Goudsche Courant, dinsdag 21 november 1916

weoBchen m betrekking tot bon in deelftig kenbaar mnkeo aan den Voorzitter van den keiirii Raad Gouda 20 Novaaiber 1916 Da Bargs m asa tui voorn R L MAWTENS Tit alhaaiag van de aa Aagaataa 1 14 1 r da wap e a ea gs k ss s sa s a aal vooreeral a tHUsHektiag UIB aterk vervroegd wor de daa Dl ëe oavolgaiKie cir n te berichten dat gekotiien dat In ver de inaxiiiAiuit n eeaib ia oier v j ndoaalvf dat op eeni ij openlijk Det g ver ra aan de genweiilen Mnlieooe van het beuadeelig veraobil lux en vurko pprijsbeD hele lid van art derli l6 lu verband biemiede vCMilg ik r uililrukkelijk Uwe aandavbl op dat ingevolge h twiert lid van art 3 der genoemde wet zoodanige bandel wijze nirt oeiaalbaar ia Hoebtendoor mij geyallen worden gamnalaleerd waarin gemeenten vorenbedoelde v or harq relceniiig kommde koeler van diatrtbuUe vaimarkensvlecwh lip eenige wi ze op ile idagera alwenlelen ilan zeil de aljevoring van varkens aan dia gemeenten worden geBiaakt Mt et Vollandla ten nnlMtaad die alMenteiinw hert r t alU rlPl ii4 rU t liH aiiilei Éng en de R mur tM U hft Us beMri eD Dai zal K i eti njbeut hij ma iMt lokaaa van hctprmeniie geld Er tit nM i dal In atrijd Mmet de vaardigheid van da Kanwr Ala Me waardigfaeid in RHd xclioal waa bet er al drueDf mee goMd Men kam iK k een botie M nei mvoeien waarwjr de hear 3i ver el ii gevoelde Wie niet kooit krijgt f 10 per dac minder ielMel andere atond de heer Viaaer van IJzendoorn weer tegaaover het vra i Hluk ilij nweude dat ieder Kamerlid vrij moet zijn ii de beoordeeling ol hi op een daK het landabelang Iwter in o bulten de Kamer kan dienen D ar Hn v het niet KoetI door preeontie geld die k aize onvrij Ie maken Uever wilde bij dcorba dnlaoMleUln op XlUO 0iildm bepalea Hei bleek wel èM er weinig eeiiatemmiKheld beitond ten aan l n van de vraaK ol bet prmentieKeld hit euvel l bc iri d n waartegtm het lie doeld M NIM minder dan A leden verklaarden zieh vóór het amende mmlUutftera om het te frappen nit het vooniiel Alle partijen ware verdeeld Kr waren lechla JR telden atenAneri Dat l het ranig Mlenje dat de Hlnieter leed Trouwena hl tal dat MM ithf Miee gevoelen Het anienden ent nn piardt om behalve Sru gid prAHeq alle reta en verblijfkoeten te vergoeden viel liet eind ia due dat ile HnhadrlnnaMeilIng aal ilJn 9000 gid plu ver oe Mng van reiakoaten Dan heer Nolena i oheen ie Haciteaie te Irrlieeren Zeer ontijdig Melde ht een motie van onte voor otn r e Ie luiten De Kaïrwr waa ron veratandlg die te verworpem De Kaïner heelt het ahaenteljime nn een beMproken en hH Irt ongetwijfeld Juiat wat lie heer Ixiel zalde dg leden hebben het allen In de hand om de bmwaren weg te nemen A de dWnuMe vrucht aal alwerper Mil de loehonMt leeren De henallnd dat M man preaent mneten nijn wil da Kamer kuniMni vergaderen logeiiand haafd de poging van den heer Hntgera om die te wijxigev gal tie voorKltller van het ilerAietreffende limendentent op Het l Indertkwid mot kwaad dat een dergeliike bepaling blIUt Men niort niet veivreten dat hM aiwenteWme 7loh pan dpet gevoelen aW er V Inden nl H zijn Kn wal nmi ooia ter vergoelijking van het euvel nioce vttgnt het ia toch waarlIM nlat te veel gmengd dat dn helK preatonl U Fen atrengat McM teifennver de I n rleden em onirniMrflltk verdwttnen ala on het vaetgwleli e uur de SI Je n nlM preKenl dta en een geree eld In do pBNi pablleeeren van de imltbelaara aou een zeer gkied ettert hebhen T f eerrfie ded dier Or indweleherrfimimr U den algedaan Thana nog art ISP trimliMHi ral do Int rpeMntte Mar ehnnt nla ti vinilen een hor doevri t v l niet ril M B ral T n B LXXXX033 XOiXXdL Da baar A P Staalman te Am rdam ond Kamarlid voor dan Haldar heaft een adraa aan de Tweede Kamer ingadiand waarin hy aandringt op puuioan ook Toor da aad kam r Verhandeling van odnaenten Da Rykioommiaiia Tail Towioht op da veraaniging QoraatanMntrala heaftaan d Teilingbaataran db da Tarklaringan rnoatan gavaD vatrop nitVoaroontantan verb gbaalr yn bat volgende bericht paar blfjkbaar by rale exportann 3t maenliig baataat dkt uitToaroonaentan Mka ten namg van aan bapaald panoon verleend yn nog waar Tarhandald mogbn worden looaat da nltvoar van de tninbonvrprodnoten plaati heaft door een ander dan dangana op wien naam bat oonaantoor pronkaiyk rerleand waa daelt ay made dat alke varkoop van aan contant door dan oonpronkaiykan hotidar twiy dit in da betrokken oitvoarrag ng ipadaal mocht geoorloofd lyn tangavolga lal hebban bet intreUna van bat varhandalde conaent an evantoaal aan tchoraing van dan zporteor all s oddanig Aan de veilingiTereenigingan wardan talken lyaten vanenden mat naman van axportenn of exportvarêenigingan aan wie voorloopig niet maar Terkocbt mag worden Uitvoer van vanoh frttit De Ooöperatiave Broodbakkerij en Ysltfnikavaiaaniging Voonors te Rottaidtm Delft en Schiedam heeft bij dani Wniater van landbouw aangadronlgan op een varbod tot nUvoar vao enoh fr it daar da invoer van gadroogda lojdvraohtlib B I H f Adr m ft dat d a m pVUiedan iü hoofdsalulük bieraan xQnl ta wyt a dat da aitvow van vendi mitende daamit vervafrdigde producten uit Nedarland niali geDeel ii itopgazet H E a varkaaa MaxtniuniptijHD van jvlaMdi La MiniaterI vaa 1 aadboaw heelt lot de inri i utjire geirii Ik bel unj ter oo adiUieiNM n van v ge worden gerl i wi irf lioleo de vergoeden he ur g van be whtn te indoeld in bc LiIxlrlbuUewet over kat vaar dm bouw van woniafen vnrleende voenchet moet betalen en de aaanlteit wd de gemeenU iM hdiben ta betalm iadi B M vaoradMt taga allfhM rentavMt wm Mdeead vaar daa beaw van maurialea ai l u igea tegea da vMr den eerlagstaaataad laldenda prüaaa Dia boltaageweaa hidraga lal voer geen laagaeBi t d werda w r l ea ad daa tot i mat het aipleltall aar waaris aadart kat alaiten vaa den vade toaackea DiiitaeUaBd Engeland ca Piaakrük Mn Jaar lal ilja vantreken Op dat tydatip lal nader wetdaa everwogea al de baitei eweaa bUdraga epnieuw iM watdaa verleaod hettij tot een vannMbid bedrag dan wel dient te vervallen btl welke evarweglag te rade lal worden gegaaa met de dan geldende prezen der beuwnatarialan ea den iavlaed van die prilun q da la bat algemeen ta bedingen hntwn Tea aaHiaa vaa bet opboodan van de baltaageweae bïdrage lal dua In bet betrokken koniaUyk bealutt niet worden bepaald dat dit leehtii tal geaciiieden met dien verataadc dat mdien het om biyken nrneht dat aladaa de tand der huurwaarden niet genoegiaam U geategen om de gemaeate ia ataat te ateiien om londer geldelifk offer btM rzIJda met het ophouden van de bijdrage genoegen te nemen de bijdrage ook veiwr kan worden genoten zoolang m deaen itand van laken geen verandering ten goede komt 4 Het w gvoerea der Mgen liet Kametlld Duije faee t den uilter van IMiteislanui bi volgiiide vrwgvn giatt id la bet iau de Uogeenn liekend dat lort cfentgen tijd de l ull tie overheid duibienden inwonere van het ot zelte get led van iieigie gewelddadig naar DuUMCtttaud iaat wegvoeren Ia t Jilifil dat beiretlerde den terugkeer vian liclgtatttie viuoht liugen waarvaii duizeijden tbaiuf gedepurtecnl worden naar i ulttiofaiand MMiJde overleg ia gepleegd tu chen de Noderlaijdt L he n eenng en het i aitaiche opiiorbei ur lilijkenfr eenpublikatie v4a den heer Ztniinenwtn burganeeaterl van itollerdam dato 17 OiCober 19M f 8 la het Ijulat dat MJ dit overleg de IHItaehei regeering zi h tegenover de NedterlanijlM be regcerlng vprbooil n heelt o a terugigekeerde vlucht ilngen i iet ar Diiiwoliland te M rvoeren zooale blijkt uit een onicleela publleatle van onacn Nederlandsrhea roriei I generaal te Antwerpen den heer i A van ilen Dergh dato 17 Uolobir 1914 4 Acht pe regeering Indtcn liovennlaaijde mten tuint hier aan MiZaken Ue Aan den anderen kant Ie het echter niet de bedooliag de buitengewone bijdrage in leder geval op het bovenbedoelde tydatip ién Jaar na het aioiten van den vrede tuHchen DuitacMaad en Frankrijk te doen ophouden doch om dan naar bevind van laken te handelen en opnieaw te overwegen of en tot welk bedrag een bVdrage zal worden verleend uniiuuiORiiuuiKuniL WARBUHUIS Oroetata kaaae it NIcalaaa gaacheakaa Koopt Uw Mi OAREL KROPMJm njumai n D o SdlMpVMkrt en de Oorlog weg Mtui B tovia naar Amalerdairj hebben p lat an de linloche autorttelten de pointy in Falmouth nineten loe en TJlt d e JPex MiSl in Ittiliig genomen D 4D0Bi epeu l rinae Juliaoai ï jdwf t yan Ansterdaoi paar i o t Oow lndW vortrokkrav Uoeton lis iteior van Batavia te Ainrterüamwezig een Woordbreuk 3er IXiltache Wngtkmnen en au r li i oirieroverheld lennover onre Nederlaodecberegoering begaan en zoo ja welke tappen doiftt de regeering ie doOnui heelt zl bereida gedaan om n teen gegomsv wooni r uit iiaoverheid tegenover haar te doen arbledlgen V Volk vt iu t iuLyeiotiHUittaitit hte en pro uuctie 1 0 N It Jt adkri t Aaur Alle waaraunijnlijklieid zal bij ue uauutaaiiueueiauofhaguiig over u Ui ruoting btt vraagckuK uer voedtMivuur enlJig weer ten groot g de ute Vi ée aaniiacnt der Kau er voor aiofa op komen elHcbeik net biijAt reada uit bet vborloopig venlttg der Kasuer over llooCci tuK I en uit dal ovar de begrootiug van l anidtioaw liet k tie hopenj dat lie dteiueilin dan niet te zeer naar allerlei detaila uiUen worden algeleiit noeb tot achterat critiek zojjeu alaalen UeHdiouwiligen over de vraag Jioe bet kwa dat gemeente A emige d ge n kk ap In ue uiker 1 1 dat lu geiiKrcnIe U net iu id ichaarach vian waarom een zelve brlef niet gauwer to beantwoord o waarom een bepaalde circulaire weer binnen een lxionraft ling poorperaoneol Tueacheii den Minlater van Waterataat en d Directie dor 11 IJ 8 M beeft eein oonierentie plaate gehad over da Mvoering der nieawe bepalingen p het peraoneal van de ijoor genoande Wredlie voorgeriMde loon regeling AU gevcllg daarvan beeifc de dlrec Ua der 11 I U 8 M de bjetu en der vakorganMitltM ultgéhoaafgif ftt een betproking waarvan bisl ro ult at waa dat het deé Wreotlo geWeken Is dat het H IJ S M perxoneel oveT hei algomoeii oo onodlg liever het uiU atol der inlvoerlng van de Bepalingen op het piiraoiwel onder lia le dlgti vai den iurte toB lag aanvaardden dan Invoatlng voor vijl Jaar van de door de IJlrertle iiigedlei de loonregollng Van veirhoogiiig val den dunrteioealag kah geen apr4e ztjn Er was ile beliturea geet HeKeabeld gelieven voifral do iDeenlné hunner leden te hooren door een andere varvangeJi i Tzekei belangrijk wij veederlag vaa Hlwile De olMujadelaren meete vUr U November hunne voorraden liJaeliaBgaTan terwgi all i a van den voorraad wRMchlk king vaa de rogeenng moetan ilwea tagai een prlja vu ƒ 48 voor de benUlng vaa zachte aae Ingevolge de diatribatlewet week enz willen daarvan ivleto aïtHngeti doch vap nog aüljd veel en yéel meer gewicht dan dam kw k van uit voering la de aJgciniaeneFTraag of wij met bet JnMnbe aoialeeni van onze voadaelvo raienlng en al wat daarin m betnkken op den goeden wetf zijn Steeakahn Naar Wltkld verneemt kaaft onta Kageering od in dan dreigeadn atanikolaanood te vobrzitn aen balaagrijka heevaelheld EngeliKhe ataenkolea aangakciht die zoo aaal nogaiyk met verachillanda adiepen naar om laad zullen worden veraeheept BalleageaeM MIdrage va Da Cle epnta rde Stal der piovincje ZvldHallaad hebban de T nie elreolaira gariekt aah bar g a m ea ala raen wethoudeifa dar gemeenten in die previada Ten vpraoaka van daa adalatae van St t mhilater vaa Bjanaalandaeba Satn hebben wU de eer u bat velgaada mada te dealen De Regeering Ia herald tat mnbig van een tVdelltka bttl t a n ijiw Mi i büdiagavoor zoovaal die Heedlg blfkt tan b ooH vaa taa beefde baKt vaa bel viraebU de aaanllalt alha da g e u iairta Bedrijen do voorie kehen niet dan zal in de konaende loaanden bet voorzienlngdproblenn een Hteed emeUger niniMen wel ijzingwekkend k uak ar VOTkrijgen Keeda toen de dlatrlbutiewet aalt de orde kwam ki daarop in dit blad gewezen en voor eënigen tijd beeft een nwdeweitcer er dpnleuw de aan daebt op gerraailgd De debaarachte aan lal van voorwerpen van dagelli kiJebe beboefte en de daaruit voortapruitende duurte aljn idels andere dan de onvemtfjdelljke ge volgen va de aiHioratale tijden die Huropa dofosmakt Het ie noodza keiijk dat aan rich daarvan In de eemte plaaw retter rhaii geeft tn ijet begin van d oorlog beeft minlUer Troub een trct ch woord gffilproken Er lal In Nederland gm honger wordoi geleden WeUlcW aoa e aiaat Bian tsen hij i lt mtmie gecegde laneeerde waarop inaa zich oo nog gaarne iberoejil al wf daarmede de oploeiing van bet viaaglbtnfc kan worden verkregen et xüó boud ge pioken beöbaBt IntReu hij ma den Wi eo danr van den oorlog bad rekening getwuden Hoe dU t j de kaoa ia nn op bet oegeobUk gruoter dat niet decMa in Nederland dudi in alle laaden van tMropa honger zal v onlea geleden tr dreigt een tekort dit letwde bent iritgevoerde trintrlbutiewet niet kan verhelpen Het xou trouwen wd een WMiijpr zijn al het andere wao Reeda een tweetal jaren iMg wordt de productie van een van de gl ooWe voortbrengiiig 4 il den Kualand van de Buropeeache merkt gehouden de ooget in Amerika Ifi van dit jaar zeer tegengevallen Daarbij komt dat Ingaiwch We tEliropif e productie doorgeinia aan imwifltolen n Igenomen Tientallen mllUoenen mannen die in normale tijden door bun arbeid in fe beboetten bielpeu vooralen t n oon bun natuurlijke berteinimlng oirftrokken Meent lemam dat dit alM itaSHooë zou kunnen ploalK be4ibenj Er ifrelgt een tekort laten wij het ona niet ontveinz Er dreigteci tijd te komen dat niet langervoor veel geld weinig doch dater voor goud en goede woorden niela meer te knjgen aU jjn iieertn verluidt dat men hier te lande ter plaakie waar men den toei taml kan overKleo met name ten aanzien vu bel graan verre van gera lal Wludaeben eten wij er maar oplo 413de STJUITS UrrCRU l KI Trekking van Dinidag 21 Nov No 17838 13 000 No laBüS 15 000 No 4096 t400 No 17777 f200 Norf VW 6639 none 11111311907 en HLW lader f IflO Prnsei van f 30 17 42 C6 83 98 103 156 180 176 ISÖ J73 296 340 397 446 552 571 662699 731 734 806 806 864 887 930 961969 974 0O7 H56 1159 1323 1OT6 1418 143t 1445 1468 1459 1466 1500 1596 1653 1669 1764 176 1775 1778 1782 1939 2034 2179 2 i69 227 2434 2445 MM 2514 2 35 2656 2726 2732 2771 i795 Xn tfiW 2845 2883 2945 2986 Amu 30Ue 3UU6 3U71 30S1 3140 31t 4 3206 3345 3390 3892 34 10 1431 3474 öóuti b M 3592 3618 3632 3739 3 183 aam 8928 3957 4lUei 4097 UUl 4116 4149 41175 41l 42S8 tMf 434A 43M 4361 4411 4459 44 0 38 453 i 8 4685 46U8 4726 4740 47 2 4H23 4 0 4 174 4926 ilXi 4095 5075 50B5 j 13 Siaa 5169 5186 521 5841 53B0 3 8 5422 f 5U4 5065 ööflT 5 49 5008 j 10 602H 0011 047 6054 6133 6137 0171 bSUl 6343 63 iil 893 6409 64al 442 6469 6483 6487 6499 6518 6550 0066 6583 6587 6H79 btflö 6962 7aUl 025 705 7076 7077 71108 7130 7155 7165 7171 7179 72d l 7a97 7382 7416 7446 7504 7533 7675 7 11 7660 7683 7698 7720 7799 7 W7 7818 7 il8 7929 7978 8019 8O0i 8068 8U18 8231 8249 8323 83Ö8 83 77 8 SH9 8454 8455 8541 8579 8685 8713 8726 8f 49 8974 9002 9112 9167 9262 92W 9 14 9442 9491 9öf 3 9675 9734 9769 9815 9817 9849 9p5 99 34 10066 10132 10168 10538 10584 1 1607 lOtórt 10741 10745 10782 10791 10888 108 tó lOOOl 10915 11083 11157 ll J14 11 201 11288 uaoi 11360 11874 U474 11483 11527 11537 11555 11613 11659 11716 11815 11894 11986 11952 11995 12üa6 12028 12U6 4 12102 12118 12158 12200 l 2a48 12077 12285 12298 12313 12171 12494 12618 12586 12696 12648 15 59 12089 12699 12717 12718 12709 12 765 laïbO 12795 12867 12809 IBÜSl 1 3ÖÏ7 18117 13164 13277 13377 1 145 13489 13503 13549 13609 1 3640 13664 13688 18094 13702 13843 13866 13875 13938 13947 13991 14000 14078 14063 14Ï69 14096 14153 14345 143 J 14353 14366 14432 14438 14503 14531 14662 14680 14607 14620 14661 13699 14727 14743 14790 14916 14941 ISOig 15158 15212 15014 15225 15250 16262 10272 ir 9M 153i28 15831 15356 ir 397 15405 15418 15434 15448 154 15516 15677 15694 15711 15718 15737 15746 15g4 16014 i6ae 15010 15917 16010 16028 I61M 1S19 16906 1 338 16361 16401 16441 16149 16609 16837 16909 17007 17036 17086 17092 17154 17168 17905 172 15 17288 17407 17415 17688 U7797 17840 17842 17521 17546 17878 17947 18036 18062 18183 18147 18161 18162 18172 18173 18260 18855 ia3 36 18876 18395 1 108 18525 18584 18597 18630 186i25 18738 18748 1 62 18877 188 i 18971 19059 19160 19192 19382 198311 1S334 19337 19193 laaaa 19380 199114 19431 19448 19469 19527 1963 19635 19686 19706 19 141 1Ö586 19717 19740 18921 19607 19901 19936 19937 19964 19993 30020 30M4 am8 apl28 30197 apaij 20286 20e9lfa0336 20447 20462 20164 20481 aOS 4 2M3B SB547 ariftus 30807 aesi SOtin 30716 20791 20600 20B1G DSfil 30878 GbHeigde Bericktei Byd aaidrgkakpndalee De ondsïwüwi yr babben doa geaian dat de it ppan g oota woeatai vlaktMt aijn van aen eigenaardige aoort an dat man ca baut towdra a iiunaaieppra graMt fipan ikiwalka andara aoortao nog maar janlja Ea mowaaotappen Flatje En aataatappaa Hiatoriadi Da Mrgamaaatar en Bgn klanten Op dan boTfnoMaatar van am aaazienlgka Undalnka gemeente kwta aan peraoon toaioopan Qoeian dig ik wilda bg jos itd wat gort beatallen De bnrgemeaater Qort gott Je bant iigusen da Inirgameeata ii tniet Ja aake aangenaam dodi Waai moet ik dia giirt vandaan halen Ja dat weet ik niet Ik ook ni docb in elk geval de gort ia nog niet beaohikbaar doA mag ik n aen offerte maken ab m gort aanwezig ia Dat ia goed Da bnrgemeeater Heeft meneer nog ieta ma noodig als rgst boonen erwten apek vet zeep haring of andere nntti a artikelen alles eente qnaliteit Nee antwoordde da man dia da ironie zeker niat snapte op toogenblik nie t Aanbevolen leide de baipf vader boog dopte Klant af Van ons Prinseaje Vit da hofkringen bereiken da Sad 4e volgende aardige bgzonderhaden nit de leagd van Prinses Juliana Z oals men weet is aan Catbarina van Renhea het muziekonderwgs van de Pcinsea opgedragen dat H K J1 geniet met andere kinderen Na had de Koningin aan UavnnwVan Rennes verzocht ons Prinses geheel ala een kind te beaobonwaa en baar niet van andere te ond scbeidan baar dos Jaliaantje tanoemen en niet vóór de andere kinderen in de moziekzaal binnen tt laten Zoo geschiedde Prinaea Joliana waa niet de eerste die bg de eettia les binnenkwam Catb van Rannss deed alsof ze de Pnnses niet kende en toen bet Prinseaje op de leermeaataraoae toestapte en vrlandelgk bag Mevronwr zei antwoorddemevr Van Rennes Zoo kletniiiiboe beat je I vraag Jnliana mevronw Jaliana an boa nog meer Looisa Emma Maria Wilhehniu mevronw Ja maar dat badcalik bedoel je achternaam O van Oraaje Naaaad mevrSI Of e ook al aingen kon Catbarina van Rannea verder O laker kan da prinses lingen Wat dan wel O dierbaar plekje grond memavnmw Hn zing dan dat maar eens En Prinses Juliana zong en mevronw Van Rennes knikte goedkeareod der Uaar ik ken er vier oonpletjea van mevronwj zei t Prilisaaie toen en zong alle vier de oonplatjea nit En kan je ook noten fi ja mevronw CatBfiqu van RennM hield Prin8esS mnziekboek Voor en wets baar een noot Weet je dan hoe dii heet O zeide Jnliana toen neen dia niet ik bedoel van die en t weea naar haar mond Een ander maal bood men hitPrinsesje bg een der families diets Hove komen op bezoek een limonade aan Hè zeide ze dia li ionsde iiveel lekkerder dan van Qrootmoedvop Soeatdgk dia is zoo pnrl Talk gaaonkai Uen meldt ons iiit Sneek Zaterdagavond is een met boQm bieten geladen tjalkkdïi bestemd 1 Lemekerveld van schipper Ho te Frtmeker op het l jenkemei gevolge van deU storm l k en gezonken De opvarenden ndn gered De man in vroaweaklaecanMan meldt dns nit Pnrmerend t De persoon die air auna vei te sOravenbage werd bonden is zekere H nit Farmsi Bg een finandeele instelling albkr I door hem een bedrag van f ontvreemd Oiaete braaii Een ontaettante vunrtfoed keett oad j gemeaato Diaaoan M B da nittstar bazltUagaB vaa de ZaM Befdaadasha I Hat schip en de ladmg gn kerd I S WJUUMOHUWIMU Keuring van Militieen l andatoreuplichtr gen Ue BUWUMitduSriUt VdnÜOLKA vsaarttihuwt de u llitib va UuüatormplHlUigen zich er nel voor te wachlen zich mei toakMbeupervonen lu ve Oinuing te Melien om voor dendienat alt ekeurd te worden onnat Indiea il j iiuemaad ungeacbikt ign de akeunng ook zonder de tuetfcbeokoum van die peritonea zou piaiila hebben Nadrukkelijk wordt de aandacht geveangd op artikel aib van hel W etboe van ülralrecht ondier meer inhoudende au gevangenipatral van ten hoogWe twee jaren wordt ge tTAlt Ie hij die zich opzetteli voorden Heubt bij de ndlllle ongeschikt naaakt ol laaf maken 2e bij die een ander op dlca verzoek opzettelijk voor dien iHenat ongebikt maakt ImUen in hei laatite goval hst feit den dood tengevolge heeft wordt gevangenidetral van ten hoogste zea jaren opgelegd Oouda W N vantm 1916 De Burgemeeeter voomoemd R L MARTENS ilsma tfT Tri letaHteid Da ataltaagta iga abrand waarbü niet mhatar daa M itaki se waaroader paardea 8 keaiaa 12 kaUlaaiaip J7 hekkaUagan 12 kalvena lU ktpvaa ii n ta da vlammen omgekemaa Da earkensatallen Uevea gespeard Alle laadifawmaekiiHa met iMtor an aadare w eiktulg e a sjjn mede vaikraad VerufcarlBf dakide eduda Ia da OoU van Uarsnlla vroadt afa hevige storm De bark Uaria Lioeria heeft sohipbreok geleden Op de Franseba waatknat beersobt eveneens een geweldige storm Tonlon is zwaar getrastnrd üit het heele gebied van de Oarónna evenals van de Ronaansohe knst komen berichten in over groote schade door den atorm aangeridit en over liet verongeloicken van verschaidane ttihapan De havens liggen vol ttoomsohepen Kemiisgeviiig INEICHTINQEN welke Gevaar Schade el Hinder kannen varoorzaken LUIWJhJdhditilüai cJK Wk l UUUij i ivo van ijOtixiA oelet op de arit u 7 der lllnuerwet ureo eu ter algeuieen kenuie dat op de oeoreiarle ter viaie z n gelegd de verioeKen met bglagen van Nieuwe Abonné s dia daaa awvsMst aaBl kadaa daga U ka aranaafcan ta owtaaagani b a la ï aa aaae liat abo w aiiiawt taf aa aMi I Baa M OCHTS f par eek iO OEHTS areaal HarM M ta Baatfa i M Stadsnieuwea GOUDA 21 Nov 1916 Jitalag verpachting By de gisterenavond gehooden openbare verpachting van 16 H A Weiland nabI de Jan Philipalcade alhier door den Notaris B W H Pitlo werd het perced verpacht aan J van Os veehandelaar te Haenw k voor f Gemarineerde Haring liet de distribtttia dezer viacb z n nbaog belaat de Winkai era S van Loon Heerenatraat UI en de wed Kooiman Wocbtelstraat 19 d rinai J jnoneijuever jt Ma te uoi om vergumun tut het uHbreideii barer oeetaaooe Machinate oareni en iHettenlooneit door de platiuilii jr van één eleotromotor van 10 J h ter vervankiug van de ti bo aftQ ie ale Hroiuotoren in het perceel gelegen aan de Laoaruakada No 1 kadawxaal bekend Sectie 1 Mo 2427 1 H van Vtaardingen aoiie pabouwer te Gouda utm vergunning tot uitbreiiiing van de beatoande aoneepomakerij door plaatsing van 3 lelecIromotoren re ectievdijk van 3 5 en 7U P K In het perceel gelegen aan den Hoogen Sofaielandschen eei Jk No 9 kadaatraal bekend Seotle £ No iË43 de iima S L Cat0 te Oouda om vergjonnlng tot het uitbreiden van hare bealaaade C onfectielabrlek door do plaatolfng van 4 eleiDtromiotoren nl 8 van 1 P K en 1 van V4 Z P K voor hei Inbeweging brengen f van en anijraaciUDe en venlohlllenite iiaaliuaobln H In het perceel gelegen Pland abn ét Zeugatraat Hp 2 kadsotraalbekend geeöe C No I 8r7 Kaai De Minister van Laadboaw Nijverheid en ttaadel heeft n et wgziging van zgne oescbikiuiig van 11 October 1916 bepaald t t liiat ingang van 19 dezer 60 pUt van den mkoop of da prodBOtw van alle kaaaaoorten miat ttuzottdanng van komgnakaas van Leidtoh o DaUtsok model voor bat binnanlandsA vatbrnik basohtltbaa moet bigven titiot il üa WMeidochler Zooala uit aditeMaande adverteni TO blijKi zal het g llap Koiyaards hicr Vnidag komenroe üa VVinkoldochter dbmedte in drrie baiuijvea van lonaou en Wlcheler waArln Ue hooldroUen worden beoiii door Ubbert la Booha en Magda Janata iaplaata van mét j£ie Violier h ze ruil zal voor Jle opkumat zeker niet ongiuMiUg z Jn da r I e Vloller hier reeds eerder werd gegevet en dta welk een intereasant atuk het ook i allicht miader publiek Vod trekken I41 dat zou waar Uograatda tooh al 00 vetalif bier komt J ofmer ajn 4 A van l eeiiwen te Oouda om veg nning tot het opriiAtan van een broodbakkerij ta hei perceel gelegen aan dB Nlnrwe Gouwe No 5 kadaitraal bekend SecUe O No 1193 Dat op DInatlai 5 Doeennber 1916 dea n n i Mag ten ly ore op bet K a a d 1 a gelegenbMd la om bezwaren te n de gevraagde vergunningen in te brengen en dat gedurende drie dagen vóór dien dag op de Secretarie der QenMenta an de ter zake Ingekomen aefarlftnren kan worden kennla genomen De aandacht woidt er op gevea Hgd dat volgens de bestaande juriaprudentie niet tot beroep gerecfitigd zijn zij die niet ovareenkomatlg art 7 der Hinderwet voor het Qemeentebeatuur ol een of meer zijner leden zijn veracbeoen ten einde hunne bezwaren aiondaling toe te lichten Oouda den 211 November 1916 Burgeaneeater en Wethouder v voorttosoid 3 R L MARTENS Da Secraterla J V HBUSDE LamlatoMMwKMiriMfli JAAUKliASSE 1908 lloonir iohta AgenlHCbaii Uoedtcbe Courant Met Ingaaig van 39 November l ia de dagelijkache b orgln van de Goivkohe Courant te Moordrecht op gedragen aaii den agent E VAN HALEN aan wien men zich ala alionaé kan opgeven en die ook odvertontiön ter plaalMng zonder eenige verhooging aaoneenit De abooaemeolasriJ ie ook voor Moordrecht 11 25 per kwartaal met geïllustreerd ZondagAlad tl TSf en bij wekell kMhe betaling 10 centj en 14 cent I roefnunanersl worden door den gen gratia veMIrekl D liUi l iaMiliU$iiiJK dergoneeotj UOUuA brengt ter algLtuiieene kennla dat de dleuotplicbtigea bi den laudlaorni der jaainUaaue 1IU8 geiegenneia hebben zich aan een keuring te onderwerpen btj den kfinrli ariiad die zitting houdt te üonda ten btoutiuiM op Vrqiiag en 2aterdag 1 en 2 Uecembor li 16 voormtudaga 9 uur Het wetbegrapeii elgti4 belaog van de landMormpin tigen maakt het zeer neuethdijk dat zIJ zli voor deze keuring oaomiMén o a omdat iij ingeval zij j ng cliikt i ehtén blijken nadat zlj in werkeiijken dienst zijngeKomen en aiftkin vveder hjitiwaarl word gezonden hiervan nioell hèdeb kunnen ondervindM ten aanvan hut maatAAappeli ol atudie belangen Onderwerpen mj zich zaïi ean onderzoek bij den keuring raad en blijkt daairbij voldoende van ongeaohiikthetef dan worden zij van den dlenetplicht Wj den landatorm terstond ontalageD en ataan zij niet meer bloot aan de kana om ala landbiormplichtige in werkeli en dienat te worden geroepen De tijd waarop de laMkitennpIlcb 1 Notari ubilenn Ugen van de jaarklaMe 1988 it wer tf Op Donderdag 28 November a e kelijken dienat zuilen nmeten konioni bet 25 jaar geladen Jijn dat de heer N Treomiet ól notaite te MoordrwM werd becjiemd Het zal den Jnbllaria iSen das aan bdangalsUUg zeker niet ontbniEnk zal nader worden bepaald Beboudena onvoortiene mnMandIgbeden zal hun opkamM in geen geval usf In dit Jaar moeten plaat bebben De UndHkMnipKdiligen knnnw ban Da baar W H de Vos vroeger vokwtair tar sectetaria te HaaijaBadam that tfdatijk te Voerdan ab milioiensergeaat dar vastiiic irtiliarie is door Barganaaaiac aa Wethnadi deaar gemeente b ioemd tat t MHk klerk aan de afdeeing laveaaMMelenvoonianing Door dan baar C Fh Moerlaads Rgkstuinbonwietfaar alhier anllaa in December en Jaanari in hotel KJaaasen eiken Maanjag dea tvonda 8 nor een lezing worden gebonden ov r het in bloei Izekkan van varaobilleada planten In de bultengwwooa vga d e rl ng van li elanden van deik VOorolaoiicn politer gemeenten Boakoop au Waddlnivcei ie gialeren bij meeidertaetd van atontnen bortoten aoo hei njk tot 1 Januari 1918 de ioeacgglag doen van 15000 voor den a aidi j g vao den apoorvnfg Goudai VVaddisivaen oa koop Alphen onder voem oarde dat bij de laaciplaalaei aan bet aiktton Boahoop met de belangen van de IngeUndm voor deecn polder rekening zal worden gebouden N R Gt SohosnhovMia Ecfl Rembrandt ontdekt Aan Het Volk wordt uit Schoon boven g eind dat door een AjiMerdaniaohen kuiKitkooper e verwanrlooed i chiUlorij ablaar W gekoctit dat na rctitauratle voor een Rembrandt gebouden wondt Had OasMadM Onlusten Ie ÜJaolit Oflicleel Bi het Usparteuienl van Kolonlei ta ontvangen bei volgende bericht van den Qoinxemenr laneraal van Ned Indi l e politieke toealaad in deiiatangAf elt treck 1 gunadg de houding van booiilen en bevolking kt uilnKinler d Aan de Bovea TJ nake recbtor zijrivier van de Knrantanrivler In Indragiri ten Noorden vanUjanibl bad een ontmoeting phwtV tuArhen een pntrouille onder tfergeant We roek en opaanddingen wier aanvoerder Imam iScrnil met twee volgelingen tineuvUde Ëen gewonde volgeling ontkwam Onzerzijds werden de MiVennt Wes roek en drie InlankMie aoldaten licht g wond é ï e teletonUcba BMSuMiap tna fijben Padamg en lfe B Tahoiabae IMOEZONDEH iBuiUn veranIwoonUmkhM Hér Sti Evenals in vorige Jana btvealt da Ondar standaCemmii sleb aaa voor het ontvangea van soepiljaten tar aaaat doelmatige uitdaeling ZU waarschuwt lafan het KhromalUk misbniik dat soms raa dsse lijsten In kaar gaheal of ten deela oitgwalkt wordt gemaakt Da Oodérstends Commlaala Laatste voornoemd Barkalbaeh v d Sprenkel Griakenlaad keafl daa alack der Ealeale lagewOifd ATHENE 20 November Da Duitacha OoRtenrlJ he Bulgaarache en Turkacha gexaiiten moeten zich aan boord van een stoomachip begeven dat tor hunner beBchllddiig gastald zal worden Aifcniraai Fonnet heeft het hun rsehtatreeka madsgedaeld da Kmiing wilde even wat de verantwoordalijkhaid niet aanvaarden De Spaaaacbe gasant aal da baadiennliig der Duitache onder daa sa da Anierlkaaaacha gexant dia vaa ds OoatearlJkaelia Bulcaarsclie en Tarhaebs op sicb nemen De DanlacUaad De dagbladen berkbtan dat een waarborgsom van 97 000 dollan door de reedeqi van da Jleutaehlaad gaatort la em hel schip vrQ te krijgen In verband met het haagmda procea waa reeds een benl tet vaathsoteg nltcsvaardlgd betreffende da aanvaiiag mat da alaepboet De Deutaehland kaa aa votvddua wanneer s j dit wenaeht TWEEDE KAMER laterpellatle MarchaBt kaireffeada de epvse g vaa de laadstorai kl aaas 9ê $ vMr de adhtleUcMlBg Itl De heer Marehant wM wijat er 19 dat de bedoeling vipi da uitl iaiding van den landaterm waf da ondere iheaatpliehtlgen te vervangan door Jongeren doeh dat b de langdurige do or tue rin g dai wei ilaerkwam op aflassing van de JoBfena door de ouderen me de Mete daanaadi paard gaande beswarlf B lalde de etgande vragen la de Mmiater herald di eH yeepla g van da bmdaltapUcktlgaa dal JaatUaaae IMW nit ta stellea tot na Aé opk nnst van de gehele of gedMltal ke ll Uil aa JaatfclaaM UIT dwndUtiaai vaa da l aads tInM t Da Mlalster vaa Oorlog ds haar Bosboom aagt tegelijk met da biterpallatie da ackrift tka vngaa vaa da kaarea Dnimaer van Twial aa Ter Laaa ta saUaa baant w ae rd a w HÜ w at er daa Op dat de eproeplag van de mllitlaUcbtIng m niet kan dienen om militie af ta looaan maar voer dea gersgal Uitatal van da epreaplag vaa eea gadesl te der laadatormllehUng 110 Is alat oainegaltjk maar wd ksawaaillik BeraMa aljn bevelen tet dia oproapta ultgegaaa Waar uttatal nufalljk bl kt lal dit gegevea wvidsa DH itwoerd aaa den heer Ter Laan Tar beantwoording van dan heer Doyem van Twlat dlane dat de militieliehtlng UIT reada bi diaaat gaatald wordt legalijk met eau ploeg vaa de landatormllchtbig en aai g restia d sa ls diaaan tol afloaabig vaa de bereden en spedala wapens Tot uitatel van da oproeping van de laadstormklaaae U09 tot na de oproeping van de mliitie ltehting UIT ia de minlater al e t bereid Wei ia de Minister baraid te ovai wegen vervroegde oproeping na 1 Januari van de landatormklasM 191 De heer Merchant repllceeiend varklaart zich door s Mllnateta antwoord niet bevredigd Da Kamer geve nog aeea duidaIbk kaar itandpunt van 11 Juli ltl te kannen Do Htaüater haeft gaaegd dat h j ook na het alulten vaa doe vrede mannen In da kazante moet hebban Maar dat zal man lang te voren zien aankomen Dan zulten niet alleen Ragaeiioga maar ook wettelijka maatregalaa noódlg zijn Klat nu maar dan rnoatan maatregelen genomen worden waarop de Minister doelde en dan zal h kunnen zien zeker geen bezwaren maken om dea diensttijd van de jongere mllidena te verlangen Het Btalael van de opleMbig moet met het oog op da oudere manachto worden verandard Inmiddels sprake de Kaïhar uit dat da oproeping van de landstermklaaae en de tnllltialickting UIT hahoelt mr ta gaan aan da opioaplag vaii de landstormklaaaa ItO Hij aat daartok z jne vraag om in aan motieDa beer Eland u l vraagt of da bedoeling van da Regeering is om bat lager te versterken 1 Moet nog ataedi het leger versterkt worden Deze vragen alleen wilde apr atellaa Ue heer D u y uu ♦ r v Twist a r meent ikit de Mlnifltor zijn etandpuiit inzake de oproeping viiiiih Jaar klaMe 1909 in een peracoimniunlqué uiteen had moeten zeMten teneliidede than onteUiie agitatie te voorkomien Ue Minlater had de door epr ge el de vragen onmkkMiiJk iKoeten beontwooitjeii lliana is de Kamer onvol doende op dit Werk voorbereid Liet de Landatomiiopniepliig van iki Jiar klattm 1917 vbOr de JaarklaaMi 1900 niet toe dan bfd de MliilKter wijziging van de wet moeten vooriStaUen tr worilt nlot gedaan om den eoonoditibCheii druk o verlldtton voor de uudero landatoniiliainiien ïeiuiwde liMrl eiihrni moeten een nuaiid In dienet zijn v66r z vorluf kumien krijgen een dag niet verlol naar hui te gaan Ze nkiaten van het Nurirdbn naar bet Zuiden reizen Je Ministar kooa wel op voor de belangen der laiidctomnoarklaaao 1917 maar niet Wior 908 Ean bezwaar la d4l de MiirfiMertot 1 JuU 1918 dwnder maMuhappen zou zitten ala eerst le lahting 1917 onder de wapenen werd geroepen Bpr kan dua In dit opzicht mat demacaa niet meegaan De beraaMaglagen wordm geachonht tot na de pau e Alvorens drae Intreedt wordt overgegaan tot bei trekken van de oMeatingen Na de pai w d t da Voorzit ter naeole Ml tol vDoizlItera der aldeeliiigen zijn gekozen de heerren Jan een Haag de Mee tcr Troelatra Ruiy I de Be trcnfcrocdi en Van Vuuren Op voon van déibear Viaaer van IJzehdnérn wordt bertoten Woewkbm 2H Nov 11 o het on terzoek lier IndiKche begroollng aan te vangen Da beer Eerdmftna ii l olringl aan op tipoedlge betandeilng van het ontwerp bek eiêe den Waterwc van Rotterdam naar Zee De Voorzitter Temxit dan leden aaii m Mlidater te Idlen Vragen niet voomi atn Ac dng iln n tr Zenden Da iBterpsUalle Marrhaal CUi da bear Tar Laan is het volkomen met den Interpetlant eens Nadat ook de heer Arti lr k zich bt dai i Interpellant heeft aangesloten deelt de Minister van Oorlog roede dat van 1 landwaerjlckttaigen die in Aug Idl4 ondar da wapenen atonden reeds 11 z fn afgelost Nog kunnen worden opgeroepen de laadstormllebtlagen ItO U08 1 K 7 en U0 Daaimade zal de Ministor voorskanda niet vatder gaan dan aoodig la om af te lossen da liehtingan dia b J bat begin van den mobiliaatie onder de wapenen stonden hetwelk hij als zich geen bultangewone omataadlgheden voordoen in elk gevat vóór Aagostna 1917 wd doen afloopen Daarveer sUn aaa dig da laadMarmVdittaitea IIM MM aa UIT ea ds adUlelicUblg ItlT TOOBLOOnO AL NIET WOUNtN BESCHIKT ÓVEB DB LANDIROBM lAABKLASSEN INT EN 1M üf MINI8TBB HOOPT TAN DEZE JAABKLA8SEN OEEN CBBRDIK TB BraOETHN TSJIAKBX WBI HJS8B I HOI TEN mlaiatar blijft weigeren te voldoen lie motie die k i aatiaadt HM WIL TOBZaeCBN I LANDBTORMU DIB IN MAABT 1 1T ZOV OPEOMBN TE DOEN VOORAFiSAAN DOOB EBN GEDEELTE VAN DE ULITIE LICBTING UIT Sto akeleagebrek bU de Spoorwegen hu LO ZJJI C tk r öpoor og irfiat ohi ppgen wurot oiai u ed gc leeld lie gortaoige veradndering vanden titeeiikoienvoorraad uoudt6aai t onae t poerwegen op beperuug van bet georuik bedttcbt te xijn l eu lAtsrkd in kiiiiipliig vau den ihenat la op hooger laat in behandeling en aal vornKiedelijk binnen enkele weken tot uitv oeriiig komen lMni klel zullen roede rael ingang van 2 7 ISJoveiirïber a eenige treinen vervalloii oUczun lier groote storing in bet verkeer te breligen kunnen worden genist liierdmïr hoopt men de meer iu njpetuiti boiling von dsn dienat te ktuiiien uHilletlea tet na de olrukte in bet rolzigpriverkeer dte zich gewoonlijk aan het inde dea jaart voordoet ilea luuler middel om dit doei te bereiken itei ki men ta vinden door het verwannen van de cware retzigeratieliiei te beperken en door ook In i e wtjchikanieiw het opiAokeu der Ita chflrt ilij niet al te etrengo kimde te uidligon Het publieli ml zich ihi wijder eveoale In den begintijd der fpf fuwgcn hebben voor te boreldon ou zich door dikkere kleeiUiig en reWifekena tcigen de koude op ril te beifchiitten po re etanatlge vooriiettlug vb c bevolkintt van om land mei lavenaiiijjiidelcn maakt het be iprkpn an den dienet der goedenvitrelni n itlwbte iiii geringe n te mogelijk Stoomviiartiynen Hall AmarikalVn Niordam pasa 18 Nov v m 11 90 Fastaat SimmalKlljk arr 18 Nov te Boltlmoa M lartansdljk vertrekt 28 Nov v m 4 uur ran Rotterdam Naw York Boaten Bal tlmore UieMIJk vertrekt 29 Nov vm 4 uur van Rotterdam naar Naw York an Java Rett Ueyd I Maki 19 Nov van Falmouth Manlobs 17 Nov van Lonnzo MarqiiM Tlirbtaa 17 Nov van Port Said Malang paaa 16 Nov Kaap Bon Tkraarinda 18 Nov van Padaag Obhlr 16 Nov te Batevla Herauke 18 Nov te Lorenzo Marquez ijamartnda 18 Nov van Batevla IfaWI 18 Nev van Rotterdam i ilUa paaa 17 Nov St Kllda adioan 18 Nov van Kapatad M Nederland ouw thnlarela vertrok 16 Nov vaa PortSaid Bintaag van Amsterdam naar San Franelseo vertrek 18 Nov van Norfolk Holl Uojid a 1 Nov Tairsil M iH lb i lohtona Tj 1 Batardanucha Veeaurkl 21 November Aanvoer 9 Opaarden 7 veulens 1880 mitere runderen 680 vette runderen B60 vette rraakalreren 458 nuchtere kalveren 2 schapen of lammeren 18 varkena 20f biggaa 17 bokken en geiten Vette koeien la kw ƒ 124 2e kw ƒ 110 8e kW ƒ 100 Osaen la kw ƒ 122 2e kw f 110 8e kw 90 Stiaren Ie kw ƒ 9i 2e kw ƒ 98 8a kw ƒ 88 Kalveren Ie kw ƒ 188 2a kwr 180 Sa kw ƒ 100 S sndel redalUk elkkaelen f 285 886 Kalfkoaian J60 t80 SUeren ƒ 140 476 Pinken I 96 130 Graakalvaran 46 102 Vaar ƒ 120 176 Warkpaarden 200 460 auchtparden Öeo 276 Nuchtere Kalveren ƒ 18 18 t duhraren ƒ 20 28 BIggan n k Kaannarkt iDECS BODËCRAVEN SI Nov Aangevoerd S9S partyen w o 98 njkimerk i o8i stuks wegende pim U4S6 K O Ooudsche ksas ie s f 71 r 3 i ld twsardere I ji I 74 id se a 68 f 70 ld met Rijksmerk 1 7a f 75 Met conditie Alles per JB K O Handel mstig 1 enW BUROEHLIJKË stamp OOUDA GBBORENfk Nov Johannes z v Tom en L van Dam 18 Nov CathfÉ d V H f van der Wal en A de Gr 19 Nov Wilhaimua z v W van Wij C Jonghoon 20 Nov ComeUa AdrilJ z V A Dekenkamp en J A Vlaaman OVERLEDEN 16 Nov Maria J de Wit 4 w 18 Nov Alexander Lekkarkerk 84 J Jtoaeph L van der Hoeden 77 J J9 Nov Johanna H van D jk geh met C Borat Ferdlnandus A van Caeckenbergh 10 mnd Flater Wilkanburg 11 nuid li 1 1 f 4 if V ƒ