Goudsche Courant, dinsdag 28 november 1916

10 13253 55e Jaargang Füuiuil rt tn Ellt Scheepsbouwer te Qouderak BiJ beachikking van den Rechtercommissaris d d 23 Nov 1916 is bopaald dat de Indiening der sctiuldvorderlngen aan den curator moet plaats hebben vóör 2 Januari 1917 en dat de verificatievergadering zal worden gebonden op Zaterdaf 10 Februari 1917 v m lO i nar in het Qerecbtsgeboaw aan den Noordaingel te Rotterdam De Gnrator Mr J DROST ELECTRISCHE ZAKLANTAARNS CADEAU GROOTE BIJZONDERE UITVERKOOP IDE BESTE BOEKIEasT TBO EiT I5E av£II rSTE BBIJZJBiT WU KOCHTEN EEN ENORME PARTU EN GEVEN Q ÜES A TTffi WIE VOOR f 230 KOOPT EEN EL BCTRI8CHE i wim t Sfc Wi Wl ZAKLANTAARN Tydeliik feven wQ CADEAU zoolang de voorraad etrekt wie voor 2 50 koopt en soUde fraaie ELECTRISCHE ZAK 3TRI8CHE Q IS ii X lS woon mooie boeiende vertelsels en fabels ia fraaien cartonnen band ongeveer 300 bladz slechts 80 et Schmid Keur van aangenameverhalen voor kinderen Een flink boek ruim 300 bladz met vele fraaie platen In praehtband 1 25 Ffrrar De drie Cricketspelers met groote illustr in praehtband 1 25 Farrar Een Student of een loi baan m hindernissen bewerking van Kneppelhout Geïll editie instempelband 1 25 61 Hocking Haar Benny Wereldberoemd geïU In pr band nu voor 1 25 Andriessen Dickens Nelly Voor jonge lezers bewerkt Met platen In praehtb f 1 Stookert Tooneelspelerskind Zeldzaam mooi meisjesboek GeïU shwhts 75 cent Ma v De Vorst der Bleekgezich ten 766 bladz met enorm veel illustrt De meest boeiende avonturenmet Indianen enz in pr b si 2 20 Mahalin De sergeanten van la Roebelle Meesleepende roman uit het soldatenleven Overmoed en losbandigheid thans ƒ 1 Zola De oorlog van 1870 71 of de laatste stuiptrekkingen Meesterwerk 740 bladz In stevigeu band f 1 Zola s beroemde Real Novellen Tezamen in prachtb slechts 1 30 Mauve Schapen op de Heide en Ploegen Twee artistieke gravurs naar de beroemde schilderijen van A Mauve Formaat 78 bij 58 cM Tijdelijk samen 1 75 Alb Neuhuys Twee wóndervolle gravures naar de beroemde schilderijen Bij de Wieg en Middagmaal Formaat 87 biJ 61 cM Geautoriseerde uitgave Beide gravurestezamen voor slechts 1 75 Qü Gorter Twee zeldzaam mooie gravures naar de beroemde schilderijen Het Beekje en De Landweg Form 78 bij 58 cM Geautoriseerde uitgave Beide pendanten slechts ƒ 1 75 Rotterdam 24 Nov 1916 Wijnhaven 143 18 P HÜLLEMAN Lain Mew ij 16 T8I Ï5II M Rpime kenze artikelen geeohikt voor De Oorlog Aan het Westeiyit Front Het Fransche 8taft erioht van 27 November meldt Op het bont Ablainoonrt Fresioir levendige artUleriegeveohten Een aanval van den vüand in Champagne ten oosten van Anberive werd door mitrailleur pervnor afgeslagen Duitf ch leg rberlcht van 27 November In het SomaiiegebiBd Mecbls gering vuur Zonder aoiUlerifrvoorboreiding traeWten de Fransehen des avorab in het zuidelijk dieel van het b eh van St Pierre Vaa dloor te dringen Door mBchiuegeweren dter ioopgiraafbezetting on snel begomien Ë ervuur d artillerie werden zij teruggedraveu Aan het Oostelitk Front D u 1 1 £ c h iegerberiCitt van 26 Novmiber ten U van ligveii oloorbraif hel baüeiacli inlanterie regiment l a voortreHeiiiic oDdeiateund door hqt NeoiMdrkiaohe v l Jartilleri regiment vier vijandeh ke llnl 8 en ontnam dto teigenstandeirfa aaa gevallenen 10 oüiciora 406 nxui en 7 machinegeweren JJe Veidfe ector boven en oiuier AletxauK a werd bereikt De Éteii werd genomod Vatt uit l urnu beverin verctrongen onse troepen de rcil van de llceniteenBohe OmtoVJ tro VWiiieKenj Hy verloor 28 officieren 120e taait 3 Itanoonen 27 muuiUewagenA Acht honderd belad vaartuigen uil die DonaubavenS tusHdieni Oreova en RoetBgoek ajja lu ossl ba Eit Tot du r rre werden staouiE hepen ei go eleepbooten meest met waaroievolle lading In beslag geoo nwi Aan het BeedMMMehe Front Hvt i ult ch oaarSmniqué van 27 Nov luidt In dB Karpatteen njn Iliuslalisbhe verlcerningaeiidleeMngen en in het Lud wawek zijn enige bateljonj ten N van het Negrisora Ail a ealagea De aan weerskanten van de Alt van hot noordlen oprukkende Dultsche en 0 tenrijkèchjlongaarsthe troroen van luitenant generaal Krafft vonDdnwnrfngen wierpen da Koanwnlëirel a ter h t TopotogDKvak linker zjjrivier van dl Alt i Ton O van ligveni len O van Curtea d Arga brak f al Acetyleen en kaarsrijwiel lantaarn bagagedr tert standaarde en toebehooren per bos 90 cents Carbid Lederen tasschen Reismandjes Handkoffers Hondenartikelen 20 Schomakerij C Michaëlis Boelekada 132 WerkpiaaU 211 overcPc Alia rapapatiSn ii Il an niiuitwepli Nieuwe Kaaspnjzen INOAANDE 19 NOVEMBER 1916 Tor drnkkdH A BRIKKMAN ZOON Markt 31 Sonda VERKRUQBAAR Nieuwe Tabellen voor de Prijzen van Kaas met aftrek van 50 o voor het binnenland Krachtens Minitterieel Brsloit ingaande 19 Nov 1916 26 PRUS 10 CENT Nieuwe uniform veldpredikers Naar wy vernemen is b K B vastgesteld de uniform vaU veldprsdikera en reserve veldpredikers De kepi ia van grijs laken ovaal ronden bodem hoog vóór B iii aofatar 12 Vi O U vallende klep met grgs laken overtrokken Stormband van blank toigleder met bronzen gesp en ohuifpaaiant aan elke zijde een kleine bronzen nniformknoop met leeuw ondersoheidenlijk op l en 4 o M afstand van den onderkant een swarte bies breed ongeveer 2 m U de bol gebiesd met grijs laken aan de voov sijde eene kokarde van oranjesyde gooden torsade en tnssohen de biezen het bronzen Romeinsoh divisie num Torpedo Simplex Schrijftnachine De veldjas van grys laken 1 ry van jjvartrokken knoopen staande kraag van s h ea zwart bebiesd aan weerngden voorzien van een ster van dof wit metaal en een staande gouden balk waarachter een krui met lauwertak in good geborduurd mouwopslagen breed 8 c U zwart gebiesd van aohteren op de taille 2 overtrok EENVOUOIOSTE STERRE SCHRUFMACHINE PpUs mat l Kleupig lint ff 200 VarktOighMr Ml lU ailllUCMAli ZOOM op een bijzondere innniar dadelijkwerd hij gehoord Boven onder bet vooruitSi rtngende llak van da uitgebouwde zolderkairoer Ulkkcrde oen lichtje voorzichtig werd het vender geopend Wie iS daar Ik Kom beneden Ik kom al Het venster werd waSr gesloten Zoo ZBo eet dlam nelsje Nu als de oude Bedekow dftt wMI Hulda dor t niet dichter bij la gaan zij zou roaai al te graag geweten hebbon wie de man was nuaor de maan gaf nu toch weer oen beetje onzeker licht de man zou haar mlstslcfaien en haar grijpen en dfcn zou zij Slaag krijgen Jomlner jantaar Dus mo tA zlj zich tevreden stellen roet op Mfn afstand te zien hoe do huisdeur dar Btt lekowS zaohl werd geopend hoe het dlenslmcladc naar bulten rfoot niet eerst weer sloot den arm van den waohtonde nam met Kta wegging en achter de oude hooi chu r snel verdiween DaarachlOT strekten zich de Velden van Rlxdbrf uit wie kondaar lett nagaan Een naBhtuUtje hiel een klagend geschrei aan Vieermnlzön piepten Er wipte en sloop iets over rlen wag Buiten de Stadspoorten Naar het Duitsch van CliABiA WEBIG Bewerkt door I P WEÖSEÏLINK VAN BOeaUM nwt antoriMtie van de wbrlliaier Naldruk verboden 34 De paartjeö bloven veröoholen in lie duihtemifl dfer schuren hoe aijook tuurde zij kwanten niet weer tovoor hijn Dan ging zij pas Veirder Voor de nieuwe villa bleef zii B aaa In die veniter kon zij niet kijken die waren te boog boven den beganen grond n een gedoten hek schrfdde bovendien hel hutó van de straat maar zij bleef toch Slaan Ah dé Engekiche DpDeUe binnen die kon het nog eaaa mooi Een stroom van acooordten dlrong naar buiten faama een zaehte m licf l ike wij De oog o van bet kind w den grooter zij opende se viabfM en wijd een vernikt laicbje maakte haar oud gieBichtje opaenfl blij kinderlijk en liff Het hoold op de melodie zacht heen en weer wiagemli iui erdéHuldb Dat wad zoo mboi zoo nuooi I Zij kon ar rich nle aab ontrukken En al waren er nu ook menMhenge J DE VEN Wijdstraat Gonda TalafooiiSTSi Schrijfporietwillea Brietkaartenaibtiau Postzegdalbnms Dagboeken PoCiiealbimw Notitiebookjee RomansJongensboekenMeisjesboekenKinderboekenPrentenboeken 44 Kleurboeken VULPENHOUDERS IVIERK WATERMAN SWAN EN ANDERE SOORTEN HodeTakschool voor Goads ei onliggeBAs pUstseB Aaageslotsa bl v rMal lag voor Mo4cvakBelioIm t s aravenfeaf Goedgekeurd bS Kon Besl 26 Ang 11 No 45 OpUidinii tot Oostumière Ooupausa n Le i ras M itiigniiiii mr lim mm tl iwn vm vm n imiKIRR Plaatsing van leerlingen Dinsdag en Donderdag aan de School Ooiiwe 10 t ao DIr Dames v HEY2ELEND00IW voor gebruik Ier waanle van 1 75 Tfldeiyi LANTÜ Wie vW y 5 kM t krqgt 2 Lantaarns enz en mrtUg in t AARN gemakkeiyk 24 50 nu in kast 7 50 Van Koetsveld De Pastorie teMastland 15e druk In klasiekenprachtb pu 2 10 Jonathan Waarheid en Droomen lïdr In klassieken praehtbandnu ƒ 2 10 Multatuli s Meesterwerken Millioenen Studiën 1001 hoofdstukken over specialiteiten Nog eensvi e arbeid bio en l bliografie 4 deeln in 4 stempelbanden Vroeger ƒ 9 nu ƒ 5 Van Effen De beste schetsenuit den Hollandschen Spectator 25 cent Bilderdijk s Dichtwerk Bloemlezing 2 dln te zamen 35 cent P Dahn De Bataven Onvergangelijk meesterwerk in praehtband 2 25 F Dahn Attila De Geesel Gods Hoogst boeiend In praehtband slechts ƒ 2 25 F Dahn Tot den dood getrouw In praehtband nu v f 2 25 Burnett Schrijfster van deKleine Ijord Een vrouw v karakter Echt mooie spannende roman Zeldz boeiend Slechts 1 Marlitt Het geheim der oudejuffrouw Voll mooie geïll uitgave In praehtband 1 25 Marlitt De vrouw met de karbonkelsteenen Voll mooie geïll uitgave In praehtband f 1 25 Marlitt De meid van den Schout Mooie geïU editie bewerkt d O Keiler In fraaien praehtband ƒ 1 25 43 Marlitt 8 volled romantische werken 11 deelen in 11 gelijke prachtbanden 12 50 J Stinde Pietjes Verloving Vroolijke roman voor jonge en oudere dames bew d Keiler In praehtband ƒ 1 25 J Stinde De Familie Buchholzin Italië bew door Keiler In praehtband ƒ 1 25 Prentenboeken met gekl entintplaten 3 pr kinderbo ken volplaten en met aardigen tekst Te za fraai geïll uitgave De Kruisvaarders in oorlog met de Turken Hoogst spannende rom In praohtb 1 25 Walter Scott De bruiii vanLammermoor Vermaarde roman Fraai geïll In praehtband 1 25 Walter Scott Het Hart van Mid Lothian Gevoelvolle roman zeer boeiend met vele platen Inpraehtband thans 1 25 Walter Scott De Oudheidkenner Algemeen erkend als een derschoonste historische romans FraaigeïUustr In praehtband 1 25 Walter Scott Guy Mannering de Sterrewichelaar Wereldber roman Fr geïll in praehtband 1 25 Fritz Reuter Twee vrooüjkegeschiedenissen Geïll ill praehtband ƒ 1 40 De HeioelUchamen De eerste beginselen der Sterrenkande Bevattende beschouwingen voor iedereen Slechts 25 cent Falk Het Geheim der Gesluierde Dame of Zola en Picquart Zeldzaam buitengewoon mooie sensatieroman 3 dikke deelen 1700 bladz duidelijke druk versierd met tal vangroote prachtige platen Dit wereldvermaarde meesterwerk van 7 90 v si 3 75 Bernard Gravin Ilse of hetslachtoffer van den geneesheer Roman naar ware gebeurtenissen bewerkt 3 dikke deelen 1700 bltulz duidelijke letter en vol groote mooiepiaten In plaats 7 90 si 3 75 Uildriks Stemmen uit de Notuur De wonderen van het dieren en plantenleven 225 bladz In plaats ƒ 2 40 slechts 50 cent Prof Charcot Bet Geloof datGeneest Genezing d suggestie Hypnotisine Magnetisme Wonderen enz In pi van 1 slechts 50 cent Het Koopliedenwoordenboek Alle vreemde woordea in den handelgebruikt duidelijk verklaard Slechte 25 cent Calisoh Woordenboek v d Fransche Duitsohe Mederlandscheen Engelsche talen Uitgebreid praotisch volledig 6 flinke deelen in 3 men si 40 ot stevige st mpelbanden Vroeger 47 Nieuw Sprookjesboek m buiten Sleohts tadeliik geven wü thans CADEAU wie voor f 2 60 nit deze aanbieding koopt een fraaie goede Burnett De Kleine Lord Mooie nieuwe rük gelll uitgave van dit meesterwerk Boeiend voor iederen leeftyd In prechtb slechts 1 25 Tijl Uilenspiegel Zijn anakerijen en koddige avonturen vermakelijkvoor jong en oud Fraai gclll Inprachtb nn f 1 25 W Bnsch De Jobsiade of hetkluchtige leven van Jobs Met 99 vermakelijko gravures Zeer geestig Om tranen te lachen In prachtb 1 25 Robinson Crusoë heel ün levenen al zün wonderbare lotgevallen door Daniël Defoe met het vervolg Oeïll In praehtband nn 1 25 Claree Buiten de beschaafde wereld Wereldberoemde roman 1 Theuriet De Twee Zusters Prachtroman vol gevoel slechts 1 Theuriet Maugar s Zoon FUngevoelige spannende Fransche ro man thans 1 Dwight Tiltoa Op den Berg Satans Beroemde AmerikAansche roman slechts 1 Shakespeare Julius Caesar Vertaling van A S Kok 50 cent Shakesiieare Hamlet Vertaling van A S Kok 50 ot Stókespeare Macbeth Vertaling van A S Kok 50 et Shakespeare Romeo en Julia Vertaling van A 8 Kok 50 et De Schoolmeester Volledigenitgave van de beroemde geestige gedichten van den Sohoolmeester Geheel compl 35 cent De Genestet Volledige uitgavevan al de gedichten van De Geneetct Geh compl slechts 35 cent Jules Verne De Goudschat van Klondike Groot fantastisch praehtwerk met vele groote platen 386 bladzijden in fraaien prachtb si f 2 35 Potgieter s mooiste en bestewerken 30 cent Walter Scott Ivanhoe VoH vertaling van Ger Keiler Buitengewoon mooie uitgave met 16 gr platen 468 blz In Praehtband Vroeger ƒ 8 tijdelijk ƒ 2 20 Walter Scott Richard Leeuwenhart of de Talisman Volledig BUaondep Aanbodi dat w er thans Cadeau kunnen geven één wie voor 5 kaq t twee lantaarns r lapd Men baaste zich want dit aanbod zal niet lang daren OP den te zewlen poitwiasel zette men MET ZAKLAMP en de verlangde nummers Bil OEBR A M COHEN Heerengracht No 326 Amsterdam 308 w BEZOEKT SCltOONHOVEN didens d winkelweek van 25 November tot 2 December Dienstaanbiedingeu habbsB in de Goudsclie Courant in een isnral te aan naar de magazijnen van A N VAN ZESSEN en e zult ycrbaasd staan over de enonnc sorteerintf in KalMdervlodmap WöudbloemenlMdeiider LuxedoozenPostpapiM Cartes de CorropoadaiM HT Deu idTcrif lüifl kostea sImUs kIJ Tooraitkclallig 1 6 rageU t 036 voor elke regel meer 6 cents Opgaaf uitsluitend aan het Bureau Tolletzeepen luxe flacon Eaa de Cologne fijne odeurs briUantine scheerKep scheerkwasten vaporisateurs tandpastrs en poeders celluloidartikelen toiletsponsen tolletspiegtls kaïMloozen manioure doozen poederdoozen kannnen kléerborstel nagelschuiers haarbotstela haarspeldea haarspangen haametjes haarkapjes ndddelaH tot verpleging van het haar enx enz FirmaC SMITS SclioenlLa del Kleiweg 48 Giwdaw Opgeriolit 1878 HET AMES VO ll lEDEIUM CONCÜRREEEENM PRIJZEN h iquiliiff lUi inpni m s Mrim I lil i nmii 9 w Zan au Faaatitageii neslotmi QE P05T 5 0arE m Dinsdag 28 INovember 1016 GODMMË GOIIMIVT iTi© u Txr © exL d rrextezi tielolsLd Trooaf 0 o cLsl eis OaaQ ©txeIk ©aa Verschijnt dagelijkê behalve Zon en Feestdagen PRUS VAM HET ABONNEMENT Per kwartaal fl ïB Idem tnaco per post 1 60 Het Gelllustieerd Zondagsblad Idem franco per post Abonnementen worden digeljjKs aangenomen aan ons Bureau ÜAan 31 by onze Agenten des Boekhandel en de Postkantoren PRIJS DER ADVERTENTIËN Vaa 1 5 gewone regels met bewysnuDimer f 0 S6 Elke regel meer 0 10 Telefoon Interc 82 Telefoon Intero 82 By drie achtereenvolgende plaatsingen worden dele tegen twee berekeftd Dienstaanbiedingeu per plaatsing van 1 5 regels f 0 35 by vooruitbetaling elke regel meer 8 ets Reclames f 0 Ï5 per regel Groote letters en randen naar plaatsruimte UitgreTors A BSmaUUr EN ZOON i aec io e otuanobe régïmeut inlanteiie voortretteiiijk oDoetisteond door nel ter melie uitwerking dicht voor oe itoenMuiera naar voren gieredien o4e Nec Mkrkisdie regiment vald irtillerte door de hoetneensiAe Unies ei ontnaiuen dm Koeuieniers aan gevangenen 11 otfideren es 40U miani en aan biut 7 maehinegeweren Aan de Vedea w Alesandria van het Moorden en het Zuueu rit bereikt De tad la genomen Van Tumu Severin uit dwongen de troepen de reet der Koeuneenfiohe ureovagroep naar het Z ü Daar versperren andlere dtrijdknachten haar den wag Aan het Balkan Front Een aedarlaag dter üoaJlieerden filtlkeu em Woltf telegram uit Berlijn hebben de geailieerdiea in devlaltle van Monaatir en in de Camabocht een aware nederlaag geledan tengevolge vau het misttkken van een ooten aanval vao l ornova NoordWeetalijk van Monaetir tot Makovo KrUgsverrlelitlBgen ter Zee Duitache raid op de Ëngeleidie kost Ben Woift t egnani uit Berlijn Ud a Mov meldt üedeeJten onaerzeeatnjakiaohten ondertjvmen iniden nacht van 26 op 2f Nov opnaeuw een Arooptoobt tot dtebt vooo de £ n stiwJtDM Ia Ir MJMd vanL weatoft werd on vijandelijk bawaklng glchip tot zinken gel racfat en die benjaiining gevangen genomen Eenige neutrale hepen worden aangehouden en ondaraooht an daar zij geen contrabande vervoenlen vriK taten Onae zeeHtrijdkrachton keerden terug zonder ergeras met den vijand voeling te hebben gehad welingaliclite zijcie in lBged eld Een door de Roemeenfllche regeel ing bi eengeroapan coDferentae heelt weiis w ar niet tot da voorgestelde vernieling van de Roameensuthe petroleum bronneu be loten mnar tot de vernietiging van de bednjIsinsilaUatie iBij de RoaueenSohe petroleumbronr nen iS ean groot buitariandfeob in het biizonder ook onatjjdlg kapitaal betrokken De Astra Romans ie in Naderlanoceh heelt met 160 millioen iel evanzoo de Orion is in Nederl bezit net 2D millioen lei de BonKinlo At erican i is een zustemMatMhiippij van de Standard Oil Cy die er met 180 mUlioen let In betrokken iel Het staat te vreosen dat de vemlellDg van de bodrljMnstallalieS de petroleumlbronnen zelve mee zal doen lijden In elk geval oobtar ook een onafzienbare alohade voor de belangen van de onzijdlgen ter gevolge zal hetoben wier voorraden en inrichtingen voor langen tijd brasSt zouden komen te liggen Bnlfsrlje en Griekenlaiid Vanbieloai én do Centralen De orlogstvarklaring van Venizeloa aan üulganje en uiens booogeuooten heett zooals de Lok l Aauiger uit betrouwbaie bron kan verzegere de gemeederen bij onee gezaghabbende pensionen niet van streek gabracht Wij weten weliswaar tot dusver slechts dat de Duitaahe gezant met drie zijner collega s laKawalla is aangek man maar wat Venjzelos van plan y daarvan hobben WIJ hoegenaauiid nog gaem bericht ontvangen Ook de ÜrieküChe gezant alhier la tot nu toe buiten verdere medeoieelmgen uit het vextorland gebleven Indien Veniaelos met een oorlog varklaring aan DaitsUblaod voor deu dag komt dan zal hij Spoedig tot de ervarir komen dat manbem hier te Berhjn niet voor zoo gewichtig houdt als eiaw0 t geval kt In onïe oogen is Vonlzelo niets meer dun een opstandeling die tegan de wettige landBr eeili ld opgestaan Als zoodanig zal hij ook dkwr ons worden beliarjdeld Iets antow is t natuurlijk hoe het arleUctae volk zelf zich tegenover ham teweer denkt te stellen het vermogen an de inkomsten van do CongaKolonie Do Kolr i che liet in d ze zaak een de hand leggen van Dngaland op oen Congo een herhaling van de Égiyptitcbe historie een nieuw bewi van En Bland opvatting van do beeloherniing van het recht der kleine natieS Zij die zoo uitpakken over het wegvoeren der Belgen moeten made uit dit lelt leeren waur de eigenlijke ultp raar zit On wil het zoo toeelchijnan dat er ten allen hjde met gamak eenige rijke Balgen govorjten zullen knitoen werden die wel voor 44 mdllloen eigenaar van den Congo willen worden Keizer Karel Koning der Magyaren en ZuidSlaven Ds Times vernoemt dat Keizer Karel spoedig te Boedapest gekroond zal worden ala Koning van Hongarije en van een niouv Koninkrijk Kroatië SalvoniSen Dalmatifi dat onder Uaggyaarioh toeeioht zal atasn Dit geschiedt blijkbaar met de bedoeling de oonsoriptie in te voeren voor de Znidalaven evenala voor de Polen ueuiicüi op eetf ranf p iijacu niei alleen voOr ItoauieüÜS omar oók voor ua aigameeue zaak d r tntente l en dubbele ran dW dat wel in üe eenite piaattf oosiat afgezien van hernlemwü umiitie gabren na i roe kiolls maoecheQ en oüietvoor iaai verkwi end oBwultef de hulp Ae KuLland aki naaant end bouugenoot en ook om eigaii plannen liontantinopalj te dielüen Mn Koemenl verleenae dit oHenJief nekte doch ook om de moreele en mateneale voordeelen die het den oaatralen reede neeft opgeiavara en nog iireiigen zal hoanienlé itf Mo rijji landi rijk aan g r a an en aan petroleum van bfeida vond reed Ven Maokensen ontzaggelijke voorrad n in Confltaotza opgestapeld do VOa alkonluHyi i is nu beelg de grootste praanachuren en petroleum gebieden vaor aju land te oii $ulten en leeg ia halen Voor Duitichiand en OoBtenWJ £ die hun bo taar onder toenameafOieoononiiochen druk der Entente vbocMepen eene levenajuaölie Den 2ls en October j l ehreef d TinWHi is een hootdartikel den toeetand In £ oemanl betfprekend o m SirLzi exxlarxd De beweegredenen van dsn vijana voor zijn krachtig ofieoalef ïA te gen dit landt zajn talrük De voornaam te is weaiKchiJpliik honger Voor de Duitaeher aaiu veel gebrek hebben moeten ée rijke vlakten van Eoomeole eeo waar land van belofte MÉlillI 11 i appelo Ml nBaWti h eft de berekening van de voedlngsdeelkundlgen oonvargagooid en Koeuueaië zit vol tarwe Het hee t bovendien 6 mlilioen Échapen 2 J mlllioen aHuks rundvee en 1 75 mallioen varkenK Bebalve l on poUtiele redanen staren deDuit£Chers £ over Zevei burgsebe Alpen met hongerige en dro eeëilge oogen eemeagd Oorloonlenws U oemeaia De miUtalre jnedteiwerker van de N Crt zet uiteen in een uitvoerig artikel waarom te overwinning der i uitcchem in Hoeonenie voor hen van zooveel waarde ia WiJ ontleenen daaraan het velgaude deen Incident van dazen oorlog 1 zoo vol bittere ironie al de toestand in Koameuie ue gealUeenen juichten Koamema optreden toe ais oen gebeurteiJf die do kroon zette op den zegaviereiiden zKuuer en een belofte inhield voor een Bipoediga overwinning Inilade dftarvan gaat duo ge Welnu thans knnoea die hongerige oogen zidi daaraan van cKchtbij verzadigen de dtenren van El Dorado ontsSulten zich voorloopig zijr de hongerige Centralen weer geborgen a Mralen bun droefgeestige oogen weder van voldoening Il I il 7j vartrokken De Conga als onderpand Het Belgische Ministerie van KolorJBtt hoeft moohtiging ontvangen in Engekuici een Iceqlng van 4 XX 0üO pd op te nemien De leaning kan in lU jaar torugWanld vforden Rente en dt lgnig worden gewaarborgd door Dit vooral is de betaekenia van do overwinning in BoemeUe die meer can economii bha dtin een stratagtiche zege Ui onitlnt zij Engelands uithongering eyatecnt na de onl duiting van den Levantflpoorweg opnieuw doet falen of alllianS weer vonr maacden acbteriitzat De petroleunibroninep in Roamienië Aan do Berliner Lokai Anaeiger wordt volgens een Woitf telegrami van Feuilletona komen dian zou zi niet ato anderd Bdiiw zijn waggegidpt Kvenalai een beaatie dat door een tooverwijsje uit zijn schuilplaats waa geiokt en det z ch van geen gavaar meer bewuSt is bleef ZIJ an De maan wa weer achter de wolken vandaan gekropen Zij beseheen haar helder niets was verder op de straat dan liaar kldne gedaante De wind had zijn geMuia ia de vlierstruiken der voortutntje en in de Unden geritaakt Maan en wind luWerden nn ook toal Hel kind knikte Daarna gat zij de dashonden dia oiuruert hel nuea ie worden een bestralfandBo Uk Luieter danookl De dashonden jankten zacht maar daarna vlijdkn zÜ o rustig neer aan do voeten hunner mBestereeL Hulda hield den adem in ah het werd Stee mooier en mooier I Haar oo n weroBn grooter an ginioler OIi Een trillend geluld van Ipiit ontsnapte haar de mooie mUzieic binnen hield plotseling op Hoe zij ook wochittB met groot verlangen luisterde geen klank ward meen vernomen Da groote van srS bleven wal verlldit maar de EngtWehe sipeelde met uwer Hulda week droèf teleuigesteld en plotsel ng ontnucittard van het huis terug tot onder de boomen in het midoen dfer Iraat nu w S het uit I En aU ietaand haar zagl flaar oogen kr g n weer denflchuwm blik het gezicht de oude s uwturends idtdrultkingi Zij b roefde At te verbergen voor het heiuere maanildit zij drukte haar gestalte lu ile ehatiuw deir liudeDBtaniliniea daar dbar nu kon al toch wat zien I Zij ging op de teenen Staan Stilletjes lachte zij Bij zichwiU die hadden een hak voor hun huii gemaakt er de venster zoo hoog boven den begaijen grond maar zij konden toch niet verhinderen dat men bij hen inkeek van hier uit heel gemakkelijk Dat wa een mooie kamar roode tapijten en vargnlde abhUder liJsten en vlak onder de kaarsen van een luchter aan aen groote piano hei beschenen de Engielsiche Hulda had haair wel eenö op straat zien gaan maar hadien was zij veel mooier Het verracte kind staarde da jonge vrouw aan alSof ze een dbor licht ontgeven bovenaatturlijko gedaante zag Het haar hing los het glansde ais goud over een licht gSwaad Wie zag ar anders in Tampeihof nog zoo uit Niemand niemand Alleen da feeën in te sprookjea en de engelen in den hame iVetatijfd van verrukking bleef het kim onafgewend kijken nu mi hief zij de viaugela op Ach zij zou toch niet wegivliegan Haaï neen Aan de voeten der jonge vrouw had ieW getzetm tegen haar kleed aangeburkt als e groote hond acrst had Hulda het niet opgörarkt nu herkeijie zij ham die zich oprichtte het w S Paul Lengniok Ach wat moet die ovei elokklg zi tt bij de llchtvewpieidende vrouw 1 De blanke lange vleugels hieven zich op ds vleugel werden tot annea tot hande £ zij warden om den hals van den man gaUagan ha dat wa icta anders dan wanneer de paartjes h er builen elkaar omliaUden lluiveiingen doortnldan htt a iionncerende kind Zij zwu hier nog lang willen blijven staan met aande htige oogen turen m bet hddoralloht maar de daafiouden lieten een waarschu wend gebrom hooren zij gingen op de achterpooten staan sprongen tegen bet boeselaairtja hunner meestere op en krabbelden haar dringend Aha daar kwam iemiand aan Snel bukte Hulda Da dashonden gtiven geen geluid mear zij drukten hun Snoet tegen den grond Een man kwam onder de linden aanslenitercn miet oenrigaar In den mond Hulde kon den rook zien Da nuan ging vlak langS haar heen gelukkig varschool de maan zich weer Hij was niet Ie herkennen HuloA 23ag alleen het rood gloeiend vonkje zijner sigaar Toen zij zich wear kon oprichten wa I het licht achter de groote venSteiW dar nieuwe villa mtgSiOotd fWorfl vervolfi Maar de man ging regalraoht op het huis dtor Badeicows at alset hij heel zeker wasi van zijn nek Met oogen welke Oolc in de duisternis zagen keeii Hnlda ham na Wat die daar wei zou zoeken Bij de BadekowS was Hen donker zij eiiapen reeds Nu floot hi hec4 zacht maair