Goudsche Courant, woensdag 29 november 1916

FirmaC SMITS Schoenlia cLel i iwegr 48 Gouda Opgericht 1879 HET ADRES VOOB IEDEREEN taen s Uoldijke Mei pfesligil Ie Voramit opasaicfiT trea Voedert nw Vee met da mtvere mnrure LIJNZAADKOEREN merk STER en W L gB en SOYABOOHEHKOEKEII merli W L nitmnntende door hoog eiwit en vetgehalte en groote voedingswaarde BereDiplatifa ParHi 1900 Wegen Souden MedaiUet De Oorlog Aan het Ooatellik Front MMuIcte aanvalLen D u 1 1 ö c h legerberioht m 28 November Hevig vuur tuaöcheu het Presbo eer ec de War kir iiuie Krachtige aamvalien tu teh6n Tirnowa eo Maliowo en bij üroenlste van Uva W Italianen J ranschen en Serviéra tegen de UultaohnBulgBariche linieei Ue groote moeih e aanval van do Entents troeipen iiit lui te voUiomBn Door dte verrietitgeïidte udtwerking an bet Ouitsïihe infaiiterie en artil lerievuur letten die gBalUeeriJen aware verliezen aan doodien en gewonden zonder het geringste locee te bemiken Aan het Roemeensehe Froat De opmars in Roomenië Een Wolfl telegruia uit ueriiiuinjeldt Dagen JNJ etei Jrta t verbluft over tien fAieiien opyi artiOh eu vergelijkt ie bij den ifluitsthen oiwüarach in i raolinj in de een te weken vau deu l i4rvoldiiocht Het W ded van Koemonië Ui veilorên u ai beteekent dit nog geen beouamng bet wijst toch aan in welke richting de bealiaoing vallen aal hen zeer FrancWh gazindIZwitaMWh Wad vindt den toettan J van itoemenié angstwekkend tailkenhaj n staat nog maar 17 K M van DoAareat I a Btad wordt bovendien noordielljk bedreigd door de DuiWohl Hong legers d e van öimaia en noordelijk a npolung oprukken Ook Melokenfcen zal weitra de stad bedreigen Het D u 1 1 é c h e legerberichtvan 28 Nov luidt Op het Zaverjburgsch oostelijk Iront op an mknige plaateen levendrfger vuur ltu + iKfh © verkennings fdieelingeii werden herhaaldelijk terug t agen De Alt i£t overechréden Verdtere operq jjfjl zijn begorjien en aangevanr gen uiet goed uooe voor de MiddenStatwi OurteadeArge i in hun bezit ErügsverrichiiBgen ter Zee Fen üeuter telegram uit Lond n kt De EngeiBohe etehepen Ciljr ol liirmingtóer Hh ina de Fran he zeUtichepen Alfred te Nonrey Malvina het Annerikaanache stoomSohip Chenr ung en bei NooiHche etoonMOMp Belle II zijn tol zinken gabraoht Het Engelerhe stoomwhip Ennaaton liep iMO nniniiai HcuM ea n umuitu El sim VUtUMTI P VOOR HET HooMMor n Rooi vardwrtien nadat men Koko en pasr keer ifebrttikt htM t ni n iweaKalt net eenvondig op het Uaar Aan wryft men het lacbt In een naderwaartacÉie richting eo bontclt h t ttlnk UW APQTKEKEIt DMMin W UfHft mft KOKO V00RRAQI6 EU HV Za O DF ÏIVflED lEIO VAN UDERE VERBRUIKERS ttEDEDEELEN KOOP VkHOUfl EEN KtEINE PLESCH F 0 79 PRUItni n fl 1Ja w in iw flaeen H n J lMMrk E i VH w la PaanI op de birinn iakUi v draar VtM Koko luxilil ko ht pn wond no vrikiKhl imiiter eina cfk K l Vijor FilMtlnd Gtaninftf DwHba Ovtsjiel m rirmt B IIKIHSaaaifA InMk ANTON COOPS Wqdstraat 29 Oouda A N VAN ZESSEN Schoonhoven 96 X op Woensdagen fiitaBibmm H opbod en 20 l B B December 1916 B bij vorhooging combinatie en afslag des morgens 11 nren in het koffiehuis van den Heer J VAN ZUILEN te Slein nabg de Haastreohtsche bmg te Beenw k ten overstaan van Notaria J KOEMAN VAH EEK LandboüwerswoÉg geteekend 1 nommers 27 en 28 met SCHUREN en ERVEN an den Ooejanverwellen dQk in STEIN te ReenwiJk met 6 88 38 Hectaren HuwominnoÉiip IIIEilHilii un HIT Maoaeuk van H RAVENSW AA Y ZONEN GOBIXCBMM Deze THEEËN afgeleverd in veneg pakjes van v f twmét een half en een Nei ml met vermelding van Nonmer en Prjs vooralen v nevenstaand Merk v gans de Wet gedei Zich tot do uitïi van geëerde orden bevelend jr C BIM voorheen J BREEBAABT ft a E3iqTD A 29 Nov NlBvwe Schouwburg 8 Ned Opera De BniUoft Figaro Bdwld vanoska wIJ l medsdeeUng te nofaa entvaara vec ada1n onrtaa i tal OU om d a daa la la gelegen in het Land van Stein onder Gouda en Reeuwgk Ij vier peroeelen Te aanvaardm hat geiUHiW 1 Uei 1917 de landergen bg de betaling Breeder bg biljetten Nadere inlichtingen geeft Nofaria J KOEUAN te Haastrecht 42 Eleotriscbe Drukkerü A BRINKMAN ZOON Gooda A SX Êw i en herbevotking vaa l ompeii Wauiieer we tl Mneric Magazine gpBloovea kunifcen daa heelt pr©lettMv t pmazola oïr teur vaabet imu uin te Napcitf en hooldleider ai üe opipraviogtn te l otnpejt eenaÜerzoiw rune t vooinen ea Hi eteit iicfa metH mnder voor dan cte ouderume ta l weor to tiexolken N deaoorlog waoht den bewjöUere van l om teii iie aangeiMiiiiie verrasHing dat zeer het volle ouit lüHoeitifcctie levenaiillen kurj en waarnËVoea Ue voorbeelfien tüt aö uitvoering van die geniatle gedachte zijn reedB ia voUengung iuen groot aantal huizen wordiingericht met hei in i ooïpeji gevonden antieko huiaraad Op veröohillende punten van ie tftait auUen antiekewageiw ter bttfohikkung titaan om dereiiïtgcra rond te njden l e in l om peji oütdekto diinikgeiegenheid ol bar Ml opnieuw ing ruht CT ge pioiteerdwonen zood at Ue moderne opporn ntaCh het geuocigen hcibl en zal iueên t antieke drinkgelegenhelduit de oude mAml n en l ruiken wijr te drinJten Mooie Itaitaanwche metóH i zullen in antie4 coatuum geetokca worden l rol üpinazola ig inde eer te plaAt voormsmieraS hei paleis van den nultionair Obelllu Hrniiuit weer te reeiat reeren Ook gtadiatoreo ipelen zulieu geboud n wordoQ echter alteen voor tie grap en niet meer al vroeger in Uoedigen emM T vctu sullen eenige badinrichtir cn vernJeuwdi wordi i enterbo ichikking van tie bwoekeitf gesteldworden Nieuwe methode van bpoodberei Hïig Te Berg mio zijn veelbelovende proefnaoïingei gedaan voor het IjereiiWi van een rüeuw jioort brood het z g naluurllj e brood Het meel voor tiit brood in aiet gemalen Het Kooti uitgezochte zorgvuldig gereinigde koren wordt aam hot kleowL gebracht waard oor men diu in het koren ac f de eeralle funoiie ders iljffverteririg onKzeUin van zetmeel in htiikerj doet plaaU hebben Het ontkiemde koreo wordt dan gebracht in oen nuaehin die hei in eea hoino geen deeg verandert Dit deeg wordt verder op iiB gewone manier bot brood verwerkt Uit een dubbele centenaar koren wirdien op dieze wijtwi 126 150 K ü brood gewonnen t rwi inwi uit il zelfdo hoeveelheifii l9chta 97 98 K G krijgt wannepr ïe nnolpnaarer Mn te pae mmet komen Wanneer bij propfnwijJngen in het gnwi deze uitkontuten b vt tlg wordön zal Italië ZH h voor zijn graan von het bulten Bg üaiai teCT mmm per jaar zi voUIbende voor h t verbruik Advertentiên Dienstaanbiedingen hebben in de Cfoudsclie Courant I MT D adverteolKii kwtei sleekb bij Tooruitbelaling 1 e regela f 0 86 voor elke regel meer 6 oenta Opgaaf nitalnitend aan hetBnrean Een vertrouwd adres voor het maken en itoffeeien van MEUBELEN 1 bQ N HESSING Peperstraat 24 Gouda BiUUke prgien prima materiaal Reparatie aan alle menbekn 14 Hl Zeer mooie lollede meubelenala Tafels Stoelen Kasten Spiegels Schilderden Theetafels Bulletten Stqiameublementen in leer en peluch Boekenkasten Tweepersoons onbesiarpen Veerenbedstellen Kapekmatrassen Slaapkamermeubelen eni ens allea ipotKoedkoop ftugbeUeede Leerstoelen vanaff 17 60 Stqikast f20 StBItafel f 9 50 Spiegels f bJM f 7 60 ena 20 WnnUfM ImiMiulUiiScUi k Rottarclam Vervaardigd uit de edelste grondstoffen Slechts n 20 per 7 K OTfPriinaS l r hmaaa NIEUWE HOUWBURG Br NÈD SOCIËTEIT ONS QENOEOEN NÈDERLANDSCHE OPERA DIRECTIE a H KOOPMAN WOENSDAO 88 HOVEMBER 1916 De Bruiloft van Figaro Opera ia 4 bedrgven van MOZAKT Frgcen der plaatun m IM Mu inn Dl iHi 13 Mm I2J5 bltrü I0 7S iNrMiidirMililt 12 25 11 71 m MO aLIKTIIM IS aoivuot ntUCHTIMUUUM Alle prijzen verhoogd met 10 pet voor aotearsreohten Plaatsbeapreking voor alle rangen bg loting Dinsdagavond 28 November 8 nor Ka afloop der Vooratelling vertrekt een extra trein naar Schoonhoven en tnaaobenliggende plaatsen en een extra boot naar Waddinzveen en Boikoop § 0 Kaartan xoovar nog voorhanden verkrllfbaar In het Slgaranmacailln van dan kaar J Ondarkark Korte TUndewas lo an op denavond aan bat bnraao 66 Aanvang 7 uur Koopt uwe St NICOLAAS CADEAÜX BIJ DE Firma DE GROOT n o fiSÏ MT RUIME KEUZE IN 1M Overhemden Dassen Handschoenen M MoataM haa IIm uiM wortfm WAAatOIVRlMl Schoonhove nsche W inkelweek ö i V Bezoekt vooral de 3 reuzenmagazynen van alle soorten Maubalan m Fantasiegoederen pMlala MadiRB In = = 8T moOUUIS CADEAUX = IL Alles wordt franco hnis gebracht ot gesonden Aanbevelend 42 C V D HEK H w n 87 28 38 ii SOHOONHOVEN Abonneert U op Het Stitografisch Verslag van het Verhandelde in den Qemeentepaad wan Qouda Bevat ALLE bg dan Raad inkomende stukken da baaohikkingen daarop en da stenografiiich opgenomen disoossies alles bgeen in boekformaai ABONNEMENTSPRIJS voor abonni s op dit blad f 0 25 per kwartaal bg voornitbetaling voor nietabonné a f UH por kwartaal bj vooruitbetaling r Abonnementen worden aangenomen door de Drnldterij A BRINKMAN Zn Marlet 31 GOUDA ModeTsliHcliool voor Gouda en omliggende plaatsen Aaataalotan bl da varaaalflng voor Mada vakackolaa ta i aravanhaca Goedgekeurd bj Kon Besl 26 Ang 11 No 46 Opleiding tot OeatHmlèi i Ooupeuse on Loorare M iiliiidiM mr Hfn idnft hlwa imi HIM n imMNH Plaataing van leerlingen Dinsdag en Donderdag aan de School Oouwe 109 20 DIr Dames v ISYZELENDOORN ê5e Jaargang Woensdag 89 November 1010 fiOVMlE GODMNT iTi© a T rs eaa d Tre r te3a tie blewcL ttoox O o va d su © acu 03ao st±©32C©3a Verschijnt dagelijks behalve Zon en Feestdagen PRUS VAN HET ABONNEMENT Per kwartaal f 1 85 Idem ft nco per post 1 60 Het Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per post Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Burend Habkt 31 bg onze Agenten den Boekhandel en de Post ntoren PRIJS BER ADVERTENTIÊN Van 1 6 gewone regels met bewysnununer f 0 S6 Elke regel meer 0 10 Telefoon latere 82 BH drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend Dienstaanbiedingen per plaatsing van 1 5 regels f 0 35 by vooruit betaling elke regel meer 6 ets Reclames f 0 25 per regel Groote letters en randen naar plaatsruimte Telefoon Interc 82 Uitgi evers A BRIHEIIAH EV ZOOM DeiUuren erwat hij ook geen nui lietzeUde geldt van het verwl t dat er aan de üentsohe Hoogoeobool zooveel proleBtantSohe hooglêeraren i n Zijn pogingen om meer katfaoliekea te kragen leden nchipbreuk Ik ben ging Von Bisiang voort niet hier o n het land te kwelleaot weerwiaak te oeleiien nuaar om het in UuitSohland S belang te boatieren Ik moet op de elgerjiurdlghcld van het lanu en het karakter van zijne benunerS letten Recht en gerechtigheid zijn mijn lei noer Ook moet Ik het volkenrecht eerbiedigen Waar gestraft m et worden is straffen mijn plicht en èo ik het maiar ik moet ook mijn geweten raadplegen en daarnaar handelen Bleef di gwwichtig elappengebled niet van onrust vnj Ik ben een oud sildaat en ik z u niet graag in de noodzakelijk helo koBiien wapenen tegen oenweerluoze bevolking te moeten gebruiken Ik doe mijn keizer en vaderland den besten tüenst als ik zoo regeer dat bhedoffersi niet gebraOlit beho iver te worden Als men mij daarvan verwijtsn maakt kan ik die voramtwflordelijkheld best dragen Wegvoeren van Belgen On er het opsuhrUt belgie en jriekeolaod verdedigt hetBernerTageblatt van 217 ctezer volgens een WoUf leiegiant het door een deel der pera zoo luidruchtig veroortteetde wegvoeren van Belgii he werkloozen naar iJui ehlan Het H d haalt HollaaidÉChe en Belgische bladen als Maasbode Met vaderland do Belgistotte standaard Echo de la Frease ile gi jue aan ie het doen van Belgi ache werkl M en aan de atiedtalels en de wijze waarop aaj hun ondu bteunlngen in luiheid ml ruiken gS selen Het Berner Tagebl toegt dat de Schuld der Dultscfaera bestaat in het langer dulden van het misbruik en niet in zijn atschaffiing waardoor aan het BdgtoBhe volk een dienst bewe zen werd Het blad vergelijkt verütfigens de Schending van de Belgische neutraliteit met de gruwelijke verraderlijke verworgiiig van Griekenland door do Entente en waarfct huwt Zwitserland opdht het niet eenaeifde lot treft Nimmer was het verkeer met B 4 gi zoo bezwaarlijk ale de laatilc da gen De DuitM er f die oe grenswacht houden hebben strenge otHc t zellf hen die van behoorlijke paaM n voorzien zi i aan een d elijf onderzoek te ontlerwerpen het teunvlak liggen de kransen van de naaste verwanten Ook zijn aan de wanden vele kraii nge4laiigen Dronvinen menSchen verdrin eu zich Eerbler ig zwijgend trekken de soharen innig aangedaan iangS de baar on den dooden vorst een laat en sprakeloozen groet te breegea Ook morgen en Dooderdagnchtend ó HoJburgkapel vo lr bet publiek geopesid mei zwire averij te Oravearod nen Fraas Joxaf i e Weeobche oorrespondrat van de Maa KxIe Sonrijft aan Ki n blad dl d il Novan er aeuwwvond om 10 uur it met groote pledatigheid het lijk van den overledcu ketzer Frans Jobeph van StAonbrunn naar de kerk van den Hofburg overgebracht Vau ie voren had de plechtige Inzegening van het lijk plaats gehaa De stoet die voor het slot van Schonbrunn opgesteld werdl trok dkJor ce Straten waar dUizenOi n toeschouweis in d n dt psten eerbiedlliet voorbijtrekken gadestoegen Aan dB dieur der kerk wachtten de holmnaraohalk te Hongaaraehe Uofdienft en de hofgeeBtdijkheid het li k op en begeleidden het in de kerk waar de hotkapelaau met zijn assUitenten de inzegening verrichtte Naaat de hjkklat stonden rechts en links vier e l©lknftpen met waskaarsen vertter de zee k v rler de lijfwacht döHongaar che lijlwacht de opperholmeosterS de voomaaimiste hoogwaardigheidsbe leeders van bet hof de vküïgel adijudant en de kaimieitieeren Na ds insegbiiing werti Je kerk gesloten Morgenochtend om 8 uur mi het volk nadbt het li lc nogoKials ingezegmi is de laatste hulde aan zijn bennli dett ketzer kunnen iirengen De kerk bhjiU Diusdag en Woeuklagvan 8 niiorgenS 8 uur tit S avondls ft uur geopend en Donderdkig iot 12 uur De lijkkist bli t daarbij g 8l ten De begratenia van keizer Frana jQ fa zal Dcijdetrdagtonddag otn 8 uur in de Oapuoynerkerk plaatshebben Behfllye keizer Karel en zijne gemalin Ie OuUsc e keizer cle koning van Beieren en ce overige bondSvoreten za wB r hijnlijk ook Hindenburg de begrafeniSplechtiigheld bijwonen De laatste glroet Een later bericht meldt Nadat het Stoffelijk overschot vso Frans Jozef gtterenochtend vroeg Ingcaegend was werd het publiek toegelaten tot de Httburgkapel om attfthoid te neuten van den kioden keiaer De kerk draagt ten tooi van Kepen roLW Vóór het hooldaJtaar verWt zich op een breed trappenbouw6 1 de ziwarte kist Be van gnudeu sieraden voorzien op ees tapijt van goudbrocaat staat Aan ien voet van Oemengd Oorlognleawa Ver Staten De VredeaKoufsrenUe Op e jaarlijksche fianlerenlue van de liga tut bewea king tan den vrede die einde dozer week ia New York plaats heelt zal de rede vam den rijkÉkaoseiier wunien voorgelezeti en iijen hooit da meeulng uiten dat die roden de grondslag aal vormen voor een vredieLbeSpreking ü Canaaaesche premier ijorOeR zal aa de oonfsrenlio dSelnemBni De rede welke Bordsn voor de AdvocateuKClub t Now York Melit belooft echter volgens dan Warihingt oncorrespondent der KoW i niet veel goeda Op het oordeel der wer id moetenzich zei Borden de verwachtingenbouwen van hen die naar een werddgarechuüiof uitzisn aehler welk een wereidMrijdknacllt Staat om een misdadige natie in b 6tt lig te houden BordtmV SUUMI e uttirCTIn een neutralen staat legen eet met Amerika bevrlenden staat heeft bier verzekert ie correspondöit veel verontwaardiging gewAt niet minder dan zijn lofrede op de EngelSche zeeheeiüchappij Rusland en Roemenie E n noodkreet tot Rusland Een Heuter telegimin uit bonden niiei t In weerwil van ds berlchW over den Uuitbchen opmiarseh in Boamenie geduren de a loopen dagen blijft men in Reoraleenache kringen vertrouwen koesteren aangttandef een mogelijken afloop Tot oordeelen bevoegden zijn rvog van meening dat eerlang Se ontzaggelijke inspanning die Rusland zich getroost tot het gewcm Chte resultaat zal leiden Het feit dat de Duits el volstrekt geen oorlogetulg hebben weten te vermeeeteron of vijan er gevangen nemen bewij t dat het BoeraeenSohe leger zich laat leld m door het plan door de deel van het oorlogaterreiu geiKiden te Londen ontvangen inliontingen versfpreiden wel is waar ouvoldoende licht over don toaJtand maar tit acht men aUemiinat de reden om den moed te laten zukkeu nwt het oog op de uitwerking van de hulp der Ruwen Reed wijzen er voorvallen in de DobroedBja op dat üe staat vai zaken daarvan deii invloed ondergaat en men galooft dttt die hulp spoedig tot liet Noorden van Koeaneni6 zal 1 uiOgebreld Intusschen neemt de kra t van het Roemieenst e lagen dag jks op het stuk van kanonnen en betwotügdfiedMi toe dank zij den verdubbeltlen en onbekroaapen benioeieniaseo der Ueallieerden In België De Echo Beige meldt dat burgemeeiter Max die zich tot nog toe In de evanSenis te Celle bevond waar hü ean kamer bewoonde thans naar een gevangenis t Berlijn is overgebracht waar hij In en cel zal worden opcesloten De Duilscheis ho jbtn al de burgemeesters van het arroiHÜalieinent ijuik aetigezegd hun de lijsten te verathatten van de werklieden he geen werk nebben hetwelk zij echter allen gewelgera hebbeiu vooits hebbtm te Dulisohen overal beknntJmakingen la teu aaibplakken waarbij alle werklieden ütider oiUec eheid zich aUe dagen deaeilweek in alphabellsche volgorde moeten melden bij hunne oosn liisuulainlen vooisien vaa hiw wwkboekje en een door hun patroon g teekentl bewijs Varder hebben de Duit schors uit vreew voor oaltwten krachtige maatregelen genomen tun Jle eventueel te ondft lrakken Etaiie Verbaeren Belgle S groote dichter die sedert de overweldiging van zijn land in England en later in Fiünkrijk vertooide is aan bet station te Rouaan toen hij In fien trein naar Parijs wilde stappen overretlen en gedood Een mhrkwaardJg interview De leider van het Dttaseldorfor TagOfal dr H Bramseiler is Von Biasing op gaan zoeken omdat deze volgens aller meening het protestant maken van Belglé te veel zou begunstigen Von Bieülng sprak dit uitdrukkelijk tegen en verklaarde dat men hem van de andere zijde juist het tegenovergestelde verwijt Bij het bezetten van an t m kon hl lu den eorSlenl tijd Wjna geen kafholleken krijgen Van meer katholieken in de Feuilleton lang was aij zoo laat niet buiten gewees Als men haar nu ai had gezocht O neen dat zij weg was merkte nieonand Zij zouden allen in de gelagkamer zijn als zij niet reeds m haar Uaapkamer was dan ging ziij er avonds ook heen Nu waren er ook nog gasten Hulda etonc dtll voor het ouderlijk hule Luister de torenklok sloeg dl mBal Hol dreunde haar etemi Hel wae huiveringwekkend zoo alleen nog buiten te zi n Nu naderde het Spookuur Zou het werkelijk zoo zi als Li haar had verteld dat de orderidder die eens een jonge maagci uit Berlijn had laten komen voor ver nïaak haar var liaar eigen oudere had gekotst Jat die te nilddernarlit hier weS te hooren Hij wad wel verbrand op d n T m pel rberg maar zijn ijert ging nog Spoken en knorde al een awijn Bah Dat was toch al zoo lang geleden En Lleze was een heel dom mei je uit een heel któn oOrp Daar waa zij niet bang meer voor HuMa baloe de kleine vuist Maar als de oude vrouw Lengtilok nog brand gin f tochten Die had voor haar erf gezeten n ie de beentje van haar man in een fefcen op Kaar dchoot Hulda wierp een Schuwen blik aiïbter zich ha niets ni i HuJI Heei il eJeiAtS flauw beschenen lag dorpS raat zoo rustig alsof nooit een voetstap op slechte weger i er over heen as gegaan Zi adMO Wie IS daar Zij klopte nog eens al harder maar stee fc vergeels Zij zou moeten bellen Ach bellen bellea O wee nn kwam zil de trap af dan waa zij zoo bocai dan zslde J Jij en haar oogen O wee o wee Het kloc begon Ie huiien Al gebroken van angat zakte het In elkaar diamo richtte het zich weer end op maar weg weg ergena anderS heen haar slechtf niet boozer maken Weer Sndde het de straat over en evenals het t eerst bij de Lletzows naar kinnen had gekeken zoo wih e zij ook nu daar naar binnen zien Mis ehlen daar waren toch ook kinderen Oom Ooitfried wae goed zijn vrouw ook zij hadden baar van den zomer dikwijls kersen gegeven en eens hatMen j haar binnangeroepen to n had zij zelf aardbe in mogen plukken in een grooten tuin mlasohien Hulda wist zelf niet goed wat zij hoopte Een vaag gevoel droef baar naar het huU waar menSchen woonden die goed waren Maar o wee ook hier waren d luiken nu gesloten Geen lara iilcht sichanerde dOor de reten Z ij liepen reed Wat nu wat mi Een koude wind kwaad van fhet open veld de dorpelstraat In en blieS in de kleeren van het kind Het beefde het werd al kouder Hulp wekend drukte het zich hoe langer zoo meo de vrede En toch keek hei kind een scbuilplaais zoekend naar de vensters der galagkanier waarvoor de luiken waren gestoten Er schemerde ailecL nog licht toor de ultgeMieden openingen Zij hoorde geen atentoen Wie weet zat vader er nog alleen en waH z ij reed lang naar bed Ala men nu cht de huisdeur opendeed wip dan was men binnen 1 Voor lchtig tastte Huida s hand zij deed een poging de feur ga niet mee ach giesloten Een zucht ontsnapte haar lippen ach en nu was zij toch zoo meel En zoo koud Zij betadte haar ijAoude wangetjes en aAnpjeiy Ach en haar voeten waren als IjS De daahonden jankten zat hl en dmklen zich tegen haar aan At die verlangtdon ook naar hun bo tje Er honger hadden zij alle drie Dat wil zeggen nu zou zij eigenlijk niet hebben kunnen eten on Janks het gevoel van wee worden hier hier Zij oirukte de hand tegen de borst Wat moest zij nu doen Anders had zij de deur altijd pon gevonden maar het IS waar zoo laat alS vandaag was het ook nog nook gSwortjen Zij hadden zeker gedacht dal zij reedsl in haar bed was Er hielp nietè aan Ij moert wa n legen de luiken der gelagkamer te kloppen Haar vingertjes kromden zach zij hief den arm op en klopte Veel te zacht NIetei bewoog zich binnen niemand kwahi aan he venB er en vroeg Buiten de Stadspoorten Naar het Duilach van CLiABA VIEBIG newerkt door l P WEÖSB1 1NK VAN BOeSUM mot autorisatie van de schrijfster iNadruk verboden legen den inuur vau het huis liet bukte ouder het venster ep bl l zoo ineeogchurkt zitten O wat was dal schrikkelijk 8n zoo donker zoo koud en het spook waarvoor zij tevor ren halar neusde had opgetrokken scheen haar ni niet meer zoo ongelooflijk nu beviel liaar opeen de nacht niet meer waarin zij anders zoo graag wilde wanttelen 86 Nu al nileniK hen verdwenen waren ontwaakten dB Heren van cBn nacht Het oeneanic kina wa aan dargelijke dingen gewoon hoe dikwijls had het zijn daahouden ratten achterna geJaagtii die uit ite moeraaWge poejen der oude bnrchtglracht naar de varkeneiiokken en de graankorrel der forjasehuroi giaijen Maar heden overviel haar eau huivering Waal het Jan ttaoht to nog üoo koutt Het waa om te bevriezen tot in het gebeente Hulda deed haar boezelaartje alen sloeg het otq haar hoottf litaar rokje trok zij op en hield bet over de bortt vaet Htt pun ie van haarneuSle kwam nog maar heel eventevoor ichijn maar ze w r toch ieWwarmei Acb als 2ij mi maar ihuis In l ed lag In het bed was het warm En atei liJ de oogen tAeknei mg zij ook niet meer hoe ad keek 01 niemand tiiuls haar zou inisaen In Ook de deKhondoi beviel htt niet ongeduldig verborgen zij den Snuit onder het bcaohultende rokje en stl ten de vochtige koude neuzen togsa den biooten arm van het kind Daar slaakte Hulda oen gliienden kreet wie greep haar aan Zij was doode lijk verschrikt Bijna buiten kennla Moot zij de oogen De dasbonden jankten Daar opende Gottfried Liet zow het venster dCr slaapkamer die voor aan de straat naast de woonka U er lag wie had daar xoo ge schreeuwö Het zal weer een dronkaard aija ga looh aiapen Vrouw Lane waa boos zij waa juist zoo goed Ingeslapen Maar tte man huddo het hooM t zoo hreenwdte toch nooit oen Éironkaard Hl Inisterde hij hoorde ean ïimtnerend geween en Stiet snd het luik open Daar zag hij onder het venster der woonkamer Iels neergehurkt Voor den dramtael wie U daar n fWordt verrolfi