon heftig artiHeriednel piaats voorat in den Douaumont sector Het totaal aantal ongekwetste soldaten die gevangen genomen zün sinds den 24en October is volgens de laatste berichten tot 011 gestegeb Hieronder bevinden lich 188 of eiena A o h Zuüael Front PARUS 1 Nov Part Uit Salonika wordt gemeld Nadat de aanval op de Balgaarsche stellingen van Monastir twee dagen was uitgesteld door het slechte weder gingen de geallieerden den 27en w der hiertoe Over De Russen rukten op door de bergen op de linkervleugel de Fnanschen door de vlakte in het centrum en de Serviër langs de heuvels waardoor de Czema stroomt Voor het dorp Venall zyn linies Bulgaarsche loopgraven achter üzerdraadversperringen die zich over de geheele vliAte uttétrekken en voortgaan tot in de bergen aan weerszyden Het kostte geruimen tyd alvorens de strydkrachten der geallierden hiertegen In stelling waren gebracht daar de zware kannonnen slechts langzaam over steile wegen konden vooruitkomen eerst toen zy met de ammunitie er by waren kon de aanval door een bombarrdement worden voorbereid Terwyl dit plaats vond werden partieele aanvallen gedaan waarvan een door de Serviërs aan de overzyde der Czema met succes bekroond word Toen alles voor den aanval gereed was moest deze een paar dogen worden uitgesteld wegens het aanhoudend slechte weder hetwelk eerst in den namiddag van den 278ten opklaarde waarna men de artillerievoorbereiding kon waarnemen Twee uren later waren by Henali drie bressen geschoschoten maar de duisternis viel in eerst de nvoigenden ochtend vielen de Franschen aan Denzelfden dag echter deden d Serviërs eensklaps voorbü Velyreli een pnstuiraigen aanval en rukten onder een hevig kanonvuur tegen den heuvel op Het gelukte hun 800 Meter terrein te winnen in de richjtng der Novak brug Gedurende den geneelen nacht die daarop inviel onderhielden de Bulgaren een onafgebroken geweeren mitrailleurvuur uit vrees voor een nieuwen aanval ROME 1 Nov Part Uit Bern wordt aan de Corriere dltalia gemeld dat by het laatste bezoek hetwelk de Keizer van Duitschland aan het Westeiyk front bracht het huis waarin hy had geslapen eenige minuten nadat hy het had verlaten vergezeld van den Kroonjprins en de leden van zyn staf werd vermeld door een bom uit een Pransch vliegtuig Eenige van de dienaren van den Keizer werden gedoodDe Deutsehland WASHINGTON 1 Nov Part De douane autoriteiten geven te kennen dat de Deutsehland geen wapens en munitie aan boord had Order is gegeven om het schip als n handelsvaartuig te behandelen De inhoud bestaat uit 760 ton verfstoffen geneesmiddelen en chemicaliën Nederlandsch stoomschip dooi Duitsche duikboot aangehouden Men seint ons uit Maassluis Het gisterenavond niar Londen ver rokken Nederlandsch stopmiwhip OUambt Is tot zinken gebracht De bemanning heeft het schip in de booten verlaten en wordt spoedig te Hoek van Holland verwacht De kapitein is intusschen door een stoomloodsboot te Hoek van Holland geland Het stoomschip Oldambt ie 500 ton groot en behoort aan de Scheepvaartmaatschappij Groningen te Groningen Uit Hoek van Holland wordt gemeld Het gisterenövond nar zee vertrokken stoomschip Oldambt is buiten aangehouden door een Duitsche onderzeeër die een prysbemanning aan boord plaatste om het schip naar Zeebrugge op te brengen Hedenmorgen omstreeks 6 uur verscheen een Engelsche torpedojager die de prysbemanning gevangen nam Deze liet eehter eerst twee bommen in de machinekamer ontploffen Het scliip dryft echter nog De bemanning is op het vuurscliip Mftas aangebradit Nader wordt nog gemeld Het stoomschip Oldambt was te 8 uur nog niet gezonken doch lag 8 mül ten N O van het lichtachip Schouwenbank Een bom werd m de machinekamer tot ontploffing gebracht l Vj l Ul J KAMii U eiga iiynug vun Uonderdag Nov tieopeud te 11 uur iio Voorzatter ftir Uocuimn Borgeeilu Gronu wetHiiiorzieuiiiig De algaoieeiie beafehoawingMi wordt u voorlgetöet De heer K it o b e v l sluit zioh w t over t kiesrecht in t alseiiieea gezegsi ia bij den heer l ydoinanaau apr wil uiWJuitend uver het vrou wenkiee echt sprekeu dat voor htn k een kwestie van onthoutting aan d t CTic sek ie door de andtere ia Spr wentfüèt than alleen te komen tot Je wegneimiig van d beloUelcn zooaits doo r de Kegeering würtJt voorgieeleld üe weg tot yrouwenkicai eclït mnet een geieij e4iike aijn Do heor O 11 o u I keurt wiJ e af waarop ie zaak 8oor de Itegeftring en d Kaniior wordt aigedaan Spr betoogt dan uitvoerig Hat taantal bi zonid ere scholen weldigzal toeneimen iedtero gro p tïer bevolking zal haar Hg ein chool gaanstichten i et ainead ein ient va i Kaalte sal veel kunnen goeKlimaken Het nieuwe atel d M anti nationaal en zal verdleeldheid op grove wijze in dte handt werken Spr vei trouwt het volkflond rwijö niet toe aan particulieren en aan de kerk oimilat hij het in dio handen uJet veilig acht Hij wU mtrikte waar borgPE voor dfl deii rde i Leidl en ondier mipor goedkoiring van het leerplan Spr verklaart zHi bereid rophf te rtioen aan de vof iiBtedlefi voor dö bi ondipTP tfchnol wanneer de Stftat dnar zogffenfiwhftp over krijgt en aoiv dit r tokprt to dk eii aan do belangiea van een an4er dwl ïet natie Do beer UefUniCk ontkent recht j Taq de bi öraïej e fffholem en iffnle te vindpn voor flnaiicie le goli ik tpIling omtlat hij de cfogimatieili niet wil betftlen Oïrt tolf vier kri igt dte Minifftw van Bifinenl Zaken het woord voor mot genorhtciidi StoomvaartlHnen Rott Loyd Gorontalo vertrok 31 October van Palmouth Soerakarta 31 October van Falmouth DJember pass 81 October Point Galle f Jakatra pass 1 Not Kap Race 280 myi t if Oosten Wieringen vertrok 2 November van BoK terdam idia Holandia HoU Uoyd BS 81 Oct Fernando Norona Telegrafisch Weerbericht TM het Koninklijk Meteriologinoh Instituut te UE BILDT Verwachting tot den volgenden dag Zwakke tot matige znidwestoiyk tot znidoosteiyke wind nevelig tot zwaar bewolkt waarsohynlijk eenige regen zelfde temperatnnr BUUUEULIJKE 8TAJVÜ GOUDA GEBOREN 80 Oct Aaltje d v G E rlaM en M van Vliet 1 Nov Cornelia Maria d v C A van Putten en J Brink GEHUWD 1 Nov J M Flux en G M W Bron J M van Hofwezen en E M Spmyt P B van den Broek en T Ho ron J van Os en A M van der Wal F H van Leeuwen en W S Jongeneel OVEHLEDBN 80 Oct Johantó Happ l 8 j Petronella Zorg geh met T van dor Louw 68 1 lJO KaC Ikirgerlijke iStalut van 10 31 Oct tiliiiiOKliiN Johanncsi Arie NicoluaH v C M Buumwnj on N Ilei koop Louis AugudtiilUif z v A AaeuwenliiiliMn en A A Vernieukn Willem Jan z v J BavenhorBl en A Snaterde l ieter Cornetiff z V li Kalkmwn en A de Vinüc Johanna aiharina é v J A 8travor on J 11 van Hevolingen Tetront ila cl v i Snabel en U van Stijn tiMUl WU Oerrlt van Kleel oud 28 j en Adiriana BoolJ ontf i ï j beid n wonende aihietf Wouter Noorlamfer ond iK j te WadkHiutveen en Ijiüdei lf van Êffn ndl oud 23 alhier OVBHILiBnHN Inge van Noort oud 70 j i Oerardina de Bruin oud 3 j echtgennote van J Boer Pieter Haveiwberg oud 74 weduwe van N M Verbaan Margaretha Bxeedljk U i 3S j ochtgenoote van J v n dpr Dool Alid Goodhad oud 78 j weduwo van D GuJdetoond