Goudsche Courant, zaterdag 11 november 1916

Telegrafisclr Weerbericht van het Eoninklgk Ueteriologisc InsUtnut te Df BILDT Hoogste barometerstand 775 0 te Znid Dnitschland Laagste barometerstand 759 4 te Christiansnnd Verwachting tot den volgenden dag Zwakke tot matige ztiidel ke tot znid westelijke wind Nevelig tot zwaarbewolkt aanvankeiyi nog weinig of geen regen Zelfde temperatuur VMBTnOKKXSHne G Belt uit Groenendaal 88 naar Etten en Leur C Groenendaal uit Vorstmanstraat 6 naar Maassluis Joubertatraat A 13S en G Krabbe uit Willens 67 naar Bloemendaal N H alhier is het volgende alphabetische zestal opgemaakt ds G D Goedhuis te Hoogkarapel ds A De Kat Angelino te NieuwHelvget ds B Nieuwbrug te St Maartensbrug dl F E v Santen te Hekelingen ds A R Terlet te Zuid Scharwoude en ds P G Vlieg te Houwert Op Dinsdag 14 Nov a s lal in de kerkekamer der Hervormde gemeente de stemimng plaats hebben voor 2 notabelen Aan de beurt van aftreding zyn de Heeren D van Wilgen en J Hooftman T A Z im de Bnigemeesters het volgende MryveB gericht Ten einde een geiykmatige toepasiJBg te verzekeren van hetgeen is li ald in het hoofdstuk Huweiyk na de opkomst van myn brief van 35 Februari 1916 aid Dienstplicht no 159 L de eohtgenoote wordt over het algemeen geen vergoeding toegekend zoo zg voor haar hnwelqk umenwoonde met verwanten die m au onderbond voorzagen en na haar hnwelgk met die verwanten is blijven Munenwo sen heb ik de eer U mede te deelen dat het mgn bedoeling is jgK regeling als richtsnoer te nemen gilt alleen ten aanzien van hnwdigken na 25 Eebmari 1916 gesloten dooh ook met betrekkiag tot die mlke laeds voor dezen datum zgn aange Van deze regeling mag slechts in riere gevallen worden afgeweken wanneer in de geldelgke of gezinsomstandigheden van de verwanten met wie de eehtgenoote samenwoont zoodanige ongunstige wending is gekomen dat zg in t onderhoud der vrouw niet meer of niet meer ten voUe kunhen voorzien C gelieve zich in den vervolge voor zooveel noodig naa het vorenstaande te gedragen en de uitbetaling van de vergoedingen vreike in strgd met dien regel mochten zgn toegekend te staken Verloting HoD My vaa Landbouw By de heden gehopden trekkulg van da rerloting van afd Gouda wn de Hollsod che Matschappy van Landbouw zyn de lioogste pryzen gevallen op do volfende nummers J2TT Ie prfls S98S 2e prt 7M e prijs 2Ui 4e pry 18176 5e pry 2299 Ie pry 7714 7e pry 14124 8epry IM7 9epfy 6S4 10e prijs 12ï 11e pry zal worden opgevoerd J e Bniit van Figaro opera in 4 bedrijven van w A Ho zart De velen die moesten worden teleurgesteld bij de opvoering van de opera Bohime omdat alle plaatsen waren uitverkocht zullen thans goed doen zich tijdig van een plaatsbewijs te voorzieai De kaartverkoop is reeds in vollen gang De N B Crt heeft o m van deze Opera gezegd J a een vrij goede Paust een zeer goede Bohime en nu gisteravond een waadijk voo reffeiijke Figaro vertooning Do schouwburg was stampvol en de groote tevredenheid van het publiek is telkens oft het warme applaus duidelijk geworden 21S jarig JuWleuss De beer P A Verbroggen zal morgen den dag herdenken Waarop hij voor 26 Jaar geleden in dienst trad als werkman bij de Koninklijke Stearine Kaarsenfabriek Gouda De jubilaris die sinds 1902 als stoker weikzaam is op de Zeepfabriek is een gezien werkman en geacht by zyn medewerklieden o a heeft hij reeds verschelden jaren een functie in het Bestuur der aan de fabriek bestaande Vereeniging van arbeiders Nieuw Leven Het jubileum Werd heden herdacht na door de Directie met dezen heugiyken dag gelukgewcnscht te zyn werd hem een enveloppe met inhoud overhandigd van vele zyden mocht hy daarop bewijzen van waardeering en belangstelling ontvangen DipU ma Haarkappen Gisteren is te s Gravrahage gestaagd voor het diploma dameshaarkappen ondulatle en manicure mejuffr J ï d Boa t alhier worden door geldleening Wü geven Ow Baad in overweging deze som voorloopig als ontvangst te ramenleu daartoe de gemeente begrooting voor 1916 te wijzigen als volgl In Hoofdstuk VI der Ontvangsten wordt gebracht een nieuw artikel 13 bis Geldleening tot dekking van crisis uitgaven Volgnummer 54his ten bedrage van f 13 000 Artikel 1 van Hoofdstuk XIV der Uitgaven Onvoorziene Uitgaven Volgnummer 224 wordt vophoogd ƒ 13 000 1918 en 1 I9 de belastiugdrulc aanzienlijk zal moeten worden verhoogd Ten einde xulks te vermijden zouden wij zoo noodig slechts een vijfde van deze extrauitgaven voor ieder der jaren 1916 en 1917 in de rekening willen lijden en vier v jfden willen dekken door eene in vier jaren af te betalen geldleening waarvan dan de opbrengst in evenredige bedragen zon worden gebracht onder de gewone inkomsten van de dienstjaren 1916 en 1917 en de aflossing onder de gewone uitgaven van de jaren 1918 tot en met 1921 Wy Verzochten Gedeputeerde Staten ons te willen mededeelen of een en ander door hen zoit kunnen worden goedgekeurd Op die Traag antwoordden Gedeputeerde Staten den 14122 Augustus j l onder No 50 B No 4711 36 Afd dat bij hen in beginsel geen bedenking bestaat tegen het aangaan van eene dergelijke geldleening Nu het dienstjaar ten einde spoedt moet ofschoon het juiste bedrag der bedoelde uitgaven nog niet vast staat door Üw Baad eene beslissing worden genomen of eene leening tot gedeeltelijke dekking daarvan op de begrooting zal worden gebracht Wij zouden dan willen voorstellen hiertoe tet besluiten bq wijze van voorloopigen maatregel maar een definitief besluit eerst te nemen wanneer beter zal kunnen worden geoordeeld over de financieele uitkomsten van het dienstjaar 1910 ons College zou toch alleen by dringende noodzakéiyheid tot eene zoodanige crisis leening willen overgaan Krachtens de distributiewet 1916 zal door de Oemeente aan het Rijk moeten worden bijgepast wegens de verstrekking gedurende dit jaar van meel wannavr de prijs niet wederomwordt verhoogd ongeveer 6300 aardappelen 360 loeUoirtt AUeeu Hieditö hij die ged i in hctift utletj wat hij fcAU beeft go uotK gwïaan De PriüBes Men seint oni uit den Haag dat de toestand van Prlnaes Juliana Tooruitgamtd is Kennisgeiriiig lIKlih riMMINü Tm VEHKliüZINCi VAM IjkJi ElN VOOU DE KAMER VAN KflOltiANDEL EN l AWUEIKiBN HUllKlEMKESrEU en WEfTHOUJ EK S van 0OUI A d jen te weten dIat dto herstemlminc ter verkiezing van twee leden van de Kamer van Koophandel en Fabrieken aldaar zal plaats hebben ten Raad huize op Woentaag den a2en November 1916 Op Ie lij t van canditktten over wie de herateinlnüng moei plaatei hebben rijn geplaats dt heeren I IJgwl die Schepper J L van Eijk ü Prlr oe en C van Veen A De Inlevering der ateaubrieljea doir de kiesgerechtigden zal aanvangen ix namiddags ten een ure en voortduren tot ded niiddto ge ten vijf ure na welk tijdHtip g6ene sVemubiiljetten moer jullen worden aangenomen dan r ie Mo van in dte zaal tegenwoordige kie ervï zullende onmditfidélUjk daarni miet ce opening der biljetten wor J den aangevangen Attn de kiët rechttgden zal aoht dagen vóór den dag dter verkiezing een embiljet worden toegezonden Den kiezer cJe zijn staralbrWie heeit verloren of er geen ontvangen heeft wordt gelegenheid versichaft om er aan het Stembureau een te bekomen ioiida den Hen November 1 16 Bitrganewter en Wetbouden MARKTBEKIGHTEN Bel i ch vliestuig gedaald Gisteravond la nabü Terheyden een vliegtuig van Belgische nationaliteit gedaald Twee officieren die zich er In bevonden zün geïnterneerd en het vliegtuig is onder bewaking gesteU Oroentenvemng CoSp Tainlersvereeniginc Oonda en Omstreken te Oouda Veiling van 10 Nov 1916 Andsjvle por lOO at van fO 40 tl 3B Kroptda per 100 tt 11 00 2 50 Spinazie per mand 75 ct Radijs per 10 bos 17 29 ct Setderijper 10 boa 15 80 ct PetersWie per 10 bos 3 17 ct KnoWdenj per boe 19 ct Veldsla por nJandje 26 27 cl l reu per 10 bos If 86 ct i Snijboonen Ie oort per 100 st f 10 00 Chaiiilten per 1U0 pond t2 f3 76 Uien per 100 pond f 3 0O I 6 0O h roten por 10 b IS 24 et Kroten per 100 póiul f 1 25 f 2 75 Knolrapraiper uk y 5 ot Wortelen per 100 bos 1 1 25 f 5 75 Wortelen perlOO pond 12 60 12 80 Bloemkool Ie oorl per stuk lOJ 21 ct 2o Boortper t 2X 8 ft Roocfe Kool V t U Pt Witte kool Vji BX ct Savooie kool V ct Groene KOol V j 4 et Boere kool Xy 1 ct Spruitjes per 100 pond 17 75 f 10 Spniitjee per zak fl 6 13 40 Rainienift per 10 bos 7 30 ct Tomaten I per 100 pond f 17 S0 Tomaten per 100 pond f 10 00 f 18 To niB m III per lOO pond f7 S0 Appelenper pond 6JJ 12 Pt Peren per pond11 yi Vt o Blauwe dhiiven perpond 9 27 cl Ripeiereu per 100 at I lÜ SS f 19 30 Nienwe Tttinier vereenl lng Gouda bloemkool per stuk van $ 15 ct Roode Kool per stuk van 8 ct Savoye Kool per stuk wan 4 10 ot Groei l iol van 2 3K ct Witte Kool per stidi van 4 8 ct Boere Kool per stuk van IH 2 ct Spsnioboonen per 1000 van ƒ 8 ƒ 8 60 Andyvle per too bos van ƒ 0 80 1 70 Spinazie per mand yan 60 86 ct Wortelen per 100 bos van ƒ B 60 ƒ 7 25 Greoto wortelen per 100 pond van 2 ƒ 2 26 Kroten per pond van 2 Set Kroten per 10 bos van 20 38 ct Selderie per 10 bos vaa 10 12 ct Knol selderie per bos van H 11 ct Spruiten per zak van ƒ 0 80 ƒ 8 Goudrenetten per pond van 6H 9 ct Zoet per pond van 5 8 4 ct Kaunarkt SCHOONHOVEN u Npv Asng ir ier4 9 partijen 870 sink w SSM i ftm 0 Goudsche ka ie soort 7o I Wh id zwaardere f f id ae soort ï 7 f 69 id met Bjjitsmerli f 75 Met conditie Alles per 50 K G H ndi l vlag SI= OIST Voetbal Overzicht Het weer ziet er ép het oogenhlik dat w dit sdhrgveo niet erg aanlokkelijk voor morgen uit De terreinen zullen er dan ook niet van opknappen Onze hoofdvereeniging in Goudagaat er morgen op uit naaf Xerxes in Rotterdam Xerxes is voor Olympia geen onbekende een oude tegenstander van het vroegere Sohietterrein X heeft of liever gezegd had een mooi terrein wg meenen van nu nog Zoodat er wel gespeeld zal worden Niettegenstaande de Rotterdammers oen mooie overwinning op D V V betaalden gelooven wg niet d onze Qondsche ipelers met een nederlaag behoeven thnis te komen Flink aangepakt dus Oo da moet A D O ontvangeA we vreezen echter dat het terrein niet zal toelaten dat er gespeeld wordt het zag er tenminste vanmiddag niet schitterend uit T O P moet naar Voorwaarts in Utre t Hier klopto T O P de Dtreohtsobe club met 3 1 het zal er dus in Utrecht spannen Wn wachten nieuwsgierig of T O P met zelfde successen blgft voortgaan Alphen ontvangt LuF O en is ermet dit enthusiast clubje nog niet integendeel Alphen mag zgn bestebeentje wel voorzetten Alphen 2 moetnaar Gh nda en komt op het Sporttwtein Olympia 2 bezoeken Dat kanwel eens een aacdigen wedstrijd geven Alphen 3 is een goei vlug elftal zoodat de Olympia reservea den str dwel niet te licht mogen opvatten Gouda a gaat naar Boskoop en boerden naar Schoonhoven waar wgden bezoekers den meesten kana geven T O F 2 moet op bezoek bg de Zwi luwen naar ook hier bestaat veel kansvan ttkaorini Verder speelt Olympia 3 in Wdeidefl en de Zwalawen tegenAiW 2 met VrcdcsbcweKing BURÜEBLIJKE STAND Verhuur van land plegen achter ïlawaeteasmgèl B en W stellen den Baad voor te besluiten De perceelen weiland en water kadastraal hekend gemeente Gouda in Sectie A nummers 4228 4931 en 4226 ter gezamenlijke grootte van 2 45 15 H A gelegen nabij de Karnemelksloot tot uiterlijk 1 November 1917 in huur te geven aan O van Vliet landbouwer te Gouda tegen betaling van een huurprijs van 160 per Hectare zijnde in totaal 392 onder beding dat Burgemeester en Wethouders het recht zullen hebben met een maand te voren opzeggens de huur van het geheels land of van een deel dat noodig zal zyn voor den aanleg van wegen vóór den 1 Novemiïer 1917 te doen eindigen en voorts onder de voorwaarden bü v rhunr van weiland gebruikelijk De Kr gsraad te s Gravenhage veroordeelde den lan storm llchtigen wielr der A B afkomstig uit Gouda wegens het veroorzaken van lichamelijk letsel door schuld tot 3 weken hechtenis HnlsTlilttentoonstelling Ku de afd Gouda van den Volksbond tegen Drankmisbruik plannen heeft gemaakt In den loop van het volgende jaar als de tijdHomstandigbeden het toelaten een Huisvlüttentoonstelling te houden is het wellicht niet ondinutig de liefhebben van Huisvigt op te w Sken eens duchtig aan den arbeid ta gaan Na de twee geslaagde tentoonstellingen die de afd Gouda alhier heeft gehouden Pzal het wel niet noodig zijn in den breede uit te wijden over wat zoo n tentoonstelling is en wat z wil Ia de eerste plaats is zD een gelegenheid om te toonen wat men heeft gekimd maiMr wdi om t laten zien vat anderen kuaiHB Hat tsntooagestald moet ten viMlbaatd atrddna aal de omngeswijden en aan de beginners Hieruit blijkt vanielt dat op da teVtooastelling alleen goede voorbeelden getoond moeten worden Een raad aan de beoefenaara van Huisvlijt mag hier op zijn plaats zün Uaak alleen goede mooie praktische dingen Geen voorwerpen die ongeschikt z n voor alles ïïn misbruikt voor uw huisvlijt vooral de edele sdülderkunst niet De Huisvlijt viert in de laatste jaren haar hoogtij Laten dan ook de huisvlijtbeoefnaars toonen dat zij niet zijn Uijven staan aan het begin De tweede tentoonstelling van 1912 was beter dan die van li 10 Laat deze de vorige overtreffen Dat na biykan moge dat Huisviytbeoefenen doelloos gepruts is maar dat Hnisviyt en Volkskunst op een lijn kunnen gezet werden Weet dus wat men maakt en da zwakkeren laten die zich niet schamen hul l en steun en raad te vragen aan hen die beven hen staan ponder nog aan den band van anderen te loepen loüs het z n nut hebben te trachten na te doen wat anderen hebben voorgedaan Flink dus aan den arbeid voor de a s Huisvlijttentoonstelling V MiwwMk km SoantfiiMiiilll lu urtiiflluulng aaa httgcen onlangB lil i € üladen werd iiiio iog xteeitl over M i euv rlaiiiuHChe vretlesweok kan lüaaa aimrenl tla ricandilaavisöüe lan ucit titt jlg €3iu € word n ocrietit j e enl voiiige jaitu m tiwwoheu Keist u j tu Müuwjuur m i wtïWJu idet hracütigo vroaeJprüpagaiu a gevutidi wuaiuij luueöden OijeeoKouisiO wt tue t gehuüdeu eu gitictiriaeu m groote ukt0 d worueu verdpri id uit ttur wordt cea ulttiooalging lil dö d rde vreJ ee weeK ver soaiieti diüur hfct lioüldiüetttuur van d wu iüWhe Vcrceniging voor Vr c en Artjitia waarin o a ailting ttoubfcn üttvard WavrinöKy llü van ü4 n ItijkbJag 6u Carl Umjihagett l ufgoineeüter van Ötookhoii Voor uoze actie irf de hftimeawerkiug verki un ami het iweedbche jeugïl GOUDA GEBOREN 8 Nov Sophia d V J H Hens en W O Engelhard Antonia Cornelia Maria d v H J M Kabel en M B Vogt 9Lena Cornelia Geertrui d H Hammer en A M den Besten ONDERTROUWD J E R ten Hove en C Tninenberg M Heg en C P Sjardijn P Hooimeijer en J van der Laak J C Beesten te s Gravenhage en A B v Egk Advertentiëne Te Koop gevraagd liefst In het Centrum van Oouda i i r ond van t e Uoede Tennpeliwen Ue circul flire welke dioor bovengenoeoiul ö V rtd övereeniging gericht wordt tot v reeijgitngen op het gebied van vrede ibeweging drankbewtri dlag arbeidersibeweging god ditnbt opvotKÜng ieug ereenigingen en vrouweiiivereeniging dieelt mede dttt dfe vredieevrienden il Noorwegen en Denemarken gelljktijcag een r mmeék zullen organinoereo zoodat dlit iaar gesproken zal kunaien wordlcn van een Scandlnavlöohe vredp week Ahn de voreeniging ip wor t o a ill overweging gegeven 1 Opewbale Vergaderingen te houdien op eerMen o Tweetien Keröcbg Oudiejaaraiavond Meuwjaaiwdag en tenslotte op 2 Januari aan welke vengaderingen met het oog op en dag een verftohillend karakter z l kunnen worilen gt even 2 Te oollecteerem voor het VredteHtondfli Jat teifgroiKtelag i al nrtïetP vorn n voor krachtige voortzetting der vredieepropagancfa i Het voordiragen van vpei4e geüiit hton en het er reiden van vred et iittcralinir op biieenkomBten met andere loeleiniden düe in de vife lefi week Vordwn gehouden 4 PertfoU n op tö geven dde zioh alsi aiprekc i böLtehikbaar stellen 5 Een Ge fli hrlltenveraiprddiingöctag In te stellen waarvoor tïe hulp van aJle lellen 7 al nftieten worden ingeroeipeu en die zoo zal nïoeton worden georj ani leert dat het niemiand In Zwaden zal kunrjon overkomen dat hij in ite vredteHlweek niet wordt gesleld voor de vraag Wilt gij vrede of wilt gij oorlog törwijl tenfllatto e Biljartoonooors De Biljarolnb Ter Gonw teoft voor Dinsdagavond 14 Nov a s een biljartoonconrs voor hare leden nitge schreven in de Soo Ons Genoegen Biljart en kaartconoonrs Het Bestuur van de Sociëteit Ont if Genoegen organiseert op MaandM 20 November a 8 een onderling MF jart en kaartoonconrs voor de Men der Sociëteit waarvan de voortzettiag en beëindiging zal plaaCf hebban op Donderdag 23 November Ledenvergadering Ons Genoegen Op Maandag 27 November a s zal een algemeene ledenvergadering ge honden worden van de Sociëteit Ja Genoegen Als punten van behande ling komen op de agenda voor benoeming van commissies voor het nsaien der rekening en verantwoording over het afgeloojlep Societeitsjsar en vobr de Tydsohrifteo en Nieawspapieren nitloting van 10 obligatiëa der Ëleotrioiteitspremieleeaing en verkoop van Tydsohriften en IHeuwBpapieren Sociëteit Ons Genoegen Nu dit jaar door het Bestnut der SoQJeteit Ons ïenoegen de zgn Kin erkermis i afgeschaft en het voornemen was daarvoor in de plaats te stellen an Kinderbal voor kinderen van leden der Sooieteit is besloten den datum van dit Kindetbsl vast te stellen op Zaterdag 25 November De leiding van dit Hnderbal zal weder worden toevertrouwd aan dea balletmeester den Heer B Sternfeld i voornoemd L MARTENS De SeoretartB v HEUSDE E ppij f aooo f 8000 Brieven met opgaaf van prna onderNo 2914 Bureau Qondsche ïtourant Markt 31 IB Nieuwe Abonné s dl du aoHran anal h d n liikB M M oh n t ontnngm batalaa voar h t aboaaanimt tol a mat I D o 85 CENTS at p r f k iO 0EHT8 o OMsat kaa aaaohl d a aaa hat araaai Markt ai ta Jauda al bl d agaataa VoordtidiUvond ia den Schouwburg De officieren van het WielrydersdepSt hebben adn militairen en aan een aantal genoodigden uit deze gemeente een voordrachtavond aangëfioden gegeven door mejuffrouw Antomette van Dyk en den heer J Louis Pisuisse met medewerking van het strykl van het Wielryders fcpat Als acoompagnateur van beide eorstgenoemden was meegekomen de heer Jan HftttiBing Het bdweft wel niet te worden gezegd dat deze avond een heel aangename is geweest Het is juist het eigenaardige van Fisuisse dat hoe vaak men hem ook hoort hy steeds blöft do gezellige causeur en de zanger wiens lied gaarne wordt ge gave maakt het oude steeds Weer nieuw en interessant en dwingt tot luirteren goedluhs of seneua Pisuisse heeft gisteren in den Schouwburg weer veel genoegen gege Mejuffrguw Antoinette vaa Dyk heeft van baar genre verscheidene liedjes doen hooren diè evenzeer byzonder in den smaak Vielen Met den brief aan een IsQdweertnan en Zoonhof die wil trouwen gaan had y een uitermate succes Ook het bekende spel Een zonnige ouderdom waarin ly met Pisuisse optrad had veel applaus en om de costumeering veel bekyks De acoompagnateur kweet zich uitnemend van zyn taak En het strykje van het Depdt dat de avond opende en van tyd tot tyd op eenige aardige nummers vergastte heeft ook thans getoond dat zy met hun klein aantal toch een aardig orkestje vormen dat zeer wordt gewaardeerd De Vennootschap de Lange voorheen Immink was zoo welwillend geweest het tooneel mit fraaae planten te velMoren waardoor het een feesteiyken aanbUk bood 6000 700 Memorie varkens rijst gort en havermout andere henoodigdheden tervfijl de oontrdlei distributie en andere kosten der verstrekking zullen vorderen gemaakt van byen wa8 en zuiveretefpentqn 28 in 4 kleurepia JVIt Oeel Rood 2wari FLACON 18 OENT Aanbevelend L VAN DER BEEK LANGE TIENDEWEG TEL na Stadsnieuwsa 1400 Totaal 14 750 I Vi rwasMr ordt dat door wordt gerestitueerd ten fhoOmrtH 2750 GOUDA 11 Nov 1916 Dekking orisiinitgaTen B en W lohriJTsn d d 10 Nov aan den Baad Bij brief van 2 Augustus j l No 940 hebbeu wg Gedeputeerde State dezer provincie gewezen op de omstandigheid dat de financieele uitkomsten van de dienstjaren 1916 en 1917 zeer zuUen warden gedrukt door de buitengewone lasten welke op de hulshouding der gemeente worden gelegd door de tijdsomstandigheden voor de gemeente ltchtfabrieken zoo schreven wU is hierin voorzien door verhooging der verkoopprijzen van gas electriciteit en bijproducten maar voor de eigenlijke gemeentehuishouding zullen al biyft de abnormale uitzetting der uitgaven door de stijging der prijzen van materialen en henoodigdheden buiten beschouwing de toekenning van dnurtetoeslagen aan werklieden en beambten de verhooging van vermoedelijk ontoereikende subsidies aan instellingen van weldadigheid de verliezen op en de kosten van de verstrekking van levensmiddelen enz natuurlijk ten gevolge hebben dat wanneer deze extra uitgaven geheel worden gebracht ten laste van de diensten 1916 en 1917 in de jaren iIer Xi A 3 T±3BOt W if v n Öé gemefente zal ïfèrhtóve over 191Q f 12 000 als verlies op de verstrekking vanlevensmiddelen hebben te dragen Het verleenen van een duurtetoeslagaan werklieden en beambten der gemeente eiscbta een uitgaaf van ƒ 2414 waarvan door de gemeen telichtfabrieken 740 Beetrydlng van het mond en klauwzeer De Minister van Landbouw heeft by de Tweede Kamer ingediend een suppleteire Landbouwbegrooting voor 1916 Beiskosten enz veeartsenijkundigen dienst en kosten maatregelen ter bostryding van het monden klauwzeer DaarbU wordt een verhooging met ƒ 88 000 aangevraagd van het begrootingsartikel voor reis bnreel en verplaatsingkosten ent en eene verhooging met ƒ 8 200 000 van het begrootingsartikel voor kosten subsidies en schadeloosstellingen tet afwending van het gevaar waarmede ziekten der veestapel bedreigd werd In t geheel wordt dus het eindeyfer der begrooting alsdan verhoogd met ƒ 8 288 000 In zyn memorie van toelichting zet de kluister uiteen dat de uitgebreidheid der mond en klauwzeerepidemie welke dexe ziekte ten vorige jare heeft aangenomest een aanzieniyke overschryding van de toegestane kredieten ten gevolge had Het totaal bedrag der ten laste van het begrootingsartikel komende uitgaven bedraagt e e som van ƒ 9 808 274 94 Voor bet overgroote deel is dit bedrag ten koste gelegd aan de beteugeling van het monden klauwzeer nl ƒ 9 820 000 In dit bedrag i begrepen eene som van pl m ƒ 8 4CO 0O0 welke het totaal bedrag vertegenwoordigt van de aan de eigenaren der door het Kyk onteigende dieren betaalde KhadelooHtellingen terwyi van het resteerende bedrag ad ƒ 0T5 0OO een bedrag van cirea ƒ 900 000 is besteed tet betaling van alle andete uitgaven kooals kosten van ontsmetting verbranding begraving van dieren en voorwerpen enz f egenover het bovengenoemde bedrag ad ƒ 8 845 000 staat zegt ds Minister echter uit den aard der zaak een niet onbeduidend bedrag aan ontvangsten welke voortvloeien uit den verkoop van bet voor da consumptie gMchikte vleeseh Sn de huiden der afgemaakte dieren Het totaal bedmg van de uit dien hoofde In de schatkist gevloeide gelden bedraagt voor 1$16 ƒ 2 895 486 92 Laatste Bericliten Aan het Westciyk Front PARIJS 10 Nov Ofacieel Ten Noorden van de Somme veroverden de Fransoben versobillende gedeelten van de loopgraven van den v and ten Noord Oosten van Lesboeufs Den vijandolflk aanval op Sailly SailUsel werd gemskkelgk afgeslagen Op het front van Verdun levendige artilleria bedryvigheid LONDEN 10 Nov Officieel Toertand onveranderd Tengevolge van de verbeterde weersgesteldheid groote luchtactiviieit Er werden vele luchtawallen gedaan met het doel de verhbidhtcdysea kwartieren en magazynen van d a vyand te bestoken Ëen Enfslsche escadrille van 80 vUegtuigen ontmoette een vyandeiyke escadrille van 30 k 40 machines Een luchtgevecht ontstond waarby de vyandeiyke escadrille verjaagd werd Ze machines van den vyand werden buiten gevecht gesteld In andere gevechten werden nog negen vyandoiyke madünes gedwongen te landen doordat sy ernstig beschadigd waioi Drie van daae ya vernield Een kabelballon van d D vyand werd aangevallen en stortte hi vlammen gdiuld neder Zeven onzer machmes worden vermist Rossiache Dreadnought vergaan SOFIA 10 Nor Op de Bulgaarsche kust is aangespoeld een maeUnist van de Russische Dreadnought Imperatriee Maria Naar uit zyn verklaringen bleek is dit oorlogsschip tengevolge van een mynontpioffing ter hoogte van Sullina gelonken Do Imperatriee Maria is een Uniesehlp dat 22 800 ton meet en in 1915 fai de vaart kwam StoonvaartlQnen K Nederhind Frinsee Jnliana oitr an 10 Nov te Falmotith Kangean bevond zich 10 Nov 12 u v m op 60 35 N B on 3 10 O L Alles wel Bionw thnisr pass 3 Nov Perim Timor nitr art 9 Nov tePort 8md Batian van Baltimore maar Amsterdam arr 10 Nov to KirkwaU dverleerl in dit Rlad is gerestitueerd zoodat eene som va 1674 ten laste van de gemeente rekening blijft Volgens bü de besturen mgewonnen inlichtingen zal voor 1916 bovende op de begrooting uitgetrokken bedragen aan subsidiën noodig zün voor het Bestedelingenhuis 1500 voor het Weeshuis 700 Gesignaleerde aan Düor de politie is aangehouden eea gesignaleerd persoon die nog 3 dagen hechtenis moet ondergaan De aangehoudene is overgebracht naar het Hoii van Bewaring te Rotterdam VergoediDg vegens kostwinnersohap Door den Minister van Oorlog ii ƒ 2200 Het geheel van deze drie categoriën bedraagt dus 15 874 waarvan volgens de boven aangenomen verdeeling ll5 ongedekt zou blijven en 4l5 of rond 13 000 gedekt zou Ned Herv Gemeente Naar men ons meldt zyn door het college der Ned Herv Gemeente ds aftredende ouderlmgen de heeren W B Blommendaal P Blazer en G W van Driesten herkosen en werd gekozen in de vacature Vim Trist de heer D G Noordyk De aftredende diakenen de heeren F C Bik G C Bik J A vaa Elk ea M A Vermey werden mede heikelen NederlaodHJu Opera Woensdag 29 November a 8 zal door de Mederlandsche Opera Directeur G H Koopman in den Nieuwen Schouwburg een tweede uitvoering worden gegeven Dan r Pendel begreep de bedoeUng en hield zus mond Langer dan een uur martelde hif Tiien riep hy Dick en beval hem nel zwakke stem aan de riemen te gaan Maar ik laat me niet commandeer zei Dlck Dan zal ik je schoonvader worden Hl Pendel wanboopig 4 at is iete anders en Dlck haalde m ringetje te voorschyn en in getuige vaade matroos die plotseling van zgn zeezld genezen was word de verloving tussdui Emmy en t ick bevestigd En zult u dadeiyk all we san land kernen telegrammen verzenden dat we ver loofd zynl vro Diok terwyi hy de men ter hand nam Ju o ja zei Pendel die in yno zeezl ke toestand niet eens goed begreep dat 1 er tusschen genomen was Een half uur later hielp de matroos bem beleefd uitotygen Schooier riep Pendel Als ik me H de kapitein over je beklaag Zou u dan alles willen vertellen vroeg de matroos lachend Pendel zwoeg beschaamd JSiet heb jjï een riks zei hy Maar hou dan je £ j De matroos stak de nks van Pondei g zyn bttiekzak by die van Diek M keek W drietal na dat zich in de richting van bet postkantoor vorwydorde Toen barstte hy in een lachbui uit hy byna dubbel vid Do matroos nam de riemen die toevallig in het bootje waren en begon te roeien Werkelgk raakte men thans uit de branding en Pendel zag reikhalzend uit naar het kalme water van de baai dat zich reeds in de verte vertoonde Op eens wierp de matroos de riemen weg en boog zich ver de rand van het bootje heen juUt sooals Pendel af en toe deed JU hë ben je ook zzzee liziek hik t vroeg Pendel angstig O ia 000 wat h ik het banauwdl Ik kan niet meer roeien Hetangstzweet stond op heeren Pendels gelaat Maar moeten we hier da nin der euwigheid biyven riep hy it Dick lieve beste Dlck roei jy ons dani En wie zal stinaal vroeg Diek thans voor het eerst sprekend Dat zal ik wel doenl riep Emmy uit en nam reeds plaats aan het roer Dlck greep de riemen doch liet ze v betzelfde oogenblik weer los Ik visch hier veel te gezelUgl sei hy Emmy onderdrukte haar lachen Pendel zweeg verontwaardigd doch die venatwaardiging werd gauw verdnmgen door de zeezidto en hy voelde sieh hoe langer hoe ellendiger Bn daarginds lag tor gend ds baai met het kalme water O had hy slechts de kracht om zelf te roeieii Hy kon echter nauwciyks spreken Toen merkte Dick terioops op Voor myn sehoonvtctor zou ik veel over tot den raatroos Dat bootje is toch wel zeewaardig We aijn in de open zee It Heb beetl lei de matroos en haalde een allerongehdddst kUin botje op dat verdwaald geraakt ig M De heer Pendel Werd g heel wit om den voorstel gekomen om in een klein bootje wat te gaan visaohen en manheer Pendel die een hartstochtelijk visscher wu wilde graag van de partij CQn Hoe verbaasd waa hD echter toen h in het kleine motorbootje kwam dat voor die gelegenheid gehuurd was en daar zijne dochter aantrof en verder niemand Noir n baasder werd h j toen eren voor het vertrek Dick kwam sanatappen en doodleuk plaats nam Wat moet dat beduiden vroeg Pendel woedend De matroos Antwoordde onvanchilUc Er waren geen ander Uefheibbeni dan u uw dochUr en deze mijnheer en meteen lette hÜ de motor aan en stak van wal Pendel wist niet goed hoe hy xich houden zou doch het was heerlijk weer en het water was zoo rustig en de plekken die de matroos opzocht zoo Tiechrjjk dat hij zich al spoedig geheel en al aan zjjn visch rermaak overgaf Ook Dick scheen op niets anders te letten terwijl Eromy belang stelde in de vangsten van alle drie Mijnheer Pendel merkte echter niet op dat de matroos langzaam aan de baai uit stuurde telkens wanneer hij weer n nieuw plekje opzocht Op een leker oogenblik bemerkte hij echter aan een zekere deining die hem onaangenaam aan zeeziekte herinnerde dat zij in ruwer water gekomen waren Hij durfde echter niets zeggen Tien minuten later was de baai verlaten en lag het motorbootje in de branding te steigeren Zeg eens vriend ui mtjaheer F lel nog leefde of dat h j l ezig was te sterven Iemand nam hem onder de arm en leidde hem naar beneden H j voelde zich te ellendig om daar acht op te slaan Iemand opende de deur van zijn hut en even later lag hij nog half gekleed op zijn bad Met mevrouw was het al niet veel beter gesteld Vier dagen lang bleef het ruw weer en vier dagen lang hielden de heer en mevrouw Pendel hon kooi Natuurlijk waren Bmmjr en Dick gedurende die dagen geen oogenblik van elkander verwijderd en de weinige passagiers die niet zeeziek waren dachten niet anders of die twee waren verloofd Toen papa Pendel op den vijfdan dag weer aan dek verscheen en met een doodsbleek gelaat in een stoel ging xittm was dat het eerste nieuwtje dat hem verteld werd Wacht maar meneer Dlck bromde hij Daar cal ik wel eens even een stokJ voor steken Het liep echter anders uit Mijnheer Dick liet zich den gehelen dag niet lien en ook Bmmy bleef by voorkeur op die plaatsen waa rde deining van de boot het sterkst te voelen was en waar mijnheer Pendel een instinctmatige afkeer van had Mijnheer Dick stond in de verte te praten met eenen jongen matroos en die twee schenen buitengewoon veel schik te hebben De boot bleef één dag liggen bij d ha venplaats Y en van dien dag maakte vele passagiers gebruik Om een halve dag aan land te gaan Een der matrozen was echter met het £ Kaad De Alkm Ct sohrf t iNu de DuiWohe r tot tand gekomen üaarover nog ateeè vergadeid hebben nog niet wel wordt Den Haag faaadeiaren neus i Jk wU torugl riep hy uit De matrooa hield zich of hy over dit voorstel eer verstoord was Waarom wilde meneer nou de pret bederven Het ging aet zoo aardig Bet werd den heer Pendel akelig te moede 4k wil aas landl riep hy en was werkeiyk neds laesiriE De matroos hsfOB aan de meter te morrelen doch het x Kheen te weigeren Gaat ket aist vroeg Pendel angstig Nee de nwtor i defect en nou dryven we mat ds b af tot we in volle zee yn was het troostryk antwoord Och Goeie GodI En wat dan Ja dan moeten we wachten tOt se ons op het scUp opmerken ik zal ndjn best doen om naar ze toe te sturen en dan sullen za ons wel opiwmen Js er niets andars aan te doen a als we konden roeien Anders kon het wel eens eeaige uno duren voor vre veilig lyn De heer P Bdal vodde ieh te ziek om te antwoorden Hat kletaie bootje detaids en steigerde in de brandidg en Dlck bleef onverstoorbaar kalm aan het viuchen en haalde met baitengewone voldoening allerlei krabben ep gajnaaltjea op Maar roei dan toch vent roei dan toehl hebben weer wat meer moed gekregen Deze week hebben de handelaren in ZuidHoUand on ooï kolen in NoonWlollana DultsChlandl een aanbiethng an GoudWche kaaei gedaan en wel voor 1100 per 50 K G Dit aanbod ii nie aanvaard Hoe langer Duit lAlaneJ wacht d te Weer zal het hebbeu te betalen aangezien d handelaren elke week het IndïQgen berekenen ne uit Engeland teruggekoierde leden van if KaaaVereewiging hebben nieto meer kunnen bereiken De in e balen chteretaLd blijft 4 000 000 K G ea te Koog an die Zaan J dW finns VU die voor deze aflevering moet zorgen dag en nacht miet een root poMoneel bezig aan hrt verpakken voor de versemdlng Bttskoop Vew predikaat der Ned H v Gcnwrate Opgave van Personen die zich gedurende de week van 3 Nov tot 10 Nov in de Gemeente gevestigd of deze verlaten hebben GSmSTlGDEM K Stout uit Hekendorp in Bockenbergstraat 124 L Vertaun uit Hekendorp in K Tiendeweg 6 J VL V Dykstra uit Dordrecht in Dubbelebuurt 13 L Meyer uit Gronhigen in Kleiweg 14 en W M van Verseveld uit Wagealncea ht Keizerstntat 64 liliirJiX F UmfHllllffllliilMiili zal op DINSDAG 28 NOVEMBER 1916 des avonds zevea uur in bet Gebouw der R K Leeavereeniging aan de Westhaven aldaar publiek verkoopen Diverse goed onderhouden Hoizen en Erven alle gelegen te Gooda No 1 en 2 Een WOONHUIS met een afzonderiijk PAKHUIS daarnaast en ERVEN aan de Keizerstraat nos 7 9 te veilen in 2 perceelen en combinatie No 3 Een WINKELHDIS en ERF met afzonderlijke bovenwoning aan den Langen Groenendaal nos 82 en 84 met uitgang op de Turfmarkt groot 1 Are 15 centiaren Per week verhuurd beneden voorf 3 25 en boven voor f 2 50 e No 4 Een WINKELHDIS en ERF met afzonderlijke bovenwoning aan den Langen Groenendaal nos 90 en 92 groot 1 Are 87 centlaren Por week verhuurd beneden voor f 4 75 en boven voor f 2 75 No 5 Een PAKHUIS en EEF met afzonderlgke bovenwoning Achtw de Vischmarkt no 64 Beneden in eigen gebruik en boven verhuurd voor f 2 per week No 6 Een WOONHUIS en ERF met een poort daarnaast Achter de Vischmarkt no 62 Per week verhuurd voor f 8 Nos 5 en 6 worden gecombineerd zij zijn te zsmen groot 1 Are 79 centlaren Nos 7 8 en 9 Drie WOONHÜIZBaf en ERVEN Achter de Turfmarkt nos 96 97 en 99 PRIMA Per week verhuurd no 99 voor f 1 36 en de beide andere elk voor f 1 80 WRUFWAS No 10 Een WOONHUIS en ERF aan do Vest no 61 Per week verhuurd voor f 1 80 Nos 11 en 12 Twee WOONHUIZEN en ERVEN aan den Raam nos 193 en 195 Per week verhuurd no 163 voor f 1 90 en no 195 voor f 1 60 Nos 11 ea 12 worden gecombineerd Nos 13 enl4 Twee WOONHUIZEN en Eq VEN aan dett Raam nos 178 ed 180 in de zosgenaamde PeWleambnurt Per week verhuurd elk voor f ys De perceelen zgn te bezichtigen da laatste 3 werkdagen voor en op den verkoopdag van 10 tot 12 en 2 tot 4 uur en te aanvaarden op den betaaldsg der kooppenningen 28 December a s Verdere inlichtingen geeft gezegdenotaris ten wiens kantore van 20 November sf notitiCn te verkregenzijn 78 NIEUW tEW DIlYTON nrtüct nulofrijwielen Geheel nieuwe oonstruotie Goedkoop ii Soliede Zie étalage s Beleefd aanbevelend J F W TURIÖN Rqwlelhandel De Struisvogel Wr Eraallaa paHaotaaln sarat ppoafrit oaama taeflaatMM HAAGSCHE POST 5 cts UILTJE VOOR DE KENNERS Verkrqgbaar by C A SCHOLTEN L Tiendeweg 63 Gouda Naar bultoa franco na ontvangst van po twl sel 20 VICTOR HUGO CTS SIGAAR ONTVANGEN in 30 DE GOEDKOOPE WINKEL S CTS SIGAAR M de bekende Vilten Heeren Dames en Kinder gespschoenen en pantoffels Laagit in prijs In kwaliteit het besta Steeds het NIEUWSTE KLEIWEG No I hoek Turfmarkt f 1