Goudsche Courant, dinsdag 21 november 1916

No 13847 nra ajwvua f lui ee Tl emau ra ttin lasfam KOKO HAAR De Ooriog Aan het Balkan Fraai DnitMib legsrberudit van 90 Nov De inneming van de nienvre telhngen ten noorden van Uonaatir gelohiedde zonder dat de gealfieerdea hienn itonng teweeg brachten Vf nieflwe Dnitiohe troepen bereiktei de gevecbtizone Aan het Moglenitaar front zyn Serviache aanvulenl b Bahowo en Toeain door de Bulgarea afgeslagen Aan bet Oostdlik Front De doorbraak naar de Wallachgaohs vbikte Een Wolfttelegram mt Bartas neUt Omtrent de overwmomg in Roemeoiï de doorbraak naar de Wall obqiohe vlakte ohn f t de Horgenpott Aan het leger van Von Falkennaya tweeledige taak opg d et B Tanlcom i oor de ilwworteli HooMaMT sa Raaa mAwnén nadat omii I oko en paar I abralkt baaft nkaa rt en i aan wrjrt I oko aen paar kcor r P hel Hiiar aan wr a nadarwaarUckc richllnK en f i lt be flink w tmuuii DMun upper Hctn lou oonuDia El UT UI H inHKHUlO VU tnUE fEnMNUm KKEIU UNP IMOUt EH KUIH KEKII F 171 rawt a Ln 1 1 M Ui pw 1 k UM F tvtbnd Or tiin n bf 0 tMAt l ot r Mu B irkiHraRSSJi Sm ANTON COOPS W dstraat 29 OotidiL A VAN ZESSEN Scboonhoven 96 Abonneert U op dit BlaA FirmaC SMITS Schoenha deL Kleiweg 48 Gou Opgericht 1879 HET ADRES mf mmwi Eenvertrouwdadres dragen In de eerate plaati gold den in Zevenbergea bmnengedrongea vgand terug te werpen en het land van den indringnr te bevrijden Inde tweede plaata gold bet bet oHennet over ket grenagebergte heen m het vgandelgk land ever te brengen ea den vgandelgken tegenatand aan de greni te breken Ia beider opslokt iS deee taak ia een laags leaks vaa s MS isnnde gaveditaii waarby buitengewoon KTOote plaateelqks aieeUgk be£a wertun overwoaneo ondanks het taai verset van den vjand eokitr terend volbracht Het leger van Von falkenhayn it at thani met sgnweetelgken vl ngel in de WaUaobiaohe vUkte gersed om de opecataSn voort te setten Aan bei Roemcensche Front Het DnitaAhe oommnniqué vaa 20 November luidt Front Leopold van Beieren Byeea iterke koude wa de geveohtaactie e Mc het algemeen gering Front AartahertdgOarL Deoperatiee tegen hst RnaauohHRoameenson front vorderen stalaelmatig Ten N O vaa Oampolung putten de Runen bus menwite troepen mt in dagelgkaohs vwgeefiche aanvallen IVont Uacksnsen In de Dobroedija en lang den Donan tot de haven voor het nudien en stoüeeren van MEUBELEN to bQ N HES8III0 Peperstraat 24 Gonda BiU ke prgzen pnma materiaal RepaiatM aan alle men beien 14 a S3ïnD i 0 Nov One denoegen S uur BUjart en Kaaitconcoure 22 Nov uur H t Schaakbor Eleiwógi ledeinvefg dering aid louda Neet Aiiti OorlogTaad J2 Nov m uur i aat Concordi WeMbAvm erg AW rouSi Neif Ver tut UeiMierining va IJiOTeii 3 er 31 Nov van 2 ö n lö o 7 10 nm Baar Arbeid AdeK in te Soeieteit de Kéuaic Me 28 Nov SSe Öne Genoegen 8 uut VooMzettiEg en Beëiiniiiging Biljart en Kaartconüour 2 1 Nov oc Ons donoegen VA nuf Kinderbel vpor kinderen vanlié der der SocleteU 27 Nov Soo Ons Uenoegen 8 Algemeene Ledeovergaderiag Sooieteit 29 Nov Nieiwe Soliaairborg 8 BOft Nal Opera De Bruiloft Figaro BaMi nimtkm tl fwwelt 0 IÊ $ Ie HifeB oBtvaesm rU dvtai oeaeeilee vermalieltjkK au ea H II Eieotrisdie Dmkkeiil A BRINKMAN ZOON Oogla Op f bri bk atoor PT AATStNOvoor een flink 8 Kantoorbediende Bneven onder l tan A B ua het Biueen Chxidtche Coarast Oooda Glazuurder Hoivormer gevpaagdL BnareB aan Ptateelbakkery DEDISTEL Amtterdam 12 TE HDÜB OEVEAAQD 7 8 Ongemaub Kamara TOOT am £ k zoo mogelgk m mede g tbrnik van keakco Br ir no 2917 nreaa Qondtohe Conraat Ifarkt 81 Arbeidt Adeli Het Beatnor van de Vereeniging ABBEID ADELT afdeehng Ooada aoodigt O belaatd ait tot een be a k aan baar JiiriykRliS litiliii4lili i die zal gebonden worden op DONDERDAG 28 en VRIJDAG 24 NOVEMBER de namiddag van 2 6 en dei avond van 7 10 nor in de aal jNuT KH Vwiiia e der Sooieteit Dn BWNia Opgelmiterd op 2S November door het Strgkje van het Militaire Wielrjdendepót te Gouda op 24 November door bet Moiiekgeieliohap van da leden van bet corps ven de Handelahoogeeobool te Rotterdam en voordraohtan van de leerbagen van Ifejnffronw Mahik de Vooot 25 Sdioeiiniakerij C Illchaölls Bo l luid 132 Werkpiaibi 211 ovcnQdc Mla raparalWn ii H an maatwark Nieuwe Kaasprijzen INGAANDE 15 OCTOBER 1916 Tm drokkerU A BRINKMAN ZOON Harkt 81 Gouda VERKRUOBAAR Nieuwe Tabellen voor de Prijzen van Kaas met aftrek van 40 o voor het binnenland Kraohteni Hinitterieel Bf ilnit ingaande 13 Aag 1916 26 PRUS 10 CENT Voor nitalnitend Ie hypotheken op bOCnierQcn ii baaobikbaar ff 180 000 op aeer gemakkelyke voorwaaiden Gegadigden gelieven te retleoMMren met vermelding van uitvoerige gegeven onder motto geldbelegging bniean v d bl 13 W STIJMS HAA STRE CHT MAGAWH TAN IJserwuren Keukengerei Ry wielen en ondordeelen LsadbouwgereedsekappeB en Werktuigen VERHlllSD van Gouwe naar N e aiatTaMi iiaHKBM nKUanKUKua m TURFMARKT 24 wi G G BIK Kaashandelaar I IllMIIMIMlIl 111 llieMII I I 11 IIIIIIIWII I IM MII M IIIIIH Vu af hcdco tot na St NICOLAA8 zal eoze zaak tot tien uur siïomli KIIPENI zijn Onze geTlliiatrcerdc prijscourant wordt dezer dagen altameeo 1 C dezer dagen alfeiDe verapreii 20 A QUmiT BOEKHOUDEN Onder leiding van J HAQEItf accountant en Hoofdtedactear van Handelütudie J AME8Z loeraar MO en H J BEKKERING Jb accountant en oadleeraar eener H B B wordon 4oor het hme M PdüiI m Miiidwljk mmis KeüenCracht 153 en LeUetfraobt 30 AnuterdaiOi georganiieerd veracbillende 62 Schriftelijke Cursussen in het Boelchouden iirr i na K iM 4 aiiC l a i f V M l c da i iK K ku ot vwetH tea ti M duM Ijrk m A Huut wtMk F V i XwanI f d lw a e rN t tin a IMia iT A e ko h Leergangen voor beginnen eenignmi gevorderden en meergevorderden leoiale cnnuMwir voor de praktgk diploma e en voor de acto M O Eveneen populaire canus voor zakeameniehen Normaal losgeld f 5 per kwartaal Hoelle opleiding Uit tekende reeoltaten o alaagdo deaer dagen voor de Middelbare aote de naawaltjk 17 jange P SIEBESMA uit Sneok dia voor het eertt examen deed en dia geen andore leiding had gdiad dan oneen cnnni Ii bet wonder dat onze tobnftelnke leer f angen op dergelgke wni populair orden en dat steedi meercfere canidaten voor de praotgk diploma i o voor de aote M O onze ichnft lgke curaoüen zelh prei eeren boven mondelinge lewan I Belangstellenden vragen one gratu proapeotni aan Z i verbinden uoh hierdoor tot nioti KRUIDEN van Dokter Qthmar Miii ienasen Influenza Hoeit Borst en Keclpijn ü aU OWMM WtmnmiMUUM A owria par pakkM 10 Wie artikelen te verkoopen Toor den intart d voor datfelijksoh gebruik envoor dagel ksohe behoefte die adverteeie in de Goudsche Ppurant met aimrte editie HaastreclitSiche Courant die eiken avond bezorgd wordt aan de talryke legers lo Gouda Bo koop Stolwyk ook in de Buurtschappen Beiersche Koolw Jt Schonülnïen Benedenkerk Boventerk Benedenheul m deVemeente Berkjenwoude en ide buurtschap Achterbroek langs den Haastrecht en Dijk en ui Haastrecht en Omgeving Gouderidc enz lat geeft sncces Men vrage de billijke tarieven an adrertentifin ui ntrsct aan bij 4e ADMINISTRATIE qOUDA Tel Int 82 Markt 31 NiHl I Abonneert U op mooie loUede meubelen Tateb Stoeten Kasten 8ct Mer4ea Tlieel lten Stqiaineablcmenten in leer en paoch Boekenkasten Tweepersoons onbeslapen VeerenbcdsieUan Kapok matrassen SteapkamMnanb lea ens ens allea ipotgoadkoop Ragbekleede Leet it o w en vanaf 1 11 60 StratMl 20 SÜItafel 9 bO Spiegels 6 60 f jJo ena 90 TMi hwWiHÉIJkklü Het Stenografiscli Verslag van het VaphandaMa in den Bamaanlai aad waa Qouda Bevat ALLE b den Raad inkomaode etukken de beeohikkmgen daa V en de ataaografiioh f genomen diaansaiei allee bgeen in bodcformaai 4 bonnementsprus voor aboané B op dit blad t QJS per kwartaal bg vooruitbetaling voor nietabonai f 0 90 pw kwartaal bj voonutbetalmg t0 Aboanemcnten worden aanfenomen door de DfBkkerij A BRINKMAN Zn Mwkt 31 GOUDA Dinsdag 21 t cM mber 1016 t emi 55e Jaargang fioiiMiHE mum aiTx0 u w © © a=L d£ cL prt©aa ti©Tolsud oox CS o u d su © aa Orft fstx©3s©3 Verschijnt dagelijks A A behalve Zon © n Feestdagen PRIJS VAM HfJT ABONNEMENT t 1 60 Per kwartaal Ideéa franco per port HerGelllualreerd Zondagsblad Idem franco per post Abonnementen wwden dageliks sangenomen aan ons Bureaa llaBKT 31 by onze Agenten den Boekbandel en de postkantorea PRUS DER ADVERTENTICN Van 1 S gewone regels met kewljsnumraer f O 66 Elke regel meer 0 10 BU dne achtereenvolgende phatsingoi worden den teaen twee berekend Dienataanbiedingen per plaatsjng san 1 6 regels f O 35 bU voomitbstaliBg elke regel meer 6 ets Reclames f O per regel Groots letters en randen naar plaatsruimte Tellefoon Interc 82 KV ZOOI tJityeTeni A Telefoon iaUitc 82 nis kosa de znideltfke koere Uaaan de drienljieitgTens om een ontmoeting met Duitsdie dnikbooten te vermijdol Hot ventre waa zeer dramatisch Op da piw waazv an da Adriatic was vastgemaakt had aich Mn duisendhoofdige menigte venamaid die het laatst vaarwel toeriepen aan bare betrekkingen In nuchterdeakende kringen gal men te kennen dat het m hst belang vaa de Ver Staten rsadxamer was gewest teneinde onnoodige verwikkelingen te vermijdei zoo geen Amenkaansche burgers erop hadden gestaan Juist met de Adriatic naar Europa te reizen De lading van dit schip vaa 15 000 ton bestond n I uitsluitend uit brandstoffen en oorlogsmateriaal dus volstrekte contrabande Op liet voordek waren 10 der door de bgeisohen soo goptesen pantsetv atttomobiatan opgeatald die bestemd wares voor bat westalijk front De ovengo lading beatond mt vliegtuigen geweren kanonnei pcüdteidraad koper ena alleen ontplofbare afceffen waren niet meegenomeil daar volgaas da beschikkingen van de Bngelacht admiraliteit stoomsebepen die paasagiar vervoeren Icruit en ontplofbare stoffen niet aan boord mogen nemen iCort na da Adriatic verlieten nog verscheidene andere £ ngelsche munitlescitepmi dia echter geea Amerikanen aan boord hadden de havea van New York In Uelgie Wij vernamen dat te uruaeel op 1 $ ping van dit euvel Oak s t n jas tw 4i gdijk men weet hl AsMMia iii tal ia iar tematen wonen moeten SB dwirte heme ken Toen iij d tweede helft vaa de maaal Septunber het aeadensiseke jear inS lt aaHvingen werd hun raaestii aa nsM Sg dat ü in de UMkomst vgsrAsa verzafsiit hMfne priisen haddw i Mtala dan tot duvrar e deken van d Uaiae maar vooi treffelijke Clark UnivaiBity in Warcester llasaaehnss tta bijv sMSst op 20 Saptamr ber d i studenten m ed edwti n dat bet ates UI de Pining Rail wagens de algemeene to neming van da ievansmiddeleaprUsen 2054 duurder was geworden Oltina ten O van Silutna artillenevnnr Oem e n gd Ooriogsnienws In Frankrijk De conlerentie Ie Fari 9 De Daify iuzpresÉ verneemt uit 1 a nj dat de bntente dadMijk eeu ant woord heelt gegeven op inuleahland a ievée an anaeHe t p de J nleoÉ OQ ferentie die zooals Uien weet 9 het ougenbhk m l anjs vergatiBrt besprak aien uwatregeieiu om UuitMhlaiHtft lufcuwe krachiÉéne i iuung te fruikon Men kan vervolgt 0 orreepou d nt de conlerentie in lwe grJepen Itali nc enrt ook aan de onferentie deel en het sditjnt dat dit land vooral een beroep af de gOMeiMCliappe h ke portemomiaie komt doen Griekenland voor de bwliaising Len Renter tekgram uit AttieDeid d JO Nov meldt il g nlliaenten eieehten dat aan de Duilsciie Uooteiirijk sohe Turliache en Bulgaarartte gezanten bun paapoorteo icuudea worden tittgerelkt De regecring achtte dezen eaMoti unaanueuiciijk Leu kabi netsraart onder vonrzitleractiaf van der koning gebouden besrok kt kwestie De koning riep dcm Kr Oii raad tegen tien uur morgena bij een £ r heerocfat grobte ongeruMheid r geallieerden eisehen dat bedo 4 de KCzanten WoeilAKag zullen ver trekken Is Daitiehlasd De Ksbl Volkntc w jit rop dat ledut Aus jj in d Am nkaaiuche bladen d bwichtwi vsrAwcrderen over e n snelle atuSlBf van d jprijien 4er levennnidd i n MmI brood ardappels melk ta aodara verbruiksarttkclen x n twisevol van df droofte dit Jaar ongeveer lü tot 110 duur der dfui in het voorjaar Ook tabak is s er m pr festef en Herhaaldelijk kon men lezen dat d rwbruikars met name de huisvrouw en ook vercenigiaffen van alle soort ia New York Chieaso en andere froote A kleine steden zich aan de stadsbesturen em ook wel tot de regeehng te Washington hebben gewend met het verzoek tot verhel gen aaimtuoueu en ailc ingcfriiht wat hij over de Kamer bad uitgekruauKl ollt heeft hij moeten zoggen l t hij nicu krenkenda had bc iueid met zijn opieerklugon over de viKilunventei V oor de rijkscumnsseliM hij 1 in uwr zi U lid van aoo n tununisUe De Frankf Ztg lerta aat utt B rl nt Het beltcht dat Se i anseher sedert twee dagen m het hsaffeenutier teiWeft ter brapielcing van den tergarl ton dienst plicht is niet hee1eni tfl rat OA over dere onderwerpen ae t MSedBleegd wsr din De wet sal genoemdlnrdtn Wet vsM den VaderioKlackan hAdi ass t Bi t4 wordsi veer atotd aan i kSsMaesuniaM van den K kadag EW i dHer dagen g sckieden zoodat ndaiehiaB kat welavoorM reeda d vi gende waak M ipt venlen zal Tydana de v r ieh1 de Imurt van de ben naar de Krin Voor dien Minister was de varont chui bging volduende uiaar deze be windauain achtte het iioodig nog renii uvet nadruk iteze aanval op mlnbSer l oetbun af te wijzen peue heeft in den lande al genoeg aan venlachf making MocilKi Slaan Uaniieor nu sen Kaïmrlui dauiaai iH g v lOdwel geeft il bei niMKltg even den HJinaad af te wi e en Al het vuil dat de heer NieiStraaz In de Kaaner hatti gebrasbt is sr weer uitgeveegd De rust is weer henMd liU eerüle gedeeUe van d grind wcwnerzleiiintj is voiiirattii De ver Hitting van de l rovlmiaii Matffli en oen iiLMueeiiteraad I gei Ij tgd naar uie vuor Ie hauner eotiige ttlilui re veruudeiiiigeii zijn iiwie g ioilgekuurd en tuaiie reaS alteen ittig art 1 4 nel iiiMierwijS waarna de oddiiloncele urtikeien aan do beuit kiuiien dm eamlakaabann asis saifi tesitBii4 sieh meadwUUg blootgsMMMSS mv en voor hun overtodi B Bnepa ft bruik gemaakt van Ift lM ilil w steomsehas pen die van bnw tet iimiiii aten ntti vaar geterpawin te wemm SSMHI sage ifhe sdiapenledrelgde bad Uijkbaar tmtè aantrekUngakracht voor da op sanaatlas t0 iBste Ainerfkinen om lich aan bowd te begnen aa Bngelsehs eehapeit Nadat kort voor het midden vaa October de enstt opwinding over de aanwezigheid van Duibsd duikboiHen in den Atlantisehen OceaaS was bedaérd kregen verscheiden groots EngelKhs stomschspen die oorlogsmat naai aan bOord hadden opdracht om uit té varen Op 12 October kort na middernacht verliet da Adriatic van de White SUriine het greotatb Bngdsche stomsehip dat ta genwMRUg gsregeid vaart tusschen New York en de EngeiselM havens de liaves van New York Terw l tussoheiideks en is de darde klasse da oveiloeht deehu wer gedaan door onderdaasa van defententel eUten hadden vier ri AnsrttAen ondanks alle woarsebuwilwen hutten besteld in d eerste klasse O kapiteia had alle mogelijke voorzorgsmaatoegelea getroffen om ingeval van oeftramp de reddhtg mogelllk te mak n van de paosagiars te zamea 363 man D reddlngbëoten werden gereedgemaakt en voorzien vaa proviand en drinld water voor verscheiden dagaa Alle passaLglers hadden reddinggolMs gekregen Met dooMe lichten aanvaardde bet schip de f 11 Iroühoed loU en veg le ham vuitiitigc kin af het zou In Ueilijn ijog heeter zi maar wat hietp bet Zij moert er toch hMo Het hadjhanr geen rutt gelaten BIJ Jacob womgia leren liet zevende kind gekomen Juist en Auguete trouwde badden zijniet tunocu komen door de vron m fen miiAraeim lag Wa er maar lie ter bij Auguate wat aSn de hand jju 41 toch in BerHjn wa wilde zij eok baar opzoeken Hoeder Badi ow keek roet gerkmbeia vooiiooM over het vdd AU nitge tor fen lag alles Deouds vrouw mirhMB jiet was geen goed teeken dut gUBte zich zoo weinig liet zien tU die dan in het geheet geen verlaflb hebben naar haar tehuis Ach VHt ZOU zij wel hebben mwr nuar llanne kon niet verder pcin zen ee kreet Schrikte de net neerhai eodel koppen voortdraiirende paarden np zoodat z J eoi zijsprong naiakten en de ingeifoaaoelde koiAKer bijna va dfcn bok was gevallrai De wegen Hngerde £ en fl on stond eensklaps midden op ini weg nLaat nilj meerljdait De k oc Si k i f vtoekte en la o daarna dat deed die vervloekte PewibrnooK altijd zoo Ik zal ndjn wagen litm bsvjiiiea oict daarvan AIS je een bor rel wilt halen kan je ook te voet gaani I Mijn anders tjn dood mijn vrouw De diiicusuie over tet prewntiegeid die ife aanieaiiing was tot bet tumult bl in kaki e tcianSngt voortge zet en heeft geleid tut bet eeiilg sina verraanende reeiuilaat dat net pra fntiegeid o I e t Is aangenoanen Ue nieeiiit4s n liepen zeer alteen Merkwaairtlig was die vsa den heer Umuuig Deze algevaatidigde gelid ia van de iindepuleerde Hiaten van uldHülauKi bclKoit tot hen die zeer weinig in de Konier aaiiweeng zi n iilj teekent trduw ile prowntieli t vóór eJI uur reeJS veritwljnt dan eti vtrnöbtjnt dan ttgtii etn uur of vier illj be ioort dus tut de crgete ahicnleuHcn b n deze inau kwauimet een t alt n gezioht verl lareii dut het iiljeenteitiine zoo erg niet ie Dat was iuilenlaad een toppunt van we zouifen iHiast zeggen brutaliteit UU iiwende dat hel presentiegeld eer bêvtrnlerUjk zal zijn vOor het atiMtlsnie iHialet zij die den gaoaxhen dag niet verw hljiien den sihijii niet op zldi willen laden vau te teekeun voor het geld TW£EDE KAU£K De j ropdjwolllh erzlieni ngi 1 w intigete dag Da heef niismtroaiz w op het zonduossostujé u uiKe egen llij hoett deu vlinater in lie Kautermle n a n ver nl nul tlgiu In het huis van den getuaigana praot men niet van den galg csi IhiS hM de heer Lhntiurg beter godaan met Ie awijgen eheel ander dacht de heer Loclf er ovw Hij vindt dat er van zoo o preiienUegild wel ceulge bekoring uit gaat die de leiten horiiincM aan hun pli hl I ir IS een euvel erkemlc hij ligt in het Kraambed klaagde deiauilooper l It WO we lie ouw sma sipraog na wel op zij maar een slap iiod hij tooh reeus beet de zweep bad hem gcteekend een striem liep hem over bet geluat van zija oor naar njn stuppiligekm Laat hem maar meerijden ik zal Dor hem betalen riep vrotw Bode ko jH had meMiJdeu us den Hixdorier l u toen d koetuter niet hoorde of nel wilde huoren ii i zij den oudm mat toe die raat de od aan den pijnlijken eng den Jnier ziih vcTY tjderen lBt onmllfus nastaar de K sn bij oSj al ge hunger hebt bij de onde Badekow In de dorpsetrast U ploaM uw maMiJden velkserd vrouw Badefeofi De koetsier vwrekte zich Ujna sn leniijdc door Mi raampje van den omnibus te scbreeut wer zoo n landiooper Hij Schudde afkeurend het hoofd Die steetit n nog eens den boel boven het hoofd in brand Haar mi l uister de alj nlM DeBlx dorfer die zij vroa eens had la ten mederijdsn als zij naar de markt rwrf was son ond geworden Ach God zoo oud en beklagenswaardig Het scheinsrde haar voor de oogen allele leek haar oeitalilaps zoo treu rïg het grauwje veld ondanks ai bo zonn Win grauw de grau we menseh was dat dan nl t al tl l zoo t wfKti Ja zeker maar FeuiUataik toediln en lilj wll ii t oli mo graug doen wat zii wilde altJjii weer ij alta BAüjfUl Met iivoeite kwam hij üvereiïMt loen wee het haar bevende hand wc4ite beni a eunite aan haar hana verliet hijide zaal ilnoiganeikt vertrokken zij tai toe gingevi zij buiten hand aan Isand ouder de ontbladerde iinoen huo e kinmtig leven tegemoet HOÖTD K VU D nnibnS misneide over het TeniiieUiofer vetd naar de Lad D paarden waren nat van het aweet De koetfeier op den verhoogden bok tnikte roet MJn zweep nairdohorztle welke in het ruige bruine vel zijder paarden boorden Het wa gloeiend heet In deze uitgeetrefctheid zowler endge schaduw een wit glinMerend licht verblindde de oogen eu bet fijne zatsd dat door een drogen wind omhoc werd gedrevm vloog in mond ea nens Het was toch rsedai laat in b iasr en toch zoo heet Het eerste Hedan ee t was reed weken voorbij de laatete haver in de sohunen en het diurde nJet lang meer of men zou roet het aofdappelrooien beginnen Hanne Badekow die geheel alleen in den omnjbo zat keek uit tuflHPhen het zeti dat tegen regen en zon raoeet beSchennen Oef Wat was ket feweidig wsna Zij knoopte debreee mraiizijden linten van haarnm Buiten de Statowrtea Naar het DuBBs van OLAjiA vmau Bewerkt door I P WtsaElLlNK VAN R06SUM nat antoriaaUe van da scbrijiirter Ntdmli verboden 88 t n met ItraaieUde a an zong hijer bit I I OeiUct ge daè denkt ge da IflBipeUiater plut Dentt e dbo Uc heb je iel OUKlat lil met e daa f Dat woel het rigaail Nu waa de bruiloft als alle bniiloflen Deling niclia hadden zich warm getkrobliai nu l on o zij w k praten H waa een g anater qen gelacb een gdoei de zaal Ike l voren in liaarleege rulmle te grW wa scheoB nu te klnn Het waU of ieder zich had veidiibbeld en volor twee acbremwde Toen wa het i ABteuid Ae heel uu ht tot den HVegom zeade Kom EtheU bevende hand vleide zich in He van Patl HU lion niei dadelijk opeCaanhij had er niets aan kunnen doe Iten die um toedronken had hij ook al a het Mt iMd kleine abjfcjM weer moeten iierlijn had zijn tauoge buizen ƒ nog niet zoo ver naar voren g4 choveni inou bod bet oodersdield niet zoo opgemerkt loeMchen de levewlige stad en bel doode veld Nu zag zij bet eeisMilapa hel was werkelijk dood br de stikken land welke zij Mer nog had lagen gieecbolden van de oveiige besitting alli rlel aunkmipen van vrccinlen lagen r tu 4 hen Ala akkers waren zij vei i ninder aaid geworden en nu toch veel meer waard masx neei l ünel trok da oude vrouw haar hoofd na r binjun ging recht zilte en boiul de lintsn van haar hoed weer voA oilier haar kin Daar deed zij n1el oon imttt Die behiMrdett nog aan haar nskn zoo souden haar kinderen naar it hoopte ook daoksnl Do oosilbus ratelde nu over de bestraling In de Belle AlllaocestraelM werden reehts en links nieuwe hulzen gebouwd vier vijf verrHepingan hoog groot als ka ornon Boven werd er nog aan geboi wtf onder wooiv den reeds mcnschen Karren nuct zand met pannen roei hardtiteenen roet leem en cement roet alle mogellite bouwmaterialen kwamen swaar aangereder Wordt vsmlflO