Goudsche Courant, vrijdag 10 november 1916

No IJ 30 0 131j BORSTPLAAT VRUCHTBN BORSTPLAATJBS Or en Melige SUIKBRBBESTJB8 alles slechts 45 et p pond 9 et p ons D nummer laden Dienstaanbiedingeo hebben in de Gou sclie Courant f ml êmeee Éfll D I TcrlentKn kosten sitekb bJ TOoraltbclaUBg f 0 35 voor elke regel initend aan hetBuieas Voor de avonduren en meerdere beschikbare jlren van den dag Eerste Blad gezocht 9 Brieven onder no 291B bnreaa Ooudsohe Coarant Markt 31 efl IVlO09 fyila Herinnerinflen m la4n kkon van Mr M W ÏF TREUft Onder bovenstauden ÜtA ia van de hand TOE den mid minister ftdab bü de firma s Tjeenk Wjlink te Haarlem en Scfaeltema en Holkema ie AmBterdain een boek verschfr nm dat tt tt dere aaadl ht véidient De ud minlst treeft ia dit werk t n indrukken en h maermgen Jweer zoi ids hU die ï In d K6n oorlogstijd In hoofdI hij xï ih daarby op economisch pretklfati 1 handhAvinlr van niteit en onze neutraliteit de Ibetrfltffenile de leTcnmiddeleni lettlginjÉ van den nood geld den totti g8t jd twt op xiu houden der 1fedT jv lr den oorlogato 8taad en de gchat t f j De geleeïde schrijver droeg z n w k op aan onze Koningin van wie de oudminift ter zegt Haar in d e moeil ke dagen te habben leeren kennM bis een Moeder des Vadeiiftnds In zun toelichting daarvan schreef hij MVooral in de eerste maanden van dett oorlogst hftd ik het gc te voorrecht de waakz tnhaid n de XorgKaamheid van H M d Koningin voor het Nederïandsche volk van nabjj te kunnen waarnemen en daatdpor hoog te waanteeren In de Inleiding ze t de schrijver Toen de oorlog op eens in geheel Ëaropa het economisch leven ontwrichtte hebben de bevolkingen der oorlogvoerende landen met vooraf voor onmogelijk gehouden inschikkelykheid in het onvermijdelijke berust en zich ongeloofl k spoedig zoo goed en zoo kwaad als het ging aan den oorlogstoestand aangepast In de neutrale staten ug het niet anders al was daar de inschikkel kheid niet altyd even groot Het onvermüdelöke dat bö de berolkingen den geest van onderwerping aan en berusting in het noodlot aankweekte scherpte btj de verantwoordelijke bestuurders den geest der doortastendheid Zoo ontstonden mder veel wikken en wegen byna steeds zonder voorafgaand plan allerlei economische regelingen die meer aan den drang der omstandigheden dan aan het vernuft van den eenen of anderen staatsman finaodfir of koopman haar ontstaan danken Die hohe Fluth ist s die du sdiwen SchiffVom Strande hebt Openljare Verkooping te Gouda in één Eitting op Donderdag 23 November 1916 des morgens 11 uren in het café Vredebest aan de Wijdstraat ten overstaan van den te Haastrecht gevestigden NOTARIS KOEMAN II soUedemenbtfen oelen Kasten IdetHen TheeU tDhuneublemen tDhuneublemenpdueh BoekeninsoBbcsla matrassen SOaapkaraemieube len enz enJ es spotgoedkoop Rngbekleedb Leerttoclen vanaffT7 60 Stglkast 120 Stflltalel 9 60 Splecels 6 60 f 7 60 enz imnUTW hmtabaiiyiiScIdi kidt Rotterdam met schuur erf en een perceel tuinland aan de Platteweg nabij G oada wijk H no 36 te Reeawgk groot 36 aren 63 centlaren Dagelijks te bezichtigen Nadere inlichtingen geeft Notaris Koeman voornoemd 26 m Midstéi Nieuwe Kaasprijzen INGAANDE 15 OCTOBER 1916 Tor drukkerq A BRINKMAN ZOON Markt 31 Gouda VERKRUOBAAR Nieuwe Tabellen voor de Prijzen van Kaas met aftrek van 40 o voor het binnenland Krachtens Ministerieel Besluit ingaande 13 Aug 1916 25 PRUS 10 CENT liiiinllTiRKlilgp lliEUIilitliL DIT HBT itkOAXtn Vi H RA ËNSWAAY ZONEN aOBIirCBBM Deze THEEËN wordea afgeleverd in verzegelde pujes van vyf ttim m em half en een Sed mi met vermelding van Nommer en Prjs voorzien van Bovenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zioh tot de uitvoering van geëerde orders aanbevelend J C BIJL voorheen J BREEBAART La FirmaC SMITS Schoenhandel Kleiweg 48 Gouda Buiten de Stadspoorten Naar het Dnitech van OIjAiRiA VIBBIG Bewerkt door I P WEÉSSJöLiNK VAN BOSSÜM miet aiutorisatie van de atsiirytoter tlNaldmik verboden 20 Het was op dien avond van den dag waarop Paul met Mister Brpwn ia de herberg had geseten Hi had d vreemdeling nog oen eindlweege naar huia veripe eld nüMter Brown had levendig gebroken n eiae eli k iö arm in dim van dien joagen man gelegd Langaaam waö Paulidlaama naar huis geLtrev ield met de handen ia de broekzakken zacht n deuntje fluitend Het in henïer gehulde veld hetwelk zich eenzaami uilstrefctö in verlaten oneindigheidi deze grauwe uitgestrektheid waarin najaartfnevelen tüa spoken dKvaalden had voor tiei Teia jclhdEer ndetó treurigö en verechrikkeodö Een gelukteig lachje hetwelk zijn allfldoagdch geiaat veredelde lag op Panrö trïklwn leta 8 ontwakend zBlfbewuBtoüö hetwelk knaap tot nJan maakt kwanüover heto Was het löogeliik dW dpflWioone Ethel hm Hef had Ja haarvader had het hem zoo patf eMIgd Abonneert U op £ t blad BET ADRES VdOB IEDEREEN W STUMSfc HAA STRE CHT MAGAZIJN VAN Uzerwaren Keukenge Kigwielen en onderdpelen J L andbonwgereedscbap en Werictuig en Eenvertrouwdadres voor het maken en stoffeeren van MEUBELEN is by N HESSING Peperstraat 24 Gouda Biliyke prijzen prima materiaal Reparatie aan alle meubelen 14 A aBÏTË A 13 November Gebouw Bouw en W P nlngtoezioht 2 uur Vergai Ondèr8taul Uo iilml le Betwia Twiockn wqsnscell nMiidMlIiic ta mosen mtwmf TwgadwlngHi taamitm TenDakelIj In s om ihw sa ta HEERENIII 0 sukkel toch niet langer met een bot scheermes In epkele seconden maakt u het zelf aanhoudend met een Suc cesApparaat vlgmsoherp Ook voor Chirurgische instrumenten Prnsfl riO n b f 1 6B Firma A QUANT Kleiweg ElieatiiMhe Drukkeii A BBINKUAN ZOON Waarom aEijn er geen Distributie Boierletteps f Omdat de Regeering weet dat Markt 55 GOUDA C JAMIN s BOTERLETTERS M goedkoop m lekker un KRUIDNOOTJBS 35 et per pond et per 901 PEPERNOTEN 25 et per pond 5 et per j iu Botepletteps en Spoopbanket 60 ot pep pond Kleine en dikke SpeCOlailS 30 cL per pond 6 et per ons Luxe kistjes Vriichten Bor8tplaa e8 68 ot pep uk n n W4I r PRIM WITTE SUIKER 27 ota tH De Drukkerij A Bripim li hm MARKT 31 I ïÖUI A f Zeer mpi feteÜttfl ten n li kasten Tl pen Veerei is UITSTEKEND INGtE ICHT j voor het drukken vaji Periodieke Uitgaven BROCHURES CATALOGI PRIJSCOURANTEN Kan elk werk in zijn geheel in proef geven Singer Dit ééne woord zegt alles wanneer er sprake is van ITaümacMnes want NGER Naannachines zijn een EersteKlas Fabrikaat dat zich reeds meer dan n halve eeuw voor alle buishoudeiyk en industrieel werk met roem gehandhaafd heeft SIN EB NAAIMCmNES kunt U krUgen in al onze winkels BOEKHOUDEN Ondor leiding van J HAOEKS apconntant en Hoofdredacteur van Handelsstudie S J AUESZ loeraar M O en H J BSKKBRINO Jb accountant en oudleeraar eener H B S vardon door het liireao lol PiiÉil m Mosehappijk ta Keizersgracht 153 en Lelietraobt 30 Amsterdam 62 Opgericht 1879 georganiseerd verschillende Schriftelijke Cwrsussen in het Boekhouden DIE MM AAW UITHANGBOED Leergangen voor beginners eenigsains gevorderden en meergevorderden Speciale cursussen voor de praktik diploma s en voor de acto M O Eveneens populaire cnrsns voor cakenmensohen Normaal lesgeld f 5 per kwartaal Hnelle opleiding Uitstekende resultaten Zoo slaagdo dezer dagen voor de Middelbare acte de nanwelgks 17 jarige P 8ISBESMA uit Sneok die voor het eerst examen deed en die geen andore leiding had gehad dan onzen cnrsns Is het wonder dal onze schriftelijke leergangen op dergeiyke w s populair worden en dat steeds meerdere oandidaten voor de praotflk diploma s of voor de act M O onze schriftelijke cursussen zelfs reiereeren boven mondelinge lessen I Belangstellenden vragen ons gratis prospeotus aan Zg verbinden zich hierdoor tot niets SINGER Maatsehappij Dep6ts lom 40 QOUBA Elelweg 5 Muil loÉUijlui Fabrieken pesiiil leVoierfeer JFOEBIOHT irM Voedert iw Fm met de mttvèri muryte LIJNZAADROEREIV merk STER en W L 28 en SOYABOONEMKOEKEN merit W L dverleert in dit Blad Uitiimótende door hoog eiwit en vetgehalte en gtoota voedingswaarde E r IHpl ma farifê ISOO Segen OouOett MedaUleê 55e Jaargang Zaterdag H November lOlO fiOVDSCHË GOIIMIVT 3sT © va w s skl é cL v artoKLtieToleudp voor Q o ulcLsu © ara Oaao strelceaa Verschijnt dagelijks Aéé behalve Zon en Feestdagen PRU DER ADVERTENTIËN Van 1 5 gewone regels met bewysnummer f O B Elke regel meer 0 10 B drie achtereenvolgende plaatsingen worden de e te ren twee berekend Dienstaanbiedingen per plaatsing vftn 1 5 regels f 0 36 by vooruitbetaling elke regel meer 6 ets Reclames f 0 25 per regel Groote letters en randen naar plaatsruimte PRIJS VAN HE r ABONNKMENT ir kwartaal f 1 2 iem franco per post M J ii Geülustfterd Zondagsblad em franco per poat Telefoon luterc 82 Abonnementen worden dagelijks aangraoqien aan bns Bureaa Markt 31 b onz Agenten ifen Bof tjchand en de Postkantorfin Teletocp Intero 82 üitgeverB A BBEffKiLMr EN ZOON De tDestan hebW sieh in den oorlogstgd ontfilftold zond r zieb te storoiaan hetgeen e onomistenfcan de studeercelof uit het practiach leveM ervan voorspeldhebben Opmerkel klwas het Uoe het publiek in zün toestand Hran opgewondenheid en van vrees voor hetgeen over het land zou kunnen beschoren wordmi ophet ingrijpen der Regeering roageelfll Terwyl in normale t den bijna Ike inmenging van overheidswege in het ecbn nusch leven tegenjun zoo geen weerstand we a j breede kringen der bevolking werd nu deiregeeringsinmenging algemeen als een Wddaad begroet Er was haast nog meer krïjicht noodig om tegenstand te bieden aan aen aandrang tot verder ingrijpen dan strikt noodzakelijk en derhalve passend en toelèatbaar was ó n voor het voorbereide doorvoeren en in toepassing brengen v de maatregelen welke genomen moesten warden Personen en lichamen die m normate omstandigheden de overtuiging hadden gtoEdfesterd en zeker herhaaldelyk ten beste hadden gegeven dat de staat zich met handd ilen bedmf niet heeft af te geien en td dit gebied verknoeit al wat hjj aanraal kwamen als om strijd vragen dat toch zoiji worden ingegrepen ea bezwoeren de Regeering dat er allerlei onheilen waren e duchten als met baar maatregelen niet verder gmg dan zii deed Die aasdrfuig kwam met alleut van den kleinen mftn en van den middenstander Kamers van Koophandel groothandelaren en grootindustneeten sloten zich daarbjlj aan In de kabinetten v verschillende mimsters met name in di van den t jdelijken vootftitter van den Ministerraad en van den Minister van Landbouw Kuverh en Handel xün in Augustus 1914 persoden om regeeringsmmenging komen vragen die het van zichzetven vroeger onmogelijk zouden hebben geacht dat zy ooit zulk een stap zouden doen en zijn gesprekken gevoerd die in normale tyilen hen die ze toerden de haren zouden hebben doen te berge rijzen Maar gelukig waren er onder die mannen uit de zakenwereld ook personen die het hoofd koel wisten te houden en die door hun raad en bijstand de Regeering in die moeiigke dagen krachtig hebben gesteund en aan het land onschatbare diensten hebb i bewezen Heeft het destyda de overheid aan den eenen kant niet ontbroken aan zenuwachtige adviezen van oyerspannen gemoeder n aan den anderen k nt heeft zü het groote voorrecht gehad te kunnen steunen op ervaren lieden nit de fmancieele wereld zoowel als uit de kringen van den grootbaqdel en het gn ot bedriji wier voorlichting et medewerking voor haar van onschatbare beteekenis was Daarnaast hebben de leiders van de verschillende schakeeringen in de arbeidersbeweging zich beyverd verstoringen van rust en orde te verhoeden en hebben deze vertrouwensmannen van de arbeidersbevolking üadh en individualistisch element in onze volkshuishouding in dien zin gewitjsiigd dat het eerste ten koste van het laatste werd versterkt Voor een klein deel is hierin voor ons land een verhaasting te zien van de ontwikkeling welke de beseha de volken sedert een kleine halve oeuw bezig zijn door te ma ken Voor zoo ver dit het geval is zullen de regelingen voor den oorlogstijd met meer of minder w zigingen naar alle waarscfayniykheid ook na den vrede in stand blijven Voor een tweetal daarvan staat dit nu reeds vast De noodregelingen op het gebied der arbeidersbemiddeling en der werkloosheidsverzekering zgn reeds m blijvende ordeningen overgegaan Enkele noodwetten op ander gebied zullen vermoedelijk eveneens tot blijvende wettelijke maatregeleiv leiden hoewel het onwaarschijnl k is dat de gelgkenis tusscheln de bli ivende voorziening en de noodregellng daar zoo groot zal zijn als in zooeven bedoelde gevallen Zoo zal de Beurswet wel met worden opgeheven zonder dat een regeling van veel minder diep ingrijpend Regeeringstoezicht op de effectenbeurs er voor in de plaats treedt Ook op andere punten zal de groote vrijheidsbeperking gedurende den oorlogstoestand wel met plaats maken voor volledig vryheidsherstel maar voor eene gematigde vryheidsbegrenzing Grootendeels echter heeft de Europeesche oorlog niet ontwikketingstendenzen versterkt maar het economisch leven tot toestanden uit het verleden teruggevoerd die die waarlijk met m de lijn van den maatschappel jken voortuitgang liggen maar de bij de maatregelen wdkainuer in het bijzonder de arbeidende UMlwe raakten de Regeering krachti bfjva ai Aan het werk is door den sohi ver een nabetrachting toegevoegd waaraan wij het volgende ontleenen Dat na den oorlog op economisch gebied alles we worden zal zooala het daarvóór was gelMft wel niemand Een zóó geweldige gebeurtenis als over Europa is gekomen laat haar sporen op elk gebied na De nog steeds woedende kryg kaïti met maar al te veel recht van zichzelf ge1 ig ap Es kfnn die S ur v b meinen 1 Ërdentagen Nicht in Ae Hiett ifttéïehnl In het groot zal het do dfn n aanzien van de veiJiouding der vo Ji van Europa op bescheidener schaal Is h 1 niet anders wezen met de toestanden die in neutraal gebleven landen werden tetiffieggebracht en met de ihaatregelen Wtilte tot ordening daarvan getroffen moestm vtorden Men heeft zich afgevraiAd welk karakter die maatregelen haddenl Ware dat onbeiraoroordeeld geschied datt zou het stellen dier vraag nut hebben gehad daar het antwoord daarop da tevens een aanwijzing had kunnen geven over het vermoedelijke loti dier regelingen Maar bet geschiedde juist niet onbevooroordeeld doch met politieke bedoelingen Da rdoo verd het waardeloos Men WAS ook niet mflide karakteriseermg tp spoedig klaar Ejf staatsinmenging m het economisch leven m den oorlogstoestand 18 van BociaslABmocratischen be t at alt drl wordt gestreden met al zijn gmwelen alzlijn haat en al z n ellende voor do eeuwder bes A8ving ook moge wezen hoezeerdaaruit de zwakheid der door opvoedingder verworv eigenschappen moge blijkentegenover menschelijke oerdriften wanneerdeze tijdelijk niet meer worden in toom gehouden maar weleer veriieeriÜkt tochzou het nóg erger wezen indien de oorlog het geloof aan den menschel jken vooruitgang dempen zou Meer dan ooit is thansvertronwen in de toekomst noodig randatalleen onverzwal idealen de kracht kunnen geven niet slechts tot vcoiüeuwing vanhetgeen door den krijg aan mensch k held te loor ging maar ook tot opvoeningder samenleving tot een hooger peil danvóór den oorlog werd bereikt Daartoe isvóór alles noodig dat het internationale rkeer niet slechts worde hnvteld maarna den vrede öp hechter grondslag wederworde opgebouwd aard zoo kon men bjQ mf r dan één gele ïien tydeiyk hebben stil en zelfs achteruit ezet Dit geldt vooral voor het internationale hHDdaUwMrkeer dat aoo geducht geleden heeft en tot haast middeleeuwsche verhoudingen teruggebracht werd De mtepaationale verkeerstoestanden als gevolg van den economischen stryd der geallieerden tegen do centrale mogendheden en de pohtiek der uitvoerverboden welke in verband daarmede veel dieper moeat ingrijpen dan anders in den oorlogstijd het geval zou zijn ger weest zjjn allesbehalve verschünselen van voortschrydende maatschappelyke beschaving Zü zyn de meest kenmerkende symptomen van tijdelijken terugtred op dien weg Wie tw felt aan de verdwijning daarvan wnnneer de krijg emdeUjk voor vredestoestanden zal plaats maken twijfelt aan den maatschappelijken vooruitgang zelf Het kan zeker niet verwonderen dat onder den indruk van de wassende volkerenhaat en volkerenverdelgLng sommigen in een toestand van algeheele vertwijfeling zijn gekomen en de toekomst der menschheid donker inzien Het zou daarmede intusschen treurig zijn gesteld als zulk eene vertwijfeling zich van de meerderheid der bevolking meester maakte Hoe ernstig de tgden ook zün hoe beschamend het woeden van een kri g als sedert meer dan twee jaren genheid hopren de mÉUttkheden w ke man bij die Innunging W oAdervonden bewezen dat ons volk qlet ryp is voor de toepassing der mdaatdemocratische leerstellingen aldus werd uit de oppervlakkig gestelde premisse afgeleid Op die wyse rekent men met de sociaaldemocratie en hare theorieën wat heel gemakketyk af Ook naar ntyne meening is de hedendaagsche maatschappij niet rijp voor de toepassmg der sociaaldemocratische leer en zal deze nog heel wat moeten worden herzien en gelouterd wil zij in de toekomst ooit voor toepassing vatbaar wohlen Maar dat hgt geheel buiten mijn onderwerp Ik herinner er slechts aan om er aanstonds aan toe te voegen dat de regeeringsmaatregelen m den cnsist jd n de daarby ondervonden moeilykheden geheel langs het vraagstuk der verwezenl ktngsmogelijkheid van de sociaaldemocratische theorieën heengaan Sociaaldemocratisch zQn de maatregelen welke moesten worden genomen ter beheersching van den ooriogstoestand niet een socialistische trek is daann wèl Het particulier initiatief en de vry id van handelen der enkelingeip werden in den oorlogstyd op een aantal punten ingeperkt Daardoor werd de verhouding van het socialis Voor uitvoerverboden zal in len vredestijd geen plaats meor zön het streven moet integendeel z n gericht op een veel grooter en veel intenser internationaal verkeer dan vóór den oorlog bestond Voor de neutraal gebleven landen en spedaal voor een sóö handeldrijvend l id lüs Nederiand bij het schrijven van deie nabetrachting ga ik er van uit dat het gelukken zal ons lam tot het einde toe door de branding heen in neutraal vaarwater te blijven sturen ligt hier een groot arbeidsveld open Er wacht ons een even zware als loonende taak in dienst der Europeesche ontwikkeling Begrijpelijk maar toch niet getuigend van ruimte van blik is het bü maar al te velen door den oorlog gewekte gevoel als zou voortaan het streven moeten gericht iljn 9fi het uclt aoowri mogel k onafhanfcelijk maken van het buitenland voor de vervulling van zijn economische behoeften op het zich zooveel mogelijk opsluiten binnen eigen grenzen het zooveel mogelijk zich zelf genoeg zijn Wanneer men beschouwingen van dien aard hoort uit knngen die met gewoon zijn zich met dergelijke vraagstukken bezig te houden verbaast men zich met Maar wanneer men bespeurt dat zü ingang vinden ook in kringen waarin men onbevangen moest oordeelen staat men niet slechts verbaasd maar kan men bovendien ee ngevoel van ernstige bezorgdheid niet van zich afzetten bU de gedachte dat zulk een kleinmoedigheid de houding van volk en Regeering in de toekomst zou kunnen bepalen Natuurlijk is het in een gelukkig voorbijgaanden t d waarin het internationale verkeer op allerlei wijze wordt bemoeilijkt en gfestremd heel lastig dat niet alles waaraan men behoefte hec t binnenslands wordt voortgebracht maar het zou toch wel het toppunt van kortzichtigheid zyn de houding van volk en Regeering in de toekomst niet te richten op het normale internationale verkeer maar te doen bepalen door de moeilijkheden van een kortstondig Wat moet ik dan niet meer doen Ik doe in het geheel niets l aul Ik weet het niet fluisterde hij Hij beefde En daarna zuchtte hij Ik kan het niet verdïagen Ik voel imj in het geheel niet goecJ Ga dan tjch naar bed Ga liggen Hoeveel heb je vandaag dan gedroLiken Ga g Ik kom atraka bij je Een paoöje bij je zitten Zij bukte zich om de aardappelen op te rapen hij bukte zidh ook werktiigelijk en hielp haar Daarna verliet hij het vertrek maar zijn gang was döe van een dronkaard hij waggelde Zij keek hem hoofdBtfcuddend na terwijl een bezorgde uitdTukklng haar gelaat verzachtte Wat waa er toch met Paul Më kind was hij dSkwijld blauw van woede geworden en ato hij niet kreeg wat hij wilde wasbij stijf in een atuip gevallen Maar nu was het In lang niet gebeurd l Met handen welke niet zoo kalm waren aid andere stak vrouw Lengnlck het lamlpje aan en daarna dohoof zij rond op nariden en voeten op den maar tipa rmdim verlichten vloer en raapte de aardappelen op utt alle hoeken Lang hurkte zij zoo neer op de vochtig koudie vloertegels nog met een aardappel in de hand eel in haar gedachten verdflept Wordt vwvolgd Hij werd pbtaieling woedend al het bloed schoot hem naar het hoofd hij iiet met zijn hak tegen den emmer en siohopte hem 2 00 heftig met den voet dat het water in stroomen over den ateeneu vloer echoot en do aardappelen naar alle kanten dankten tiJi ataaapte op den grond balde de vuisten en hiel ze naar haar op Gij zult mij niet meer ftiü een domaaen jongen behariaelen Ik laat het indj niet meer weligevallen Eerst wildfl zij lachten een stoalendte lach joaar zij veratomce Het oicihuim stondl hetm op den mond JNu zijn oogen zoo rolden durfde zij hem niet meer te prikkelen maar Paul zrioe zij sudaênd hoe kan je dladeiijk zoo woediend worden Ik izeg in het geheed nietai Hij keek haar imet aljn rollende oogen van onder tot boven aan aië een stier fle wil toeetooten Mijn Paul Zii greep naar zijn dreigeiitf opgeheven vuitften en duwde ze ondaag Je zult tocih niet tegen je mioedier optreden Paul Hij keek haar rak aan Hijgend ging zijn ad elml nwt hefUge sc okkgn ging srijn borst op en neer Nu begon bij te knjpoogen hield de handen voor 4 oogei aleoE hij niets H wilde zien en fluisterde heeflch Ik kan hbt mftj niet meer laten weFgevallen Ik weet heel gtoed wat ik wil Ik ben oud genoeg Ik wilEthed Brown trouwen u moet dat niet cioen n mioet at niet doen Zoo ZIJ latdite kort dat zal wel terecht itomea Jt erwt zullen wie dien oude eend aarnztón Je waait heue n zoo lang saiaien miet neim nur Üngedtulüig M een aarU appel in den aoJrtfer zoodat het water hoog opspatte lu Ueef toch antwoord suWert Uonderc keer Jiadl zij haar zoon duffert genoemdi h lüwl iiet Sach uteedLi laten welgevallen heden niet Wat gaan mkj uw apeculatieo aaa Laat de Jüngetochman koopen ot niet koopen mij is het om het even Ik ben ge x Huffei t Een ölaapkop ben je Zijflchreeuwdo het heroi letterljjk toe Mij id het niet om het even versta je gjjmoet nïij iand afkoopen Daar loop Je altij t miet heim rond kan je niet zeg gen Lui84er eer4 mijnheer Braun hier lieeft anijn mloeder oen paar Iraaie akkerai prachög © akkert maar ze wil ze u verkoopen mnd t ze zoo dicht bij uwe bezitting li fgen en uit vriendechap iindens zot zij ze niet verkoopen Nul Zij keek hem bemooaigend aan flii éciwMÏde het hoofd Itet kan ik niet zeggen Wel weerlidit waarom niet Omdat ik niet Wit Dit zei hij eigetiisdnnig Ik wil nied ik WU niet deed zij hem hoonend öft 4 aAt ik jenjet op je broflk gwen Al Ik wil heb i3 te Willem 4k wil eeiiter niet Feuilleton faoeveel zijd ctoohter van hem hieidl lUheJI Üeaeel vervuld van zaligheid strekte de jonge man de arnuen in ie iiwht © L iiaarna ging hij harder toopon nu werd het tijd het zoiu ma Kier te vertellen De maaoi sicheen onzeker toen Paul by Eijn nweder in de kaïmer kwami Zij had aie lanap aog nitit aangestoken in z iiike dingen wae vrouw LengmcK zuinig Zij schalde ook ölechts de aardappelen voor den volgenden oag en dat Kon zij op den tast Zij had een grooten emiiaarmet water voor zich staan enel viel de ene aardapped na dien ander er in MoedSsr zeAdte Paul geheel buiten adeta morgen komt Master Brown bij onfli reedö tegen den middag koojc wat lekkenö nwedier Wat WU hij bii onö eten De zoon knakte gelukkig Ja hij zou 900 tijdig konjen dlot Ethel ook allefi goed koL len Toen heb ik gezegd kom toah tea Wat Heelt u te ettti moeder ZIJ 2 het fijngewendi lüiel filedert wanneer eg je EÜiel tegen het Engeldohe m eiaüe Rle e L ngrack vesfigidie haar oogen ffcherp op haar zoon zij atag heel secuur ondankai het ontscdcere maanliofat en zi t g allesL Wat gaat je het vreeöide xak e aan Moetiter lUj nakte naar ludit Maar daarna aei hij ainel rfohaelt geen tijd latende Ik lieb haar zoo lief jnoeder