Goudsche Courant, zaterdag 18 november 1916

Briefkaarten IcLkei iiiej 11 A ooteidain Krnio W iMBdBkaual lamoen Dtr et Mine HottonlBm Wicberen M van Leeuwarden Buitenland Briefkaart Wnliem Ai vau Sjrrslctuv het vaak voorkoun daj de niimnoiigiiedfeiA uUil p irtefci illea bij zioh dragen iceii McHider du dat men blijde i8 wanneer het volkje buit i degemeente blijft Sch C rt auu il ütjlüifen Aiin l ö t oe bcvaKcniM nn ïOrslagen ii flc cr K niiHiuie bton M n eii iiiMtellsngelx der gemeente ol die reKeiiplicbLl i ii aar de g jueeiite auWneoe die ointri nt at ii lueMand van l ver siiiil nde mrubtinfeen an oiiderwi te er eM wel e verxlagen te zaaneu leKer ai ubel Kooved pagina bewaan ala ii t eigenlijke verslag enillen wij een eu and r or tleenen feat in breederen urln de aantlacbt verdient ijuutient don loopder b e v o i k i n gl ileelt bet veróiag oiede dat die in den lüop van 1 l verraeerdent met AjU poriAjiien Zoodet deze op Sii i ec lalfi bedroog iUOM waartoe behooren 1JK W mannelijke en 1S355 vrouwelijke it gezetenen Wette gei n e vermeerdering vindt uiuHultend zijn oorzaak in een grooter aantal geboorten diaar bet tuantal vertrekkenden uit deiw gemexmte dBt èar f$e eetigden iiK t 3 overtrof L it de IndeoliiiK d r lievoikln naar de verMehlllende go feidien tlg geslml ten blijkt dat van de verecbillerale iiotei t ntnche groepen In totaal 17100 ilfl overgroote meerderheid beatonil uit Ned llervonndeD ilff i het aantal ItoomHcfa KatiiolMie inwoner bedroeg t 08A het aantal NedenKitHoh Isirae lieten 6 en het aantal ondKoom eche lr 4jez tenen 211 V n i61 ingezetenen wa niet hekend tot welk kerkgenoolaohap zij behoordKm of wel bthooriten deze tot geen kerkganootaehap Het nanlal getmorten be droeg In ISlfi 91 tegenover fl76 in 1014 He terftecijler bedkoeg in 191 i 418 waaronder 7 MgliMbe vluehtollngHl leigennveT 33fi In 1 14 Belde bleveii du evenalM het aantal der inwoner vrijwel stationair Het aantal huwelijken dtaorentegen nam In 1915 met 47 toe ai bediroeg 218 dit een aangelegenheid die in de laatate plaata niet op het groene oorlogiveld doch aan den groenen tafel der Tredeaonderhandelingen geregeld kan worden Door de verklaringen van den rjjkikanselier is de grondtlag gevormd waarop over den vrede ondwhanddd kan worden indien de anderen onderhandelen villen Indien de Staten die met om in itr d zijn er niet op uit z n ons te overweldigen en indien zg ermede genoegen nemen niet meer nit dezen oorlog te halen dan wat Dnitechland bereiken wil dan bestaat er geen noodzakelükheid den oorlog voort te zetten Indien de tegenstanSiers na de verklaring van den rgkskanselier een onzydi e fioging tot bemiddeling die wel met ang zal nitblyven van de hand zouden wyzen dan zouden zy daardoor voor de gelieele wereld de verantwoordelykbdd op zich nemen voor het voortzetten van den oorlog Scheidemann vraagt tenminste of men ook het derde kerstfeest in oorlog zal moeten doorbrengen Het zon niet onze schulden niet onze wil z n besluit hg Opgave van Personen die zich gedurende de week van 3 Nov tot 10 Nov in do Gemeente gevestigd of deze verlaten hebben QEVMaTiaDMy J B sterenborg uit Wachtelatraat 87 naar Bodegraven C van der Kleijn uit Boomgaardstraat 13 naar Maaasluita Hatthiis Hulstraat 294 A den Ouden uit Tumstraat 83 naar Krimpen a d Y H Tom uit Slapperdel 13 naar Waddlniveen Noordkade D de Knegt uit Yaaellaan 68 naar Hilversum Hllvertaweg 102 rBBTBOKKByES S de Vnes uit Groningen m Naaierstraat 3 W Brugmka uit Moordrecht in Boelekade 142 C van Boren uit Utrecht in 4e Kade 180 en W den Boer uit Waddinxvecn in Bockenbergatraat hoek Snoijatraat maEZOMDEH £ utien eraHiwo rdeiyUmd der Btd Vaor de bekeenige Nederlanders In BelgU Hoewel er reed veel gegeven en gedaan wordt in dezen benaröön oorlogetijd wag n ondergeteekenden bet tüob nAg eenjs een iieroe op irwe goeilge fwehhead te doen £ r 10 lU een heel onderhoudend gezelsebape ftpei het Nieuwe Koerrierapel Excelsior In dea handel gebracht waarvan ée netta wlnat befftemd is voor de Nederbindeiche VereenigSng van WeldBAgheid te Bruseel Ueze instelling atelt zich zooale racu wöllieht weet ten doel aan in Beigid woonachtige betinelti ge Nederiaaideohe onderdöjien hulp te verleeneift De reis die we met iu e iiut aiaken gaat natuurWJk n t de noodige avonturen gepaard van iiruflisel naar JJen haag en terug Zoo heeft mem onderweg veel la n et pa8a n altcekenei beiulnegebrek onrz Ue een verdwaalt aainder wordt aanigehouden door komniiezen omdat hij N O T ar l oitje bij dch ueeft n derd wordt eingeipert Maar tenslotte komt le reen heelhuids in BrusHBl teiug Uit onderhoudende en tegeiijt leer£aime £ apei id heel geaehikt voor den huifelijken kring nl om al gettiheök aan kennisBen te geven met het naderende Sint Nicolaaateest De priJB van dit spel geheet corn pleet met een keurig uitgevoerde op karton geplakte landlkaart i autootobielen dobbeieteeijen en dpeelpenoingeit Ilea verpakt in een dtevige doos bedraagt siechta 2 26 Namenff het Joirai uilen ondB geteekenden beel graag beeteilingen in Diitvangnt nemen T van Krimpen Ciouwe 146 M Kortenoever Wacbtetfltreatlia I i L Jonker Vabetbatraat 73 J Maler Krugérlaam 87 G Treurniet Moordrecht iGouïïa Novemiber li Wi 20 Nov Ona üenoegeli 8 uur Biljart en Kaartconcour aa Nov S uur 41 t Schaakbord KleSweg ledcftvergadering aid Gouda Ned Anti Oorlograad Nieuwe Abonné s 41a aexa oota aat ¥ aaal hadaaa aaa li ka Bsaaaehaa aa aaaaai batalaa or hal aboaaamailt tot aa asatai Dac 80 CENTS PREDIKBEURTEN ZONDAO 19 NOVEMBER QOUDA Slsaxxe laaa d 10 n v m Da H v AS8ENDELFT M JaMkark 10 n v m Ps H C BRIÈT Pred te Utrecht voor Ds Deur 2 u n m Ds J E BIJL 6 u n m Da H CANNEGIETER Kark F a e r alrat 2 u n m Db J W BERKELBAOH V D SPRENKEL Uutharaoha Kark 10 u v m Ds Th SCHARTEN MOORDRECHT Had Harv Kark 10 n v m Ds J T L BOONACKER Em Herv Pred te Den Haag BOSKOOP aniaiiatrantaolia Oanaaiita 10 u v m Ds W MACKENZIE te Alkmaar Had Har Kark Tatak Naar wO vamtnun lal d Commissie van adTles Toor de Invoer van Tabak samsnfffl Uld uit de hoeren L V van Komoti voortltter U A O van der Leeuw Mcretans H Tta Beek W B Dreaselhuya E Enthoven W P Schrlkicer en A Zwenk eiken WosiMdaf vergaderen ten kantore van de Nederlandaehe Overaee Truatmaatachapptl Palelasttaat 2 den Haai alwaar voor da belanrhebbenden InliehtlBien Un te bekomeo Deae commlaaie deelt varder made dat partUan tabak waarvoor doonroer onnoasamentaa it n afgegeven gedateerd vMr 15 Jtlll U door de Kolland Am rlka lt n ter verKhepIng zullen worden aangenomen lomfcr N O T cona nt of andere formalitaltan Voor het venoer van partijen ubak waamnr doorvoer cennoaaementen werden afgagaran gadateeld toaachen 16 Juli en 81 Auguatua moet eerat aan di bestaande eonwilaale uit de Vereenlglng voor den Tabakahandel te Amaterdam en te Rotterdam worden aangetoond dat dese partijen vMr It Juli op bonafide contrakten sQn ge 10 CENTS Da apcaal kwa aawhlaaaa aa hal uraaui Markt II te BaMta al Mi da agaalaa Ned Opera Wij verwijzen onze lezers naar de annonce In dit blad Hel laat zieh aanzien dbt hei gebouw wederom geheel ultverkodit zal zijn Men worfll du In zijn eigen belang aangeraiten zleh dpoedig van kaarten te voorzlem Db VloUem Door d N V Het Tooneei directeur Willen l o yaar zal op Vrijdag 24 dener in Sociëteit Oiw Uenoegen alhier eene opvoorint word n gegOTen van Do Violiera tragl eoroedle van Wlliesn SchUrojaniJ IJe regie ii In handen van Willem Hoyaard Optred ndten ziin d dumee Anna ftabialrolleti Maiie Ver trocto Ilenriatto Den Mnk Annie WeMdIJk Kvellne van Becnl Xnuy de ljo iwe eii de heeren Ilubwt L Uoehe Johan Oobau EUa v l raag Oaear Tournlalre Louif Saalbom Meyer van Beem e a Nieuwe deeor van Het Tooneei vervaanilgd np eigen aWlersi STOLWHK ad Har Kark 10 n v m Ds F A FRANCE Evangallaatiagabouw Goowweg n v m en B a n n m Ds L V MAStRIGT te Vlaardingen HAASTRECHT Had Har Kark 10 n v m Ds E v d BROEK 9 2 n ▼ 9 6 j n n m Preeklezen aouDA Woensdag 22 November St Janakark 12 u m Ds H CANNEGIETER Hawelgksinzegening Kark liaparatraM 8 n n m Ds 3 E BIJL Interpellalle over het wegvoeren van Belg in naar DitibKhland Vemomwi wordt dfct door ean lid der SoelaalDemocraliKPhe Kamertrartie een Interpellatie zal wordei gerldit tot de Rageerlog ter zake het wegvoeren door de J ultilcho overheid van Belgen naar DulWchlan SIPOIBX Ivtllillir bHUi iiUUIlUIIIJil liim IKIR TM lil TmNl PRIJZEN Loge en Stallds f 150 NietLedenI2 1 Beloon ft Niet Leden 11 25 Oalery 10 50 vsrhooftd met 6 o antenrsreoht Plaatsl eaprekingDonderdagavond op vertoon vankaart 34 Vpatbal Overzicht Zooaia wü reeds Donderdag metddea wordt de wedstrijd D V V Olympia met te SHage doch op t Sportterrein gespeeld De D V V era schijnen liever op ons Geodsche Spor terrein te spelen dan hi hun ksu e Dubioord waar wij hun op het oogaaUft dat wij dit schrijven met zoo heel groet sa gelijk in kunnen geven Het weer sist s dan ook met zM aanlokkelijk uitvoer norgen Wü vernamen dat Bouwman nog niet kan spelen wegens zijn knieblessuur vaa den vongen Zondag terwijl van Itersv verhinderd is Een reserve backstel dat geen gemakelijke taak zal hebben teg D V V Wij zün nieuwsgierig hoe Oljnnhi het er afbrengt Het terrein van Gouda is op het oogsaUft vrijwel liespeeibaar gaat het nu niet Is eens te hard regenen dan zal na 4 wAsS van rust het Gouda veld weer bespeeld vwden T O P en D O O no 2 en 1 in de Se li H ontmoeten elkaar voor de 2e maal ds Ie keer was D 0 0 met 1 O winnaar vil nu Gouda moet naar Tianavaba H krügen Vermoodelük wol z ker niet Gouda zal nu toch wel weer beginnen t Is voor haar te hopen Alphen moet uSar E C H en zal delük niet met een overwinning tsnigj man Voor den Goudachen Bond moet i Wj A W on bezoek de Zwaluwen W phen 2 T O J bü SchoonhoVeh en WosrJ Telegrafisch Weerbericht van het Eoninklök Ueteriologiso Instituut te DE BILDT Hoogste barometerst nd 763 2 te Haparsnda Laagste barometerttand 738 1 te Vlissingen Terraohting tot den volgenden dag Stormaohtige tot krachtige oostelgke tot znidelgke wind zwaar bewolkt of betrokken waarachgnlgk aneenw later wellicht regen en iets sMititer Stadsnl uws Had Anti Ootlogsraad Naar g vernemen ui in de Woensdag a s ie honden Vergadering van de groep Oonda van den Ned AntiOorlog Raad door het hoofdbeatuarslid de heer H van der Uandere nit Den Haag een korte inleiding orden gehouden inzake de propaganda in den a B inter ÖOUDA 18 Nov I91G Kiescollege Ned Herv Kerk De heratammin voor een gteiachtigde in het Kiescollen der Ned Herv Kerk alhier al plaats hebben op Maandag 27 November a s De propagandist van de B D A V Volgens de Ooudsche Wekker zal de heer A DijkgTaaf propagandist van de S D A P deze provincie verlaten In een vergadering van de afdeelingen in Znid HoUand op Zondag 26 November in Café Boneeki te Rotterdam zal de heer Dnkgraaf officieel abchsid nemen van dit gewest Het GameaUavetalag ver KIS Later dian andere Jar n la dMmaai vetscjieneii bet verslag van den toealand der getniuante over 1915 Uit dit ver lag hetwelk niet oiJndw dan 13 i naginaV druk bewlaat erj waar Bnbeliezing HAAST RECHT a n m Da M pOST Tan GoeB 6 Postkantoor Qouda Looddieven Door de politie i n alhier aangehouden twee personen die na onderzoek bleken lood ta heblien ontvreemd in de gemeenten Bergamhaobt en Onderkerk a d IJsel De aangehoadenen zün ter beschikking gesteld van de resp burgemeesters dier gemeesten SchoolgeMhefflng Kijka H a S B j minlaterieele beschikking ia ar vanaf 1 September 1916 eene nieuwe schoolgeldlegeltng voor da Kijks H B S ingevoard die oorspronkelijk alleen voor aleuwe leerlingen gold Lijst Tan de in de Ie helft der maand Hot veiïoQden onbestelbare brieTen en briefkaarten waarran de afBenders onbekend jn NameD der FUftUeo Tia wir met cé Kk bwt B ainff I Binnenland Brieven i uimtre linff O A iM die Kottenfturt K id Iï iihin A jjameveld SicUevlï m Ji Haag Sluif P r AjDfllerdain GOUDA GEBOREN 14 Nov Johan z v J P Streef en J C Endeiman 16 Nov Johannos Comeha z v J C de Jong en D den Blüker Marinus z v R den Haag en E de Jong 17 Nov Lamberdina Johanna d V P H de Pater en D Schetfer Johannes z v J Reneman en B E la Grand ONDBaiTROUWD C Vermeg te Nieuwkoop en G U Hamoen C Ferdük en A domheid te zijn want nu wist ik met myne houding geen raad en in plaats van het antwoord Tan haar gexicht te kunnen lezen te zien of sij bloosde of boos keek f iets van dien aanl zag ib niets want ze verborg haar gelaat in de btoemen quasi om die te ruiken Twee ellendige minuten verkeerde ïk in de pijnlijkste onzekerheid Toen begon zi heel flauwe tegenwerpingen te maken en was tk xeker van mijne overwinning Ik tastte tn mijn xak naar het ringetje maar voelde slechts mijn sakdoek en was vergeten in welke zak m het gestopt had en verlegen greep ik in briefjes tot ik eindelijk het geKgende etui tje te pakken had Daarna stegtti wU regelrecht naar den Hemel op en voelden ons het griidikigste menschen paar op de wereld Als we nu maar geen tegenwerking obdervinden zei Annie want ik heb ook eene tante die mij met alle geweld aan een bepaald Iemand van wien ik niets weet wil uiÜmwelijken net als jiJ Ik heb tante eergisteren ges tremn en haar meegedeeld wat mij den vorigen dag met de tilbury overkomen waa en hoe jü mi daarbij ffebolpen hebt Natuurlijk vreest ie dat de kennismaking met en vreemd jongmensch hare plannen schaden kan en ik weet tekei dat zy ons alles m den w g zal leggns wat maar mogelijk Is De ben niet bang om moeilijkheden te overwinnen als Ik wtSau ben van jouw b afgaloopen was trok ik mitn arm die om haar heen geslagen was b j het hiwikkelen niet meer terug hetgeen aij toeliet Wat zal ik u verder vertellen T Hat waa het prettlgate rijtoertje van mijn heele leven ofschoon we allehei doornat geregend thula kwamen 1 De eemge die aicb met gelukkig voelde waa da hit dia een ona lnoodeloos schijnenda haast maakte om Sljn atal te bereiken toen ik s avonds in bed lag werd het mij duidelijk dat ik feitelijk tot ovar de ooren verliefd waa en ik schreef den volgenden morgen naar huis dat Ik de omatrekaa van Amenfoort aoo mooi vond dat Ik baalotan had ar nog eanige dagen te blilvan logeeren Mijn flets had ik ta repareeran gegann dus baalopt Ik wat ta gaan waadelen en al wandelende kwam Ik ala vaaaelf terecht in da buurt waar Ik mijne achoone te wonen wlat waar ik bleef wandalen tot de honger mij naar huia di of Toen ik a middaga daar waar aaa het wandelen waa ontmoette ik hoe toevalligt het jonge meiaje van giateren en wij wandelden toen aamen Ik bleef dien avond thee bij haar drinken en maakte bij die gelegenheid kennia met eene oude atljva dame die het meisje ik wist nog steeds hare achternaam nieti bij aich ta logaa ren had Ook vaziiam Ik dat Aiude soo was kaar veemaam aan weeae waa die dooi kaar tante werd opgevoed Ik v r kennismaking reeds zoo onbetamelijk gedragen heeft jouw hebben wil Ze heeft zich behoorlijk gedragen tante Alleen waa ze niet zoo overdreven preutsch ala die flirt kinderen die veel erger zijn Maar zou je se willen hebben Die vraag had mij de geheele nacht gepijnigd A ga het hkar vandaag vragen antwoordde ik fenn Tante lachtte geheimzinnig en selde Je zult je familie toch geen schande aandoen jongen Ik antwoordde in een stortvloed van betuigingen dat daar geen sprake van waa en al waa het meisje arm dat deed er nietstoe en ik weet niet wat Ik al zeide Tante lachte nog geheimzfamiger en selde Vraag h dan maar Charles en ik voorspel je dat 10 je neemt Ondank alias stak die voorspelling mij een riem onder het hart en ik trok de stoute schoenen aan en zocht Annie op Zooals te verwachten was maakte ik al dadelijk een mal figuur want met een bouquet in de eene en een pakje met een ringetje in de andere hand was het mü onmogelijk de hand die ze mij toestak ta drukken Dat waa een slecht begin Toch atak Ik van wal Maar Ik bood haar eerat de bloemen aan en atak het pakje in mijn aak om mijn handen vrij te hebben Dat blaak later iha een uitgezochte weerde ik verbazend moedig Ik heb If ook eene tante en eené n der die er allebel tegen zullen aun Maarslliefde overwmt alles Ik voelde mü op dat oogettbük verbsMW strüdlustig en zou zoo wel naar mflnaW willen toegaan om het haar te v Er waa echter een duister vermosolB is mü opgekomen 3oe heet je tante vroeg ik Tante Hermine Het is mijne psatls Peettante Hermme En je heet Wme j Jawel Hermine Anna Maar aaa ouderwetsche Hermine heb ik een gwsia hekel Alleen tante noemt me zoo Alles begon voor mün oogen te drasies Haar dan ben jij mijne nicht Hemuasir riep ik uit 3 riep Annie m pure verbsrti Zoo is het lieve cWrles nep mijn W uit die ongemeitt de kamer bmnm Smen waa ïoo Is hetl en het goede mal lachte dat zü schaterde u Jk heb toch mün zm Hermine liafl jullie dat geweten hadl Badge maanden later werd ik n J achtemlcht fai ite echt Veitoada grooU tevredenheid van müM ts t P mijne moeder mahr tot verrukking s ta zelf sy schrijven van 80 Oi ber 1 16 werd hieraan toegevoegd dal voor oudera en voogden die schoolgeld wcnschen te betalen overeenkomstig do bepalingen der nieuwe verordening doch over het Ie kwartaal van den curaua 191611917 reed het volgena do oude verordening verachaldlgde hoogar bedrag hadden gestort bij de vaatatelling van het achoolgeld over het 2e kwartaal en zoo Doodig over volgende kwartalen van dezen curaua het te veel betaalde In mmdering kan Worden gebracht De nieuwe regeling houdt rtiienlng mat het jaar I ykach inkomen en bet aanUi minderjarige kinderen Inkomena van ƒ 700 en minder zijn vr jgeateid Van ƒ 700 f 950 inkomen betaalt men ƒ 10 Van ƒ 9B0 ƒ 1200 inkomen betaalt men ƒ 20 wanneer men 1 minderjarig kind heeft ƒ 10 bQ 2 minderjarige kinderen Iemand met ƒ 1800 inkomen betaalt b v ƒ 60 wanneer htj één ƒ 40 wanneer hij 2 t 80 waaneer hy 8 ƒ 20 wanneer hij 4 en ƒ 10 wanneer hfl 6 minderjarige kinderen heeft iemand met ƒ 2600 inkomen betaalt b v ƒ O bil 1 ƒ 60 b 4 ƒ 40 bU 6 ƒ 80 bü 6 en ƒ 20 b 7 of meer minderjarige kinderen Vanaf een inkomen van ƒ 84e0 betaalt man in alle gevallen ƒ 80 het maximum Voor ieder die achoolgeld volgena de nieuwe ragelhlg wenacht te betalen hetaü lager ketiii hooger dan hetthans betaalde bedrag ia de Directeur der school m de nieuwe achool te apreken op a a Dinadag Woensdag en Donde r d a g dea namiddags van Z 4 uur en aanataanden Vrijdag des morgensvan 10 12 jiur Men wordt verzocht zijn laatste aanslagbiljet in de Rijkslnkomatenbelasting en zijn familieboekje mede te brengen Indien men meent in aanmerking te komen voor minder schoolgeld dan men ondar de oude regeling betaald heeft De Directeur i Dr S 8 HOOOSTRA i Haastreohl Dezer dagen arriveerden 2 schepen met regeenngsaardappelen ioboodende 428 H U Naar we vernemen ia de kwaliteit zeer goed Oud i kerii li de IJssal Dinsdagmiddag sloeg een bespannen en beladen kol wagen van den heer F J Mtjnlieff te Krimpen a d Lek door bet achteruit dringen van het paard van den hoogen en door geen heggen meer beacharmden Usseldijk in de rivier tengevolge waarvan dit zoodanig verwond werd dat afmaken wel volgen zal Gelukkig bevond geen van de geleidere zich op den wagen Ter vdoTkoming van meer en grooter onheilsn la het wenachelijk nu de dijkaverhoOging la geleed gekomen dat vanwege den Ktimvenarkiard de beachuttenda heggen met hskwerk tan apoedigate weer gaauld riKilen S Cit Z nhuiz na Dinsdag paaaeerden hier vijf woonwagens met Zigeuners ZU spraken Duitacb Onderweg namen z j zakken vol suikerbieten weg Dit Werd chter opgemerkt door den eigenaar die de politie waarschuwde Op t dorp werden de woonwagens opgehouden en de hieten uit de wagena gehaald NIsHwfrkark d Us l In de laal te veertien dager ieclt oiMe gemeente hel twijteiachtig genoegen gehad nog ai veel bezo Ie oatvanj en van zoogenaamde kern l ga ten ol zigeuners t I zeils fi oen paar malen voürg umen dat een geheeie trein van die wagen on e gemeente pa Beerde iiegaleiddoor do Iwreden pfiltio uit Rotterdiaml Dat dit aehouwHpel het guiiAïhe dorp op do been bracht preekt vaozell De bewoner dier wageruï zijn over t algemeen een laMig en brutaal volkje Dat ondarvlnden in de oereto plaats zij dUe het een of andier te koop Jiebbeiii winkelier bakker enz Op enkele uitzonderingen na i het dat volkje te doen om alieö wat zij noodig hebben voor hee weinig li M voor liemeivtal te ontvangen terwijl telde dat ik ook zoo gelukkig waa eene tante te hebben en tevena welke anoode plannen die met mij koesterde Verliefder dan ooit fing Ik dien avond naar mijn hotel terug en nadat ik den volgenden dag weder bij Annle doorgebracht had waa ik vaatbesloten ofschoon Ik niets van haar wlat haar tot vrouw te vragen Daar was ik de tnuwplannen van mUna tante ontvlucht om self in de netton van Amor te gemkaat Gene groMa vaitasaing wachtte mij bij het ontbijt den volgenden morgen Daar aat mijn tante op mij te wsehtenl Na de bsgmtiag waa haar eertta vraag Waar la ja fleta Charleaf Ik Uoosda en trachtte e i uitvlucht te hadanken om niet het heels voorval ta moeten vertellen Ik vond het soo wonderlijk dat je ds omstreken hier soo ihooi vond terwijl het gaStortregent heeft Je hebt hier toch gaan andere attractie m n jongenl hls d tante vol Ik wist wel dat Ik met liegen kon en tegen het talent van mijne tante om iemand uit tf vragen ban ik weerloos Binnen een half uur waa se mat alles op de hoogte Je wilt Rarmine dus niet haMiaa vroeg se Neen taate En dank je dat dit oahekaade avonturierstertje dat sleh In het eerste uur vaa da bu Boskoop De bezoekers Iwbbea allen wei ig kans uitgezonderd T O P 2 dat Schoonhoven wel kan slaan A W 2 moet naar Wierden 2 en Olympia 3 naar Zwaluwen 2 Sen heel programma voor morgen waarbij het weer veel in de war kan sturen Biljarten De uitslag van het Dinsdag aangevangen ea glateravottd voortgezette onderling concours van de biljartclub Ter Gouw is dat de heer B Berlün den len prüs behaalde na een orerwinmng op den heer H Eussen welke den 2en prüs verwierf terwijl de Ie premie behaalde de heer G C van Byk en de 2e de heer J C van der Torren argenmiddag S uur DU HMB ILYMPiy V Y mom Miijzn Marktbopiohten OroentenveUiaK CoBp Tuinieravereeniglng nOouda en Omitreken te Oouda Anduïle per 100 stuks van ƒ O IO ƒ 1 60 Kiopsla per 100 ctuks van ƒ 0 80 ƒ 1 20 KaaüB per 10 bos van 14 20 et Seidarü per 10 hos van 12 20 et Petersehe per 10 bos vaa 7 18 et Knolselderii per bos van 14 28 et Veldsla per mandje 41 et Prei per 10 bos vaa 21 86 et anüboonen Ie soort per 1000 staka ƒ lOno Chalotten per 100 pond van ƒ 3 26 ƒ 3 76 Uien per 100 pond van ƒ 4 25 6 26 Kroten per 10 bos van 27 30 et Kroten per 100 pond van f 1 90 2 90 Knolrapen per stuk van 4K i et Wortelen per 100 bos van ƒ 2 80 6 0 Bloemkool Ie soort per stok van 14 28 et 2e soort per stuk van 6 11 et Roode Kool per stuk van 2K 7 et Witte Kool per stuk van m IK et Savooie Kool per stuk van 2 6 et Groene Kool per stuk van Ut 4K et Bo e kool per stuk van 1 2 et Spruitjes per 100 pond f 11 00 Spruitjes per sak van ƒ 2 80 ƒ 8 00 Appelen per pond van 7H 14 et Peren per pond van 8K 18K et Druiven blauwe per pond van 20 34 et Druiven witte per pond 24 et Nieuwe TidalertvereeniKiDg Oouda Bloemkool per stuk van S 18 et Roode Kool per stuk van 2 4 7 et Savoye Kool per atuk van 3 8 et Qncne Kool perltak van 2 3H et WIte Kooi per atuk vai 2H 6 et Boere Kool per atuk van 1 3 et Andüvie per 100 boa van ƒ 0 80 ƒ 176 Saladeper 100 krop ƒ 3 00 Prei perUO boa van 30 40 et Vion per 100 pond van f 4 B0 ƒ 6 76 Wortden per 100 boa van ƒ B 60 ƒ IL2I Kroten per ond van l A S et Kroten per 10 boa van 36 60 et Selderie per 10 boa van 18 26 et Knolselderie per boa van 8V4 18 et Peteraelie per 10 boa van 20 40 et Spruiten per zak van ƒ 0 80 ƒ 3 00 Kaasmarkt SCHOOMHOVEN i8 Noy Aangeroerd 24 partüen 7zo stuks wegende pim 5040 K G Goudsche kaas ie soort f 7o i 7350 ld zwaaidere f f id se soort f167 f 69 ld met Riiksnerk f f Met conditie Alles per 50 K G Handel matig Salarisactie der Leeraren K H B a Door het salaris comité uit de Vereeniging van Leeraren M O is een brochure in het Ucht gegeven onder den titel Do urgentie van de salarisherziening der Leeraren R H B S en do Begrooting voor 1917 In deze briyihuie wordt uiteengezet de eer onvoldoende salarisregelinff die voor de leeraren van de R H B S keldt sinds 1901 en waann nog geen verbetering is gekomen niettegenstaande de gemeentelüke Burgerscholen op tal van plaatsen voorgblgen niettegenstaande van Regeenngswege en vsn de züde van onderwüsautoritelten erkend is dat de geldende salariaaen absoluut onvoldoende zün Het gevolg van dien toestand is dat er reeds een aanmerkelük tekort is aan bevoegde leerkrachten aan de R H B Scholen en dat daardoor in meerdere gevallen het onderwüs aan onbevoegden wordt opgedragen Het comité wüat er nadrukkelük op dat dit In strüd la met den eisoh die voor het lUddelliaar Onderwüs moet worden gesteld Waar andere categoribl van ambtenaren die wat wetenschappelüko vomüag en arbeidspraestaties aangaan in den erisistüd hunne salarissen zagen verhoogd daar vraagt het eomiti en met recht een salarisregaling zooals die in verband met de tüdaomatandigheden gebiedend u VerBchillende steten aan deze brochure toegevoegd toonen den achterstand van de Rükaaalaiisen duidelijk aan Laatste Berichten Aan het Wctteltk Front PARIJS 17 Nov Offioieel Het oommaniqaé van gisteravond luidt Niets te vermelden nitgesondetd slechts een levendig sitiUeriMiiel in de boort van SaiUy StaUs l Ea t n Beaochfmps steeg bedenmorgen om 8 uur op en vloog naw illnnohen w r hy om ongeveer 12 un asnkwun en bommen wierp op C vaa ite Waat A den Boon te Bodegraven Ml N P de Gzoot J Boot te sGraveahage en G Veimü E van Dam en H W van MensdL C Sehdten te Rotteidam en H Fhi J J Kor vaar en C Schoonderwoerd P Slegt en A U L Sol OVERLEDEN 16 Nov Haria Henaeh 79 j KfffiUWIJK GBBOHEN ComeU eertruWa d van G W Nobel en A van Vliet OVERLEDEN A E van Uoaweu 4 wekenw het station aMaar als repress ilemaatregel tegen het liombardement van de open atsd Amiëns door de Daitsohers De vlieger vloog over de Alpen temg en landde in Italië 12 mqlen ten Noorden van VenetiS LONDEN 17 IJov Offioieel Ten Noorden van de Ancre bombardeert de vgand vooral in de buurt van Beaucourt nu en dan onse nieuwe stellingen Anders hadden daar geen btj zonderheden plaats Q S3NnD i Sedert 13 November is het getal gemaakte krijgsgevangenen gestegen tot 6190 De Engelaohen hebben heden de vf andelgke stellingen tossohen Loos en Hnllnch krachtig gebombardeerd On vliegers hebben de vgandeljjke verbindingaloopgraven met succes bestookt en vgandeiyke kwartieren en vliegkampen met bommen en machinegeweren gebombardeerd Aan het Z Oostel Pront PARIJS 17 Nov iOffioieel Aan de linkei gde van de Stroema bal l en da Engelsoben Kavakli veroverd De Fransche en rviaohe troepen Sletten bnn opmarsch met succes voort Advertentiën In de Tcherna streek bestormde een divisie de keten ten Noorden van Iven in de Tohama booht doch verd in drie tegenaanvallen afgeslagen De Ftanschen en Serviërs bestormden meer naar het Westen toe een klooster en een heuvel in de richting van Jarstok De cavalerie veroverde Sego thin ten N O van Khenali M Miliit lit EHMIH Op 15 November werden 400 krggsgevangenen gemaakt N V HET TOONEEL Dir WILLEM ROYAAEDS VRUDAO 24 NOVEMBER 8 nar M siens tml mm Opvoering van Willem Sohiirmann a tragi komedie DE VIOLIERS De Ueutafchiand Uit Waabingtoo woidt genieUl dat lie Uultaohe legatie bet ougeluk dat de Deutetehland overkomen ia zeer betreurt aahgazien het materiaal dat ikh aan lioord bevindt dringend noodig ia In Duitsohland en dat ook de ofiicieeie poet aan boord vaa groot belang ie Omtrent den toestand van de UeutSchland wordt dé grootate geheimlioüding m acht genomen liij de IjotAntg zi n de ketels van de flieepboot ontploft waarna ée boot ononlddeliljk in de diepte verd woen Stoomvaartiynen Holland Amerika Lgn Maartensdgk arriveerde 18 November v m 8 uur te Rotterdam Oosterdyk passeerde 17 November 2 30 nnr n m Schellingerbanklichtsobip Vepkpygbaapi BURUERLCfkE 8TA VD Rookworst Zuurkool Knakworsl Rolpens AANBEVELEND J e DEN BOER Korte Qroanandaal 18 20 T i 8B8 EEN BONT OF MOF f is voor o Damt teedi een nuttig en weiltom St Nicolaasgeschenk We brengen daarin een grootc keuM in da NIEUWSTE MODELLEN DAMES BLOUSEN IN FLUWEEL ZUDE EN fLANBL 60 r A R D ANTZINGER V Xlo li ï MAKKT 18 19 Je beloof me nu toch niet waar me alle dag te zullen sohryven en voortaan je Uantels Costumes Blonsen en Peltergen bg niemand anders ta ollen koopen dan bg D S a m s o m Markt 26 Oonda 60 KRUIDEN van Dokter Othmar osaBa eneaen Influciisa Hoeat Bont en Keelpijn n aba OVUUL URIIIMBAAII è W aaata pmr pakket 10 S S VAN DANTZIG a O U O A MAÜKTM WolliD III litoinin Ondirgoiiliriii van JANSEN A TIELANVS Vriezenveen 30 Dani s n H ep n Slobkousan Wettelijk Geoorloofde Spaarkas Gevestigd te ALKMAAR Eigen W JANSSEN Opaarioht I Januari 1808 Aan deelnemers en belangstellenden vati bovengenoemde Inrichtingwordt by deze kennisgegeven dat met ingang van heden voor ona beeftopgebonden als agent T TERLOUW Bogen 8 Oouda en dat in diensplaaU is aangesteld den Heer J H VERKADE Rozendaal 5 die vanaf heden de verdere contributie komt innen en alle inlichtingen de In ricliting betreffende verstrekt 40 W JANSSEN ALKMAAR 16 Novembw 1918 J C SIBBES Hoo ttraat 7 Telef 423 Wit JaejSer en Wollen Ondergoederen Vraagt sichtcendint 30 i DERPn5T 5IBARi OUD Electrotechnisch Installatie Bureau Tal I T I I Z Adr de Groot Kleiweg 79 U Gouda