Goudsche Courant, woensdag 6 december 1916

No i i26l 55e Jaargang rro 130 voiT isoreo 4300 riederlandsche arbeiders sfers De Oorlog Aan het WMielttk Front Acht zonen in d ii oorlog iLdn iiruBB eiaar e heer hfioquet heelt volgenfl ue uelgnsclie tjcgerboao mu ü in dea oorlog e jongtte aioon uoudiewijnrlj€opolti petOKiiuu van ijlen L M Kroning jL eopolui il is ürijg evangene in i uu chlanü hij Verd te brueeel aangehouu ea voor mij zicti bij het leger hu l icuunetn voel èa De zeven andere zoa n titaan aan het Yöerfront een ala beroepsofficier ie z 0 andere alsi vrijwUii rsi drie dezer laaiaten hebben reectó i © galona vaJofficier ven orven Akd het Boemeemche Front U u 1 1 iJ e h legerbericüi van tn iJec In liet XiSUAA UAi ten Ü van het tiOKKen van iiexuivazajhely bracnt een door uoiltJOüe en UoötenrijteciiJriongaaraciie troepen uitgwoerde over ront eiinig em aainiDieriteilijk tuk Wi de ivoeuueeiiaiQhe ateiling n et 2 officieren ruiiö öü uicui nappen en veeL iiiiunitie oie daar opgesteld vroM In DuilEciie nandeitti I rout Mackenaen Dit zegefvieorendvooruitunngende 9o eger nadert at vecl end ien spoorweg iSoekarest l ttfefiti Gaac jina len gevolge van dieze beweiging ontruinwiein de Koenvemfetr hun ateilingen ten Hoorden van Öiiiiaia dai sgi den avond door CkKntentnjMoh Iongaaradie troepen na en göveeiit genomen werd liet Donau leger heeft de op den zuidelijken oever van de Arg eöul gelden plaateen die nog door de Roemeniérfii bazet waren gezuiverd Het dringt thanJ voorwaarte naar Boekarest Effli later bericdit meldt Boekarest Is ffevallen De Duitecherfl trekken de hoofdistad van Roemenië binnen ErilfSTerriehtinffen ter Zee Een Keuter telegrom van 6 December nveldt dat het Grieksche stoomBChip Fofoi goaonken IsL De bemnnnlngi word gered Qeraencd Oorlogsnieairs De ministerieel e ciisSfi in Engeland D Daily Chronicle meldü volgene een Reutertelegrami dat er eenigen tijd geleden bcepreknigen zijn gehou Nieuwe Kaasprijzen INGAANDE 19 NOVEMBER 1916 Ter dmkkerö A BRINKMAN ZOON Markt 31 3onda Verkrugbaar Nieuwe Tabellen voor de Prijzen van Kaas met aftrek van 50 o voor het binnenland Krachtens Mmwterieel Bealoit ingaande 19 Nov 1916 2B PRUS 10 CENT Weer kwam cwolfde bittere aimaak welke haar dleeti 200 ziek geniiaaki hao haar benauwend in d keel Zij probeerde hem door te sllkkeni te verdirijven Iets bmndendB kwam In haar oogen vervloekt wat verblindde de zoal Snel wreef zij mei djen rug der hand over ae oiogen i u wa de verdHjiaerde blik weer rtrak wie wieet misBchien De starre blik der vrouw werd Steeds starender onbeweeglijk zonder te knlptoogen hingen haar oogen aan het ooievaarsnest dat nu d or den rooaieL glans der ondergaande zon als iloor een vlam wa omgwveo De brand had d vogeW boven niet verdreven en ook de dood zim hen niet verdrijveel Zij haaldB diep adiera En nu glljnlachte zij maar er waë Iets KTlmliiigs in dta gliinlach Of Je er haar eer pleizler mede dioet det je haar dtoor nulj laat oppasfi en dat weet ik niet reide zij Ooh moeder weeö toch niet da ieJi zool Ethel is toch zoo lief en ïoed u moet niet dadeli alles ver hcerd opncnvea Was zl dhn kw lilkneim nd Rieke T en nlck wntf 7ich dbar In het geheel niet v a bewust Wat Paul er ook van nnc l oenkenl Zij lachte kwro Neen wc m ar nnbewoTgd wfli llen het best amen vinnen Wordt venmlt t Buiten de St spoorteo NftHT het i uitach vap CLAKA Vliimü üewerkt door I P WKöSKLlNK VAN BOSSUM m t autofieatie van de achrJ Btar Nadffuk verboden 42 WAahopencE stiet de zieke nsek deo voet tegen het beet ha ar hajid balde zich ondier het dek tot e vuIëI fiilechte Booveel kracht om d 1 e er uit te werpffli Vrouw I nflrniok kermde luid Zij wi t in het geheel niet boe luid aj wel kermde Paul kon haar lijden niet aanBien hij liep het vertrek uit Het waren de ftnnen der eohoondochter welke vrouw Lengnick ateundew € 1 optilüen Het waa verwonderlijk met hoeveel handighedd Ethel het deed Paul die bezorgd wnö dat zijn vrouw zich te veel zou iin pannen liet een verpleeeter komen Maar nu had vwuw Lengnick eenat recht alroart 1 ondervond de ffmart Kthel die zijniet Kien kon dSe aij bij het blonde haar Mi x heUÏen willen pak kea t n haar bet huia uit te sleepen haar cue zij haatte ja nu haalte zij haar te rémeii En oondat zi dat bepjerkte haatte aij haar dtebbel FirmaC SMITS Schoenliandel Kleiweg 48 Oouda Opg ri ht 1879 HËT ADBËS roOB V Oetrouwd T VERSTOEP M W A ANDRIE8E Tevens onze hartelijke dank aan allen voor de belangstelling by ons huwelijk ondervonden Gouda G Deo 16 Epiige kenntagemng 12 m Heden overleed tot myne diepe droefheid mijn geliefde Echtgenoot de Heer Jacob Dogterom in den ouderdom van bijna 61 jaar Wed J DOGTEROM BOER Gonda 6 Deo 1916 Bezoekt kunnen niet wordenafgewacht 17 m £ r biedt zich aan een bargermAsje als Winiceijulfrouw ook genegen huiswerk te verrichten Br fr onder letter M aan De Gbüy eb b Boekh Schoonhoven 7 ALLIANCE FRANgAISE MARDI 12 DÉCEMBRE 1916 k 8 heures du eoir il la REÜNIE Oosthaven de monsieur HENRI ASSELIN de Paris Sont admis les membres et leurfamilie 17 Les élèves des divers lycées et de réoole de commerce payent 50 cents NIEUWE SCHOUWBURG DONDERDAG 7 DECEMBER 1916 KoÉkliJlie ïerMiiöioii Bel MsrlaDiscli taeel 5e Voorstelling in het Abonnement NARCIS 5 B e d r ij V e n van A E BRACH VOGEU Hoofdrollen LOUIS BOUWMEESTER Mevr MANN POUWMEESTER Aanvang 7 2 Pf Entree voor H H Leden en hunne hnisgenooten f 1 75 per persoon Entree voor Niet Leden en Vreemdelingen t 2 25 per persoon Loge Stalles Balcon t Loting der te bespreken plaatsekop Woensdagavond 8 nur Entree voor de Galerij zoowel voor Leden als Niet Leden 40 cent per persoon Kaarten zijn daarvoor te bekomen en plaatsen te bespreken è 10 cent extra Woensdag 6 December des morgens 9 uur aan de Sociëteit Alle entreeprgzen worden verho og met 6 o Auteursrechten Na afloop der voorstelUnir vertrekt oen extra boot naar Waddingaveen en Boflkooit Abonneert U op dit blad Zeer mooie soilede meubelenals Tafels Stoelen Kasten Spiegels Schilderijen TheeUfels BuSetten StyiameubIemen ten In leer en peluch Boekenkasten Tweepersoons onbeslapen Veerenbedstellen Kapokmatrassen Slaapkamermenbelen enz enz alles spotgoedkoop Rugbekleede Leerstoelen vanaff 17 60 Styikast f20 StBIUf el f 9 50 Spiegels f 6 50 f 7 60 enz SMNtmiTltli BofSüMsgibll de killekik Rotterdam BieeDiiOEDE wmimn rnxmi iwme De SANGUINOSE blijft in Nederland de beste vriend van bloedarmen en zwakken De sprekendste bew zen z n daarvan Ziehier een schrijven door tnsschenkomst van den heer A S RUBBE in Eraneker door ons ontvangen Op aanraden hebben wij voor zenuwzwakte mijner vrouw uweSANGUINOSE gebruikt Ik kan U vertellen dat het best geholpen beeft De zenuwachtigheid is mooi aan het beteren en betslapen is veel geregelder dan vroeger na wordt zg vaB dooreen gezonden slaap verkwikt Over het geheel wordt m ne vrouwook veel sterker doordat de eetlust zoo flink door de Sangninose teruggekomen Wat ik U hier sohrgf mag U gerust bekend maken Herbayum PIETER AUKEMA Daar z n nog honderden in ons land die aan algemeene verslapping zenuwzwakte en armbloedigheid lijden Voor hen is de Sangninose het middel Tweemalen per dag een eetlepel 50 Prgs per flacon f 1 50 6 fl f 8 12 fl f 15 By alle Apothekers en eerste Drogisten VAN DAM Co Den Haag De Riemerstraat 2o 4 GoüDi bg ANTON OOQ S Wfidatroat SoBooMHOvBN bij A N V ZESSEN 5 BELEEFD VERZOEK om de goederen welke men vó6r KERSTMIS OESTOOMD ol QEVERFD wil hebben ZOO SPOEDIG MOGELIJK in behandeling te geven opdatmeo van tijdige afleveringverzekerdiij Ron goederen binnen 2 A 3 dagen desverlangd binnen 24 uur enz enz DE PELIKAAN Sloofli Wasiicliirüj femrij CliiDiisGlie 8d Iglil Wasicliirti GOUDA Kantoor Telefoon 196 s avonds No 476 62 Winkel Markt 41 Telefoon No 253 iiiii aD d8 feiprijzeD afslag Runderlappen 60 et Rundergehakt 55 Runderpolet 55 Roltade 65 Lenden 70 Rip zonder been 70 Ossehaas 75 Biefstuk 75 Rosblef 70 Rundvet 70 foor eenie kwalU word iBgnlaai eerste kwaliteit Rnndvleesch Eerste kwaliteit Wit Kalfsvleesch KalfsHlet 90 et Kalfslappen 85 Kalfspolet 80 Kalfsgehakt 80 Kalfsrollade 75 Kalfsbief 85 AANBEVELEND Thils lieziiriei Zlllll irtlinrlmgliii H J ¥ ERZIJL oarhaMi A ULTtC KLEIWEG 36 GOUDA 36 Telefoon 379 HUISMOEDERS loopt gerust een stapje verdepl Want Öe Kleine Winst Tuinsti aat 61 18 beslist je adres voor solide en goedkoopc Mannfactaren Confectie gebreide Goederen enz SPECIALITEIT in Werkmanigocdereii AANBEVELEND A DE VRIES Staat lederen Donderdag met een groote voorraad op de Markt ALHIER Adverleeri in dit BM I s aagiia i inirTriT r T rmr NATIONALE BUNKVEREENHHNG Kapitaal en Resefven f 5 500 000 rsrassrssr Kantoor GO UDA yirma Ho Wmaa Co 50 Handelsoreilieten Rekening oourlmt on Deposile Effeoleif en coupons Inoasseeringen ép ttinnen en Buitenlanda Vreemd Geld Administratie wan Vermogens hirtoopupm aii ZMwdag In verband met de bezuiniging op t gebruik van gas en electriciteit maken ondeirgeteekenden bekend dat hunne Magazijnen s avonds 8 UUR gesloten zullen zijn F yIK Jr Uieg fima GUf nJouE FiPioa haIJJlllFllllll Ufeg I J T HEIIJIIM I imUIS i islelM iif eg I J 11 Ileivq HEERENin 0 sokkel toch niet langer met een bot oheermei In enkele seconden maakt a het zelf aanhondend met een Socces Apparaat vlijmsoher i Ook voor Chirargiecbe instrumenten Prüsf 1 50 n b f 1 65 Firma A QUANT Kleiweg DUITSCH Dnitsche Taal en Conversatie Handelseorrespondentie Qh LAFEBER 12 LMPaar Dvitsoli M O C Houtmansgrachi 19 GOUDA InnrilTeniÉop inniilillii DIT HST MaOASUN TiJT M RAVEKSWA YZO EN GOJBIlfCSMM Dese THEEËN wocdoi afgeleverd in verzegelde pakjes van vyf tuti n en half en een Ned mu mft vermelding van Kommer en Prjs voorzien vm nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zioh tot de nitvowing Tm geëerde order aanbevelend J C BXJt voorhem J BRSEBAABT L S Sf u m £i 7 Deo ly uur Nieuw Sdhouwturg 6e AbonneminitevoartteUing Ned Tooneei BeleeU vanoelm wil vmt i X 0s mededMllnc te iim b antraoiSB vau vnfadarlii o eaaaarta v niik U kai diM na om tee ètm 1 TJllil IW I fileotrlKbe l mfckerii A BRINKMAN gOON Goud b Donderdag 7 December lOlD mmm gogmivt jï © a w s ezi i5 cL v ©xt©aatieTDl©udL Voox Q o ia d SL © aa Oaaa ©tx©3s©3a fr Verschijnt dagelijks ilAl behalve Zon en Feestdagen PRUS VAN HET ABONNEMENT Per kwartaal f l ï5 Idem franco per post l O Met Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per post Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Buread Markt 31 by onze Agenten den Boekiiandel en de Postkantoren PRIJS DER ADVERTENTIÊN Van 1 5 gewone regels met bewysnummer f 0 5S Elke regel meer 0 10 B j drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tesen twee berekend Dienstaanbiedingen per plaatsing van 1 5 regels f 0 35 bU vooruilbetaling elke regel meer 6 ets Reclames f 0 25 per regel Groote letters en randen naar plaatsruimte Telefoon Interc 82 Telefoon Interc 82 Uitgevers A BRIHXHiJII EN ZOON m mr houden bü de vermetigende uitwerking van het zware hoogbamge geschut Toch was hiennede eenigszins rekening gehouuen In tegenstelling met de ferten van Namen Luik en Antwerpen die uitslmtend bestonden uit pantserkoepels en fundeenngen van gewapend beton had men b i Boekarest ook aardwerken aangelegd Vooral do tussehenforten waren volgens dit syteem gebouwd j De hoofdforten die grootendeels niet pant jj serkoepeling waren voorzien waren oow minder diep dan de Belgische en bodeir daardoor een mmder groeten refkans vooi de uit groote hoogte liaast loodrecht neervallende zware granaten Tusscfaan de verNhiliende forten waren voorts een groot aantal veldbattergen opgesteld Opmerkeluk is dat de sterkste stellingen van Boekarest zich in het Noorden en Oosten bevmden blukbaar ter verdediging tegen Rusland Binnen de fortengordel bestaat geen kemvestiog hoewel Bnalmont deze oorspronkelyk ook had aangeraden Het is echter wel aan te nemen dat de Roemenen aan de hand van de m dezen oorlog opgedane ervaringen met Mrzuimd hebben de onontbeerlyke voor en achterstellingen aan te leggen Het resultaat bewust mtusBchen dat ook dit indien het geschiedde met baten mocht en dat de sterkste vesting van £ uropa moest vallen door de uitwerlung der meer moderne belegenngsmiddeten En hierdoor is het levenswerk van den eens beroemden Bnahnont vernietigd en het geheele systeem der vaate pantserforten veroordeeld De stad Boekarest is met haar bonte huizen en haar vele kerken met bhnkende dagen met haar talnjke tuinsn en breed aangelegde pleinen zeer schilderachtig De bevolking is grootendeels Gritinch 0 dox Ben oon klot Een HavaeL telugram uit 1 arijs d d b Deo uuelut rouulü beu enu iïr heeft Ue UuÊai che hawleii ttaohe te Washiiigton een Klacht ingeüiieiMl bij üe politie te New orK omidiat hiJ ertvlaarde cJat de groote ootplotfing lu de haven van Ai ohangel waarbiji hon derden gedood eu gewwnd werden veroor oaakt werd Ooor boioBneu ia ue lauing verborgen voordat het uchip de haven an ew York verliet Thans wordt mt deze plaata ge eiud üat in verband miet deze aangelegenheid een zekere Samuel uatter handelaar in touwwerk is aangehouden I hy beteekent een droevig einde van een trotBchen Btaatsman s loopbaan hi beteekent een verdwijnen van de grondstellingen en politieke macht van het Engelsclie liberalisme in de vloedgolven van den wereldoorlog waann het land door de leiders der liberalen zelf gestort werd Alles waarvoor hU en z n medewerkers gewerkt hebben ziet Aaquith thans vernietigd niet zonder eigen schuld een droevig lot voor een staatsman Het begon met het eerste Ulstercompromis thans is Home Rule dood De Jarenlange strijd tegen de Lords waann Asquith zijn meesterschap in de politiek bewezen heeft ifl voor niets geweest het meeslepen m den oorlog dat de letteigke voltrekking was van het sedert jAren bestreden program door de Unionistische pers voltooide het werk van Asquith Een feit is het dat de leider van het kabmet jaren lang zijn besliste bekwaamste en krachtigste medewerker is geweest De vele successen die het liberalisme in de periode van Asquith behaald heeft zUn in de eerste plaats het werk geweest van den vroegeren minister van Handel en da a minister van de Schatkist Ook in den strijd tegen het Hoogerhuisis de mijnwerkerstoon uit Wales de grootste steun van Asquith geweest thans ishg zijn krachtigste tegenstander zgn antipode zyn beul geworden Hy is waarschijnIgk de president van het aanstaande unionistische kabmet dat slechts in naam alseen coalitiekabinet zal figureeren Hg overziet helder de moeilüke positie waarin deoorlog Engeland gebracht heeft doch hij isovertuigd dat indien er nog iemand tevinden is die Engeland uit die impasse zalmoeten helpen hij self die persoon is Deeortogsrajid die hij nu n de plaats van hetkabinet met de leiding van den oorlog wilbelasten zal ook slechts de bemanteüng z nvan de dictatuur van Lloyd George Tegendeze dictatuur heeft Asquith zich eersteenige dagen geleden m het Lagerhuis metkracht verzet hü is ec er verslagen Engeland gelooft niet meer A zonder dictatuurte kunnen stellen Blijkens een Rem t egram heeft de Koning giBtcrmiddiit liet BuckinghamPalace een algemeenr Mimsterraad gehouden Op aanraden van Bonar Law verzocht den Konmg aan Lloyd George een Kabinet te vormen atiu tu eohen JLio yd Ueoiige Caraon efk de leraiche leidera n et bet ooel tot een chikkinig te komen in de ieréche quaeaitie op dien groadisrlag aer vooralen van Laraon omtrent het inutellen van een HounietHulei par leaient voor geheel lerlano De proto9tan t zouden venreduge vertegen tvoordiging knjgen en Uteter zou voor een tijdperk van drie j ren inbegrepen zi Careon Melt de voorwaarae uat de nationailidten in den dienstplicht tooteimimen In geval van een jchikking ad het waaraohiinlijk t fljirJinige noüionaÜBiieQ deel uitmiake van de regeering waarvan Lloyd Joorge die prewoier en Carston een der voornaamBte leden £ ou zijn Eflged che leening in Japan De directeur van o batik van ngeland en Kengo Mori de finamoieele cointnuaieiarie van de Japausiche regeering te landen hebbeu eene aohikM ing getroften voor een pubQeke ultgittti in Japa Q van oe britsche sohal irïtubligaliea tot een bedrag van IDu uiiliioeu txk diat ia liU m iio a p et In herimieriog zaj gebracht dat oo J a he regeering 11 Juli de i ritache fichatkiat heeft voorzlefn n jO millioen pd aan oohatkistülljetteii Maar bij de huidige transactie i het liet Japanfiche puuKek dat het Fonda bijeen zal brengen en een iyndioaat van 18 Japaoache banken aan welker hoofd de Yokohama Upeoiebank werd gevonnd Ond r e aueipioiwi van de J tpan iche regeering haar diencten aanbood om op te treden a a bemtiudediaar tusisiohen de Britache regeering en bet Japansclie icaait Daar noch het slyndioaat coch het publiek in staat zijn in ponden te betalen heeft de Japandehe regeering in over Aankomst met de bank van Japan en de Yokohama Specietonk op idch genomen de geheele leening te financieren iv0 Amerika zoodat de BritMïhe Gichatkist in taat zal zijn haar doei te verwezenhjkeni De lec ning zal worden uitgegeven teget 6 in S jaarcii adhatkiatobligiatieö Men zal zegt de Mornlngpost over deze tranöactie het eerste oogenbllk vragen waarom Groot Brittannië leent in Japan een land 3at het in vroeger jarei vaak zelt o kradbtig Knanoieel heeft gesteund Het antwoord werpt licht op een deel der oorlog finandering d4e dtoor het algemieen nog niet z eir wel wordt grepen Groot Brittannië leent niet van Japan flmdat het meer geld noodög heeft voor d i oorlog daav hef in eigen land geldi genoeg kan knjgen het itiuiit au fapaa oiüïiKlIiit het groote vuorraiUen van A merikaar flicb e dollars noooig lieeit om voc zijn eigen 11 voeren en die va lifi bondgenooien uit de Vereenigde taaien te kunnen betalen Japan kan Ban dite doltare heipen Een Jaar g éden werd dit i e U door de Britaèbo regeoring nog niet behoorlijk ingesien Als de iiani eb ft alan zoo zeer gunetig is voor een land ali i op he oogtfflbblik voor de Vereenigde Statei kan het aialdo alleen geregeid wordfeu dbor betalingen in geld van het land dat crediteur id en dienten volge zJji er tflecht 4 n oldelem o i de zaak op te ïot en Eo kan gou0 worden gcöjonden omdat dSt kan rbrden verwerkt tot miuntBtukken van bet betrokken land Verlmndelbare effecten kunnen worden verkocftit i waren kunnen worden uitgevoerd tf P beta Ung in diollarfel Ten alotte ka nen directe cre Seten worden verkre rfflii diQorheteenr voudige middel van leetiilngen Gedurende den tegeniwoor45gen oorlog zijn al de e methoden toegepast Op het n ogenblik iö Japan in een jioalitie om Kng lanc van dollats te voorzien doordat Japan zeer veel hoeft w e vperd naar de Vereeftigde btaten Tengevolge daarvan heeft Japan in Ame rika zeer groote fJaldij tf in den vorm van ccedieten in del rei De Veiting BMku ett De vesting van Pnnlru mt gold algemeen blyi militaire deBkuodigef al een van de atarkatc atelUngeu der g i le wereld Om de atad ligt een vestinggordel van 72 K M iengta bestaande uit 18 hoofd en 18 tusBchenfortw Deze zgn onderling verbonden door eenjspoorweg die ongeveer cirketvormig met een gemiddelden straal van 9 K H rond m de hoofdstad loopt terwijl ook breedé goed aangelegde Wegen geschikt vMr militaire transporten gaan van de eeneAtelhng naar de andere Op v f punten IS de nngspoorweg verbonden met het Noonleq tatton Slsn x erx le n d Vt rhooglu vaa irtobilisatietoela e JJij MmiWerleelo besBhiklong is bepaald dat te rekenen van em m t don da f waarop een Uahlir g met onbepaald kleinj verlof vertrek voor Ie dienatpliclitigén van bedoelde lichting die dat verlof niet genieten voor zooveel zdj bediooren tot een be Bnitenlandsoh Nlenwa De crisis te E geUnd Het Bert TageblaU schrift over de cnsis in Engeland De val van Asquith moet wel als defimtief worden beschouwd De ooxspronkel ke aanleg van de vesting dateert lut 1885 en werd uitgevoerd volgens de plannen va nden bekenden Belgischen vesting ingenieur Bnalmon die ook de verdedigingswerken van Antwerpen Luik en Namen maakte Technisch worat een dergelijke veatmg een region fortifiée genoemd en biedt zq door liaar grootcn omvang geleglnheid om als uitvalspoort te dienen b een offensief en als defensieve verzamelplaats van terufftreakonda troepen Vis zoo danig heeft Boekarest echter met long kunnen dienen Nadere berichten ontbreken nog maar het vermoeden ligt voor de lianii dat de forten van de Koemeensche hoofdstad evenmin ale tiie van de Brialmontsche vestingen in België zich niet stalde konden Feuilleton W at vatten de iovnpe handen van do duur betaalde verpleegeter harden onhanoiig aaul Ak een Kwade hond die aan een ketting Ligt knorde ce zieke Het was geen gemakkelijke po£t bij haar de verple er zuchtte men kon die ook aietsi naar den zin doen Zij zou weggeloopen zijn air e betaling van den r ken Lengnick haar ai t teru evonden l ad Maar zij wreel tei zioh op de zieke lil bepraatte baar in het dorp In lemj eihof lachte men Hieke wa0 zdek gew rdien door haar eigen gif zjj h zich te boo gemiaakt over de honderd drie en negenüg duizend van Lielizew Alff maar niet van toom onJtwaiö HOOfiDSTüK X Paul s aannrrage haïl mots uitgewerkt hij mioeat weg zee weken moest hij opkomen maar het waa niet al te ver dat wa een troost In het beghi lagen zij la Koiüg We terhau en daar vandaan kjOn hij gemakkelijk een op een Zondag overkomen om zijn vrouw te zien En het zou nog w zoo blijven totdat hij terug wtó En toch viel het ham mtoeilijh afacheid te neonen Hi mocht h Ethel niet zoo toonen wan haar viA het ook rwaar Zoodra hij er van sprak vulden haar pogen rfch omA met tranen snaohtö sliep zij niet goed zij wei gekweld door bange droo Den laatbten iriddag voordat luj weggi g etund l aul Lengnick met zijn mneder op het erf De zon ging reeui onder lioven op den top der groote sidhuur oefenden zich de jonge ooievaar in het vliegen spoeoigmioeBiten zij wegtieuüLea en zij aren nog 2 oo erg onhandig Vader ooievaar stond op een beraii en sloeg h gade hoe met 1 uic geklepper oe moeder ooievaar cle jongen cmderridittef Wat tuimelden die aleof zij dronken waren door de lucht Paul lachte luid dat wed toch te grappig Maar Rieke Uecf emdllg baar gelaat vertrok zich niet tot het geringste laciije aomber ricbtten haar oogen zic4i op den top der échuur en bleven gevestigd op het wiei dat Paiul Opievaar daar eens had vastgenageldi opdat de ooietvaarf lust zouden krijgen zich blJ hemi te vestigen De gelukavogeiEf waren er nog nog altijd op de ouoe plaats nog nooit waren zij w evligen om niet meer terug te keereti Al vlogen zi uu ook weg in het voorjaar keerden zij terug tot het oude neet Vrouw Lengnick haakje dSep adem alsblikfiemetralen trilde het over baar bewolkt gelaat zoolai de voge4s daarboven nefltf ldeni was bet de Lengnlck nog altijd naar wensch gegoan Zlj keek om naar de vlUa haar oogen waren nog somiber maar zij werden plutaielliig helderder eveoala eeuw duistere nacht door verwijderde DlikËiemitralen souie op eemfl verlicht wordt Zij keek weer onafgebroken naar de ooievaard daarboven wie weet heden rood uioiigeu dood Nog wa er hoopl Pa goed op moeder zeido dezoon 1 Ik zal het doen En als Ethel nvoeht gaan liggen men kan nooit weten De jongeman keek heei aagBëg u weetzij is nu eenimaal teer pas dan dubbel op Je raoecter Hij keek haar lmeekend aan Zij knikte Ik zal het doen Dat wafli bent nog niet geny eg Hij greep haar nd izijn groote helder blauwe oogen die aoo jongensachtig keken zochten de hare moeder niet waar u belooft het mij Ja todi ja zij trok haar hanc terug nog altijd keek zij naar de schuur zij vermeecï het hem in de oogen te zien Wat had hij datslplcblige ddng eHe waaeenpop Uefl Hij behoefde niet bang ie zijn de haren zou zfj die niet uittrekken en de oogen ook niet uttkrabben al was die de schuld er oök van dat ha van wet was die ai nlPt de öchuH Haar Pavi üe hiar altijd bad geboorzeAflmc die nletei in het geherl nieta anders had gedacht dan wat zifn moeder dbcht dde daoht nu alleen aan sijn vrouw