Goudsche Courant, vrijdag 1 december 1916

TWEEDE K AMEK Vorgadating van VTljdag 1 Deo Ueopend te m u Voorzitter mr H Goeman Borgerfu i e Groadwetaheriienlng Additioaeeie arUkelen Aan de ördo aijn de beraadateging n over het wal nt erp tot iu overwegiüg uenven van een voorste van verandering In de additioncela artikelen dM Grondwet Ue wijdgingen beoogen do kieswet in overeen ten ning ta brengen met de nieuwe bepaEbgen van do Gronif wet hetgeen geeirbledt in par 3 van t ontwel In par 2 wordt o a bepaald dat de aamenetelling der beaiaande Kajnor blijft zoooie zij i lot n dag ter openlig van deSte len Genemal en dat vacature worI den vervuld volgens de op den dag I der afkon Bging van de wet h iudenI de veranderingen In de Grondwet bestaande kieeeuMljeten Op vemeiuilende artlkden In por I 3 zijn ikior den heer D r l o n amenI dementen voorgcetold ter tcgemuetkoI nilng aan zijn bezwaar dat blj het I ikior As Regeering gekoznuieteieel van I evenredige vertegenwoordiging aan I kiezate te weiiiig invloed wordt toeI g tenrf op de op de aanwljilng van I le personen dor afgevaardigden De rr l en 2 wordfn aantgerwomen z at I In art l par 3 horsing van het kl cSit van mdUtoiren bij d eeriBcbt zoolang zij krachtana art 186 der Grondwet geheel ol gededtdljk buitengewoon onider de wapenen worden gehouden irookt de boer Du mjaer van Twist a r Spr vreest dut vol Ww deze b paling het kiesrecht voor het gdieele leger zal worden gesichorat alsiin oen bepaald gedeelte bv Friesinnal eenigo llchtinpen builtmgwwoon onder ie wnpenen wor leu g Toepen lllj vraagt of de Ikhllngen die nu m t vertoi zijn of worden gezonden be ehouwd worden te zijn in werkelijken dienM Waar is in deze do grens vraagt apr Do uitvoeiitig zal gro te njoeilijkheden meebrengen De heer llugenholtz ol tiit flezellde beV Wnren HIJ stelt oen WlJziging voor jn dien zin ilat hei kiesrecht voor nrflUairen kan worden Kcel horst nd Hin van lilnnenl Zaken meent dat gevalle aW door de vorlgo sprekers genomiKl weinig of I nooit zullen voorkoniön lownonlijk zal t oproe ien von een llohtlnj niet nOQoig zijn Tegen facultatlet stellen te geen overwegend bezwaar Men iaat het au over a n oen besiuit van de 1 Kroon In buitengewone omötanelgI heden zou men tot een noodwetje kunI nen komen tot afwijking van ie kl wet I De heer De Meester u l ontI raadt hjt aiMondfement Hij heeft pri I olplecle bCBwaren Waar Is do grens vraagt spr De Min van li l n n o n 1 Zn ken aiutt zich aan blj t vorig betoog De llnandeele gevolgen zijn niot te bereitonen Tot hoever moet mv gaan raagt de Minister Later zal men milicien es rm kunnen overwegen een overbrenging van stem nen Than ia om bciJiireiilng hiervan r lit het Juiste nvoroent lJoHlot n wordt na afloop fcr adiMtioneele artikelen niet vWr Woensdag oen aantal klflne wetsiontwerpen In beii n i ilng te nomen Dineiiftig zal niet worden vergad rd wel Donderdagavond Do heer S e h o p b r d V Tvar gt zijn amWKferoen cloor een moüa uitHproitend die wenWhrflkbefcJ tot dowftiellke regeling van de wijze van ♦tamniBn door de klezenl die op den itemmingHdag niet In de woonplaat kunnen zljn De zitting dnurt voort Mjkoopen was toen geen sprake daar de kl ne hoeveelheden gaskolen die in open I markt werden aangeboden te koop waren 1 tegen prijzen van f 25 tot f 28 per ton franco boord Rotterdam In de eerste helft der maand Juni heerachte eene ware I paniek by de koienverbrmkets waaraan ge lukklg de Gemeente Lichtfabrieken niet 1 hebben meegedaan In de tweede helft de zelfde maand werd de Kolonreserre Maa schappü opgericht wsann de Gemeaite I Gasfabriek zich met 8 aandeelen latere 1 seerde zich verplichtend tot aankoop van 1800 ton gaskolen De toestand hooft zich 1 sedert Juni aanmerkelijk verbeterd soodat I op 1 Januari 1916 een voorraad was vo i doende voor 66 dagen 1 De te verwachten hooge gaakolenprijzen deden den Gemeenteraad in zyne vergade ring van 26 Maart 1916 besluiten den gas I pi s zoowel voor bcht als kookgos met 1 1 cent per M3 te verhoogon Do prüs van hot muntgos bleef gehandhaafd op TA cent met I het oog op de hooge kosten voor wijziging I van het muntmeteimechonlsme I Als bezuimgingsmoatregel werd met m I gong van 20 Juni de straatverlichting tot op 1 ongeveer de helft teruggebracht De faie I door verkregen bezuimging kan gesch tworden op ca 66000 M3 overeenkomendemet 820 ton gaskolen De uitgaven voor dostraatverlichting door de Gemeente aan de Lichtfabrieken vergoed bleek ƒ 1264 06 minder te bedrapen dan het vong jaar hetgeenhoofdzakelijk is te danken aan de sterkevermindering van het verbruik van gloeikousjes lampoglozen ruiten etc doordat I minder lantaarns dienst deden I De gasproductie heeft zich nlettegenI staande de vemundenng dér straatverllchI tlng en de gasprijsverhooghig op ongeveer I de zelfde hoogte kunnen handhaven De productie over 1914 wa 2 862 040 U3 i over I 1916 bedroeg deze 2 867 240 U3 Wat de I gasaflevenngen over de belde jaren betreft I deze waren resp 2 847 990 U3 en I 2 868 490 H3 gevende een voordeellg ve I schil van 10 600 M3 De cljfors van het be II teelde gas waren nog meer m het voordeel I van 1916 n 1 2 310 764 MS en 2 364 468 MS 1 I dus een verschil van 43 704 M3 Dit laatete 1I cijfer toont duidelijk dat de gasaflevoring 1I te Gouda zich nog steeds in stijgende rich II ting beweegt I I De cokesprijzen konden aanmerkelijk ve I I hoogd worden door de algemeen heersohon II de schaarschto aan kolen vooral huisbrand 1I kolen Om echter tegemoet te komen aan de 1 I behoefte aan cokes der minvermogende in II gezetenen besloot do Gemeenteraad hi zijne I vergadering van den 16 October grove cokes I verkrijgbaar te stellen tot den prijs van 66I cent por H L welke konden worden af go 1I haaJ etfrNüe ingezetenen die niet of voorten hoogste naar een inkomen van ƒ 800 waren aangesiagèhln de plaatselijke directebelasting Van 1 Ilovepber tot 81 December werden op died voet 8066 H L afgehaald Het Steunliomite te Gouda betrok 10S4 H L grove cokes eveneens tot dea prijs van 66 cent j Wordt vervolgd te kunnen Taieeuifcn met Iwt besluit xsm de Gemeenteraad betreffende de GemeentebgrootuiE stellen B en W voor gmoemd besluit lin te trokkon ea de som uit ta trdiken voor hypotheeken distributie ens te brenKen op ƒ 8000 Het voorsta werd met algemeene stemmen sanguKmien Aan de orde kwam daarna de verkiednc van een lid voor het BurrerlQk AmOMBBtaur Het aftredend lid de heer N Exalto werd met algemeene stemmen herkozen Daar niets meer aan de ude was werd de vergadering door den vowiittw gflitotan M door het Cemeentobestuur hierdoor zijn aangeweico A J den Boon Groenendaal 57 wed A van BpmkelMi Turisingd 73 K Coljé guuD 3 1 Pb Uii raa Dei do ka jg A van Eek Kcizoratraat fil N Rijk Wakrf J8 Gondalehe Ceoperaüeve Broodbakkorij en Ver iitsivereraüginj OnS Voordeel Saam Goudsdie Melkinrichting Tuif2ë l 33 J cé Heer WUbelminaSst 52 Tb van der Hfajden PeStraat 110 D Hogenelat KameKtloot 108 J A Hoogendhom ge llendeweg 30 C van Hoorn tónijkerfcluis L HoudSjk Wachtelilnat 31 C van Eiijn Trins Hen ik tr at 34 P Muij Gouwe 173 H P Oostorfceek Turtanrkt W M de Ridder Ra u mO H Schouten Klqweg 90 A Snoek Pierstraat 68 c Vonhniw Vroutwenstceg 27 N Vergeer Nieuwebavcn 2D3 H P KoiperB Spieringfttiaat 77 en 4zt voor deze gemeente door voornoemden Miniater dfe masjiraiuirtp rijzen voor karnemelk en ondannelk tot 1 April 1917 zijn bepaald respectievelijk op 7 en 6 cent per liter en dBoo zullen gelden vanaf 3 December e k Gouda den 1 December 1916 Do burgemeeeter voornoemd R L MAfimENS QoiHi r k Bt ed en aardappekn als veevoeder Door den Burgemeester is pcpces verbaal opgemaakt tegen een landbouwer hier ter plaatse die brood en aardappelen als voedsel voor den mensch verstrekt aan xiin vee had gevoerd POUTXE UEVONDEN VOORWEKPEN 1 Op elke werkdag des voonnlddags tus schen 10 en 12 uur zjjn aan het bureau van I politie alhier inlichtingen te bekomen om I trent de navolgende aldaar gedeponeerde 1 gevonden voorwerpen 1 3 sleutels 1 handschoen 1 poUs t n van I J Coolen 4e Kade 126 1 moer van mater en 1 tui 1 varkenskool Voorts zijn te bevragen I £ en rozenkrans bij C van Kooten P C 1 Bothstraat 69 een mantel bij A den R l lander Voorwillons 6 een bril bd H Spee I Turfsingel 77 oen portemonnale met inli blj 1 J H Pnnsenberg R v Catsweg 92 id bij W H Borteli Kleiweg 8 ld bij J den I Hertog Turfmarkt 117 een taschjo met inh bij L Klein 4e Kade 18 een medaillon ij I J Kolster Boelokade 76 oen armband bü C Bakker Boeiekado 86 een portemonnale met inh bü A Prevoo Verstraat 1 een hoed bij C do Koster BoekH ergstraat 6 een taschje bij C Bron Saam 246 een paraplulo bil S dea Hertog Flnweelensfaigel 61 een rozenkrans b j Do Quant Paikatraat 16 een portemonnale met Inh bij Munster Markt 50 een Bortefeolllo mot Inh C W Runge Gouwe 192 een B K Kerkboekje blj Bovenkamp HoordraAt oen hondje bil Gompers K Tieedeweg 18 eeu portemonnaie met inh bij H den Boor Usseilaan 86 ld b Borgsteyn P C Bothstraat 27 de opbrengst van een gevonden hazenvel bij Brookhuisen A Vlackstraat 8 oen portemonnale met inh bij Den Held Doslenetraat 5 een mand bij i Furrer Tuinstraat 76 oen zak blj H Theslngh Boelekade 19 een broche bij S Gompsrs TL Tlindeweg 18 een portemonnale Mj A Flux Boriekade 89 een hondje bij J Matthijssens A Bakstoeg 12 een muteje bij Straver Platteweg H 62 een handschoen bij W do Gruijl Groeneweg 80 een hoepel bU Footers Kleiweg 66 om taschje met udioud bij N van Geloven A da I Vischmarkt 8 een kat btj O gtebko GeuI zonstraat 26 een portemonnaie met Iph bij I Den Broeder Zougstroat tt oen halsband Ibü M Bchritk A de ViMbmarkt 8a een I pakje mot inh bü A de BMn Se Kdde 64c f I een duimstek bij J Lafeber Houtmans I gracht 30 de opbrengst van een gevonden I vaatje boter bij C VoAart NieuWtóee 6 1 een mantel bjj J C Jongoneet Vest if oen I stoel by Buitenbeek Kameibelksloot 29 een I portemonnaie met mh C Boer Pluweoien I smgal 61 een zegelring bü W van Hesse I Turfslnkgel 27 een taschje met inh bü 1 Signer Spienogstraat 113 een portemon 1 nolo bü Hoogervorst 4e Kade 2 oen arm I band bü B A Zogers Kanaalstraat 21 d I bü V Woerden Korporaal b de Looihallen I een bont H Lugthart L Tiendeweg 92 oen 1 paar hondschoonon bü 1 F Kulik N Haven 176 een pakje met inh bü Boom R van Cateweg 148 een kippenkooi bü H Bakker Gr V Bloisatroat 36 eon rozenkrans bü I Homeman Groenendaal 61 een ring bü A I Polet Fluweelensingcl 60 en schaar btj 1 Boeksel Kattensingelll4 een zilveibon ü A P Verhoef Spioringstn t 76 oen fietepomp bü De Vooys N Haven 228 een zak met inh bü Happel Variunmorkt 10 een taschje met inh bü J Hoy Groeneweg 13 een ring bü A Bennis N Haven 90 een schoen bü Van Wük Raam 124 oen strik bü D Rulscher Usseilaan 81 een portemonnaie met inh bü Boe obn Boelokade 9 een kraantje bü GroeneMük Kleiweg 81 een foto bü Graafland g v Catsweg 37 een armband bü W van Kersbergen Groenendaal 107 een hondje bQ L Kond Kuiperstraat 4 een sleutel van melkbus bü Huidor Spoorstraat 63 oen regbnentnuminor bü A do Weger Stelwükersluis 110 ee nschoen bü I Dikhoff Nobolstraat 62 Gouda 1 December 1916 Do Commissaris van FoUtie I BBBTEUX Stadsnieuws GOUDA 1 Dec 1916 Akte Gymnastiek Voor ezamen gymnastiek vrije en oideosfesingen slaagde heden mej C Triezenbe g alhier FatUissemat Do Rottordamsehe Rechtbank heeft in staat van faillissement verklaard P Offenbetg Bleekerssingel 29 Gouda Tot curator is benoemd mr G H B van der Boom Gedurende de maand Nov zijn door 1 de Mallegatslnis geschut 2601 schepen met een inhoud van 231203 M en 709 Btoomschepen inhoudende 658911 U totaal dus 3310 vaartuigen met 297094 M inbond en 6 houtvlotten aitmakende 10 koppels Brand in een sigarenfajiriek In aansluiting op ons bericht van gisteren betreffeado den brand in de sigarenfabriek van den heer P Bisschop kunnen wy mededeelen dat de brand vermoedelük is ontstaan door dat aach uit de kachel in de droogkamer gevallen in een houten kistje was gedaan hetwelk vlam heeft gevat welke zich aan het vele hlht brandbare materiaal daar I diiect niededeelde en weidra de vlam deed uitslaan Het twee stralen op do waterloidtag en t r ttde Van do ootaspulf inoCht het gatukkan het vuur tot de bovenste verdieping te beperken Deze brandde geheel uit terwijl de geheele fabriek en ook de belendonde percelen waterschade bekwamen Hot gebouw dat eigendom is van de famiUe Usselstijn 4s verzekenl bij de Haatschappij De Nederlanden terwijl do bventeris is geassureerd op Beurspolls Haaslraoht Door hel U ik i aiuouiaal Kerku btuilr werd bij uiuWiiiauusotie uauui tüuiing tipgedau cu te aaule van oe eltK in elie veiiiebuiig van de kern en puMurie aan ie Uewi en v di i eiKel en WenriuiBa te loucb en bet iu temui Ot J tharinage6tw tj a het VDreenag ii g ibuuw aan het Cilec j trotechnifetc bureau Janfi in en de uroot alhier In de DifsiSidia gfiÉiondl a vecgaOerln £ van u ei U aa trach ti che IJodub wenden de aftrendiende bartuursJöieB de heeren U PauL ea D Keoemaa herkozen en in pltótfli vm den hee N liogteroim die wegen vertrek be dankt had oie heer F J Hakkenberg Na bahantteling van eenige huifihouaeliike i km werd d vergadering gft 9oten waarna die gflbniikeiiike verlating van wild plaais had Ijc eerste prij een haas werd gewon nen door den heer H W v d HfA I den a tweede en dienie prij twee eendvogetó door dö baerm J KÜ en A A Hooft Gisteren wemten gOTaiikeliJk naat Rotterdam ovargebracht twee alhier wterkaafam zijjoola eleotro 4eabniNchei tnbnteura dde im nadeele vaisj hun pa troon ven idüllendi materiaal haaiden I ontvreemaö Gemeenteverslag over 1915 1 Aan het verslag der gemeente over 1916 I oatleenen wlJ nog bet volgende I VII I Volgens de ons ten dienste staande gege 1 vens boetend de veestepel uit 1 dekhengsten veulenmerriën veulens I sn jonge paarden 2 werkpoarden 29 ezel Ij ea muilezels springstieren 8 melkkoeien t en malkvaarzen 86S kalveren en pinken I 168 mestvee 10 schapen 2 geiten en bok ken 26 varkens 512 en het pluimvee uit 1 hoenders 1271 kalkoenen eenden 169 1 ganzen 6 zwanen 2 Bijeataelt bestaat hier niet De gemiddelde marktprijzen bedroegen I vsn paarden luxe f 800 werkpaarden I ƒ 660 van melkvee f 290 van slachtvee per K G ƒ 1 10 van kalveren ƒ 76 vsn scha 1 pen ƒ 28 van lammeren ƒ 16 van varkens I f 160 van biggen ƒ 16 van grasboter per 1 K G ƒ 1 66 van hooiboter per K G ƒ 1 66 1 van gnukaas per 60 K G f 70 van hooikaas I per 60 K G ƒ 60 1 Ter markt gebracht werden I paarden 1287 runderen 630 kalveren I8228 ehapen en lammeren 6230 bokken I n geiten 1019 varkens 12730 biggen 97299 1 hotw 86127 K G kaas 1682768 K G 1 MnHnlondsche BondeL Do binnen land handel bestaat in hoofdzaak uit den omzet Tsn hier vervaardigd wordende ar I tikelen en van granen boter kaas en vee I De toestand van den groot en Ideinhan I dei en van de winkelnering was min of 1 meer gedrukt als gevolg van den WestEoropeeschen oorlog Aan het Stoombootenveerop de Vast werden 22866 adressen te Khiwen Op de vrije paardenmarktcn welke den lisn Mal en den 12en November gehouden werd waren respeetlevell k 130 en 170 paarden aan de Iljn Geaieeate Llditfakricken Afd Gas Aan de Algemeene Beschouwingen ontlee en wU het volgende Het af geloopen jaar is voor de gasfabriek en buitengewoon gewichtig en gezien de mstaadigheden gunstig jaar geweest Bet lugin liet zich door den ooriogstoeatand der naburige rijken zeer somber aansisn booge kolenprijsen waren te lerwaehten sdfs werd gevreesd voor geheele of gedselteltjko onderbreking van den aanvoer Op 1 Januari 1916 was er voorraad voor ca r 60 dagen op 1 Juai was deze voorraad ingekiompw tot aene hoeveelheid nanweüjks wMoeiide veer drie waken Vaa ztatakolen j Telegrafisch Weerbericht VBB het Koninklijk MetariologisoU Instituut te DE BILDT Verwachting tot den volgenden dag Zwakke tot matige anidelgka tot oostelijke wind nevelig zwaar bewolkt weinig of geen neerslag temperatnnr vrieapant Waddinxwsen Aankoop van grond aan de Genwe Godep Steten stellen voor te besluiten tot aankoop voor ƒ 2600 van twee perceelen ter gezamenlijke grootte van 180 centiaren nabij de brug over de Gouwe te WaddlnxvOen over welke perceelen men de beschikking zal moete nhebben voor de verbeteringswerken van gemeld vaarwater Laatste i3efichten Advertentiën Ue nieuwe Kdzer vaa Ooetenxi k 1 BEKLIJK 30 Nov eit De oor rapondent van de Aiuerlkaaoache ileantbladten Dr Hale had een onderhoud met d n KijnAaaaeller die verklaarde dat de volnen van Oo tenriik omlkjr hun nieuwen HeenKfaer eveoa tot heden aan de zijao van hunne bowlgenooten ïouaen blijven Mi het be ipreken der quaeatle van een Internationale overeenkomst tot verzekering van den vrede verwees do kan ier naar de door hem op 9 Novesnber gehouden rede en naar de re Weeringen vsn AaqoHh en Wlleon Aangaande de cooilüpUawn der Engel che pere op zijne laatete rede ineende de KanM4ier énJt deze pers de opdracht ebeen ontvangen te hebben zijne woorden die IrJiieltei dat DultcchJand bereid waa zich bij eene vre Kiver nlglBg an te lulteö met opzet TetkeenJ tilt e IcBgeo Dew De 00MMI8SIK VAN TOEZICHT VAN HET VLOCHTOORD wil met ingang van 15 DECEMBER aA trachten te verpachten De etenspesten en aardappel sohillen van het Vluohtoopd BIUETTEN in te zenden T Sór 9 December ten kantor van betVlnohtoord 20 Moordreoliii Bü da hedenmorgen te elf uur gehouden vergadering van den Gemeenteraad waren tegenwoordig de Voorzitter en vüf loden 2 loden waren afwesig Na opening door den Voorzitter werden de notiden der vorig zitting gelesen en goedgekeurd Overgegaan werd tot bduudeUng van het voorstel van B en W betnffonde wüilgbig der Gomeentebegrooting over 191 en van het voorstel beseffende een verordening houdende vooraehriftoi tot het voorkomen van brand Belde voorstellen werden met algemeene stemmen goedgekeurd Naar aanleddiag van eaa schrüvsa van Ged Steten waarin Uj modadaden itdi niet Motm een zeilde hoereolheid n te daal uit te lovereii In Oo tenri ik Kcfeer Fran Jou VVeinra luui ülutweo at cueidvau uou ieu avöil 4Uju i eubr i e uag uegiul uürttg en reed la ae i tei vf o u iuuriivirfiivu tijfitKn tuiiinHiu oa vaa ue uurgtu wucbt uiovr de M xa u i e i uiLhCue Kruvupriii Kwam oiu uur üt jiH rt ua ami ea werd uag 114 fltauua oiuvtti i ii uuor kei r Karei Aa eu uur ia uUe n ui txtveribeei UI uiB Liiitiwiuiutu wittuM en iuog ii aueeu puiauiiNXi piu eeereii me ooarluo ver uiuuuif Uvuueii g Mr peiK a ij ua tUiti iuMiM uea ijn ia ruu wgo ttaiU gtt iee i 1 dragen rouw oucuriM 6 i e we najie uiaa m wij Jejinarléxiji e wuoruim van aUk taeud aan den uveileuen luuuaicn en vti tjoa er o i uM ue iieeiiu uau tx tutga ttoor Oe nemrole hulmb b1 eeu daadi van pi i it luet er eiK ii beid wurut begr et op ae ly van den kauer aruun liuiopUutteien g atroulu alkoiijittg van den iiaueiuurg in liU lUMbun Aaigau in li wiuwrituui b t ttiiuMiA Vuu de j wllwi one naMie i s u Kle door borun vaii yuinteuoacn om 1 uur dn middag bt g jMitn alle kewklokken Ie lui i i en een lieiuere zon ligt over de ataa a ol weeiun nog eons in al iju giana van den Kei fer abfouedd wiXae nebiien i e menacheun oaHa £ ie de Unxjouitad introuKen worden op b iadertkiuizenden g£ chat Uveral xijn coruona van uuliiairen e n tui düaver heeft zich nog geen nkel Incident voorgedaan In Engeland htu Keuiet teaqjnu tlt Londen nwiot In bet oageruuiai zeide J ord Ivooert Cecil in antitoont op een vraag naar inlichtingen betreffeude den nieuwen tueMand weke geschapen ia door de weigering der uiieKMine reeeering ooi u wapeneu iltle lederen votgetJi hei verdoek der ueallieercBn dat udandraal Fournet de urleiiWfhe Itegeering heeft medegedeeld dat ln li n het gwiürhte geaohut vóór nH rgeii iile 1 overhau lilgd hij verplicht 4 U bepaalde legenimtuUregeleit te nemen loejulchlngenj ue aard iteser legenmaatregelen kan nle vooruit w nlen bekend geaiMkt Blnxxexiland beleeclgiug van ndniater l oMhuma be HotiardanuMie rechtbank veroordwUe W a llroeKtaulH nakwteur van de rrüandeWprotector wegens eenvoudige beleeuigiiig van ceikainibtenaar tn lunetle in cami ratnister l osIhuaia tut I2UU boete Mibe 40 dafen het taiie De sioch was drie maanden ïroentenultvoer verboden Bti Kon besluit Isi bepaald datde uitvoer van alle ga oenten In ffeaou ten M gedTCogden toestand o op andere wil venUiuTzaamd la verbouan van den dag der akondig ng van d t bedutt Oiut MlnMer Uil overlMen Te Amsteruau waarheen tuj ilohglaerenvoonmauag van ded tlaagi erbijw aine eener vergaaering hadbegevun ia piuttellug op zeventig jarigen leeiti ovarlea n de oudhMinixtervtin Matlue de gepenw vioa aiuiraal A ü li liia auifioant I b d vana M de ivontngin In vm afgeloopm nacht W hot 4o telijl overaehot naar ucai jlaagovcrgenraclit waar ateivlagvoorjuiiduag ter algeoMene HeBraillplaate os teraardebeetellhig zal plaats hebben Da Koningin lu Brabant Oin hall zes giaterenmiddag keerde H M van bsiir inspectleiacnt In de Langetraat In dan t oech terug opgewacht en begrbet dtoor een eothoubluate schare bet diner werd In de aalonrijtulgen gebruikt Uro 8 uur reed il M opnieuw uit om beeoeken at te leggen aan de ontwlkkeJlngsoursuaMn g veetig in de ambaohlelartiool aan de Zuid wiUcmii vaart Ue beeoeken düiT den gemldaeU eeo kwartier H M Iniornieerde belangstellend naar de vorderingen en de leerplanoen Omatreeks n g i uur arriveerde dehooge bezoekster in de groote zaal der R K Mllitairenrvareeulging L ncordia waar zich ruini WO mililairm hadlileo venameld Po laaj was een voudlg doch zaer s uaakvol geetolfeerd Na de Mnnonkouwt begroette pater Caehnui de directeur van Concordia H M met een korte toespraak Na rukn een half uur in Conoordia te hebbm vert eM verHet de Koningin onder feverende tieiulcüngen eer militairen de zaal Aan den nU gang tcekende een oorkonde Zli reed per auto naar het station om met din koninklijken trein ixntree i 10 uur is t rtr fckeD HIWiUllilKHUUIHUML WAKENMUIS Orootata koaas St NIcolaaa goMlwaksa De Sebe TUrt de Onleg De Btoauaandilk Officieel In zake do toriwdoorini dor Blommerodyk heeft de Daitscbo Kegeormg in antwoord op de vertoogoo der Neaeriaadacho Kogoenng zich bereid verklaard om londor proeodora voor ket PruMakof oen schadevorgoeauig uit te koeren voor bet Hctiip en het gedeetto der lading dat aan de itegeenng toobenoorde terwyl slechta hot oveng üeel der lading aan do beooroooiing van net t r zeuliof zal worden ondorworpon De Duitocbe Kegeering grondt zich daarbij op de volgende overweging Uit hot grondig onderzoek b den terugkoer van da duikboot U m ingoiteld i geDfokon dat de BlommerMuk alvorenz naar bosteminingihavon Koteraam te bereiken de linticho naven Jiirkwalt moeet aandoen en dat bijna de gebeele lading uit conumoneolo contrabande bestond d 1 graan automobielen motorruwieien en beotanddoelen daarvan üaar do cognouomenten der lading met inbegnp van het voor de NedorlandKhe Kegeenng bestemd gedeelte voorzien waren van de clausule aan order sprak daaruit naar de voorschnften der i uitsche r senordnung die op dit punt ae voorscbnften dor k ogelsche Pr zenregiementen heeft overgenomen oen reehtsvormoeden voor de wandeluke bestemnung dor lading Do commandant der duikboot kun onder de gegeven omstandigheden dit vermoeden niet voor wederlegd houden zoodat hu schip en lading neembaar achtte en het schip volgens de met de Londensche jL eclaratie overeenstenunende voorschriften dor Duitsche Pnsenordnung vernietigde nadat hit gezorgd had voor de ndding der bemanning Intusschen heeft de Nederlandsche Regoering officieel aan de Duitsche Kegeenng verklaard dat het venuetigd graan inderdaad voor liftar bestemd was en dienen moest voor de behoeften der Nederlandsche bevolking Op grond van die verklaring welke gellik van zelf spreekt geen tw fol toeliet moest hot tegenbewiis voor het vermoeden van viiandeix ke bestemming beschouwd worden geleverd te zyn zoodat ook dit deel der loding noch het schip nehmDaar was Onder die omstandigheden heeft de Duitsche Kegermg uit overwegingen van goede nabuurschap zich bereid verklaard zonder afwachting van een pr sgereehtoluke uitspraak het aan de Nederlandsche Uogeermg toebehoorend deel dor lading alsmede het schip te vergoeden terwijl hot overig deel der lading aan do bedoelde uitspraak onderworpen zal worden De Kaalagta BegeateeT i l ük ie verklaring l Zooali W14 rt di in het kort nwladiwiiitm kW net i iedk rlaaaiKihewou n chlp i oulugiU uegButes dat onluugiy ais pri weru opgieuraont weei noidwn vrijgeiaioa uit etoouiacbip verd op lu noveuiiier op reis van ïliitingen naar Londen wj het Noords linder ilclitichilp volgens het prqslecnt door een iJuiiache duikboot aanr senouden Uaar eem grondig onderi uek van het stouiniohip ter plaatse van aanhouding niet het oog op een uiugelijk aankomen van vijandelijke strijoanaciitcn w £ iltgesloteu werc het schip naar Zeeibrugge en van oiaar naar Oostende gebracht Uit het onderzoek blenk dat de kapitein ea de telegrailat van het jitooinsichip draa lloozo tologrananen hadden verzonden om Nederlandache oorlogfi odems naar doze plek te roepen üaar d iz draadlooze telegnininien ongelwijlold ook door Engelsche zeeKtrijdiwtchten konden worden opgevangen kon deze handelwijze ten indnate worden opgervat als een aohlelooa onderateuiuni van vijandeHjke teetrijdtnachten Verder bleek dat drie persttnen edioorend tot de bemanning van hei etoomiikihip hulp hadden verleend aan eon KngeiKh Koerier door op diens wenSch een koerlerzak ondw ue postzakken van het atoonwchip te veirbergen Tegun oezo drie Noderiandtr Ü een krljgsgereohUiijk onderzoek wegens hnlpveriecning aan den vljar d aanhangig gcniAakt De post van bet stoMOBthip wordt naar Wollf verneemt onderzooht o er contrabande p piergeld onver Iraagbaar handelapapler en verkoopbare eilecten bij jijn on van bet retultaat van dtt ondsraoek wordt hei loorzenden van die post afhankelijk temaakt terwijl bet stoomschip zelf al worden viïj liten Daar door de houding vah een eel der scheepaliennnnlng In atrijc et de ünaüjdlgheid on aanklacht te urn bet adilp jeU kon worden ge nan en dit lA hlp aatn ean prijarechl rlijk prooee kon ivorden onderwor en moet het vrijgBven van het hlp als een teelcen va n groot tetenroetkoiring eg n i de Nedorland fhe berltlers w rd n bswhonwd ZoVare voorvrtlen welke rich n het opbrengen tusm po de Mikboot n ie dinr het draadlioze sein vanH t atovmsthip naderbij geroooen No rl n Viche Mft strljiJmBfhten hebben wmeeld inllen ni r het Wolil iirenu vemenoii en dlpJomKHek t ipel hebben De dienot op iïioelaad Naar wij vemenwn zal de dienst der Maatschappij Zeeisnd 15 Dec hervat worden lader iiHi 4 men dat olBeieelseen datum 1 TaMgeateld doch dat de vrijlating van het atoomwhip KonioglnBegenteei een i o ligB hervatting van den atenst doet verwachten DU ataot ook fn verband met de maatiegelnn gemmen betreflende nle veilig beid van ket stoomSbbip Zeeiaod vroe ger de 4 outaBhland dat in bet daroogdok IS gebracht voor het aanbrengen van meer rohroeven rWkUiUiË KAUKU Vergadsrlnf Tan 30 November bij de bÜiAndeling van het ontwerp CStlo4neel wetboek voor het Arijgi volk te water beliaodelde de beer Men dels s dL de toestandien er dk relietieS te Soerabeja hoe het intrekken van verlof groote vasbil lering heeft gewekt Spr heriiflifirde aan het ultzendsn van mllictens Na jreedVoerigo dteciisdea werd het wets ontwerp aangenomen n et 40 legen 10 otemtoea legen emden de Sociaaloemocratet L e vergadering werd daarna ver l agd lot Vrijdog 10 uur Nedcrlandiche Bond vap Boekdrukkerijen Woensdagochtsnd te 10 uur vrerd te Amsterdam de Bondsvergadering in de groote zaal van het Gebouw van den Werkenden Stand door den voorzitter den heer G J Thiime geopend Het een kort woord verwelkomde de voorzitter de afgevaardigden uit de districten en do loden die van hunne belangstelling in het bondswork blijk gaven door persoonlijk aanwezig te zijn Wij zijn hier tezamen gekomen zoo zeide de voorzitter om te beraadslagen over de middelen welke wlJ moeten aanwenden om naar bebooren uitvoering te geven aan Art 3 der SUtuten waarin wordt bepaald dat de Bond zich ten doel stelt de behartiging der economische belangen van het boekdrukkeiiibedrijf in het algemeen en van zijne leden in het bijzonder Op welke wijze het Hoofdbebestunr meent dat die economische belangen behartigd dienon te wonlen blijkt uit de verschillende voorstellen op de agenda afgedrukt een agenda zM belangrijk ali geen barer vooiiangstets geweest is Enkele punten der agenda naar worw brengend wiyst de voorzitter op do voorgestelde overeenkomst met de belde eonfessioneele patroonavoroonigingen die de verdeeldhebl welke dreigend was opheft en het voordeel brengt van een rustige en ongestoorde b tandeüng van de economische bolaagen dor boekdrakkorljen tai Nederland Vender is er dtf nieuwe CoUectievo Looaovareenkoaat d de vier typografischa ai beidenprganlsanes waarin behalve de loonsverhooging welke er het gevolg van zuUen zUn bedr fregelingoa vastetelt wel ke van groot belang zijn zoowel voor de werknemers als voor de werkgevers Deze overeenkomst wel e zich ontwikkeld heeft uit de thans seifert drie Jaar vigeerende mag zeer zeker eenig genoemd worden op het gebied der bedrljtiregelingen hi ons land Dan moesten kl fevolg van dit nieuwe looncotttract wijziggen in de tarieven voor boek en handelsdrulcwerk op de agenda worden gebracht Er dient voor te worden gewaakt dat do hoogere lasten die de drukkerijen door do opvoering der loonen WQrden opgelegd in het bedrijf worden teruggevonden Hiervoor is aller medewerking verelseht Na deSa korte uitaenzetthig werd de agenda ter baad genomen en artikel na artikel behandeld De overeenkomst met de nfsiaionaele vereenigingen weid na de opmerking van meerdere sijden uit de vergadering dat de spliteing naar de godsdienstige overtuill ng ook hier ten zeerste werd betreurd met algemoeoe stemmen aangenomen waarna verschillende punten vaa hnlshoudelijken aard onder den hamer doorgingen Na de middagpauze werden do leden der Confossioneele vereenigingen hoewel nog geen recht tot medestemmen hebbend aangetiea de overeenkomst pas na enkele weken van kracht Hl zijn tot de ber adalagingen toegelaten De gecombineerde vergadering begon met de behandeling der loonovenettkomat die na een korte inleiding door don vertronwensman van don Bond mr J A Veraart artikelsgewijxe werd besproken De behandeling nam genUmen tifd tal beslag Niet alleen Woeaadagmiddag maar ook Woensdagavond Dondardagmoiien en een deel van den Donderdagmiddag werden met besprekingaa gevuld die een zeer geanimeerd kariücler dtnegen De oppositie tegen varschlUende artikelen het loon naar leeftijd en bet ontelag van werknemers betreffende as zeer heftig BD de belangrijke artikelen was het aoodig dat de vertrouwensman mr Veraart eeae uitvoerige verdediging voerde Ten slotte gelukte het met een belangrijke meerderheid de aanwezigan voor de overeenkomst te winnen Na de gevaUen besUzsbig werden achteraenvolgens Mr Veraart het Hoofdbaetaur en de Oaderiiaadelfaigieemralaaie door de rargadeiing gdnldlgd Veer kat belangrijke werk dat ward tot itaad gebmeht Daarna ward enifegaan tot baqtrtUng ran da nienw prijitarlavaB waarbV adn het Roofdbestnnr bdangrljka naehtlgfaican werden veraltdct De Algemeene leveringsvoorwaardaa airdni gêwHsigd Insgeijka het FeriodlAonbailnlt Tot hat aangaan van overaonkomataa nat dn Nedeilandlehan Ulttevenbond en dan Nederlaadaehan Bond tw Boekdrakkniqwtnou vnd h begiual baslotan VenehOleada veoratellsB werdea tot aene volgende vergadering aaagehouden De vergadering waa bazeebt deer tw personen vertegenwoordigende ongeveer 800 dnddurSen DondartagmMdag te half T doet da voorzittar de vergadering TJit dim E exe Ulnl tei V an Qija Üe StandMidi wil den Hiliater niet lonaten De betreöeode dilaatar lulot In do Eerste Karoer viel deSncoeseiewet Sympathiek was dit wet ontwerp ook ons niet We gavenhier dettijcS redien van Toch bleei het voor on zeer de vrajg of het geraden zou zijn op uit oogenbllk de t mlilloen sjaare waarom het gingi aan de Hegeoring te omhouden We domten iJertoe niet raden en zagen dan ook dat blijk is de steunlijat alechtET één anti revolutionair aan de verwerping deelnam Of de Minieter van l inandSn goed dee met aanstonds op ontaiag te zinnen betw elen we dan ook zeer Le Ongevallenwet werd ook eerst verworpen doch Minister Leljr nam het ergste er uit en diende toen het ontwerp weer In Toon ging het w met vlag en wimpel door Zoo kon t ook nu Lait er uitgenomen worden al wat het goed uit de doode hand raakt en men zal er waarsii ijnlljk komen Than vcUtaan we met te oonst teeren dat de Antirevolutionaire partij ten deze geen vBrantwoordelijkheid draagt Want mtn zegSe niet Ze hadkunm voor emWen Dit juist volgde uit de woderzijdsche poaitie allerminet Mr Van Gijn ia onivooTzlditig gewee I Keere Ij thans tot voorzicli ti ter mefliode terug en bil 1 er In zijn aitredkn zien we geen heil flemeD de Berichten Zware brand Woensdagavond 10 our ontitond te Amsterdam brand in het complex huizen begrensd door de Looiersgracht Lynbaansgraoht Passeerderstraat en Pasieerdeniwanstraat en dat behoort aan de Belliogman a Bouw Mt Er zgn in dit complex vericb llende groolbedrijven geveatigd De concierge ontdekte het vuur in het gedeelte aan de Looiersgracht dat in gebruik is bg de meubelfabriek van Jansen ftMusink Toen de brandweer enkele minuten later kwam sloegen da vlammen die ver in den omtrek zichtbaar waren fel uit Het groote kracht werd bet ar aangepdit door een tweetal ptoomspniten en zes slangen op de Veoht leiding Na ongeveer een half uur wat de brandweer het vaar zoover meester dat voor uitbreiding niet meer te vreezen was De bovenste etage waar het vnnr door onbekende oorzaak ontsUind brandde geheel nit Ken fabriek van naadloon dolomentvloeren die beneden ia gevestigd had enorme waterschade De Burgemeester twee wethouders en de gemeenteseoretaris waren na afloop van de RaadsiittiDS op het terrein van den brand gekomen Treurig ongeval Gistermiddag heeft te BUversnm het zeven arig zoontje van den chauffeur T d K aan den ütreohtschen weg te Hilversum het negenjarig broertje van zgn vader al spelende met een flobert baks door het hoofd geschoten De geneesheer kon slechts den dood oonaUtaeren Varkensvlessoh De Teeen Vleesohhandel weekblad voor veehandelaren slagers exporteurs eni schrift dat de plannen der regeering om in den loop van December een groot aantal varkens ten minste 50 000 stuks te slachten en het vleesch en spek van deze varkens gedeeltelgk door ioxonten te oonterveeren een vasten vorm aannemen Naar men vertelt beadÉkt men nog tot en met Uaart over een voldoend aantal regeeringavarkens en mes zou het gezouten varkensvleesoh dos in de maand April aan de verschillende gemeenten kunnen worden gedistri De oommissie welke de regeerisg in doMO van advies dient beeft hst oordeel ingewonnen van tal van vakmeatbhen loowel van battoirdireotenien als van exporteurs loodat de mogelgkbeid kon worden overwogen of bet te ooten varkensvleesoh sion nog na eenige maanden in goeden staat kan bevinden Er is geirikt en gewogen en ten slotte is dew commissie tot de oonolnsie gekomen dat men nder veel risico thans nu bet konda iaargetjjde is aangebroken de hammen sonoudera vet en mager spek vai een leer groot aantal varnna kan iniouten om dit voedsd na eenige maanden te dlstribneeren Zoowel de carbonadn als da koppen benevens de z g afval dus de borst en bnikingewanden blgven vrn w komen dus na het slachten terstond in den handel Hst ia toch een bekend feit dat de carbosaden bn hat coaten een eer groote bosveefheid goot tot ziek trekken ea het gevaar is dus groot dat deze jtzouten carbonaden later door het Sederlandsche v tk mat ullen woaden gegeten Uiaaohien ia het in overleg met hst ministerie van oorlog mog groot gedeelte van deze bonaden voor bet leger te bestej Zoowel de koppen als levers 1 enz zuUsn ook wel hun weg vinden Voor de houders der varkens is het voornemen der regeering dus een nar belangrgk bericht te meer daar li koopers der varkens waarvan hst vleescb nü worden iti ezouten zoowel op de markt als bg den boer aaa buit ten minste f 1 20 par E Q slachtgewicht moeten betalen Zoowel de kleine als de groote man kan an de inscbrgving voor bet zonteil van varkens deel nemen daar het plan bestaat om voor hoeveelheden van 1000 K G af te laten deelnemen üeeds zgn nitnoodigingen voor inscbrgving verzonden Het ligt in het voornemen de tlaohtingen boofdeakelgk te doen plaad hebben aan de verschillende abattoui en aan de ezportahushteryen dus op plaatsen waar rgkskenrmeestars vsn vee en vleesob hetzg in algemeen of in bgzonderen dienst werkaaam zgn Voor de boeren in een groot gedeelte van Gelderland of O vergeel welke tot heden de gewoonte hebben hun va kens aan huis te slachten ook al is h t bestemd voor een der groote worstfabn eken is het wel een bezwaar Misschien kan hierop iets gevonden worden Het is leei te hopen dat de hoeveelheid zont benoodigd voor hst inzouten van bet vleesoh der varkens nog te verkrggen is Uit goede bron vernamen wg dat het dan taateten g d met den mvoer van zout hier te ande karig is gesteld Uit de tteohteiJï ontslagen Gen 46 iarige vrouw idt Maaaltrichl waf van haar echtgenoot we doo pen en had zich naar AmsteriAju bc geven lijer gekounen ootmioette zij een Sl jarig man wion zij den weg vroeg en madedeelde diat ze honger had De man gaf haar 20 cent om in een gaarkeuken te gaan eten eo maakte van de geiegeaheid e bri iki osn de vrouwi voor te St en huls houdster bij hctm te worden iDe vrouw ging hierop in Maar hst beviel baar niet bij den mttq die haar volgens haar mishandelife en die haar voorttteJlon deed waartegen baar vrouwelijk gevoel cit verzette Na tien dngen bij dén man te ziin gewee t verliet zij de woning een handtasbhje met alleriel gouden en zilveren voorwerpen aan don 61ja rige toebehoorenitei medenameod De voorwerpen beleende of verkocht 2iJ Toen zij gearresteerd werd hac zij nog een gouden dameeHiorloge bij zich en een broi e met dismant Smokkelaar doodgeschoten Hedeonacbi hebben de kommiazen onder Koewacht een beiide itnokke laars aangehouden Een van hen werd dood geBthoten Kennisgevings iNKium iNuiai welke Gevaar Schade el Hinder kunnen veroor BUBGEMEE8TBK hN WBTHOÜDBE6 van GOUDA Doen te weten Lat zij vergunning hiSbbeiiverliad aan hvan Ijeekum banketb ir te Gouda en zijvie reohtverkrijgaa tot bet uitbreiden zijner beetttnte banketbakkerij door plaatsing dairln van een eleotrooiotor van 1 P K il het perceel gelegen aan de Ootétr ven No 6 kaaaStraal btkató ectlll C No 30ai en 3oee Gouda don 30 Noven er 1916 Burgemeester en Wethouds voonwerod a L MAHTENS De Secretaris 3 V HEÜ8DB Bekendmaking De BURGIMBESTEIEvanGOUDj brengt ter algBrocete kesuiis d tl beechikking van den Minister van l ai d 1 ow Ni veriieid en Handel vt dei i NovesUber 1916 no 274 3 aid IS bepaald dat ioeslag in geiieti wvrdt betaald voor alle mm geleverd aan melkinriclitingei en Ur tere fle belialve ter bereiding va de noodzakelijke hoeveelheden karn meik of ondeimelk verder geonmok verwwken 00 deze producten leg o de door den voomaeadeu Mlniüsrop voorstel van den BnigeraMster vastgetMde n iinnn rijs n verkoop i woonlen betoekendm echter uitt an 1 dei als een opreclite en levendige 1 verklarinc du ixulsicbiaud bardd aa I uece te werken an de vei c4ceriag I van dm wereidvrede I oaarop kwam bet gebrek op delnieuwe wet op dem buif liJkefL uicwt1 plicht De KanwHler zelde hieroffl I trent dat nooit nationale energie op 1 zoo groote dehaal was nwiblol ge1 unakt Het Dniterlie vtilk na ast 1 oerioten deoen oorlog tot het einiw I door te voeren Uit bet£ eke ide ech 1 I ter niet dat ine woorden vsn 91 NovenAer werden ternigBnomen Aan1 bondend hebbesi wi one bereid ver1 klaard zeide db kanaeUer inVTede onderbandallngen te Ircden iinar 1 onise uitingen heiiben nooit weerklaok 1 gevonden Men heeft ïe vaak elsuitingen vani Bwakhtid bestehouwd maar dat Mt uM het gewal wa ebben de gebetrtenlsBien In het ver ooI pen jaar beweaen evenató die vanhot toekonBUge jaar auilen bewijaen I dat wij enkel terwiUe van de wenI schelijkhcld mfaar niet uit vr i den I stn d willen bijleggen I Intu t chen vervolgde de kan li I U onze vüandpn hunne hopeloize I pogingen wiuen voortzetten dan kunI nen wij Me ts voortgaan ben daarI voor te laten betilon Op geen punt I vaji het front b oBven wij bem rgd I te zijn Morgen mnken wij een aanI vang tnlf een vemtodlgingKmnatregel I van overweldlgev do grootte I Intufcaehen terwijl het I ultsch © volk I met ongeacbokte vaatberadwihciil dten I strijd voortzet zoolnng het n o Ig I is ora HiEe nailonnle bestomining te II verzekeren waa en Ih het Mtedt on 1 e wcn6i de vredeiwerkzaamheden 1 zoo fa oedigi wader te bervt en als I het ons nilDgrilJk b t In Orieken land I LONDEN 30 Nov Part Volgena 1 bericht uil Sal inlkl heeft Vonizeloa 1 ondervraagd naar de bowecgrodenen I der voorloopige Hegeoring om mkel 1 aan Dnlt chland en lïulgunjo den oor 1 loK te verklaren geantwoord pe I mnteriede vijand van iriokenlaiid ia 1 l nlgnrlje de inorocjo l uiti hlaiul dal jhet laii i In verdei f heeft gwtort d or I zijne verftwilljke propaganda en bo I vendlen reeda eflulge oiioer ch ou 1 In den grond heeft geboonl WatOo ilenri k en Tnrkije betreft zij zu let I ons den ooriog vcriilarai omdat on e 1 soloklen aan oe zijdte der goallloer1 Icn atrijd ndk In werkelijkbeld tcgrn I al hunne vijanden Orisksalaad en de Bnleate ATOENE 1 Daeamber I De Ragceripg heeft aan AdW aal I Koumc mwdegedteeld dat v ij heel ten fhoell bealM te weigeren d wapena j uit te leveren I InDultachlnr d I Dulkbhland k souvereinltelt overUeigia ESSEN 30 Nov l art De HelI nlsrh WestphUlmhe ïeilung Mbnjit I m een artikel waarin zij het oorlogee I docl van Duitflcblund niteeiisiet Over I odglc behoeft cigenli geen woord i I veriiplld te worden wij h bbeii den 1I tuigiing tot het kanaal van Aiitwer1I pen noodig UiJ die Hfllgtó hebben 1I moet kan het bij on komior ha en 1I Wij zijn daarbij in elen aoUttorci den polltleken toei and dM wij daar ko I iiien ala bevrijdenu wij komen niet I als onderdiTikkeT n aai wij wl len 1 het Atjrke volk Se r Vlamingen der ouden FrarJcen die het llomteinat e 1 lalïe veroverd hebbeni wederom delvolle vrijheid brengen die hun niet I door macht maar toor liet ontetilefi 1 ie WIJ hebben dit dbor een muc tig I egei gciwaarborgd door de oprich ng 1 UT Vlnamlfrhe lloogwchool wij wil I len hun meer geven de vollodlgc volke en atiiatkumlige eifetaiKHgtiMd 1 onder Duit he opperheenKhappiJ JUj het nonmnanaHio RIJjc d t aldtoa nt 1 ataat kan het kleine Vi allonie zichvoogen I Miniater Varf 0 n neemt ontsUc Men sahit aas alt den Haag Thans kan weiden medegedeeld ds de Mtalister vaa FteandCn Mr Dr Ant van Gün aan B M de Konhigln ontslsg hooft versacht De crisis aan Fiaandia Na afloop van do Tweede Kamervergadering van Donderdag zün de leden der linkerzüde die in deze vergadering tegenwoordig waren bljacngekomen ter besproklng van de ministeriëele crisis Deze leden spraken eenstemmig als hun oordeel uit dat al het mogeiyke zal moe 1 ten worden gedaan om den heer Van Gün I ée bewegen als minister aan te blüven en I dat hot wetsontwerp op de suecesslobo sa 1 tbig wat den wezenlüken inhoud betreft 1 ongowüzigd zal moeten worden gtiiaad f haafd Den respectlavelüke voorzitters van de 1 I vier linksche groepen tw de koeren HarI chant Do MaMter Troelstra en Visser van 1 I Uzendoom werd opgedragen deze meening I ter kennis te brengen aan den Minister van I Blnnealandscke Zakea die bedenochtend ten dien einde genoemde hoeren In ljn KaUnet I hooft ontvangen 1 De Umuidcr stoomtrawier Anna Josina j is volgens een zoo Juist te Umulden ontvanI gen telegrafisch bericht door een Duitsch I ooriogaaehip naar Cuxhaven opgebracht De I Btoemtrawler had volgens de rapporten een I groote bKÜag vlach aan boord