Goudsche Courant, vrijdag 1 december 1916

No 13257 55e Jaargang Dit Bommer beetaat nit drie bladen EERSTE KAMER Dv Swccttiewet TerwM sa E a criiis De Eerete Kamer heeft den euvelen moed bezeten den Miniater van Financiën te laten vallen en dat in tgdaomstandigheden waarin het bijkans oomogelUk is iemand te vinden die bereid is aan het roer van het dolrtwreiitde iKhip onzer financiën te gaan itaan En dan nog om een wetsontwerp van leehts onderreschikten beteMtwüK Bovendien heeft het allee het hatelijke karakter dat deze wet die een iets zwaardere belastins lest op het kapitaal wordt vervrarpen door de by uitsta kapitalistüche Eerste Kamer Als ooit het Nedertandsche volk reden i hetft om vertoornd te z n op de Eerste Kamer dan is het nu wel Onsympathieker daad heeft ze nog zelden begaan En dan ten slotte nog de w ze waarop Er waa een krachtige oppositie in de schnftel ke stukken gebleken En by de openbare behandeling voerde één lid het woord over twe4 ponten Meer niet De Minister had groot g k dat hü boosheid toonde over la mort sans frase die hier werd voltrokken Hij verklaarde forsch weg dat hij als dit gesebiedde met langer de verantwoordelijkhtid kon dragen Niettemin verwierp de Sarste Kamer m t 2 t mi 18 rechts tssen Iteka dsjpfc Vlidt vm de stemming zacsn vrij de heeren Baviaek V d Hoeren d Oyselau en Col jtt allen van Rechts wegloopen Het hoogst onverantwoordetüke en het byna weerzinwekkende van deze beatissmg m e in den lande den indruk maken dien het verdient £ n de wyze waarop het alles is geschied zal dien indruk nog slechter maken Ben enkel woord over de discussie Dat de verzwanng van de successiebelasÜng In de Eerste Kamer veel verzet zou uitlokken was te verwachten De samenstelling van dit college brengt dit met zich Mede De verhoogiiig van de betasting in de rechte lijn lokte al dadelijk bU den heer van Lanschot een uitvoerige rede iflt waarm hij de plichten d r ouders schetste om de levens nnstandigheden van hun Idnderen z66 te maken dat xjj in drazelfden stand kunnen blyven leren Een bekende theorie die in de Tweede Kamer reeds zeer duidelijk IS afgedaan Bovendien vreesde hij ook weer dè verzwakking van t productie vermogen die een groot nadeel zou zijn voor het land Liever dan in de successiewet lisd dese afgevaardigde bronnen van inkomsten willen zoeken in verhooging van de inkomsten LaDdboowerswoÉg geteekend I nommers 27 en 28 met SCHUREN en ERVEN aan den Ooejanverwellen dijk in STEIN te Reeuwijk met e BB 39 Heotaren baar bei beet obwhoon dte no lA iiiile barer achooiunoe ter w v rlenuelt werd gegroet uit de villa naar het huk der badekowtf het jon e jlonde hooM knikte het oade gii gaarne toe inoar caarbl bleet het uiht had slechte haar man L le ga Ach alle inoeltc die deedl alle vtat zii graag had maar toch Meel altijd een verlaofpen hi oogen der jonge vrouw Nu had zij alle een tehui eooal zi er vroeger nooit een had gehad nwtig kon zij bulten de bladeren zien dwarrelen een goeden man en een Het kind dat nu rendt zi n handje naar haar uitetrekte En to haax zlej wilde te vleugeka uitfitaan maar waar zou die dat kunnen I Ëthel zat veel aan de plano Haar nan luMerde graag naar haar vooral avomki dan allep U er bi in want hij zou lo haar kamrer niet hebben Aixven rookccr Al daar ooren waren gewe 9t die luhterdenl Maar Paul rende Speel toch eeM wat vroolijk Het lie t had htj dat zij danmn eipeetde en zoo peelde il d n dansen op den vlec el van Müthnw welken hij voor haar had g ocht Xleimnd In Tempelltot had gedacht dat dit bnvelljk no goed terecht zockomnl e Vordt vervolgd Buiten de Stadspoorten Naar bet l uitflch van 01 AEA VIKBIG Bewerkt door I P WEÖöElLINK VAN ftOeSUM roet autorieaüe van ö schrijfster Naafeuk verbodao Wat deed ze nog verwonderd en oiufc huLdigI Hoe donA zii iesMUdizoo l t aemeo hoe doret ze voor echte britjatea te d ragen wat todi valeche waren Steectf meer raakte oe oudp vrouiw Lengnack in vuur En de andere sieraden waren aeker ook onedit Waö t niet zoo Die heb ik ook van papa gekreKfln nuiffterde Ethel en boog het itootd dtep Wat idoeet zli nog meer M gen O God wat Areeuwde die Trouw hard Daar kwam Pa van het nimwe huis Hij had reeda op eea alstai e opgewonden t ni aitier Moed Moord Wat w 0 er hier aan de hand De oude vrouw = hoot op Iwm ioe greep hem voor en zi n vest wat TOK hij nu wd d oorringen w reD valbch niete dan imataüet I e gaoMbc loei n0 oneafat 1 Zi bad i e M en idtoet gcèttdj gelegen in het Laad van Stein onder Gonda en Reenwgk In vier perceelen Te aanvaarden het gebouw 1 Mei 1917 de landergen bg de betaling Breeder hg biljetten Nadere inlichtingen geeft NotarisJ KOEUAK te Haastrecht 42 ElMtrisdM Drukkerij BRINKMAN A ZOON QK m OproepiBl lai ErlpiiiMCB De ondergeteekende Curator in de onbeheerde nalataniohap van OEERTJE BAKKER ovSHeden te Hoogland 8 Jali 1916 verzoekt allen nakomeüngen van PETRUS EYLING gewoond hebbende te Haaitrecht eu aldaar overleden 20 September 1851 nit zijn huwelijk met WALTHERA CATHARINA LEUSEN of eventueel andere buwelnken zgnde deze PETRUS EYLIKö oom der erflaaUter lioh onder overlegging der noodiee bewUratukken op te geven ten kantore na Notaria JOHi KNOPPERS te Anenfoort vóór I Januari 1917 Hoogland W a MIDDEN En taumj II kiir iiru i of een flinke oven met werkplaafl Aanbieding t liefat zoo ipoedig mogelyk Br lett Q a b bureau v d blad HideiiaïonilOPEIING Zeugstr aat 68 Het zal mijn atreven zgn door levering van prima kwalltdt Bnnd en Kalfsvleesch tegen ooncnrreerende prijzen het vertronwen mijner itadgenooten te verwerven 22 Beleefd aanbevelend W DE HAAN Aan hetzelfde drea wordt een ilinke JONOEN gevraagd Abonneert U op dit blad mm Mi fiiiiiT De WMk Groot Praeht Program met da Italiaaniohe knnatfilm Ledi de lotcarna Qroot aangr pend drama in 6 deelen Gespeeld door beroemde artisten 2Mr nil Mil H iNlnéi liMii En verder Knopje als reserveslaper Comedie amuiante van ete Nordisk film Cy STOCKHOLM IN DEN ZOMER Zeer lohoone natauropname HAM en BUD naar het front Humor Burlesque 35 N B A a WOENSDAG bezoek vanSt NICOtAASmetbyaondere verrassingen voor de kinderen Nieuwe Raasprgzen INOAANDE i NOVEMBER 1016 Ter drukkerij A BRINKMAN ZOON Markt 31 Sonda VERKRUOBAAR Nieuwe Tabellen voor de Prijzen van Kaas met aftrek van 50 I voor het binnenland Krachtens Minirterieel Bralnit ingaande 19 Nov 1916 26 PRJJS 10 CENT FirmaC SMITS SchoeiLha del RIeiwPg 48 Gouda Opgarioht 1879 HET ADRES VOOR IEDEREEN Schoonhove nsche W inkelweek 1 Bezoekt vooral de 3 ceazenmagazqaen van aOe aoorten Meubelen en Fantasiegoedepen = ST NICOIJUIS CilDEIlUX == Allea wordt franco huia gebracht of gezonden Aanbevelend 42 C V D HEK Haven 27 29 SB ii tCHOONHOVEM Abonneert U op Het Steoografiscl Yerslay van het Verhandelde in den Qemeenteraad wan Oouda Bevat ALLE bg den Raad inkomende atnkken da beschikkingen daarop en de stenografiach opgenomen diaoussies alles bgeen in boekformaai ABONNEMENTSPKLTS voor abonné a op dit blad f 0 25 per kwartaal bg vooruitbetaling voor ttietabonné s f OJO per kwartaal bg vooruitbetaling W Abonnementen worden aangenomen door de Drukkerij A BRINKMAN Zn Markt 31 GOUDA BOEKHOUDEN Ondor leiding van J HAGEKS aooonntant en Hoofdredacteur van Handelsstudie J AME8Z loeraar M O en tt J BEKKERING Jb acoonntant en oudleeraar eener H B S worden door het Siiniao lol PÉlieileil fao VÉDseliaplijk lienors Keizerttfraoht 153 n Leliegraoht 30 Amtterdam georganiseerd verschillende 62 Schriftelijke Cursussen in het Boekhouden Leergangen voor beginners eenigazins gevorderden en meergevorderden Speciale cursussen voor de praktyk dipioma s en voor de acto M O Eveneens populaire cnrsus voor zakenménscben fTormaa lesgeld f 5 per kwartaal Snelle opleiding Uitatakende reaoltatan Zoo slaagde dezer daren voor de Middelbare acte de nauwelgk 17 jarige P SI EBESMA uit Sneolc die voor het eerst examm deed en die geen andure leiding had gehad dan onzen cursns Is het wonder dat onze scfariftelgke leergangen op dergeiyke wijs populair worden en dat steeds meerdere oandidaten voor de practijk diploma s of voor de aot M O ttnzo schriftelijke onranssen zelfs preiereoren boven mondelinge lessen I Belangstellenden vragen ons gratis prospectus aan Zg verbinden zich hierdoor tot niota Adverteert in dit Blad Onze premie uPAK ME MEE zal van af 1 Januari verschijnen met onderstaanden titel C7 Ona tiers tijn ftgvit bt l ng fO ttSc 9voorooAjl w GflATIS VÏRZtRERDAy ft5 u ml rt fe Mj The OKSHAMr t AnaremoMm nx r fSOOO ulfVOO AAN ONZE LEZERS I Wilt U voor Uw gezin een aardig gexeUIg Zondagsblad ontvangen waarin TJ naaat fraaie toto a uit binnen en buitepland onderhoudende lectirar kont vinden abonneert U dan op OiTS ZOa 3D A a S3BXi A D dat elke week vwichgnt in 16 pagina s PIT nOns Zondagsblad is de goedkoopste van alle in Nederland verschljn nde Illnstraties en biedt aan oud en Jonft een sohat van lectuur Piflsnudsels wedstrijden Hnmor enz wy leveren aan onze lezers ONS ZONDAGSBLAD tegen den prijs van BO een per kwartaal of 4 eenl per week lV Leseni die onze premie nog niet ontvingen gelieven onderstaandinteekenbiljet te doen bezorgen aan oni Boreaa ol aan deh loopw meda te geven 90 INTEE KENB ILJET Ood g tMk ade wenKiht geiageld ONS ZONDAGSBLAD te ontvangen WooimaAts Naau Nottiii Si Ilicoto iiiscliiÉi vindt ü in groots verscheidenheid bg G A B BANTZINGER MARKT 18 19 ZOO JUIST ONTVANGEN ===== Wollen Gebreide == Kinderhandschoeaen SMS Ol HET HUI HSOUUM ntiteitTiHuiiuu Zondais gesloten Zeer mooie soliede meubelen ala Tafels Stoelen Kasten Spiegels Schilderijen Tbeetafels Bulletlen Sti lameubleraen fels Bulletlen Sti lameubleraenten in leer en peluch Boekenkasten Tweepersoons onbeslapen Veerenbcdstellen Kapokmatrassen Slaapkamenaeubelen enz enz alles spotgoedkoop Rugbelcleede Leerstoelen vanaf f 17 50 styikast f20 styi talel f 9 60 Spiegels f 5 60 f 7 50 op Woensdagen 13DecemberT9l6 bij opbod en 20 December 1916 bij verhooging combinatie en afslag des morgens 11 uren in het koffiehuis van den Heer J VAN ZUILEN te Stein nabg de Haastrechtscbe brug te Reenwgk ten overstaan van msnUT44l limtiliiiillli Ml Rotterdam Notari J KOEMAN Ëenvertrouwdadres Toor het maken en stokstts = van MEUBELEN is bQ i N HESSINO S Peperstraat 24 i Oooti g Billgke pr jcen prima matr lp riaal Reparatie aan alle nnV 5 belan A OEiTID ii Dec 8 unr Nieuwe Schouwburi HoUandKh Tooned D 8 nnr Nieuw SchouwWf 5e AbonnesnBnSrvooieteUinc n Tooneei PUiTSiCH Dmtsche TsaI en ConTersalic HaAdelscorrespondentie Oh LArEBER U Lzer a r D u lte a l i O Cll HontnMMwgradit W OOUDiA Zaterdag 2 Deéember 1010 mmm mvm lïTle uL w s © 33 c Tr©rt©3a ti©lDlsud roor Q onid sc © 3Sl OaacLstr © 33c©3au Verschijnt dagelij ke behalve Zon en Feestdagen PRUS VAN HET ABONNEMENT Per kwirbuü f i js Idem franco per post 1 50 Het Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per post Abonnementen worden dagelflks aangenomen aan ons Bnread Markt 31 by onze Agenten den Boekhandel en de Poatkantoren PRIJS DER ADVERTENTIÉN Van 1 5 gewone regels met bewysnnmmer f O tt Elke regel meer O t By drie achlereenrolgende nlaataingen worden deze tesen twee berekend 1 Dienstaanbiedingen per uaatsing van 1 5 regels f 0 35 bQ vooruit betaling elke regel meer 6 ets Reclanes f 0 15 per regel Telefoon Interc 82 Groote letters en randen naar plaatsruimte Telefoon Interc 88 wmÊaBÊamBmÊmammÊÊsmÊB Êmm Deze eischen worden voor het algeineen vormend lager onderwys zoodanig geraffeld dat de deugdeiykheid van het geheel Uit de openbare kas bekostigd bysonder mderwys en van het oprabaar onderwys even eUFdoende wordt gewaarborgd By die regeling wordt met name devryheid van het buzonder onderwys iMteeftfende de keus der leermiddelen en de aanfltelting der onderwgzers geiierbiedigd Het byumder algemeen vormuid onderwys dat aan de by de wet te stellen voorwaarden voldoet wordt naar denzalf den maatstaf als b t oponbaar onderwys uit deoprabar kas bdtostigd D wet stelt de voorwaarden vast waarop voor het bysonder algemeen vormend middelbaar en voorbereidend onderwijs bydragen uit de opraiiar kas worden verlerad De Koning doet Jaariyks vra dra taat van het onderwys aan d Staten G n raal verslag geven Deze tien gebodra zullen nu d a vrede op uhoolgebied brengra moeten Sluit aieh nu het Jarralange UjdvidE vu stryd vu ravtrkwikkeiyke stryd Laat ons het h pra Ons politiek atmoaf r h cft Un iulv ring s er dringend noodig Woidt vervolgd ïïitfferers A B IIKKAV EK ZOON betasting en een techmsche herzieaUig van het tarief uitvoerrechten sigaretten belasting en een belasting op de waarde vermeerdering van den grond als gevolg van de verbetering der verkeerswegen Vooral de vage bepaling dat de instellingat die liefdadige en maatschappelQke doeleinden nastreven ontheffing kunnen krijgen van de successiebelasting voor hun toegelwnde schenkingen achtte hij onvoldoende Vele zeer nuttige insteUingMi zullen uitgesloten zijn meent hi omdat hier niet nauwkeurig is omschreven welke wel in de gunst zullen staan Dit nu zal z i den lust voor liefdegaven verminderen en velé armen en hulpbehoevenden zullen de dupe zjjn vut deze belaatingverhooging Op grrad hiervan was de heer van Ltanscbot tegen de Wet D heeren van Houten en van Kol narnra dadelijk de verded iag van het wetsontwerp op zich de eerste om te betoogen dat de verzwaring van de successiebelasting zoo erg niet was de tweede om als zijn meeniag uitéén te setten dat de Regeenng feiteiyk niet ver genoeg is gegaan Om de vergelijIdng goed te maken moet men naar hun meemng nagaan wat per jaar per hoofd aan successiebelasting in Nederland wordt betaald en elders Die vergelijking valt zeer ten gunste van ons land uit Voor kapitaalvernietiging zijn zü niet beducht Er wordt geregeld kapitaal vernietigd hetzij gedwongen hetzij roekeloos en daarnaast wordt geregeld kapitaal gevormd en vergroot De successiebelasting heeft op die voortdurende wisseling geen invloed omdat het bedrag te gering ia Over den re tsgrond wenaehcn w zich niet te bekommeren Het was de derde it ri i iHgir df kfsr van Kierop m émm aa rtjft k M w a Wiai s r De ucceseiebetasting is zoo meende h een uitgestelde inkomstenbelasting Mra Iaat den vader levenslang de bescÜUdag over zijn bezittingwi om dese te besteden voor zijn kinderen zooals hij dit wil en de successiebelasting vraagt ten slotte een deel van hetgeen hÜ overhield Vele schrijvers vinden de successiebelasting eigenlijk een der beste belastingen omdat zij zoo gemakkeiyk is te dragen n l niet door dra bezitter maar door hen die na hem de beschikldng krygra over het beiit Terloops wees deze afgevaardigde op de financieele gelijkstelling op onderwijsgebied die zeer veel geld zal kosten Zat een Minister daaraan Icunnen meewerkra als zijn financieele plannen al aanstonds in de war gestuurd worden Roerde de spreker hier een teere snaar aan Door den Minister van Finaadfai werd beto dat de opbrengst der ryicsmiddelra die schijnbaar zoo gunstig is niets zegt Conclusies vocv de naast toekomst zijn et niet uit te trekt n Z i leverdra re in I9 ff eer era tekort dra een voordeel geiyk uit de cijfers zou blijkra In de naaste todtomst sal er nog mei geld noodig zijn De inkomst ibelasting kan daartoe voorloopig niet masr worden verhoogd Het aantal opcentaa is al van 83 tot 40 gestegra en de dekking wan de laatsteleenmg is nauweiyks geragdht of er ligt al en nieuwe leraiug gere ed p denkbeelden van den heer van Lanst hsf brengra geengeld genoeg in kas mi de tÉdster kan zijn acht iQiUioen uit de sueceaqrtielasting met missen en hy stelde lurt we de portefeuil lekwestie y De Kamer veprferp reekte tagra links de wet 22 te siTls steoiBls Hini8tep i Gyn zal du heragaan En wie zal bereid xijn de nalaUuchap over te nemen De heer van Lanacjlot Wie heeft er lust te werken met era aell rs sis deze Eerste Kamer die de meeiito elementaire bltiykheid by betasUngheffiag afwyst En w perspectief opent zich voor tnm tand dat nog betastingen moet knaken tot era totaal twdrag van 60 millio s jaars Minister van Oyn had beter verdiend En dat alles geschiedde d Jlge na de aanneming der finaneieele gtlykstelling op onderwysgebied dat aan dezelfde groep waartoe de tegrastemmers tariiooren twintig millioen s Jaars zal breagMU Het votk kan zich op An mannen niet wreken 4och de euvele daad aal te eeniger tyd sichielf wel wrekra TWBEDE KAaGHU Ds GrondwetehenMng V i e r e n t w i n t i g B t d a g Het is zoowaar gelukt het oBdtfN aartlkel gereed en aangraorora te krQgea Met St tegen i stem is het goedgakaotd in den vorm waarin het na de wyzigiBma van de vorige we is gekomen JUlMn 4 di beer Lieftinck bleef har Mnffi f d nMra aan de tradities en stemde tegen Of liier gelden zal dat de oudste tevens da wijst is lal in de toekomst moeten biykaa Hieruit volgt al dat de heerm Otto Ecrdmans en de Ituralt het trio opposanten ook hun stem aan het artikel gaven hetgeen eenige verwondering mag wekken maar niettemin een merkwaardig feit is De wijzigingen van den Minister bleken een wonderdoende werking l eseten te tiebben Voornamelijk zit dat Menn dat de toekomstige wetgever meer gebonden i i zyn aan de bedoeling van het artikel terwyi eenige zekerheid is vericregen dat de eischen voor de beide soorten van onderwys gaiyk zullra zyn Van de lyde der he n RiMgers an to Mraté VerLorea werd alsaeg een vreemdnsoortige poging gewaagd om de vyfde alinea te doen vervallen Deze alinea is geiyktuidend aan artiltel 16 vaa de lager onderwyswet en de atgemeene interpretatie is daarvan dat het niet noo Üg is dat in iedere gemerate een school behoeft te zyn Nu dit in de grondwet werd overgenomen sche i het alsof die uitleg veranderd werd Maar ook dat is niet soo omdat de uitzonderingen in alinea 6 dra r el van alinea 4 nauwkeuriger maken en scherper stellen Ee te Blad Ê it OM d arhmQnt Natuurlek was dit amendement onaannemelyk Hetzelfde was het geval met het amendraaentv d Voort v Zyp die het goedkeurw van het leerplan ook ara de overheidsmacht wilde onttrekken Ook kan de Minister niet toestaan omdat woord leerplan te vaag is en dit wat aangaat de vryheid van richting voldoende be cherming ontleent aan ditzelfde artikel Over enkel woord i werd nog wat nayepi Sat Er werden in aimea 8 nog de woorden met name ingevoegd waarvan de bedoeling ons ontgaat het schynt een nadere preciseering te zyn Verschillende vragen werden nog gesteld snuggere en minder snuggere Een van de laatste soort door den heer Nolens die wilde wetm of onder leermlddrtm ook leerbo kra vidlea In dm laten namiddag begon h t offerfeest der op p HJ Alle amendemraten werdra ingetrokkra en de verklaziagen van d heerra Otto en Eerdmana verwekten met weinig verbazing Zy hadden geen reden om zich tegen het artikel t verzetten al blevra zy tot het laatst aan hun eigen opvattingen de voorkeur geven De Oorlog Jum het ÜMmeeBuhc Front L u 11 0 e h legerbeilcbt van 1 Uepeirjb r iM KuKWrn en op d a zui l lt keu vleMgc te UoeioendërH htffaIKu buo i iutii Uii iiuitv Uni in KArpftl K n voortjjezH Tuatfc ten d n i bluuica pau en Ue houfft n ten O van het bsKkcn van KeaiH Vajarhvly in Vü lvJucbt bidtluigt d aUiUiüi iHAi K U J vielen zij vorblttwd aan U k iatoren brACtit üe huoge tnst t nt u blued en omuulu op mvuwati kjt HU pltuito van hei t n Irunt hun Vuordeelen Vaelvuliig giugen tie tro 4 i lt dier Miunlonrhttitea ov r tut wa tegenaanval en ontrukten hun terreiln uat 2ij d t cag te Vuren hadden verovewl En zoo bleef het artikel ongeschondra over De heer Ueftinck vroeg stemming om aich er tegen te kunnen verklaren Het compromis ia dus gestoten en het groot werk is verrezen By de additioneele artikelen die nu aan d iMurt sUn kan t nog wei eens tot wryving komw maar afspringen zal het nu wel niet m er De tyd moet het leerra wat d b t k nis voor ons land sal zyn van deM bastls iingm W latra hier volgra het artikel soMils het l anB definitief luidt 1 het onderwys is een voorwerp van de aanboudrade zorg R ge ing Aui hel Balkan Front lu MaGSdonitg Frantfche legerbt Hcht van 29 Nov Ten N W van Jraenl ta jiln buvige tegenaanvallen van de üultbcbenr en liulgaren tegen de atattln Mt ule het Herviaofoe leger ce vorige dkigen had veroven all atgeMitgen roet voor hen zmwe verliozen tp Mmilmige punten zijn erin gei laftf d sdcii ie nestelen In de loopgraven Me 1 eerflt haiken vwloren Op 30 Novonifcer bHotte het aan Het geven van onderwys Is vry behwdens het toezicht der Overheid en bovendien voor zoover het algemeen vormend oowel lager als middelbaar onderwys betreft behoudens het onderzoek naar ds bekwaamheid en de xedeiyUieid van den onderwyzer het era n ander door de wet te regelen Het oprabaar radarwys wordt met eerbiediging van ieders godsdienstig begrippen door de wet geregeld In elke gemeente wordt van overheidswege voldoend openbaar algamera vornund lager onderwys graven in n g no gtaam aantal scholon 6 Volgnis by de wet t stellen regels kan afwyking van des bepaling worden toegelaten mitatot het ontvangen van zoodanig onderwys gelegenheid wordt gegeven 6 De eischen van deugdelijkheid aan het geheel of ten deele uit de oprabare kas te bekostigen onderwgs te stelten worden by de wet geregeld met inachtneming voor Koover het byzonder onderwys betreft van de vryheid van richting Feuilleton uto ecin mooae ani ii Mn ttofiie wrok verhief zich bij Blelte Zij suhaanide zich iijpA op straat te gaan alNi een lif iMhuwe uil hokte zij in het achterhuie Zc4dai kwam zij in het voorhuisi Toen de nieuwe villa kiaar was kwam zij ook daar niet dikwijU I aul had het cJoorgesel zijn jonge vrouw lag reed in haar eei e kraaonibed in de liohtere vertrekken Zijn mooder had nog wet aangtertxiden haar iKhfjondoehter te verzorg fc en gedurende den tijd op het hulaftiouden toe te ziga biaar Paul had dat af eelagen Iiij wed er iisfcDertf hil zorgde wel voor alles en het ging met Ethel toch gloed Wie bad dat ran dit dpkifatigwi Hng van deze waa npop gedicht dat zij bet zoo geraiakkeiljk doontean ou Anderm atnkeien die veaA geeon der waren noesten he wat foeer Itjcm Vrouw Lengntc4c wIM nog heel preeife vat sU uitgwtaan bad bi de geboorte van baar Paal en si roeide ietd abf aifpanat ja dte lüd in ailea oDbevcbatfnd veel geluk Groot en aoagier bet voorhoofd gerinapold met koode oogBnahsodvrorw Lffignick bij de wieg van den jonggeboreoa Daar lag bij aa in dond op een geborduurd a ieeuw wit kualeeo een kind nwt em teer hoofdje liet had den fliohedft van Panl niet Zij keek er tang op neer aiaar geen grootmoederlijk gorofi wttde UJ baar op iwg voor geen ce nt Zi was er moi i ingevalleul Verontwaardigd geéu euHt en verbHteld over haar eigen doo heic vergat vrouw Leognéck ebteomucbtigheddL Maar l aul ging na r zijn vrouw He zacht weende en trilde ale een vogeltje dat door ce kat wordt a tervoldd Hij legde den arm om haar heen En toornig prak hij tot zijn moeder Wat oaakt u u cfruk Wat gaat het u aan Al vna allee valsch oijj i het votkosuen onvenKbUlifï Ethel hull faxÜL i ictl Ik koop andere aieraden voor je allee waf je wiltl Ach ben Je booe op mij l Toe had Rieke zonder verder eenwoord te zmen fiG h omgekeerd Maar een atew wa0 haar ctoor debout gegaan die bod haar hart getroffen I Paul waff verliefd op xijfi jonge vronw zoo verlWo dat hij daardoor andere tievSen gehed vergat Verliefd zóó zonder verstand of overleg dat het niet eend de moeite loonde hem mede te cleeleD wat men nu Raamdeweig te booHU kreeg £ ie Mr Brown dat wad de rechte Een aluwe vogiel wien de volwa wa dociitor akchte in dra wegwas gewewt Een uit bft Walhalla een die danete in korte rokjew met de heenta gooide o aanitooteüjke liederen zong soo eme had hij nieegeDoroeix En hij wiWe dat nwowh trouwe M mmê Md Zdf liet hij iJete raaer van Ht fatooren DM waa v m m jviitwhien later aw het kind grooter 4on zijn neen nooit Zij wendde zich auel af Daar wae veer ieto w t haar een mak van den eooii ootoam bet laatvte atuk Al het andere had d i e reed Zij wierp een Moberen blik ioor de open ü ur naar do naadte kanier waar de jonge moeder lag en le mtui stralend van geluk aan bet bed zaf haax band in de zl houdend Met d gelworte van den kleinizoon had mr jirown ook ndet gifechrerven hij had op dokennirtgcving van den jongen vader op de met potlood gekratibei le woorden der dodhter Meohta een kort triegracn gceonden en het kwam niet uit Londen maar uit Liverpool Manc good wbfhed verder nietd Dat trok Kthe4 zicb aan Wat haar dcboorjmoeder haar ook over baar vadar liad verteld hetcteor k m aan hem kon zij iriet nalaten E al waren baar sieraden ook imitatie al haar sfleraden bij had haar daanmeiïe tocb pUitier w Uien doen En efj bafcoefde Be nu ook Uet meer te dragen Paul had een dlatranten broche toot haar op het bed s egd voer den eeretm Jongen een heel groote Maar de rrpegere tooi wa aardiger geiwemt Ethel bad in Tempelhof ndm iid met wie rij zou h fcben kunnen omgaan Zij waid tegen allen vriendelijk en alten war yok vriendetijk voor haar maar da vrouwen hier warm zoo Budtfttt Htoae Badekow beviel