Goudsche Courant, donderdag 16 november 1916

I 13843 NATHHMLE BÜNKVEREENIGINB Kapitaal en Reservei f 5 500 000 Kantoor GO UDA Firma Ho Hman t Co Handelsoredielen Rekening oounmt en Dopoeito Effeelen en oeupons Inoasseepingen op Binnen en Buitenland Vpeemd Beid Jldminislralie wan tfermogans aistaanirsia sus t l JMwtlai naa t l 50 Telefoon Interc 82 NIEUWE SCHOUWBURG HEERENIII 0 sukkel toch niet langer met een bot scheermes In enkele seconden maakt u het zelf aanhoudend met een Suc cesApparaat vlgmscherp Ook voor Chirurgische instrumenten Prüsf 1 50 n b f 1 65 Firma A QUANT Kleiweg De Oorlog Au het We td li Front liet i uittfche cmoinunxqué van Ij Noveiaiier luiüt ue Bla ten l van de bomme duurt voort Ue van doa ochtend tol s nacbW aaiihouubnw wor eung brengt ooK 14 Moveunoer in Ue reens van oe groote geveofttsaBgen no peilde van net aanvarüelijK skiccee partij e Kunnen treKKen vielen de tngetachen met sterke Maflsa 8 opnieuw ten N van d Ancre en uJsermalen tusudien l e öai en Liueuuecourt aan yM gieJuHtè het nun net dorp bcaujnont iiarjiel te no nen ni ar op conige amtere punten van de breede aanvalstronten brak de kracht van bun stormloop Ondensobeiden heibbea nMh bij het alfclaan van den vijand he 668te randeiiburgSona mfanienen egimen net m ie i5aden0che infanterie regitnent en da retrimenten van d iie gardein fanterieclivliMe Met een grooteii irizet van strijdkrachten Oproeiden de Franeohen het bosch van St l lerre Vaagt te nemen De aanvallen bleven volkomen vruchtelooe en etactlgden in een bloedige nederlaag Een Duiteche tegenaanval ajgeslagen Het t ran c ne statberioht van 1 j Nov melut Noordelijk der Son ine maakten de t ransohen jjUSteringen in ai booht ten Noorden van hjt boscfa Flerre VasËt jJe werkzaamheid d r artillerie wae gedurende den nacht vrij levendig in de treek van daiiliael len Zuiden der SoaUuie verkreeg het bombardement cat gedurendie twee dagen in de streek van Ablaincourt en j re aoir aanhield tijdene dten nacht een uiterste hevigheid Het werd hedeiwchtend door een teg noHenfl iet der Duitsoher gevolgd uat mot aanssienlijkc strijdkrachten op dte stellingen Ite don 7en Nov door de Franachen waren veroverd werd ingozet van at de skiikeriabriek van Ablaincourt tot het bosoh van ühaulnes werden van ze nur ochtend at hevige aanvallen gedaan Onolankg de uitgebreicfheid van den aanval en he gebruik van brandende vloeistoften en van brandlgiranaten leden cte thiitMher een bloedig échec ïen zuiden d T stikerlabriek tegenover AWaincourt en Preeskjir al8mede in het bosch ten zuiden van deze plaats brak het vuur der Franeche mitrailleurs die atormftinvallen van den vij DONDERDAG 16 NOVEMBER 1916 m MBriustl THim Directie VAN EYSDKN TARTAUD 4e Voorstelling in het Abonnement Bame fluishomlstir Bl spel in 3 bedrjjven UithetDeensohvan ERIK HOSTRUP Regie JAN FABHIOIUS Aanvang 8 nur precies Entree voor H fl Leden en hunne huisgenooten f 1 75 per persoon Entree voor Niet Leden en Vreemdelingen f 2 25 per persoon Loge Stelles Balcon Loting der te bespreken plaatsen op Woensdagavond 8 uur Entree voor de Galerg zoowel voot Leden als Niet Leden 40 cent per persoon Kaarten zgn daarvoor te Dekomen en plaatsen te bespreken a 10 cent extra Woensdag 16 November des morgens 9 onr aan de Sociëteit Alle entréepryzen warden verhoogdmet 6 o Auteursrechten 40 Na aflbe der aarslelllai vertrekt wn extra boot naar WsddiaastMii ea fioakoop Ope l are Verkooping te Qouda in één zitting op Donderdag 23 November 1918 des morgens II uren in het café Vredebest aan de Wijdstraat ten overataan van den te Haastrecht gevestigden NOTARIS KOEMAN r w II InmrilTinKlilip llimiein DIT HIT MaOAZUH VA f N RA VËN8WAAY ZONEN qosiircBBM Dece TBSEËN wordenafgeleverd in verzegeldepi jee van vigt tmt mern en half en em Nei mi I met vermelding van Nom mer en Prgs voorzien valnevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd I Zich tot de uitvoering I van geëerde orders aan j bevelend J C BIJX voorheen J BREEBAART Li 1 met scliuur erf en een perceel tulnland aan de Platteveg nabg Gonda wgk H no 36 te Reeuwyk groot 36 aren 63 centiaren Dagelijks te bezichtigen Nadere inlichtingen geeft NotarisKoeman voornoemd 25 Nieuwci Kaasprijzen INGAANDE 15 OCTOBER 1918 Ter dmkkarn A BRINKMAN ZOON Markt 31 Gouda VERKRUGBAAR Nieuwe Tabellen voor de Prijzen van Kaas met aftrek van 40 voor hel binnenland Kraohtens Ministerieel Bralnit ingaande 13 Aug 1916 PRUS 10 CENT Abonneert U op dit blad Buiten de Sutdspoorten Naar hst Duitech van CLiAKA VÏEBIG Bewerkt door ï P WEÖSELINK VAN AOeSUM nnet autoriflfttie van de schrïjlster Nadruk verboden Dat krenkte hebi toc diep zi n sawter een Ba akow ui TesnpeUiof Hep een kerel na Zwijgend letóde bij Oe e am Au ste weg Hij KOU ook hébben kuonen weenen jDen ganachen laögm weg hield hij haar bij den poto Gottfried droeg de musiekmiap achterna Ze had op d n Snod ei em Uj liad se opg riUpt iMu kon dUe tocb niet laten Itggen Maar nu waa dit aUee vergeten ol jjc ieen thana vergeten AugiuÉ e oofeertle zij had het doorgezet zij tl haar Julius veroverd En allea vas 200 ramantisich Het kon zich et roraantiéfcher h bew toegedöragen ijd9 toen die Teir ller de trot he ridder dte boerenchxihter aan het Klaremneer had onemoet en lief gehad Droamoad maakte zii vergelijKingen O haar Juliu was ook hij niet een voornaam heer Zij was gekeel door h m verblind zij had teroauweroood ia0er eau etgen wil oot Q SOTXÏjfi Ifi Nov IWemwe Sohouwimnr 8 ii r Kotten Tooneelgaasilseliap 2ü Nov On Genoegeit 8 uur Biljart jarten Kaartooncour 2 1 Nov Soc Ond Genoegen 8 nar Voortzettiag en BSSiitdigiDg Biljart jartat Kaarteonemir 2 i Nov Soo One Genoegen T t uur Kinderbal voor kinderen vaUfl den der Sociëteit 7 Nov Soo Oaui damegta 8 uK Algameene Ledenvergadering Sociëteit 29 Nov Nleiwe S ottwbur 8 uur Ned Oliera De Brnüeft va Flgai W STIJMS HAA STRE CHT MAGAZUN VAN IJzerwaren Keukengerei Kijwielen en onderdeelen LandbouwgereedsehappeB en Werktuigen eatvaxan mnakelijliw ea la sua t iMdedeellic to T gadeita an dan aas om te varawMiB Eteotrisctae Drukkerij A BRINKMAN ZOON Gouda Advertentiën Een Heer ZOEKT tegen begin December GeiiiliilMril Zil h Stiapbiir met volledig PENSION lieht in de nabijheid van de Weetbaven Brieven met opgave van prüa ond 6 MUS lett A TIeL san den boekh 10 tiinliilHnli Zil ii Slaapknir ÖEVKAAGD met of zonder Pension tegen 15 Deo a s Aanbiedingen met prqiopgaaf onderNo 2915 te aenden Bnreaa OondsoheCourant Markt 31 8 GEVE 8TIQDi A VAN MEETEIIEII j ART nitfItiitcnd voor Spqiverteriii i Bloed en StofwiiseliiiCtziekten CotliiiiigdJI ilfflli Telefoon 3483 Spreeknar 1 2 n 16 OPENBARE TE GOUDA De Notaris J J A MONTUN te Goada m op MAANDAG den 27 NOVEMBER 1916 de avpnd ten 7 uar in liet HOtel De Zalm aan de Markt aldaar in óéne zitting PlUfUeilVERKOOPIill EEN PAND aan de Blaauwstraat N S 6 en 7 te Gouda waarin Beoeden groot winkelhuia met ruim kantoor daarachter en taite privékantoor en open plaatsje keuken marmeren gang en privaat Raim ma azgn daarnaast met afBonderiyken mgang en droogen kelder Boven N 7 Rmme voorkamer met met kleinere voorkamer daarnaast achter flinke slaapkamer gang keukentje en privaat benevens zolder met beschoten kap waarop 2 slaapkamers dienstbodenkamertje en ruime vaste kasten Boven N 6 genummerd N B Bovenwoning met aparten opgang zijnde 2 inéénloopnnde kamers waarachter keuken met gang en zolder met kamertje een en ander voorzien van gasen waterleiding Kadastraal bekend Gemeente Gouda Sectie B N 1689 ter nzamenmice grootte van I Are 74 cA Aanvaarding en betaling der kooppenningen vóór of op 27 December 1916 Beiiohtiging alle werkdagen van 11 1 en van 8 B nur mits belet vragende by bewoners Nader onderricht ten kantore vanNotaris MontiJn voornoemd 50 PUITSCH Dflitsche Taal en Conversaüe landelscorrespondentie Oh LAFEBER U iMS swr Oultooh M O C Houtmungracht 19 GOUDA Zeer mooie tollede meubelenals Tafels Stoelen Kasten Splents Scbllderilen TheeUtels Bulletten St lameublenicn ten in leer en peluch Boekenkasten Tweepersoons onbesla pen VeerenbedsteUen Kapokmatrassen Slaapkamermeubelen ena enz alles spotgoedkoop Rugbckleede LeerstoSen vanaff 17 60 Stqikast f20 stnitirfei f 9 60 Spiegels f 6 60 f 7 50ens 20 SURRnUTM ImdiituMliiSdlf Ml Rottardain Adverteert in dit Blad KRUIDEN van Dokter Othmar == amK genezen Influenza Hoest Borst en Keelinin OVnUU nHUIINPMII omK pv patikm 10 IJZER EN STAAL De Rijks Commissie voor de Distributie van UZER Mi 8TJIAL vestigt aandacht van belanghebbenden op de vanwege de Commissie in de dagbladen gepubliceerde mededeelingen betreffende het doen van opgaven van benoodigde hoeveelheden materiaal Deze mededeelingen zollen binnen enkele dagen op aanvoce gratis verkrijgbaar zijn bij i Boekhandel v h GËBRS BELINFANTE Kneutapdijk 3 DEN HAACI Hodevakschool voor Gonda en omliggende patsen AaniMlotaa bl il varnalgliit voor Moda vakscholM U s Qravenliifo Goedgekeurd bg Kon Besl 26 Aug 11 No B Oplaiding lot Costumièpai Coupeuse en Laerapes M HluMtiM m mei gilnili li Iwh WBII MIHil n IflIKIIIUt Plaatsing van leerlingen Dinsdag en Donderdag aan de School Gouwe 169 20 DIr Dames V HEYZELENDOORN SINGER Naaimachines Fabrikaat van The Singer Manufacturing Co t New York Matagtigst Nicoiaas Cadeau Uitsluitend verkrijgbaar in onze winkels die men aan DIT uithangbord kan kennen SINGER MAATSCHAPPIX ALOM EIQEN WINKELS Hoofdkantoor voor Nederland AMSTERDAM 80 62 Kalverstraat Teief Noord 6545 Eenig Oep6t te GOUDA i KLEIWEG 5 m Mnti bflieUijte IMtiiii pesijd ie Vorürf eer OPGEEICHT rM Toedortiw Vt mat de wit re murute LU ZAADROEKEN merk STER en W L 28 en SDYIlBOOMEBKOEKEM merlc W L Ditmontende door hoog eiwit en vetgehalte en groote voedingswaardcb a r Üivlotiut Parij 1900 Mega GmtAun MtdaiUsK BOEKHOUDEN Onder leiding van J HAGBBS aqoonntant o Hootdrsdaoteor van Handebstndie J AMESZ loeraar M O en H J BSKKSRING Jb accountant en oudleeraar eener H B 8 worden door bet Ira lol niÉil vao IMeiiseliipiilk Èsui Keizentfraoht 15 en LeHej raofat 30 Amücrdfim georganiseerd verschillende 52 Schriftelijke Cursussen in het Boekhouden Leergangen voor beginners eenigseins gevorderden en meergevorderden Speciale oorsossen voor de praktgk diploma s en voor de aoto M O Eveneens populaire cursus voor zakenmenaeben Normaal lesgeld f 5 per kvartaal Bnelle opleiding Uitatekende resaUaten Zoo slaagdo dezer dagen voor de Middelbare acte de naweiyks 17 jarige P SIEBESHA uit Sneek die voor het eerst examen deed en die geen andere leiding had gehad dan onzen cursus Is het wonder dat onaa sohriftelgke leergangen op dergelgke wijs populair worden en dat steeds meerdere candidaten voor de praotjjk diploma s of voor de act M O on schriftel ke cursussen zelfs preiereeren boven mondelinge lessen I Belangstellenden vragen ons gmbs prospeotus aan Zy verbinden zich hierdoor tot niets MT Abonneert U op Het Stenografiscii ïerslai van het Verhandelde in den Bemeenteraad wan Bouda Bevat ALLE by den Baad inkomende stukken de besohikkingen daarop en de stsno a ch opgenomen discussies allea b een in bodrformaal ABONNEUENTBPRUS voor abonni a op dit blad f 0 25 per kwartaal bg voomitbetaling voor niet abonni s t OlSO per kwartaal bg vooroitbetaling WW Abonnementen wonten aaagenonen door de Drukkerij A BRINKMAN ia Markt 31 GOUDA I 55e Jaargang Uoiiderdag 16 November 1910 60VM1HE COIIMNT Verschijnt dagelijks PRIJS DER ADVERTENTIËN Van 1 5 gewone regels met bewyanummer f 0 B6 Elke regel meer 0 10 By drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend Dien taanbiedingen per plaatsing van 1 5 regels f 0 35 by vooruilbetaling elke regel meer 6 ets Reclames f 0 25 per regel Groote letters en randen naar plaatsruimte behalve Zon en Feestdagen PRIJS VAN HET ABONNEMENT Per kwartaal f 1 15 Idem franco per post l M Met Gelllustteerd Zondagsblad Idem franco per post Telefoon Intero 82 Abonnementen worden dageiyks aangenomen aan ons Bureau Mmikt 31 by onze Agenten den Boekhandel en de Postkantoren üitgeverg A VBISKMM EK ZOO N gc sprnken Men gdooït dat Wilson j niet van plan is eea wapenstilstand voor te aohnjven Het einde van den oorlog Uit rari wofdt gwuidi dat de i afgevaardigdie laroieu in het purle ment opnieuw aan Briawji de vraag heelt gesteltt hoe lang d oorlog vernHoedelijk nog zou kunnen d iren Ucae vraag werd door meer daa 0 atgevaardligden ondersteund cii heeft betrekking op de Indertijd ooor Biiand a geleigide verklaiing diat de cimloverwimili voor Frankrijk op z jn allerlaatst in Septeartber iai7 zou Komen IjïDüitSohland Uit Berlijn woidt gemeld Le bJauen houden zich eer bezig met d © voorgestelde invoering van den civielen dienstplicht Ue Hijkadag is weilaiwaar tot 18 Februari verdaag maar zal vermoedelijk weldra weer bijeenkomen nm te Spreken over een wet oor el waardoor arbeiUls dwang wordt voorgehcbreven voor peraoneuH die tot bepaalue oudierdionw klo en beiioorei Het wetavoorrtel r at zich thans in voorbereiding bevindt la volgen de Frankfurter Ztg I zeer kort en ine ultwerkiiig daarvan zal niet langen tijd in beslag nemen I Ue Rijksdag zat het wetavooratei vernfoedelljk na een korte beeprsiilng kunnen aanvaarden Het is eindelijk dat Inuien zulk oen arbeiMtwanipof I burgerluke dienstplicht werkelijk noodzakelijk tó hij weldra ingevoerd iWtmt worden Ophefting f ier brievenoeöduur Uit Berlijn wordt genïeld Ingevolge de verordening aangaande opht fang d er algemeene bnevenconsuur naar Duitfiiohlaml vindt e ook niet pluatt naar d e bezette gebieden in i olen Servld Montenegiro en Albanië In het verkeer naar deze geblelien kunnen dierhatve particuliere brieven en brieven nlet g Id iw aarde we I uer gesloten wonlten afgegeven en zi tchrifteitjke mer e jieelingen in brieven met geldstwaarde en poatpaketten a srneoB op de strooken der poatwiaaels I en begeleidend ndresaien niet meer I verboden De DaitMhe in België De Duitschers hebben gedurende v f da en belangrUke bedrijvigheid in de I Vkumderena onderhouden Ër z n afdeeI Ungen jeugdige soldatea uit Q udenaarden I Beverloo en Keerwinden aangekomen met I afdeebngen van de genie die thans vqlop I in actie zljn langs de rivieren bt Gent I D dermonde Rupelmonde AaUt en langs atukken van alle kalibers onze t telling waarvan onze l oep n iad gi eemge voorutt KboNon eterk blootgesteld verschadffngeii ontruimden Aan het RoenwcMdie Front M u tf 1 fc c h coriMuÓnlqué van lö Noveniiber Ten Noordfeu ea ten ZiUiden van het Utituz dar gingen deKoemenièra tot het olf nsia over en wierpen den hgand teruf In de dalen vai de lirgonloire Ült en dio Jiu duren de hardneKkifê aanvallen van den vijand voort o Vijaad die aanr zienlijke Ihaitsiche troepen ter verMcrking had ontvangen slaagde er in op één punt de ltOeniieen he troepen terug te dringen Van d i Uobroed a valt niele belangrijks te melden Krggtverrichtiililn ter Zee Bomuneu op Zeebrugge en Üoötende ii en Keuterte leg raint uit Low en n eldt Vroeg in den morgen van la November zijn die haven en öehuilplaatMQ van ikhooten te 6eebrugge ea Uoateode oj ftuw hevig geborobardlewd door ff rt ftte ra van iWn fcngeieohen vlootvU aiHenat TreCIera werden wMurgeoowaa bij een marinewerkplaattf in die onmiddeUijke na Uijtu ia van de eleottiucfae centrale Len groote brand v mocdelijk van een petroleu0 opsl gflMt Terdvaar genomen Alle vUei luigen keerden Vfiiig beniif i weedltfdij ffehip gietsonken Liit btochokn wordt genseldi Het I ZweedkfOhe AAridi dut vóór den oorlog als pidaierjaoht in de fcx heren bij öt KJkhokn werd gebruikt I werd dbor een Umtdcho duikooot aa de kust van Finiand tot zinken geI bracht Ue bemanning wera gered an i die nware verliezen leed slechid i eeuige JDuiWehe troepen deeéen konden een groep huizen ten Oosten van l reö oir bereaten Ue beediieti ig waarop door ae Kranachön kraohiij wordt geauitwoord duurt voort Ten OoHten van Reim mislokte een Ouitsche overval op d Fran che pooien voor Proati s Aan bet OosteMlk Front ilet i u 1 t tf e h e con iwuniqué van lö iNoV iuidit Up dien Oofftelijken oever van de Narajoïka richtten zich tegen de K ortgeleueren door ée i mt8cüera geoouien stellingen tea W van l olw Kratfnoleaie kraaitige aanvallen van de i ufi0en die alle oor een tegenaanval afgeedag L wecruen ront aartöïiertog Kart Aan het OoMeli e front in Zierveniburgen was I luaar geringe uidlitaire bedTi Vighe4d In voor de Duitöcherb voom oedige gevechten in het woudjgeborgte langa ae naar Waiachtie leidende wegen verloren de officieren gisteren aan jgevaogenen 23 ofiicieren en IfcOOnian aan buit 4 kanonnen en verscheiüene nua hinegeweren Rutflöisch stfifoerleht van l NovetnAer Aan die apftlovka in de 6treek va de hoogten ten Uofatenvan bet dorp HipitfiEa Uoina nanwn on ze troepen het oftenelrf en wierpen don vijand uit onae loopgraven welke hi a n beidto zi den van dtenweg naa m laventyn hwï bewt Wif namen tegetisl inderö gevangen en nvaftkten 2 n trailleursi buit i e tegen aanvallen var den vijand hadden geen nucoes Aan het Itallaansche Front Oofttenrijkeche aajival Het Iiaiiaansehe tWafberich van lö Nov jp het Iront in Tren4lno waa de artillerie aan beide zi en werkzaam en zette die vgand zijn bewegingen in tie öireeK tuaechen h Adige en het iucidr dial voort Up het Oiulla ïront I Vferkte het geschut op sonilmigo punI ter aan die bovenr en inddldien Xbonizo I Op aie hoogte van tian Marco ten Üofften Tan Uorizla d ed de vijand op 14 Nov miet drie j m onfl onderateuflii door een hervigi artilleneI vuur een aanval op onze Unie die I In v erbinfling staat met do etelimgpn van CasB dei Uiu b oni Ue opeenvolgeodie hevige aanvallen werrden door omae troepen roet zware verliezen voor den vijand atgeöïagen VerI volgens bontibardeerdte de vijand met de Lye van Frankr k tot het apoorwsgknoopnet van Oudenaarden Tounmt en Kortryk Gent Afdeelmgen artillerie houdwi in het oefenveld ten Zuiden van Oudenaarden oefeningen met zwaar geschut waardoor aanvanlraiyk de Belgische burgers vreesden dat de strijd opnieuw ontbrand was aan het Ypersche front I Over de deels overstroomde rivieren slaan de Duitschers nieuwe hrusgen nieuwe spoorl nen worden aangelegd waarbij particulier eigendom geenszins wordt onti lien Naast deze bijzondere actie is de ge1 weldige werkzaamheid van duixenden burgers en krijgsgevangenen door een geheele linie m de Vlaanderens en Henegouwen het onderwerp van onrustige overwegingen in het bezette gebied Het vervoeren van werketooien duurden gisteren nog voort Twee lange en volla trein n met burgers uit Thielt e o Dein Kortr k Iseghera trokken tegen den I avond door Gent naar het Oosten twee anI dere over Oudenaarden naar Brussel Gedurende de laatst twee weken hebben de Duitschers alle beschikbare militaire krachten in de onmiddellijke nabUheid van j het frQnt aamengetrokken in de naastt omgeving van d spoorwegknooppunten Gemengd Oorlogsnleuws Len Heuter lelegiram uit Londen meldt WUfeon vrederfbemittateiaar Uit New York wordt aan de Financial l imes gemeld dat op degoederenioeuriB een deprostfie gekomien is uoor het volgende berloat WiL on al naar medegedeeld worct weldra bettliaftende atappen doen om vrede ta brengen Het wordt gezegd det hij aan de oorlogvoereaden zal vragen om vertegenwooroiigera te zenden voor een conferentie te Waatiington die elk mdninmm eiachen zullen opstellen om daardoor dien weg te bapen voor een latere conierenlio waarop over vredeöondorhandelingen kan worden I In htt mllitiir overaicht van het I Beil Tn l erkent Moroht de beteekenlfe van het Ln eische sucooa aan het WetiteJijk front Hij geioofi dat de Franaiehen een atuk van het KngeUche front hebben overgenomen om den EngelaK hen de mogdi kheld te verachallen hun krachten op het voor uitspringend gedeelte van het i ultUoh Iront im gebruiken Uoor da I laatste aanvallen i een nieuw brandpunt ontai aan aan het Weatelijk tront ctat daardoor sterk aan beteekeni I heelt gewOTinen Moraht zegt vorder Wi im etein die jongst gebeui tenissen alfr een ernstige waarschuwing voor dï toekomst beisohouwen en daarom niioeten wij alle plannen van oorlog organisiaties in het binnenland met uUc kracht die In on iai Bteunen UuiUthiand is volstrekt niet blind voor te groote technische prflptaties van Ëngelandi die het met bdhulp van I Amerika heelt verricht Bewezen ifli dal het program van Lloyd George j om enorrnie ralosBïi a munitie en go schut bijeerj te brengen uitvoerbaar i in di0 pracüjk Wij in UuUi ohUnd mioeten het als onze eerste taak beflfhouwen de krachten varn dto milU I oenen Dultwchers die nog In het vaI derland zijn ten volle oné ten nutte to makon omi Bngelandts inspanning I nog to overtreffen Een Keizerlijke gift De Duit che Keizer Uet naar het I Wolff bureau m eliH een groot aantal Feuilleton geen woord begrepen Wat wist zij daarvan al0 zich twee harten vinf en twee zielen zich vereenigen V Zij lachte de mannengewichten toe die op haar neerkeken en verheugde zich over haar prachtigen opsichik op bet glad naar boven gekamde haar c roeg zij een kranfl van kunstrozen Ue eenlge die tranen in de oogen kreeg waa Marianne Ue millioenenweduwe voeido een eek door het hart I aar stoml nu Auguste de hleeke onaanzienlijke zuster jong waf zij ook niet meer en kreeg nu toch een m n zooal zdj er een wilde hebben Waarom juist zij iiacht tmltte Marlai ne Zeker z gUndc Guete alle geluk maar maar er zat haar tet in de keet wat zijniet goed kon dooiBÏlkken Uo inzegening waö voorbij het orgel ivpeeide het naSpel Heden Scheen na zwaar bewolkte Novomfcerdagen voor t eerst heldler bijna laohem de zon De toeöohouwerfti konden droog taan en met gemak d©n stoet aangapen Eerst kwamen de kinderen Aha dat waren de t fe van Lletzow Fritd irtet de zonrersproeten en de kleine Johanna ongemanierd als alti y greep de jongen in hft bloe menimlandie hetwelk zij tusöchen zich droegen Linkö en rechtö gooide hij een hantVol weg Wordt vervolgd auii te naiigen Kon iiiimand diL begrip enVl j Vverkelijk beangHt liet vrouw Badekow haar bliKKen rondgaan ue kerk wa tot berBiien toe vol alle vrouwen en nwunieei van le m pclhul wolden Gudte Badekow in bruidBtooi zien Ue moeder zag veel nieuwegierigiüeid maar GoduanJt leedfvennaak zag zij niet Ue geestelijke fltak hen dfen ring aaL c©nvinger UodicÈanK nu waa Auguate vrouw Volkoonen bevredigd vouwde moeder Badekow haar gevuldie haur den over dte rondheid van haar etljf brokaattzijden kleed ViooUjeö blauw was het nJet ingewerkte bloemen va dezelfde kleur Ue kinderen hadden niet ander giewilci heden mocht zij niet meer in het zwart giaa i Aan de muts droeg zij een gouden dpeJd Hef wae een deftig bruiloftalgozelH hap Ue nmllioenenwetfuwe naar wie de meeate baksen zich bifcrekten droeg een kleedi zoo korenbloeiinbia uw zoo glanzend van kleur dat het bijna de oogen verblindde Het waa aan het midklei en de mtouwen met ro gegarneerd Over den rok welke van acht met kant bezette volants was voorzien bolderde geweldig cte mantel uit in de uitsinl ding en ooair hing tusiwhen witte kanten aan een zwaren gouden ketting een kwart pond zïwaar gouden ttwdftillon Lene Lletzow wad ook niet weinig fijn in t marag d groen en èe vrouw van Johann de roodwangigiB Grefe rooedig waa zij hem oiuierdanig liftur moedier öpraiK eriibtig met haar 2ijluiffterde niet Al dacht ce ouae vrouw öadiefcow nietaölechtjvan öom fa oh e was in den grond zqns hartet een zeer goed mensch Q lieve Uod ieinand die graag onathankeli wilde worden toch maak te zij zien zorgen i aschke waa zeer lichtzinnig Üewijizeu had men wel ia waar niet hoe Jofaann en Gottfried ook vorschtem ook Jacob in Berlijn werd aan het nasipeuren gozrt overal hoorden zuj hetzelfidfii een net nrenaetil Hanne Badwkow bad met veel maar toen zij heden in de dörpakerk waarin zij zielf voor het Itaar hald geataan waarit roe twee hareruiochtew getrouwd waren de diorde mot een mirtenlcranai s e 0taan begon zij te bidden gedreven door een onbestflttiiden dmng de hartón Zij keek op daar hing reohtsivaiv het altaar de gedenkplaat met dec lauwertak om e i kruls Den heldendtood voor koning en vadlerland atierï WIUEÏBUH K ARL BADEiKOW Geboren 14 Mei 1850 Gesneuveld bÜ MarsHa Tour IftAuguatmi ism Ach ja Wilhelm En het was haar alatof een flteaö in haar elprat on de kir deren die gestorven zijn draagt nm niet die nveeste simart hoe had Au oSte haar dit kunnen aaodoen om too don Treemdeia man droeg eon robijnrood kleed hetwelk de lewendlge kleur barer wangen nog verhoogde Allen In zl cie Ue bruid ook Bwaar en lang hing haar sleep over de uitgesileton steensn treden van het altaar Haar kleedde de bruids tooi niet het n dkwit van het mi e kleed maakte haar grauw daarbij had do naai er uit Berlijn die allee verstond haar onbevallig gekapt zij zag er oud uit als eeai muts was de bruidöBluier over haar hoofd getrokken Pasichke in rok en witte das maakte daarentegen een zeer goed ïiguur Het bewonderend gemompel betrof hem I bIéi een luitenant in dvlsl Auguste hac ook meer geluk dan wijdheid zij 1 seheen haar geluk echter ook op prijs te stdlen anders weenen de bruiden iniime9 d fatsoenshalve die sta aalde over het gansche gelaat El achter haar als eer e brtide juffer glansde Miefce Nu droeg zi i i het roBie kleed waarnaar ij zoo had vcriangö zelte roöe ziijde Het stond van acfetereD göwerttlg uit Er zou iemand op hébben kunnen zitten Ue jotgeDflt die op het koor naar beneden keken hadden er pret over Alebl Mieke merkte dat men haar gadMoeg hieC zij de oogen op zij liet de breedte tanden zien ia ij wna verbazend mooi Vandtat wat èa prieefter had geslproken in een lange en goed in elkaar gezette rede zooala het betaamt als een dochter uit zulk eer hutó trouwt had zij