Goudsche Courant, zaterdag 2 december 1916

worden nwt f 900v waanloor bet toteal daarna wordt ƒ 2a4S0 07M 4 f 800 f 24280 07 Daartegenover staat een ontvaagst van ƒ 10612 12 zoodat het nadeelig saldo door de Gemeente t dingen is te stellen op ƒ 18617 96 Door den deskundige werd dit aadaetig saldo geraamd op ƒ 16000 Uit deze c fers blijkt dus dat in werkelijkheid de koeten door de Gemeoste voor dezen dienst te dragen dit jaar nog lager zijn dan waarop aanvankelijk gerekend was Va Iterson Ziekeahuis Van de zieken behoorden 117 mannen en X68 vrouwen totaal 275 pers men tot de in de gemeente verblijf houdende Belgische vluchtelingen Tot de verpleegden behoorden 3 krankzinnigen 2 mannen en 1 vrouw van wie geen zijn overieden deze krankzinnigen zijn allen opgenomen op laat van de Burgemeester Van de kraamkamer werd gebruik gemaakt door 48 vrouwen onder wie 46 Belgische vluchtelingen van het totaal waren 2 ongehu In het gebouw voor besmettelijke ziekten werden verpleegd 61 lijders aan mazelen allen Belgische vluchtehngen 20 laders aan roodvonk allen Belgische vluchtelingen 7 lijders san diphteritis van wie 3 Belgische vluchtelingen 1 lijder aan typhus Belg van het totaal van 79 patiënten werden S8 hersteld ontslagen 18 niet hen ld overgebracht naar het Vluchtelingenkamp op verzoek van den Inspecteur der Volksgezondheid den heer G Oosterbaan terw l 1 overleed en 2 in behandeling bleven Het aantal verpleegden bedroeg gemiddeld 64 4 per dag en het grootste getal der op één dag verpleegden was 90 in 1914 waren deze geUUen 45 5 en 68 Op de stijging was de aanwezigheid der Belgische vluchtelingen natuurlijk van invloed Er werden 124 operaties verricht Ten behoev van het Ziekenhuis werden ter gemeente apotheek 5740 recepten gereed gemaakt en wel 1660 door den geneesheer en 4080 door den heelkundige afgegeven De uitgaven hebben over 1915 in het geheel bedragen ƒ 41179 89 hieronder zijn begrepen ƒ 13089 85 wegens belegging van gelden ƒ 41 40 wegens kosten op het innen van grootboekrmten en ƒ 600 wegens eene verschuldigde lijfrente zoodat de eigentifke exploitatie uitgaven beliepen f 274448 64 of gemiddeld per dag en per patiënt f 1 88 In 1914 en 1918 was dit bedrag f 1 38 en ƒ 1 45 Dat niettegenstaande de hooge prijzen van voedingsmiddelen en cocos dit gemiddeld niet hooger is geweest wordt veroorzaakt door het abnormaal groote aantal verpleegden waardoor het gemiddelde der algemeene kosten lager werd In stQ van het toegestane subsidie van ƒ 11 0 0 behoefde uit de gemeentekas slec f 6470 89H te worden bijgedragen De R ka Hoogere Burgerschool Op 81 Deoem r bedroeg het aantal leerltbgen 200 W8ai van 102 buiten leerlingen Het eind examen is afgelegd door 20 leerlingen en 8 gemobiUseerden De bestemming der geslaagden is t n 6p een kantoor stiulberen in de medicijnen 8 studeeren voor veearts 3 studeeren vooT Ingenieur studeert aan de Hoogere Landbouwschool meisjes stoleenm in de pharmacie De AmbaelitS Avendsclioel Op 1 Ja huari 1915 bedroeg het aantel leerlingen der geheele inrichting 198 waarvan 110 van den Burgeravondschool cursus en 88 van de Avondschool voor Ambachtslieden Op SI December 1915 telde de geheele inI richting 214 leerlingen waarvan 121 van den Burgeravnuischoolcursus en 98 van de Avow hool voor Ambachtslieden Haodelscursos Op 1 Januari 1916 bedrog het aantal leerlingen aan deze inrichting 181 Wordt VOTTolipA mest zoo duur wordt en bijna niet te krijgen 1 zou de verbouwer dns veel geld voor kunstmest uitgegeven kunnen besparen Ook u het stroo va ndeze gewassen als het tamelijk goed wordt gewonnaa en b j mate gevoederd een niet te versmaden veevoeder tn de wintermaanden Tleesdi en de huiden der afgmnukte dieren Het toUal bedrag van de ait dioi hoofde in b Rijks schatkist gerloeide Kalden bedraagt Toor het jaar 1015 ƒ 2 805 486 92 H waaronder is begrepen een bedmg Tan ƒ 889 727 94 wegens de waarde van het door het Departement van Oorlog ten behoeve van het leger overgenomen vleewh Uit de Memorie blijkt dat op het begrootingsartikel een tekort bestaat van ƒ 8 193 274 Voorgesteld wordt den poet te verhoogen met ƒ 8 200 000 C B Voor óe amw St Nicolaaa Goaie Ueve Sinteitlaas aU je wist hoe de mensctoi met jouw milddadigheid omspringen en hoe ze in jouw naam zich en de anne winkeljufrouwQi afbeulen m n Ueve Sint je zou je in je kist omdraaien Ziedaar de weinig eerbiedige verzuchting van een winkeljuffrouw die na ee ndag van zwoegen en sjouwen met steeds maar meer speciale sinterklaas surprises füne verrassinkjes en volgens de nieuwste naaak vervaardigde artikeltjes zich ddod t voelde en tegen de komende dagen vÓór ém vijfden December als tegen een berg opzag Heusch de wlnkeljufrouwen hëbbai het niet makkelUk in deze dagen en gel heeft EÜ die zich afvraagt of die Heilige Nicolaas zoo iets bedoeld kan hebben Nu zoo heeft de goede gever van weleer het ook niet gewild maar de tijden sün veranderd en de menschen die nu verrast worden zÜn niet allcanaal arme schoenlappertjes Ons St Nicolaasfeest met z n tra ditie van den verkléeden man en zyn zwarten Plet heeft met het verjaarfeest vJm den Sint niet meer gemeen dan den datum Maar dat doet er niet toe We hebben ons feest en we vieren het de traditie getrouw in alle eer We laten de kinderen hun schoentjes klaar zetten met het onvertnÜdelüke hooi en de in dezen tijd ook al dure sneedjes roggebrood We zingen van de maan die door de boomen schijnt van SinterklaasBisschop van Sinter laas bonne en leege tonnen en genieten een zorgelooze vreugde indien indien we met alles klaar zijn En daar ontbreekt wel eens wat aan Welk bezadigd mensch heeft niet de ongelukkige gewoonte alles tot op t laatste uit te stellen Voor dezulken een raad Kies voor uw inkoopen geen winkel in het centrum doch blüf in uw buitenwyk U bent daar veel vlugger klaar en staat toch heusch nog voor een keuze die u een embarras de choise kan bezorgen Voelt a daar niets voor zorgt u dan bü het openen van de winkel s morgens heel vroeg present te zün U wordt dan veel vriendelijker geholpen en is in een ommezien klaar Vermoeit u zich niet met piekerige handwerkjes maar koopt voor kussens kleedjes lampekappéi en dergelüke een paar leuke lappen in oud Hollandsch Chineesche Japuische of Indische teekening en kleuren Daarvan is in een ommezien het gewenschte vervaardigd Wanneer men niet weet wat een der familieleden wenscht s uwe arme hersens dan niet thuis af te beulen maar ga naar de stad loop een winkel binn van luxe en galanterie artikelen zeg dat u wat hebben wil voor iemand van d e en dlen leeftijd in die en dle omstandigheden levende en de wfbkeljuffrouw of münheer komt met reeks artikelen aanzetten waaruit ttw ruime keus kunt dora Het arme slachtoffer achter de toonbank slaakt dan wel een zware verzuchting maar u kunt zich als eg t Stukje publiek troosten met et idéé dat de chef die goede zaken gemaakt heeft met Nieuwjaar zün personeel wel extra zal gedenken Stadsnieuws GOUDA 2 Dec 1916 OemeeiitCTeriUc over 191B Aan het versla der gemeente over 1916 onUeenen wU noff et volgende Land en Tuinbouiv BagcUche en Dnltselte Undbouw De ontwikkeling van den Duitschen landbouw is de titel eener publicatie van de hand van T H Middleton die een vergel king maakt tusschen de landbouw in Engeland en Duitschland Hy komt daarbij tot de conclusie dat de positie van den Kngelschen landbouw niet langer voldoende is wanneer men speciaal let op de productie van voedingsmiddelen van eigen bodem Hierin is Dutttchland Kngeland verre de baa De Duitsche landbouwer produceert per 100 acres bebouwd land een veel grooter hoeveelheid graan en aardappelen dan de Shigelsehe De Duttsehe lamlbouwer produceert ongeveer evenveel vleexch en bijna tweemaal zooveel melk als de Engelsche boer De Duitsche landbouwer voedt van 70 tot 75 personen per 100 acres bebouwd land de Engelsche landbouwer van 4fi lot 80 De vooruitgang van den Duitschen landbouw da rt van de laatste 40 jaar De bodem en het klimaat van r ultHchlan l zijn minder geschikt voor üen landbouw den die van Engeland tn DttitMhland wordt de fnm l in de meeste gevallm briwuwd door boem aigenaars in Engeland door pachters De Duitsche landbouw is goed georganiseerd Het systeem van landbouwd crediet bevordert den vooruitgang van den landbouw Coöperatie wordt in ruim kring toegepast Het onderwijs l goeji De Duitsche economische politiek 6ttt laatste jaren heeft de landbouwers ongetwUfeld m hooge mate begunstigd In de bedrijfsmethoden der Duitsche boeren heeft men een snelle verbetering kunnen waarnemen het gebruik van meststoffen en voedeibiiddelen is sterk velmeerderd loowei van planten als van dieren ün betere rassen gekweekt Vut zijn vooral in den tegenwoordlgen ttJd zeer openhartige woor i van erkenning en WfMrdeering De mer Middleton voegt er echter nog eenige merkwaardige otmierkingen aan toe Hij gevoelt dat zUn woorden den indruk zouden kunnen verwekken alsof de Duitsche landbouwer thans bekwemer is dan de Engelsche en hü wijst er met nadruk op dat dit onbill k zou zijn In sommige opzichten doet de DultiKher K n werk beter met name komt htj gemakkelijk tot coöperatie waardoor de kleine boer even voordeelig kan koopen en ver4 koopen als de groote landbouwer verder 14 At Duitsche boer meer vatbaar voor auto riteit dan de Engelsche en aanvaardt gemakkelijk de adviezen van vereeniglngen en van kamers f n landbouw Haar de Engelschen hebben de kunst van goed boeren geenszins verleerd In verschillende strekeii taan verschillende cultures m de veefokke rü hooger dan in Duitschland Wat d Engelsche landbouw noodig heeft is organisatie en onderwijs In dat olpzicht moet dé meerderheid der DuItschetH worden erkend en daartoe zal de Engelsche landbouw moeten komen Daartegenover echter staat dat de Engelsche landbouwer veel moer persoonlijkheid bezit dan de Duitsche De geschiedenis van de Engelsche veefokkerij en ook de geschiedenis van den Kngelschen landbouw in vroegere tijden hebben dit be Hoedanigheid van het gas Het gas voldeed in het algemeen aan de door de Gemeenteraad vastgestelde eischen Het xwavelgehalte maakte hierop eene uitzondering met ongekend hooge cijfers hetwelk is toe te schrijven aan de kwaliteit der kolen Kon vroeger op de te leveren kolen door de Directie bij de leveranciers eenige invloedworden uitgeoefend de omstandigheden waaronder gedurende 1915 de kolen werden gedistribueerd boden hiertoe niet de minste gelegenheid Gasvcrbruik en Gasmetcrs Het VanUl muntgasmeters nam met 174 stuks toe en bereikte het aantal 1034 Een groot aantal aanvragen om aansluiting voor de levering van muntgas werden niet uitgevoerd met het oog op den nog steeds heerschenden onzekeren toestand aangaande de knlenleveringen Door de ongehoord hooge prijzen van het koper werden de prijzen van koperen gaslampen zoo hoog opgedreven dat bestoten werd nieuw aan te sluiten muntgasverbruikers slechts een ijzeren harplamp te verstrekken Op 1 Januari 1916 waren ongebruikt 84 muntgasleidingen 7 muntgasleidingen werden Irt den loop vtfn het jaar uitgebroken n 18 muntgasleidingen werden overgenomen voor verbruik van gewoon gas Het aantal gasmotoren bedroeg op 1 Januari 1916 80 met een vermogen van 171 6 P K dit aantal verminderde met 2 zoodat op h t einde van het jaar in werking waren 28 motoren met een vermogen van 169 5 P K Het gasvert rulk bedroeg 77046 M3 Het gasverbwik voor verlichting is wederom achteruitgegaan e i et met 4 15 vorig jaar met 6 19 erw Sl het verbruik van gas voor andere doeleinden met 2 66 f 6 94 v j en van njuntgas met 19 46 f 38 38 toenam De totale toeneming was 1 89 tegenover 8 46 het vorige jaar Afdeeling Eleetriciteft Algemeene Beschouwingen In dit dienstjaar had geene uitbreiding in de Centrale plaats de aanwezige machines bleven goed voldoen De toeneming van het krachtverbruik if wederom flink te noemen en het aantal electromotoren klom van 882 tot 897 etttke met totati 1458 P K De Gaétabrlek die in 1910 het begin Jaar der Centrale was 1911 56 stuks gasV motoren in bedrijf had met totaal 886 P K £ telt nu nog slechts 28 stuks gasnMtoren met totaal 169 5 P K Het kabelnet werd niet zoo vlot uitgebeeld als gewooniyk tengevolge van de dure prijzen van koper De stroomleyering geschiedde ook dit jaar geheel naar wensch en in het bedrijf der Centrale zelf kwam geen enkele storing voor In het dienstjaar werd geen enkel maa het bedrijf op Zondag gedurende eenige uren stopgezet zooals vorige jaren wel ge schieddetot het grondig en gemalftel k nazien en reinigen van de hoogspanning voerende deelen van den schakelaanleg De algemeene toestand van het kabelnet was ook dit jaar bevredigend storingen enz kwamen niet van belang voor Alleen geraakte een 100 K V A transformator zeer kort na plaatsing defect werd gratis door den leverancier hersteld en wederom in bedrilf genomen GemcenteHIke Reinigingsdienst Bx ploitatie Niettegenstaande de bultengewo ne gedrukte ttfdsomstandigheden deels gunstig deels ongunstig op de exploitatie gewerkt hebben kan het afgeloopen jaar fir nancieel reden geven tot tevredenh d De uitkomst van de geheele exploitatierekening is in dit bijzondere geval van veel belang omdat hier moet blijken of de uitkomst het geraamde oijfer eenlgssins nabi komt Het was uit den aard der zaak voor een deskundige uiterst moeilijk om na te gaan wat de reinigingsdienst die tot nog toe was aanbesteed in eigen beheer zou kmten Aangenaam is het dan ook te ervaren dat de verschillende begrootingsposteo voorkomende in het desbetreffende rapport vrijwel siJn benaderd en de totaal uitkomst zelfs in het voordeel van den steller van dat rapport en derhalve ook in het wordeel van de Gemeente is Eenige vergelijking moge hier op haar plaats zUn De uitgaven en ontvangsten vraren in het rapport begroot op f 28000 ea f 7800 In werkelijkheid is ten behoeve van den dienst uitgegeven ƒ 23480 07 V4 en ontvangen 10612 12 zoodat de kosten door de Gemeente te dragen f 12817 95 beloopea Ter toelichting diene dat onder de uitgaven niet is gerekend het traktement groot 8000 van den tijdelijken opzichter CuBveller hetwelk door de Gemeente is uitbetaald en dus niet in de rekening van den Reinigingsdienst voorkomt Door de aanstelling van een nieuwen opzichter zal dit traktement in het vervolg wel daifop gebracht worden In volgende Jaren xal ook te rekenen i op het voor afloeainr beatemde bedrag k f 1000 Met dit aflouen wordt nwt In 1916 be ü Jieuw Voop huiaveplicKting miwiiw Advertentiën DPEiBm miooriit op Woensdagen 13Decemberl l6 bij opbod en 20 December 1916 bq verhooging combinatie en afslag des morgens II aren in het koffiehuis van den Heer 1 J VAN ZUILEN te Stein nabij 6 I Haastrechtscha brug te Beeawijk ten I overstaan van Notaris J KOEMAM tah kih ümillioywerswoÉi geteekend f pommers 27 en 28 met SCHURKN en ERVEN aan den Ooejwiverwellen d jk in STEIN te Reeuwyk met e B5 89 HeotaMH Wir Laoh Avond Hollsndseh Tooneel vut AmsterdMn Dir JAOQUESSLÜI3TER8 Ja Zoililaa 3 DMember 8 uur Buitengewone Voopstelling Meer Oranen Penlvrnditen ea Aardappelen Met het oog op de klachten over schaarsehr te van voedsel voor mensch en dier en de verwachting dat deze schearschte indien de oorlog aanhoudt nijpend £ bu kunnen worden worden van verschilende kanten wenken gegeven en wordt gevraarl of onxc landbouw gesteund door de Regèenng ïo deze idet wat meer zou kunnen doen Dit Bou b v kunnen geschieden zegt Een Landbouwer in het Fr W door aan den verbouw van verschillende gmcn peulvruehte nen aardappelen uitbreiding te geven Zooals het nu dreigt te gaan zegt h lal het voor verbouwer en verbruiker op teleurstelling uitloopen De buitengewoon hooge prUsen van roode wortelen en uien sulen mwig luidbouifrar verlokken van dez vruchten uit te saaien ten koste van den verbouw van granen peulvruchten en siardappelen Daar nu ons eigen volk van deze gewassen maar weinig behoeft is dit niet gewenscht Wat toch is het geval Niet alleen dat waar deze gewassen geteeld worden geen andere vruchten meer In het belang van mensch en dier kunnen groeien maar ze nemen in den zomer zooveel werkkrachten in beslag dat de teelt van andere i gewassen nu er zoo vele werkkrachten gemobiliseerd yn er onder komen te lijden ïn den tijd van wieden komen meestal handen te kort temeer waar dit altijd samenvalt met den hooioogst en au zullen we dit d e te meer voelen hoe meer groenten er wbouwd wordoi Wanneer de Minister de verbouw vao peulvraohten wil steunen zal de verbouw van wortelen en uien moeten word n tegengegaan in die streken waar deie gewassen voor d i ooriog ook niet werden verbouwd Met het oog op de schaarschte van kunstiMBt sou het voor dan landbouwer zelf mis ehien gee nsehade beteekeaen wanseer hU MUI de teelt van erwten i boonsn vmt uitbreidinggaf Door de nataur s n deze vruchten ons aangewesn In de vruehtwissiriing daar ze den bodem verrykm met de kostbare stikstof en dus een geschikte voorvrueht lija vu granen m wtÓM ipümi Nn de kunst Het bewaren van aardappelen Het Nadert Correspondentiebureau in Den Haag zendt ons de volgende wenken inzake het bewanm van aardappelen voor het huishoudelijk gebruik De aardappeloogst was dit jaar kleiner dan gewoonlijk terwyi ook de houdbaarheid van het geoogste nogal te wenschen schijnt te laten Het is daarom van belang wil men gebrek aan aardappels voorkomen zooveel mogelijk maatregelen te treffen opdat de verliezen tot een minimum beperkt blijven Elk jaar gaan groote hoeveelheden aardappelen verloren tengevolge van een onoordeelkundige wijze van bewaren Is dit in normale tüden reeds een betreurenswaardig verschijnsel thans zou dit onverantwoordelijk xljn Waar echter vele der gemaakte fouten vooral bil het bewaren van de wintervoorraad door de consumenten aifti onwetendheid toegeschreven moeten worden is hetzeker niet ongewuiseht het publiek in dezen voor te lichten dit ia dan ook het doel vaa hetgeen volgt i Bewaarplaatsen Om de verliezen gedurende den tijd van bewaren zoo gering mogelijk te doen zijn is een eerste eiseh een geechikte bewaarplaats Dese dient te zijn droog donker vont vrij niet warm en zoo dat ventilatie op voldoende wijze kan plaata grijpen Meestal worden hiervoor kddert of zolders gebruikt Een vorst vrije donkere ruimte is leer aan t bevelen Wel bevriest de aardappel eerat bij 2 tot 8 doch in niet vorstvrije plaatsen is het moeilijk te voorkomoi dat de temperatuur tot dat punt daalt Donker dient de bewaarplaata te t jn daar aan het licht blootgesteld ook al is H maar flauw licht de aardappels groen worden Warmte is intussehen al evtnzaer te duchtM als vorst Bü t mperatur n boven 8 todi knniMn aaawwifc if t emen sidi Militaire Oer Klacht in 3 Bedr ven van A MOEZY ENON Schrgver van De Big van het 168e gelegen in het Und van Sleln onder Qonds en Reeawgk In vier perceelen Te aanvaarden het geboow 1 M 1917 de landeröen 6g de betalmf Breeder bn biljetten j Nadere inlichtingen geeft Noti J KOEMAN te Haa to cht teielicliap te Amitardam la da Prascatl lclioewkari iig maal Dit ityk H een echte Mlaire KlncM doch NIET tedenkwetaend DrogisterUMARKT Oothout a Haaigroeimiililel S H VAN LOON H $ WOLFF C PRIJZEN DER PLAATSEN Stallea en Loges vobr Leden t 1 Niet Leden f 1 2S Bal bn voor Leden I 0 75 voor NietLeden f I Oalerü t 0 40 Verhoogd met 6 Antenrirechten 60 Plaatsbeapreking all gewoon gonnen Onder de uitgimB la begrepen de r nt Hl f 750 van het geleihda kapitaal voor oprichting Dt uitgavsn meettt dns v nnMnl r4 Hen hoede zich ervoor de kiemen af te licht ontwikkelen en oorzaak van groote 1 verliezen zijn 1 Hoogere tempcraturea moet men door lichten van de bewaarplaatsen voorkomen Op zolders zal mm meet last van vorst daa van warmte hebben Het gevaar van bevriezen moet door toedekken gedurende I de hardste dagen voorkomen worden Daarnaast moet men de aardappels ook voldoende luchten Vooral gedurende den herfst vertooncn de aardappels neigmg om uit zich z f warm te worden Wordt er nu niet voor gezorgd dat de warme lucht Je mfusa verlaten kan dan stygt de temperatuur al meer en het rotten begint Het luchten is daarnaast ook noodig om het aanwezige vocht kwijt te raken Genoge verliezen ontstaan steeds daar de aardappel ook gedurende den bewaartijd ademt en daarbü iets in gewicht achteruit gaat Bij een goede wijze van bezwaren zün deze echter niet de moeite waard Evenzoo staat het met het gering waterverlies door verdamping Hoofdoorzaken van groote verliezen zijn echter de vorst en het verrotten Een eerste eisch is dus de aanwezigheid van een geschikte bewaarplaats Kwaliteit der te bewaren aarappelen Daarnaast heeft men er voor te zorgen dat de te bewarni aardappels van de beste hoedanigheid zyn Hen diene ze daarom vooraf te inspecteeren en te schiften Alle aardappels die reeds op t oog beschadigd ziek of aangestoken zijn wordoi uitgelezen en voor dadelijk gebruik afgezonderd want hoe gezonder de aardappels in de bewaarpUuitsen komen des te beter houden ze zich Wüze van bewaren De eenvoudigste wiji van bewaren Is het gewoon uitstorten op den vloer Is de vloer ondoorlaatbaar dan is het raadzaam b v een laag turfstrooisel of zagmeel of spaanders aan te brengen of de aardappels op een latten rooster dat 5 10 C M boven den grond op dwarslatten of baksteenen rust ui tte storten Is de grond vochtig dan is het aanbrengen van een rooster noodzakelijk daar bij vocht of warmte de aardappels In de diepere lagen heel licht tot bederf overgaan Men storte de aardappels zoo mogelijk niet in een hoek uit omdat daar licht besmettingshaarden ontstaan Bij berging op zolders behoeft me geen vrees voor vocht te hebben doch ook hier vermijde men de hoeken en te hoog opstapelen Zonder noodzaak moet men de aardappels niet omzetten De daarbij niet te vermijden kneuzingen toch bij de meeate soorten blauwe plekken veroorzaken Voor kleinere hoeveelheden aardappelenis het bewwm in kisten zeer aan te bevelen Het beste doet men dan met gaten inden bodem te boren of met den door op 1 2 C H van elkaar geplaatste laten tevervangen Boven late men de kisten op Dit kan echter alleen als de kist in een vol komen duistere ruimte staat Is dit niet hetgevid dan heeft het veel voor om de kistenvan bovem niet tpn te laten Om toch eenbehooriüke ventilatie te krijgen kan men dan behalve in den botlem ook gaten boren in alle opiü ande wanden der kist Veellicht dringt er door die gaten niet n karbinnen Voorts plaatse men de kisten op steenen zoodat ventilatie mogelijk is Bestaat er gevaar voor bevriexw dan neemt men die steenen weg en dekt als de kist van boven open is de ardappelen flink toe met papier oude couranten of ander beschutend materiaal De ddor de aardappels zelf geproduceerde en op deze wijze in de kisten gehouden warmte is voldoende om ten minste als de vorst niet te lang duurt bevriezen te voorkomen Bij het eindigen van de vorst herstelt men WA ouden toestand weer In de laatste jaren zijn kisten in gebruik getcomen die het voordeel hebben dat men de aardappelen van onderen weg kan nemen Hierdoor komt telkenmale de geheele partij in beweging waardoor de ventilatie bevorderd en de ontkieming tegengegaan wordt terwijl kneuzen raarvoor bij het op eenigszins ruwe wijze omzetten gevaar bestaat niet te duchten is M lEI Zoet worden der aardappels In de knollen wordt voortdurend ook in den winter zetmeel in suiker omgezet is de temperatuur echter niet al te laag dan wordt die suiker door de ademhaling weer verbruikt Bü het vriespunt of zeÜs enkele graden bij 4 5 C boven nul de ademhaling zeer gering wordt Daardoor hoQpt zich de suiker in de aardappelen op en krijgen een zoeten smaak Zulke aardappelen krijgen hun normalen smaak weer terug als men se 1 of 2 dagen warmer houdt Door de levendiger ademhaling wordt de suiker dan n 1 weer verbruikt Voortdurend toezicht gewenscht Past men bovengenoemde maatregelen toe dan kan men er vrijwel zeker van zün voor groote verliezen bewaard te blijvai Toch doet men er goed aan voortdurend een oogje in het zeil te houden Vooral op de temperatuur moet men lett n Komt deze boven 8 dan opene men de vensters daalt ze beneden het vriespunt dan moeten ze gesloten Als men de vlbsters van een kelder openlaat is het aanbrengen van een gaasafslniting neodig om het binnvüumien van ratten en muizen te verhinderen Bil niet vorstvrije plaatsen lorge m i votfr het dichtstoppHi van reten eu met geschikt materiaal Bespeurt men s winters bij het wegnemeh van de dagelijks boioodigde hoeveelheid dat ieU niet in den baak is daa moeten de aardappelen weer eens geïnspecteerd en geschift worden Wanneer de aardappelen tot ontkieming overgaan uitloopen en de kiem spro J ia een paar c M lang dan moeten zü met de grootete vooruichtigeheid omgezet worden waardoor de kiemen op natuuriijke wiJM afstwvni n PlinJP ARGiClAfiPEN lil In kletae lichtsterkterL iitii tlp 130 Volt 25S2 5D 100KaarsmtöO 160Vo t 50iOOKaaP3ea 20Q 2 30Voit 50 100KflaP5ca i1r licht TTivepbruik i 1 Intens héldep gering stPoo A ftnrtrtftnAny Da PHILIPS ARGALAMPEN HJn m t Mn nldtHm voorkomend gu govuW H ons gelukt In onu oigon febrlek dit gai In WJaendof nil efw teeetend te borelden weerop de ultet kende kwalllett deter lompen b hooge male benut Het gloelllehaam heeft den vorm ven een utterat lljne teer nauwkeurige plraal die gewikkeld wordt op aulomeUsehe machines welke door ene rif geeenstrdeerd en hi ome werkpleatsen verveardigd iljn Aan deie bolde vindingen is het te denker dat hel etrMmverJirulk der PHILIPS 196 ARGALAMPEN tOt een minimum gereduceerd la i iif 7 ii ï j i ii tlJiS i t Sociëteit Oos 6enoé Mi ZIE ETALAGES X8 OOUDA O 4 1 l mmkv fy jl i ma CADEAUX Telef 304 Klei f H 27 Tapijt en MeobelmagaziiiiBii Verrafl Uw VrQuW Ma of Amerikaansclie Veger Yleescliplaiik Wasclimaiid Papiermandofeen Dikke RuigeCocosmat rrs enz enz = r J H KROM Zooa Wijdstrul rt TA 833 ElictPotecÉsoh Installatie Byreau u Adr de Groot r Zt T f a y SJ Goud Kleiweg 79 nBzMlSüMENTEN PRACTISCHE eil AANGENAME Geschenken voor St NICOLAAS en KERSTMIS Echte Ital Mandolines vanaf f8 9 10 12 en tot 75 HMandotinezakken vanaf f 1 1 25 1 50 1 75 2 eni tot f 6 75 ReclamHmandoline met tak en leeriwek geheel compleet f 12 H I Echte Spaansche Ouitaren vanaf f 7 75 9 50 10 tot f 85 Onitaaraakken f3 75 4 75 5 75 ent ïioleo vanaf f 5 7 f 8 50 10 12 16 50 18 60 26 9 Reclame viool kiat en stok geheel complent f 12 60 HVioolkisten vanaf f3 3 76 4 75 550 6 50 8 60 10 50 13 tot f86 Strükitokkan vanaf f 160 1 76 2 26 8 3 76 4 60 6 60 tot f 80 I Mutieklessenaar vanaf f 1 75 2 2S 2 75 4 75 6 75 9 75 1075 I tot f24 I Citera enkel en dabbelanarig vanaf f3 50 4 60 5 75 7 25 8 5 I 10 60 ent tot f46 I Harmonika s met register vanaf f2 15 2 95 3 95 4 95 6 II 6 76 8 60 10 60 e I Harmonika s tyrolermodel vapai 6 95 8 60 11 60 12 50 13 I 1550 17 50 ent tot f200 I Knorme sorteering Altanbqrgar Eotener en Crefelderharmonik s I I Vraagt de Harmonika s van Qiaaeppe Sofrani Torieo va af I f50 tot f200 I Prachtvolle en rnime kente Mondharmonika s fluiten en oc a I I rino a vanaf 10 cent tot f8 Ciroa 80 soorten I I Bustes van bekende componisten vanaf f 1 26 2 3 50 4 60 I I ent tot f 80 per paar I Dirigeeratokken vanaf f 0 60 0 86 1 26 2 3 4 60 5 60 I I ent tot f25 I I Kinderspéeldoosjea vanaf f 0 60 080 1 1 25 1 75 ent tot 5£0 II Speeldooten zelfapelend vanaf 8 76 15 76 tot f 175 I I Oramophones met en zander hoorn vanaf f 12 76 11 75 16 5 I 31 23 60 27 50 tot f 150 1 De Gantaphone De lü uwste beate en aoliedste gramoph ne II londer boorn Loopt ablulnub geraiacbloos en eeeft de mensche II lyke stem natuurgetrouw weer Nieuwste vinding op het geb ed I H van gramophonea Cantaphone Seriei l vanaf f 95 110 1 B 125 165 tot f450 in massieve hontaoorten en iede en 1 stijl Cantaphone Serie U f 40 46 50 65 üi ge I H breide prospect gratis ep franco I H Enorme keuze gramophoneptuten vanaf f 1 26 1 66 1 8U 1 86 I H 2 10 ent Alleen bekende en soliede merken en nieowste op 1 H namen Vraagt Hadt je me maar Rotterdam vooruit Marie H O Marie Als de jongens thuiskomen Nieuwste Engelsche 1 I oorlogslied ent Zichttendingen op aanvrage H Platenkastjes voor gramophones in massief eikenbout vanaf H f 16 50 18 50 enz Platenalbums in atevigen band zeer mooi H en practisch f 1 65 en 1 95 H Muziek I2V2 cent Circa 10 000 verschillende nummers voorhanden H voor piano viool cello flnit zang harmonium enK Gatalogu8gratiB H en franco Musikaliicbe Ëdelstaine Prachtige band bevattende H circa 50 nieawste opsi tten sncces en klassieke stukken voor piano B en piano en zang Slechts 3 Zeer praotisch geschenk H Mntiektasschen vanaf f 1 1 50 2 50 3 ent tot f 9 50 H Langdorigfi garantie Soliede instrumenten Courante bediening H EigenreparaCieateliersth repareeren van alle muziekinstrumenten HOP RIJKS ra OEMEEHTELBVERANOIER 1 Hoeldkantoran an Mata l a n Rotttrdam Watta Wafsnstraat B Talal 407 Plllalan 8 Blnaanwe is DIariaardalaan aid Adverteept in dit Blad f V2 lliBrstofis het qehoiHLcnt i iiiiii i ii ii iiii iiii iii i iiff iii i ii i i i iiii ii iiii iiii i i iiiii ii i iii i iii i i i Velen die door hnb beroep ingettofd worden I den vaak aan overmatige versl jming en beklemd a lem terwijl ty aan ernstige borattiekten blootstaan doordien het scherpe tof tich in hun keel borat en langen vastzet deze prikkelt verwondt en doet oiUateken Voor hen is het tijdig gebruikan van een verzachfend loiveread en sl mopüssend midd l een levensbehoefte FabriekBarbeider8 niootwerkerB Jl etaalbewerkerB steenhoaweri glasblaterSjJJtokers myn 1 kalgnwcrkers kottomallen mannen vrouwen jongens en meisje die veel vanhet stof te lijden hebben tg vooral moeten de beginnendekeelontsteking en het lichte kucbie wantrouwen Voor hen in t bijtonderjs de veelgeprezen LAbdijsiioio p llllllllllllllllllllllallllllllllllllllllllllllliiifill M B Vtoolbonw Talaf 408 Dordracht i3 Voorstraat Tal 1104 oen beproefd en vertrouwd middel want de Abd sirbopverwgdart tacht en pijnloos de vastzittende slgm en stofen doodt de ziektekiemen welke ontstekin g veroorzaken Veteasht en geneest de ontstoken algmvliezen iUlt denhOCft verdrijft de benauwdheid en is dan ook een veelgeroemd middel bij asthma bronchitis Inlnenia simmen kinkhoest en verkoudheid Prijs per flacon van + 230 gram f 1 05 van + 650 gram f206 van + 1000 gram f 3 55 Alom verkrggbaar Ëischt rooden band met onze handteekeniog L I AKKER Rotterdam 94 II