Goudsche Courant, maandag 4 december 1916

o 1 3258r maandag 4 December 1916 55e laargang Homemann Het Bonthuis Hoogttraat 326 hoelt Wwiwe l t rlrtite i ROTTERDAM PELTERIJEN T NICpLJIAS CJIDEJIUX t ll W ii Zav fai fr mam Voor alk itak boat M ml akockt wordt tafaraatfaard 40 ViissaBeo 8 loÉUiJb FÉiiili i gefesSgilleloniierfeer JPöEHICHT trM Toctot iw ree aat da utvefe murm LIJINZAADROEREIN merk STER en W L 28 a tOYABOOHEIIKOEKEM msrii W L DitDanteBde door hoog eiwit en vetgehalte n groote voedlngiwwrde KnttIHtilomn fartln IfHUI Ktiotm Ootutm M tlaUUm De Oorlog Aaa het Oaatel k FnnL KoeioeDen wijxen oein eea0ob coniluniniqué van Dec LAOge de ootA reiw vanfMol vi en lan de Noordgrens van alaciiije viiawlelijke a avallw en ohutvuur het alecfate weer verhin rt knjg9vernchtingen In de faUei van Uainbontz trokken onze tr ï p i ztcfa In Aiidelijke riobtin ® teru t ealiiijk tront In dpa afector van fiteati tonJen onze troep tt Moot aan he vige aanvallen r erden genoodOaakt een weinig terug te trekkeik Da hevige atrij duurt voort bij de Olava rive en de Nadlav Zuidelijk troiK In de Dobroed Ja hebben wij de ïi an delijke stellingen hevig aange vallfn en kwamen tol aan ate draadVer=1 ringen Aan hei Roemeeuehe Froat De Mag aan d Argeriul lijBU Woiit elegiadii mt üerlijnujelut De siag aan de Argasui ten M W va a üoeaLareat ia door Ik4 negende leger gewonnen Lie keixetr heat uit dim hooide bevel gegeven in i ruiaen en blza Lo tbanxjgen op i J eoeinèer de karl klakken t iuHJani Krügtverrtektiagen ter Zee li en i ul r tcHgrani uit ijowlea ineidt uit i aimouth dai het Ne eri B Ijonal o waf va Maw ÏEatti na T Rotterdam heden ée bemeoaijng aan land heelt gajwt wan bei hn gel che la Unanleue dat gieter üddilag gezonken u EEN SURPRISE VOOR ONZE KLANTEN WQ hebben d haad clc d op eeo pattii Jongens en Mans Jassen welke wij iocdkoop lullen verkoopen De partij ii rOOt maar de ynu4 no rOOtef Dus haast U m AANBEVELEND IE mEINE NllSf Adverteert iii li Blada flemeagd Oorlogmlevvt in rriekenland liet vemzet te Athene Uit Auhone wor d d S Dao ge meld De drietuofae troepen nofneu den len Dec plotstling otn agraslMeve houding aan legen een deuchament tTatuche matiOiem o jt zicbaedort lang op de lappelA hoogte bevonn tegen de gezantschappen tegen de I ranM4ie obool te Athene en tegen te VoneEeliHten Er werden g eer i Jioten geitet en zeUa wer er Ib een mUraUieur gebruik genaakt Vertrheidene malen werden kanon schoten op de Zappeion gerioht Er vielen dioodien en gewonden De re eeringon der gealUeeroén boalijten krachtige awalregelen te ne oien om gerjoegdk enin te verlirijgen Een vertrouwd adres Pa HÜLLEMAN Uin liiito n li TiL ai Ehé Kuime ketize artikelen geschikt toot ieoh voor hel maken en ttoflecren g van MEUBELEN It bü N HE88ING Pepentraat 24 i Gonda Btllfike prgien prima materiaal Reparatie aan alle mav beien als Acetyleen en kaararijwict lantaama ba aicedragert ctandaard en toebehooren inger Dit ééne woord z kUes vanneer er sprake n van Uaaimac ines waat SINOER Naaimachmes zijn ea Eerste Klas Fabrikaat dat zich reeds meer dan n halve eeuw voor alle huisbondelijk en industrieel werk met roem gehandhaafd heeft SmGEB NAAIMACHINES kmt U krügcn In al onze winkeli mmsMs DUW tUTlANGBOBO EAKZ£ nm SINGER Maatschappij OapAto alom 40 OOtlDA Zldlweg 5 waiirdmolle ondiraardit iiti rijktbrn loen etn bruinko 1 l ag van eld iii n omvang die een Ukduatrieale ont wikkeling voorspelt weika aloi hts op een energieiia obf nenvende band wai bt om snel toi blljvenden til lei Ie geiaken en zoo ng een verlei lijke toblldBring vaori lm een virlok kende reuleiierekeniiW De aandeel houder zpu op zijn jwnet oen iotereat van 10 y maken Jacob had bel proilpectuu aAn zijn broer en zustom g mleik Eki hij liep ook met hetVpWa rond ean var bruiksvereeniging op aandeeien op te richttn liij Bloei toch heel siobrandcir zijn ei Lone ondank baar bezorgdbeli mei stille bewondering Ei wotl Gottfried Hoot zochtjei AL hIJ acbrander was dan zou hij l h niet a oveel byiwtheken op den bats balen Ale ik mnar wtat van aar hij het gdd om te bou wien kreeg Uarianno zegt dat hiJ er haar niet weer om gevraag heeit Ijilaat er maar een woning leeg aiaan wat dan Maar zoo ia het nu een aal tegenvooTOig leiler wil bluf slaar En er wordt gebouwd en er wnpden maalachappijen opgericht van hao t je rep je en lede doet mee at hij er varaianal van heeft o dei hi een aeel ia l Hij haal e de acbou ter on aa atak zijn banden tn de broekzakken Wordi vèrvolfd BnitoB de Stadspeertea aI h t Ihiilacli van I Ci iAEA VllidlHi Bewerkt door I P WEbSlüLlNK VAN R068UU met autpri ttie van da schrijtaiar Nadruk verboitea 8 Paul de ilaapkop en dan tugwal een Lngelaühe Maar de twee waren wtirkedi gelukkig mei elkaar Men zag het a n Paul bij atroaide hij waé opeanai gebeel onIwaaJct Hij liet zich in t gefaeei mei meer zien bij KM ebuak e i daar bad hij vroeger toeh zoo d liwijla geseten Maar liet wa musichieD berl goed voor hem dat o Jljoe vrouw de harberglucht nwt kon ve driM nil Ja dt had wel l racbt ia haar teaia poo aB dia regeerde beu atrengl Zijn groote boentarij baaluiiTdia bij nu zelt vUitig en oraMr k liet er zich naar aan gelegen hgg i dan men van hem had verwacht Èn wa bad Vj een mooi hutó voor j laten b w iil Do vllta van Paul Lenglick weM vee bea roken ze wart een gebeor entó voor Tampeüiol Maar nu zou GoWriJ Llefaow r ook eeo bouw n En ean die nog veel mooier oog veel FirmaCSMÏÏS Schoenlia del Kleiw g 48 Goudsa Opganoht 1879 HET ADRES VOOB lEDERPN met dan verkoop van net verpakte The en Koffie van aen bekende Firma te Amitsrdam aan Partionlieren tegen een flinke Provitie venden oh met fr Br onder 16449 AU Adv Bur D Y ALTA Amaterdam rtri ai fc i IMkkac A BRINSMAM WON OaMa l ïf H fl IE KLERK s ZONEN Goudsche Wagenstraat Hoek Achterklootter Jonkerfransstraat 128 bij de Goudtohe Sin l ROTTERDAM ENORME SORTEERING Axminster Tapis Mge en Brasselsclie Karpetten Velveten Peluclie Tafelkleeden Voetkussens Vachten Wollen Gestikte en ïolton Dekens Bezoek ons groot nienw Meubelmagazijna per biu 90 ceott Lederen tawchen ReiimandjM HandkoHnv Hondeaartikelcn Mei II ilniliigrii Mj L Iriilmii Zooi 13 Groote keuze Salon Huis en SlaapkamermeDbelen eOIMlE MIANT iNTie vi xre iexL 6 v erteïxt3 ©TDl ió ttoox Q ona cLöu © asu Oaactstrolceaa Verschijnt dagelijks behalve Zon en Feestdagen PRIJS DER ADVERTENTIËN Van 1 gewone regelt met kewt tnommer f 0 B6Elke regel meer 0 10 BU dne achtereenvolgende plaatiingen worden deie tecen twee berekend Dienstaanbiedingen per plaatsing van 1 5 regelt f O 35 by voomtlrbetaling elke regel meer 6 ets Reclamet f O i per regel Groote Mteit en randen naar laatsruimte PRUS VAS HET ABONHEMENT Per kwartaal I t 1 IS Idem franco p post 1 60 Het Geïllustreerd ZondaaOlad Idem franco per poet Abonnementen worden dagelbks aangenomea aan ma lead Markt SI by onze Agenten den Boekhandel en de Postkantoren Telefoon Interc 88 Telefoon Interc 82 Uitgoten L BIPDyjr WS ZOOH ar mÊmmmmmmamtmmmif i iiiimmmÊmmmm itevalieu 1411 lu d llaudau aa defcuutii te erh ogea en luuiuiietakrje smrale iaogenofaoai n beoben deze i uiiiaena een W otti teiegram bet be haw van do verovenie gebieden In geriibt Aan hei boold van Ht mill taire bewind in Uoeinemé liaat generaal iueil van lacbefia umh Weidenbueh die bij bet iiegin van uan oor log hei bevel voerde over bet Söe Ki nlandkiiobe iegerkorp Onder hem ataan versohiUende aldvaHng n aar in naaMt i itHdlfa a 00k vemc enoa vertögenwoordigere van andere oentra te nH gend9ieden zitting beliben liat nutiig beheer van bet land zal ge Mbieden volg w nauwkeurig vooraf bepaalde lieginfleleii die ccnerzlji rekening bouds n net de bthoeften van i oemonits amlerzlji a met die van de wwlerrechtelijk door h ngeland elge Rloten entree mogendheden De Timca vaneamt uit Athana dat da inekaciia raaarviataa m froote Aala dianat nemen als vrijwiUigera De vreaa dat daM ooluatMl varoonaicaa la hiankior baiaagr k vanniadard De ongeregeidheiien te Atbena Len Iteuter leiegrasn uit Athene zegt Iwintig g apeiKte Kretenaera ver t terkten aich in bet fauia van Veni el a kit zi weigerden te verlaten van o het dak beecboteu zij een ieder tte nadcsFde De Mloiaier van Uorlpg gaf berd trt het in weTiilng MAlten der mitrailleuM loan de mi irailleurs in stelling wairm gebnctit verzocht bij de Kretenaera zlcfci ta uiwierwerpen hetgeen dcuen naieemg t eraad de Am Zij werden onder aterk geleide naar liet Parleiuientsgebouw gebracht dat tijdelijk ala imlitaiFe g v angema dienat doet De i rantrile marine futfeliere liedden groote moeite om de Kretenoera tegen de meni tete beacbennan welke ziob edert den aanvang var b lieieg om het biuia van VeniKioa bevond Om vier uur aoheen de orde barateTd Het gewaer vuur in de atraten hield op Kraciitige cavaJeriepa49 oui ln bawaken de rttod en op la richten an bei teitinlscb onuerwi Ie ontwikkelen txu wetaaotneep aal woiden dlend op leerplicht voor hei onderwijl Hel wan nnmogeli nu reeda een veel aniiaaUenilb k uorspr grantmaaan te bie en want im n kon niet voor iieu hoe de omatandigbcdw zich na den oorlog Zfiuden ontwikkelen Het oninidMllJk uit to voeren pro granwca der regeoriilg w lenko te van olies eeu volledige bei4iaseade ovarwinniug te beiuilen Niet alleen bei geliicd door deCen iralen beeel moeat worden veroverd inaar alle gObied behoorcndc tot bet vrc egere i olan inoerft aan da Mid i cn itatai worden ontrukt ten einde oen nieuw vri Polen te aticiiten in otbnograliafchen auenhang en in een onverbreokliaar bondgonui taüiap iret liuhtand l reiikrljk u Ijigeinnd T rcpof deeiile vorvolgene mede dat wiar rankri k n i0ngelau l bij het begin van den oorlog mei len grootn pn klem bl Turkije hebben langnlrongen om oireijillg te Mljvon in ruil voor di neulralltelt den waar tiorg aanbiedende voor de or ulSiankeItjkb van Turkije airfmeda zekere voorreoiiten en voonteeien Maar ver biiad door da bedriegelijka btioiten vjln DuUaobland had Turkije de ge aliieordon op slinkaoha wijze oongevalteii en dwinklur njli lol bezegeld Kngtland Frankrijk en Hmdoud be alnten bij aen overeenkoniit in 19ri waarbij Itajiie ilch de iiitl aantlMt om het rwbl van RiwJand op de Straat van Konalantloiipel en de ad eeit van kracht te i i zijn Hrt atreven van Kusland ainda 1000 jaar kw m hierdoor U t verwezenlijkinct en nan bet HuskWche vrrtk dat daar Voor niret Kiiaianila l n lg noo pu zijn lilneil vergoot wilde epr van ilJn gestoelte af daza overemkomBi bekend niaken Doenti an Regeering V ul ene een iteuter telegram beefl zl h in de Dooniu een Imidint voor ge aan Toon ininihtcr pretiident I re poff rich in de Dooma naar de tri Inine begal om de rageo lng erkln ring al Ie lezen bWd de lileraie Dnkcraljde een luidlriicbtlge en vijan digo Irt tmtglng die den premier ge urcnde drie kwartier vcminderde om et woord ta nemen Trepog iiwteeg driemaal de tribune moch nneal lei kernweer terug ten gevolge van het iaweei dal de uiterste llüierzijde maakte Om een eiiHl aan do beiooging te ie t lleli te iaJMi n vrtagt Velke Lonr bat balie Qi aeha v Ai bolaald Mjn ing lager In Dnltd chiaDd Zet de govaageniMNa open Het Saluawh nlMateiie van ue t lie baeft bij vijze fan pmei op verdoek van een indistrieete oodernamuie gewone atrai evangenen voor arbeid ter beadhikkitg geetolol Namaoo bet oHm teno van biiuienlandHotie aakei werd aan de kamer van koop bandei te ZIttau Mrraagd o bei gebruik van zulke aMrlkten der kanver wen cbelijk scheen Veie industnecten antwoordden heveitlteiwi doch ande ren pniken de vrofe m dat hel pa bruik van straig tagenen eeit ech ter invloed aou beebèn op de jeugd Wil Sindenbnrli na RoemeniK Baltenlaadaeh NIenwa In bi ngeland Engtisobe kabineiaortaie Blijkena een Iteuteis egram heelt Uuyd Ueorge ziin ontslag ingoHend dear bij ontevreden ia over den tra gen gang der onrlogeleiding llonar Lav en Derby zullen waarschijnlijk zijn voorbeeld volgen Het la waar uchijnlljk dei Uogrd George onuilddel lijk een kraohtiige oaknpagna in het Innd zal beginneo De bladen meiden dat A uitb mat het oog op de meest doettreHende voortzetting van aan oorlig bealoten heelt den koning aan te raden zijn toeatenin4ag te gevtn tot aa ijel ging der reg erlag In Hu kand Da Ooeaaa geopend Lit Pdtrogirad Spreicende over de beroeringen in Kwdand eif betreurde Tr of dat er in vale plaatsen ii K eil Jklieden waren met de levemimlddelon m lanka uen overvloed der voorllirengselen en ook dat ar Iran ortmoeilijkbaden warau Hij zeide dat ole regoering ntoatregeIrn zni nenwn om de onde achter het Iront der lagen te horeteHen en erkende de noodzakelijkheid om i oor wiX i aan te leggen dv metaalpro wem bij oiibiieid al Wat zou U dan inoeteai uitvoeren V AiUJd bij KiekebwJi zitten y Leen vourl wpig ga ik voort mijn kooi te verbouwen bn bovandten bij baalde de schoudent iq knipoogde alnw en baivtte daarna in luid gelach uit Nu zoo doml Hij wilde ook gnan zilün namen th den read van toeet M 1 Nean neen laten dat anderen inaar doen rot vMiiw Belde bij Van dut alle heil Ik toch in hei gaiieel goen verstand meer ik Mg ie het is genoeg ala een In le UÜMle zich wegigooit Lena witt bod goed waarop bij zk ipeetde zIJ knikte bezorgd Ja mU w a wat met Jacob Niet alleen dat hij zijn hub tot de eeraie ver dieping had afgebroRen en er eeoe nieuwe verdieping op ha l laten zetten zoo fuizciingwel kemt boog dat men teed mocet denken drnagt Ha lude g cbiedenin daar beneden dat ook rjog f msur bij bail zi i daar bij ook nog met allertiande omJarnemingen ingelalen Jacob wae betrokken in de eerafe Altenburger sol terfabriek kolenont ginti g en landliiu iiiit kill iiKlig4nr luatrtc maateicbeppij lïei klonk Indrukweiikend In tie prM ectutf Tot flp g 76gende velden van het Dult ehe vaderlard het Hertogilom 8ak en At tenhurg De ultneronde vruchtbaarbeii van den grond ia algemeen er kend Maar UJ l gt ook da Orickenland en de I Verdediging van d n ii en uav aa teiigi uuu iri i a i e vraa itc ente eH cb I Atotne i ntenie ooi jiieKeniana eveuvaU ourioi ma ttna l gaieverd te krija a aJft uM en ij uib lieia en Dulgar leverde wordt fftor dcltberale pere te Atheigitf flK Aoerate goedgekeurd Xje 1 atria Ktarijlt t uitacbge4nde kringen te Atben wuüan de wttge ring aan bet verzoete van admiraal i autige doen atwnen op de z g neu tialiteit van Oriekenland en liiet iu teinati nale reobt en ilet proteat van i uiit obiaxd Wanneer wij ons op bet terrein van üiei internatiuDAal re t plaaUen merken wij op dat het Ver Dond van tjtriakaniand met 8ervl lan iiUeraaliuMialau toestand ten opjit te van jriekeolaua verandert Ver ier u net proteat vao Duita ilaad op i tieven door bet fait dat bet v66r de bntente een belangrijk gedekte van bet bnekacbe oorlogtunBleriaal ont ving maar boven d e kwestie Ie er bet fundameuteele eit dat d vraag der fcniente wetUgt i r bestaat namelijk een Uriekooland dat voor dB eer en te onafhankalijkbeid van bet va derland atrija Het iel blllijt dat dit iiiekeniand van het werkelooze Griokiniand ten einde dezen heiligen atnjd lot een goed met ttalig l ekenen In da Italiaanaefae pera wordt berhaaldel k de vreet nitgaaproken dat aa afloop van dta veldtocht tsgea Roemenig Itali aan de beurt sa i en dat Hmdenbnrp een groot otteonef voorbereidt In dwa geest laten iob de Idea Naaionale en ook de Popolo Romano uit Dit laatste blad sohrbft dat de mogelf kbetd van een dergelgk ofteniief Italië moet weerhai dai om mee te doen aan de vorming vat aen zoogenaamd vliegend reaerre leget van de Entente daar ItaliH m da eerste plaata heeft te ded nn aan de beveiliging van mn a ijp nationale belan Ook de Daily fel vameemt mt Milaan dat de mogeiykheld van een Dnitaeh offenairf tegen Itali daar drok beaproken wordt Haar bet blad w it er op dat de toaetand aan bet Itabaanscbe front op het oogeablik heel vat beter u dan tijdens bet Oostenryksche oflannaf in Kei De Itabaaniche bnia u veel versterkt TJit het feit dat m het Avislodal ean spoorlgn it aangelegd die tot Predaszo verlengd wordt trekt men de conclusie dat bat Doitacha offensief tal plaats hebben lo de DolomMbea wakr da italianen echter in den Col Bricon en Uonta Canri d een paar stevige versterkiafen bezitten Natnnrlgk brengt men ook de berhaaldd k nit Trentino gemelde troepanverplaataingen der Oostenr h n metj de Dnitache plannen in verband In Roemenie Militair bewind ia Koameni Nu groote Feuilleton groüter wa blJ bad zulke goede zaken gedoanl Ais eer loopend vuur ging bet jiieiwe door bat dorp Naa t de ïagaÜcixiBouwiBaatacbap jiij haa üioh een IMiriiJnaiiiie MaatBohappij geveatigd met oandeeien n er aooveei vraag naar grood en laulenieu wa nu begon man tabou wen sooaia men vo r den ooriog in het geiiael niet bad geoaan ocbcen bet eenvoudig betarbeiijk d Eiagel acben alle winat te laten opnirijken Lie nilitaire Uscutf zocht bovendien een ge ikt terrrin op zajn n nat vier en twintig morgen Hat twieede iioapitaal voor bet gamlzoea een groot hospitaal voor zeettonderd zie ken n et laoleerbaraltken met vin teir en zonierpaviljoen met geiwuwen voor de buiabouding er varplagerswooinsen mat viUaa voor den cbel van het hoapitaal en dwi booidlnfepeeteur moeat gebouwd worden Dat bad Gottfried Lietom ook niet kun oen droomen dat n n kooituiner nog eens aooveel woanl zouden kunnen zÜdI Hij bod er niet naar varUingd te verkoopen zella bad bij er aar zHemd m toegartamd 0 waa hei fSloiIieM van hem g ee ifc lor aM te laieii MMenf Honderd drie en negentig duizeBd tafer wa I een heei getall En dat aSeen voor een paar aiikerai weike Liet7A w achter bat berkenboechje naar Alt8 onbefy had liggeti Bij had er ge n veeMltai aan kitoun bto uen Wna by bet ook mot vemehut iligc aan zlin kinderen 1 Zoo a rak L cne Zit zeide het ut bem al zy e m Tgem opatonden ais zi a avooda naar Iwd ngen zg zeids bet ateeila weer voorai aU hij teaik laag aa gaan olapeo Dei zijn kindereu iMa met een verwijlen nwaklen I Tegen haar mo r z de Lene bet wal ia waar niet zij w ew goede doch ter zij begreep hei dUt moeder niet wilde lobeiden van da oule belong maar moeAen do auderan dan onder deze gril leidm I Johann gat n zuater ijk oaar ook slechlo in ttiite want aU n en moeder van ver koopen a iraii dao werd zij boo en befóg ol heel treurig en dat waa nog ger Nu OMsi aoc ook wel eens aan da beurt komen I Daar troostte Jatiann Ich nMia OoKIried verkocht maar aandeel houder van de Barli iebhe Bouwmaatbdiappij bod bil niet willen wordlen Daarvoor bedankte bij in aandeeien te wor Jen uiöietaald Ik geef mijn Iniid contant ik verlam ook contant geld dot wil zetlgw met goede PruiA icbe staatwAuluisi wil Ik ook tevreden ztjn zeide hiJ met een fccb Im di gezidit eu stak de handen in ziki broekaaliken Hij stond er wijdbjcnai biJ Ander wordt het met met de zaak I Dan voorslng wel te hem goed bedoeld werd gedaan zijn overigen gAnd an landerijen ook nog aan da MaatrichofipiJ Ie geven ea rootaondeelliouAM ia vorden