Goudsche Courant, donderdag 23 november 1916

Spr wijst er op dat het voorgestelde artikel Bfkoto8tig is van de wurmslo voorstanders van het openbaai onJerw J8 die meenden de zaak niet slechter te moeten maken maar meer le moeten iloen beantwoorden aan de realiteit De wensch In iedere gemeene een openlure school spruit voort uit vrees voor de clericalen Spr gaat mee met hot amendement van Raalte omdat het den arbeider macht goeft met meer klem meer scholen te eischen Spr verklaart tich tegen het amendement Ëerdmans Hij betoogt niet te kunnen medegaan met den term getjjke eischen of gelijke deugdelUkheid Nadat do Voor itt e r nog op kortheid had aangedrongen en niet te vervallen in herhalingen Wordt gepausflerd Na de pauze kwam aan de orde de nomüiatie voor een lid van den Hoogen Baad Op de nominatie voor lid van den Hoogen Head tn d e vacature Mr Krabbe i f aW no 1 geplaatst Mi J Ko ter hflogleeraar aan dt Unlvenaitoit te Uroiiingen nwot 5 i van iJe ÖO atenilnien In i o hui9ilioudlcli kaconi rtïiflöiewer i gekt zeii in de vaioatui l eman mr ViÉöer van IJzemdoorn met B9 van de 7U etenilnven 1 aarna voortzetling van de behandeÜn ï van art 192 De heer van I d ö i g a c h kan het verband gelegd tioor den Miuia ter titósohon ait 192 en de andlere g rond wetaarti kelen niet goedkeiureni Ilij zal voor art 192 teuiünen indien geen aoïendeinonten daairop zulks vooi hem omrjogolijk maken Geldleening Suriname Bij de Tweede Kamer is heden ingekomen een wetsontwerp betreffende een geldleening voor Suriname groot 4 Va millioen rentende 4V a o Kolennoodl te AinHterdami Te AnKJterdiani obet de koleiuiood zich enifUig aanizien Bij do ieiiiieentebedrij en ifli nog wel voldnonden voorraadi voor © en paar maanden maar de gemleente lichtfabrieken zullen aan de vraa van de burgiorij niet kunner voldoen terwijl th burgerij niet besef flat men aan het inteeren id A é Woensdag zal een epoedvoorflitel van B on W in de Jomeenteraaid wor n ingediiendi dat zal iiihomilen maatnegelen te nemen teneinde de burgerij te dwinglen zuinigiheid te betrachten Gebrek aan beton Aan 83 bouwvakarbeiders werkzaam aan het N Ziekenhuis te Leiden is tegen a s Zaterdag ontslag gegeven wegens gebrek aan betoniUzer Wan arbetdersiijde wordt dit argument met steekhoudend geacht Het afdeelingsbeatuur van den Bond van bouwvakarbeiders heeft het hoofdbestuur verzocht de tusschenkomst van den Minister in te roepen Te Arnhem aijn heden met een extri rein aangekonïen de eerste OnsItnrijkül e kinderen Allen zagen er erbarnDeUjk uit Tilt Zanden wordt gemieldi EnHBls che mhrlnevliegtuigen hebben hedlenldie haven van Zeebniggie ge biwrtbahïieerdl Stoomvaartiynen Rott Lloyd Buitenzorg 23 Nov te Folmouth Ternate 21 Nov van Port Said cho niaiuien ow vi ouwon want voop un volbrengt datztAfdie vddleger zijn harden plicht zal het zoo noodig 4iu ioven geyeu voor on die vergeteK opttal wij lotfi ren dag weer rutrtlg oiwse dagelijikBche go woonten kunnen volgen onze groote en kleine genoogena dmuiken Wie dit betteft gevoelt ook inetaen dat wi niot mogen vergeten die wil gaarne ioW van de aehultl düe wij aan ontf Vddleger hebben afdoen Wïiartoo Ker rt mi £ dtogelegènheédlbletU htelt het zendou van oetie gift niei uit Van uitHtel komt ofiHU t ia een oudl IIollftiulHfh ip reek woord Zendt wat gij inlrïticn kunt enUekt vóór 1 DeocnnSjer aan eene der on Idorgeteekendten zij zuiltni t gaarne pft ontvaiigBt nemen en voor het Veld leger afdragen ten bewiize diat Gouda ten mdnfite niet vergeet A Martenei HuiyReiMi J P van de Valdle Snitfli Wa O M Comlfuriuff ioud 2B Nov 1916 Er werden 286 abonnementen genomen 160 mannSn en 66 vrouwen en bovendien 11 abonnementen voor het stdHbad Het aantal afgegeven badbriefjes bedroog 671 aan mannen 61B aan vrouwen 66 benWens 8 voor het stortbad terw l 188 kaarten voor 20 baden werden verkocht Het totaal der ontvangaten beliep ƒ 1199 60 an der door de Commissie S voorschot gedane uitgaven ƒ 747 04 Evenals in 1914 werd aan het plaatselijk umizoen ide gelegenheid gegeven om op bepaalde uren de inrichtmg kosteloos te bezoe cen Hiemiln werd druk gebruik gemaakt Ook op de uren voor kosteloos bezoek van Volwassen burgers en jongens was het bezoek druk Het minder warme weer was oorzaak dat het bezoek in het algemeen niet druk was Die invloed was echter meer merkbaar bij het bezoek der mannen dan blj dat der vrouwen Heerschende Ziekten De gezondheidstoestand was in het afgeloopen jaar gunstig het ttarftecyfer bedroeg 12 07 op de 44 in 1914 en 12 24 in 1913 ie werd aangifte gedaan vanphus en 5 gevallen van febrisivallen van diphtheritis en 10 roodvonk Voor he ï verige bleef de Gemeente vanbesmettelijk of epidemisch heerschende moond catarrhale aandoening der irganen kwamen ook In het r voor ige dienst bU armen ver ne wovingeii De heeren Dr g en P de Boer Qemeente ilast met de w 6tyk by del 3gd in hunne woningen De die praktijk in haren geheelen in twee van de drie wijken iheente ten opzichte van den en dienst bij de arinen Is ver itstgenoemde in 64ne w jk zy alle werkdagen des morgens et St t atharine Gfllsthuis voor inten die niet bedtegerlg z n te pnsulteeren i id e dienst ii tm twee Cre iiÜ ouwen opgedrajtn n 1 mr Woerlee eii Mejuffrouw iddelc vooif de armen en d instellingen Van Weldi heid worte4 fP verstreKt dopr fle 31 A otheel4 iiiBgel ks gevestigd in het SI Ctthairiiw fithaB allwaar m ijen lloop vi hit jaa jweWerJfcereed gejnaakt 949 rj cmten w oL o2 FVoor armen veriueegd J hinaé woijfttften 7626 voor verple dffli hét Ziekenhd n de gedachten leiijGé raiëente In v ng jaar ï edroeg hett gi helele getal vM64 Jpe kosteWder gei i i dden behewHi ƒ 1 773 51 t U itrecht gemeente ia bijeen loktegal 7 uur üter behandeling V8in Ke r ating dSfantrt ltfl7 Adreö Jenwentö ontivanger verlenging vergunning buiten die gemieemte te wonen l enoeniing leden armbestuur Beuoemiin leder der eomlmiialBle tqt wering van öchoolverauinv Uitloting aaudleel gddieeningi Verzoek van Jac Oökam JanO kaïm A v cl Hoek om gedeeltelijke ontheffing van Hooifldieilijken Omslag Al ivoren van C Boa A S Spruit CU L Vei kaik om ontheffing van aphoo geld R cla mieö Hoofdk lijken Otmfcilag van T Brouwer d Koning B Boere P de Jong M OtJkofnï 3 D Ctoeiterling M Verburg H Borat D de Jong A H Burgorai J UUtenbogaard H v d Ren H v d Vooren A Schep J Brouwer de Koning en A P van Dalen Suppletoir kohier Hoofdelijken Om ifon toleKi am is het aldaar thuiibe doeden Tooloongagoong 1 Blitai l DoUjik k lf Soe karta sUd 4 oerak ta at1 ih niinMnp zal plaiilM helil ii lim ijuiiago van p l pluw do viijval leikle rente in So erste Itj i 17 jaren 011 niiel 15 tnlllloen plus de vryvallrndia rente daarenboven In do volgeiw 7 jaroii ïaii kost het opgeiioiiHni el l oen Staut in die 24 jaren ongeveer 1 2H pCt M a w de k nfl oji winst bij de uitluting in reltenirig gi bi acht zi Hen de inteokenaren op do leaning gonuiddleiil 4 2H prt van hun geld mujken De atioaWng van de leeniflg iJ in het welwontwerp op gelijken voet garegeld ulu in de l eenlngwet 19lfi l ii voorkeiu aan oen lnill tiiit HiinB i wolKc lil den rugel mol kitrtei dan I iltU Ihigcn il iuu u AH u K K ïll x daii i 0K hel i chJJIiiHliii ti n to booetun n en blJ eea on uruler rekwilng Ie holden met dB parlkiuliere betengon d er bütiv kkei i vri wililgera 4 De ondtor lo eii 2o bedoelde vrijwlllitcem befaoudeu te allen tijde hoi recht vrijwillig lieei te nomen nan LO Mhun geweijiWliittli oelentingen in hel bi iondter het fchijlachlelen Ook kunnen zlJ voraoeken lieei te ueinen aan oeJonitigen in log n laatoBii wellie door ooii dteel van den vriiwllligen laiulctorni belrokken worden o De hdervoren vepinoldie voorrochton treden bij den aanvang oener Bventueele 2e moblliaillo hel tijdwip bedeeld in dte 2e en ie zlnanetfon van par 5 der L O 191 A No 08 vroegwe Hagcleni onmidUellijk bullen werking VoretiÉitaande wigelin heoTt geen belreleking op het I andötormkorpfl I Mntorvaar en voerwezen hoorendu Hohouuerschippitein T Eppinga te öroningen op 1 rela van Christiania naar West Hart1 lepool beladen met mynstutten in 1 de Noordzee getorpedeerd 1 De kapitein en de bemanning zyn I alten in Northfields geland 1 De Tenberg n geatrand 1 üit Londen wordt aan de N R Ct gemeld 1 Hat Nederlandsche itoomsohip 1 renbergen van Baenos Ayres naar I Rotterdam is by het eiland Qaeme1 nes naby Brest gestrand De beman 1nine is in Le Oonquet geland I Volgens alhier ontvangen telegram 1 is de Tenbergen op e rotsen by den I ingang van de haven van Brest ge 1 loopen en mot de lading geheel verloren De eerste stuurman wordt vermist Het schip heeft een volle lading graan in voor de Nederlandsche Regeering Het stoomschip Tenbergen ex Corona groot 3826 ton bruto en 2466 ton netto Van de N V Furness Scheepvaart en Agentuur Maatschappy alhier is in 1906 door Furness Withy en Oo Ld te West Hartlepool gebouwd Mynenknippen Men meldt uit Vlisaingen Gisteren werden proeven genomen I door de Batavier IV met het toestel I tegen het mynengevaar uitgevonden I door den gepensionneerden boofdoffiI oier der marine Goedbag I Het toestel is sinds de rarige maal I veel verbeterd en vorsterkt lutvieren rr gemakkeUjk Het toestet doet boot 26 pCt van de vaart verI liezen Gisteren zyn drie mynen I opzy geduwd twee kwamen naast I het Bohip weer boven een ging onder I het schip door I Fraai weder kalme zee en niet I geladen waren gunstige omstandigI heden Heden vertrekt het schip naar I Rotterdam en zal onderweg proeven I nemen met het mynenknippen deeling 2 Klaten 1 en Semarang stad 2 doodeiyke gevallen HierbU wordt aangeteekend dat de totaalcyfers over bovenbedoeld tydvak zyn 12 gevallen en 13 doeden en dat zy over bet nagenoeg overeenkomstige veertiendaagsche tydvak van het vorige jaar 22 October m t 4 November 1916 bedroegen 293 gevallen en 277 dooden Ingnonrim MadadMiIngHi tUnSMiUUIiSDDBlZUDELlPlIlL WARENHUIS araoUte keu St NicoUas iMchnkea Het Berliner Tagebiatt vernoemt uit 6lOraivenh ge dlat hel i yeteeim k r iowarte li fften door l igeland In Hollans zulk een o mivang heeft anngenomeiii dut door vele 1 oilancJsche banken aan op de zwarte lijst gepiaatste Urffla d U gwwclgerd in tinan ieele relatieö met hun te treden Tengevolge daarvan bobben deze geboycotte lirniB g het plan beraaindi e n eigen bank te stichten Gemengde Berichten Een electrische dra id langs de Oostelijke grens Men meldi uit Nymegen Naar wy uit goede bron vernemen zal aan de Duitsch Geldersche grena in verband met de toenemende desertie van Duitsche soldaten een draad gespannen worden die electrisch geladeQ kan worden Diefstal van koper en brons Te l elft is door de reoherohe een belangtyke diefstal vap koper en brons ontdekt welke reeds geruimen tttd ten nadeele der Ryksconstruotie werk plaatsen aldaar werden gepleegd Een drietal werklieden uit het magazyn werden aangehouden die een volledig bekentenis aflegden Ruimi 400 kilo koper en brons I waaronder stukken van kanonoeii iiin het pakhuis van een koopmf gevonden De koopman O verdacht van baling van het gestelene bevindt zich ree j I in handen der justitie N Ct De sigarenindlliatriy t Men sfchrijft on uit Eindhoven I Dat de Nederlendtehe aiglVenin I t Ufctrie in htt algemeen een gWotgeI vaar dreigt Isi thans in den lande I genoeg bekend Er wordlB i ntig voortI ii urend door dtó patroobsi en arbet I der bonden maairegelt n I overwogen I om aou dleai drlngemien tij vtand e n I einde te maken waarbij dok de lUJksI commt öie ibzalte de dli ïributie vaa I tabak wordt gphoordi yf I IntutlsWicn hebben v ii illeiitte ta I brikanten reedd huniiie thuiatwerkers I ont lagen waardoor de nwatsten in I koirimervol le ogjMandSgbeden komen te l verkeeren HetV etttinooroSté dat de I laab te miaandien voor Eindhoven o a 1 geen onköle ulikeering had te doen I zal plotseling rfir worden b ftst De oorzaken dat in de tabakd ea Ligarenindiiötrie hedtffikelijke stlaipte heeivcht zijn twoperlel Nftlerlaml fabriceert jaarlijks 1680 millioen üig ren Hiervan gaan er pl m 280 müHoen naar het buitenlan l terwijl de overige 1400 nïillioen dtoor onö Hollanotwh rookpublïek worden verbruikt Maar van deze 14CIÜ mMlioen zijn hijna 1000 millioen Sigaren beneden eayuit den pvijit van 3 cents aietail VOTKOop D steedte duuwller wordlende grondrtoffen hebben het voor den fabrikant morert orinnogelljk gemaakt de volk l sigaren van 2 2 en 3 cent nog langer te fabriceeren irjet een reddSke winst Prijsiverhooging wasnoo zalkelijk Tengevolge van diez prtj verhooging en dfe öteedö duurcerwor dende levensbehoeften is het bimwnland h verbruik van garerj volgfeoe de officleele gegeiven enorm vemiinder In ïibmiDaige kringen in delndlutfil bad men dit reeoé vroeger voorfl en drjng men daarom aan op f ruime beelohikbaarstelllng tegen ls £ prijs van dlstributietabak 3 Maar olt wijs oordöel werd is lm tijd iet gewaardeerdi M Een tweede oorzaaik van de Üiw bestaande en voortdlirenid meer dwl gendte stapte iel de buitenland lUfe voer die geheel stopgezet isi Eng land heeft zi in haven voor tabak tabriliaten gesloten Dnitathland v zoo terwijl laatatgenoemkl land hovép I dien San doorvoer van tabakBfabril I ten naar die 8oand naivisii be landMiï I heelt afgeatoeden I Verbetering te zoeker in bddev I rongonocmide omstandliglictJen i l i I de niet lichte taak van dé voomPl I nen uit dte indtaetrle ij MARKTfi£BIOHTBA Nieawe Zilverbons I Een wetsontwerp ia ingediend I trekkende om het bedrag waarvoor muntpapier onder de benaming van 1 zilverbona wordt uitgegevah te ver1 hoogen met 15 millioeh gulden en 1 alioo vasttestellen op het maximam I van 40 millioen galden Osldleening van I VUt itillioeni LiLl voüiïitel ti t het aangiaiin van 1 ebn ueiiiueemng groot r ljo jumllocn lïV bij u i weede Kanier ingenonwjn I litt worut door Own nriuiti ier vaji I j inatKiun gemotiveerd inet het fi il tMit op 2 Movonilhm le vlotlenuw I holmiü bociroeg eon mnn van 1 I Aiu 128 9M I uo Mini ter aoht zich niet vorant I woont een duSuanigen toestanü te ia Uai voortoefetaan ja vernuoedelijK gaan f ueweg nog ong in tiger te laten wor den Op dit laatste ie voorMiands I meer kana dttn op vorbetering van 1 de kati oailie Ve i kunnen in de eere tvoigenüe jiïaandcn aanoaanlyke bedragen vooT d G aciiatkiM worden verwacht ali opbrengöt voor de verdedigingribalafiilingen en van de Oorlogswinritbelafltlng doch het laat zich niet aanizlen dlat dde bediragen aullen bereiken de amnhwii welke elke maand noodi Bijn in verband met nte crisis fïomni n welke dooreengenoinien op ten aém to 26 millioen per itmoLju zijn to atellen Van de veixiedSginglsibelas tingen i toch vóór 1 Mei e niet meer ïan Sft h Ui millioen te ver waohlen terwijl do oorlogp ffinHtbeiaaL f line in verband iiJBt liet tijdli oovenda I van de aa ns kligregeling en miet bet I oog op e belaötingtenmSjuen vóór I genoennt tljdistip wel niet meer dan I gelijke stom in de aöhalkiat zal brenI gen Wordt mitfldaen niet ingegrepen I Jan val tie vlot4ej de m hul l in de I vo geïule miaantien waar obi iiig nog i I tot een attnal i4ijk hooger bedrag op I loepen dftn hierboven werd venraeld 1 I iict bedenJteh e van e n duaoani 1 I gen loetstantl terwijl nog altijd ge j vaar dreigt dat de internationale ver I houuingen üugun iger worden meent 1 I de minister met in den bieede te be I I hoeven uiteenzetten Moöhlen onver 1 J hoopt de omBtaaüigfaetlen er toe ei I den dat ons land niet buitea den oor I log kan blyven dan zouden de maan 1 d lijkft beaoodagdesojnlmen vei soheidene veelvouden wordlen van hetgeen thane 1 per maand nooüig is en het ware d i I ten bron van znv kheid wanneer de 1 beschikbaarateiling van die sooMnen op ernatige nnoeitijkhaden ging s uiten oimdjat tegeiljikertiid groote bedragen aan vlottende aohuid in vredefflijd gemaakt aouden zijji at te o tien Keedy üf düor d n mlnieiler een tap gedaan ten eindB de beziw ren üt n het uitgeven van vlottende schuld verbonden eendgs na te teinilperen Ais zoodanig vermeldt hij het streven om die achuid zooveel imogeilijk voor een langei en temiiijii dten langaten die de wettelijke bepalingen op d vitgifte van hatkiatpapieren toelaten t w van één jaar te plaatseur Het ie zibi voornemen bij de voi mle maana elijkflche publieke uitgiïte van 9chatki tpapler te trtichten op dien weg veraer te gaan Dit ia echter niet voldoende Het koimt den indniatei een gebieabnd e I ei ch van voorzichtige kaöpoliti voor een belangrijk bedrag van dö vlottenI de ehuto te conSalidBeron Vreea dat I hieratoor wanneer de oorlogöwlnetbeI la ting een onverwacht giroote opI brenigst mocht geven te veel geld in I kafe zal kon Jen behoeft niet te twI ötadn I Meent de mlnlMebr dat bij den teI genwoordSgen toestand van de belegI gingi imlarkt het vier percenta renteI type moet worden gokoKen waartoe I ook reeds eenlge groote gemeenten I overgingen hij acht het noodi akelijk I dat deor uitgifte van dte leening I eenige procenten ondieir pari meerdere I aantrekkelijkheid aan dftt rentetype I word gegeven I Bij uitgHte van de loenlng geI lijk ia voorgeeteld tegen een koers van 97 pCt zal het opgenomen beI drag aan den Staat afgezien van bet I verlte bil de ailo ng 4 12S7 pCi per jaar Kofltoi Neemt mBn a n kit Gouda 33 Nov 1916 GRANEN Zoolang deze tontand in den graanhandel voortduurt gullen wy geene noteering mededeelen VuuARKT Melkvee goede aanvoer handel steeg prezen als vorige week Vette varkens goede aanvoer haudel vrüwcl 44 A 54 ct per half K G Magere Biggen goede aanvoer handel vrywel i o k 1 40 per week Vette Schapen redelijke Aanvoer handel flauw 84 a ƒ 30 Lammeren goede aanvoer handel flauw ƒ 18 a 14 Nuchtere Kalveren goede aanvoer handel vrijwel ƒ 14 i i8j Fokkalveren ƒ 16 4 aö Eieren red aanvoer handel zeer vlug per 100 stuks ƒ 13 50 i ƒ 14 1 oter red aanvoer Handel vlug Goeboter 1 A Weiboter 0 85 4 0 95 Kaasinarkt Aangevoerd 7 a partijen Gdfdsche kaas ie soort f71 af73 Bwaaftlere fU t o soort f 68 fao J gestempelde f 74 met conditie 4lles per 50 K G Handel matig Criris MMtrcKelen 1 Opnemen van voorraden Van Hegeeringswege z n giateren te Rotterckm de r stvoorraden die bg den groothandel aldaar aanwezig z n opgenomen Veilingoondities Naar Ütoleiding van de nieawe conditie op de meelveilingen van toepassing dat het den tusacbenpersonenverboden ia dfl door de OommisBievoor den Qraanhandel uitgekeerdeprovisie geheel o gedeeltelijk aan denkooper af te staan heeft het bestnarder Vereeniging van Meelagenten denleden medegedeeld dat het Kijksgraanbareaa alleen bereid was bovengenoemde bepaling in de veilingoondities op te n$men indien het beatanrder vpreeaiging zioh verbond zelfmede controle uit te oefenon op deriohtige naleving dier condities In I verband hiermede zallen maatregelengetroffen worden ten einde aan hetprovisisiegeknoei een einde te maken en de overtj ers dier condities geheel I uit te schakelen Hbld SFOïSX TWEEDE KAMEU 1 VlrgaiJoring van Woensdag 22 Nov I Urondjwetöherzjieuing 1 Vervolgi I De heer E e r d ml a n s uA wette I uiteen fl in ous wetgeving van llian laat te lezen d t openbaar on 1 uerwij bet ondea wi itJ dat van I rijkwwego wordt gegeven inaar Aft I uit tbanöi in het nitaiwe ontwerjjj ont I ijreekt Nergens woiden de begniipeu openbaar en bijzonder tegenover el kaar ge telld lie eisï hen van deug I dtlijlihela zijn nergens vaat aangege ven de toelichting gegeven onder d I voorwaarden oio getiteld zullen wor I den om dSo deugilehjkheid te krijgen worden nergenö aangegeven De hlur derlijke wedlijver tuabtoh in blizonder en openbaar onnlerwij dient te verdiwij nen de overheid moet voor het bij onder ondterwijd een gelijke nwiatslta aanleggen al voor het openbaar De heer 011 o ui lichtte zijn amendement toe betreffende het ka rakier van het openbaar o derwiJ8 liet verlangt d t even hooge ei ak hen zullen worden gesteld aan de openbare en aan die bijzondere school wat deugdelijkheid betreft en dat ten aan j 1 zien van godsdiem tomierwije geene eiachen wohtten gesteld I De heer Viseer von IJzenI d o o r n v l llobtte d e vooivitellen Ingediend dbor den heer üydttran toe I en verbeterde de retïactie zoodot er I thane moet gelezen worden In elke I gemeente dee Rijkt wordt van overI heidttwego voldoend lager onderwijfl I gegevei Uitzondering hierop kan 1 worden toegelaten volgend regels bij I de wet te stollen Het otoor de overI beid te geven onderwijs wordt gegeI ven in een v doend aajntal öoholen I Eenheid dient er te zijn in het toeI pafi en van dte wet in de uitvoering I van de bepalingen woderzijdetohe beI langen moeten onpartijdig worden atI gewogen In de zesde alinea dlient geI lezen te worden eiatben welke gelijke deugdelijkheid waanborgen Voldtoende i 4 döt uit de Grond wet blijke dat men niet genoegen behoeft te nemien miet de verklaring der rechterzjjoe olat deugdelijkheid bijzonder onderwija zal worden gegeven Overigens hebben linker en rflöhterzijde elkander te vertrouwen Het ri aico d t bij de uitwerking der bepaling wordt beloopen staat voor beide partijen gelijk Laten wij elkander dud vertrouwen abhenker en eendrachtig binnenwerken tot een bepaling die allen bevredigt De vergadering werd dbarna verdaagd tot Donderdag llj uur Voetbal Wédstrijdprogramma voqr Zondag le k D F C Sparta Haarlem Quick H V V Hercules U V V B F C J Blauw Wit H B S 2e ki B Concordiar Oiympia A M J Veldhoven R F C D V V Ajax L V R A S V V Xerxes Se kl B Oouda C V V J H t d Schalk A D O Excelsior Transva lia V F C Se kl C Alphen Sportman W C Snoek Berkenrode Volkaw b h V C S L F G TogO R C H 8e kl H Velox T O P A Pouw U F C S V S D O S Vriendenschaar D O C Voorwaar Goudsche Voetbal Bond le kl Olympia 2 Woerden A W Boskoop Zwalawen Gouda 2 T O P 2 Schoonhoven te Schoonhoven 2e kl Woerden 2 Zwaluwen 2 De Froteatcommisaie van den N V B heeft de protesten van S V V wedstrUd S V V D V V en Concordia Concordia D V V verworpen zoodat de uitslagen 0 0 en 2 3 gehandhaafd blijven De Scheepvaart en de Oorlog 1 Wat ia er met de Koningin I Hegentes gebeurd Hot Handdsblad spreekt na hetgeen 1 omtrent de brenging en het honden ivan de mailhoot der Mij Zeeland door I de Duitscbers is bekend geworden de 1 meenjng nit dat in deze maatregelen moeilijk iets anders te zien is dan eenbewuste onvriendelijke handeling tegen I Nederland Het blad verklaart aanlei ding te hebben te gelooven dat di 1 inderdaad het geval is en vraagt o de Regeerinl dit over haar kant mag 1 laten gaan I Het komt ons hoogst onwaajsohijn1 lijk voor dit de Regeering in dezen I I werkeloos zon zijn gebleven maar het land weet het alweer niet Tien I November is de Koningin Regentes 1 opgebracht vernomen werd dat eenige I onzer marine vaartnigen bg de aan houding aanwezig geweest zijn en daarbij een zekere nog niet opgehelderde rol hebben vervuld m sedert ia I gebleken dat het schip niet zooals I na vroegere aanhoudingen geschiedde I wordt teruggegeven Maar het eerste I woord van regeerings inliohtï over I een het nationale gevoel zoo pijnlijk I treffend conflict moet nog worden I gehoord I Terecht vraagt het Hbld ironisch I of het na in elk geval geen tijd zou I worden datwfl te weten komen welke I reden de Dnitachers meenen te hebben I om ons de Koningin Regentes eenI voudig af te nemen Dair kunnen I wg misschien tevens vernemen wat I d Regeering gedaan heeft om deze I dïad die ons een daad van eenvoudige willekeur en onrecht schijnt hersteld te krggen De kleine verbetering die enkele maanden geleden in de regeeringspubliciteit aangebracht en in het land hoopvol begroet was schynt reeda prgsgegeven te zijn De insjianning die ertoe noodig was om haar in gang te brengen heen de bureaucratie blijkbaar uitgeput tot voortzetting is er geen kracht meer over Nederlandsch stoomschip gezonken Volgens te Rotterdam binnengekomen berichten is het s 8 Helena geladen met stukgoederen onderweg van Rotterdam naar Zuid Amerika gezonken De bemanning is gered en te Yarmouth aangekomen Het B a Helena meet bruto 1770 en netto 2137 ten en ia gebouwd in 1907 Het behoort aan de Maatsohappy S S Helena firma Lensen O te Ternenzen Het Nederlandsche sohoenerschip DoUyn getorpedeerd Volgens een te Groningen ontvan WörA i0 o é a i lez r ¥ V ijd 7 uur tei 4131 STAATS LOTERIJ l Ki Trekking v Donderdag 23 Nov No 10227 flOOO Noa 28Ö7 13Ö71 en I i5a0 ieder f 100 Prgzen van f 20 5 i2 öai 9 8 1Q19 12 77 12t89i IMil 1351 1645 lero 2p90 23 12 2313 2804 2984 3098 3407 3675 3631 3810 3832 3ö39 3952 4336 4372 4739 4932 51O0 5423 5425 57U 5 86 5862 5992 6805 6883 7230 7517 7941 7952 8004 8132 8617 8845 8654 8067 8Ö36 9155 9307 9915 imcé 10457 11018 11679 12183 12202 12216 12ar72 12483 13065 13101 13309 13507 13688 13845 14D41 14691 14723 14838 15679 15695 16409 16479 16742 16778 16934 17 2 17Ö47 17552 18095 ia527 18808 18806 19001 1 9046 19136 19264 10367 19452 19701 2I053O 20623 20718 30850 20910 Telegrafisch Weerbericht van het Koninklük Meteriologisob Instituut te DE BILDT Hoogste barometer Htand 775 te Zuid Dnitschland Laagste barometeratand 749 7 te Ohristianannd Verwachting tot den volgenden dag Matige wind uit znidelgke richtingen half tot zwaar bewolkt aanvankelijk nog weinig of geen regen iets kouder in het oosten Berkenwoude In de op 22 November j l gehouden vergadering van de Raad dezer Gemeente is o a vastgesteld de Begrooting 1917 waarin o a werden vastgesteld de gewgzigde jaarwedden van Burgemeester Wethouders Secretaris en Ontvanger tevens werd besloten tot oproeping soUioitaoten voor lantarenopsteker tegen een jaarwedde vanf2B nog werd vastgesteld verordening v h beheer van het levensmiddelen bedr f Een 3 jarig zoontje van de gem veldwachter D de Geus viel gisteren voorover in een ton regenwater Hoewel het niet direct werd opgemerkt kwam hy zelf hoe ia een raadsel nog levend daaruit te voorschgn Woensdagmorgen vond de timmerman K iMarkns elf zgner kongnen vermoord liggen een bond schijnt die nacht die slaohting te hebben aangebracht Deze week ging door deze gemeente een gezelschap Zigeuners Na hier en daar beproefd te hebben hun inkoopen te doen vermoedelijk zonder betaling te laten volgen gingen z om melk en na die verkregen te hebben vertoonden ze een bankbiljet en verlangde guldens terug van een zeker jaartal Daar ook hier die bekende truc be BUKUKKLIJKE STAND GOUDA GKBORB N 19 Nov Govort z V G Ijakerveldi en L van der Valk 20 Nov A lriajia Johanna d v A Broer eii N van Eeuwen Petronella Gerrigje Gijöbertha d v J Brink en O van Vliet 31 Nov Fraoeli us z v T van Harten en A Kunatel fÊHÜWD 32 Nov G C J van den Elng en C T GerhardBi M Heij en O P Sjardijn P Hooinwier en J van der Laak J E K ten Hove en C Tuinenburg G J Zevenibooan en J van der I ouw A Straver en C M Mattheu en J A Koning en N Boute OVERLHIXBN Johanna Broekhulzen geh met A Hearken 66 j Nov Dirkje Beu hop geli metH Reirtnelonkamp 2S j Nov Hendtrik van Klaveren 9 nrnd Maria S Ulteo 39 j BEEDWIJK GEBOREN Gerrit z v J Sloof en N Oosterom Anthonins Qgjbertns z v A Hoogendoorn en 1 M Bonnik Laatste Berichten TWEEDE KAMER Vergadering van 28 Nov 1916 Geopend te 11 40 u Voorzitter Mr H Goeman Borgesius o Grondwetsherziening De beraadslagingen over t wetsontwerp tot t m oyerweging nemen van een voorstel van verandering van art 192 der Grondwet benevens de aanhangige amendementen wordt voortgezet De heer Gerhard s d bestrijdt de rede van den heer Otto op t punt van t begrip neutraliteit en betoogt dat men de citaten moet beoordeelèn naar den datum Spr betoogt vervolgens dat zijn geheele leven er t bewijs voor is dat hij geen soc dem school wil dat hü niets zoo afkeurt als het kind te drijven zich t richten naar één of ander model Spr komt dan tot de amendementen Het groote bezwaar is dat do openbare school in het donkere Zuiden zou overgeleverd zijn aan de clericalen Kolenvoorraadr Een Ooetenrijksch geoloog dr I eilner heeit orJangei getracht U gebeden kolenvoorr arf der a H benadering te heipalen Den StoSH voorraad in Europa beiztt D W land met ongeveer 410 milliardlW we ke hoeveelheid met een jaarlipi verbruik van 220 millioeii ton W voor ISOO jaren voldoende zal De kolenrijkdom van Engeland m hnd inbagïepeni wordt S jjiS 190 milliard ton waarvan geoli 268 millioen jaarlijks worden boven gebracht zoodkit de raiJM van Engeland nog 720 jaar koon Ned Oo t lndië Bij het Departement van Koloniën is fiet volgende telegram van den Gouverneur Generaal van Nederlandaoh Indië d d 20 dezer betreffedde pestgevallen op J va van 20 October j l t m 3 dezer ontvangen Soersbaja stad 1 nieuw geval 2 Ki id uonlt Pit il lh itHicln r vwr l n lu l ivni kliHJitüiliiuuUïiM gkiilwoiigi u h bbou viHii dl lUülnk h i wcrkKuamhedtiu te verrichten Dtj br e lors van neutraiei iintior Ut worM3n ontzffen De MDtutKhland LONDEN 21 Nov Uit New York wordt Kemeld dat gisterennamiddaK om 4 13 uur de Deutwhland Rhode Inland m ooatelOlte richting in de territoriale wateren paaaeerde Men vermoedt niet dat zij zal onderduiken felrorena zij Judith Point is gepaB eerd Blxxxxenlsixxca IndienststelUng Landstorm Jurklassen 1009 en 1908 Men einde ona d d 22 Nov uit i Ctravenhage De opkomst vanlandstormplichtigen der iaarklasse 1909 die zou ptaata hebben in het t dvak van 16 20 December a 8 wordt tot later nitge Bteld k Nader zal worden bekend gemaakt wanneer de opkomst van de jaarklassen 1909 en 1908 moet geachieden Dpor deze kennisgeving vervalt jetgeen omtrent de opkomst vaa die liaarklaBse reeda werd bekend gemaakt vanclt tormplichtigen 1 ue lu lLUttui Uiit i ai luöpecteu 1 vuil ueii laiuA Loii h t aan uecui 1 intiiHUiiiieil vtt ii ianuUuiji in uri hOii 1 euiiJiMgiiitvu eii eitotanilagü alutdi i I nturiu e ue eiftüo üiN ouddrecteur van 1 nei etappe en verAoe ratAOAon hfit vu geniw scunjveai geiiiht I jjen ftiiuLSier an uorlog Ijereluttu 1 dün laat ten tiju tainj e ver oeece i Vttu vnjwiliiger Di den lan torii I urn untheven te wunlon vul huikiie 1 verbimeiu i a iftii wol vnjg etUd e I worden vau het bijwonen e er oefe I ningen Do m e to kwer verzueiioi 1 waren ge roihdi op dte beu warer i wfll 1 Ito i t dien dlena voortvloedden bij d behartiging van i artiouliere belangen Uit mijn adviezen en beBAJfciKiiug i bleek detiy Minmtor lan ditcwijla dat de geoeteiidiieid der verzoekere nog niet van diien aard woa dlit dioor nUj vermeenil werd oaii hifti verzoek te kunnen voldioen en werd tlaarbij ook in ea ital tfoor mij aangeteekend dat de verplidhtlmg ofm aan de oetenin n deel te n men in het belang van den I betrokkene reed ïerk wa bepeikt 1 Hoewel akiutf volgefaö den Minister reedfci voor eeoi diee4 tegemoet werd j gekammt aan ée beziwareii der verïoekern iwo zijn dei e toch hlennlede nog geensBÜns opgeheven Voor hen die in Au iaüuö 1914 gehoor hebben gegeven aan den oproep om hun land vrijwillig te diene en op wie nu reeds langer dan twee jaren oefe ningsverplirhtingen ruflteiip wonbn deze tot een laiat welke bij velen een tegemzin zal d ie i ontótaan tegen de verbintentó die y ij eerst uit vaderlandaOiefdte öloten jL it nu moet voorkomien worden Zy de in een zoo langdurig Üidvak nog niet tot geoefend lamWitonnaoldaat of tot kader ajn gevormd aullen door verlenging van oefeotijdi niet veel verbeterd kunnen worden In elk geval weegt het geringe ivoordoel dat hiermedie verkregen I wordt niet op tegen éen tegenzin die de betrokkenen krijgen tegeij de vrijwillig aanivaardie taak 1 In verband hlermedle heb ik op 1 grond van het Hchrijven van het l 1V O ï dL 15 Novemtwr 1916 lie I afd No 111 d eer het navolgende tte uwer kennie te brengen nrot ver 1 zoek zulkfli nwde te dieelen aan 1 uwe ondierhoorigan zoodat geen d 1 zer Jaarvan onkundig zal zjn 1 lo De vrijwilligers bij den land 1 fttorm dfie zioh reerle in 1914 ver 1 bonden hebben zoomedte de overige I vri wiUigerai die twee jaar of langer 1 deel hebben uitgemaakt van d envrijwUUgen landiatomii kunne op huverzoek terstond vrijg esteld worden I van de verd ere bijwoning van de 1 oefeningen I 20 De vrijwilliger bij den landstorm dSe ongeacht zdj zich nog geen twee jaar geleden verbonden hebben ter beoordieeUng van den lan tormi korpsronihiïandiant of van Hen zelfstandigen afdieplinglaleonttiianr dani geheel voldoen aan 11e ei frchen van d en geoefenden landiStornïroan vermeld op d e bladtoijdten 1 4 dei Handeling LandetopmtaïdeeJingen en niet genegen zijn tot kadieiropleiding kunnen eveneenö op hm verzoek vrijgeetetdi worden van d ver derc bliworJng van dè oefeningen 3o Aan die onder lo bedtoeldö vrijwilligiei fli m e wordden beken d ge maakt dht zij tut deelname aan oefeningen eniz opfreroepen kuniïen wor ten hetgeen echter voorabandB niet dun om diringende redienen en niet zonder raJachtigting van den Minister van Oorlog zal mogm göaohieden Daarentegen kunnfti d onder 2obe doelde vrijwilliger molang zij nog geen twee jaar verboncler ijn aan den vrijwilligen landBtormi door hun conraswidantein tween al per miaand opgeroepen worden om deel te neimert milieu uo i pl neemt uobIciiri K uongujijo in nn t U luUMni wiurvdii jiiarlijKri l millioen ver I inliet Nieuwe Abonnees das ooulraiil anat hadan dagaihia liika wanaohinta aa angan balalan aar bat akaniiaHsaiil lat an mal SI Dao 80 CENTS ol par week 10 CENT8 1 Da apgaaf kaa gaaabladm aan hal ÉLiraaui Markt lUi sSda al l l f L Jl stadsnieuws iperBtemminjrf Kamer Iif Ktoönhandel yA p de gisteren Èehoudff lTHtemtoing voor twee l nj van JlMpameriran KoophaMl on brietné amen 57 kiezers d èl j ê Prirfci k kown Uitgebrachtjiwerden i Oè aèlfieerea i Yssel de SÓhopdeEp 44 at B rt J LAvan Egk 2 van Veeu AÈ 2 st ter ij yan onwaarde waren zoodal SE vJa de heerea I Y et dd M eptier en ö Prince 1 Goölgiialoerdle I llij de po4tie niieltkle mch gietereu eeii awewer aan die verzoek vri e overtocht te mogen nebben naar HottVüam Aan lieii wenöch wertl aanvankelijk niet voldaan doch bij naijlen op Ü6 lijBit van gee ig nialeerdten bleelc deze iwan tlaarop voor te komen om nog twee dagen hechteriiö te oiid ergaan Toen kon aan zijn verlangen worden voldaan met dien verstande lat hij nu niet aireen dioch onder geleide naar Jfeüterdaimi reisde Centraal Bureau van Adviea voor den Middenstand Gisteren vergaderde het bestuur van het Centraal Bureau van Advies voor den Middenstand op administratief technisch en juridisch gebied gevestigd te s Gravenhage ten kantore van den R ksni verheidsconsulent aldaar Uit e door dat bestuur gemaakte voordracht werd in een daarop volgende byeenkomst van gemachtigden van diverse middenstandsoi aniBaties met algemeene stemmen tot directeur benoemd de heer J P Vergouwen te Leiden mededirecteur der Credietbank voor Nederland en gemeenteraadslid daar ter stede Onder dit Bureau dat met 1 December wordt openge8told en van Sgluiwege een jaarl jksche subsidie van ƒ 1500 geniet ressorteeren de middenstandsvereenigingen te Leiden Delft Gouda en tusschenhggende gemeenten De zetel van het bureau zal voorloopig ten kantore van den Ryksnigverheidsconsulent ZuidOost Buitensingel 226 A te sGra venhage gevestigd zijn Het ligt in de bedoeling van den directeur in verschillende plaatsen op verzoek lezingen te komen houden teneinde den handeldr vendra en industrieelen middenstand op de hoogte te brengen van doei en strekking vian het bureau In andere centra s van ons land waar dergel ke bureaux sinds korten tijd werken biyken dezelven in een lang gevoelde behoefte te voorzien en wordt er door belanghebbenden gretig gebruik van gemaakt Fraaie Bloem nBaak De zeer beköndle RotterdauiBicihe bloemienaaak van d © Hrma de Lange die zooala bekend in haar bedrijf do firma W L IiüraJink heelt opgenomen heeft in die Priori HenK rikétraat een gehed nieuw bloearjenmiagaizijn ingericht waar Florai i kinderen in overvloedige pracht zijn tentoongesteld Het a4 zeer die mioeite waard dilnieuwe bloetmiet tmiBg aziin te gaan be iohtigen Gemeenteverslag over 1916 Aan het verslag der gemeente over 1916 verteonen wy nog het volgende Zwem en Badinrichting De inrichting werd geopend op Woensdag 12 Hei kend 18 gelukte dit ni t en ging voor ditioaal me vlieger niet op Bond van Kaasproducenten Vcrtfattóring van 2Ü Nov Slirt Bij ite kwpuikiiig ovei d iiuiUributiovcrhooglng uie hot gevolg zuu ïijn van het f ni 6euei vaa hetjuanndblHtl m e Jsk w o o K b 1 a U waartegen oukele tfteniinwm opgingen wenl door dei heer L die Vrlea Jzw h voura tel godaan de oontrlbutle diaain eeiia te brengen op f 3 taneiudoujt tU inkiiJiiBteu te kunnen be tr j i en toelagbn liie pr toeil üht aan het Uagelijkhch befetuur dat zich itoovüle upoUenngej moeHeu en koateu getruoSt in hot belang van ïen Hond Spr achtte deze toelaiseii nuodzakelijk De Voorzitter achtte hot wenafchejijk tte coniributio vorhoogin ® te beöprekefln in deivoorjaaravergadering opdttt ïaarov r alle leden wordeii gehoord Door de aMi W o er dl en wöj mede eeu voüi tel Ingediend beoogend dat de Bondjetappen zou dioen bi de Kcgeenng ora te verkrijgen dlat latigfe wettelyken w hot paentcontract zoodanig wordit geregeld dat bij ev daling der landibouwpréduüten dit eveueent een daling d ei jtacftitsiom meebrengt De V o o r z i t t e r noemde deze aak er eene van oo ingn fpraid ejiauid dat het noodl9sak lipc nïoet worJden geacht deze than niet In be prtking te brengen ïocb ze te doenMiarbPieiden door een comimieaiie diedat vraagstuk van alle zijclen kan beiien J j Na eenige dSateueede w rdt diaartoe bt IIntc Do oonamteeiio zal aangewezen wqrdien door hst bewtuur VaiiJ de ftfdi S 1 n 1 w ij k wjisi een vooretip in pefeomen luidende Dm algienïOBne Vergadering be nv mt uit haar miidd en een comftnisfiio van ondierzock naar de wensohelijkheid en die nto e i heid van hetoprichten eener coop varkensioxport VeieenigSn ® N9P eenige disloafltAq besiloot de ver fKrmg tot het inst len eener zpo i aan igo cnntoifleie ojidlat de exlp jrt van varkens niet alhankeji zou ziSai aA oen vrije ijand olaar Deze oom mi ii6 welke door het bestuur zal VI Orden aanigi weBeil itai aan dfe vergadpp tig ramiort hebfcen uit te brengejii yap haar bevi4dingen il neinde zaUfitaudHg te kunnen op ij n in g i aner wiótrin de landbMw nde gtand ofi onpeuaeh wijïo vMrii aangevj llen waiu in cfiieBningen rorden vlppHondflgft over dtm 1 oeronrit nd diite onjuist zyn M wannew cri tick woT geoefend op nteatre en ue j effen lO tien boereiiitand met de RlaarbU eyjilie bedoeling met imoachtinig oiaarvan te sprOKen hadi het iioofd befftuur voorgetrtetdi at de algemeene vergadering aan het Dagel i eiHuUr uachtiging zou veileenen om £ elfËttand ig op te treden dè r waar in ueze miooilyke tijden door eenzijdige voorlichting een onjuiste voorbtelÜHf van zaken pusit vat tot sicha le van den gooden gang van zaken van hetgeheel Ue Voorzitter betrok in zijn oetoog voor deze zaak de pe m ajs iiou fieze den boeren vi andiig gezind zi n l egen dtee uiÜating opponeeréo één der verölaiggevers die er nadirukkelijk op wees dat sllechtB één orgaan zioh dlaaraan ala regel schuldig maakt en d i dte Telegraaf met de Courant De Voorzitter verbeterde daa op zijn woordien toor te zeggen dat hij beidioeide cle uitingen in do perfli mét dfe redacties der bladen len slotte werd besloten dat de volgend vergadering wieeieroini te Gouda zal plaata hebben Nog werd bepaald dat dte 12 vertegen woo rdSgerff van aén Bond voor de vergadtering van de Kaaatvereeniging door het beatuur zullen worden benoemd Bi de ronuïvraag weroten veröohillende vragen geeiteid en klaohfen geXMt over de veevoeder voorziening welk © door den Voorzitter werdlen beantwoord Volgenfli slpr staat de Regeering in vele gevallen voor het feit niet te kunnen zooala zij wel zou willen oroidiat de voorraden te gering zijn Overigenö erkeuütesipr dat niet altijid ven oordeelkundige regelingen zijn getroffeoi Vh vergfactering werd tlaarop geiïloten 1 I i Een Kerstgave voor het VeJdleger Velen hebben e oproep hiertoe n de groote bladlen geSezen en tereijde gelegdi Een ingezonden atukje In h avond blad van e N R Ort van 21 November iJoor een offioier van onai veld leger aipreekt e tem mdnete van dat het Nederlandebhe volk as n imannei van het veldleger vergeel dbt het hoog oplaaiende vuur der èerate mobillsatieaiagen iö uitgebrand en naar het schijnt voor go Als dat waar iat zou het eene Schande zijn Voor omai Nedenlaad