Goudsche Courant, zaterdag 4 november 1916

lon HiiMaa HILOUMn HMWM El wn nM miiiTHui Il OUMDC nDEMHTIMnULLEII J WïBJs 1 KRUIDEN van Dokter Othmar m genezen Influenza Hoert Borst en Keelpijn i OVMIIi VBRKmJBMIIR W onta mr Mkkat 10 T Goedewaagen Zonen Bankiera Gouda Boskoop vestigen Uw aandacht op hun billijk incassotarief voor Nederland hetwelk op aanvraag franco wordt toegezonden J Safe Inriohtini 60 Voor de verkiezing van vier leden van de Kamer v n Koop handel en Fabrieken te Gouda op WOENSDAG 8 NOVEMBER l9l6 ter vervanging van de Heeren I Usm ng SoiimEB G Pkince J h v H Eire en C van Vbks die op 31 December moeten aftreden worden lii4na l anbevolen de Heeren I I IJssel de Schepper 6 Prince J L van Eijk C van Veen Eenige Kiezers Het Stembureau houdt ritting op het Raadhuis dee namiddagsvan EEN tot VIJF ÜÜR OpenTjireVerkooping j Ie Qouda op Maandag 20 November 1816 avond 7 uren in het Koffiehoi Vredebest aan de Wydstraat ten overataan van NOTARIS J KOEMAN van Tier onlangs nienv ptonvde al No 1 Een hul en erf aan de Cornolii Ketelatraat no 37 te Qonda groot 80 centlaren No 2 Een hul en erl aan de Korte Raam no 227 t Gouda groot 60 centlaren No 8 Een hula en erl aan do 8noB traat no 85 t Gouda groot 73 centiaren Allen verhonid voor f2£0 per week No 4 Een huh en erf aan da Smalle aqde van de KamamelkBloot no 187 te Gouda groot 68 centlaren Verhuurd bj de week voor f2 26 Te beziohtigen 17 18 en 20 November van 10 fot 12 en 2 tot 4 uren Breeder bjj biljetten Nadere inliohtingen geeft NotarisKOEMAN te Haastrecht 42 Nieuwe Kaasprijzen INOAANDE 15 OCTOBER 1916 Tor drukkers A BRINKMAN ZOON Markt 31 Gouda VBRKRUOBAAR Nieuwe Tabellen voor de Raas Prijzen Tan met aftrek van 40 i nat het binnenland Krachten Hinitterieel Beilnit ingaande 18 Aug 1916 25 WOiS 10 CENT EEN FUSCH KOKO HUR U IWTHtKEII DRIHI8T OF UffU l SfS lEDEDEEUR IHlOf tUW EER tEIRE FUICH F ITJ wAAMMnmnMi keiida prcparataa yï ni n l Kht Koko liMi luccH nllwbia at W ig kflMewh Utli Kofci int Mn u1c die nt I luuliliili o PWl n in i UI u f B Veil Vh M es Z HoUand Ulrrclil leJmin N oa an I lmbutj r DBUIBI MiUMUi Véo FrieAnd C J Jjt Owaal nm B HBUiVBBaflA MAM ANTON COOPSi WUdatraat 29 Oouda A VAN ZESSEN Schoonhoven 96 ModeyBkscÉool voer Gonda én onli eide pla AaotMloUa bit da vemnicint voor Moda vakiclioim u i Orava ahaia Goedgekeurd bg Kon Be l 26 Aug 11 No 45 Oplttidiiig tol OsStumlAtw CoHpaHS en La M HlitidiM rar 1 pMk tl Mn Hit HM W PUataing van leerlingen Dinsdag en Donderdag aan de School Ooawel 90 Wr Dames v HEYZELENDOOWt 1 ZATERDAG 4 NOV 1916 Derde Blad De Ooriog OVERZICHT Het verderfelUke stelseL De BtMmÜBK Ia de Duitsehe R kadag waarin overigens niets belangrijks ia gebeurd is aan het licht gekomen dat meer dan duisend personen achter slot en grendel zitten raikel en alleen omdat xü zich de weelde permitteer dot van eenige kntielr op de Regeering of ytat er vredesneigingen op na te houden Liebloiecht Rosa Luxemburg Mehring MJm Iwkende slachtoffers van deze domperstactiek wu weten nu dat meer dan duizend hun lot deelen Het was dus niet voldoendtt dat tal van bladen wetden onderdrukt datf de censuur oppermachüg was en alles tegenhield wat niet m dé l n van de regeering ging thfuis z n ook de personen zelf er de dupe geworden van een verderfelök systeem van kritiek smoren De censuur moet hinderlijk scherp zijn in Duitschland en zeer veet j rzet lokken De sooialiaten hebben er vele staaltjes van gegeven Een van h laakte het dat me nhet Fransch had verboden in streken van het ryksland waar het altgd gesproken is en waar de bevolkmg trouw is aan Duitschland Hoe kan men van politici die sedert Jarai en tien tallen van jaren gewoon zjjn om in vergaderingen te spreken verlangen dat z j hun redevoeringen overleggen voor er toestemming voor het houden van de vergadering worde gegeven Tegen de uitspattmgen van de annexatie politici ia men verdraagzamer De geheele pers wil men een uniform aantrekken Men meent dat open kritiek m de pers op economische maatregelen in ywband met den oorlog de openbare rust xou bedreigen Het Berliner Tageblatt is verboden omdat het de aandacht heeft geves tigd op de nadeeJige werkzaamhdd van de wereldveroveringspohtici Theodor Wolff een der beste Duitsehe publiciaten mafl niet meer achrjjven omd t hij zich tegen de inlijvingspropaganda had veiiet Wanneer men al deze feiten overziet is het onbegrijpelijk dat de Duitsehe regeering telt niet beseft hoeveel kwaad zi met deze dwingelandij sticht Er bestaat een algemeene opinie over het Pruisische militarisme die door de Duitschers zoo gaarne wordt tegengesproken Ziet men dan niet ia dat dergelgke knevelarij het krachtigste bewijs is voor het bestaan van een militairiBtiBcIfetstelsel dat in strijd is met redelijke eischen van recht en taatsburgerlijke vrij fl t geljjke gebeurtenissen worden door de klemere Staten met aandadht i en met belangstelling gadegeslagen er diepe lessen in schuilen lessen schuilen ook in het lot van niè Na België Servië Montenegro staat Roemenië op de nominatie om vertrapt te worden Volgens de Centrale berichten IS het einde al nabü doch zoover is het nog niet Elke onderneming van de Entente begint met een tegenslag Later herstelt zich dat dan weer eenigermate Elke mogendheid die zich aansluit bij de Entente hééft haar campagne met een mislukking ingezet En na twee jaren oorlogstaat het bloc nog ongebrolun al schoten eenige kleintjes er het leven bU in Zelfs Hindffliburg heeft in zijn interviewmet de Meue Freie Pruse dat door Wolff slechts ten deele werd nvergeseind moetanerkennen dat hij niei zeker weet of er nogwel een beslissende slag voor hem is teslaan Hy schijnt dUs ook niet te gelooven dat de veldtocht tegen Roemenië het eindevan den oorlog brengen zal In ditzelfde gesprek is ook aliiveer idelijk geworden dat een man als wSenburg al evenmin eenig deikbeeld lfeeft over bet toekomstige verloop der gebeurtenissen als ieder buitenstaander Natuurlijk zijn sij vast overtuigd van de eindoverwinning maar zÜ voorspellen wijseiyk niet wanneer die zoo ongeveer is te wachten Op grond van de onzekerheid dienaangaande is het een typisch verschijnsel dat de Vorwïrta pacifistische neigingen gaat vertoonen Geen mensch zoo schrijft het blad geen mmsch in Duitschland wil een vrede die op een vernedering of verkleining van het rijk OU neerkomen maar de vraag is of het niet mogelijk zou xijn vrede te sluiten zoodra de veiligheid des auks gewaarborgd ia n de tegenstanders bereid ziJn den strUd te token Het blad citeert dan de woorden van Hinden burp over de Pranscben die biyk geven M groote taaiheid maar door hun strijdvvze bezig zijn zichzelf uit te roeien Hierin ligt een raad aan de Franachen naar rede te luisteren en uit zelfbehoud den vrede niet langer in den weg te staan Deze raad zal des te meer kans hebben op gehoor naarmate duidelijker blijkt dat ons M bet redelijk oordeel t welk w j anderen toewenschen niet ontbreekt Want als deze oorlog voor onbepaalden nidverlengd werd dan zou hetgeen Hlnden den Franachen voorhoudt voor alle ïï de staten gelden niet afleen H l Europa zou zichzelf uuroei a n Amwika ea de gele wereld ojden ziin tfg naöien ijn J aitUting op zichzelf reeds merkwwrdig ze wordt nog overtrofftt door de luidt Wö wülen echter dat Europa xal lenn met alleen Duitschland maar ook de andere volken die zooveel tot den vooruitgang der menscheiyke beschaving hebben bijgedr 5 en daarvoor nog zooveel kunneo do w f willen dat ook FrrakrUk lal Itvni en zien me toprechte droefems dat dH land t welk wü nooit hriibeii gehaat dood Uoedt In Iwt belang van Doitaehland van Frankrijk van Rusland en van Eiland willen wij vrede vrede root deze g eele bloedende wnvld Men zal moeten toegeven dat de toon zoowel als de inhoud van een artik als dit zeer veel verschilt van die van Augustas 1914 Wij gaan dus vooruit al is het langzaam Trouwens t zal tijd worden want als er iets het streven naar vrede in den w stond wat het wel de lawaai tooh die in de Dultache pere werd aangeslagen Er ia nog t en enkel uitzicht op vrede doch er tijn verschijnseten die er op duiden dat de vredesstemming niet meer onmogeI k wordt gemaakt door overdrevra mibtairiatisch woordeirgepi l Het verzet in den Rijksdag het artikel in de Vorw rtB wij noemdm ze in één adem om dit aan te toonen Maar veel ia het ten slotte nog niet A n het Weateiyk Front l e üutiuui jiig van het lort Vaux net t rauöche ci ii4 Ainique v an o i a luitk leii uuwn der iMHuiiia Ha de artUierituirjijd leveuuxg lU de jtectO reu vao i uou eo thiUy r en i raoaebe overval op dsLmimetic loup graven t n uottlen vai itauouuit is vulKODien geutuagü Up den lethttT Mta ó tever wat deueeht betrekkelijke kaki l lstereu geüurende den ag böbbeu e Mmt 61 herfl onder een hevige besohietüigder bran hen welKC reed verscheidene dttgem aan iiea gat was m öunoler inlantene aanval van de r ranHcheo aÜ te waöhteo wier iriw atee laziwaarder werd het fort Va x ontruimd Gecfeirende den namiiWftg werden zeer hevige ontploifingen in het ort opgemerki In uen nat ht bezettede Jranbiche iiitanterie die tol opzeer korten afstand ÊM geiiaoerd hetwerk aonidier eenigi verhea te lijden De buitenaïe ortt ii i rdiel van verdun i volkomen herrftehi en door tie i rAnt he troepen trtevig bezet jp tie rest an het front vaft rrfeiB te nelden De beitcieikenia van bei fort Vaux Een Hflivai telegiajïH dl tl 3 Nov zegt Het fort Vaux werd don 7en Juni oiH 6 uur avoiwiei door de Diittrherrf veroverd H ïen 3 November bezetten ile Fransiohen het foit Vaux dat opnieuw i ran ch geworden löi De Herliinwche oorreefpondent der Aflabciated i reöö seint iJe DuitHChers hébben geoneereid dat de offerte dieoioodzAliehjiv zijn onif het fort te belioudleïi met iu verhimdin iVtaan tot de waarde welke zij het ia hun algemeene strategirtche plaimeu toekennen aledert h Franachen DouaitDlWji Jieiravacd IicUmsk Daar bet terrein rondom Vaux moeilijk verdedigen was tegen die aamvall en uit het uiden en het WeBten jwordi Vaux ontruimd ea de Xhiitöche linie teruggebracht op een punit waar zi mdiider aan het vuur der Frat aohe artilierie ig blootg e told Hiermede erkent het Duitsehe logerbeatuur het gewiobt vroeger ontkend van onze overwinning op 24 Oct eu van ute bezetting van Vaux Hei 2al tevergieefd trachter het gewicht te venmnderen van onze nieuwe overwinnin l die door de dapperheid onaer troepen en die Kraoht van ona materiaal wen behaald Het l uitsiehe publiek zal zioh de triomfeangen herinneren van 9 on 10 Juni l en de geeötdriltige artikelen in tte per i e Frankfurter Zeitung Érhre i o a Wfj EToucïen onze verandering vaat omklenvi nieBnaod zal wtar ons ootaaracn De overwinnaars van Vaux hebben ieta bovenanerwehelljkfl volbracht De telegrammen uit het Duil che hoofdkwartier aan de AnHïrikaaaiiiche bladen dioeii i O d eien é i de vi aad aU verontf huldigjng voor zijn échec zal aanvoeren tfat het fort geen militaire waard meer had Op tót punt k het eveneen getaakkelijk eent tegent rnak van den vijar d aan te toonen Ee i noot In ce Duitffohe bladen van 10 Juni toont het uitersito gewicht aan hetwelk de IXiitöieherrf aan het fort vaux de steunpilaar van het front ten Noordiooéften van Verdun hechtent De llgi3 ing van het terrein en van de wegen wijizigidie niet De vijand kan niet begerw eken d at de bedde steunpilaren op het Noordwestelijk fronf yan Verdun Douaurniont en Vaux aich opnieuw in Frarjsche handen bevinden De v inggiordel Lal hiermede her tdd in dfen eenigen ector waar bij door dien vijand was aangetast Aan 8omme en Maas Het Duitsehe communiqué ran 3 Nov De gevechtsactie bleef over het gdieel binnen matve grenzen In enkele sectoren van het Somme gebied sterk artiltene vuur De door ons genomen buizen van Sailly gingen giaterenavoi vro m een gevecht van man tegen man weder verloren Vijandelijke aanviaUen ten O van Guendecourt en op het Noordelijk deel van het St Pierre Vaaat bosch zijn mislukt Het Fransche vaur tegoR het fort Vadx ▼ zflaawde tegen das moni Uit het groote hoofAwairtier wordt aftn die Kolrémktë Ztiixtnm geseindHet gèalafaiatvuur dat sAmg 24 Juni aan fiet SoanknieCroDt égtmli niet beeft opgehouden wacr éoi len No vember ouitengvmoon be ig vooralgedureudi deu midd mi cH U uvuudteil Noordei van da CM uane Vanafde Ancre tot liauuowt weru bjtaitilieiievLur na l uur uieniguiaat trumiiimvuur waaiim Vetnieheldene aanvallen volgde aooabi oüi b uureen door die En el cben van uU ourcelette die echter afgfe lageu w rdon Hetzelfde ge hied d met een hcvigen aam ai der Fr Bschen bij Uesboeil Morval met uitzondering hiervan dei ueEe zjch wlat en vast te zetten in on po naWi Morval Bijnategrli ikertijd volgde een aanval op delijü SaiUyRanewurt waardoor e b ranèichen zic4i enkel op een punt in hetNoordwebten van hflt boiKsh Pierrest Vaaat konden llitaetten igihgeii hier na een i eJdigeartillerieartivtteit te heboen ontwikkeld tot eentageijaanval op öaÖly over en ontrukten den Franrfehef een deeJ vanlilt dorp Op het Venhin frint werden ten We6it ft v4n de Maadf acWerwaartAche tellingen en vert iiMHiig n hevig beschoten Ook aar de Ooatelijken oe ver dezer rivier word aanhouik d gevuurd vooral op hH door onö ont ruimde fort Vaux Ook op de and re punten van ons fronl werd door de Fraiiflfchen een buitengewoon hevig Artillerievuur geopend ooala den len Nüvenfter ton Westen van ReiTn bij de hoogten van roroliiN pu in de streek van St Mlhiel evenesti Wj fhafeau Saliufl en eindelijk g eel In het Zuiden itu het gebied dtef Vogeeen In de Argonnön dtairJoa dö mi oengevechten voort Am het OosttlQk Pront R uwifall h feluibertcht van 4 Nov De vorige week werd de hervatting van de vijandeiijkhedeai op het zuidelijke deel van het Ruiftri Khe front in het bi nder in de etpMten van ÏOÉÜtch Ilitchiohtov Upitaadoldkata en Sviatelpiki ge igi leeprf 1 hervatting van het tKwtenriJfeach liuilBch ofleükef moet vei tlaard worden door s vijands omv rij willigen Htilaland inZevenburgen en waar het ttoetmcen iwhe leger zegevierend te renweer biedt Daar het Duitsotw iegerbevel geen zins de troepen welke in de Koeimeenstehe paalseil vaaWtten aan haar lot kan overlatt wordt oen actie op het aanflUuitortd Huö fe he front ondernomen De nïoeltlijkheden ikmr ilo I uitrf i6i omlervonden bij het doortrekken der pa ö n ziijn ike te be langrijlier daar de vijand 8teed een groote befewaaanbeid aan den d ag heeft geleij ï om fcerreiainioeiiiikhedeiir te overwin ne Am Mf InMiHnvche Proftt Het offensief der Italianen Het Ooatenrijksche atafbencht nn 3Nov luidt Op het gevechtsfront in het kustgebied werd ook gisteren mat groote verbittering gestreden Met een ontzaggelijk verbruik aan menscben en munitie zetten de Italianen hun aanvallen voprt In het Wippachdal waren onze stellingen in het Panowitzer boseh ten Ooaten van Wertoiba opnieuw het doelwit Ovarsl kon de vijand teruggeworpen worden Het Gyular landstormregiment no 2 en het Dalmatische tandweennfanterier mant no 28 hielden taai atand Op het Karatplateau werd in de streekvan LOkvica Loquizza een nieuwe Italiaansehe maasaaanval die ove rde Pecmka hoogte langs den straatweg naar Castanjeviea werd ondernomen onder zware verliezen voor den vijand tot ataan gebracht Twee batterijen die tot het uiterste haddenvolgehouden geraakten nadat man enpaard overweldigd waren in vijandelijkehanden Op het Zuidelijk deel der hoogvlakte warden door het Oostenrykache landstormregiment no 82 de iofanterieregiraentea no 15 en 98 alle vijiuidelijke aanvallengestuit Het aantal gevai ren Italianen istot 2200 man gostegm Van het Zuidoostelijk front geen nieuws Aan het ZiridelQk Front Uit Ho kareMt wordt afln de Me öagoro gemeld dat than iret zekerheid is vajitgeetetd dat zich thaw op op het TranAlylv öiifc he front ver heidene Duiti ihe divinied bevliwi die ewiige dagen gdleder nog op het We teli front waren Zoowel van dit als van het OofAelij k front zijo beiangiriike Duibioha lïtrljirkrachtefl g6noini mi om Von Mackensen en v on Falkenhayn te ondersteunen en de vi aodeliik troepen in Tranöatylvanië overtreffen ver het aantaJ van ifXl iMJO hetgeen in de Iriaden vermeld tó Krijgtverrichtinsen ter Zee O Sizonicen epen Een Reutertelegram Van 3 Nov meldt dat het aé Ql6niiogani waar ïdiijnlijk gejuonken U De treiler Floreal i gessonken de bemanning wCTd gered Oemencd Ooftogsaleaws In Daitsehl and Volgens een Wolff telegram is by eon Keizerlijke Kabinetsorder bepaald dat voor de leiding van alle met de al me ne oorlogsvoering samenhangende uaigÊiegmiMden de wericverschaffing en de voeding der arbeiders zoowel ala bet gebruik der grondstoffen wapenen en munitie in het Ministerie van Ooriog oen oorlogsbureau wordt opgoicht Dit ImTMu httit ook de leiding over het materiaal dat ter verranging mopt die ntn het bevat een afdeeling voor de oorlogsgrondstofftti een afdeeling voor do volkavoeding en een afdeding voor de in en uitvoer T ii goederen In het bijzonder zal het ooHogsbureau ook de verzorging van vleesch en vet voor de arbeiders op zich nemen De Kon Wurtembergsche generaalma joor Gr6ner is tot chef van het oorlogsbureau en tot vertegenwoordiger van den Minister van Oorlog benoemd Luitenant generaal Von Schöler tot dusver in bet Ministerie van Owlog werkzaam is tot nader order bij de officieren van het lager geplaatst De Deutschland en de Bremen De Times verneemt uit New York van 2 dezer blijkens oen Reuter telegram aan eenige bliuten Kapitein K6nig de commandant van de Deutschland heeft gisteravond te New Londen journalisten ontvangen HÜ gaf toe dat de Bremen verloren was Hij IS overtuigd dat de 3remen niet door de Engelschen genomen is maar zeide verder niet hoe hij wist dat het schip gezonken was ten gevolge van een ongeluk in het inwendige van bet schi Hij verklaarde voorts dat de Duitsehe marine de U ËS niet naar Amerikoansche wateren had gezonden om naar de Bremen te zoeken maar om haar bij een aanval te verdedigen Deze atap ia genomen zeide König nadat ik na mijn eerste reis rapporteerde eenigo vischloggera gezien te hebben die bij den mond van de baai van Chesapeake rondzwalkten en trachtten mtjn schip te ontmoeten terwijl ik buiten kwam en nog binnen de dnemijlsgren was Het kan zijn dat om dezelfde reden een andere duikboot van de soort van de U 53 wordt uitgezonden om mij op de terugreis te begeleiden ala men mocht beproeven mijn schip te verhinderen voor de tweede maal te vertrekken De Deuti hlamK iJiÉ Warfilngton wordt aan de Kolni he Zeatung geöcÏLid dat de oehtend oladen onder veider üo minienlaai de aankuji bt dier UeutHt hiand vern widen De avondlblaileii bevatten eonige opnicrkingen betreffende de aaihwijzingder llegeering het üHiip al har deUB ip te behandelen De hoogöte postautorsltelteii zijn ge nidgd het voowtel van l ern tf ff aan te nennen o i de poat met ond epzeebooten te verzenden in piUtken die niet ziwaarder wegcij dan l ÓU pond Dit deel van het voor itei werd echter verworpen Wal de verk luring van l rnatofr en Lansing over Jen duikboot orlog betrad xtnéh eonstgenoeimde DultfWihland 1 bereid ünderpan len te geven LamtTng gaf te kennen dat de politieke verklezingjilveldtocht geen be trekking had op ondortiand Ungen en ondenzoekfngien n vetraeitepd Hltdruk kelijk diat er geen veraiMlenng kwam in do duikbootpolitiefe van de R vwring en den pi denf Buitenlandsche bedrijven in Duitschland In de hoofdeom missie van den Rijkadag ÏB naar Wolff aan de N Ct seint t vraagstuk der beschadiging en vernietiging van Duitsch eigendom in het vijandelijke buitenland behandeld Een woordvoerder der nationaal liberalen merkte op dat volgens de verordening von den bondaroad van 24 Auguatua een Duitsehe schuldenaar gehouden is oan buitenlandera te betalen terwijl schulden van het buitenland nauweliika vollen te innen Daardoor worden de bwlrijven in hun zakelijken grondslag aangetast Een apreker van het centrum wenschte vergeldingsmaatregelen tegenover de vernietigingsmaatregelen der Engelsche en Fronschen tegen Duitsch eigendom Een lid der vrijzinnige party was het daarmee in t algemeen eens voelde echter niet voor een onmiddellijke opheffing van alle buitenlandsche zaken en bedrijven doch wel voor wettelijke bepalingen volgens welke buitenlandsche bedrijven ten allen tijde kunnen worden opgeheven De vertegenwoordiger der regeering verwees naar de verordening waarbij buitenlandsche bodrijven verboden kunnen worden Zonder toestemming van den Rijkakanselier kan hiertoe niet worden overgegaan Voorloopig zal men geen verbeurdverklaring toepassen Tegenover de Engelsche en Fransche maatregelen is een strenger optreden aangekondigd Hlerwntrent wordt nog beraadslaagd Door andere sprekera werd een overaenkomst van alle bondgenooten tegenover gddelijke bonodeeling door de Engelschen voorgesteld Voor hun optreden behoorde Frankrijk mede aansprakelijk te worden gesteld Wegens de saamhoorigheid van dit land met Engeland zou men zich in Frankrijk schadeloos kunnen stellen De regeeringsvertegenwoordiger antwoordde dat door den Rijkskanselier een commissaria is aangewezen voor de liquidatie van Engelsche ondernemingen Het vernietigen von handelsboeken achtte hij een onzuiver en verwerpelijk middel Daarentegen wordt op het atuk der lipuidatie met alle gestrengheid opgereden Dfl DuitHdie RIjksidag Een Wolfftelegraro öïeWt lÜJ de beraadslaging van de quaeaiUew het mtinifiterie van Oorlog betreffende noemide de fK iaal deroocraat ohnhet leger een klaA nenleger een inetiigte knechten aangevoerd door een kliek heeren uit beteren tand Deze rtiee ning wewraiproken behalve de regeering t preket¥r van de burgerlijke partijen op nadrukkedi e wijo De manschappen én officiereni tonden te velde al een man na st elkaar SlechtM een volksieger kan zulke upcemen behalen Hierop vi lgdy de beraa Jril Aging over de lffvea inriddL leuqutte iie De rapporteur W ülftrp conöorvailie verklaarde dst de besprekingen m de c immi 4e opnieuw de overtuiging Schonken dat het plan tot uithongering vaa Duitdctoland viaa m idSukt Wij roepen de dappere stnjdertf toe het Óuit A he olk atjai vaötbe loten achter u bereid en Jn Haat ille noodige ï v i namiddelei voor Ite helden tri d toe te zerwten zeide hij Wij iijn vaMberfoten en bereid ook de indu triearbeiderrf van levenamaddelen te voorzien en de voorraden zoo te verdeden dat zij toereskond scullen zijlfu Wegens nte levenstmidufctienqi atwtie behoeft de oorlog niet een 4 ftg eerder et imhgd te worden dan nootttg la voor don p UtHlren t eeitand Iv v endïgto Defjulchdngen Het DultflUihe oïfenfiSef in het Ooöten De W telijke ges ioerden zegt ie New 8ta teaman in oen bew houwtng over het I uit be offentrief op het nieuwe oorlogMerrein kotulen lioomenië niet onmiddellijk helpen Zij koaden de DuiU hp w nieu r u king togan Koemeiiib niet voorkouïon magir aJieen er hun voonleel mw ttoe n En dit hebben zij gedaan nïet bewonilereKfeiwoartligie proin itheul en n e een mtalttg due mft aiid rö dan gunstig v wïr RoelmBilid kan werken nj het o indirect De nrnrMe waarde van ile herovering van het bctfaanide fort Douaurniont ifl biiwimter groot maar nog belangrijker i de onnri A mbare waarethuiwing die daardoor i gegeven aan de Dultaotie legerleiding dat voor êe tijd van avontureik voorbij y rfuoee er In het OoHten kunnen wordwr gewonnen tegen te hooge koeten Het avontuur lil Roeinen é herft erfni chende vrucht ge dragen voor htH tenneergefilagen en oorlogrtiiiioede publielt in l ult hlaiid iivaur milko vrurtht koirt ten centralen mugendbwTen thane ultfoniderlng prij en en d geialUeerde i in het Weri en rfjn tn de gelegeiipieiii om de rekening proin it aan tö li ift fen Douaumont bete kent in dit g n al do eerfile afrekening maar er zal nogneer moeten worden betaal ii Er kan natuurlijk nog n ee vrucht wordten geleverd Maokenaen ii 9uece0 zal woarrtchijnlijk hein niet veel verder brengen iiioar bet Im nog niet mK li k eenige be orkin te stellen aan het oprukken van Falkoniiayn Vroeger of later echter zal Uuitttbhdawl mio ten gewaar word i dat de pnjiJvan i lke we luoartikeleu met en verbod g ljk taat omte betfte hoop ligt in derdauf In de mogeRj khel i dat het iHt ie laat ml gewaarworden en rta i i h aaiilgaan die noiHüIottlg zflillen blijken Deze overwegingen znilkiis vreezen wij niet Vfól trooat brengen aan cte RoHinenen wit r lïuirtrtge rainip i oed de d4ej te KlvimiitathiÖ In Frlngeland oiMNrvirMtt maar van een uivf i roilitwir oogpunt tjn h i t de eenige overw g1ngen die nsoetelleii De HiiUenizollern oti do koning van RoemeniÖ De Weener bladen le j gOii bijzom er dei nadruk op het feit dat d vorat van Hohenzollem de lft i eder van konir g FcriMnaml vun RooimeniK naar het front ü vertrokken on bij ite Oo tfnrijksrhe Hoiiigaar iche tn Diiiteche troepen vertoeft De pers zegt dat Hnhenzollerna geen gejiieen i chfl p mi er willen oiWcibou ie njet den UoemeenHcher vorst en dit duidelijk willen doen blijden Het loiVpndmIfMelenvrftagBSuk in Zweden Ken Wolfftelegram uit Stokluilm n rldt Het leveneiinldïlelenvrttagwtuk vrardl ftleodw miopiiyker Sirtdle I NovemiHT zdjw tfulUerkaarten ingevoerd De punoh enHpiritualiöïifabriekenkrijg m Mflohta een vijfd de hotel ea ciifé f Hilocht ï vier tietuie deel van het tot hwver ben wHgïle Ook w boter fn Zwitfc crlanl In ZwiUierland doet zich het gabrok aan levenetmidMen érteedsi meer gevoelen Volgen alle mededfwlmgen vooral uit de ga cwte rftedeu heerttoht er vooral g rek aan aardappelen cn suiker die zeïf i in de kleinrtte hoeveelheiifen iJet moer te krijgen zijn Aardappelen kan men in het geherfo land niet mWer vinden fiotel en re taurant hebben i idat z j vroeger reeds vaak de prijzen verhoogd hadden tegen 1 Noverriber een niwiwe verhooging von 25 aai sekondigd