Goudsche Courant, zaterdag 4 november 1916

No 13234 door het feit dat het kabinet naliet in een nadQV aiMitioneel artikel van hetgeen het toez de verstrekking te verzekeren 6e dat de temüjiUt aUng ten aanzien van èe wet ter uitvoering van het nieuwe artikel 132 dit gemis niet kan vergoedenr daar na afloop van dien termgn geen waarborg bestaat dat het goede in het artikel zal v rwezeniykt worden 6e dat de partij vasthoudt aan het Julirapport van 1900 inzake het lager onderwijs volgens betwepE de burgeriyke gemeenten voor wat de financieele regeling aangaat geheel zouden zyn buitengesloten 7e dat zy dank brengt aan de A R Kamerleden voor hun principieel en krachtigoptrede maar aandringt op dusdanigeactie m men niet wordt afgescheept dooreen belofte waarvoor de waarborg tot vervulling zou ontbreken De heer Van der Voort van zyp brachtnamens de A R Kamerclub hulde aan denleider der party die ondanks de klankenvan pacificatie onverzwakt handhaaft deleuze de vrije school voor heel de natie daverend applaus Dr Kuyper betoogde dat de A K Kamerfractie op t oogenblik weer in de eigenaardige geïsoleerde p itie staat waarin zy ook vroeger verkeerd heeft doordat o de roomschen meer voelen voor de Chriateiyk Historischen en de Christenen van zwakken stempel Dit biykt ook uit hun eigenaardige sympathie voor de huidige actie in de Ned Herv Kerk De A E Kamerleden kunnen intusschen overtuigd syn dat de geheele party aan hun zyde staat en hen steunt wy matigen ons niet het recht aan te zeggen wat de Tweede Kamerleden doei moeten wy uiten niets dan een wensch Om allen schyn van iets anders te vennyden wyzigt hy nog alinea 7 in dien zin dat de party zich verzekerd acht dat de Kamerleden niets zullen ongedaan laten dat men ons niet afscheept met een belofte alUen De motie we hierna z h st aan oio men V UIT HET LEVEN VAN EEN VELDPREDIKER BIJ HET LEOER TE VELDE CVL De vortfe w ek wu een gedOTlt onzer Divisie w6er p Btap Het crebeurde om een vierdaaKsche oefening in een der gteU stellingen Daarmede waren een tiental da gen gemoeid wan tde reis heen en terug moest met igen kracht geschieden Het voetvolk rukte des Zaterdags op bleef de geheele daarop volgende week weg en keerde dei Dinsdags terug De veldartillerie de wieliijders de telegraaf en de houwitserafdeelingen hadden natuariyk minder t d noodig om uit en thuia te sUn Aanvankeiyk scheen het dat de oefening weinig kans had van slagen tengevolge van de regen Men verwachtte niet anders dan dat zü zou worden vafgelaat een bataljonskommandant liet zich zeer besbist in deften zin uit met de gewone inleiding je zult zien Maar we hebben niets van dien aard gezien en alteen gemerkt dat de regen plaats maakte voor moo helder winterweer Welgemoed ondernamen de mannen den opmarséh wie achterbleven konden hiervan veraekerd zyn dat waar ze In den vreemde ook onder te lUden zouden hebben de manttchappen geen gevaar Hepen des nachts in den slaap te verkleumen van koude Oroote vrachtauto s met even ruime aanhangwagens namen de dekens mee dia tot eeji eerbiedwekkende hoogte werden opgeladen en daarna met een reusachtig zeil bedekt Men Hep dus geen kans door gebrek aa ndekens van de kwartiergevers in mveilykheden te geraken Twee Zondagen zouden de oefenende troepen elder zÜn de Veidpredikers hadden hun maatregelen te treffen dat wie zulks verkosen naar behooren konden ter kerk gaan Men zou in emeenten zUn met overwegend protestanuche bevolking dus kon In da geeiitel ke verzorging vrijwel afdoende worden voorzien Den eersten Zondag bleef ik in het gebied der Divisie voor de achtergebleven troepen den tweeden trok ik naar het onbdcende land eene streek wat afgelegen my persoonlek althans geheel vreemd t Is aardig werken onder de vrienden die t deiyk elders vertoeven Dat hericennen op eene plats waar men elkaar nog nooit ontmoette en men slechts een dag zich ïpkoudt die uitdrukking in den groet rvtr zi t ge me wél ik b n hi r ook later dat napraten over opgedane ervaringen en plekken die men tezamen bezocht het vertrouwelijke tegenover de buitenstanders zoodat gestelde vragen beantwoord en verlangde inHchtingen gegeven kunnen worden Dan wordt het wel duideiyk dat voor den soldaat een eigen predikant van grooter beteekenta dan d beate dan tocR alt d groot nde tB vreemde kansel redenaar is In een gemeente kou tengevolge van vakature de godsdienstoefening des namiddags worden gehouden op een uur t de manschappen moesten eten Ik kreeg gelegenheid des ochtends kerk te houden al was dit pas den dag tevo ren bekend gemaakt de gemeenteleden waren trouw opgekomen velen in geselschap van de bij hen ingekwartierden In ee nandere gemeente zou des voor n des namiddags kerk worden gehouden naar daar bestaand gebruik de predikant stelde den kansel des avonds te mijner beschikking en bepaalQe in overleg met den Kerkeraad dat de namiddaggodsdienstttefening zou achtewege biyi n Het was pikdonker dien avond en leer regenachtig het dorp is verstoken van straatverlichting vele inwoners bezitten echter een druklantaam sooaia msn daar een zaklantaarn noemt Ook hier was eerst laat des Zaterdags de godsdienstoefening bekend geworden toch w ren met name de manden zóó getrouw opgekomen dat velen moesten staan Wel was het een drukke sjouwerige dag geweest nwar de voldoening dat hU uitstekend slaagde deed de rest ternauwernood meeteüen Ongelukken bleven uit in deze reis en oefeningsdagen Natuurlijk wist echter de volksmond al gau wte praten van een verdronken man die nu bekig is zich te vertienvoudigen Men moet toch een droevig nieuwtje hebbenl ii on G arl m ni TWEEDE KAMER Qronidwetaherziening Elfie dag Drie en deïüg tpreker pre Mea een dende deel van de Kamerleden hebben hun meeniug geuit over cJe voorstellen tol grondwet erzienjng en thanii i dan de minirter van Binnenlandtibhe Zaken aan het woord De laatste tag wa niet e n dag van vro ïe Noch de rode van den heer Otto iki die van ien nrator Lieftinck w aren in paciflMiitche teaming Integenfleel zij vor Jeaigden de openbare weiiooi als het meest gebejie h de inj ituut dat nJinimer door de beitè bijzondere kan vervangen worden l ieuw iH het stendpiMit niet en de heer Otto ga dat aan onde toe Hij voorajag alleen Jat van deze pacificatie de opeisbare A ool het kind van de rekening zal worden Voor op eildB hij een viertal stellingen waarin zijn standpunt is gelorniiule d 1 het praetische etltcl van he rc eerin Vooratel in zake art 192 zal ziK dat de biJzon e tokool regel d ooenbare aanvulling tól warden 2 voor land en volk zal daaruit gir tot na el voortvloeien hetgeen inrilruift ht tegen de juiste opvatting van den plicht van den Staat fi er bestaan geen no l7 akelijke motieven om de voorgestelde regeling te aanvaarden zij i geen consequentie van de regeling van 1887 do h een uitvloeiatel van het feit dat de openbare tfohool aW een mbderne tfecte chool voor een groot deel der natie onbruikbaar zou zijn terwijl oevoordeelen van de regeling niet opwegen teg m de groote nadeelen 4 overwegingen buiten de zaak zelve gelaren maken de re e4ing niet tot een politieke noodzakelijkheid t Hrftlg vereette de heer Otto zich legen dei Minister die in de Memorie van Antwoord op laatdunkenden toon over de bestrijder prak De Mlni r Het de opentiare iwhool log en giaf haar nqg een op toe Wat de twee afelling betroJ wees de heer Otto er op dat de veirdeoldheid In onö Iflnd er zeer aooT zal worder aangewakkerd En daarin ö ullt een enorm nadeel voor ons Crisis Maatregclen Onderzoek naar het graanibedfijf i e mdmster van landibouw niiverbeid Ml Uaiwiel hefft giwd gievonden a in te Htetlei een omt iidsBie aan wöike wordt opg ragen een ondier zoek in te HteHen naar de geaitie in haar vollen oitwauK van bet ainds til aanvan van den crinb ge Vücriïc graanbtHirljt en hem verslag uil ti brengen au de uitkometf n waartoe het d ior haar ingefitelde ondiH zotk htjeft geleid b in ciieize eonilmiÉWle to li ioinen tr t ledCTi de heefüii S V an Ke jhen voor itter vanlil Kaïnier van Koophaiwlol en Fa briekni te AiiiHtcrdötDi K I Möfjehy lOz voorzitter van i Kaïuaier van KoophamJel en Kabriek n te Rotterdaimi en K WallcM rlirwteiir der Üat u rfpirituBlabrielt te Delft titt HwretaiiK le heer mr F W J A dtl Caawpo goiiaaund Oamp rcK htH geleerd direileur d r aiGraven haageiche Hyp th 6k bank te öGra veTihafï St Cpt De Scheepvaart tn de Ooriog KiM hen tot verbeurdtverklaring Df Minister van liuitent Zaken hr n t ter koii r iH van beilangfc benil i lo lat op 30 October 1 1 voorden iiritöehen prijor hiar een eisoh ia in t iliiend tot verbeunlverklarin van goedleren geladion in het 9 Noordam 2o ïat in Engeland zijn aan ehütidi n de goeiteren geladen in het hpt t B Oostef iSjk TWEEDK KAMER De afdeelingen der Tweede Kamer hebben benoemd tot rapporteurs lo de heercii Oosterbaan De Jong Ter Laan Rotterdam Kolkman en De Monté VerLoren over de wetsontwerpen betreffende de begrootingen voor 1917 van het Staatamuntbedryf en van het Weduwen en Weexenfonds voor burgeriyke ambtenaren en van het Pmsioenfonds voor de burgeriyke ambtenaren 2o de heeren Rutgers De Jwtig Limburg Kooien en Albarda over de wetsontwerpen tot wyziging van eenige artikelen der Radenwet en aanvulling en verhooging van hoofdstuk IX der Staatsbegrooting voor 1917 gelden voor voorbereiding van de invoering der Verzekeringswetten 3o de heeren Duymaer van Twist Jansen Den Haag Smeenge Van Sasse van Ussett en Eland over de wetsontwerpen betrekkeltjk langer in dienst houden van ingeiyfden by de militie en dienstplichtigen by de landweer verlenging van den duur van den dienstplicht by den landstorm toekenning van provisie voor de betaling van coupons der Nederlandsch Indische leening 191S tydeiyke afwyking van de Kieswet goedkeuring der op 26 Mei 1916 te a Gravenhage onderteekende verklaring tot afschaffing van de Nederlandsche capitulaties in de Pransehe zdne van Marokko onteigening voor den aanleg van een electrischen spoorweg van Haarlem naar Heemstede en onteigening voor uitbreiding van t halteemplacement Miste At de heeren Jansen Maastricht Fock Limbui Nolens en Ketelaar over het voorstel van den heer Van Hamel cj tot aanvulling van het Reglement van Orde 5o de heeren Beumer Fock Limburg Nolens en Ketelaar over de wetsontwerpen tot naturalisatie van H Neuhaus en 21 anderen L H SchrWer Ch J J Gieben LH Hieronimus Th Nelissea en 86 anderen G H Van dm Bnnk ea 86 anderen G H KSaters en 4 luteren co K G Kupfenuaan aBlap ïieniaxK BvUfn de Stadspoorten Naar het Duildch vanOUARA VÏEBKi Bewerkt door I P WEÖSEiUNK VAN B068UM mat autori tie van do Jhrijfster i INaldmk verboden J6 Was het wel goed de sulferlge Mieke nwde te ntsnenV Aflh wat zij zeil had het iuanerK gewUdl Wat kon hij daar toch tegen toen De kar chantmelde gadtaobt op den leciilen weg bij eiken toot welke de op de plank zltteaden in de hoogte wierp juichte het mei elDid n l ili logen den n n werd gertllnr gerd lachte zij nog veel meer Mie fee waa t g een giumradbal zocht rohd de maii had er pret in r geducht te doen rtMldden die J en duwtje veion Eindelijk kneep hij haar 4b arm en heupen on ook daarWj lachte zij N liorlainlwi ho JmirbcfurH N r luuileiding u oeii boiioht ilftl en dewr dageen In tlo piTM de romltty v dfeil iK reffftiwle wne iu r ftgenim van bt Uanlan Utii bö hui Hi te argja nbHstTcu xpi ltie van h u i 11 nla i Wt h o nrlikolea ti d n de aii at t ebruiiri 10 Maait 1917 t 1 trtnht te boudon Jaarbeurt doelt liet Algt in 0 SetTPtarfeal u r Jtuxr ie iw nnw me É iNit ii Ke plauiieii ii i e l h ti maken hwWMii iwt u Ker e Noiii i landtA hc Jaarbeur welke wai lU tteiln ettnieri l rti¥ft t ii k u i c r natlonant karakdor JÜ 4lrn n Pn waar itiia allwn N e d o r l a ii drichtJ fn brikat ofli dLw taitnkalen In NfldvriiUMl of Riitw koloiiU n vervaanH tt o He aldttflr eene bowerUiBff hebben tin tPiKn ii xal word ii tis K at i Dr z ogn riaanid Tietirs vo ft Ruitenlan k f hp iMhiBtrirt ji 1 een hM pnrii iiIiiTe tiwtpltiii c ii heeft met dtp ik nr dt fif oerinp e rtp leineeiite tUrwht i Mmiikï Vw M N lr rtan iW he Jnari eiii s uitiritiin df van i VerwiiiffinH tol lu t hmi len van JaarheurKOi in Nfffi rliir i nielD uitüüaaiMle Toen Mieke lang na den mtódag verhit en verfomJaaid weerterugkwaro hod zij op het hooM een kranH van korenbloemen cie tond haar ueel goed an in de hand oen groeten fuikoT papavers winden aatrt en Uerlei gralMen Dair zelde ü Uit Duitschland uitgeweken Nederlanders De trek van in Duitschland gevestigde Nedsrlanders naar ons land blijft aanhouden e neemt zelfs toe ten gevolge van het sluiten van fabrieken in verschillende takken van nyverfacid Daarbu komt dat nu de DuitscherK meer en meer beiichi fken over de zoo goed als met betaalde arbeidskrachten van krijgsgevangenen en ontvoerden uit de bezette strricen zij als nieuwste nieuwigheid hebben bedacht dat de HoU landsche fabrieksarbeiders sabotage plegen Dit voorwendsel wordt thans gebruikt om Nederlandsche werkliedten te ontslaan en hen en hunne gezinnen over de grens te zetten Deze categorie van hierheen trekkenden komt nu by die van degenen die Duitschiand vrijwillig verlaten uit hoofde van de ongunstige levensomstandigheden De gevolgen van een en ander zijn ook hier ter stede merkbaar Het onlangs als doorgangshuis door het Steuncomité ingerichte vooi malige Port Israël Ziekenhui op het Rapenburg kan reeds niet meer in de behoefte voorzien Er zijn daar dertien gezinnen oyiflegcbracht en hierdoor is de beperkte ruimte geheel ingenomen By het heerschende woninggebrek is het niet mogelijk voor de overige hier uit Duitschland aangekomen gezinnen huisvesting te vinden en ook in do rijks vluchtelingenkampen die vol Belgische uitgewekenen zijn ia voor deze Nederlandera geen plaats Rr zal om deze slachtoffers van den oor onder dak te brengen flus raad dienente worden geschaft TeL SigaroDpryzen Het bestour van den Ned Bond van SigarenwinkeHert Vereeni ingen vergaderd gaderd©j l Woensdag te utrecht o m ter bespreking van de tegenwoordige sigarenprijzen Verschillende conferen ties met de gfOot Bondeo vin Sigarenfabrikanteo brachten in da kcingeo der si garen win keiiers de stellige overtuiging dat inderdaad de tegenwoordige hooge prijsen der sigaren gerechtvaardigd worden door de ongekend hoogo prezen der benoodigdheden veroorzaakt door den abnormalen toestand in verband met deff wereldoorlog Hoewel levendig de oorzaken betren rende welke leiden tot de verhoogde prijzen ziet het bondsbestuur geen kans middelen ter verlaging aan të wenden willen de sigarenwinkeliera althans blijven leveren een product hetwelk den naam verdient van sigaar dus bestaat uit tabak en niet uit minderwaardige surrogaten Evenwel besloterf èn fabrikanten èn winketiers alles ia het werk te Btellen opdat tenminste nog geleverd zal kunnen worden een 3 oents sigaar zij het dan ook metï wederzydsche opofferingen Onder deze omstandigheden doet het vreemd aan aldus het ons toege zonden oommuniqué dat er fabri kanten zyn welke nu onder allerlei voorgeven beweren dat hunne aiga ren eerst verhoogd en thans wuder verlaagd Eijn Het bestuur aoht zich verplicht het publiek er optewyzen dat voor een verlaging helaas geen enkel motief aanwezig ia De reëele fabrikant evenmin als de reëele winkelier die beiden de qnaliteit hunner sigaren wenschen te handhaven ver lagen do prijzen niet omdat zij niet kunnen Lrnstig wil het bestuur er dan ook by het publiek op aandringen zich degelijk te overtuigen wat men ontvangt bij het aankoopen van sigaren De naar voren gebrachte bewering dat men uit medelijden met den roon ker zijn prijzen verlaagt noemt hét bestuur belacheiyk Om Art 192 G Het Schoolblad plaatst de volgende oproeping tot de openbare onderwyzers om nog te redden wat te redden valt bit do behandeling van art 192 G W Daartoe mQoten we eensgezind op treden Daarbij moeten we steun zoeken bö het volk Vereenigd zullen wij pogen daarb leiding te geven en n roe ran wy toe Leest nauwkeurig na wat in de Kamer gesproken wordt weeat op uw quivive Houdt o gereed wy hopen u eerlang meer uitgewerkte planqen te doen toekomen en houden ons voor nw krachtige medewerking aanbevolen De oproep is onderteekend door F L Ossendorp Th Lanoéo en C F A Zemike namens de hoofdbesturen van Bond Genootschap en Hoofdonvereeniging Zaad De Minister van lAudbouw heeft met betrekking tot de bepalingen omtrent den uitvoer van peulvruchten voor Baad bepaald dat aan exporteurs en producenten van tuinbouwzaden ingeschreven by de Rijkscommissie van Toezicht op de Vereeniging Zaadcentrale vergunning zal worden gegeven voor den uitvoer van bepaalde pannen van nader door de Rijkscommissie van Toezicht op de Vereeniging Zaadoentrale aan te vryien soorten van tuin hou wzaaderwteo Commissie van toezicht De Minister van Landbonw Nyver heid en Handel heeft naar de Nieawe Ct verneemt aan de leden der Tweede Kuner een oireolaire gericht waarin hy er op wijst dat zyo ütandpunt steeds was en nu nog i dat het aan Ijeveling verdient dat Kamerleden deelnemen aan het werk der commissie van toezicht op de uitvoervereenigipgen en levensmiddelendiatributie Ditardoor kannen zg zich overtuigen van den loop der dingen bg die commissie en zich een goed d nkbeel beeld vormen omtrent de controle op uitvoer en distributie in t algemeen De Minister zegt dat juist van Kamerleden met grond mag worden aangenomen dat zy staan boven de partijen die by uitvoer en distributie zyn betrokken In verband met deze opvatting vraagt Ministrf osthoma de Kamerleden of zy bi id zyn deel uit te maken vao bemande of nieuw te vormen commiiAies van dezen aard Deputaten vergMiering te Utrecht De middagvergadermg werd gnteren te 2 uur geopend en ving aan met de besprekingyan de concept atlketen van Ons Program De eerste woordvoerder was mr HByleveld Jr afgevaardigde van de kiesvereeniging Amsterdam V die namens dez kiesvereeniging den wensch uitsprak dat de behandeling van de gedane voorstellen op deze vergadering niet tot een beslissing zou leiden De roden voor dit veraoek waa hierip gelegen dat de afdeeling meende niet te kunnen beslissen over deze belang rijke principieele wijzigingen zonder kennis te hebben genomen van de motieven welke het Centraal Comité tot deze voorstellen hebben geleid daar het Centraal Comité geen enkele toelichting aan deze voorst Tlen had toegevoegd Toen Amsterdam V in or meerde hoe dat kwam en met meerdere kiesvereenigingen het verzoek deed om een toelichting te mogen ontvangen Het het Centraal Comité niets van zich hooren Wij hebben alle bewonttoring voor den arbeid van het Centraal Comité en hebben met ernst en christenzin ayn voorstellen bestu deerd maar moeten het uitspreken dat wif niet in staat zyn ons een zelfstandig en vrijk oordeel van het voorgestelde te vormen Spreker legde er den nadruk op dat wydoor den hooggcachten voorzitter en leiderjuist altijd daartoe zUn opgevoed dat hetantirevolutiönaire volk zich moest vormeneen zelfstandig en vriJ oordeel Dit nu is indit geval onmogeiyk Spreker heeft alle tiewondering voor die kiesvereeningen diedat wel hebben gekund maar hij moet zijnverzoek herhalen geef ons een toelichting Applaus Als wy die toelichting hfer uit den mond van den voorzitter hebben gehoord of scbrifteiyk hebben ontvangen kanieder onzer in het midden der plaatselijkekiesvereeniging de voorstellen nader be spreken en het definitief besluit over dewyzigingen genoman wo len Op tm nl uirm eirdag van onze Deputatenvergaderlng wanneer Tivoli s muren opnieuw getuige zullen zijn m den heeriyken breeden kring uit alle deelen van ons land op den eersten oproep van het centraal comité hier tezaamgekomen Doch laten wy zeide spr geen definitieve besluiten hemen De tweede spreker de afgavaardigde van Amsterdam VI sloot zich volkomen by het verzoek vfin den vorigen spreker aan Laten wy de vergadering waarin eeni definitief besluit wordt genomen eenige maanden byv een 4 tal verschuiven De kiesvereenigingen kunnen thans op haar vergaderingen de meeste punten niet afzonderiyk ter sprake hébben gebracht Beweging Dr Kuyper begon met te zeggen dat de beide vorige sprekers door wat sij zeiden getoond h ben niet op de hoogte te zyn van de taak Hilariteit Trouwens hoe kan dat ook anders Toen de oprichting van de AntiRevolutionaire Party plaats had en het program werd opgesteld waren zy r nog niet en zy heblien de genchiedenis dus ook niet medegemaakt zy zoudm anders weten dat het oorspronkeiyk ook op de wyxe is gegau die zy thans veroordeelen Willen z y ew wüze van behandeling zooals in de Staten Graieraal plaats heeft met een onderzoek In de afdeelingen een voorloopig verslag een antwoord en misschien oi em tweede verskg en dan eindeiyk de eindelooze discussies dan kan zulks alleen in een kleinen kring waar trouwens de sprekers ook al op gezinspeeld hebben In een kring van ongeveer 1700 personen zooals hier is zulk een behandeling totaal onmogelijk Dat cal ieder inzien En de consequentie dus van hun bedoeling zou yn dat het recht van de Deputatenverga ring werd gekort Spreker wyst nog op i de studie die gedurende langen tyd aan de I indiening van da voorstelleai is voorafgegaan Dr Kuyper stalde daarop zijn motie voor inzake het onderwysartikel in welke motie de antirevolutionaire party als haar overtuiging uitspreekt Ie ds ly üeh tot haar leedwezen ten zeerste teleurgesteld zi t m haar verwachtingen dat door de herziening van het grondwetsartikel aan den potitieken schoolstryd voorgoed een einde zou worden gemaakt 2e dat zy waardeert de bedoeling van het kabinet om door subsidieverhooging aan de byzonder scholen tegemoet te komen en dat zy xjck zal haasten die waardeering om te zetten in dank zoo die by de wet zal zyn toegekend wat nu nog slechts in het stadium der belofte verkeert Se dat niraMer door deze wysiging het onrecht in recht sal verkfeeren waar de opvoeding der jeugd van Godswege aan de ouder is toegekend toodat de openbare staatsschool niet anders behoort te xyn dan aattvolting 4e dat xy t tweede teleargestrid is Mad Oosi h iCh i e oDltiMoB op Javk ü W e K n WW aan de M eeJind In Keairi wiircit renge he wakine en patrouillediraiftt bevoleu n het iwg op ile kiiinB an dtea oiner euivaen ln KOTt aouK op ie grens tu sfcïchen KeJiri en t a oeroean wonten ongerfgeldiieden p vraart venals te Toeloengagoeng lat bewaakt wordt De onruolstoker üietz rwerft vaa 8 October overal remi om rfe EiiropearwB te bewegeo erwhillende Htreken te verlaten Het ia nog niet btakewt weike nKiatrcgel n ii regeeriiig zal nemen on eta paniek £ voorkotnen Bedoel Diatz la eea zlwenSelaar die lioh noemt i o ig n Motuwned zoon van den terlmnnen Ratoekedaton Naar het N v d D v S V meKWe i Ui r leider van een wij vertakte opstandige beweging tie rich uiliitreiit over Ko Hrie Diom ang Vgandjoek en Madioen Gemengde Beriehten Staking bij ie Kon HoH Llojyd Giftitermorgeh u een staking litgebrokem onder het zeeiiedeorperöoljeei van h w ZeelantJUi van de Korv Holl hUyyó Het aamai mLer welke georganiseenl zijn in den Algemeenen Noderlan l hen Zeelteden bond ift ongeveer TjÜ V dezijdte dti er or fnriaatie Werd a 6 oorzaak van he onliirt nnedegedceW diat aangazipn bij verft hillende maatdchappijen loonrtiverhoogangen zj n toetfeketid het vorwoneeil bij de Kon Hnll Lloyd eveneens om verhooging had verwwht n l f TV per maand De diröctïe kem e verhopging toe dooh alleen voor Ken flio ree lang bij ïe Kon HoU Uoyd in diienst llierovpT niet tfeirretiïen beeloot het peröoneel der ZeelaMlia die a WnpnflWttg nïoet vertrekken in staking te gaam EeVi openbare school behouder In Ie ver uering van den Ka4d der g iireen te Hijneburg op 13 October werd onder de ingekouüen stukken medt d eeling gecSaaa van een adre aTi da Boek tra en 10 A 13 aadereii waajbij verzocht werdi d opet bare atehool op te heHeo Op voorstel van B en W werd de behat iklii uitgeeiteAd tot 30 October j aardyor hadöien de ouderti van thanw i van later HiciioolgaaiMlo kiiidefe n het ftlttwiend hoofd der jriöhctol en die iknteBwerkende afidieelingen IrfSden van bet N O O en van VoJkrtxtiKferwiiï gelpgeiihedd op te kotnw voor het operi otar pnderwljw Hun beunoeiïi feii zijn met siaceef bckwrnrnt nïet algemewie rtemtmen b éoot de Raad de openbare st oo te handhaven op grond van art 192 èer iJrontfn et en art 16 dier Onderwijlïvet bövendieii w€rd het bflffin tflaris van het nieiw te óenofflnien hoofd bepaald op ï MCjO m er dan het z iu ziin volgena de thane nog gejdend verordening De Raad lïer gömeemte Aijnaiburg befrtaat geheeluit voorsJaniders van het bijzonder onrierwijS i n handelwijze mtog e een aaiifliporing zijn voor getfneenitebeflituren die voor hÜ openbaar omlepwijö eel gevoeli n maar er weinig voor Joen a bevordert de kano op bevrediging mwer dan de ingezetenen die dte op nbare school wtldea dloen verdwijnen Het Ona Twij Smokkelen ütaternaclit banerkte een rtirvoilleerencfe politiCTigent hl men bezig wat pakken uit een café aan de Buiten Waleveet lioek Veewteiger t lionJreelit over te brengen naar eea ftnn te ka ie lifegen fe roeiboot De agBnt ricl t aan dieWial eg verKoeht te mannen He er mee beziR waren hem naar h rt politiebureau te volgen waaraan zij voldeden terwijl d roeiboot onder bBwaklnJ aehlerbVeet Uit een nader onteïo bleek ïhter dttt het Kier een poM tut verboden uitvoer gold en terail van cHt mieHrijt Ï9 dan ook proM verbaal opgemaakt tegen den 8chipp t H M gedomilicewa te DonlrecW die verklaarde de waren in kweatl 1 eene partij zeep van eenige hoa iJerd n kilo naar België te sollen uitvoeren oon ae te Gent al te loiveren 23 gtoote en 1 klein bostoj beneven 1 kiail en 2 pakken gevuld mft zeefi zijn in beslag gfr nonien De católioudster die de zeen d t eenige weken in bezit h A he bij den verkoop der Bhipper er noglaM herinnerd dit de üeeip niet iaocM j worden uitgevoerd en de hlppete heelt toen te kennen gegeven dtf dit ook ttiet zine beiJoeling woi fca dat hij de zeep wilde vadthooden M de priji weer leer gestegen zou Naar uit zijn vo r dte politie afgd de verklaring bleek was zijn b 8o lin e ler andere Het Rijn hip dt R S G 6 wa de RheiniMAie Srl Hahrt Ge M dat op zijn ïoorreirf van Duit ihl I naar Geri e zeep jsou innenien 1 I gtetemnorjfen vertrokken D Ct If y 55e Jaargang Maandag 6 November 1916 fiODDSGHE GOVMNT bTï© va Txrs © za A d v©xt©aa ti©Tolatca voox O o cLd © © aa Oaao strelceaa Verschijnt dagelijks behalve Zon en Feestdagen PRU VAN HET APONNEMENT Per kwartaal Idem franco per poel Het Geïllustreerd Zondagdritd Idem franco per post Abonnementen worden dageli Habkt 81 by onze Agenten c PRIJS DER ADVERTENTIÊN t 1 25 l BO Van 1 5 gewone regels met bewysnummer f 0 56 Elke regel meer 0 10 ijks aangenomen aan ons Büread len Boekhandel en de Postkantoren Telefoon Interc 82 ïïitf evers A fili drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend Dienstaanbiedingen per plaatsinK van 1 B regels f 0 35 by vooruitbetaling elke regel meer 6 ets Reclames f 0 35 per regel Groote letters en randen naar plaatsruimte EVZOON Telefoon Interc 82 Dit nummer bestaat uit twee bladen volk iiij acht het regeerii g voot etel onliberaal omUat het de vrije ontwikkeling beleiiilniert üezegd ia dat de conourreotie tual hen openbaar on bijzonder andJerwija wei zal zorgen dftt het onderwijs goed is n iar die zekerheid kan de heer Ulto niet aanvaarden Bovendien gaat die bewering niet op wanneer de openoare school in een gemeente verdwenen la en er èa van geen concttrreuiie meer Sprake kan zijn Op de wtwrborgen kwesïie is de Staal eoimMs e bijna gestrand eQalleen doordat de leden ier linkerzijde zich er bij hebben neergelegd is het vooiBiel er gekomen Waarom wil de re hterzilde geen waarborgen geven vroeg de heer Otto Is het omdat zij al gevoelt dat een vrije school met letaalageid niet vrij UT Van de paclüoatie komt niets lietoogde tilj En dttardoor de grond voor de gelijkstelling vervallen IllJ wilde wel medewerken om art W2 te herzien mits de Staat de moodige controle behoudt en de mogeli held van oaderwijsetaatszaak niet wordt tegengebou en De grijfte altijd geestige nestor Lieftinck schetste ia een scherpzinnige en guitige rode de beteekeni van hel onderwiJsL Neutraal i8 geen onderwiJSi het wordt bezield door den geofrt van den onii erwiJzflr Deze afgevaardigde i nog tegen alle Subsidies on t bij geen geiooEstheorieën wil anbaidleeren Deze theorieën lel den steeds meer naar ophlMng en ËVheicJlng er alleen de open bare 9 hooi die volgens de wet opge richt een ideaal voor allen iS brengt eenibeid en een Sraoht Het standpunt van dteen afgevaardigde is het zeer ou 0 het verouderende luist dat standpunt dat door de pacificatie wordt overwonnen De heer Lieftinck staat in He Kamer op een eenzamen post hij is wel de laatsie der Mohikanf op ondorwijsgefcled Hetzelfde geluid was in de elf ïagen dislcu eie nog niet gehoord en zal ook wel Ie zwak blijken om nog weerklank te vin ien Het standpunt van den heer Otto vindt reed weinig steun hel i iets conrilianter hoewel de gedachtengang ervan toch eigenlijk to e4fr e Is ils die van den heer LiePlllnck eerst komt de opetlbare sichool dan komt er een heole Hid niets en dan komt het vorwenSchte secte aehooltie Juia het woguemeo van dien langen aftand IS het doel der padficalie We hadden in langien tildntetömeer van het vrouwenkleei erht gehoonrf Vandaag kwam M heer iCuoM er aan herinneren mi dii punt ook nog bij iJo Urondw ÉBprziening betioort tiij onthaalde de K er up büitorische beschouwingen ov r de ontwlkkeHr g van do vrouw o Idddde lot den strijd voor euiand tie Het kiesrecht voor de vrouw ia a i ni t e scheppen van een nieaw recht voor de vrouft doch wel hot hersteilen van eeu onrecht OveiiganS betoogde bij dat geleidelijke invoering noodzakelijk hl hij willj iMKinnen met en capacltelten klesrecdlt op dertig jaar 1 V 8 a 1 f d e d og De Minister heeft giKproke Veel van het debat liet hij zwill nBn en op menig netelige raag ble hij hei antwoord huidig Over het algemaen was izöjn rode kraofctig en overtuigend alleen daar waar hi den aandrang lot hol sialleil van teugdelljkheidselschen afweeg scheen het betoog ons verward en meer soHstltoh dan logisch meer jondteHi dan reëel DMldciijk was het streven te hespcniren om de partijen nog dichter bij elkaar te brenge en alles weg te vegen wat verwijdeïlng zou kunnen brengen De rente was aterkpacills tisch waarbij de tóh ering van hel onderwijs in het a J inieen het Beaal was Om daarnaar te streven riep hij in zijne peroraVe allen op en met oen citaat uil de rede van dr Bo eindigde hij De b nt öordlng was AuJ goed en soène jgozet en inisle stellig haar uiiweiÉHW op het meerendeel der IbÉmJK De Kamer HoSIW de rode awtjgenri weinig interrtmpeereml en met aandacht aan Wat ZÜ heeft gewrocht in de geesten der luistoroi wn zullei wij waUIohl Dinsdag verne nen Do Minister begon imet zich grente beperking op te leggen Alles wat bi de arUkalen terugkeert Het hij tijdelijk rusteo Waarom hij de herziening oiiet oimlIi angTijker maakte wen fthte hij wk niet verder te bespreken ofüdkit het geen nut hati Herziening van de Troonopvolging wa niet te wachten on te nnotioven voor dit beMuit wilde hij meedeelen otmiat oit niet In S lande belang zou zijn Inzake het verband tusstjien art 90 en art 192 wers de minister er op dat er geen 1 n n o r 1 ij k verband bestaat Het kan ook niet worden geleigd alhoewel voor de regeering beide deeien één geheel vormen omdat do herziening één geheel ZAit zoo sterk is het verband at de Minister weigert zijn medewerking Ie verleenen iridüen één van beifle mocht vallen Heide wij igingcn htle do miiiiater ovenzeer in rf lands lx lang en van beginsel verzaking kan voor de Kegcoring geer sprake zijn Het algemeen UesTccht Is niet alleen een voortzetting van het steeds gevolgc e stelriel dndi tevens de erkenning an de veranderde maatschappelijke thcorll i tm toeetanden Het kiiwrefht Is reed een nWHsaal kietreeht doch blnnoR zekere grenzen En voor het behoud van die grenzen bewlant geen r cht8 rrond Jula door de pollUeka opvoeding tijgt het niveei van de omler le lagen der p raiiiide Het hiitoriawh iraterialUm verworpl oe mliA ter en hij meent dat het reed i verouiierd is of be ig is te verouderen Alleen dit heefl het duioelijk geleverd dat er onweerstaanbare machten lelven In de nMiatKChappij waaraan de Individuen zich hi bben te onderwerpen Overal ontwaakt een warm gemeenschapsgevoel men ziet het in de oorlogvoerende landen En juist tegenover kkt ontluikende gevoel ia het iioo fi dat Biet langer een deel der liatie van meriezeggaiiachap wordt uitgesloten Eerst na hel Al ameene KleBrecht is den nok een herziening van het parlementaire eteiseb te wachten Met het organisch kiesrecht nam do Minister een loopje Het lijkt slechts Iels anders d ich het ii precies hetzelfde als het Individoall tisohe kieereohl Do gaainshootdot zuilen tegenover tXkiifl Staan gellik d gewone Indlvhni Versclflf i er ntoi Do beweging Voor vmuweiikieB recht achtte hij een be 4iavingï vorachijni el bij alle bsM haafde volken neemt ze toe en inen dient ze te beschouwen in het licht rJor intematio i Ale verhoudingen Daar im gaat bet niet aan in de Urondiwet een bepaling Ie laten staan die voor geheel anderen tljf 1 gesehreven iJe vrouwen nomen rpeilH deel aan het publieke leven aan do verkiezingen zij mjn reeiis bezig zioh daarvoor te urganiseeren Er wordt dW niet nieuws ingevoerd rJooh siecbls er kend wat bestaat Daaruit volgt niet dat dan het kiesrecht in dellrondwel moet woriien vostgeleglti Wil men het Invoeren dan moet hot algemeen zijn VTi oaarvoor is de grond niet aanwezig Het roannenkiperecht is tap voor stap ingevoerd Dit Is voor het vrouw nkiestreciit niet meer fiiogeiijk d och het is een politieke onmogelijkheid het Ihan algemeen Ih te voeren ledere pogl daartoe verklaarde de Mlnls Ier onaanneiBolijk Bit e bes iroliliig van art 192 l erste Blad zette de Ministor voorop dat do beidebeginselou iuaake h t oii lorwijs behouden blijvo de Staat zorgt voorgo onderwijs oo het blj z ndBr ondefwlja is vrij Het eerste wa luisten geaibledde In de praktijk hettweede is oigeniijk nininier verwOzenli kl Imtófflw hst bijzondere onderwijski u zU h slechts mot groove InHpanning haulhaven De Ktoat Kwam tehulp en van het tabstdieiitelse was tie gelijkiteiling de constxfueintle Tlhorbe ke heeft onvemwieid gestritden voorde vrijheid van onderwi waarbij egedachte van gelijk recht voor allenvooizat leder steli el zou vrijheidino tsn b ffiltten om zich te ontwikke Ier en ieder kind moe t onderwijskunnen krijgen overoenkomwlg degezindheid der ouders Reeds In 1 9 voerde Thorbecke den strijd voor dliiiloaoi Thorbecke kon niet verdergaan omdat verrfer gaan dan devrijheid verleenen e ti tegroote sprongzou geweeet zijn Maar 18 het duarom thanS liberaal om gelijk de heerKerdmemi wil tot IIHS terug Ie gaan liet ongebonden orjlerwlS Is onbruilibaar voor hen die het geheele ptoierwi willen doord ringen van aen geestvan hun kerk l aarin ligt geen atKeuring van de opeikbare sobooi Metnadruk kwam de Minister tegen diecipvatiing van den heer Ketelaarop De Minister ontkende dat de openbare hool de nationale school Is im do oenheid kan bevoraeren Voeteer wordt de eenheid bevorderd dlior de vrijheid n n krijgt het Inrjd Hof waar men vrij 1 In zljt geloof Vervolgens bestreeili de Minister deze dubbele vrees van de tegenstanders dat ni l het gold uit de sehat Lt niet ton goede zal komion aan het onderwi en dnt het openbare onderwijs In gcvoar zal worden gebracht Herhaaldelijk Is gebleken dat allo partijen evei sterk zl n in haar verlangen naar goed onderwijs het leven drijft zelf onverbiddelijk naar goeil en steeds boter onderw Kortzichtigheid zou dit tijdelijk kunnen tegenhouden maar daarvoor hooit de londivct deze waarborgen dal de Slaat toezicht houdt op het onderwijs en op de bekwaamheid en d e zedelijkheid van de oiidterwijzersJ t öze ontbreken in de Boigisehe Orondwet n daar is dit gebrek ook ree ltt gevoeld Feuilleton voor vader B graf ensbngerde krans en ruiker op den schoot harer moeder Wie kon boos op haar zijn Hot was haar oenvou ig in den zingekomen bloenien te plukken zij was het veld in eioopen zij bleef en was nu eenmaal een kindt Haar moeder die f oducht had willen knorren zweeg kijven had toch geen doel Mlcke aou nooit en nimmer begrijpen dat zij iets verkeerd had gedsan Daarom zeide zij Aaibis Mledie je moogt niet wegloopon zonder het mij te vraigen versta je En n e ïer nan den ruiker welken Mieke haar in den snhoot had geworpen rook er aan en zett bedi daarna in het water Dank jewei kind K tooide zlob ook vooral als ilj voor de pianoletf naar Berlijn giiig En zij ging dikwiJW De onderwijjierea had gezegd Zij moest nu liever drieumal dan oen per weeii komen Wilde z dan piao9 eiiderwlJzereB worden ieifeBd llÉ lS iBkr onderhoud voorziet Aiordal zij paar vingen als ratt h in don SilUapsiiooi over de toetaw la rennen IJoeder Badokow scMdde het hoofd Ba ia toch niet noodift GoSle Maar Auguste was beleedigd huur oogen vulden zich roet tranen 1 Ook dit wilde men haar ootnemon Wat had zij ander De ndaro dorpsmeisietf nart wie zij ter schooi was gegaan waren allen g ouwd op haar achttiende jaar had Miene Klekohuflt h den bierbrouwer en Truifje llahneman trouwde op haar negentiende Jaar geen een was veel boven de twintig geweeftt Augu te w erd bijna grol zij die zich nooit venneten had een woord togen haar moeder in te brengen stiet nu onder toornige tran i uit Wat weet u ervan hoe het mij Ie moede is 0 ik bon zoo onge lukklg Zij weende hartverscheurend Moeder u kunt mij gelooven zeide Johann bij wlen vrouw Badokow zich beklaagde Zij M alleen zoo dwaas omdat zl die windbuil dloh Pat hke nog altijd In het hoofd heeft Tegon n j pmllt nj ook Ik heb den kerel er een uitgesmeten als hlJ wil kan hU nog een tweeden keerde deur van buiten bekijkeiil De anders zoo kalme man wond zl ii tot een geduchte woede op Ja zei Hanne Badekow on leg de de üanr op den miouw van naren ondtè Je hebt gelijk het if oen onbeschaamidiicid van zioo n memash Juste vast to houden Maar dat zij zoo nukkig i dat begrijp ik wel etiket doet mij vordirlet O rote je vrouw heeft re nls oen tweeling en ze h nog twee jaar jonger dtan luste Kijk het iiKisje eens goed aan Zij zi t er bleek en sleoEt ulll Do moeder zwichtte Men wil toch niet anders dan zijn kinderen gelukkig p ken mlaar het schijnt dit hoe men het ook doet njen h t verkeerd doe Sedert Ik Guste jrooveel planoleslser laat geven is niet meer met ze om te gaan Met haar om te gaan verlieterde e 20on N u ja met haar om te gaan vrouw Bad ow werd boos Be gln je ook al ano Sinds Jacob en grooten winkel te Berlijn heeft verbetert hlJ mtfj voortdurend en Ik zeg ZIJ sloeg op haar bortt als mien bier uU het onrJo hart oprecht preekt dan komt het op het andere niet aan Daarin beeft u gdljkl Johann voelde zich zeer beschaamd hartelijk sloeg hij den arm om rfjn moeder Weo maar niet bona moedertje Wel noenl Haar toom was roede vorasrenen Maar oia weer of Aa Den eIsK vanigelljksiellliigen waailiongcn achtte de Minister onwaardig Br Schuilt een wantrouwen in dal verlangen en dat dealite hij niet Do eisch 11 overdreven on gevaarlijk Wie zal de iMloving der vi rwaardon als arbiter besMiouwon Er 1 geen lormluie to vinden wiaardoor gewaar guate terug te komen Ik hSb er den ganatohon nacht niet van kunnen slapen zij zal hem toch niet ontmoeten aU IJ naar de planoMgaat M blijft altijd zoo lang weg Vervloekt Johann zag er ont hmtt uit maar laarna schudde hij het hobid Neon moeder De baalt ge u in hot hoofd maar z o ver vergeet Guste zich niet Wat zou r reto er van denken HIJ wikte naa de deur gaan Maar zijn moeder hield hem terug Noen neen last maar Al la zij je vrouw ook een goede vrouw Het waS oen ellendle roet Mieke allen dreven den ot met haar niaaf zij bemerkte het niel IntegendeiJ zij w S r zeer trotsch op Sedert lijin het vooi r met tioer Brennert naar den akkar was geréSeó i aren allen zoo Jol op haarl Dat maakte haar overgelukkig Als de jongend haar nakeken als He mannen aelts l Sen haar knipooiden of In het voorbijgaan een woord dai nie bepaald flin was haar toegeflntóerd weird dan draalde zij zi als een pauw flaar moedor vervnlede zij roet het ver zoek haar met haar verlaardaig een rose kleedje te geven waarom moest zij nog Umger in don rouw blijven over den gwlorven broeder Au ij M toch ooiie Srhellnack Wat ik oo niet je bewpreek over GuMe en en LM In hel geileel over de familie dat blijft onder ons Badokowal Johann knikte toestemtnend hij begreep h volkomen En dan Johann de moeder prak naet godentpte stam dan ngoet ik Je vragen op den eersten stenvijfduizend taler voor mij loete maken Ik heb geen conlapi gold meer Waarvoor he u het da noodig Ik Ik heb het noodig zij aarzelde mhar daarna zeldo zij vaatbeslotcn ik wil het aan Jacob geven Jacob geven al wear M die weer ko nten bedeler W rM TWToIfJO