Goudsche Courant, woensdag 15 november 1916

55e Jaargang No 13942 De Oorlog Aan het Weatcmic Front Het Transohe oommaniqné van 14 Kov meldt Ten Zuiden van de Somme ia de artilleriestrgd in den naoht vrg levendig geweest in de omgeving van Preasiar In Champagne w ra een sterk Dnitach detachement dat beproefde de Fransoha Unite te naderen na een hevige beschieting gemakkalgk teruggedreven door het Fransche vuur ten westen van Anberine Op het overige front waa de nacht rustig D n i t s c h legerbetieht van 14 November meldt Aan weersayden van de Anore speelden gisteren verbitterde geveofaten af Door ooncentriacb vuur van het Ewaarste kaliber voorbereid volgden tegen de Doitache in den hoek naar het znidwesten vooruitspringende tellingen krachtige aanvallen van de Engelscben waarbg het dttS Engelschen onder aanmerkelgke offers gelukte de Dnitsohers nit BeanmontHamel en St Pierre Divion met de tercgde daarvan aansluitende linias naar de voorbateide grendelstelliag terug te dringen De hardhdtkige verdediging berokkende ook den Doitschers aanmerkfiiyke verlieiaiL t p andtare plaatara van het Anoreiront van ten O van Bébnterne tot ten Z van Graadconrt zgn de Engelscben waar zg binnengedrongan waren door nieuwe aanvallen van de Dnitsdie infanterie verdreven Aan het Oosteiyk Front Het Daitscho communiqué wn 14 Novemlier luidt Ten N O van Jakobcsy la de B seh Karpathen lijn Bussiache afdaeliii ea uit lat Voorterrein van de steliingen der MiddenBtaten door vuur verdreven Voor aanvallen der Duitsche en Oostoii ksche troepen weken in het Gyerffyo geiberste de Ruseen Uaar de a ns teruf Ook ten Z van liet Gyersyo gebw maakten de Beiersche en OoatenrtjksckHongaarsdie bataljons vorderinfeii Aan belde lyden van bet Tytodal haddtn kleine gevechten plaats om eenige hoogten Aan het Zuidelijk front in Zevenburgen dnran de gevechten voort Stj ivjn voor de HideaStaten succesvol Er werden eenige hfonderdon gevangenen gemaakt Alleen aan den Boode Torenpaa 660 man guetc WBif binnen yhler apeeit zie dn piano zei Gottfried Weee toch stil Johann warf bleek Zij bekeken de naamborden l ink woont l rimi hecren kleeprmeker maar h er recht Amanda Schul en een vferttekaartje daarboven met punatwes bewa ttigKll JUUIUS PA iiUm Daarna ha Jden zij ook göoeid en er haar uitgehaald Het wa een Vree lelijke toestand geweest Gottfried hail d en kerel c n paar behooi U e grofherien naar het hoofd gegooid wplke deize melt öen kalirtte dïe Gottfried nog meei in woede ontatak in ontvangst had genomen Zeker hij koa het bftd rf ms dat het den beerpen ni aangenaam was de juffrouw hier te vinden maar hij kon hun verzekeren i hij gaf ziin eeirewoord er op er was nietaige beuPd In het geheel nieta daarvoor at htte hij zijn verloofde juffrouw Auguete Baiïekow veel te hoog Een onbeschaamdie OTodtegek Lietzow schreeuwde hero toe Houdt uw sROÏl maar toen wiat ook hij nie4B meer 10 zegigien WaarafdiÜg zii ware re dögemfln r le be ofteÜik waren gemaakt Wat nu I Op Johann wa niet te rekenen hij bracht er geen woord uit Hit ond altf beteuteril fWoidt vervolgd Buiten de Stadspoorten Near het L uit8Ch van CLAjRA TCBBIiü Befcerkt door I P WEtSEUNK VAN BOeSUM met autorioRle van de obri ter Naarak verboden HOOPDSa UK VI Twee biuilotten zouden binaenkort plaatd vinden van welke geen TempeBioler had gedroomd Hoe vrouw l ngnick atönü toe tet baar Paul en nnlfje uit den vreemde trouwde Eete aSe evenals een paardrijdster met lofihangeiui hiaar romUlep wier tainilie men niet van A tot Z kende Groote vert azin beertfohte in het dorp Maar het ia waar de vader det ËUgelsobe waa toch in ieder geval een naui de wat in te brengen had dat zou Bieke wel weten die Med nooit sleohte ïaker Maar wat viel vrouw Badekow in Die gat toe dat haar Gwrte den stgareiisjachwaar trouwxüe Nu ato men rich moeite had gegetea wa er voor haar nog wej wat degelijker te vinden gewee l eeo wedawnaar ot een andsren gaaer bejaarden lOanl AugiMte Bad kaw was gelukkig Een brief van Scheldemann Tosn op 21 October j l de afgevaardigde Soheideman in den Daitschen Rgksdag de bekende woorden had geaproken De Fransche sensaor belet den Fransobeo te vernemen dat eg de ontmiming van hun land zoowel als van België door de Dnitaohe troepen reedt na zoudon kunnen verkrijgen zonder verder bloedvergieten en zonder een voetbreed gronds te verliezen werd door het beatnur van den Nederlansohe Anti Oorlog Baad op 13 October een ohrgven gericht tot dezen afgevaardigde met verzoek te willen mededeelen wat ala bewga van de jaiatheid van dit betoog kon worden aangevoerd Op dit Bohrijven mocht het beatnur van den N A O R dezer dagen een nitvoerig antwoord ontvangen waarin de heer Scheldemann na eerst den voUedigen tekst van een groot gedeelte zyner rede te hebben weergegeven aldua schrijft De bedoelde niteenzettingun gaf ik op grond van de ononutootelnke sekerheid dat negentiende van het Doitache volk het hiermede eena ia Uaar bovendien aprak ik de aangehaalde zinaneden ook in de vaste overtaiging dat deze ter verantwoordelijke plaats in het Rijk das door de vertegenwoordigers der Rijksregeering niet weeraproken zoaden worden De Rijkakanaelier beeft aandachtig naar myn rede gelnisterd en er geen woord op gezegd Hg zon zonder twijfel geantwoord hebben op mgn aiteenzettingen als hg niet bereid was tot een vrede op den grondslag Eooalft ik dien in mgn rede heb aangegeven Wel is waar herinnert u mg er aan dat de Rijkakanaelier ook GIraaf Weatarp heeft aangehoord zonder hem te weerspreken Ik veroorloof mg echter uw aandacht er op te vestigen dat toch een onderscheid van beteekenia bestaat tnssohen het tilzwüjgen ten aanzien van de rede van dien afgevaardigde en die van mg Graaf Westarp wiens rede in de bladen zeer onvolledig is weergegeven heeft volgens het ofncieele stenogram gezegd De afgevaardigde Scheldemann meende heden dat het Fransche volk zon moeten weten dat geen voetbreed van Franachen of Belgiachen grond verloren zou gaan Daartegen moet Ik mynerzgda zoo sterk mogelijk protesteeren Neen wat wg hebben wat wg met ons bloed veroverd hebben dat houden wy vast zoo lang en voor zoover het noodis is om de toekomst van het Dnitsche land te veraeksren Dit laatste voorbehoud ontneemt zooals duideiyk is aan de voorafgaande verklaring hare volstrekt annexioniatiache beteekenis DBt is een belangrgke vooruitgang vergeleken met vroegere redevoeringen van genoemden afgevaard de Het komt mg niet ODwaarschgniyk voor dat da Rnkskantelier het reeds op grond van deze overweging niet geschikt oordeelde Graaf weatarp te beantwoorden te meer daar dis beachonwingen van Weatarp zooals nit den geheelen vorm bleek te beschouwen waren ala een zuiver aubjectieve meeningauiting die de Regeering in geen enkel opzicht er in betrok Mgn rede met de gconder scherp geacoentneerde zinsneden over Frankrgk en België was i een opzettelüke provocatie Ala de Rykskanselier niet geneigd zou znn een vrede te sluiten die geen edkelen staat vernederende voorwaarden oplegt dan had hy mg zonder eenwen twgtel moeten bestrgden Dat wasuan ook de opvatting van wel bgna den geheelen Rijksdag iTit persoonlnke besprekingen met den Bgkskanaelier weet ik hoezeer hy zeer bepaaldelgk den oorlog met Frankrgk betreurt Van het Fransche volk en het Fransohe leger sprak hy altyd met de zelfde eerbied als in den Ryksdag op 6 April 1916 Naar aanleiding hiervan heb ik in mgn rede van 8 April gezegd Ik sprak vroeger er van dat in Duitsohlandgeenapoor van haat tegen Frankrgk te bemerken is Ik wil nadrnkkelgk de aandacht er op gevestigon dat gisteren de Rykskanselier eenmaal in een ainawending over Frankrgk heeft gesproken en wat zeide hg Hg sprak van den opofferenden moed waannede de Franiohe troepen strgden Mgne Heeren dat waren zgne woorden waarvoor wg den Rgkakanaelier kannen bedanken Dat klonk anders dan de redevoeringen van de heeren Asqnith Briand en Sasonow In de hoop dat mgn mededeelingen uw bestunr niet geheel zonder waarde mogen voorkomen en met de verzekering dat mSn vrienden en ik niets onbeprMfd zullen laten in onze pogingen om den weg te banen tot een spoedige toenadering tusschen de oorlogvoerende mogendheden enz Advertentiên Heden overleed onze geliefde Vader en Grootvader de heer G H G DE LANGE te Driebergen Dit aBm tiaaim Mevr A A M WIEEDA Ds Lanoe Belgiachepleip 9 18 Scheveningen Eenige en algemeene kennisgeving Heden overleed mgn beate broeder de heer Girrit ieM Goiiilrilii IE mi in den ouderdom van rnim negen en zeventig jaar MwtwFBOuw DE LANGE Driebergen 12 November 1916 Sociëteit Odb Genoegen De eerstvolgende ballotace voor het lidmaatachap van bovengenoemde Sociëteit zal plaata hebben op 25 November 1916 terwgl de ballotagelyst op 16 November e k gesloten wordt Bet Beetuur H KNUTTEL Voorzitter J VAN KRANENBURG 14 Secretaria Mevrouw HOOGENDIJK Wachtelatraat 62 vraagt 7 en nette DAGDIENSTBODE Noodhulp IlieDstlioile QEVRAAQD Markt 34 GEVRAAGD TWEE FLINKE 10 en een Jongen Adres Firma VEBMEIJ SLITIJTER Nieuwe Haven 63 en 66 t Ê Bg deie heb ik de eer kennis te geven dat ik met I November j l in mgn Meubelfabriek heb opgenomen den heer H F DEM HELDT en deze m gemeensobap met genoemden heer zal voortzetten onder de firma i DIfflIUT S W WDL FFRAAT Naar aanleiding van boven ataande kennisgeving hebben wg de eer te berichten dat wg de Zaak ten doel hebbende bet fabriceeren van Meul elen in den uitgebreidsten zin van den heer S W WÜLFFEAAT hebben overgenomen en zullen voortzetten onder de firma 8 W WÜLFFBAAT H F DEN HELDT Fabriek RIDDER VAN OATSWEG 25 Ganda November 1916 33 PUITSCH Dnitsche Taal en Gonversatie Oh LAFEBER 11 Lmtmp DaHrah M O C Houtmanscracht 19 GOUDA Tsclïiij SililloooinrsCiiir BURGEMEESTER en WETHOUDERS van STOLWIJK maken bekend dat alsnog gelegenheid bestaat aandeelen te nemen van f 667 50 ad 4 ten honderd sjaars tegen den koers van 100 inde geldleening groot f 20700 tot 1 December 1916 rentendevan af 1 Januari 1917 go Het kantoor der R V AnI Jurgens Margnrinefa briehen te s Gravenhage is op heden OVERGEPLAATST van Stilte Veerkade 15 naar AM8TERDAM8CHE VEERKADE 48 MABU T SPUI 20 VessamB shEklijIm FakrlÉn pesigilleloierfeer OPGERICHT Mi Voedeit nw Vee met de eutvere murufe LIJNZAADKOEREIN 28 merk STER en W L en 80VABOOMEHKOEKEN merk W L Ditmontenia door hoog eiwit en vetgehalte en groote voedingstraafde Ber IHplom0 Parii 1900 liegen Oouden MedaiUe Abonneert U op Het Stenoirafiscb Yerslag van het Verhandelde in den Bemeenteraed wan Gouda Bevat ALLE bg den Raad inkomende stakken de beschikkingen daarop en de atenografiüch opgenomen discnaaiea alles bgeen in boekformaal ABONNEMENTSPRIJS voor abonné s op dit blad f 0 25 per kwartaal bg voornitbetaling voor aietabonné s 0 50 per kwartaal bij voornitbetaling V Abonnementen worden aangenomen door de Drnkkerij A BRINKMAN Zn Markt 31 GOUDA Modevaksfehool vdor Gouda en omliggende plaatsen AaafMletira bl de vernnlflng voor Mode vakscbol te S KIravenhao Goedgekeord bij Kon Besl 26 Ang 11 No 46 Opleiding tot Ooatumièrei Ooupeuae en Leeraree M giltgnMil m m Idmik li lum HltEI MIDMI n AllKOBDS Plaatsing van leerlingen Dinsdag en Donderdag aan de Sohool Oouwe 109 20 Dir Dames v HEYZELEflDOORN Adverteert in dit Blad I ll UlHnilMI m MLVUDE nilEtCIITItEHUUEt HTODU MO IIIUIVEia HEIDEII 01 TE EMUItEII EK KEin VEIOIEHIL EEN FIESCH WOH KOKO HAAR Een Kolvere Helder Mat vatte TloslBtof beTonlert den na rgrooi Venterktde kUwen sa doet dlmft Rb een Tonloum voordeUau wortela V ooAomt het 8pi rt B a UitveUen Hoofduer en R a rWdwrnen nadet men Koko een prat keer bnilkt heeft uen eprenkelt net eenvoudig op het Manr dan wrjrtt men het Mcht In eem nederwaerUobe richting en borstelt be link UW APOTHUEi DROGIST OF UPKR HEEFT KMO VOORRADIG EN HY ZAL H OF iCVREDERHEID VAR ANDERE VERRMIIteRS MEKDEEUR KOOP VARDUO EER KtEiNE HESCH F 0 76 MUI rL in 1 1JB W 1 IN 1 wAAUoavwiaei Hl 14 n t lloOand Utmbt ZaeUnd N Bn I Limburg P DBUIBt AMMeiteM ViHH Frictlanil Gtonlnnn Dicnthe Ovainil W McTHland rinM BIllDBRgHJI iMek ItUMskemt pniHMiBa wwdm ki r n niliMhtv biliiiiccM anUwhairar U e tk lleiK dh Uali Kuku w l UcahHten lt dwi Ulf h pi HawMmoV ten vnw iWd p l buitfOMtpakkirW ANTON COOPS Wqdstraat 29 Oouda A VAN ZESSEN Sdioonhoven 96 NIEUWE SCH0ÜW1WR6 iwilii l IK ip r DONDERDAQ 16 NOVEMBER 1916 bl lollinliissli TnhiI Directie VAN EYSDEN TARTABD 4e Voorstelling in het Abonnement 4 Blijspel in 3 bedrgven Uit bet Deensch van ERIK HOSTRUP Regie JAN FABHICIUS Aanvang 8 nnr preoiee Entree voor H H Leden en hnnne A hnisgenooten f 1 75 per persoon Entree voor Niet Leden en Vreemdelingen f 2 25 per penoon Loge Stalles Baloon Loting der te bespreken plaatsen op Woensdagavond 8 uur Entree voor de Galerg zoowel voor Leden als Niet Leden 40 cent per persoon Kaarten zgn daarvoor te be komen en plaatsen te bespreken k 10 cent extra woensdag 16 November des morgens 9 uur aan de Sociëteit Alle entreeprijzen worden verhoogd met 6 o o Antenrsrechten 40 Na afloop der ToontelUnf vertrekt ea i extra boot naar Waddiagsvecn en Boskoop OpenliafeVerkoopiiig Ie Gouda in één zitting op Donderdag 23 November 1916 des morgens 11 uren in het café Vrodebest aan de Wgdstraat ten overstaan van den te Haastrecht ge vestigden NOTARIS KOEMAN met schuur erf en een pereeet tuinland aaa de Platteweg naby Gonda wgk H na 36 te R Bnwük groot 36 aren 63 centiafen Dagelgks te bezichtigen Nadere inlichfingen geeft NotarisKoeman voornoemd 26 Nieuwe Kaasprijs e INGAANDE 15 OCTOBER 1916 Tor drakkerg A BRINKMAN ft ZOON Uarkt 31 Gonda VERKRdOBAAR Nieuwe Tabellen voor de Prijzen van Kaas met aftrek van 40 a voor het binnenland Kraobtess Ministerieel Beslnit ingaande 13 Ang 1916 PRUS 10 CENT jSijssaiTSji 14 Nov Soc Ona Genoegen 8 uur Biljartconcourf B C Ter Gouw 16 Nov Nieuwe Schouwburg 8 uur Rotten Toonoelgezdatohap 20 Nov On Genoegen 8 uur Biliaat en Kaartooncoura iït Nov Soc Ons Genoegen 8 uM Voortzettiag en BeëlruBging BH jarl en KaartconcourA 2 Nov Soc Ona Genoegen T nufi jKinderbal voor kinderen vani der der Sociëteit ve ri 37 Nov Soc Ons Genoegen 8 nor h AlgomeSne LodenverÉadering Ju Sooieteit 29 Nov Nievwe Schouwburg 8 wit Ne Opera De BruUoIt va Figaro Beleoia voruKksii wl t IA i l nwdedeeltaiK te nwfea ostraacaa nm f rergaderUifea oonoertm varmskelliklHj tien eoi om tao tim la som e ai Eteotriache Dnikkeril A BRINKMAN ZOON Gouda Woensdag 15 Novenber lOKt OIMM MIANT iTi© a T rs © an i d Trext©3xti TDla d rropx Cro xa d SL © xu Oaaa ©tx©lc©aa Verschijnt dagelqks 5Al behalve Zon en Feestdagen PRIJS DER A DVKRTENTIËN Van 1 6 gewone regels mat be1ri snummer f 0 66 Elke regel meer 0 10 By drie achtereenvolgende plaatsitgen worden deze tenen twee berekend DIenstaanbiedingen per plaatsink van 1 6 regels f 0 36 by vooruit betaling elke regel meer 6 ds Reclames f 0 15 per regel Groote letters en randen naar pkatsruimte PKUS VAN HET ABONNEMENT Per kwartaal fl K Mem franco peV post i 0 Met Gedlustrêerd Zondagsblél Idem franco per post pkati Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau Markt 31 by onze Agenten den Boekhandel en de Postkanloren Telefooa Interc 82 Telefoon Interc ïïilxeTen A ÜBSSËWAS BH ZOOH lil I I m fm fff Bohip worden uitslaitend verzonden gewone stokken en aangeteekende stukken geèa geldswaarae inhoudende velka van een aanwijzing tot ▼ erinnding daarmede z n voornoi Kt pitein Maas Qeeiteraniis f Gisteren is te s Gravenhage overleden de heer L F Maas Geesteranus oud kapkein der artillerie in den ouderdom 76 jaar De teraardbestdling zal plaatshebben a s Vrgdag te 12 V3 oor o p de begraafplaats NieuwËik en DaiDen De dlcast i EngcUad De mailboot Prins Hendrik wordt heden niet uit Engeland te VlissloKen verwacht er iets aan het gi beuren m dat de dran dter vclkcren werkt op dte regeering Zeer acherpe reilevoeringfen zijn nog niet altijd een zeer ateaht teekeii hoe weinig vredeliefvnd zi k mogen klinken Hoofdbviak ia det npk de MidkJeiEuropeesche mogendheden zich g hijnea voor te bereitïen ém met de liquidatie van den coring te beginnen Hierop wljpt de oploa itig van het Poolöctle vraagNtuk Het sa Foradalan SMIt len v n Berden 18 door een Dultselw duikiaot ui den gn d geboord In al deze gcvaUsai weid de bemann geied J Met de overig hodtttj gemalde stoolnschepen leed de Noorsd o 9logavBn e rlng een verlies van ftH nitlioen Itronea Een Wolff telegram uit Berlijn meldtï Het Italiaansche ss Mudros vroeger aan de Duitache Tievant tinie behoorend en het Itallaansche zeilschip Giovanni Ante ri Beretta zijn gezonken Aan het Roemeensche Front Hat Dnitsche itafbarioht van 14 Nozember Inidt Ocmengd OorimMiieawe Ver Staten De dniutê Zelfs in Amerika begint men vt l gens een te Bremen ontvangensohrgvan de dnnrte ta voelen We sden slechten oogst en den geweldigknuitvoer aan de Geallieerden zien g aldns do brief booze tgdeotegemoet De brood prgaen zgn redds van 6 op 6 en van 10 op 12 c4itverhoogd Vele befnn zien zichgedwongen bet fokken vanploimvteeop te geven wegens de dure voedarprgzen Eieren kwamen van 50 Dp60 cent het dozgn p vleeschprgsenstggen voortdurend Inderdaad hetftook hier de welvaift aen zeer eéizgdig karakter en mn het voor dankleinen man zware den besluit Uetsohrgven f Vrededtee ltea lu eeu hoaldartiioit van de hieIfr Anzeiger aohrijtt A Kouerleool Ouder d UKCMtal KnogeUik te ctutroleeren bortchtett IBtr iie öorlogTdorende lauden iiï het umtuiuii zt r uioeiiijk de ware van die onware its cbiitenVerkeerd i bet lu aUe gevallen allee wat over vredeelmiogeiijkhedeu wordt gezegd naar het gebied der tabeltf te verwijzenj Wij vinden bet nerkwaard g dat bi v een geifaloU blad uW d Monidng Pos heett gezegd dat het Zou verlangen dat de l nteQte haar oorlogi djoeleki len nauwkeurig bepaalde Anitore bkigelsohe blaijen at bt v de Mancbaiter üuardJan hebben dit verlangen reeds vroeger te kennen gegeven Maar ook ek er bealpeurt mer reedls teekenen van g n gdtwid lot trede iJe berichten uit Roamenig wijzen ook op een kooteriug der atetiming üit lialij kcniea eigenaardige beriobteia De taal cbr Italiaanscie pen laat aan duideli heda nieta te weo cfaen over voomaimelijk waar zij zich cii t tégen Italiö bondgenotuten Ook het onMag vaa llltonl is een belanglwekkend ï phoon Overal ia allg diplomati ke krU gen heer ht onrufft en beweging M l voelt i SlxxnenlazzLi Inlijving militie lichting 1916 D inljjving van de militieplichtidBnder lichting 1916 toegewesen aan ietregigisnÈ gvnietroepen beatemd vooröpleidiag tot milicien telegrafist loftelefonist die verkzaam ssgn helzgbij de posterijen en telegrafi e heizijbg do Bpöorweg maatschappijen welkeinligving aanvankelijk was bepaald inhet tijdvak van 1 6 December 1916 zal geschieden op U en 12 Decemlerd a T ladwnststeUing l ndstORQJa rklas ii 1909 en 1908 In het tydvak van 16 tot 20 Dfic a s zullen rorden in dienst gesteld de dienstplichtigen der landstormjaar klasse 1909 toegewezen aan de infanterie hierondor begrepen grenadiers dooh niet de wielrjjders wier geslaohjbspamen b giikneii lOMi e D d t letters A tot en met G Het overige gedeelte dier jaarklalseHl ia hoofdzaak in Fetwaari 1917 indienst worden gesteld Zy die bestemd worden voor de cavalerie zullen waarsohynl k moeten opkomen in Haart 1917 Zij die Ifestemd worden voor de zeemacht wafrschgnlyk in Mei 1917 De Undstormjaarklasse 1908 tal vermoedeiyk voor een klein gedeelte eveneens in begin Februari 1917 en voor het overige in hoofdzaak in Maart van dat jaar in werkelgken diedst moeten komen CrItii MMitregelen tHstrIbutie i ser en staal De Ryksooinmlssie voor de distributie van ijzer en atmal deelt ons mede dat handelaars tabnkanten 1 grroote verbruikers van yzer n staal die deze materialen rechtstreeks bij met minder dan volle waggonlodingen ot scheepsladingen uit Duitschland en het door Duitschland bezette gebied betrekken in het belang eener goede distributie worden uitgenocidigd aan de Commissie Zeestraat 102 soo spoedig mogeiyk de volgende opgave te xenden A Handelaars lo hun totalen omzet in tonnen van duizend K G uitgedrukt in elk der jaren 1913 en 1916 2o hun geraamde totale behoefte in tonnenuitgedrukt tot S Juli 1917 80 de hoeveelheid in tonnen uitgedrukt om hun voor 1Nov J l in Duitschland geplaatste orde voor zoover die nog niet uitgevoerd z n Daai il op te geven hoeveel hiervan metvaste bestemming voor fabrikanten enverbruikers gckocirt is en hoeveel voor magactjnvoorraad B Fabrikanten en groot verbruikers lo hun totaal verbruik in tonnen uitgedrukt in elk der Jaren 191 en 1916 £ 0 hun geraamde totale behoeften in tonnen uitgedrukt tot 1 Juli 1917 3o de hoinreelheid in tonnen uitgedrukt vanhun van 1 Nov j l rechtstreeks inDuitschland geplaatste orders De verlangde opgaven betreffen uitsluitend de navolgende materialen in handelsvorm lo ruw vjwr 2o ongewalst gegoten staal en vloeiyxer in bloklcsn en hatffabrikaat 80 walB rodueten en wel geflitst in a Siemens Martin materiaal b Thomas materiaal 4a gegoten zeren buisen en hulpstukken Onder ijzer ook te verstaan staal Voor elk van deze rubnek i moetwi de opgaven afzonderlek worden gedaan Specificatie wordt niet verlangd Handelaren fabrikanten en verbruikers Ten N 0 van Jakobeny in de Wond Karpathen werden Ruasisctie afdeelingen uit bet voorterrein vfcn onae stellingen door ons vnnr vardreven Voor de aanvallen van Doitache en Oostenr Hong troepen trokken de Rnssen in het Gyergyogebergte In de richting van de gresis terag Ook ten Z van Gyergfo maakten ondanks den hardneUigan tegenstand da Beiersche en Ooatenr Hong bataljons vorderingen Aan beide agden van het Oytaa dal hadden ook gisteren kleine gevechten om eenige hoogten plaats Aan het Z front van Zevenborgen worden de gevechten op voor ons gunstige Vijae voortgezet £ r werden verscheiden honderdan gevangenen gemaakt Aan den Rooden Toren pas alleen 6 olBoieren en 660 man Aan het Ballian Front Dnitach legerbericht van 14 November laidt De beproefde Ooatenrykscbe moti lts braShtan na vnorgeveohten vkn iftoemeeosche Donanoever by lorgin zoven sleepbooten waarvan vyf beladen tot zinken Aan het MacedoniMhe Front Bg Koritsa kwam het opnieuw tnt sohermntselingen van de Dnitsche egde afdeelingen met Fransche infanterie en cavalerie In de vlakte van Monastir en tannoorden van de Tsjerna dnren degevechten voort u Krygiverrichtiagen ter Zee Gezonken schepen Een Reuter telegram uit Londen meldt l e ss Connth en Benuca zyn gezoakea Mail naar Ned Oost lQdië De directenrgeneraal der posterijen ea telegrafie maakt bekend dat op 16 November e k gelegenheid tot verzending naar Nederlaadsch Oost lndiö zal bestaan met het door het Buezkanaal derwaarts vertrekkend vrachtr stoomschip Ntas van de stoomvaaftloaatsohappij Nederland Metditvraobt De bemanmng der Corinth is geland Noorsche slachtotfers Uit Christiania wordt d d 14 Nov ge meld Het SB Camma 17S4 br t mt Töns berg is volgens benciit uit Bilbao in den grond geboord Het BS Tnpet in Lloyds register als Knpel vermeld 4688 t uit Drammen IB tot ziidHB cs naht iaiig over den straatweg Joharfci V ioek te over het lan jieaani afjokk Xi inaar Gottfried troostte Nu h o inaar ged1ild ie zult n og vroeg genoeg verbaasd tvtatmi i at snjk t niool dat zyn Ziwager nog grapje inaaikte Johann wenrd eedft Knortlger tiij de Belle Allianceplatz steeg AuguMe uit en ging reohtiifaf voor d n cTomlfwel waar wilde znj dan heenV lie onderwijzereö woomfe Ünkfli WÜh nlHtraAEK Zij ontmoet hem er genei Huitfteiruie Gottfried naostil klauterden zij van den in jeriaal Jphann w b b na nriagestopt bij vodlde zi niet zöker meer zijn beenön trildiea Dat kwam alleen van het vervl vriite geratel de ommbuff tiet op de hardie aitraateteeneii Maar zijn beeaen beefdlen n u ook niog en ij 1 pen teede Auguate achterüa voorzid g bdio€fden zij niet te zijn j keek niet om Mi rent al een bezetRicf Neusde Gottfried zij geraakten geheej buiten ac enf Nu aloeg 3 d LlndenetraaBie in Johann greep Gottfried arm daar woondie de kerel kriraer LlndenMra se 104 Dat warf het nunaner Augufite bleef an Zij gBipte het huie binnen Zij liep é trappen op drie trappen op het tweede portaal bleven de vervolgerff staan Zi klomiineti eer t verdter naar boven toen boven d eictiorre kUfufel uitge luid en een deur geaSag fn hadL Au kaar Het helpt alles on toch niet meer M had gelijk Wat fiielp tegenMribbden Dat had zij tot zichzelf gezegid op hetzeltde oogenblik tueti Johaim bg baar in de kasner waa gekomen rood eu in een baast welke agiuen gewonen aardg heel vreemd waa Zij hadden zich voorgeivonvea Augu te gade te slaan zij ging te dikwijls naar de pianolea tn berlijn en bleef te lang weg J ana bad een afspraak met Lietzow geraaakt Gottfried wa niet alleen zijn ziwager zijn moeder waa ook een Badekow geweeat voo hera bcfeoeide men geen gebeinJea te hebben Augudte liad zich gereed geonoakt voor de ee te drie uur ging de osnoibna zij vertrok mat haar mualekiaap Heb je het gezien fluiaterde Gottfried toen zij haar achtefna slopen ale een child houct zij de ynniai Ac voor haar buik in groote vergokte leitera zoodat ied r het kan zien Maar Jobann lachte r alet over hij stohaanide zich over zijn rol het waa niet aangenaam dat zij hier aW apeurbond haar moeaten naanulfeIcu Auguete ging in c en omnibts Toen zij er gelokkig in zat klauterden zij lange de zijtrap op émi imperiaal No konden zij gioed opletten Die ziet ons niet die 10 geheel in dendroom zeide Gotttrieój Zij rsdea waggeiand een halt uur Feuilleloiia ioo gelukkig dat zij bojwialu Kuaij weixl jUe verdrietige trek om haar moisd waa verifcwenen baar hie ke wangea weidtoi tjlüzencf haar matie üugeu kregen glana rJken og kwa u d bmifiBgon liet ia oen llauw gedoe zeiJohann tot zijn ürete wat meer om aan te zien UiJ wa knorrig Ongaarne slechts zag h zijn zuster met J Uue PaaB ke trouwe I ai waa geen partij een reiziger voor en eigarenzaak Maar dal waa nog minr der de man zou zich met Augua te a geld wel onafhankelijk maken zijn optrbcten irtiflhaagde hem In vertrouwen aprak hij er met ja zwager Lietzow yver Gottlried je hebt een goeden neus wat denk Je van den kerel Windtondl zeide deae verder niets en liet een kort geOuit hoorea Ook Vi uw Lene we wdnig verrokt Al dat maar goed gaat Zij verborg haar immoeigBn niet voor haar moeder Aleol Uj mil bevalt aeidaHanne Badekow Jjaar ik zt jehii een man die eiken Zondag naar de kerk loopt i uit den booze een nen die eiken iag naar de herberg loopt 1 ook uit den booae Paflchke gaat noch naar de kerk noch naar de heriierg waar zal ik dan een ander voor Ooslo krijgen Zij is ook Ma beetje atheei En on Zl eensnaal zoover met hem i g osnen nu ook n ar voomit Met de iaiuien op et