Goudsche Courant, dinsdag 14 november 1916

55e Jaargang W aooDsomE romnp iiMÉbDliaiiilel OEVBSTIQD Kanul8traat70 JHIlVHfl iNo 13241 Een uttatekende brand zyn BAGGfiRBLOKJES pven veel hitte en zgn goed kool Prij f2 IO perlOOO franco huis stad 20 Aanbevelend QEBR VANDENEM FirmaC SMITS SchoesliaiicLdl Kleiweg 48 € fOuda HET AMES VM lÈlfEBEiV Nieuwe Kaasprqzen INGAANDE 15 OCTOBER 1916 Ter drukkerij A BRINKMAN ZOON Harkt 81 9ouda VERKRUOBAAR Nieuwe Tabellen Prijzen van Kaas met aftrek van 40 o ttwr het bi aeiilaad Krachtens Ministerieel Bwluit ingaande 13 Aug 1916 26 PRUS 10 CENT Advertentiën Biyken akte den 8 Hovember 1916 voor notaris R W H PITLO te Qouda verleden i de vennootschap van koophandel onder de firma H MOGENDORFF aangegaan tasschen de Hseren NATHAN MOGENDORFF JACQUES MOGENDOEFF en IZAK MOGENDOEFF kooplieden wonende teGouda t e rek enen van af 1 October1916 OMTBOMDEII en de likwidatie dezer vennootschap opgedragen aan de door hen en den Heet ABRAHAM MOGENDORFF te Gouda opgerichte vennootschap van koophandel nder dezelfde firma K MOGENDOBFF 82 R W H PITLO Notaris t osda den 11 November 1916 Biykens akte den 8 November 1916 voor notaris K W H PITLO te Q nda verleden is doordeHeeren NATHAN MOGENDORFF JACQUES MOGENDORFF IZAK MOGENDORFF en ABRAHAM MOGENDORFF kooplieden wonendeteGoada aangegaan een vennootschap van koophandel onder de firma N MOGENDORFF gevestigd te Qouda met het doel handel te drijven in huiden vellen hMr tn amverwtnte artikelen De vennootschap is aangegaan voor onbepaalden tijd en wordt geacht een aanvang te hebben genomen op 1 October 1916 Elk der vennooten heeft het recht de vennootschap op den 30 September van eenig jaar te doen eindigen mits h minstens 6 maanden te voren van zyn voornemen daartoe schriftnlyk kennis geeft ËUc der vennooten is bevoegd voor de vennootschap te handelen en te tsekenen de vennootschap aan derden aa derden aan de vennootschap te VWbinden Tot het aangaan van geldleeningen borgtochten dadingen het vervreemden en verkrijgen van onroerendegoederen en vaartuigen het verleeoenvan zakelyke rechten het huren en verhuren van onroerende goederen en alle handelingen niet betreffende het onderwerp der vennootschap wordt de medewerking van alle vennooten Tereiscbt van welke medewerking zal blaken uit de handteekening van elk der vennooten 46 B Vr H PITLO Notaris Oonda den 11 November 1916 WOiOyr GEVRAAGD voor ter 1 stond of later eene nette DIENSTBODE als 11 Meisje alleen kunnende koken en van goede get voorcien Hoog loon waschgeld en verval Adres Mevrouw MOLLE Wassensarsche Wag No 3 den HMgi QEVESTIODi A VU MEETEIIEN HTS uitiluitend voor Spijsverterinls Bloed en StofTviiselingiziektem Miiqtl W m Telefoon 3483 Spreekuur 1 2 u ld Buitengewone Algemeene Vergadering van AANDEELHOUDERS Gondsclie Glncosefabriek op DONDERDAG 14 DECEMBER 1916 des morgens elf uur in het Knii er der fabriek teneinde t behandelen Statutenwijziging en het geen verder ter tatd tal worden ge bracht Namens Commissarissen 19 C JONKER Abonneert ü dit blad iss ii ii sl8BiÉi e Mehfl jevesiiilliillloiierveer DurrecH Dnitsche Taal en Conversatie Handelscorrespondentie Oh UmEBER Dyitaah M O C GOUDA dPGEaiCHT MM Voedatt aw I m awt de imteer murte LIJNZAADKOERËN mak JStélir tn W U 28 i sn 8OVItB4IOII6 K0EKEH mark W L Hontnuugncht 19 Üitmantende door hoog etvlt en Vetgehalte ea groote voedingswaarde iin JMirioma Pari 1000 Saaen OovOtn MedaOUê Wie aÉelen te mtoopm beeft voor den Wintertijd vow datfcUiksch gebruik en voor dotfèlijkBohe lteh0Cfte k adveiteere in ie Jeudsclie Courant u mttt parte editie Haastrechtsche Courant n die eiken avond bezorgd wordt aan d talrijke lezers in Gouda Boskoop Stolw éok in de Buurtscliftptien Beiersche KoMwyk Schonauwen Benedenkej k Boïtnkeric Benedenhenl i de gemeente Jerkenwoude en de buurtschap AËhterbTO langs den HaaMrechtechan Dijk e in Haastrecht en Omgeving Gonderak eaz kt mil tnnif Men vrage de billijke tarieven van lidv rteotien ia contract aan by da t ADMINISTRATIE GCftJDiA t4i Int 82 Markt M t i J A M Hl BOEKHOUDEN Onder leiffing van J SAOBRfi accountant en Hoofdredaotenr van HandélBrtnaié J AlfËSZ loertar HJO en H J BSEKERIHa Ja aoooi iaiaat ea oudleataar een H lB 8 wordan door het kMMiWÉlwlMiiHdljklIiiw Opgericht 1879 Ifeiumgrackt 153 en Liliegraoht 30 Amteitbrm geaqpmiMcel VArsehiBende 62 Sohrfftoiyice Cursussen in het Boekhouden ïie g B v r beginuB eaaigaains gevorderden en meergevorderden Sbed otmtilsab or de prakl k diphnna s en voor de aete M O Evaneens jH otain onma voor aakaOmensohen Normaal l geld f 5 att knraitaal Saalle opleiding UitstelMnde restdtaten Zoo laafde Maer 4ilag n voor de Middelbare acte de naitwelgka 17 jarige F SIEHëSmA ySfi Same die voor het eerst examen deed en die geen andure leidiog bad gaiiad dan OBaan umus Is het wonder dat onze sobriftel ke leerigoBgaa op deageipte v s popnlair worden en dat steeds meerdere oaniMattm vM de practp dlploma s of voor de aote U O onae sofaiiftelnke oatatfnen zelfs preiereeren boven mondelinge leasan I Belangstellenden vragen ons graoa prospeotas aan Zg verbinden aioh bierdoor tot niëta IWiidevikschooI voor Oonda en omliggende pinteen A B Mlatm bq O vamalclBC voor MoOe Yaksskolaa aa s aaawMisfa oed ekeuTd b Kon BeaL 36 Aug 11 No 46 fflaHHliB tM Oo tan l f Ooupein en LMrwws M iM4NrMp iMtiiimi iW iM inniniL Haataiag Van laailingen Dutadac en Donderdag aan de School Goowe 100 99 DIr Dames v HEYZELfNDOORN 0ti PnST 5 6ARB Seiioenniakerq C Michaëlift BoelekMe 132 Weriiplaai 211 orerzilde Jlila p MPatiën n Qpsfi bareVerkoopiag te Oanda in één zitting op Donderdag 13 November 1916 des morgana ll ren in het café Vradebeat aan da Wgdstraat ten ovwstaan van den te Haaativcht geveatigden NOTARIS KOEMAN ED met cluutr erf ea een perceel tulnland aan de Flattsweg nabg Oooda wyk H no 36 te Reeuwt k groot 36 aren 63 ceatlaren Dagdps te beeiehtigen Nadere inlichtingen geeft Notaris Koeman voornoemd 26 Eenvertronwdadres B voor het maken en stoSecien a van MEUBELEN II by I M HESSING S Pepentraat 24 Conda BiUigke prqna prima i riaal Reparatie aan alia jMtbelm M Dienstaanbiedingf heUMHi in a V Btic livsrtfiitiêi kntn dciihU kU TOtraitbtUiiK l ae reg4i f 0 86 vooa aUn ngA meer 6 oettts Opgaaf uitslnitand aan hetBuaan liinrihiRitMii linHlilillii niT mer llaaaaim vAa II BAVKNSWAiY ZONEN 60MINCBSU Deze THEEËN worden afoeteverd in verzegelde jes van Vj wes i I r t TTa Kr V an JM tnt anif W ft VW i BVan i atkiimmmatmmi Maak ml tvi iAiDi na dB W iii iii i i1 n M tghtM titvaeting j e sam vooAaaa JTiJBHWRBAABT U A ai ± i3 u 14 Nnv Soc Qna Gfi o J i 6 i BiIJiii i Bneott i 0 TBrGottV 16 Nov NlOBW iScfconwtmrB 8 nor Botterd Tooneelgozotoöbap 20 Nov O OetMegen 8 iur Biljart jarten Kaartooneonrai 28 Nov Soc OW GmioaBM 8 Voortzettia Beëindiging B jart n Kaoitoonoanral £ Nov Soo On Genoegen 7 nar ïlnderliel voor kin r n vanl im der Sooletek 7 Nov Soo Ona a B9 een 8 TMI Algameene LedenVw So etelt BéIMM Eteotriacfae DrutkariJ A BRINKMAN ZOON Go da Is Dinsdag 14 i óvember 101 1 i© CL ws © an d verteaa tieTDla d Troor Q o clcLo © aa Oa=ö str©Jc©aa Verschijnt dagelijks PRUS DER ADVERTENTIËN Van 1 5 gewone regels met bewysnummer f 0 66 Elke regel meer 0 10 Bi drie achtereenvolgende plaatsingen warden deze leeen twee berekend Dienstaanbiedingen per plaatsing van 1 5 regels f 0 35 by vooruitr betaling elke regel meer 6 cis Reclames f 0 25 per regel Groote letters en randen naar plaatsruimte behalve Zon en Feestdagen PRUS VAN HET ABONNEMENT Pef kwartaal f 1 Ï5 Idem fhinco per post 1 50 Het GelUostreenl Zondagsblad Idem franco per post Telefoon Interc 82 üitg eTers A Abonnementen worden dagelUka aangenomen aan ona Bureau Markt 31 bU onze Agenten den Boekhandel en de Postkantoren ZOON Telefoon Interc 82 cB en ajtn het StroeLnafront waren patrouilleB alaage en waa de ar ilie1 ie matig bednjviff Ë en vijanc ljk vliegtuig 10 door on vuur geraakt in de vijaudelgke liiiietf gevallen Aan de kust van de Egetache ee ae het stil I n R o en en i Het Bulgaarsche stafbericht meldt Lange den Donau ia over en weer flaliw gefeichoten In de Dobroedeja heeft de vijanc tweemaal met man en miacht den uitersten linkervleugel onzer atelllog angevallen nmar telkens werd hij gedwongen op zijn sohreüen terug te keeren Aan de Swarte Zeekust viel nlels voor KrllKsverrichtlncen ter Zee Blykens een Reuter telegram uit Londen ia het Engelsohe stoomschip Kapunder gezonken In de Oostzee Een Wolff telegram uit Berlijn meldt In den nacht van 10 November drongen Dnitsche torpedobooten op een verkenningstocht in de Finsche Golf tot Baltsj Fort door Zq beschoten de havenwerken van dit Russische steunpunt op korten afstand met succes gisteren op versohillende plaatsen boven het oorlogaterrein aanvallen gedaan Ze richtten noch persoonlijke noch anderssoortige ongelukken aan Aan het Balkan Front In Maoedonie In Macedonië komt weer actie liet i ran btohe atat eiiUit yi n IJ no iiit Piii ije meldt In ca streek van ie merua houot ueotrijd uie daar twee dlage goanSe w mat liettigheiit aan ui blijKt nveer en iiiei een tfonitterend siucces ijie teuud door het krachtig vuur van detronliChe arllierie heobeu do öervitrs in de bocht van de l rna op de Ui iiÉthe en tiuigaarsche troeperj opnieuw de overwinning b aald Deze moes lwi na een bloedlig gevecht htt cjorp iven onlruLoien en 4ich onder Aegev renden aandirang van onae krijgt makkers 3 K M INoordwaart terug trakken trakkenVijf tegenaanvallen doo de zich hardzioitkig verdedigende liatgaren gedlaan konden den voorjftang van de Geallieefden niet atuitejT Oebroken door het vuur der ü iUieerden en tegenaanvallen mlet d bajonet door de Servische iiifaiiierie uitgevoerd moesten de uanvalagolveih in verwarring terugvloeien De vijandin w rden daarbij zwaar gehavend Meer naar het Westen nijn Servische troepen vereenigd met afdec iugen Fran voetvolk benoorden VcUseto opgeacJwten Het aantal gevangenen tot uu t M geteldi gaat de duizend te boven Zestien meuwe kanonnen door de Bulgaren ophet Magvele iri den iteek gelaten geraakten in ons bezit Sinds 12 September waarop de Geallieerden het offensSet begonnen hebben de DultmcherS en Bulgaren 6000 gevangenen 7a kanonnen en 60 ma cUinegeweren vorapeeliJ De Oorlog Aan het Westeiyk Fnwt Vliegtuigen actie Htt F r a n B c h e Scatoericht van 13 Nov uit Pary mölat MergenS van liet front is ieU te melden over het verïoop gotimence den nacht behouiteob het g niikelijkc gieeohutvuiur Negen boiabard rvliegituigen liebben door aeven bngel ïhe water vliegtuigen begeleid te hoogovene Od ilMrflmfilteriJen van St Inigbert ten N O van Saarbrueken en het Laaai rebekken nvet bomuaen bestookt Alle toestellen zijn teruggekeerd Twee Duiiadie vliegtuigen hebben vannacht op Betfort bonanen laten vallen Vi f parsbnen van de burgerlijke bevolking zijn JaarbiJ gewond Een Britsehe aanvtfl op de Duit tehe teilingep aan die Ancre BfajkentJ het Ëngeldohe ta berioht van 13 Nov hebben dte Britsehe troepen Men ochtend de Ihlitöche etellingen aan de beitte oevers van die Ancre aangegrepen Uit de rapporten blijkt dat reed een zeer groot aantal vljtoden werd gevangeil gemiaakt Het Duilwhe geekihut hield heel c n nacht dte Britaohe elellinigen bij L boeuia en Gueodecourt onder vuur Naar cte Duitsehe loopgraven tegenover Ponaart werd roet goeden uiti a a uitgelaten Ten Z en O van Aiunentièrea zijn de Britten bij een onverhoedbcheu auttval in de Duit che loopgraven binnengedrongen Ter aanvulling van bovenstaand bericht seirjt Renter s bi Eondfere oorreapondent uit het Brittle Hoofdkwartier in Frankn i è Ifl Nov Wij hebben vanoohtenc vroeg een aanval gedaan Reeds ia dlaardoor de Brltéohe linie aan beide zijden van re Ancre tot op zijn moest een najl ni cle Mepte voorwaart gebracht Wij namen de dorpen Beaumont en Ha mei door de DuitskAero voor onneem baar gehouden St Pierre Dlvlslion cn belangrijke loopgraven Noordelijk van Serre Al feize poöitiee maken d el uit van de geducht versterkte oorWfonkelijfce hoofdUnio oter Duilsbhars Jle ze raeer dan wee jaar lang in hamïen hebben gehomlBn Wij maakten veel gevangenen Reed werden er zoowat tweeiliiizend in de voorste laartoe ba ten de ri iint n bi e r gebiwcht Om Serre word nog gevoch ten Deze plaat all n werd niet bij eeraten stormloop veroverd Vliegen boven Oostende De Sngelsohe admiraliteit deelt d d 13 Nov mede 12aevliegtnigan hebben gisteren Oostende aangevallen en een groot aantal bommen laten allen op het marine etablistement oorlogvaartnigen en havenwerken Aan het Oostdük Pront Su xeu8ien der Ceutralen Het Uo tenriJk loJi Uong a a r I c h stafberioht van 13 Nov uil Weenen mddlt Front Aartéhertog Karet Onder den rook van Oreowa aan dien Szurduk en ten O van den Booden Torenpaa heelt de vijand tevergeefs tegen onze troepen storm geloopen Ten N W van Ulmpolung wierpen Ooatanr Hong en Uuit che aldeelii g n de RoemeniSre uit de taai verdedigde plaats Cadesti Aan beide kanten van Sooalwerzee zqn verscheiden Koemeensiche aanvallen afgeaiiagen In d sector vanToelgt es vermeeaterden Oost Uong en Ouiteche troepen eten berg Bltoa Aiwiribor belkoorden Hollo Aanvallen van sterke RniKlBCbe strijdkrachten die ten Z O I van Toelgyeö en bij Belaior onzen co lonnefl werden tegengeworpen zijn ineengezonken Kleti bijzonctore aan het front van l eopold van Beieren of aan het Ita liaaxiflche front iHet Diitsiche Mafbericht van 13 Nov uit Berlijn meldt omtrent de gebeurtenteeen aan het Oostelijk front het volgende Front van prlne Leopold Tusschen de ze en de Karpathen hadden geen gebeurtenUsen van beteekenia plaat Fronit van aartshertog Karel In het Glyergo gelbergte namen DuUalohe en Ooutenr Hongi bataljonfl Bitca Artrtirictor Daar en op de hoogten ten O van Beibor alelnied op t 000 telijken oever van die Putna trachtten de Eiseen in herhaalde aanvallen tevergeefs het door ons gewoo nen terrein te heroveren Ook op d hoogten aan beide zijden van den Oitoëpaa werden vijandelijke aanvallen afgeeilag n Ton N W van Camipolung werd Oande door onze troepen genomen Ten Z O van éten Hooden Torenp4 en den Izurdua wegi alsmede ten N van Oratowa hadkïen de Roemeensche strijckrachten bij hun krachUge tegenaanvallen niet het minste aiuccai Behalve hun bloe fige verliezen ver loren zij weder n eer dan lot gevangenen De kicc aien der lOaatralen in hun bovenstaande sitafbericfcten genoemid worcto door dB geaflleefolsn ala vijandeli ke aanvallen b t oipeld die mei wisselend shioces plaate hadd n Qet Rusisisich ritatberieht van IS Nov meldt d d 13 Nov uit Petrcgrad Den 12en W bij Garhoesol Taoehalovze terwÜl hij de ttelling monsterde door een ontploibarett kogel de brigade conwniainlarit gfeneraalrnxjoür Peneizof gesneuvetd Bij de Narajofka baNhiet onze artillerie in de atreak van de dtorpen Lipnica Dolna en Swkatelwki afci loopgraven van de tegenpartij die met het werpen van i nen en lionanen antwoordde De etrijd duurt voort Aar te Byetrioa hehben onio verkennem bij Bogorodlaiian een goeden Mag geelagen Na d ortweel teerdraadlinie te zijn heeJ rongen vielen ze een vejolpost varf den vijand aan en maakten eenlg gevangenen In d bo Karpathen ia een aan val van den vi nd ten Z W van Dezemlbronia in en tegenstoot met de bajonet mieit groote verliezen afge f lagen Betzuiden Doma Watra blijft de te fenpartij bij Folia en Toleaïem hardnekkig aanvallen Oemcngd Ooriogsnleuwf In Griekenland De eisohen der gealiieerden welden door de Regeering te Athene toegestaan Openbare ambtenaren en officieren hebben de volkomen vrgheid zich bg de voorloopige regeering aan te sluiten De Regeering eischte echter dat z eerst hun ontslag moesten nemen hetgeen door de gezanten van de Ententemogendheden goed gevonden werd Aïiverikaansiche vjootplannen Do Vereenigüo Stater zyn bezig iiich een machtige vloot te bouwe i In verband daarmee wordt ook een reusachtige voorraad munitie opgebtapeld Terwijl de PresiGenten vóór WilBon te weten Mac Kiniey Roosevelt en Taft saimen niet meer dan 86 van de voorhanden projectieleu hadden besteld lleeft Wilson alleen nagenoeg 70 dtoartoe bijgedragen De drie voorgangerc van Wilson hadden ö7 van de torpedovloot Wilbon Van het HongaarWohe front wordt gemield De vijan hee tin het Oiritzdal de Roeimaeayslie troepen acliterwaarfa getllrong i hw fliaai deze namen op hun beurt het offenslel en bezetten een reeks hoogten De vijand valt bi Roemeens Camipoluni en bi Orflowa verbitterd aan Bij laateltgenpenlde plaats duurt de stn voort Aan het hallaanidia Front et Bul gaariUch stafbericht van 13 Nov uit Solia vermeldt de gebeurtenisknett iniMacedonlé aldus Ten W van de spoorlijn Monastlr Fiorina were tegen den sector 0 treta Kenall levendig kanonvuur gel et Ons vuur alleen herft siwakke afdeeiingen van dton vijand die vorderingen havMen gemaakt verjaagHl In den kronkel van de Tsérna hebben de Bulgaaïi ïSe en Dnitsche troepen verwoede aanvallen van ce te geupartij gefnuikt Aan het Molenibza front en bewesten de Warijar wa de artillerie naar gewoonte in touw Oostdijk van de Wardar heerschte rst Aan den voet van de Belassit Italiaansoh stafbericht van 13 XTov Aan de fronten van Trentino en Karinthi geschutvnur In het Tei ragnolodal blgft de v and daarbij door ons schieten belemmerd buitengewoon roerig Op hot Qiulia front niets van belang In den avond van den elfden dezer heeft een Oostenrfkieh luohtsmaldeel bommen op Padna laten vallen Een huis werd getroffen waar veel vrouwen en kinderen beschutting zochten Deze vonden tneereodeels den dood Het aantal slachtoffers voor zoover tot nu toe bekend bedraagt zestig m Feuilleton haar vader had ook gezegd dat zij gaarne hier waSI tilj moogt niet weg gaan tluisterdie hij haastig Neen u niwog niet van hier gaan Ik zou het niet ulthou n ala gij wegglngt Zij gliinlachtei haar glimlach was eenièjteins weemoodiig 41et ia goed van u dat t zeggen Het stamt mjj dankbaar jüaar weer auchtte zij ik moet toch gaan Als men geen mioeder meer heeft moet n Cn gaan waariieen vader will Httar wenkbrotawen trokken zi Smlartelljli aamnis zy hM de hanidl op om hier en ginds te wijzen De oogleden vielen over de aohoone oogen en zij zelc met de Stem van een kind Ik voel ml treurig onMat ik geen tehuis heb Zoo had zij nog nooit tot bemig sprokenl De jonge uvan voelde eenplotsi inge b klen dtaeld Zij waren echter ook nog nooit giebeel alleen geweekt haar vader was er Steeds als derde bij en dan was tüj altijd zeer stil I Hel dwarrelen der opgiejaagde bla deren had haar eker treurig ge maakt Hij keek haar teéder aan En waartoe hem tot nu toe den moed had ontbroken daar zl nog het deftige meisje de dame waS Ae hem ontzag inkoesemde nu waagiie hij het Wj groep haar hand waarmede zij op cle vensterbank steunde en zeide met al de hattdijkheid welke zijn lleldie htin Ingaf t moet hij Vijandelijke vliegtoestellen hebben mij blijven juffrouw Het wordt win ter nuar dat doet toch oietS ter zake u zult hier een tebuia hebben I Bij najl Hij zei het t warmte Zij liet een langen angstigen blik door de donkere lage kamer glljdeü en daarna naar buiten op de coor den herfstwind gezweepte bladeren toppen oBr boonKO Schudden de hemel was bewolkt nu Sloegen har de droppels tegen de vensterruiten toen rilde zij en boog haar voorhoofd teg n z n borst Ik her dankbaarl Hij trok haar naar üdti toe wild als een uitgelaten jongen hij kuste haar kuste haar onophoudelijk Dat was een geluk een reusachtig gelukt Nu was het fijne lieve bet Schoone EngeltikiJie meisje zijn verloofde O moeder mocht er nldêls tegen hebben Geen woonj niooht zij zeggen andeml Zijn oogen fonkelden onrustig zenuwachHg vertrok zijr gefcicht Hij drukte Ethel in zijn annen zoodat haar teere gie te er gebed in verdween hij gaf niet weer terug nooit meer terug Toen vrouw Letgniok en miater Brown na een half uur 4oonut en vtrwaaidl van han tocht tamgteer den vonden zo alleS kant en klaar zooaU mister Brown Schertsend zeide Hij waa Mier varheogd MJ sloot A Ti beaten nMer Langniok dadelijk krachtig in zijn armen en Uoaude hem je als zijn beste schoonzoon Hl sprak zooveel dat Rieke in het geheel niet aan het woord kon komen Zegt u eens was zij wel Is waar beglonoen maar hij had telkens nog iets haastigers te Buiten de Stadspoorten Naar het Dnitsch van OEiAJU VIBBIO Bewerkt door I P WE8SBUNK VAN BlOeSUId Met autoriaatie van de scbrijlster Naaruk verboden zend tuier welke zij verlangde mioesi IJ natuurlijk hebben Dat zag hij wei in dat ZIJ zoo duur moflftt zijn Uij schudde haar do handt De bruiloft moest Spoedig zijn natuurlijk binnen vier weken waarom zouden de kindOren op hun ge luk nog zoo lang wachten BovendSen moest hij binnen vier weken naar Londten terug Do Maatschappij kwam bijeen een vergadering was vaMgesteld hij kon ommogeli ontbreken en hij kon dan niet zoo gauw daar weer vandaan De bruiloft zijner dochter wilde hij toöh bijwonen Hij loot Ethei in de ermen Rieke trok eenym lÉïiht wal reedt zoo gauw Dat as de gewoonte niet in Tempeihof alleen als het drong en bovendien neen da waS zij in het geheel niet voor zij moest eerst eenS zianl Maar Paul ombeUile haar en kuste haar zoo heftig dat d adeitthaar werd benomen Boos Stiet ze hen van zich hij was gek Maar ooic zichzelf vond ze gek zjj kon In het gehe niet meer zoo sbherp denken aU ancierS was zij er nu zeker van clal hu haar akkem aan dta straatweg kocht of was zij het niet Natuurlijk zou hij haar akkerSbi ie Maataichappij In bespreking bren gen dat sprak vanz l Den aankoop dringend aianbevelea Da negentig dui En voor u zei hij met een knipoogjB Zij gaf hemi een atomip in de zijde WeasI niet zoo gêmieen Men kan het toch niet voor niet geven Laat Ona maar ecnfi gaan kijken Hel jomge paar bleef alteei in het oude verlnt waar het naar duffe vochtige lucbt rook Buiten vleiende Uaceren der linden Een ploWelinge windvlaag joeg ze geel en versldiroinpeld in baa geoiwarrel voorfilj hel venslter en waar e nog aan de Doornen hingen hadden ze eenziwaar i g oen dat geheel ander was dan het vroolijk groen van den zomer iJIet nkl goedig winter wordsn zeide Ethel Brown en leunt met het voorhoofd te en de bobWlgeruit Zij zuchtte bevend Waar zuUen wij dan öjnil Een rllUn F van Idijden sbhrik dteTvoer ham Wat zuchtte zij Ach Ja Pas toen de Browns vertrokken waren toen ook Paul weg waS om zijn m aje in de oude Lengniifcsche oalè che welke maar al Ie zelden gebruik werd naar Berlijn te rijden kwam Rirfte weer tot ziohzeJI Een gevoel van angst van argwaan en van bosohaniiig bekroop haar had zij zich niet laten bedrijen Was het niet boter geweest de zaak inet de millioenen weduiwe door te zetten In plaats van voor dezen nog altijd niet afgefloten handel liaar zoon weg te geven aan het Spichtige meiule Buiten huHcé de wind stortregende hel Zij stond op den duisteren deel AU verpletterd leuiw e aij tegen den wanfJ Wat waö zij dkim geweest Maar daarna stoof zij op Stond hoog opgericht het gnjze haar waarin A wanhopend gegrepen had hing in bosjes over haar beenderig g cht Zij rukte dfe döur open zoodat dC winr naar binnen stoof holde slaan do op den drem iel de vuist en fchudde ze dreigend in de richting waarin de Browns vertrokken waren Als hij c akkers niet kocht dan zou dat houterige dtng er ook niet best bi varen Krakend tdoeg Rieke I engnlck de deur van haar huis toe en grendeiae en versperde ze Wordt vervolgd