Goudsche Courant, donderdag 30 november 1916

o 13356 De Oorlog AanhetWMteigkFnmt FAiuLjö isov net coinununiqu4 van gMvr voaa ïi t Duitsche lefperberielU van Si Noveo aer i rünt Alorecbt van WoT WUberg In dB boiüit vul Yp mn vitnUsL ija krachtige utiilerifefvoorbereidiDic afoeeUngea der geaUifienlen over en breeote van ongeveer S K M ïe Duiteohe stetiingen aan Z werdien ifioor het Ihutaicbe vuuf op enkele plaatsien ii een han g iaiwai teruggealagant i runt Knppredtt Van B ieir a Bij rnküg weer nam di0 artïllerleBtriJi leobtii toe tuoachen Serre n Anore erenais m d a Sector aan beidie zijden van bet St Pierre Veaa boridi Aan h t Ooat lk Fr at Uet l uIt ob iegerbericht vaa 30 Nor nMiat ¥ t hA Leopold van Bopercu Groote actie ha4 hier niei plaatcL l ront Aartetieitog Jozef Ia betKarpatbenwoud en het ulge iergtevan Molttovië zetten die Ituaben btmaaavalleu voort zonder belangrijkfauccee te behalen De HueHea ledenzware verlleewi en miooMen zlcfc tevreden ateUen ta kleine j aatntUk v£K rïl ea De BuBisen vaHen aaai Het Qofitenrijikache cotmloMiDiqué van 30 Nov luiut b bet tuet aucoee Voortdringeu der i onaulegers werden aediert dem overgang der rivier 43 Roenieeiische offiicieren 2421 man 2 sw re 36 ve diKanoaiieta en 7 inaehinegeweren bimiengebraciit Legergroep aartshertog Jozef Pe troepen van Voni i t enlia yn DMnen gi teren Pitescd en Caan olung in basil ïiT vielen 17 oRlcleirea laJOman 7 kanonnen en tiiirijk materiaal in handen der Beieren Tii60chen het Uzdial ea dieni Tartar npaff zetteu de KuMean de teronttafiting ra hun zeer beknelden Roemeen hen bondigienoot bestemde aanvaJIen oAdler d eD ioizet eesver groote ütrijdinacht roort De leigers der generaaLi Ara a Koveee voerden bijna op het gebeele front Jjij dbg ea nacht een verbitterdea eirijd tdgen de iteediB weer opajenw aaaTallepdie vji ainden Op vrfe punten worjK een ötrijd Tan op Woensdagen 13 December 1916 bij opbod en 20 December 1916 bij verhooging combinatie en afslag des morgens Tl uren in het koffiehuis van den Heer J V N ZUILEN te Stein nabfl de Haastrecbtsche brng te Reeawijk ten overstaan van Notaria J KOEMAN ïah bek lanillioywerswoDinii geteekend I nommers 27 en 28 met SCHUREN en ERVEN aan den Qoejaaverwellen dijk in STEIN te Reeuwyk met 8 88 88 Haotaran en gelegen in het Land van Stein nder Qouda en Reeuwgk In vier perceelen Te aanvaarden het gebouw 1 Mei 1917 de landergen hg de betaling Breeder by biljetten Nadere inliohtingen geeft Notaris J KOEUAN te Haaitrecht 42 BoiteB de Stadspoorten Naar h t I ultwb van CL ARA VIEBIG Bnrerkt door I P WESSBLINK VAN B068U1I met antorintle van d aehrijiatw Nadruk Terbodan 87 Zil Mond in het midden der kanjer kaar swarte oogen welke sluw beneegiijk naren ak die van een i rale keken rond zij ionkelden Zij g t altijd nit en komt met iemand aunen Dien heeft zij Ue On kan liJ niet uitstaan I aat zij heelanaal naar dien aoon toegaan dan M zij weg Wa iwrtf Karl Ueteow keek op Zyn Ewemnwrige oogen puilden uit Opeens brulde Üj woedend Vervloekte mdd Wat babbelt zedaar St Golfried legde de hand op ito mond van het kind Jt moet liet zeggen wat niet waar ta Waarom rou noeder lullle niet mogta liidenF J H la iich waar HuHa glipte onto zijn hand weg In een wip waa zij wflg In den hoek tnaachen de kachel en d nxunr Daan t gluurde zij halt eIgBminniir h H ver Arikt WQ staan baai in den HEERENllI 0 sokkel toch niet langer met een bot scheermes In enkele seconden maakt u het lelf aanhoadend mat een Suc ceiApparaat viymscherp Ook voor Chirurgische instrumenten Frnsf 1 50 u b I 1 66 Firma A QUAST Klwweg Oprop vaD ipDaint De ondergeteekende Curator in de onbeheerde nalatenschap van OEERTJE BAKKER overleden te Hoogland 8 Joli 1915 verzoekt allen nakomelingen van PETRUS EYLINO gewoond hebbende te Haastrecht en aldaar overleden 20 September 1851 ait znn huwelijk met WALTHERA CATHARINA LEUSEK of eventueel andere hnwelnken zgnde deze PETRUS EYLIKQ oom der erflaatster zioh onder overlegging der noodige bewiisstokken op te geven ten kantore van Notaru JOHs KNOPPERS to Amenfoort vóór 1 Januari 1917 Hoogland 28 B MIDDEN Tandarts CRAMER il Vrijdag JIFWEZIQ Sociëteit Ons Genoegen OOUDA MT Laoh Avond HoUandscli Tooneel van Anuterdam Dir JACQUES SLUIJTERS Ja Zondag 3 Dsoambar 8 uur Buitengewone Voorstelling AJOOR unitair Oer Klacht In 3 Bedry ven van A MOEZY ENON Schi ver van De Big van het 168e MT Dltstuklsdoorbovangeaoemdfeaelsehap ta Amsterdam tn dafiPrascatl Schoawbarg iiB maal opfevoard 9 0 Dit stuk il een chte MlÏÏUIre Klucht doch NIET zedenkwetiend PRIJZEN DER PLAATSEN Stalles en Loges voor Ledenf I Niet Leden f 1 25 Balminvoor Leden t 0 7S voor Niï Leden I 1 Oalery t 040 Verhoogd met G Aatearsreohten 60 Plaatsbespreking al gewoon Nieuwe Kaaspnjzen INGAANDE 10 NOVEMBER 1016 Ter drukkerij A BRlNKltAN ft ZOON Mukt 81 Oooda VERKRUOBAAR Nieuwe Tabellen voor do Prijzen van Kaas met aftrek van 50 o voor het binnenland Kraohtens Uiniitarieel Besluit ingaande 19 Nov 1916 26 PRUS 10 CENT DUITSCH Doitsche Taal en GonTersatie Handelscorrespondentie Oh LAFEBCR 11 Lmpmt Onltaah M O C Houtmanigracht 19 OOUDA Adverieerl ir dil ftlad mÊÊÊsm Torpedo Simplex Schrijfmachine EENVOUDIGSTE STERKE SCHRUFMACHINE Prijs met l Kleurig lint f 225 Verras Uw Vrouw II met aan ii Dienbak of Ameilkaansclie Yeger Yleescliplaiik Wasclimaiid Papiermand of een Dikke Mge Cocosmat = enz enz s J H KROM Zo Wijdalraat 27 Tel 333 44 BOEKHOUDEN Ondor leiding van J HAGEKR accountant en Hoofdredacteur Handelsstndie J AUESZ loeraar M O en H J BEKKERING accountant en dndleeraar eener H B S worden door bet tan lol PÉlicii m We Wappelil Mn Keizeritfracht 15 en Lelie acht 30 Amaterdam georganiseerd verschillende 2 Schriftelijke Cursussen in het Boelchouden Leergangen fpor beginners eenigszins sjyAOStden en meergevorderden Speciale cursussen voor de praktijk diploma s en voor de acto M O Eveneens populaire cuTsus voor zalienmensohen Normaal lusgeld f 5 per kwartaal Snelle opleiding Uitstekende resultaten Zoo slaagde deter daren voor de l iddelbnru acte de nauwelgks 17 jarige P SIEBESMA uit Sneok die voor het eerst examen deed en die geen andure leiding had gehad dan onzen cursus Is het wonder dat onze schriftelijke leergangen op dergeiyke w s populair worden en dat steeds meerdere candidaten voor de practgk diploma s of voor de acik U O onze schriftelijke conussen elfs preiereeren boven mondelinge lessen t Belangstellenden vragen ons gratis prospeotus aan Zq vorbinden aioh hierdoor tot niets HvilakMT Mi aiaKMMH zoon aau a 39 Schoonhove nsche W inkelweek zoekt vooral de 3 reuzenmaKazynen van alle loorten Meubelen an Fantasiegoederen iMolal nbi ding In == 8T NICOLAJIS CADEJIUX = 43 Allea wordt franco hnia gebracht of geaonden Aanbevelend C V D HEK Hawan 27 28 88 m SOHOONHOVEM Wessanen sUHUiJIie FMeo pesiilleWoieneiir OPGEEIOHT tra Voedert av Fe met de uuivmre tnurw LIJNZAADROEREN merk STER en W L 38 an SOYABOOMENKOEKEN mark W L nitmnntende door hoog eiwit en vetgehalte en groote roedingawurde JtoswIMptoMM Parif 1000 IVeffMt Ootwins MedaOUê Abonneert U op Het Stenografisch Verslag van het Variiandalda ia den Qamaantaraad inin BoiHla Bevat ALLE by don Baad inkomende stokken de besohikkingen daarop en de stenografisch opgenomen disonasiee allea b een n bodcformaai ABONNEMENTSPEIJS voor abonné s op dit blad f 0 25 per kwartaal by vooruitbetaling voor nietabonné s t OJtO per kwartaal by voomitbetaling 90 Abonnementen worden aanfcnMien door de Drukkerij A BRINKMAN Zn Markt 31 GOUDA Koopt Uw Wi CAMEL KROPMAN ULEINEa t n aOUOM Zeer mooie soUede meubelenals Tafeli Stoelen Kasten Spiegels Schilderyen Theetafel8 Bulfetten St jlamenblenieR fel8 Bulfetten St jlamenblenieRten In leer en peluch Boekenkasten Tweepenoons onbeslapen Veerenbedstellen Kapokmatrassen Slaapkamermeubelen enz enz alles spotgoedkoop RugiMkleede Leerstoelen vanaff 17 50 Styikast f20 stgiUtel f 9 50 spiegels f 5 50 f 7 G0 enz 30 tUIMtTUlT44li l9niibiiiBali lli S kadi Rotterdam Eenvertrouwd adres Ë voor het maken en stuUNH SS van MEUBELEN Is bU I N HESSINO f S Peperstraat 24 OMl j g Biliyke prijzen prima i 5B riaal Reparatie aan all S beien a B3jT3D fi i pee H mir Nieuwe Sfho llolïandsch Tooneel 7 Dec 8 uur Nieuwe Sohouw r e AboniMsiilentaiVüorstelling TooneeJ Torsoek ii wl DeiieilMUiig te iiio ga j 8rgaderl tgen ooneerteo vernisfcs Hyw In eni om taa daa la aoas agwtl Efawtrinhe Dmkkeril A BRINKMAN ZOON GoB 5Ae Jaargang Vrydag 1 December 1016 fiOIMlË OIIMIVT ie CL s eaa i d v©rt©aa fcieTolsud ttoox G o CLd ou © ara 03aa ©tr©3K ©3 i Verechijnt dagelijks ékit behalve Zon en Feestdagen PRIJS VAN HET ABONNEMENT Per kwartaal f 1 86 Idem ficanco per post 1 60 Het Geïllustreerd Zondagsblad Id tanco per post Abonnementen worden dagelijks eangenomen tan ons Bureaii Karkt 31 by onze Agenten den Boekhandel en de Postkantoren PRIJS DER ADVERTENTIËN Van 1 6 gewone regels met bewysnununer f O U Elke regel meer 0 10 By drie aehtereenTdgende plaatsingen worden dete teaen twee berekend Dienataanbiedingen per pUatsins van 1 6 rwels ro 3 by vooruitbetaling elke regel meer 6 ets Reclames f 0 per regel Groote letters en imnden naar plaatvuimte Telefoon Interc 8S Telefoon Interc 82 Uitgevers A BRPnOÜUir EH ZOOI fcJMET A ii uji AJuo ivvou uar IS dit ui i lueuuiueuo verguie in bu de gewei igo iu val d u oorlog t in ce uiA tsl jiaiei van dwong m est rtüiOeu vuor Jieo i eonwiKbare iioouua en beia etscat een ijierea wU ue uk gel neaui van dwong muet den vatten OudeuK agp auRup wij moeien staan omr achter de alnjdemie iqgera ue geocganlaeiirde legers van imu arbeiil op to steilen Drr Cpestoon een t Tauacb genoesneer in Hustfischen dienst tde inbepteuiosr vtla met zijn oiiilbuknce door ae i nlteobers knjgsgeivangen weru geauuiKt en thans lu Kudaod IS teruggekeerd heeft in een sitting van net lioofdbeMuur van het ItusbiMthe itoode Kruis zijn indruKken uit het uuit oho njk n edcgeü eldl Gedurende vijf maanden bleef de ambulance op iiezelfce plaats Werziiolowo waar zij Krachtig werkxaanii was voor de Kui eï che gewonden iiioar de Dultsthers uauuen alle geiiccRiuilddeleu verboiidstüïfen en ander materiaal in beslag In de maand December ll i5 werd het geheele personeel van oe aiobulance in het cachut gezet daar het gowdgeid had Eusatstshe gevangenen te verzorgen welke aan Duitsche nüdlaire werken moesten arbeiden In het cachot verloor dr Jrblonski het veri4and Dr CreeMon borestigt dat het stelsel waaraan de gevangenen oncerworpen zijn werkelijk barbaarach ts en dot zij de rfachboïlers worden vai iniahandaingen en kwelUngen De gevangenen zijn In twee categorhtn verdeeld zij die trouw zijn gebleven ajii hun vaÏMrlancl mioeten de wreedH liehaiideliDg verduren doch zij die intedoenf aan revolutionaire of soparati tUohe propaganda welko op bandiige wijze door dfei Duitschere gevoerd wordt bevinden zich onder veel helere omLlandlghedén De alllcieren weerelaan filnk cé propaganda en dtagen hiervan dapper de wreede gevolgen Zij worden slecht gevoed ei stedit gelclaed Van discipline IS niets over In België De vervolgwoede der Duitachenl In oe KemlMa S ODO nSuwen wegr gevoerd Met ongekenito harcJvocbtigheld zegt ds Tel treden de Duitsohers ook op het platteland van BeigiDen Umbuig op Onler de gearresteerden zijn wederom vooral op het platteland vorScheldfne honderden d e niet tot de werkejo ze en niet tot de armhu gen konden gerekend worcen en ttauvoaroiie de ulocHuen ata een geluK voonipellend atsmtaool voor het uitche voU waarvoor zijn hart a leen klopte Hierna werd bét wet uptwerp van den INatLonmlen Hulpaiea£t in eerate lezing in bebandteikLg geoomcn De UijkattaaleHer lelddie het ont erp in en zelde ije oaveriptddeliike oorlog woedt voort Onze vijan ten wUlen het aldus Onze lliues zijn ntt4 gebroken lyoemeaié dat een groote ommekeer moest brengen doet boete Rravo uod hMp onS tot nu toe en zal ook verder helpen Bijna het bovenmenschell e de en onaie troepen waarvoor geen woord van dank toereikend U Zeer juiSt zeer waar bijval En het zuivere geweten dat wij het eerste bereid V waren en bereid zijn om f en oorlog door een ons gestaan en omte toekomst verzeltennden vrede te doeii be ndigai geelt ons reciit op zulk een vertrouwen Maar om het recht auBen wij onzen pUcfat niet verwéarlooiaen De vijanden willen den vreole oog niet Z j zijn ons wat niBoaishen aaniaI betreft Verre de aa Bi na de geheels wereld levert han oorlogMnateriaal Wat M bednidt Iconen de gevechten aan de SonSJMl De organisatie en de industrie worden met lederen dag dat de oorlog langer dturt steed0 beriise er voor het eirude Elke band die thuis kaBornien en projectielMi maakt vervangt een man heKMmt een Jong leve in loop rsvdk EBie hand iHe thuis werkeloos Is helpt den vijand Dat is de vermaning welke ons f elk legerberlcht toeroept vtAket ons in hart en geweten miigi De tmoUeiven van de wet waarvan wij Je aanneming vsraoeiceni 4 niet aan de groens tafel bedkMiht zij zi daarginds in het tronunelvuur aan de fronten geboren Wi overlegden en beeJpraken de beglnsken van de wet on de organisatie waartoe zij voert met vertegcmwoordlgor van de betrokken bnoepakrlngen en daarna met de hoofdconiDilseie Aan d ingespannen toewijdende uwrkzoamlieid der hoofdoo mkiid e hebben wij de waardevolle voorerbeid te danken welko on in taal mnge stellen Spoedig tot een Succe voUe betdishing te geraken Hoe dieper deze beeprekerS tot het onderwerp dbordroigen dM te duidelijker kwam de gronte taak van do geèeele volkskracht om de ooTlogSBconomle te organlseeren naar voren Oeweldig wordt tngeglrwpen in het aa teg n mac geicnre di ua Kusetflohe fatoimeianival liep te pletter Kleine plaatieelijke voordeden konden niet verhinderen dat de groote otiers van den vijand ook gieteren tevergeeb aren l e strijd duurt voort Lflgeiigro Leopuld van Beiaren Niels bijzonden Aan het Balkan Front In hacedonlS Duitsch legerberlcht van 30 November Ten N W van Mouuitir mislukte een aanval dergealUeerden Van ie Wa4eUjke helling van den Uuinenberg bij Groeoiajte welkg top d i uit te dagan herbaaldbl verge 8 do r de geallieerden wenJ aan gevallen ai de Serviër woer verdirerven Aaa ket Saesaeeaaeke n Bt liLt 4 Ui teen e jegeroeileot vuu j oveiuuer meidt xye troeiiea oer üUdUemetaten droilgen in vvesttioenitnii iioeuieeDoone acaterfiDeuen terug ixfattive fiieed went gisteren ook ajiqiolung genouien en daardoor de eg over dAO iur ouiger paageupend met vielen 11 oUioierca en iiiAi ge tiu eaoium 7 atuiu geoi but en UI van bagage In handen cier overwtniiaarB Van bet Kurao ienegloient KiMgin iian bet efaitadron van rituieeeter Voq iMirche bii Ciolaneaü een ttoeiueeiwche colonne ntet 17 otücieren en 12 10 mrau ge ang n en ni ai te daaruij lOatuk ma gonhut ftnaeWiiagswereatHiit L ger Maekenften He Uonau leger dringt strijdend voonraarte bij d aanivallen tegen de Hoerae niën onderecheadden zicb onder aanl voering ran majoor Aschauer de alecbwiilc HoMeinëohe liuckeburgor en i eier6cb reeervejtigeis reglmenten Sedert den overtjcht over don öouau werdw 48 oWcieren en Uil man genrangen geo meii Aukei zware kanonnen 3ti etukei veldartUlerle 7 kleine kanonhen 7 machinegeweren en 32 munlüewaKenftlMii geinnakt Op bevd van Z iumi karuiuaal Moreler hebben de versohillende DeKena en pastoors een poging gewaagd om de ciomentle van den overweldiger Lj te roepen maar naar hen wordt niet geluisterd Do laudbouwilLtrlcten worden thans atelsduiatig von alle mannelijke kmohten ontbloot itelfs zijn hier eenige vrouwen aangehouden De algemeens arrtttaUeS van burgera zijn voorafgegaan dbor het wegvoeren van verschdlende kopstukken waarvan gevreesd werd dat zij een algemeen verzet ouden kunnen uitlokken Daaronder waren onderwij er £ en leder van gemeenteraden waarvan reeds vroefge r he te bekend te zijn dot zij tegenover de Ehiltsoherse onverzoenli waren Turnhout Areodbnck nerembal Nei$r B OverpeH Hree Haafeelt Aarschot Driest en alle gemeenten uit ilo omgeving i n getroffenNaar Ik van betrouwbare iljde verneem zijn rit bovenbedoelde plaatsen in drie dogen meer dan sr 0 X mannen en Jongelingen wsggwvoeriK De verbittering Ie hier tot een ongekend pijl gwweiffn De vorderingen vnn menSchen hebben hier echter steeds plaats met breed mOltalr vertoon om don burgere ontaag en Schrik tn te boozenwn Thans dUren cle deportaties nog voort in Griekenland Urleksnland en zijn attUleite Qemeagd Oorlogsnlraws De Duitsche Uijksdag Een Wout teiegram uit bLiriijumeldt De zetel vaa dOn HijjmkuDe lier wed ter gelegenheid van zi nuueten vecjaardeg met dhr aanton versierd sierdI Ue preeldent verzocht d n kauiseiler do gelukwenfitohen van den Hijkedag te willen aanvaarden De lUjkakanaelieT dankte den preai ent voor de vriendelijke woorden Een llava telegTam d d 80 Nov meldt De hording oler ClriekSchore eerlng met betrekking tut het verzoek der Entente om de uitlevering van een gedeelte van het Qrieiuche uorlngsimateriaal te verkrijgen siAlJnt te meer verrasSen l Indien men zich do manier heriniiort waarop het DuKSoh HulgearsH he leger tegenover Griekenland Is opgetredenu Het Het Ich 140 kanonnen 130 mttraillcnr WIX geweren granaten en ifiateriaal van alle Soort loverem Men schot do waarde van het dewr de Dultü k herS aan den GrlekSchen staat onttrokken meterlBol op 2110 mlllioen DU mnteiKaal werd niet alleen In besvlag genomen doch tegen de Grieken gericht Het werd gebruikt tegen te Venezelistlsche vrijwilliger Tijdens de id oopen week werd vastgeSti ld dat verscheidene van dezen gedood of gewond werden door grannten mt het fort Rupel Deize practilken der Dultsoheie hebben de geallleonten in de noodzakelijkheid ge eld het Grtefcsche kobinêt te ver Feuilleton HUUit DSTUK IX De nieuwe villa der LenfaiukB woa door een arduted uit Uertijogebouwd snel was zij gereed geweest maar voor Paul Ledgnick nog altijd niet snel genoeg hij zou met eigen handen steenen hebiien willen aandragen e de balken op zijn breeden rug hebben willm laden Zijn iiithel moeet niet zoo lang in de lage donkere kamers blijven Hii had gehaoKt en gejaagd de eerste jongen de Stunboider moest in de nieuwe villa geboren Vordebl Vrouw Lengnidt zag haar Paul in hooge laarzen reeds vroeg in den morgen blï het In aanbouw zijnde huls rond loopen en e avonds wa hij de Idatte die ophield met werken Hij gunde zich noch cJe Früh9choppeo noeh de DtoiDienichoppen meer bij KiekebuSch Luid boorde zij zijne 6tem bevelen uitdeden op het erf En zij maakte zich bood Het was de wil van Paul dat zoodt zij In oe villa zonden kunnen wonen betonde huie omlaag zou wolden gebaald en nat daar don een aardtoa Uoomntuin zon worden aangelegd Maar het ergerde zijn twiedsr het ineaet dot hij daarbij haaf raad niet vroer Hij wsS wel Is waar ni e uiduij arig meettor over zijn vttteA n ar hoe kwam hij er toe upeeu s eoo zeltf taw a te zUsf Zij rat onbeweeglijk in hiKr aebterbnie atom van verba Wat niet echlV Diep vernederd bod Kiek deu winkel verlaten a irftt had zij den nfan uitgelachen usaar zij moest hem wel geluoven hij was hofleverancier n wat had hij er voor belang blJ een teen voor onecht te verklaren j Te voet ging zij den verren weg terug zij wilde door loopen trachten t onrustige gevoel in zich te verdrijven Maar haar stem beefde nog toen zij de kamer Uj haar SehoondoolUet binnenkwam Van wlen heb Je die oorringen Vnn papa Verbaasd irioeg de Jonge vrouw de verirtoeidte oogen op zij lag op de oueie paanleharen Sofa Paul had het haar miet kussens gemakkelijk gemaakt Van je vader Nu ik dank jet Vrouw Lengnlck Smeet den oorring zoo heftig op de tafel dat de sleet nu gebeel uK do zetting sprong en hl een spleet van den vloer gleed Zoo n pruil W t wes er toch 1 Fftei wwd biedt en rood ZIJ woS zeer geschrokVen Valmb Is hij niet echt Niels wa iföl En toen Plhel nog alUJd nteW telde haar schoonmoeder sUdils met verNusple oogen aankeek mbaktecle ze dcb nog erger boos fWordl Tsrwitod weg Vervloekte nwldi hoe weetje dat Maar zij achndde het hootdje Ik zeg niet i Er waa niet meet uit haar te krijgen Ala een bang gemaakte mule il lii in haar hoek Ooltlried keerde zich zuditend on hier hield nwn het niet langer uit Kart zelde hij nog voordat hij de deur uitging en hij trad op den somber p nzen toe en legde hem de hand opaden ohouder breng Hulda toch naar bed zij zal wel bang zijn om alleen near boven te gaan £ o geel bet kloe toch nog het een of ander wasms te drinkeo Zij ie vreeaellik kond Dat zij nu niet meer op de straat kon zien het dorp niet meer kon controleeren door hanr spion dat wat haar onversohilHg inaordsthaar zoon zoo rfde optreden dat vergaf zij de jonge vrouw niet Die was hiervan de schuld Zij die geen cent In huif had gebracht wlar ieraden oaarenboven de oorringen de halssnoer de ketting de armbanoen alles waarmede zij zich opgetooid had ra A waren Het wsfr zes weken na de bruiloft dat de groote briljant uit den oenen oorring der Jonge vrouw losgeraakt vrat hAel zelf was te ziek om hem naar d stad te brengen Paul wa bij het nieuwe huls noodig men kon aan een knecht zulk een kostbaarheid niet toevertrouwen dos was lUelce zelf er mede weggereden Vader en doebter weren alleen En baoen zwegen En zwijgend wall de nicht En zwijgend het huk Eentklaps giag ele lamp uit de ollewaa npgebrand Kont hler V zelde de vader en hij titekte de armen In het donker uit hij voeloe het kind reed tegen zich aan Het wad aan de duieternie gewoon en zondnr geraas te nmken nader geslopen Hl til le bet op zijn knie voelde de Ijakoude haadin en voetjes Met een nedeliidend Nu iWnk maar eenS klein ding opdat je wenn wordt bracht hij zijn glas aan den mond van het kind En het dronk uit het glaSL Met ongeheren hoofd ghig zij den winkel Binnen omalachllg Ulde zij haar bovenrok op haalde uit den verborgen zak van haar onderrok den oorring te voorschijn en legde die voor den juwelier op de toonbank Een zonnestraal viel op den groeten briljant hij tonkelée groen blauw en rood Maakt o er dat weer In Zij lelde het achidoos met al de waardigheid die bij zulk een briljant hoort Toen h d te juwelier gezegd eenvoortrettelljke hrltafle en lachendden teen op zijn hand In de aan laten KUttsrea fonkelt alsof UJeehiwasi