Goudsche Courant, woensdag 22 november 1916

m w t lij znlIeB ondrnuiiwa Ij Funwfa rtigcwiag au 1 MriDBea dCT Eiit nts wat deiikt gijUeiKu faw tegfoover Ie uxn Alle oortogwoereodM gkhrt t Plchon In het l etit onnuil ru B iteh toe voor iJe groolc UwimDiung n 19I7 Allea vooriien tat d e betfla od nl worden Ue dnor onie Tijenden en im mutrtceleD Ixtedunen on et J eid een hulde un oau kreefct en m befcentni van kei ge vaar waarin wij ken brachten Maar wij nnaen hl r setakiM U blieven tllUtaan noeh denKen dat wij een beall eemle meerderheid voor o ubgt praal vork regen hebbeo Laat ooa goed viKjr oogen houden omdat het waar y dat L uttiKhUnd niet aan het efnue van zijn tneiMï envoorraad kwam dat het nng lang de gaten In de gelederen kan etappen dat hrt Mik nog let aan het eind van zijn voedln eWddelen Ui en tU h door de vtroverincen van HJd wapenm een onvergeliikelijkrn voorraad niaterlaM bezit dat het tut voortiMting van den oorioK gebmlkea kan Von Jagow atgetredea Sim a WoUf tdamo iMldt hMit de StaaU Moretane van het Hioiitarie van Boitenlandeohe Zaken Staatiminiiter Von Jagow tot yn ODTolgar bmoamd de onderminiater SSmsMnnann D burgwiykadiwutplUihtln DoitMhland kan da volgende week al wordaa mgavoard Er wordt need aohterg Mt meldt de RerlSnicha redaetaor der FimnUnrtet Ztc De waak nog lal da hooMooBminie Tan den aykMlag lioh mat Iwt ostilrerp baiighondeB as dan ka n bat mMn wat yo gnrordw iTBalgi Nienwe aanhoadingtB Da hi r te landa TenoMJotod Bd aoha bladen bevatten berichten oit Balgit dat op ZaUrdag 18 NoTember da ambtenatan aan het itadhaii te Bnuael dia balatt wann met het opmaken Tan iy tan der warUooMn daMB arbrid hadden gewaigurd Zy waidaB gaTBBgaDganoman an naar da Kommandantnr fiabraoht Alia Mh anan en gamaanteraadiladan a la gynlaan geTaagangenomen Z i war n na 24 nnr waar in TrykM gaataU maar da waamamaada borgaaaaatar Lamonoier as de id paMa wotdan door loUataa bewaakt Da op iii u ia da itad ia imb ductMtk Ikgalaad aa BalgM Eaa Saatar talagram uit Londea a dt Ia bat LagarknU Ttoag aan datMan of ar 000 mannan nit Baigi aaar Daitaajilaad waraa waggnTOÜd n ot na daa val van Antwarpan da DnitwdM miUulre oTarhaid aankatdidaal Harder de plaohtiga Mhriftalyke Taraakariag gal dat geen Bdgaa gedaporteard tonden worden hetgaaawerd batartlgd door Von der Oolta Lord Cecil antwooidde en leida t galoOTaa dat de feiten waren gaiyk y warden Termeld By aohtte hal faalangwakkand ta malden dat daDniteoha offioier onder wiani bavalda aairta daporUUai in Vlaaadaran tan oitToar warden gebracht da Troegara militaira gooTamenr Tan Brutal wat dia onmiddeliyk varantwoordalyk wat Toor da tereohtatalling Tan mttai Cavall i Daar ttacbnwaiykhedan van ditioort worden badivTan ala een by Toorkaai Tdgda politiek dar Dnitidta ragt ring kanoen lontar woorden van Éngaland niett oitwerken Engeland al inderdaad in alle oplichten het optreden der Belgiwhe rageering atanaen en beantwoorden aan alk beroep dat data tal do a op Sagetand tarw yt Engalandt ttam ia haar belaag tal worden gaToagd by alk beroep dift ly tal doan op het oordaal an dea byttaod dar batohaalda Hat aaaiga wat tan tlotta da qnaMtie tot aan oploitiag kan brangea it dan oorlog Toort U aMtaa mat iaipanniag van alle kra htta as tot aan bootddoal ta ttallmi da Ttndtaring dathet Balgiioh grondgabiad aa d Sel ioha bnrgtrt Taa dan oadardmkking vordaa baTryd De oon enntfli der GeaUleadBb Volgena den KopivlMichcb n eo werk r van de Shempa worden op de can erenil te l ari voor Ilali in de eerate pla t belan rljk tlnantleele vraagstukken In b ndellDg go bracht wal reetki daaruit blijki dat van de leuVn der Itallaansctie regee rlng aHeen de Minister van Fluaocm Carwno aan de onderhaodcUngni dMineemt Voor allea lal bet Korke tggot van den wMHelkoem onderwerp van de beapr kln ea lUn Do IlaUaaotdie r g erln tal dauWil een voortlel ondenMfwnen van de Ifea tlaanMAe iuduatrimlm dip a niHcalen willen vonnen om op do w cr dietca te kiiüii is bet buUa nd di dan weder worden ovi rgedragen aan de rqfeeftnc Verder ad Carof no de aanwo U van da Enfld whe afgevaatdifdBn bennlten onaaMI hen te beraadibgn n r da mtM len die lullë near Hnanrieeia VHjheld vao l ewegec eonden kuiuien verBchaHm Overigeoa zal de nieuw I ari die owlerenlle zich In hooW itak beaighonden met hei opatellen van een nieuw oorloi lari vooral uet betrekking lot tien veldiMW op den Balkan De aankonM van nlenwfl ItaliaaotKhe troepen te Balonikl duldt ook reede op nieuwe ondemenil ogen In MacedonU en bet aal er vooral om gaao met alle boachikbare krachten het voorgenomen plan ilt te dl Uebre ast Jute Van bevoegde zijde wordt dfaM het volgende medegede yedert eenige maanden zk de llweote e liidoelrle uiet het palunaterUal benoodigd voor oar uendlngen near overzee n t ju edoek In hooge male verlegen aang ien de KngtMntae regeering heeft verooden ruwe Jute uil ungeland en bngelM bindte naar Nederland te exporteeren tiiVeneem heelt de lOngel riie regeerlt g een varbod gelegd op den uitvoer van t tertoek waardoor Ie aanvoer van Hl artikel uit de groole jutecentra üundee totael ia opgezet IJat door een en andrr groot ongerief aan oinze nljvei elit woroi toegebracht Mpreelft wél vaibzell Zulke zoude ei ter nog wel Ie overkomen isljn wanneer er pa i e de imrrogaten voor jute en Juledoek gevonden zouden kunnen woiden J lt U eohler niet het geval Wel hebben fabrikanten gelrai ht in p aau van juledoek ziwaar katoendoek zoogenaamde wrappeiki dubbel gevouwen te gebrnlkmi dnoh Ut reeila ten eeiieninnie gebleken dat dit doek niet beMand ie legen een transport van be lang liet pakdoefc la niet legen val len en gooien bertand eoneurt in de Inhoud van den baal komt voor den dog en t gevolg l dat loaiiufarturen f al worden vervullen en beWoha dlgd aankomen 1 H diee ivaartiniati luppi n willen geen 11001 0 eonnoffwitventeii meer algeiyen h o ig jaand ky ewtial onlataan inet Mtnrantie mnateHtapptJen en het rfade la dnt ouife Twontwhejll nek In dhimdlel gvraakt M konperi ei degie het Rn b he doek boven het Hollandarbe gaan preffreeren AtBToar itaenkolan Men daalt on van baroagde zyda mada dat in den garagaldaa aaoToer Tan Eagalache kolan tot daiTtr gaan taring plaatt vindt Ia verband met den teer onbaTradigendan aanvoer van kolen nit Daittcbland wordt reedt gamimen tyd het mogalgke gedaan om den aanvoer nit Engeland teverttarkan Indien het inderaaad moaelyk al biykaa nit Engeland meer kolan alt ta Toarao zal dan Toldoanda tobeaptmimta worden Tarkregan om diea aanToer ta doen plaatt hebban Het spreekt vanzelf dat de rageering by vcortintting diligant blyft Bpioanaga De Rottardamtoharacbtbankbahaadalda gittermiddtg met gatlotan deiiraa de ztak coaira iHrkzwagar en Hanaen wtgaat OTt ta diag Ttn art 100 W T S Tagaa Dirbwager werd zet maandaa aa tagen Hanian drie maanden gavaaganiutraf geHiicht AanTOtr Tan laTaatmiddelaa Da N R Ot meldt lagaTOlga aaa datbatrtfiandan wank Taa da itgaariag aa bat daarop gaTolgda OTerlag zoUea da op Nad IndT vamda maattohappyan 50 pCt van haar lobaqptmlmtt aan deregaeriag alttaaa taa bahoare Tan dan aanTotr vaa laTentaiiddalaa Da tcbqwB dia i pgalagd lyn biyTOB opgelagd Appdaa De Minittar Tta Laadboaw heaft bapaald dat bat peioantam dar taaTO a tar Teiliag betwelk TOor het biaaanland moet wordaa gtT ld tbaat wordt Taitgattald alt Tbigt voor Qoadranatten op 30 pOt Toor Holgatan op 80 pOt Tan alle aadaia toortaa tnta appaUa zal gaan ottTotr maar wotdan toegattgaa Bagreotiog poatertjen ena Bli derde noti van wtttlgIneeD aleli de minleler van Wateralaat Toor de hegr oting voor poataiiUto ttlqgralie en leMoale rpor 1908 nogmaaU ta verhoocea tn wel mM etn bedrag van 1 mxa Biervao U IW COD noodig voor m d n titHoonkaM An atén aa Rotterdaw daar iii 4uauti dar gruiwkituffoit weer ztin vern gd terwt een bedrag nu t mom naer noodig ia voor da noodsakeÓike oilbreidlagcn vta andere tel€tfo T we fceQ waafveor ook een a ke etilgiw dar prttian van de gcouMoffea heeft plaat gehad Hjdilijke afwijking van Kiei wet De MtnlHter van Bionenlandarhe Zaken zegt itt de Men ie van Antwoord de riidiawi 4 oerWedlgen welke eenige ledea Wden tot een iirotnit tegen het tel c4 dot aao de athtereenvoigeode Npódkifüiwetten ten grondfclng ligt No achter de weigever tot t e tnBal toe In awfcren ein beellMe kan hierin een aiitbentietce nlil log wori iezleiv en 1 bet ibiu ook begriipetijk dat de bedoelde leden gcerj po nK mllen doen om l t aanhanj ig vooMtel 1 verwefrpen De mlnl l r gorft toe dal het wer ken met oen primitieve lljat en verii hlllfndf ippletjlre HjRtPn In de prartijk beramurin afimen In u eo verrei zuéi artikel 80 derde Hd der Drnndwrt tegen de va 4telling van een geheel nieuwe li it Imhieni higevidge hel daar bepaalde zouden zij die bedeeld aljn In het burgerlijk laer vooral gaande aan de va Melllu van de ntaowe lijat evenmin al zij die ban aanrtag In één of neer van iBlilui diMrte belaigingen ni t hebbe voldtaa op dette lijst geplaatet kunnen worden Het doel dal de Noodklevwel beoogt zot dut JnlKt wordm getnl t Uiniatar Pottbnma alt getuige Naar de TaL verneemt it door dan Terdadigar in de zaak tegen Willem Broakbnyi die Donderdag a t voorkomt wagaaa baleedigjng van miniiter Poathnma de baleedigde alt geinige gedagvaard AÜ miniitar Poathnma it venocbt te 11 nar t Tenohynan De zaak zal wtanchyniyk met geilotea deoran w drden bahandald B If de Koningin Man matdt dat nit Breda Kaar wy vttnemen zal H M de Koningin morgen en overmorgen enkele plaatten in Weetelgk NoordBrabant bezoeken De Koningin vertrekt Donderdagmorgen naar Breda en aal Vrydagaiiddag aan beioekaan Bergen op Zoom brengen De tem towit it banlald op Vrijdagavond llat bétoak draagt geen offtciaal ka rakter De SdMepvurt ca d Oorlog De Dolpbiin JSft Reuler tdegrain uit landen meldt dat het NBderlHn l i he z 4l ip DolpWJn near men roIooIi gezonken b Genengde Berichten MeelvelUai altfMteU Oltterea aoedea te Amtterdam circa 6000 balen AmerikaaiMKbe tarwebloem woideh geveild onder veorwaarde dat ze zoudea worden gebruikt uitsluitend voor menschelyk voedael terwijl bij den aanslag Vetder vermeld stond Taa mm of maer afwijkendf qualitaü Om twee uur tou de veiling beginnen doch toen er geen begin mede gemaakt werd gaven de koopera waarvan velen mt de provincie hierheen gekomen waren blijken van ongedald Om kwart over twee weid door do ceaamissie voor den gratnhandel medegedad4 dat de vailing weid uitgeatetd hetgeen net een hoera werd beantwoord De keer Geriiard Polak deelde daarop mede dat eenjge leden der Nederl Ver van Handelaren in Buitenlandach meel vernomen hadden dat een groot deel der partU duf en luur wat I e gesondheidacommistle werd daarvHi ia keania geateld en deie vond aanleiding eeal keurmeester ter onderzoek te zenden Waartehtjnltjk heeft de regeeiteg de v rintwoonlel jkkeld niet aan gedurfd om dit neel dat voor mensehtlllM consumptie agatdilkt Is aan bakken te varko ien Ondtr de lakwealgen dit van elders hierheen gekamea tfln heerschu groote ontevredeakeld eear het feit dat de veiling op het laatste oegtidiUfc werd uitgesteld waardoor aU uModIga kortaa kaddea gemaakt Maar bnit toe Men melde ons nit Vliningen Alhier kwamen gistaraTond met den trein Tan baUzat 110 Frantcbe borgen tan Toor bet OTorgroote deel TroBwwi an Undaren en enkele mannen dia door de Dnitachers in de gahgaabaid gatteld tgn naar hnn vadtdüid tamg te keeren Zy waren gitlarmorgan ta 9 nor nit Brussel T rtnkkk B Ta Rooaandaal werden zg doOT daa alhier woaandao Fimatcben oontol opgewaobt De Frantchen waraa ta Tarreitd om tbaat Tod U Tarteüaa laaarwal Ternaman vty van een der manaen dat by TToagar ait Amiant geTlnobt ii Door toiaphaDkomit Tan den FraatoJMo oontal gingen altaa par axtratnua aaar de ttad aar ia bbtelt of by puticolierea werden ondergebracht Het vial bon zaar tagaa ta T rneraen dat de bootdientt op Engtland tbaat geataakt it aa la daar Taa bon eerblu thaat gdntl iwzaker ia Toch warea j Uyda nit België wag t komen eatarentTerlottte n m de danrte Taa en da sobaancbte aaa letiananiddelen Bet aantal klaina kinderen was ditmaal zeer groot ar beTondaa ziob oadar ban een aantal weezen onder leiding Tan ank katboUaka zottaia Wellicbt it er tgdens bet verblgf hier in Vliasingen als de reizigart wat gewoon zgn aan het Terbiyf alhier meer Tan ban te Tememea Qebrak aan gronditoftan De aardawarkfabriek De Sphinx te Maattricht it gednrende dezaweeb wegant gebrek tan gronditoffen itop gezet Daardoor zyn ean 2600 arbeider warkloo t Banttoonan Do gBakkenoonrant tcfaryft Met het oog op de eerlang te Terwacbten op i antioen ttelUng Tan bet broodetend pnbliek waarby een totaalverbmik van 3 K Q per week zooalt thans reedt geldt TOor bet goedkoope bminbrood tal worden aanganoBien wgzen wg op de Tolgande cnriente onderscheiding Per week ontvangt een NedarL balattingbetaler 6X0 6 K G = 3 K O tarwebrood een Nederlandsch soldaat 7X0 6 K G = 4 2 K G tarwebrood an een Belgische geïnterneerde Nym 7X0 7 K G = 4 K G tarwebrood De eetlnst van de genoemde drie categorito personen blgkt dos volgens de autoriteiten die da rantsoenen ToorgeaohreTen aicb te Tarboaden aU 42 49 LoopgrtTen tegen smokkelaart Men icbryft nit ZeTenaar aan bet Hbld Zaterdagavond it ta Eltan door de ambtenaren en Zentrale Einkant Stella alle boter io beslag genomen die de pattagien met den trein meebrachten De laaute dagen had de uitvoer van boter met consent door particulieren enorme afmetmgen aangenomen wat niet te Terwonderen it alt maa weet dat zg tot dtttTena niet door d Z E y bepalingen werden lattig gevallen Het biykt nu dtt man gindt ten slotte ttrangar gaat optiedan batr geen ook is op te maken oit het aanleggen eenar loopgravanlii a di r da Doitschart laagi onze grens ïk wordt welitwtar aan deze loopgraTea door Telen eene militaire b taekanit gehecht dooh ont wordt Taraekan dat me een gaTolg zgn Tan eena toenemeadeontdnikingderTattgettelde Uöchttpreite Nu toch de smokkelanj Tan diveria oontomabele waren en zeep van nit om land anlka reoaachtige afmetingen heeft aangenomen dat iaderan naobt daizanden kilogrammea Dnitachland binnenkomen zonder in handen dar Z E S te geraken willen de Duittohers deze smokkelaart nopen langs één punt te pasiaeren om zoodoende de goederen voor militaire doeleinden te benutten lUIKIttillinilUUIKUPUX WAJKENHUIS Oroottte keate gt NUolaat geecheakea 413 STIUITS UITERU 1 KI Trekking v Woentdag 22 Sov 06 46 lt m ieder f 16U No till SWü le ier f MM ho la 43 141 Nos 4 a U 5 79 13288 en 14274 i ter aUD No ITiS 1100 Fryaaa van f 20 1 18 ll 11 107 188 lee IW 214 2 1 363 387 4 18 4lfö 578 666 68a6SM 7 1 834 900 DUB 966 1025 WM lOW 1136 1286 laU 1361 1397 1194 1B41 1687 16SM 17 X 1769 1820 1826 1968 1970 MXa aUlO 3043 2a5ö 2209 2232 2253 2291 2ü93 2302 M X 244S 24B5 am 2536 afi60 2621 2633 2693 2704 2764 2860 286 2B7B 2896 2935 2950 3962 2974 3041 3116 3131 3496 8499 3458 3478 3515 3617 3580 3536 3552 992fr 3640 3667 3716 37S1 3782 W07 3889 3992 3906 3947 3975 4005 40 51 4124 4141 4204 4206 4299 4210 4277 1332 4844 4448 4601 1666 4674 4688 4750 4765 4773 4804 4862 4918 4920 4939 4991 5058 5067 5096 51 16 51188 5241 5853 5411 5448 5466 558 r 6 3 5682 5738 5793 5867 5904 5921 5961 5996 6W4 0068 6109 6151 6181 6244 6264 Hl 6392 WOO 6407 6410 6438 6144 6447 6486 6508 6513 6475 8660 6686 6762 6821 6825 6653 6945 6975 6984 7O70 7066 7090 7194 722B 7 B 7955 7398 7486 74S9 7493 7516 7546 7685 7695 7710 7782 7796 7796 7m6 7 4 78T0 78173 7Bffi 7894 7940 7964 aoae 126 8at6 88 8825 8347 83S4 8879 8360 8 M 8419 8485 8497 8527 8648 8674 8681 8694 8644 XII mamseieÊsm 9093 9412 9 W 9947 1U81 I 10570 11 967 11236 11570 IIWK 12176 m 58 12775 isoei 13150 13722 13887 14201 144M 14 64 14996 iri440 15589 15685 16025 16213 16402 M 70 17217 17466 17754 17989 18458 18707 18891 189 19513 19417 19621 19861 aoocfi 20414 Ki Kul 8781 8781 mA 885Ï 0tfJ j 6964 ÖBU JUm 9U18 itUgö i M JiM 910 9l 9188 9397 9413 9476 9593 9628 9665 9682 9746 ma 98 41 9851 98r 7 9917 Wir a 1 10 11 266 10876 10906 lURlG 10691 IIMIO 10442 10458 1U620 u 711 io8ta vms 10029 IMW 1M23 lllfi4 lUBB lU80 1131 1 11081 11454 11M4 1 1 21 11047 11690 11691 11718 11T17 11897 11S40 11957 U973 11999 122 l 1 2287 r2302 12340 12B99 ÖI89 mm 12495 12BÊ 12739 VMm 1288 12050 13B06 1 3IM5 13099 13160 131 18058 1 Ö13 JM74 19639 18646 136d7 13693 13767 13784 13798 13811 18 442 1 3SÜ3 13911 m4 13993 14061 14 205 142tl9 14200 14319 144MI 144 34 14495 14S02 14 15 14508 11 594 14680 14749 14 14 14958 i flci ifti72 Liera 15 3 iM65 15460 15530 lSfi44 15679 1 5584 15592 15604 15740 1 5748 15788 1 5M9 1S981 1 5985 l i995 1600 16047 16009 168111 ICBW 16237 16313 iB 16327 16369 16876 16461 16 Ó1 16568 16679 16694 16695 16846 17122 17161 17216 ITJSl mes 17 1 17980 174B 17M2 17511 17586 tTcaf 17719 178 2 5 17896 17915 17921 17952 17992 19131 I8ef 9 lüSJH 18892 1KV17 18533 18Ö55 18580 1S698 W718 18741 18749 18769 18867 W935 18948 188 53 18968 18988 19066 191 38 19 t4 19361 18297 19317 19361 19865 19388 19412 19438 19439 194fi5 19531 19 48 19733 19775 197W 198fi 19853 19f70 19878 199 Tp 19944 19989 20117 JOl 20166 20272 20276 90 80 20586 20606 20049 30664 30871 20908 20977 aWffi M0S8ELCII De liUKfiEMEEfiTIBR van GOUDA ïelrt op het flchriiven vanhetCtn traal Bureau voor dou fr et van Vl arherifcirodocten afdeeling A Ad 20 November 1916 l rer gt ter al emoene keontai dat met Ingnng van 27 Novem ber 1916 voor elke baal iMoamleo dopr bmdilMlng der OeoMedte te be telle 10 40 moer tal moeten betaaW wOrdon don tot dusiveri dat M niet ingang van 2 D oMWber 1916 den nWölmtMwpri voor vrrkoop aan het publiek der rauwe mnti è en heeft va tg i ld op ¥ cl per kilo am fioud ten 2e Nov m r 1916 De Burg oiieeHter voomoenid R L MlAjmïJNS Mieuwo lllHHinó s Mlkaaii moi M Han 60 OEMTS f Mr waak 10 OEMTS Da ONaal kan aaaeliladaa upeaui Markt 1 ta owria I tabat art Mi StailAnieiiwSa GOUDA 22 November 1916 Een oproep Aan da K K Kaathandelaren is de volgende oircnbiire gezonden M Reeds Itng beeft Z D H de Bittchop van Haarlem moeten wachten op eene eigen prinoipieele organitatia van de R K Kaathandelaren in zgn Bitdom De ponngen daartoe aangewend door bei Hoofdbettnnr van De Hanza blaven steeds vraohtalooe en ondertuttehen wM deae zaak immer maar nooditkel en dringend Thant doet bet Bestaur der Hanze af deeling van Qonda nogmaals eene poging Hat noodigt n uit a r Donderdag 23 November op eene biieenkomtt t morgens 11 nor in de R K X etTeraeniging WesthaTen te Gonda En deze Tergadedbg beeft de bijzondere aanbeTeiing vui Uonseignesr Deze stelt alèil schreef zijn secretaris op 16 Novasthtt j l een bgzonder belang in dtM aangelegenheid en het ztl daarQM Z D H byzonder aangeaaam ajg indien de pogingen thant met aoeil zullen worden bekroond en eenffiB t B Tereeniging van B E Kaathtndahoaa op Boomicben grondtUg w dt pf sticht Hoeren laten we deae Tentaditkm van onze Knkelgka OTerbeid nn ailt langer betobaman Komen allen op 11 En gaTen wQ matmedewarkingTift bet mnzebootdbettnnr den eantM stoot tot een Dioceetnen Bond rat R E Kaathandelaren 1 Nameni bet bettnnr Ttn De Htnir afd Oonda J A DONKER Votazittari H H G DE HOREE a oretarit B P M DE JOlfG 0 ett Adv tt N Z H t Ooedwen van beoritcbippert I Ia da op 90 daaar giteadtn Ttr gadtlltC Tataanigiag ttc balutigiag Taa BaarttsbipportMaagai Stmenwerking gerettigd te Gouda werd naar aanleiduig d r in de Uattte Baadsvergadering gebonden betprekingen over versperring Tan wegen bwloten om tot medetnrking aaa het goede doel tot beTordoring van het Torkeer langs de openbare wegen de door hare leden verroerde goödelen welke binnen 24 uren looting niet door geadrraseerden zyn afgo haald deze geheel voor rekening en risico van geadresseerden te laten Belanghebbenden worden verwezen naar de in dit blad opgenomen advertentie van bet beatnnr T n g no nde Tereenigiag Veiline Notaria i Koeman De uitelag van de If odag l getonden pHlng van mlattai 1 Koenen te ahk Pere 1 Huig CornelU Keteieir stt de hand verkocht M erp 3 Huia Korte Raaoi uit de h d verkocht Pen 3 Huia mt aan de SnoyMraat S5 kooper de heer P Prine 1e tJouda voor 11800 Perc 4 Huis eh erf aan doKarnanreibdoot 187 kooper de hfer P Prh te Ooufla voor fl625 Afd Gouda van de Vrijz Hott De afdeeling Gh nda Tan de Vweeniging voor vrjjzinnig HerTormden in Zuid Holland zal op Vrijdag 24 November des avonds 8 nur in de Sociëteit de Réunie een algemeene ledenvergadering boaden u De agenda vermeldt a m vertlig OTor den toestand en werkzaamheden der vereeniging verkiezing van twee battnarsleden in de plaats van da heeraq H J da Voogt en ds H Cannegieter die aan de beurt van aftreding zQn Pott en Telegrtafdientt Met ingang van 1 Novembar z jn benoemd tot kantoorbediande 3dt klasse bö de Post en Telegraafdienst alhier Mejuffrouw H A van Drietten en N van der Wolf Door de politie alhier werd heden een minderiarlge aangehouden en naar Botterdam overgebracht N V Het ToeneeL Haar on uit bet ont toegeioaden progralnma voof èe Ofrvoenng van de Winkeldochter op aJ Vrjjdag in den Nieuwen Schtuwbilltr deer het Geielacliap Royaardt blUht talmde rol van Claire Frenoia niet worden vervuld door Magda Jansen maar door Jacqueline RoyaardsSand berg tsrwtli in de plaats van Willem Btyaanls optreedt Louis Saalbom Alliance fran9aise Het bestuur der afdeeling Godda vm da Alliance fr n9tisé ttelt zich TÓor den eersten voordrachtavond in het komende wintareeizoen te doen geven in de eerste helft van December Ongatwyfeld zal het aan de leden genoegen doen te vernemen dat voor dezen eersten avond weer iemand van goede repntatie op het gebied van oonfirenoes voor hen zal optreden namelgk de heer Henri Attelin die reedt in verschillende plaatten hier te lande zich deed hooren De heer Atariin zal bok bier een lezing honden over China Boskoop Zaterdagavond beeft in de riTier de Gouwe onder deze gemeente een aanTaring plaatt gehtd tottoban da ttoomboot Vooruitgang en een tjtlksclip Laatstgenoemd Ttartnig werd zoodanig tchadigd dat de schipper in alleryi zjjn Tronw en kinderen in veiligheid bracht Gelukkig bleek dit niet noodig toch bedraagt de tcbade aan het tjalktchip tangerioht ongevaer f600 WaddinxveoM Mét ingang van 1 November it benoemd by de Pott en TMsgraafdiantt tot kantoorbediende Se klatt H G Hoppener OudowateiNi Bg kon besluit Ttn 28 October 1916 is aan deze gemeente een Toorschot ad f27600 Torleond ten h boeve van den bonw van 16 werkmanswoningen door VolkabnitTeating albier Rdohtamken De Rechtbank ta Rotterdam TerodMeelde gisteren J A B 19 jaar sigarenmaker reoidiTist en H v L 18 jaar werkman beidaa ta Gk nda wegens diefstal 4oor twaa varaenigde portonen voor B bg herhtling vtn een boeTeelheid lood tot reep Tgf maanden en tea waken gaTaagenitatrat O J T S 19 jaar pakbnuknecht en O H D a jaar boekdrukker beidan W Oonda t take Tan het opzetteInK Toordeel brakken nit de opbrenc t Tan door diefstal Tarkragan i Jadar tot drie Faken gevange 3 A L 18 jaar varensgeaal te Qonda wegens diafttal van een boaveelheid lood tot twee maanden gevangenitttrat A Tb H 36 jaar hnitvronw Tan H T P tonder beroep ta ScboonboTen wegens mishandeling f 16 boete snbs 11 dagen hechtenis J de Z 64 jaar koopman tondw Tatte woonplaatt wegens bedreiging met eenig mitdrgf tegen het leven gerkht te Soboonboven tot drie dagen gevangenitttraf BoDd van KaasprodneeBten Heden rgen hield de Bord van Kaaaprodueenten in Gonconba alhier een algemeene vergadering ooder voorzitterschap van den heer A van Wijnen te Stolwtjk De voorzitter opende de rgadering met een opemngswoord waann hij wees op den toestand van den landbouw lo verband met du oorlogstoestand De Bond geeft reden tot tevredenheid Er is een krachtigen groei van het venenigingaleven ook in d verachlllende afdetlhlgen Deze Bond heeft getoond ruggegxmat te hebben en opvoedend te werken Er gaat een invloed van hem uit adviezen van den Bond worden gehoord en er wordt rekening mede gehouden hH neomt een plaats in die met eere mag worden genoemd De Bond is door tijn krachtig optreden geworden een stuwkracht voor andere organisaties waardoor deze te meer medewerken in het belang van den landbouwenden stand De Voonitter eindigde sijn r le mtt den wensch dat de Bond voort moge gaan de belangen zUner leden te bevorderen AppUnt De volgende mededeelingen werden gedat de plaats van vergadering wes bepaald op Gouda Inplaats van Woerden door dat Woerden bleek voor de leden moeilijk bereikbaar te Dn dat de directeur generaal vaa landbouw ds heer F van Hoek door ambtsbezigheden verhinderd is deze vergadering bij te wonen dat het percentage van de kaas voor het binnenland met ingang van 19 Nov bepaald is 60 dat het hoof niettanr btshitaa had dan secretaris te doen aansluiten aan het intercommanaal telefoonnet en ddt heritaental da 2000 Is genkdeld eh het aalïtal aflleelingen is gestegen tot S8 De laatste bijgekomen afdeelingen tiJn HarInelen en Ueerkeik Het bestuur heeft actie moeten voeren tegen de beweging uit Friesland voor het instellen van andere Ryksmerken Het heeft hierover een onderhoud gehad met den Ministar en het resultaat daarvan Is dat de totstandkoming der gevraagde merken maar niet zoo grif zal gaan Ten opzichte van de stremselvoorzlenhig deelde de voorzitter mede dat voor 1917 niet U zeer behoeft te worden gevreesd Er is nog al wat voorraad onder de gebruikers terwijl de levering verder vrjj geregeld zal kunnen geschieden Wat de prtlsstellhig vsn stremsel aangaat spr hoopt dat de Dlstrlbutiewet daarby medewerking zal verleenen Ingekomen waa een schrljvea vsn éta HelkveehoudtTsbead waarin dese vraa om met den Bond v Kaasproducenten tot samenwerking te comen waarbij ook te kennen wordt tegeven dat een deel der leden samensmelting zou wenschen De Voorzitter deelde mede dat geen gelegenheid had bestaan deze aangelegenbeid te behandelen In het hoofdbestuur op grond waarvan spr opschorting van deze taak in overweging gaf Dt heer Van der Maril GrootAm mert sou gaarne behandelbig van dese taak slen Ben ander lid gaf ih overwaghig deze saak te doen voorbereiden ttsschen de hoofdbesturen Op voorstel van den vooitltter werd besloten deze aangelegenheid met spoed door de hoofdbesturen te doen vootberdden Verder was higAomen een missive van het Landbonw Comiti over het ontwerp van wet beseffende 4e btttrijdlng van het mond en klauwzeer Atn deze missive wts toegevoegd een schrlfven van het Hoofdbestmr der Holl ll j vsn Landbouw Op dit schrijven is aan het Ned Landbouw Comit4 geantwoord met toeiending van htt adres hetwelk te deser sake aan dajüuner is toegezonden wijze van beantwoording werd door ring goedgekeurd rerdaa de verslagm dai lélteva Uigde naar de Alg Vergadeitaig van h Kaaaeontr le sUtioB ZuidH 4aad HnJlMI afgavtardigdt fai den Baad TanHBBtCoSp Kaaipml Vareen tot fiBHItt Taa Gondtehe Kaas met Aaa dg Ml wann daanp de vertehillende vooietellen lo het voontel Groot Ammers Clthoom De Bond stelt pogingen n het werk te voorkomen dat hl het volgend jhar o enw de vcmotgdi tfjd weder wordt ingevoerd Na talge diaentala WaarMJ veorttaaders van den niaawto t 4 kaï zienswijze uHeentettea tegaaovar anderen die aan den ouden tijd de ve ert t tar geven w rd over bovengeneemd vterttti gtetemd met het reeeltaat ïi Tin iipt dat 7 Maa tegen en 4 Wtaffl Dt afd BeeuwDk atatde voor dat dt Bood san komta tat afiithllag vaa aea Cojtp Kaassènatal ea Ueanelfabriak taa behoeve der ledea De afd v de gdt M Ttntttl op graad van de levering vaa mbriarwaardige producten den laatatta HM allneertte vaa de afd ia dat een goed fabrikaat aal wer dan gemaakt hetwdk aal kaaaea wordsB gtgaraadatriL Ook van andere zijde wenitn klacktaa gehoord over de strtmstl leTtrtag De Voorzitter acMtt het niet uitgesloten dat de handel b tHdea wel in moeilijke omatandighedea gewetet is Ovengana wees spr er op dat da pieducaatan in t algemeen ta weinig aandacht Khenken aan de oualiteit van de stremsel dank sij de bestaande coneurrantie Ten slotte werd beslotea een commlaale door het bestuur U benoemen die deae aangelegenheid zou hebben te oodersoaken Een tweede voorstel van de afd Raeowijk beoogde dat de Bond zou trachten te bewerken dat de auikarfakrikanttn de rialco dragen voor de oadaiwitht Of de afgeleverde pulp De afd is van meenlag dat het onredelijk Is dat de ontvanger meet betalen het in de pulp aanwezige water benevens de vracht tot vervoer daarvaa De afd stelde voor waar het voor dese campagne te laat ia maatragslen te treffaa voor volgend jaar om dat tt voorkomen Uit daaruit gevolgde diatassie bleek dat de meeningeo over de oorzaken verdeeld waren De een meende dat vsrbetering wat te verwachten van de aulkarfabrieken dt ander oordeelde dat de schippers de oorsaak waren Ook wtrd geatgd dtt dt suikerfabrieken liever niet natte pulp lertiea dock gedroogde Door een Ud en oiril door d a voonitttr werd ten slotte er op geweaen dat aanbevelen wordt uiteluitend te koopen op ultgeloste lasten De levering ia echter afhankelijk van vraag en aanbod De Voorsitter achtte het gewtnacht dtte aaagelegtnhald ttr tprtkt te brengen mtt het Hoofdbeatuar vaa dm Mtlkveehoudersboad b l de betprekteg over tamenwerking dier beide bendea Na da pause hield de voorzitter eta betoog ter uiteeniettiat tan 4e aoodsakelljktfrijsvtrhooghig vta het artikel voor httinnenlaad Tafsnovtr d agitatie welkegevoerd wordt r lagere prjjzen en tegenover Hiet standpunt der Bsgaeriag om tot goedkoope prljsan de ag nlproducten beschikbaar te steUen kcbtll r het noodtakelijk dat ter voolkomlaé van gebrek aan die producten de prUzaa moeten worden verhoogd daar de produotle dt thans geldende prbzen aanmtrktil daalt Spr isvan meemng dat de Begtaulng emttig moet worden gewaarMhuwd n i lieetuteu werd het ifolgen adnw tezemteu aau Mja bic 4leiitte aan Minister van Laudbouw Niivorbi enHanAil i Kxoellenlie Oudergoteckaidt Bood van Kaaa t producBii4 u gerveètigd te Uooda In vengadering eèi op SU venibet j l neenit de vtijbeid Uwe Kxoeileiit e het volgende onder de aeiukuAt tebiengwi tadig werden dt onMandlgbeden waaronder de productie oot nier In I eiteriarj komt te staan njoellljkor Hij toenesneiid blnmMilaiKl h veroruik en veriinnidering van export Waar nu lot heuen ue producoiten tegenover de verhoogde produtXlekosl ii en de boBohnivlwJiraMliiig voor net Mnnenland tegen verluugoe pnjaen ion tagenwlohl vend In d hooge exportprge daar veradudert die lactor evenreoig aan de dtiilng van lieu export Centralisatie m gUkulieerde prikten uij den export oulneeait do gHtfenheid lUiot verboogile pTijoea het evenwicht tusKheD pruilwtiB en alMtprij2en te beboudeo öleeife noogere voederprljpio oOk van de lang regoerin ribuUe Terverkrcgen veovoederaplgelen gevoegd bij het tekort en de ondtoetmatlge tauwneteiilng der voedentolaoeoenr voeren enoisn de produotlegoeten op IjaofSmém n ar zeter verbrewt het evenwicht en do gevolgen zitu niette ovendta llian uu Nederlawi au gelHwl j Europa miaHchien etaat aan denvooravona van een tekort een gebrek aan de allnnoodlzak li ta e levenebetaoetten moet giewerkl worden met niterate Inspanning ao het behoud van een zoo hoog usigelijk opg vo do productie In lijor nhteD rijd daanneiie ia het drijven In de ri tl van he4 drukken het laag howlea der pil zen I De boereoetand hetft in dec eraeiige tijdrai een plicht te vervnllen door krachtig mede Ie werken kit groote voortbrenging Getwtjfeld mag worde ot dé algemeene mtnacfaHng wsAraan zij heeft blootgeat an bevorderlijk bi ha4ir ten allen tilde het julMe bew4 va pUdit te deea taehovden £ n ig vragen w i eui tt of het niet oen zeer gevaarlijke weg zou ziin by een z gr bejapgirlike lairic alleen af te 0aaa op het pllohtbasef van der boeraottaad ook dan wanneer dit pllohtbeeef negatieve flnaneieele roAiItaten medebrengt Ernetlg dient overwogen of do krachtige prikkel tot veignwtlng yan prodoe lie gc i$en In he loontnd éouden van nel bedril iiitl ceu mnne ebick gaal worden Undergeteekeaile meent lervoht op 1 date ernstige aangelegealieW de aandacht van Uwe bxcelientle te naogeaveilgen root gebreii aan arbelttakraehtea door de naobUWalle VeriMnt btt bedryi tUnnenlauibcke voorzieningen en baiteDiandtdw re eUogtn betesetnaren de proihKtto Het ai n ta wantrouwen en g riugHThatting verlan t de energ e l e boeronAtUKt bo t haar plichten daaraan door den glerkea arnv van het gezag leiding te geven it noodaaketljk Ue boereuitanë heelt baar rechten daaraai Meun te verleenoo daarmede rekening te houden kong ondergrteokende voor te agn oen biliyk hoidseiaich en ook een aaak van teer groot algemieen oronoiniedi belang De Ned Verten v Kaaahandelaren had ten adres ingezonden aan den end waarin op hetatlfde euvel werd gewezen en waarbij Inatemmiag daarop werd toegezegd Da afd Woerden had een voorstel higediend om het Maandblad te maken tot een eekblad Van andere sljdt werd aangtdrongen op atn Itdaagache uitgave Na breedvoerige discussie werd htt bestaande Maandblad voor t oCgenblik beatendlgd en er zal een nader voorstel worden gtdaan De vergadering duurt voort s vxxx8t Een boiyoot Hel beatuur der Neierlandat ho Too neelkunateDaarWvoreeniging bet b lo zlin vergadering van IT deaer besloten Up growl van de baodellngea gepleegd door M de VrtM tandtechnlciK en tooneeldlreateur u van Hulzen en Aiex Poolman bewJeiende ot gehandeld hebliondc onder do benamingen of een der beiUMndngen van Het HollandKoho TiKinee N V Het Nieuwe TOOnei VJ Nationaal Toonoet en Nationaal KldrjTooneel £ e de econoniinv e en artlMieke belangen van de Nederlauikt he Tooneotopelera Ion aoerrto bobben ge Mhaad bovengoiioeinrfe personen te boycotten en legen alle overigen die ter opzettelijke b nadealii g van d leden der N T K V mde gatngtgeerde bij Hot Nieuwe Toonoel hebben gehandeld net alle ten dleoMe ataandki middelen op te treden Morktboplobaon OromtMivelHiig NiMniriTiiiiricrtvereciilgliic Ooada Bloemkool per stuk van 1 et Rooda Koel per stok vsn 8 7 et Savoys Kool per stuk van 2M 8 et Groene Kool per stuk van Iti 3 et Witte Kool per atuk van S et Boert Kool per stak van IK 2Vt et Andijvie per 100 boa van ƒ 0 60 1 70 Salade per 100 krop vaa i t 8 50 Prei per 10 bos van 28 86 et Uien per 100 pond van ƒ 8 7 iM Wortelen per 100 bos van ƒ T 7S ƒ 8 80 Kroten ƒ 1 20 8 26 Kroten per 10 bos van 20 40 et Selderie per 10 bos van 1 M et Knelseldtris ptr os van 7 13 at Spruiten ptr tak van ƒ O 0 2 78 KMmarki WOERDEN tt Nor Atagevoerd tji partijen udtche kaas ie wort 74 id se soort 68 ƒ 7o id iwaar dere 7i 74 id met Rijksneik 7i 73 met conditie Alka per jo KG Handel matig Laatste Berichten Keizer Eraat Jotaph f BSRLIJN 22 November part Bet verlnidt dat Keizer Wllbelm die diep getobokt wat toen hy de tHdiag Ttn bat OTarMjdan Tan Keizer Itnat Jotaph Tomaa da taraardabetttUing Tta bat ttoHaiyk OTartcbot zal bewonen In Qriekaalaad Da Kolnitcbe Zeitong verneemt Tta da Italiaanicba great dat volgent de Italiaantobe bladen de galaatm dar Caatrala mogaadbadaa te Atbana door bet Tierrondig vwbond op da ttoomboot Uarienliad zyn abiaobt De Scheepvaart ea de Oorlog Ifen meMt ont nU UUÜIDSS Door dan ttoomtrawlar DaUa it gitteraTond te Umoiden bianeogedatnt da Umnidsr zeiUogger Olgt waua mat Tarliaa Tan zaüaa op na wat atagttroftea Da matmot A Taa dar Beem Tga dan ttoomtrawlar aDalia it op zee OTer boord getla n en Taidnmkan Koningin Ragmtaa Vy TataaaMn dat tot baden aan da I dmeta balaagbabbmiden in NadarUad saaarlai madedadiag it gedaan Tan Dmttobe agde ten aanzien van da raden der aanbooding van het Nederlandtohe sj Koningin Regentes wy Tomemaa dat een wetsontwerp Taa aan galdleening Tan 126millioen ten latte Ttn den Staat heden naar da Tweede Kamer gezonden zal worden Brand Diaadagmiddag ontetond hi de boerderij geltgen tan htt Zevenend te Laren NJI bewoond door M een hevige brand Daar htt dak van ritt was stond het huis in een mmimum van tijd in lichte laaie Een pink kwam in de vlammen om een koe kreeg nikt trastigt brtndwonden dat tjj motst wenttn afgraaakt Btt vte kon tleditt mtt mttite werden gtltd TWEEDE KAMER Venga tering van WoenAlag 32 Nov Xttopeud Ie lü u 40 vouij ter 11 iroa inn llorgadiM C r o n tt w e t 1 h o r z t o u 1 ih g Aan de or te ks het voorstel tot 1 6 heer van it o a I t e v d Ucbl zijn amettdemest b O om btt voorstel aiinea 4 overal In het Kijk wordt van averbeiduwqge de gel ticid gegt veii tot bet omvaugeu van volitoenu opeiittuar ulgtiioeen voruiend Jagei onderwljai ic apittem ln toee loden a lnea 4 overal in het Itijii wordt van uverheldiJwege voldoentt openb algemeen vormend lager onderwl gegov t o ea alinea 6 bij tfe wet kan op hel bepaalde b j het vorig llil uit zondering worden tot ateii In dier voege dol volgend door h iar teatellen regeleu van overhetiiMweye do gelegenheid wordt gegeven töt ontvangen van voldoend openbaar klgeineen vurmebd onderwtja lie hoor Eerdnuan e ui Iloht zijn amendeotenl mede omlerteekend d4 or den heer de Muralt toe Hij woneH ht alloen een bepaling JtdMIjkcr uit U drukket Niet is luiiit artikel ondijnci maar allee aan de toekniifc overgelaten Het asnenderoeftl vati spr beoogt de te en Ue alinea Ie vmhildeltjken Tol nu toe U te lozen In do w f viiig int het opombaar kM er onder vil e van i erh 4ii woge wordt gegeven dit onibroflft thanif A i iv olgeiw brtoogt Jir dal dn iealiiit ii Mn41 inh den cdio k van ileugaclljkholil tol verwarring aanleidinggeall Maar wU vtmenwn Ui dt httr B R f vtn Vlflmen lid der Tweede Kamer voor Veghel zoodanig ongesteld dat hij vermoedelijk in de eemtvolgende weken de vergaderingen der Kamer niet tal kuaaan hijwe H M dt Koidngln hteft htrtn ordoimtn ceofficier den Ie luit von Ueyden opgedragen Harer Majesteite deelneming met htt overlijden van den Keizer van Oostenr jkHongarlje te betuigen aan den gezant ditr Rgktn bij Haar Hof Baron von Giskra De ordonnanee officier heeft zich hedt ochtend b j den gezant van die opdracht gekweten Hedenmiddag bracht de Hofmaaltehalk van H H dt Konbigtai Motdtr Jhr Mr van Weedt namtns Koningin Emma ttn bezoek van rouwbeklag b j den gezant De Minister van Bultenlandsche Zakan Jhr dr Loudon heeft den Nedertandschsn gezant te Weenen opgedragen om nameiui de Mederiandsche Regeering hare deelneming te betuigen aan de Kegtering van Oostanr krHongar je met htt overlijden van KMttr Frtna Joief Oleteroo kwamen twee Uelfen op eigenaarolge w over de greno Het waren een Moker pn nm inaohlniet die van die i lkertabriok van Moerbeke eoiilge wagorie pulp tot aan de Neiloriaiidwche gronK iw 00t i bro gen Aan de greuH g Mioniet gejiida de atilear wa ht betiberKb iMiitsibo conemndant erin toe dat de WAgont over de gren gjotrokken eouilai worden M ar eonmel op oiioijdlg bied 41nde bealolen do betde Itelgw op HolUiMtach geMed lo blljveft OBdodikn de protcMen van de l uBechsM iRehalve die btide mannen wao agelljkeröjd nog fen derde over de gren gekomen die tot vernwebig van do aanwezigen van onder te kolen In de ntwüblnekaroor terecht waa gekomen w aar hij eh naclita zomlar ikt ietnand bft wiet h vo stopt had Telegrafisch Weerbericht Taa bat Koninklijk Uetariologbèl lattitnut ta DE BILDT Hoogtta baromatarttaad 764A Hmaranda Xaagtta barometertUnd 746 tt KoordwettDnittcbland i Tarwaohting tot den volgenden d Matige tot zwakke wiadennitwéatdyke tot zoideiyke richtingen zwaar bewolkt mat tydaiyke opklariag nai aig ot geaa ngan aaoTaakrifk iaig zacbtar