Goudsche Courant, vrijdag 24 november 1916

iNo i id50 Wit te Bios coop VItIJDAG en volgende dagen PRIJS VAÜ HET ABONNEMENT Per kwartaal Idem kïoco per post liet GelUuatiêerd Zondagsbladi Idem franco per post Abonnementen worden dagtufc aangenomen aan ons Bureau Harkt 31 bil onze Agenten den Boekhandel en de Postkantoren Telefoon Intwo 82 De Oorlog Aon het WeateMtk Froni Het Fraud ch e coauknuaiqué van 23 Nov luidt i e naobt waai kalm op het gebeede front Luiten at Uujyji aiiie r aichoot gisterren zljU tZo Ouittücbe vUegiuig oeer dat biï St Ohrist in het Sontoieg bied te pletter vied Fmofitohe vlie tujgea wierpen talriik bonoboea cmd i station s en bivakken v n het Duitache front AAn het Ooateiyk Front Voorn iniiefliJk artillerievuur Heb li u Ë @ i i c h ötalberiohi vai 23 Nov meldt Over hettg eelefroiUwerkte het g eBohut eu arüUetievuui lat hevigier vr a m 4 atreek va4i orsk aa de Narajow 4ca ia d streek vaü Svistedmki en van Bezoepol Koemieenbiche front Ër trad ia Zèvemburgea geea verandering in Aan den i onau m in dë i obroe4t hadden die roorpoateuf ooduioetiir Weinig v tandering Het O o al t H o n g faitaf beridbt vam 23 Nov meldt Lteji ront Aartshertog Jozöt aan de beneuien Cerna hebb wij tilen llnikeroewer betredöi Oveng66e valt uit Walaohye geen ndeuwa te ineilden Aan tte Hongaaröohe Ooat r 8 en ia die Woud Karpathen Wt veVk u3ingnKV rkz uiniiedd leivendl A n het Balkan Front Het oratruimien van MonaaiÖr Uit SoÖa wordt dd 23 Nov g m 4d De ontruiming van Moniaatir wordt door d e openbare icieenitig tn liulgari kajmot opgefvat en 0 eeè nuUitB ire tei ctoalag beslohouwdl die y oï dien algco iieeiiea tocBtand van geen beteeAEeni £ ia Men verheelt echter geeqatiiiijs dien diepen aUnart dien de timing verw te dIat de kuofdburcbt van het Bulgarepdoini in MfeedonJë in bamden van dtem Servislcheii aarts iJand vi el Men verwa lit d üit verlies niet d initleï zal srijn ei deze hoop wordt vers terkt door hjt gunirtig verloop der rallitaire opWftiefr in Roöróttiië wier beteefeflni voor flien vMs B g van den oorlog ook hier veel grooter geei t wordt dstn de geibeurtealaiMfi op M Maoédotilaibhe ooflo pMerrdni 30 I Feiiilletoiin Buiten de Siadspomleii N ax h t Duitflcb v a vt i CliAJlA VIEBIG f ïBeworitt door I P WfiöSÈl i ïii VAN BOeSÜM miet autotiaatle van d chrijfet Nai k ve i l od0a 31 In dm wink l w die joageimln all en die nu beleefd t og JACdb vond zij voo r die oJeur Daar fltoqd htj ge f ii verdict in dte bonwerij aan n ov kant Zij legid o haar hand op jn achoudto hij keek verrtïhrikt oïri üjj aag een gd hixat voorhoold en oogen waain naaest eeïi zekere aichuwheid be erte brandde M arzij x g het ni dk id elijkl meftr doer haar Inrftinet gacrireven vroeg zi uU hrt waar wat Julie zegt denk jeer in eriiBt aan ook te bouwen Hij haald die behoudere op Zij wwnd zich op 3 t i oi eê Bw ndelarij Va fr il zed hij laofaflnd eagff haar de hand Windt u üMht niet fP moedier Het helpt u larfmaete Maar toen siij zich reedei eenlge airtireden had verw epÖ riep hij baar Tia u komt ta è gaizir tenüg moe éaT Nu keerde ij ich nog NMt omen De wegvoering der BelgiKhe bevolking naar Dultschland Vuil IKt l vlgitfoUÜ gHJUkUUffclUH Olilj Viljg u o iN Crt lliOU töKtft VttR llO iSuta ctr be mi he ueigwering botieiimuio iUjji jftuwuugt ii uri eiu en wegvüonug wati iaiL uelijuiwne ovorhüni 4lo üclgÏHiL hü bevjoUlng üiiiierwerpt 1 1 i iijKeim dit blad luiMt iitd e na la uU Uut i tmisich veria kii uIh Vüigl ljc lieugl ae un gtei iiigl heoU reoUw horhualae ineleni Ut oiir jgtl ig oiL Stuten Ingolioht uver dv b cli uüingon van 1 vulkoiireoht en van d beginMilea eter meiouicilieltjKboitl wnaruan dft Uu techo autorUtmten in belglö zich hdbben svhulddg gemaakt De jongoie uit boicet iJelgii uiitvangen bêricnten beveetigow nieuwe feiten waaraan Koninga Kiegoering weiigeitle te gieiooven 2rij zuüen het openbare gwweton in alle Iftnidton waurlu dte aanicweékinff van het recht iu eoro wordt gohoudten in opetaml breng en hm bOHÜuit uU het Duitdche hooMkwartl6r gedogieekeiul 3 October J l heeit aan gediwo ngen arbeldl onderworpen allo tot w rKeu in Staat zijnde Belffen ddo tengevolge van gebrek aan werk of mm elk andier mfotiej ten laöte zijn gcdtomen van aiwlerer 0 eun De pensonen op welke dit betfluW toepaaeellik id kunnen tot werken worcïen ediwongen builen hun woonplaale rfiat wil ztiggen naar Duitechlamli wegfeevoerd in een loeMami die oo güed nlö elavernlj beteek ent De grooie mtoeiiiikheid van verkeer met het bezette gedieelto van Uelgió heeft die koninklijke regeering beJet alle inlichtingen te ontvangen welke zij gretig wenaichte te ontvang in nopend de wuJBe van toepafltung van dflt betiiuit van a October Het ia haar intuajcheq uit stellige bron bekendi dat er wordt overgegaan tot Tegivoerin in menigte van ae valicto bevolkiugt Kijken en armen peMouen w naer beroep ol werJtlooiion wowlen ünverbidMelijk aangewezen Oen M ii October j l waröft alleen I Tijftachten zijn gichointwi in Kortrijk Aloet Termonde lirugge jent hoiiB en in tallooze plaltetand en iiwimtrleele gemueeuten Jje i aniien worden bueengebraoht alai vee en aan een onderzjoek onderworpen en de valide geUekenen werdiein naar onbekende bestemlmingien getzooden ie Brugge werd die bungeinieiebiter eon au jiange gri eftapd die van het begin der belzetting af het voorbeeld van ti imeest edele vadierlandbili die gaf uit zi aniibt ont ïct ojud t hij geweigerd had hulp te verleenen aan het Ouitaiche mdlitaire bopituur in tkazelfÊ weerzinwekkend en lai beié de fitaa word miet lOU OtX mark beboet Vüor eiken d ag vertraging bij de inlijving dier rfiaohtolfersi I t aan dieu 24en Octcfber had de wegvoering voornaniielijk in het étappengebied plaat i In het overigie dieei van he land heeft het btrgerhjk begluur ongetwijfeld gieaarzeld in het nemen van een maatregel waardloor niet alleen de geeet en die letter van het Verdrag van Den Haag worolgteöchonden maar ook d e plechtige belofte welke dioor nplakking dten 25 Juli 1915 aan de bevolking watf gedaan döt van haar g in enkele handel ng diio in striid wa miet haar vaaerlandölievendie gevoelens toon worden geigisoht Intusuchen hfleft Zi ij © Majobteitfil Regeeriog vernomefn hebbende dat de telling Van de werkloozeii thaneiovor het geheelo bezette gebied plaatei he t reden tot de vreeö diat d veröChrikkingen van êe wegvoeiing zich weldra tot alle provincies zullen uitstrekken Zijner Majeöteitö regeering geeftaan alle bealohaafüle natieö kenniaivandeze onwaardage handelingen die nietdo rinate refeendng houden met dewetten van menöchedijjtheid noch metde gebruikelijke oorlogöregelen op hetstuk der bepalingen betrekkelijk debevoegdiheid van den befcetter van eengebied Zij protesteert met êe inleeste krachttegen Ie toepaeying van een atelsi dat de ij le uitvluchten van den vijand niet beletten aaiUen aan te wijzen en te brandimerken al den handel in blanke s Iavem een fitohanuldiaad welke di0 laatste bijdirage i tot onteering van dte Dult iche bezetting die naar rij beweert er zoo zorglvoHnaarstreeft om in Vlaandieren te wakenover de wetteHj e rechten van die bevolk Ing Advertentiën Y De Heer en Mevronw WITHOF KEUS Flktohkb goven hiermede kennJB ven de geboorte van hun zoon 7 PETER FLETCHER Alphen a d R 22 Nov 16 Heden overleed in den ouderdom van 77 jaar zacht en kalm onEe lieve Moeder Behuwd huwden Grootmoeder M8 niDV S H E LAPEBBR Zutphen B J H BOERS A B BOERS DE Mooï J G BOERS C S BOERS j Oouda 22 O J J VEESCHOOR BOEBS C J VERSCHOOR J H P 0 VERSCHOOR Gouda 22 November 1916 Kantoopbediende GEVRAAGD vrij van militairendienst en eenigszins bekend metadministratie op groot fabriekskantoorte Alphen a d R jn Aanvangssalarisf 700 Brieven letter A aan denBoekh P J VAN DER LINDEN Alphen 10 Baker Verpleegster heeft nogeenlgentljdter beschikking Br fr no 361 firma SWARTSENBURG s adv bor Kleiweg 39 6 HEER a b b h h VRAAGT tegen half Deo Zit en Slaapkamer met volledig PENSION Brieven metprgsopgaaf franco onder no 2921 bnr Goudsohe Courant 8 AANGEBODEN net gemeubileerde zeer geschikt voor 2 personen Br fr 2916 bureau GoudsoheCourant Markt 31 8 iTllfrijEÉieliniilll Aangekocht een zeldzame reuzencollectfe pracht BONTSTELLEN zooals alaska bruin vos krulsvos rood vos petitgris skuna naturel allernieuwst elegant model voorleder aannemelijk bod alles voorspotkoopjes Te zien VRIJDAG van 10 tot 4 uur 15 LunohFOom HOLLAHDIA MARKT 40 Geooep N V HET TOONEEL Dir WILLEM ROYAARDS VRUDAO 24 NOVEMBER 8 uur Griet ma firool SDeces Op verxoek PE WmOOCHTEII Comedie in 3 bedrijven van EONSON en WICHELER In de hoofdrol HUBERT LA ROCHE l PRIJZEN Loge en Stalles f 150 NietLedenf2 Baloon f 1 NfttLedenf 1 25 Galerij 10 50 verhoogd metB o auteursrecht PUatsbesprekingDonderdagavond op vertoon vankaart 38 HEERENIII sukkel toch niet langer met een bot scheermes In enkele seconden maakt n het zelf aanhoudend met een Succes Apparaat vlgmsoherp Ook voor Chirurgische instrumenten Prüsf 1 50 n b f 1 65 Pinna A QUANT Kltimg PHILIPS AIIGA ZONDER WEERCSA HERSTEMMING voor 1 Gemachtigde in het Kiescollege der Ned Hery Gem op MAANDAG 27 NOVEMBER 1916 s morgens 10 2 nur s avonds 7 10 nur in de Consistorie en Kerkvoogdnikamer der St Janskerk Candidaten zQn de H H W VAN DORT en J L VAN EIJK Namens den Kerkeraad J G DEUE Voorz JOH E BIJL Scriba aJ C DE LANGE s Koninklijke Tuinbouwinpiciiting voorheen W L IMMIIIK Prins Hendrikstraat = UITNOODIGING tot bazoak aan het Nieuwe Bloemenmagazijn Modepne Bloemwerken Groene Ai bloeiende ptanlen Beplante Jaiuiiniöpes SPECIALITEIT IN VERSIERINGEN BOEKHOUDEN Onder leiding van J HAGEItS accountant en Hoofdredacteur van Handelsstudie J AMESZ loeraar M O en H J BEKKERING Ja accoantant en oudleeraar eener B B S worden door het ilvanleUappeli KeSzerB racht 15 en Lelie acht 30 Amsterdam georganiseerd verschillende 52 Schriftelijke Cursussen in het Boel houden Leergangen voor beginners eenigszins gevorderden en meergevorderden Speciale cursnssen voor de praktgk diploma s en voor de acte M O Eveneens populaire cursus voor zakenmensohen Normaal lesgeld f 5 per kwartaal Snelle opleiding Uitstekende resultaten Zoo slaagde dezer dagen voor de Middelbare acte de naawelgks 17 jarige P SIEBESMA uit Sneek die voor het eerst examen deed en die geen andere leiding had gehad dan onzen cursus Is het wonder dat onze schriftelijke leergangen op dergel ke wijs populair worden en dat steeds meerdere candidaten voor de practijk diploma s of voor de act M O onze schriftelijke cursussen zelfs prefereeren boven mondelinge lessen Belangstellenden vragen ons gratis prospectus aan Zij verbinden zich hierdoor tot niets Abonneert U op Het Stenografisch Verslag van het Verhandelde in den Gemeenteraad van Qouda Bevat ALLE bij deq Saad inkomende stukken de beschikkingen daarop en de stenografisch opgenomen discussies alles bijeen in boekformaat ABONNEMENTSPRIJS voor abonné s op dit blad f 0 25 per kwartaal bij vooruitbetaling voor nietabonné s f 0 50 per kwartaal bij vooruitbetaling V Abonnementen worden aangenomen door de Dnilckerij A BRINKMAN Zn Markt 31 GOUDA lenn s MeUijke FÉriÉo gemigdleWorm OPGEBICHT irCft Voedett nv Vee met de uuivere tnurtee LIJNZAADROEREN merk STER en W L 28 en SOrABOONENKOEKEN merk W L Uitmuntende door hoog eiwit en vetgehalte en groote voedingswaarde XereIHploma Parii 1900 Segen Gouden MedatUeê met de beroemde JOE DEEBS in de hoo drol De groote Prachtfilm De GeheiiDzinDige Secretaire in 4 acten Avontttren van den detective JOB DEEBS O m Witte Bioscoop Conrant en uitgebreid Programma Aanvang Zaterdag en Zondagalg gewoon Overige dagen 8 uurmet toevoeging van Extrannm mers 40 BKWONE PRIJZEN Nieuwe Kaasprqzen INOAANDE 19 NOVEMBER 1916 Ter drnkkerg A BRINKMAN ZOON Markt 31 Gouda VERKRIJGBAAR Nieuwe Tabellen voor de Prijzen van Kaas met aftrek van 50 q voor bet binnenland g Krachtens Ministerieel Besluit ingaande 19 Nov 1916 26 PRyS 10 CENT Deze week PRACHTPROGRAM marl hat hoofdiiunimar Zlll LAATSTE ROL Boeiend drama in 4 acten In de hoofdrol Rudolf Schlldkraut en verder Om den Kasbek Natuuropriame luffrouw Zeepsop Oomedie Twee om een Hoogst komisch 30 a S3 T3Dufi 23 cr 24 Nov van 2 6 n n en 7 10 n ifl Bazar Arbeid AMt in d Sociëteit de Réunie 23 Nov Soo Onfl Genoegen 8 uur VoortzetHag en Beélndiging Bil j jarten Kaartconcourö 2 Nov 8 nur Soo die Réunie Le denvergflöJering a dl Gouda Vrijï Hervann len 24 Nov Nieuwe Schouwburg 8 u N V Het Tooned Dir Royaard 25 Nov Soo One Genoegen T uur Kinderbal voor kinderen van Leder der Sociëteit 27 Nov Soo On Genoegen 8 a Algemeene Ledenvergadering Sooietelt 29 Nov Nieiwe Schouwburg 8 uur Ned Opem De Bruiloft van Figaro Beleefd verioAen wIJ geregeld tij l mededeellag te raogeii ontvangen vergaderingen eoneerten Termakelijk den OU om ismt ten In mu ageiiM te Tarmelden Sleotriaohe DrakkerriJ A BRINKMAN ZOON Ooi j 9e Jaargang VrQdag 24 November 1910 HHIMHE CODRAIVT Verschijnt dagelijks Ékêd behalve Zon jen Feestdagen PRUS DER AqVERTENTIÊN f l td Van 1 6 gewone regels met bewÉsnummer S BIke regel meer O ID Telefoon luterc 82 By drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend Dienstaanbiedingen per plaatsing ivan 1 5 regels f 0 35 bij vooruitbetaling elke regel meer 6 ets Reclames f 0 26 per regel Groote lattoin en randen naar plaltsruimte ïïi wen A tBSjnXAS VS ZOOH aMüii een A rp In Macedouië De eerste week in NoveluiJwr sajji blijkenfei een Hjavaa teilegrain uit ranja hevige tegenaanvallen der Duijschera en Jiulgaren onv d en Servi schen opmaröch la de Cema booht ie fi iten niM aAtncüenii e veiilieizen voor den vijand niisluikt Den lOea dezer hervatte het Ooatedi legier h t offeoalef dM doer d FiaiiechBeirvi Qbe troepen in de OeraaHbooht gespaad irenii Het DuitaicihHBulgaairflcb ieger werd veralagen en Het in 04ze banden 5Qt 0 gevangenem 26 kinoQuAQ en veel oorlogdioiateriaal Defi Men breidJde het gevèdit zich uit t€ i W van de Oorna De Vijfind waelg noodlzaakt zijn versterkte tftellingei te ontrurmem en tenig te trekkett miar den noordelijikcin oever van de Viro Ten O van de Cerna maakten 4e geailieerdien vorderingen in de ricSting van Grunj ta Zij drongen Ne gotïn binnen en maakten nog 500 g vaingeijen Den ITen werd de bedan ri e etelllog van hoogte 12iÏ2 tenN O van Iven door ïe Serviërfli genomen mdankd den hardnekkigen tegen£rtand Den 19en werd na de innemJng van Grunlata en Miikovo hoogte a£73 belmaohtigd Het gieallieieirdè haa xieh meeeter gemaakt van de hoogtetn welke Je vlakte van Mo nöLtir beheeiTsfebte en di edgde de verbindingen van den v and al te atnijden De Duitrtcheriff en Bulgarea ontniimJden in aïleriil hun laatste atelli gen vooi Mona tlr Het Tegetr rukte dien 19en de heroverde stad binnen KryffftTerriohtlngva ter Zee Het hoapitaalatehip Britando Blijkens een part telegï tun aan de Daily Newa h welk wi aan de N 11 Ot ontleeneo wa de Britanic obderweig naar M uclroa om kieken Qn gewonden aan boord te nemen van welke zij er 30O0 kon bergen Het 6 hip bad a e gewoonlijk oêkel de bemanning aan boord en verder het gewone aantal militaire anti en verpJeegsterfl broedere en ïn het géxeel waren er ciroa 10OO men hen boord Toet het öcïiip getroffen werd blerf de orde op de peffecWte wij geihanAaafd Er wa © niet de mfinste paniek Naluurlijk werd het eerst gezorgd voor die reddng Tan de vrouwen die trouwenfi volkomen kMm bleven Er werd dadelijk gemarconigraleetrd en oedjg waren een aanteU etbepen van dte geallieerdien ter plaatae Er zijn ongeveer 50 menctbhen oii ekomen en bóvendSen zijn velen giekwetót i en notu o eici Ue oyU aau Doond vun üie j it alc wts gewe ibt heeit een vreeeelijk v cttaal ge aan omtrent het te water llteu vt n ce eetute der beide tioote vaa le aditerëtev van de Britaabic te wj jl hei liet den achterkant uU hetlwateropstak 1 aohoef l len uVterooo 6 lüeg T ee met jnl bflchei Yolgviaden booten werden door de Vulging tegen he sohip aangeworpett Vn weruen ala luoiferjj vertu tjizeld Do ehofmeeéitereflr verzekwo dat het beurde met de Brït Ddic L og vr1 hjker wad dan de EEanie ramp overleveaden zi n ti l luüeron aai land gebracht anderMi te Pirau ol te Kevataini Z oHe door bet bar avontuur niet te veei hebben geleden uohepen zich zouder i dvediee in aan boord van een andw oehip De getorpedeenki BrltanmC Een Reuteir tetegraiL uit Dondenmeldt In het LagierhuÜEt ttee£t Carso n dW eerstem minister gevnlagid of hij iei had nwide te dedto bver het in deii gi ond boren van h hoaipltaaLalchip Britanmc en of de Mmdacht van oe neutralen op deize ïtMSUe inbreuk het volkemrocht gevddfegd i A8i uiib gaf ten anitrwoord dfet behalve d TW i ope nbaar gemoi te geen nadere bijzo mderheden ontvangen zijn De zaak verdierÉt ongefewBteld en isi dan ook in mieeet naiuw$itende overweging Naar aai eidijii afv eft akltore v1 ag zei Aalqui dat dft flanfÊJag het hoeipitftal hip gold terwijl de hoedanigheid hiervan b end wa Een Reuter telegram uit Londen d d 23 N6V meld dat het si e PrieBtom gezonken iel van een neutralesi staat protest aangeteekend Lal V In EuigelalivdDe uitvo vAa raan uit Ar geqitiii De liniegi vemee volgens eeif iveuier teiegram uU Jbueuou Alre i et ia sEoo goed akr z fcer d at er eep uU u rre0ut op tarwe gcjwveA eueep gedeelt iVC verbod vjul uitvoer va i uail ijecaml eir Jiufecuteld zal wu iiet gecJeeltelijlke Verbod va ultvogpr yan mans zal vermoedelijk half Januari volgen De regeering zkt zich voor d noodzakelijkheid geptaatat ojt ssaalkf ren te koopen wegens oen noodllo tigen teeetand die door de di oogt en de verwxj lng door sprinkbanefi ontstaan i f I I un i lü Liitii u ïe vüuuuieii ill tmni st wiiiktcniigtn tiju uetiiCtjg ik aeu por va ruig truoii iiujnei vyoi Vuutriii wotiie mijh uoorlucnte oom iijij m unveftiunüerdMi glaiiB achiei aui iNOg i htt qyei nitjt üeieiivt uog ld ut vaan oer VijtanjL fn met geuioKMi nat Mj m een vuortinurtuuuu Sturmioop nuyn monarOhie en uaur üüiidgenooiüu nouuen Kunnen overwir II fi Ja verpletteren den Ak woet mij eén roet miju volkeren m htt ünuuig aaim beöiuit den tnju vuüit te zetten tot de vrede is beaajh uie het bas laan nuf riier monarchie vemeiken en vaate grondslagen narer ongeatoorue ontwlltKeiing waaroyigt i re laaiAlie vaa keizer Katj A eu MUiKiiu Vuü de vuener z eituii van 4 0 iNo eiiiuer ii aaft t ne vulftemi Küiieriy a nnjvoit opöiWMuj iujji wauiie Ui cdu Koxoer in hm Uixwn de regteeiiiig uvoigAMuurim cal aaouibattt u ci ae overig i6uen van Iwt uoötOHTijwiüae ininibt ne lu üvf aiiiiE ten ie eii diraag vc li op de nieru gevoe i e prucluanwtle aan mhjn vokereu ueicend te luaKei VVeijnein 41 wov mo Aa vim Koi wWü 1 T Diep ontroerd eu gewchoki ma i ik eu mtjn hui en stian inijn trouwe voUeren aan cie baar van dea edelen heeracher aan wiens handöi iMor byua zeven tteutallen vanjaiep het lot der monarchie wa toevertrouwd Door de genade van den AJinaohtige die hem m ei m eerste joa gehngftüaren op ósa troon had geroepen werd hem ook de mBoht gegfVen om zonder dwalen emüngiebrokeli door het nwoarste mesiHcbeli lijde b tot in hoogen ouderdotm slleobW voor de plichten te levet die het verheven vopfltenambt en warme liefde voor zijn volkeren hem vooi öobreven Zijn wi cheid iazi t en vaderlijke zorg ebben de duurzanoe grondveste geachapen voor een vre vlteaaiiLj aiamenleven en vrije ontwikkeling en uit ernstige beroeringen en gevaren he hij door boosw en goede dagen Ooiten rijk Hongarije dtoor een langeL 91 gezc endm U des vredes naair t hoogtepunt van molcht g ledd waarqp bet beden efeumen mei den trouwqn bondgenoot deo etiljd pteigen vijaix rondom bcétaat Zi n werk waa het irotfcbb venfcrouw ik or op datii p hdUhaiiige weermaoht gesteundüo de o p oiteronde vaderlau u ii 1 e demijner voilveren en in trouw wiapenoroeuer chap met d e verbonden legersook veruier alle aanvalleo der vijan ien met ürods genadigen btjbt nid zalalweien en den oorlog Begenrijk zaldoen edndSgen Oemenril OorloffsnieawB i 11 t 1 1 e K t il 1 a 11 u Le verwijdering der geiamen Aaar de urieUEsche gcuAot te Berliji voigena © en Wwf ieitgiam meaeaèell heeU de l raitócfae uevelheober van de verbonden nwiiuebtrijukrack lea dier Jtmtente in de urieüsche wateren den geuAnten van i uiuwiUaiui uo tennj aongarijie lurkije en BuJ garaje medegeueeJd dat mj met het peraijneel huaoor geaantisohappen en consulaten dien Griekflchen bodem onmiddellijk hadden te verlaten UuitudiiaDid heeft bij Uriakeniand hit alle andere neutrale staten aAaö ede bü i makriik en EngelamcJ tegein deze beiÉchimpijiig van bet volkenrecht en van de onafhankeli kheld Men onwankelbaar i niijn 1 vertrouvteïi dat mijn n Jonardïie welker pjfcidie wortelt in de van oudff be Ntaanikiie in nood en gevaar opnieuw oezegeldie onaoheidbare lotsgenveenrfohap van haar beide Staten maar binnen en bxiJten gi eitaald en krachtig geawaakt uit dter oorlog z ï koffrön en dat nmjn volkeren die zich gedragen dbor o gedachte der felaamhoorigfat ld en diepe vadwIandBilielde neüen m t offervaa Mige vaetberadenhtid zich fcot afweer van de buitenlandfiirhe vijanden zullen vereenigen tlocdb ook tot de werken der vreedï aune vernieuwing en veraorglng aullen aameiiiwerken om beide aten der ntónarohie roet de daarbij behoorende landen Ba inlë ea Herzegïowina tot pe tijd varj in weiwügeö bloei geestkracht en nieuwe kracht te breng n Terwijl ik el hetmete genade en zege op jrtlj en mïjin bulai en op mijn gelielde volkoren afaimeek beloof ik voor den Almachtige het goed da t mijn voorvaderen mij heftiben nagelaten getrouw te beetieren Ik wil aïie doen om de versohrikIfingen en de otteren van dton oorlog zoo spoedig nwgelljk te verbannen en de moelzaaftnJonitbeérondle zegeningen deö vrecJesi voor niii n volkeren te herwinnen zoo flipoecMg de eer onzer wapenen de leivenfllvoorwaarden mijner Staten en van hun trouwe bondgenooten en de trotfi onzer vijanden toestaan Voor miJT volkerön wH ik een rechtvaardig en lidderijk vorst zijn e s been gtigiMtn Wat wilde zij eigenlijk UdL een ladhje hetwelk zijn neuBvleugelei deed zwiilleii en zijn oogen kleiner mteakte giing hij terug in zijn winkel GiMerpn had hij een briefje van haar gekregen Heden in dien namiddag beizocht zij haar vader in Berlijn z zou zelf de beateldle sigaren wel a l n Maar het kon wel avond worden Het araioinorde pas tiet een zucht van ongeduld uit Oadertuainohen zat vrouw Badekow bij AogTiete He kwam de moeder Wjna voor dat de doflhter meer verschrikt dan verheugd over haar bezoek v urf geweest Zij waa achterom naar boven gegaan en hadaandte keukendeur geklopt Auguste deed iülf open Haar eerste ingeving volgend wilde zij dto deur weer dicht doen iwaar wel zddfe vrouiw B tekow zette haar voet er tusftfchen Nu maakte Auguflfte verontchuldSgingen Zij waa zoo alleen het dienfttmieialie wasdbte in de wa hkeukm boven op saoWer aij had ft e der in het ffeiieel niet herkend Waarom hoeft u nSet een regeltie gafjchreven Ik vind het prettiger aie u atohrl t wanneer u komt dlrenede zij Na he ik juist nietei in httïail HFerdt verroliiBa 4j nk u heel goödl Hij zeidfc het iuciitig daarna vertelde hij haar dadedij hoe uitstekend de zaak giqg en döt hij si avonds nooit voor tnen uur kon sluiten en dan twg dikwnle den halven nacht beeig moest zijn roet correaipondentie en bet in ordte brengen der zaken Hij maakte eem veei ootvattemde beweging met d e hapd Wat die jpaar kistjes üeorrea Wat zegt u Ik moeet nu zells een jongeman in dienet nemen AugiuHte heeft anders in t geheel niets aan miil Dat waöi a oI Moeder B dekow knikte gtoedkeureaid maar daarop zeide iiij aonder oatfwegen A1k ge dan ook miaar naar h ltf giaati Daarfawï by zoot n pret over dat h J ichudde van bet lachen Hij klopte s jnaichooDmoed r beeöhenwend op den siohottder neen maar was zij nog zoo ji On4 1er zacht fluiten keek hij haar na Hij ato£d op zf dvfisnpel de baaden in de broefezBkken knipoo gend in de drskke etrawt te kijken Het beeld van eem we ert d bufger die tevreden isl mat zicbzelf en miet de wereld Ate de oude eens vihi dat hij hedeb nog en beeoek uit Tempelhof zou krijgen t Maar knikte hem toe Er 1 verlamgea in zijn tooi dat merkte zij duidelijk Zeker zou z terugkoaoen als 6e t har ir kinderen haar noodSg haid was weg haar niet te ver Maar er lag geen vreugde op haar laat toen zij de WUhelmiaitrafieè weer een eind terug ging en dfiama llnka de Kecbdtraatie inMoeg O p den hoek der Kodh en FriedtiicMtrasae wafr de Sgarenwinkel Van Padchke üusle zpxi wel bij baar man in den wiukfii ziJDi rMaar PatkAike was ailaen dat ytil zipggpen zo Ddecr Augu9te Een beer w 8 bij henu die uM de dle o en op de toombank op gedemg ten toon met hetn alprak Toen vrouw Badekow binnenkwam w iften bkdieD De heer met wit pl toé vest en vertteheiden önuieterljon aan ziijn horlogie een ring met aiamant aan dwi pink een blauTWacfetige i ofaadUfW om de volle gladg eBidioren kin nam afet etd en Julius begroette zijn efttoonmoeder Hij w rf altijd jseer vriendeaij zij kon werkelijk miet aadraö a E gigeik BeIfingfiltel esid vroeg 14jr hoe zi het m akte en drong er op aan dat dj eer t wat bij hem ble uitruöten Kii zag er go uit friafeicher dan vroeger hij waö bep eUd zwnardefr ge Oï n in het eww jaar heim bekwam het huwefl k goeè Uot kHtttfcben blik dlo vrouw Badrfcffw den timn faarer Augtt g ade Hoe g aat het miet Augwrte wat zou z er vaa kuimfin zeggettl Waé bet niet votkomien in den haak dat vrouw Ida IMziorw z if de 4 gar ni inkocbt weiiO saj voor baar winkel noodig had Haar man bdkonumerde zdoh daar heiaae te w4 mg om die stelde lecbttf belang d zgn geiaigkamer Wa rachtig ee bcbanice voor een mao die zulk edn knappe vrouiw hadi Voor Paaohketó oogen verhief zdch bei beeid va Ida zeer verleidelijk Alx bij haar m Augufite vergeieek abt Het waef gedeeltelij een zueht gedeeltelijk een klank van weibehagen Hijiric te zich boog op en zcMe de bar vooririt Zijn zacht geÜtót werd lijder eu kreeg iets zegeivieremfe wt t moe t hij toch voor een kered zijj lUtt alle vroLwen zoo dol op heoa waren WaaracAitig alv m n van eer wae hij Idb niet al ie ved tegemoet gekon Dat Mj wAnnaer hij juiet inT 9 ipedhof wae ook eeart bij baar aaaging alechttf tweemaal bijkwam niet dikwijls in Teimi eibof en baar man was er bij gekomeni en het onuUwtAA nibare kleine moiatie met dede ibone en had aehter de dmr getrippehl dat wee toch nlertr meer datt vriendiedi heid geweest Hij hadhaqr niete beloofd en dw ook niets te hofden Miaar de blik weike a j bemhfik toegeworpen bij hét verlaten derkem op zijn trouwdlag die blik uit vurige oogt n hnd heM gv akt Alleen fdattftHA allesD daarom wab hij er