Goudsche Courant, vrijdag 10 november 1916

oehoittt vun i n vrfldi wa vnjge iiudkl hrt momt legi Ujjieilija logeiio 6r O door d raeaoueeilng van l ord Urey ttiin i uul Combo ge aiii borgde lekerlioid van lim el che en raitaehe wapenhulp een zekeraelüt die het eerst de mogelliKheld van een oorlog verMhufte tiet koo de mobilitiillo en daaniieo den oorlog Wb ia d u 1 Ue t hiild aan d e noortlot tige bewlisBing liet i onbegrijpende hoe LorcUire tegenover ïulK een tettéminiiteilaal bij do wereld en aijn eigen land i et de geBoMedenia ecner nwnoeuvre kon komen aandragen waaiuMxe wij van de vredelievende Kussen een moijli aatie tegen hun wil tfoor een grove ml leiding wat betreti on7 e eigen n aatregelen zouden hebben uitgelokt Nec n de waarheid 1 aldiuifj Nooit en te nimmer had Rutland het beeduit t t de noodiottlge diaadi genomen indien het niet van a de Theen door handelingen en nalatigiheden tot den tap zou u n aangemoedigd üna allen lm het er het meeste aan gelegen het telken wedter kun mBtig versterkte geloof als aou Duilaichland aanvaller ajn geweest met wortel en tak uit te roeien Moge Lord ürejia opvatting dat de kenniai omtrent de ware oorzaken van den oor log voor het ophouden daarvan en voor de vredïövoorwaarüen van de grootste beteekeni zijn müjn wooruen wijzen toeh ook naar oe tookonut Wanneer bij en na het eind van oen oorlog en zijn oatzeitende verwoestingen aan goed en bloei fc we reld eerst tot haar volle bewuetzijn zal koniMi zal doOr de geheelo wereld een kreet om vreedizame over J eenkomsten en al raken komen die voor aoover het eenig zina in mena henmacht ligt een ramp kunnen behoeden JJezo ki eet zal zoo sterk en zoo gerechtvaardigd zijn dat tot een reHuUaat moet leiden üuitaohland zal iedere poging een practistehe oplo dng te vinden eerlijk mede ondlerzoeken en aan zyn mogelijke verwezenlijking medewor ken Duitsehland zal d l te meer doen omdat zooaia wij met vertrouwen verwachten de oorlog zal leiden tot politieke toestandien die Ss vrije ontwikkeling van alle vomeren klein o l groot mogelijk inakeii Paarbij zal nitt enkel moeten i rake zijn van de vrije ontwikkeling op Ijet vasteland maar ook ter zee Hiervan heelt öroy welialiraar ni t gesproken De inteniationale waarborgen voor dten vrede die hij zich voorstelt achljnen geheel en al oen eigenaardig op Engelsch wonschen gebaseerd karakter te dragea öedfurende den oorlog hebben de onzijdigen volgens zijn wil te zwijgen en eiken dwang der Engelsche wereldhmaataehappij ter eee gecjuidig te aanvaarcten Na den oorlog wanneer Engeland zooais het mieent on zal hebben verslagen en over de wereld volgens jn wil nieuw zal hebben beoohlkt zullen de neutralen jioh moeten vereeLigen tot garanten van de nieuwe Engelrfche werelobrde Tot deze wereldorde zal ook het volgende behooren Uit betrottw bare bron weten wij dat Engeland en l rankrijk reede in 1915 liuslend de territoriale heer ƒ schappij over KonMantlonpel den lloflporua dtem weötelijken oever der Dardanellen met h9t binnenland hebben gewnarborg en dal nAj KleinAzië onder de Ëntente mogendheden hebben verduid Do Engelscho regeering heeft ontwiilcend geantwoord op de vragen welke haar hieromtrent in het parleuM t zijn gesteldi maar dtee plannen d r Entente zijn toch waaröehijn lijk ook van beteekenia voor den vol kerenvredeabond die hen later njpet waarborgen Zoo zien de inlijving lannen onzer tegenMandera er uit waarbij ook nog ElzasiLotharingen komt terwijl ik bij d e beöpreking onzer oorlogöiJoelcinden tie inlijving van België nooit als onze bedoeling heb gekensohet t Zulk een politiek var geweld kan niet de baai voor een doeltreflenden internationalen vrecjeöbond n De Rijkeknn elier wee verder er op dat de eerste voorwaarden voor de ontwikkeling der Internationale be trekkingen lang den welg van Soheld gerecht een vreedteame oplossing van tegenstellingen zou zijn dat geene agressieve coalities meer werden gevormd DulteBhIand is te allen tljtte bereid toe te treden tot een volkerenbond Ja cb aan het hoofd te stalen van eer volkerenbond dat verstooroerg van den vredö in tooov houdt Het Dulb kjhe volk voert dezBn oorlog als een verdedgingSoorlogi tot verz ering van zijn nationaal bestaan zijn vrije ontwUAellng Nooit iS iete anders door one beweerd letó andera gewild Na de re van den lUjMcanMttoA verklaarde een vertegenwoordiger van het Oèntrun ongeveer het volgende Nlettw in de rede van den Rijkskanrieller waa dkit het RüsSWohe bevel van 18 fl X moblllaalié ala Identiek met det oorlog tegen Duilsefi 9B lend keurtchetste Daardoor kréég de Kiit aiviclie niobllislalle en geheel nieuw karakter HIJ verheugde zich over lo ei klaring dal DuJtechland beroU wa deel te nemen aan eJii Slutaibond lot behoud van den vrede er zifih zelf aan het hoofd daarvan Ie stellen Als dè Ki iAcanaeUer herhaalde dat er nooit is verlangt naar Inlijving van België aoo ifnoeat er Wh voor worden gezorgd dat België r ooH weer als invnlsjjoort tegen DultSoWand kon clenen België moert politiek militair en eoononrlAeh In Duitache handen blijven In België De tedeJijke levenflmlddelen mjigazijnen van Lokeren Oosl Vlaande ren iiigeridit in le fabriek langis de Durnie zlijn geheeS dtoor brand vernield De voorraden zilJn verbrand de BCha le i ainzleUUJk President Wtlaon herkoicn Men Mint ons uit Amiteidami Ees telegram uit New York meldt President WlUon U herluun Bian ïieri laxxca Beroep van eiodbegliisingen van Pr sgereohten Naar aanleiding van de in September j l door een twintigtal groote handeliliohamen in Nederland ver spreida oironlaire inzake Beroep van eindbeilissingen van Frnigereohten in de oorlogvoerenden landen vernemen wy dat dezer dagen een adres ia gezonden aan den Minister yao Staat Ministor van Binnenlandaohe Zaken tijdeiyk Voorzitter van Baad van Ministers Het adres luidt als volgt geven eerbiedig te kennen Ondergeteekenden allen belanghebbenden bg de Nederlandiehe balidel en scheepvaart over zee dat de nitspraken van de prgsrechters der oorlogvoerende Staten in vele gevallen het rechtsgevoel der Nederlanders niet bevredigen dat volkenreohteiyk de neotrale Staat voor sooveel de reohten zyner onderdanen aangaat zich bö deze nitspraken niet behoeft neer te leggen indien h die in strqd met het rèiht gewezen aoht on mitsdien onafhankejiyk daarvan reohtsherstel voof z ne onderdanen van de vreemde Regeeringen kan vorderen dat van de oorlogvoereude Staten Engeland ïrankrijk ItaliS en Fortqgal met Nederland een algeraieen arbitraga traotaat hebben gesloten zoodat deze Staten verplicht zgn opj vordering der Nederlandsohe Begeering geschillen als hier bedoeld zoo die niet langs diplomatieken weg knnnen worden opg ost te onderwerpen aan de besliaiing ran het Permanente Hof van Arbitrage dat met de andere oorlogvoerende Staten zoodanig algemeene arbitrage tractaat niet is gesloten weshalve te kunnen aanzien voor hetzelfde doel op eene b zondere arbitrageregeling moet worden getroffen dat het dringend noodig moet worden geacht thans reeds de voorbereidingen ter zake te treffeh met name wat aangaat het bijeenbrengen en in anthentieken onaantastbaren vorm vastleggen van het bewgs van alle feiten en reohtspnnten welke voor eene dengdelyke beslissing der bovenbedoelde geschillen van beteekenis zijn dat daartoe noodig zal zgn de instelling van een orgaan met de noodige rechtsbevoegdheden bedeeld en samengesteld nit deskundigen op rechtskundig maritiem en handelsgebied dat m een geregelde procednre op verzoek van belanghebbenden de in aanmerking komende zaken zal onderzoeken en in anthentieken vorm het resultaat van dat onderzoek zal vastleggen op al welke gronden ondergeteekenden zioh richten tot Uwe Excellentie ala tydelgk Voorzitter van den Raad van Ministers met het dringend verzoek dat de Regeering de noodige stappen moge doen en da noodige maatregelen moge nemen Ojpdat de zaken waaromtrent zj de uitspraak van de pr sroohters der oorlogvoerende Staten in strjd met het recht gewezen adit aan arbitrage worden onderworpen en ten spoedigste een voorbereidend orgaan als boven omschreven Vorde in het loven geroepen Hierbij wordt overgelegd een Igst van personen en instellmgen die hanne instemming met bovenstaande verzoek hebb betuigd Het welk doende enz Het adres draagt da handtaakenin gen van 660 personen en firma s over het goheele land verspreidt terwyi nog een aantal ezemglacen ter I onderteekening il omloop zqn Kamerverkiezing Haarlemmermeer De Centrale der liberale kiesvereenigingen in het district Haarlemmermeer beeft naar bat Hbld meldt da heer 8 W da Olerq te Bloeme daal oandidaat gesteld Het bestuur der U K oantralekies rereeniging In het district Haarlemmarmeer haeft gisteren ta Hoofddorp vergaderd Als oandidaat voor de Tweede Kamer in de vaoatnre Van Wiohen werden op de groslUst geplaatst de hoeren J H M Balvers te HiUegom mr J B Bomans te Haarlem A B Miohielsen te Halfweg en F A Moarel te Oudewater Van laatstgenoemde kwam nog bericht dat hy evenals mr V S H Rita te Sloten reeds eerder te kennen had gegeven voot do daflinitieve oandidatunr niet in aanmerking wentoht ta komen Hat centnot bestuur besloot zelf als oandidaat aan ta baveleB mr J B Bomans het volgende rekest tó gisteren verzonden aan zlAxo c n Minister van Ljimïbouw ena ijecft nfct verschuloigden oerijiee Ie Kehnin de VoediingecomlmisBie 18 Dordrecht dat 291 met leedwezen heeft kennis genomen van het telegram van ue hiRifaoesturen van V eonandelaare en exporlftiagers aan Uwe üjxo verzonden dat zij len volle overtuigd la dat Uwe Exc aan deze rubrieKen staats burgeia even goed alsl aan andere uwe volle aan cht zal bli veÉ schenken i at ZIJ het zou betreuren wanneer veehandelaren en exportslagers evenalt zoovele andere vaiCken zouden moeten ten oiidergaan door de gevolgen van den oorlog dat het Mét niemand boter inden lande is toevertrouwd dan aan uwe iMtc om uit gemeld telegram de oprechte bedoeling te lezen dat door de slulllng van de grenzen voor vee en vleee 7h een ontzaggdltjke bres Is gesicholen in 4 grove winsten in die branchee en in dat verband dusfgroole verliezen Worden geleden Reden waarom zij verzoekt om tenzij dringende ooonomische toestanden uwe fcyxcT hierioe zouden verpliohten deiiy uitvoer van veeen vleesoh nog niet toe Ie staan eoii daardoor het publleK nu een profijt te laten trekken vfcn ae lagere prijzen van hèt vleöch waarmede ui ailora lireed dën begin is gemaakt dat zJJ overtnigiiJ ïs dat dtlzia afslag slechte van korten duur zal wezen maar in elk geval tooi een t deiijk profijt z41 zijn datt de g h a e 1 e bevolking ten goale komt Bendj ieoor StaatapenMonneerintp Op de vergadering van het lloofdbetituur van den iiond voor Btaatspenaloimfieringv 8 November te Zwolle gehouden werd de actie geregeld voor den winter en dta a a verkle sin gen Zoowel bIJ aaua m4ng ala bij verwerping van het ontwerp l renb door de Eerste Kamer zal het werkplan van een Bot worden uitgebreid Be l ten werd eventueel door een bekwamen advocaat eene civiele vordering te doen inetellen tegen een tuMoliBnperslodn Art 970 Invaluiileas wetTalma die zich schuldig mngkl aan plichlveninim tegenover aaplraijlrentetrekkeW Door den Bond wordt gepubliceerd een linancleeS Rapport 6at belastingbronnen aangeeft waaruit de gelden voor Staatsponsiionneering kunnen worcien geput welk Happort Is aaimon gesteld door eene Coralnilasie bestaande nit Oe heeren Blink Schijurinsn Peislser Oid en Van Krevelen PanlVrucihlen Onder den titel Ingrijpende rogeeringmtnaatregelenii bespreekt het weekblad In en Uitvoer het verbod van den uitvoer van peulvruchten en van ingemaakte groenten Het blad scbrijft Het b oeft geen betoog dial in beide gevalle fllo op baa der ooreipi onkelijke mtnisteriecle beschikk ngen hunne iür en verkoopprijzen hadden gecalculeerd Üians hunne berekeningen mm falen en zich geplaatst weten voor gevoelige verliezen De betaet is uier verliezen mag geenaBlns ondersichat wordeUi want Blei tJ dan zullen velen voor Unan cieelen ondergang behoed blijven indien de regeering ten laste var ce schatkist ue nadeelige gevolgen in zooverre zal trachten te keeren dat hl voor de opgealagen peulvruchten kn voor de teru ehoud Ingemaakte groenten aml tsiialve zeer hooge prijzen vergoed worden Een dergeji e regeering o nlpulatie echter Zbu beteekenen hel afwentelen op dte gemeeuBohap dfergelódljke varllMen van privaat peroonen c4e veejal ewder ooriogaiwlnalen maakten en aan Wie he verwijt van zekere llchtvaardtgheiu in hunne operatiën niet onthouden kan worden Met belangstelling mag de verdere ontwikkeling vSn het hoogst interessante problaam worden afgewacht waarbij in net oog moet gehouden wflrijen da de nieuwe ingnjpanaê iegcoringwmatttreg l n ook raken de banklnateHlngen w ke groote bedragen in beloeniiig van opj lag ceelen en anteieulns vastjelegten eu MJaonder lijk de zware engugeunetUen in peulvruchlei mogelijK maakten Voor hen die door de regeanng maatregelen getroffen worden w deze laatoto onuatandiglietd ongetwijfeld een liohtpunt rjaar de vertoogen der haute linanco te bevoefgder plaatse weflilchl meer zullen vennogon dan parlicuUere verzoek Arlllen De moraal oie uit dit alle getrokken kan wofi56n en ook moet Is deze dat de tijden voor den handel met den dag etaohter worden en de grootst nJogelijke onfclohllgbeid geboden is daar de comknercieeic uiv zekeriieid zelf ten aanzien van mlnUterleele toazeggingen en beschikkingen vele ondernemingen tot hoogst gewaagde ateïopell De Scheepvaart en öefiortoft Aangehouden goederen De Minister van BnitenUndsobe Zaken brengt ter kennis van belanghebbenden dat in Engeland zyn aangehouden de goederen geladen in de stoomsohepen IM Sarpedon Westerdijk Niauw Amsterdaiji Eibergen Noordam en R jndam Voor den Britschen pr srecuter is een eisch ingesteld tot verbeurdverklaring van die goederen geladen in de S S Noordam alsmede van 8 oaces drieling maohines marked P B Rotterdam geladen in het s b Maar teusdijk EERSl Ë KAHKR Vergadering van Donderdag Nov Geopend te 11 u 36 Voorzitter 3 1 O baron van Voorst lot Voorst i Aan de orde zijn de volgende wet ontwerpeni i Verhooging van de begroeiing jvan InkooLSten en uitgaven van hel ttouwiondw van het Departement vanïjBiiuienl Zaken vopr het dienstjaar 191 diverse onderwerpen Wijziging van d grens tuesctièn c e gesneente Amersfoort en J L i sden Goedkeuring van de overeen konMt van ruiling van domrangrond onder Zwaluwe gealoten met M A Hoevenaar ochtgenooto van E K van Weideren baron Rengers te DenHaag Natuialisatie vtin i Mreiyeg idem van B Jül W Bieawbecji en O II Loeaohke 3 wetBopjiwer pcnj e idem an ƒ Hlrtteh 7 Vrijstelling van siuccesBSerechtvoor de a h6nking van een verzameling voorwerpen van Indische an Chineeaohe kuoMniJverheiai door den heer N Otlemo aan de gemeente Leeuwar1den Bij No 1 zegt do Minister v BInnenlandschf Zaken de heer Gort van der Linden naar aanleiding van een deaoetreHende opmerking in het afd lir gsverslag dbt hel soms lüet te verm jden is dal bij Suppletolre ontwerpen tedkenfl verandering wordt gebracht In de vecorcenlng van het Bouwfonds De Minister verdedigt voorla de vrijze waarop iet aan Ie koopen gebouw voor de Decoratieve afdieeling T H S U gesBhied Bij tweede taxatie bleek dkt deze nog f ISSO hoogeii waal dan de eerste Bij No 4 deelt de Minister van Justitie d heer Ort nwdeoeellng van het algemeen plan dat ten grondslag ligt aan de voordrachten tot naturalisBtieö Ten eerste worden eudNederlanders voorgea ragen ter naturali alie dan die waarbij het Nederlandsoh staalsfbelangi ié betrokken Boo ali betreffende personen in iBilitairen dienst of besteond voor den tab Gienst in Nederland en zijne koloniën en daarvoor ring nd noodige werkkra hlen ten derde die waarbij een algemeen Ned erlandsoh belang i betrokken zooató de aanvoer van grondstoften die dringend nooclg zijn voor de Nederlandaebe Indtoslrie en voor ondernemingen waarin Nederland che werkkrachten arbeiden en die vreemdelingen welke een persoonlijk belang heWjen waaraan ziA eenNederlandheh belang vas noopt Naokit al de op de agenda gSplaatate orJ werpen z h S zijn aangenomen wordt dtei vergadering tot nadere bijeenroeping gesloten TWEEDE KAMER Vergadering van 9 November Grondwetsherziening t i olg Da heer Huganholtz s d verdedigde aan amendement om het tweede lid van Art 80 ta schrappen Da bedoeling biervan is de schorting van kiesrecht voot in dienst zijnde militairen beneden dan rang van officier te doan verv nan De uitsluiting van bat kiasreoht voor diegenen wordt Il een grievend onrecht gevoeld De heer Van Hamel u l verklaarde zioh voor atemplioht e zon deze om de goede en j uiste gedachten dia zij uitdrukt niet willen missen in de Qrondwet Het vrouwenkiesreoht zal In de Grondwet als een nieuws besohavingspariode moeten worden erkend Waarom moeten de vrouwen worden buiten gesloten waar y overal elders mat de mannen satnen werken De heer Kleerekooper s d verklaarde zioh tegen stèmplioht evenzoo de hear Hendels De Voorzitter deed medadee ling van een amendement van da beeron Van Nispon en Benmar om bet vrouwenkiesrecht weder geheel uit Art 8Q te vacwgdsran en oen amendement van de hoeren V n der Voort van Zgp Brummelkantp en Schimmelpenninok om de stemplicht geheel uit Art 80 te doen vervallen Da heer Van N i s p e n r k verdedigde het amendement tot schrapping van het vrouwankiesreoht Volgens spr verlangen slechts weinig vrouwen het bovendien laat men de vrouwen reads genoeg recht wedervaren De vrouwen hebben volgens spr niet te bepalen welke functie zy in de maatschappij hebben te bekleeden Mannen en vrouwen zyn niet gelykwaardig Hij vreesde verwildering van de politiek nadeel an oneenigheid in het gezin Oe heer De Savornin Iiohman o h bestreed enkele passages uit de rede van den heer Van Nispen AU hij ziet hoeveel belang de vrouwen in allerlei zaken stellen dan vraagt hg zioh at waarom zq niet mee mogen verkiezen De vergadering werd daarna verdaagd tot Vrgdag 10 Nov half twaalf Gemengde Berichte Benzineuood De voorraad benzine voor hot gebruik van automobielen en botorbooten ia ons land is op bat oogenblik buitangawoon klein AUeén bedrgven kunnen van het allernood kakelgktte voorzien worden Partiottlieren die voor hun genoegen een auto honden en geen voorraad hebben kunnen thans gaan benzine koopen Wanneer er binnen enkele dagen geen toevoer komt zullen ook de maatachappgen genoodzaakt egn hun bedrgv en stop te zetten Reeds nu wordt door velen met halve bracht gewerkt Men hoopt dat binnen enkele dagen een boot door Engeland zal wotSen doorgelaten maar zekerheid heeft men piet Fabriaksbrand te Tilburg D brand in de woUenstotteirfabri dar firma André van Spaandonok Zn te Tilburg schgnt ontstaan ta zgn doèr het beet loopen der selfaotingmachina Door den groeten voorraad brandbare stoffen lag de geheele fabriek in ruim een uur tgds tegen den grond De naltst de fabriek gelegen viUa van den beer Janssen de Hprion leed ggroote waterschade Ruim 160 werklieden zyn thans werkloos Misdaad in t spel Te Groningen wordt sedert 29 September vermist mej Vf Jansen die oen fietstochtje was gaan maken Alle nasporingen zijn vruchteloos gebleven De commissaris van politie looft nU f 100 nit voor aanw zinsen welketot bet vinden van mej Jansen leiden De speciale aandacht wordt gevestigd op de omgeving van betPaterswoldsche meer en bosch langs den straatweg in welke omgeving op den dag der vermissing hulpgeroep is vernomen door meniobon die daarvan eerst weken later kennis gaven Ernstig ongeluk Men meldt ons tut Heemstede Op het werk van v IJattum A Blankevoort t w het verzwaren van den Zniderzeedgk onder Winkel N H heeft een ernstig ongeluk plaats gehad Door de slapte van den grond vec zakten de rails van een werkspoor waardoor een deel der kipkarren om vielen Sen pntbatu kwam daMcdoot voorovelr te vallen met bet ge lgd de man oogenblikkelgk een IP wt Hg laat een vrouw met veel kiiC deren aobter Spoorloos verdwenen Naar men ons mededeelt i uit d legerpkuts bg Millingen sedert Vrgdag 3 November spoorloos verdwenen dt miiioien sergeant T afkomstig öroningen Ooor kommieasoldilaD te 01knM Mme S i O tweetal milltalran nit SSntphen aangebonden die een puty spek over de grens trachtten ta brangen Zg waran voor dit werkje per rgtriel uit Zutphen gekomen en idisnen dit geregeld te doen Beiden zijn ter beschikking van bun commandant gesteld Van spionnage verdacht Te Dnsseldorp is wegens fabriekssnionnage gearresteerd Corn Dirk Vsrwey een Nederlander die sedert het uitbreken van den oorlog op verlohillende voor het leger werkende iJMrwerken te Hamburg Liibeok en Beörath werkzaam is geweest Men vond ill zgn bezit teekeningen van de bnlggenbouw ouderneraing Flendsr te Bsnratb betreffende te bouwen nieuwe fabrieken welke teekeningen hij zich wedRrechtelijk had toegeëigend N B Ct Eén onpraotisobe bergplaats Een kappersbedieade te IJmuiden had ztjn bespaarde penningen tot een badrag van ruim f 300 in bankbiljetten in een stuk granw papier gewikkdd in zgn kleerenkist opgeborgen B het opruimen der kist werd het papier eoht er zonder dat om het geld gedacht werd achteloos weggeworpen en kwam in den vuilnisbak terecht Eerst eenige dagen later werd het verlies ontdekt en getracht den verloren aohat op de aschbelt op te delven Toevallig wks het geld denselfdea dag door een paar spelende kinderala tnsschen eene steenglooiing waar het vermoedalgk heen jjowaatd was teruggevonden en den aigntaar terngbetorgd Deza geeft thans de voorkeur aan de R kspostspaarbank voor de belegging znner fondsen Hld iCenniSgevilig INRICHTINGEN welke Gevaar Scbada of Hinder kunnen veroorzaken BDBÖEMEjESTEK W WBTftOUDEIR8 yan GOUDA Odct op art 8 tweede lid der Hinderwet Brengen ter algemeene kennis datm huiuio vergadering van 7 NovediJber ISltft de besüsaing op het ver zoek van 8 W Wulffraat te Gouda d d 22 Septomlber 19116 om vetgun niag tot oprichting eefter werkplaata M vervaardiging yaw atodeo en tdaarin plaatsen van een electromotor van 3 P K voor het drijven vanverltebillende werktuigen In hst perceel gedegen aan de Raam No 18ft alhier kadastraal bekend gemeente Gouda Seotia D no 2801 bij eenmet redenen omkleed besluit i verdaagd Cfouda 10 November 1916 Burgemeester en Wethoudersvoornoemd R L MARTENS De Secretaris J V HEUSDE Rijst Gort en Havemont De BURGEMEESTER van GOUDA Gelet op de circulaire van den Minister van Landbouw ew d d 8 November 1916 no 94608 afdeoliqg Handel Brengt ter algeirtewe kennia dat zonder verkregen schriftelijke toeetenining van voornoemden Minister RageeringBWW gort en havertnont niet and sra mag worden gebruifet Jan tot mensehelljk voedsel dal overtreding van uJ I bepaal Ingevolge artikel 11 der Eii tribuliewet1916 wordt gestraft met heohtenis van ten hoogiste zes maanden of g élcïooete van ten hoogsteIfiOOO Gouda 10 November 1916 De BurgeSneoater van Gomta a L MTAiim NS Nieuwe Abonné s a 4aaa ooHraat lliatfaa riaaallika waaaohaa ta antvaagaa featalaa itaop Iwt aboMamaat tol aü aaal 65 oEirrs atparsiwMi 10 CENTS Da MUl feaii gaaohiadaa Iwt Twarfct SI la SeiHla of bH Stadsnieuws GOUDA 10 Nov 1916 Aanbieding verkoop grond aan do Nieuwe Vaart B en W schrijven d d 7 Nov aan dan Raad De heer R U JongenbnrgerJ een der eigenaren van het perceel Sectie 6 No U56 groot 7148 c A land en water zijnde het nog onverkochte gedeelte van bet door ben van de bouwvereentging Volksbelang overgenomen land aan do Nieuwe Vaart heeft op 8 dezer ook uniuons zijn modeeigenanr onzen Voorzitter telefonisob medegedeeld dat zy in de gêlwenheid waren dut perceel te vorkoojpen voor denzelfden prijs per vierkante Meter als voor het aan den heer Van den End verkochte gedeelte is besteed namelijk o u g e v e e r ƒ 1 25 en nu eerst de gemeente in de gelegenheid wilden stellen het land voor dien prijs te koopen Voor het gebeele terrein is door beide heeren bétanld aan Volksbelang ƒ 8000 en aan den toenmaligen huiirder eene schadevergoeding van ƒ 300 met inbegrip van de kosten van overdracht en van hun aandeel in de kosten van wegenaanleg ± ƒ 550 heeft hot geheele terrein hun ongeveer drie jaren geleden dus gekost iats meer dan 9000 Het aan den heer van den End voor f 7500 verkochte perceel is groot 5680 M2 de verkoop is derhalve geschied voo 1 32 per M2 Tegen dien maatstaf zou de gemeente voor hot overblijvende moeten betalen ƒ 9435 36 en zouden dus de eigenaren voor het geheel ohtvangeu ongeveer ƒ 17 000 en voor een dusdanig kort bezit een naar het ons bescheidenlük voorkomt eenigszins overdreyen winst maken Wy kunnen TJ Raad het aanbod overbrengende dan ook niet adviseeiea daarop in te gaan Wel vinden wy vrijheid U het voorstel te doen voor het meergenoemde perceel te bieden eene koopsom van 4500 hetgeen berekend per M2 ongeveer overeenkomt met de prijzen voor bouwterrein bij de Krjigerlain door de gemeente besteed Op de baden gehopden vr e najaarspaardenmarkt waren bngeveer 350 paarden aan de Ign In jonge paarden v ig handel over t geheel toch stil Besteed werd voor l j jarige 1 400 f 600 2 jarige f 500 f 700 werkpaarden f 400 f 600 hitten 1 160 Vt40O veulens f 200 f 300 Versoh zeovisch Daar de trawlers eerst op Maandag U weder nit IJmuiden ter vischvangst Zjjn uitgevaren zal de aanvoer van versohe zeavisob in de eerste weken nog niet geregeld kunnen plaats hebben Ds aangevoerde hoeveelheden zullen oo goed mogelgk ovac da varschillendrOemeenten iiilar aveniedif eid iharar bestellingen worden verkoeld Qaro okte Sobelviscb Da gedane bestellingen voor deze Viaohsoort zullen voorioopig nietkunnaa worden uitgevoerd Leelijke val Hedenmiddag id op do Markt een leerling B van de ambachtelaohooi gevallen over een touw At wegens de Paardenojarkl aan palen was verbondten De 3ngen to daarbij zoo leelijk terecht gekomen dat hij zijn been brak Door d politie werd hij opgenomen en in het Bureau gebracht van waar hij per brancard van de Vereoniging lot Verleetóng van Eerste llulp naar zijn woonplaats achter oe Vlohmorkt werd overgebracht Nadat den Jongen ten polltiebureele de eerste hulp was verleenff wercJ hlJ later onder behandeling gesteld van dr Rup Hieuwerkepk a d IJ el Met ingang van 1 Januari a s istot seerataris dezer gemeente met algemeene stemmen benoemd de heer W V Ci pellen thans als mbtenaarwerkzaam MARKTBEtttOHIEK OroentenveiUng CoBp TtriniersveréeniKJnK Oouda en Omstreken te Oouda Veiling van 10 Nov 1916 Andijvie per 100 st f 0 40 11 35 Kropaia per lOU st f 175 Spinazie pei nBnoi 60 ot Selderij per 10 boa 17 ct Petersehe per lU boi 7 14 cl Knoiafll fcri per bga 13 ot Prei per 10 bos 11 30 cl Ohalolten per lOirponol f2 70 Uien per MM pond f2 50 f5 8D Kroten per 10 bo 10 15 LKroten pOf 100 foaS 13 f 6 Knolrapon per IpO pond f 1 f 1 40 Wortelen per IQO boa 11 75 f 5 80 Wortelen per U pond f2 80 fa Bloanfeool la aoort per stuk 10 aO ct Bloemkool 2e Soort per stuk 3 8 et Roode kool 2 7 ct Witte kool iYt TA 01 Savooiekool 3 Gy ot Groene kopl 1 4 Set Kapper kool 1 ct B ere kool 15 cl Spruitjw per 100 porto f6 112 Sprultjrt per zak Ï 70 H fflena per 10 bo i 12 16 ct Tomaten I per M pBod f 17 50 Tomaten II por 100 pond 16 25 Ap pelen per pond 2 i ct Blauwe Druiven per pond 10 22 cent J lllJ i XU J JJ iJ J llf l i JI 4iM Laatste Berichten Aan het WettelQk Front LONDEN 9 Nov Ofêoieel Ten Zuiden van d Anore ha a artilleri bedrijvigheid Wy bebben de vgandeIgke zone ten i Oosten van de Risgina loiipgraaf bei ohoten De bewaring van den vgand is onjuist dat hg op 5 November de Ëngelschen in een eerste ranga slag zou hebben verslagen De feiten zijn reads vermeld in het ï gelsch commnniqué van dian dig De Engelsche aanvallfin waren plaatselijk en wedden slechts met weinig bataillons uitgevoerd Z hadden ten doel op drie punten senige voornitgeschoven loopgraven te nemen teneihde de Edgelsche frontlinie te versterken De meeste van deze loopgraven werden trouwens genomao an de verliezen der Engelschon waran evenredig aan den omvang der Opacaties en de kleine troepenmacht die daarbij batrokken was Aan h t OittUm Front PETROöRAD 9 Nov Part Da gevechten op het Znid Westeiyk front der Rnssen nemen meer en meer het karakter aan van een loopgravenoorlog Het Russische iront is aanmerkelnk verlengd ten Zuiden van Dorna Waltra waar Rnssisohe troepen de Roemeensche vervangen hebben over eene linie ter leugta van 120 K M waardoor zg het Roemeensche leger m de gdegsnheid hébben gesteld Str dkracnten te oonoantreeren naar bijzonder bedreigde punten zooals de streken bij Kronstadt en Hermannstadt Aldaar schijnen de Duitscbers het offensief te willen hervatten terwnl de Roemeniers activiteit ontwikkelen op hun uitersten linkervleugel in de streek van Jiul alwaar hun succes eene ernstige bedreiging vormt voor het le er van iCalkenhayn De militaire toestand die onbeslist en ingewikkeld is doet vermoeden dat de a s winterveldtooht zeer actief iaal Aan het RoemeenKht Front liOiNDEN 9 Nov Part Volgens verschillende berichten uit Boekarest bieden de RoamenJöra hevigen weerstand aan het leger Afl Sterke troop6iiafdeelii geOj Bttii v materieel worden doo n a ing6 voerd naar de overgangai vaa het Bslkgebergte waaryanii Oo yimeapa de belaaigrijkste si naar den Bellus pa Herhaaldriijki weTdja t gfoaanvallei gedaau en de Duit acherS zwaren verliezen toegebracht Den len NovamToer vwloreni ideie 20O0 man aan g vang on on 1000 man aan gcBneuveldem Daar zSj evenwel In de ovennacht zijnj wat zware artillerie betreft U de strijd tegen henzeer mwelll j Op het Zuidelijk front is cte toefltand onveranderd Aldaar trekken de RoemenlBrs In geregelde orde terug KrQggverrlchtfaigen ter Zee Een Reuter telegranf nit Landen d d 9 November meldt dat de Eiigelsohe s s Suffolk Coast Theldraüe en Surmiside Ih den grond zijn geboord CHRISTIANIA 9 October Het ministerie van buitenlandsche zaken deelt mede dat het stoomschip Tulang op 7 November voor Kaap lio Havre door een Dnitsobe onderzeeë in den grond werd geboord Een boot met den kapitein en drie matrozen is te Havre aangekomen De stuurman machinist kok en twea stokers worden nog vermist De Scheepvaart en de Oorlog Uit ehristlanift wordt aan de Vos flische Zeilung gemeld Naar aanleiding van hel opbrengei VBItdeNoorachc stoomboot Atlefar besloten de recderijen van Norden flbldbCe voorioopig alle Schepen die voor Engeland bestemd atijn zonder la iiing te ialen varen Door dezen maatregel wordt de uitvoer van vtsohcoüB erven vfin Stavanger naar Engeland voor hei grootste deel belet Presidentsverkiezing LONDEN 9 November Aan de bladen wordt nit New York geseind Het scbgnt zeker dat Wilson gekozen is Er knnnen aobter nog eenige dagen verloopan aar de officieele telling ten einde is gebracht Daar een stembus defect wat zgn te Los Angelos tweeduizend stemmen overgebracht van Hngbos op Wilson waardoor deze in Calif rni9 aan meerderheid kreeg van 345iteinmen De Boston Travelles een bladdat Hughes steunt erkent dat Wilson gekozen is HbL Wilson gekozou i LONDEN 9 November Do Engd soltk bladao bavattan talegramman uit New Yoilt waarin gemeld wordt dat het thans zeker sohynt dat W i 1 s o n gekozen is Alvorens de offioleale tailing bekend zal aQn kannen nog wel aeniga dagen verloopen De geallieerden en Polen Naar uit Parijs gemeld Wordt zullen de mogendheden van het viervondig verbond protesteeren tegen de proolamatie van Polen tot koninkrük en het manifest van Grootvorst Nicolaas voor moreel verplichtend verklaren Aldus zal Briand zich uitlaten in do a s Kamerzitting Ontsporing Man seint ons nit Meppel Hedenmorgen omstreeks 11 uur ontspoorde de locomotief van den goederentrein naar Dedemsvaart Hierdoor hadden de trainen naar en van bet Noordan b na aan uur vertraging Men seint ons uit Hoek van Holland De loodsboot rapporteert dat da bom Sob 18 voor den Waterweg li met belangrijke schade door een mgnontploffing veroorzaakt Men meldt ons van bevoegde zyda dat de geringe aanvoer van steenkolen uit bet buitenland gedurende de laatste weken zioh ook bg de spoorwegen doet gevoelen Wanneer hierin binnenkort geen verandering ten goede valt aan ta wgzen is het waarschgnlijk te achten dat tot beperking van den spoorwegdienst zal moetati worden overgegaan TWEEDE KAMER Vergadering van Vrijoae 10 Nov Geojjend te 11 u 37 Vooipsitler mr II Goeman Borgesius Grondwetaiherzieningl Aan de orde l de voortzetting der beraad gingen over t wetsontwerp tot t in overweging netnen van voorstellen van verandering In de hodfdstukken II III en IV der Grondwet en wel over art 80 en de daarop ingediende aoMmmenlen De heer de Bavornin Loh m a n o h zet zijn gSstorirlddBg aigebrokan rede voort Do heer Trèelustra vroeg of hel artikel meervoudig tkietreoht zoU toelaten Spr aOht het inlet twijtelaohlig of het grondwetsartik l laat zulks toe Wil de heer pfttëJWr Mefln Veranderiiig bren dan zal hij een amiendement moeten Indienen I Spr Verklaart zich t gen hel amen idanientTE IMra om den leef tijdligrens Ie verlagen lot 21 jaar Op dlemleef tijd betoogt Spr kan men over het politieke loven n g geen voldoende corded vellen Hij Is voor hel i endement der Oooiiüise ie van Rapporteur Het heelt pracliskïhe bezwar ïni wkent s pr maar legen t principe zagt dit niets Hetzolfdo geldt voor t amen deraeötHenkemang betreflende de uttaïuiting van wanbetalers der belaoting Vervolgane bestrijut spr enkele bezwaren van den beer Mendels tegen de stemplicht geujl Stemplicht acht sipr een zaait van groot algemeen belang Het ia in overeenstemming met de heginsielea onzer bestaande wetgeving Den demncrafeni cSent duidellji gemaakt te worden dat aj een functie uitoefenen in t publiek belang Spr waal vuor faciillatief fltalling met t oog op vrouwenkieereoht La ter he t hij gedacht dat men ieder die zich niet ala kieizer liet siohrappen gerust de tenilpHehl kan opleggen Spr hoopt dat men het ainende mentMendels niet zal aannemen De heer Van BerO toijn r k Spreekt eveneens over den stemplicht naar aaiadaln van de amendMienlen Schaper en Beumer Mendedsi Spr verklaart zioh dan tegen de amondenjentenSnoeck Henkenwtns In alle klassen vindt men gebrek aan gemeenSohapsigwoel Ton aHotte merkt épr op dat de uitsluiting van mindere militairen met voldoende door den Minister wordt ulleengeaet Hij vraagt hierover inr lichtingenDe heer L Q e f f r k zet uiteefn dat bel amendenneat Heeftlsi befrrtfemde hel vroitwenkieSrechl verwarring moet brengen De Relgeering moet het afwijlzen Zou het artikel met de wijziging van den heer Heeree woroen aangenmnen dan zou het voor veraohlllende leden aan iWze zijde niet acceptabel zijn zegt Hpr Spr komt dan tot Om empllcht en bespreekt dte bezwaren van dton heer MendeW Uitvoerig zet ripr uiteen dat dieoB opvatting dW er geen veraöhil bestaat tusaehon publiek en privaat recht niet opgaat Betreffende het amendementSchaper merkt sp r op dat teutilloht ligt In êei lijn van t ontwerp De zitting duurt voort StoomvaartlQnen Rott Lloyd Madan 8 November te Batavia Soerakarta 10 Nov te Rotterdam Ug Nederland Radja van Naw York naar Jav orr 8 Nov te Batavia Java thuitr pass 7 Nov Parim Kangean uitr 9 Nov s middags op 56 38 N B en 6 23 O L Alles wel Tr AJisi A In 1 u i t ï e h 1 a r i dk iiaatf gééii ham wèl haad V i ii fcuiikier Mxn dba Kurtürstcu iaiibii te L eriiiu kwamï deoor dfflgen up 1 4j e io gü iichte de fa imÜietatel lilt zeer twd onOier U eohoaiwhle aun vletsaojj iiiouwe g iurie te veiieeiieri iJiKJi tju op ufii oigeajachttericui gtófhoten huoö Vau anuiiiunitie en proviamJ voorzi en b at hljj zicR naar rijn jaohlgeibied In de na oijhei d vöii Berlijn Het iachtgeluk wo i hem guiiwiig Vüor dea loop van a geweer Kwiani © eii velte haatf die onLt i zijn welgeadkt aohot zija niet a oer heel jung ieveni ve ioor NauwelijKb had de jager roet ssijn buit de etiaten van het kleine stadie betreden of ole goinéentediendier kwaim mietdireigeado blikken op hem af en vroeg hem waar hij heen wilde miet den Ixixiw De bankier verklaarde dat hij deaeu haarf op ziin eig n iachttorrein geechoten luaid en h iü nu ook voor eigen gebruik wdlde nneeiMöneiii maar Berlijn Dat kan niet get eureni beeliete do geweldige Allo geschoten wüd dat hier wordt ingevoerdl umei valgenö verorcJening aan den poelier hier ter atede worden verkocht Uen jager bletf niela andem over dan zich naar den poelier te b€ ven en hem den haad aan te Ueidea Bei e verktaard e zieh omniddeilijk beread den hans tegen den van overheddieweg © bepaalden prijs van twee mark vi itt te koopen Goed zed êa jager Maar ik koop hem oiianicjdeiiijk weer terujg omdat ik he te Berlijn wil opeten Zooalj ge wilt antwoordde die ptjeiler Maar güj moet er izesi Mark voor betalem De agent die er nog bij atond bevestigde dat de koopnvan het recht bad voo zi onko0teni en alal winM drie en een halveo mark per haa te berekenen De bankier moeet due den mttn zes Mark betalen Met een zucht van verliohüng wild hij zich in het lokaaltje naar Berlijn aetten tucn een kraK htige hand hem aan zijn ja weer uit d n wagen trok terwijl do trein weigreed De isian nnet de roode pet öchreeuwde hem toe Waar wilt gij met dien haaa h en Wanhopig vertelde èe jager nu alle lytgevallen van het in bezit nwnen vnn den hfliftis Onver toophaar kalm vciklaanle eohter de stationatohef dat liij bevel gekregen had er op te letten dat geen wild ultigevoert werd Slechts do lever moch t de eigenaar meen © mien naar Berlijn den haas zed moest hy ter plaatate opeten Toen nai alachtoffer van deze geschiedenis weer tot zich zelf g ikoiten wfttii telegraleerde hij uit het hotel van het ötadje aan zijne vrouw dat zaj heirt hier buiten moeet komen opzoeken Bbld Is nul een aantal De Btedelgke overheid van de kleine DeenBohe stad Bingkobing kreeg dezer dagen een buitengewoon moeilijk probleem ter oplossing In de politieverordening van de niaats bevindt zich n l de paragraaf Hat een aantal restaurants nog na elf nur geopend moet zijn bet was eohter den geheelonthouders van de stad gelukt een verordening te doen invoeren volgens welke alle restaurants op het genoemde nnr gesloten moesten worden De burgemeester beriep zich op de paragraaf die eischte dat een aantal geopend bleet De nnohterheidsvrienden probeerde een achterdeurtje open te sluiten enmaakten de spitsvondige opmerking dal nul pok een aantal was Het atadsbeatuur bleef tenslotte niets anders over dan zich met verzoek om uitspraak tot een bekend mathematicus te Éopenhagen te wenden Deze heeft beslist dat nul evenmin een aantal was i noemen als een en dat men pas bg twee daarvan kon spreken Telegrafisch Weerbericht van bet Koninkl k Meteriologisob Instituut te DE BILDT Hoogste baromoterstand f69 7 te Maastncbt Laagste barometerstand 766 0 te Haparanda Verwachting tot den volgenden dag Zwakke tot matti e zuidelpe tot weatelpe wind Nevelig tot halt bewolkt aanvankel k weinig o geen regen kans op nachtvorst vooral in het oosten Zeilde temperatuur