Goudsche Courant, zaterdag 9 december 1916

5e Jaargang So 1 1263 PRUS DER ADVERTENTIËN Van 1 5 gewone regels met bew smimmer Elke regel pjeer By drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend Dienstaanbiedingen per plaatsing van 1 5 regels f 0 35 b vooruit betaling elke regel meer 6 ets Reclames f 0 25 per regel Groote letters en randen naar plaatsruimte f 0 56 0 10 Telefoon Interc 8 een hejper aJ Jaren werkzaam l e man gaat zloh geu egeid aan atericen dranicte buiten is ai een geaotiorst wegen dronkeosohap heelt al eeu opié r een auto geiegen waardoor hij geruunen tijd ziedt was dooh waart tevuns is uiigeanaakt dat hij Ilink naar den drank rooic toen liet ouoeval gebeurde Thaoa is het zoo erg met hem dat hlj gosohorwt en voor omslag IS voorgedragen Ook hy zal oatuiuiijik zich beroef en op de arbitragecommissie Indien deoe we r zoo geee tedijk in de olie zal rijn als bij het vorige geval van die oüe tapperij heeft deze itMuunedijk m da oUs verkeeureud heiper alle kans geihandbaafd te worden in zijn betredüung Wat er op den duur van een bedjr jf terecht mclU komen vragm wij met het bestuur Maar wat wij nog veel erger vinden is dit wat voor waarde beeft ten 8lMte voor hen c ii hun pücht goed do i t die rioh ioAMmnw oe heiJigneid van bet recèt wttpsw daar op deze wi mee woidl CBBprougen Érm een demnradiseegr iadNi werJung uitgoiui van dargelyke gefvalileiL De goede gevoelt zich ÓLet meer voldoeodei ueecheriDd wanneer het kwaad zoo vrij uitgaat Wij houden niet van atralfeh achten ze zeer uit den booze en wij zouden altijd geneigd 2ijn om WO vergrijp boe ernstig ook nimmer een omtslag toe te kenoMi dat vaak gelijk staat mat wü verwoesting van een me ieohenleven Maar op de daad de verkeerde daad dient duidelijk hot sietaip d deir verkeenllieid ta Wj rd n gedrukt en de man die ze ver riohlte moet dat stevig gevoelen Dan alleen gaat een preventieve werking uit van e n atraf n wordt het rechtsgevoel van de goeden bevestigd en versterict Qwehiedt dit niet en wordt het kwaad le ta evte gee4gaal erd maar naet gevAwisi 4m aai ar ter n tot kwaads verteideodb dan een yalsx kwaads aüeèdvnde werking van uit En dit is tenslot hst tnuikende voor een bednjf en voor den goeden geest daarin Niemand zal het een bestuur euv duiden als het laukoMiedig en goedertieren is en tracht iemand te beteren maar nUmner mag worden nagèlMm het kwaad als kwaad duidelijk te doen uitkomen Dit ia het leerzame In deze gevallen dat wij omM leaars et lezeressen ter vriendelijke beveinring aaniiieden HJhOKNAAB UIT HET LEVEN VAN EEN VELDPBEDIKER BIJ HET LEGBB TE VELDE CXI Over het ergeriijk tekort aan voorbereiding wanneer ziJ het leven moeten Ingaan dat bij een groot gedeelte onzer jonge mannen bestaat en htm schade en verdriet veroorzaakt zoodra zy plotseling en vLak voor de veririding komen te staan heb ik nu bij herhaling geschreven Ik deed het met biJ gebrek aan beter doch onder den diepen indruk telkens van wat ik had waargenomen het ook heel mooi om te leven ten slotte werd men toch moe Nu maakte allen rich gereed roor de begrafenisplechtigheid Het was een voorname doode een vol uur werd er geluid Geheel Tempelhof nam deel aan de begrafenis De nieuwe villa werd belegerd door een memgte menschen Velen waren binnen gegaan om de Engelsche nog ems te rioa Ethel Brown waa op een baar gelegd in de groote kamer by haar vleugel Daar lag zij in een kostbare Idst op den grond lag het deksel met zilverbeslag en met engelenkopjes verrierd gereed om er zoo aanstonds opgelegd te worden Hulda Lietzow was ook onder de nieuvraglengen Het kind was mede naitr binnen geslopen het had de gelukkige gelegenheid aangegrepen voor een keertje In de mooie kamer te komen waaruit vroeger Uefelijke tonen tot haar waren doorgedrongen vanwaar alles haar had tegengeglansd ala schitterend van geluk Ha daar was het roode kleed de vergulde schllderijlijsten de kroon met de vele kaarsen dadr was ziJook z I Hutda a nieuwagieri mstige oogen werden strak zü sloop nog een schrede nader Heel dicht stond zij bij de sprookjesgestalte zij verslond die met de oogen Zy had heden ook een wit eed aan fijn het was ran zijde Dat moest rulsehenl Hot waa van voren met een diamanten broche vaatgestoken ja de LengnlckSf die hadden daar geld voor die waren zoo riJk Wordt vervolgd Advertentiêii Heden overleed tot onze diepe smart onverwacht na een kortstondige dekte onze geliefde Eohtgenoot Vader Zoon BebowcTzoon Broeder en B hawd brooder de Heer JAN SPLINTER in den onderdom van 87 jaren Bodegraven a SPLÜJTERvi H Cappb i h en kinderen I P SPLINTER F TURKENBURG SpliIibb D TURKENBURG Je Voorachoten O BRAON Splmteb G J W BRAUN Bodeffraven N SPLINTER Sijaoord J VAN CAPPELLEN A VAN OAPPELLEN RlJKAABT Saattredit A STIJNIS VA Cappbllbk W STIJNIS B aoord M RIJKAART VAN CAPPELLEN A RIJKAART VAN CAPPELLEN NnaTEBKN mddeUmrg N VAN CAPPELLEN Bodegraven 6 December 1916 De begrafenis zal plaats hebben op Zaterdag 9 December des voormiddags elf uur 44 Mevrouw SCHIM VAN DER LOEFF Westhaven 19 Qoada VRAAGT tegen 1 Febroari aanslaande een KËl KËl MËID en een 10 tweede Meisje Kaashandel PLAATSING GEZOCHT voor een ongmebsoh van 17 jaar in een UMShandel Br lett A aan C VAN WIEKINGEN Jb Boekh e Alphen 9 d R n MAANDAG II DECEMBER 1916 dos avonds 7 nar zal in de zaal van den Heer E J K WESTBROEK te BERKENWOUDE worden gehonden een LEZING ovxb het doel en atreTen van de Ned Anti Oorlotfraad iHvtor tm hmt Wierlng te Amsterdam TOEGANG VRU HET BESTÜDE Berkenwonde 712 1916 19 Voorioopig Berioht WITTE BlOSeOOP VRUDAG 15 DECEMBER Eerste vertoooing hier ter stede van de beroemde film Iel Enjelselie oieesielj Il 1 adn Iiv Vk m de eenigste film die tot nog toe in de Ie vuurlinie werd opgenomen Men verwarre deze film niet met andere gelijknamige oorlogjournaals Het vertooningareoht dezer film der werkelijkheid is voor l Gonda alle n in handen van 1 de Directie der 30 WITTE BIOSCOOP Hj MiDiui k lm LJ Dienstaanbiedingen hebben in de Goudsche Courant Vervaardigd uit de edelste grondstoffen Sleclits 1 20 per AK Wtr D dver riiféi Inntei sImMi by mrBltbeikllBji 1 6 regela t 0 86 voor alk r ga meer 6 Mnta Kleinere biis en naar erh ii In yerbaüd met de be iniging van Gas en Electriciteit zijn de KAPPERS besloten hun zaken i tgezonderd Zaterdags ten 40 8 UUR te sluiten BOEKHOUOEN DT van J nAnüina o Opgaaf nitslnitand un iet Bureau Ondor IJ Handelsstj aoooantant l aooonntan en Hoofdredaotenr vaa M O en lB J BEKKERING Ja van J HAGEItS J AMESZ loerai oudleeraar eener S È 8 word door het UnsÉppei ionrii Keifeniracht 153 en lelictfraoht 30 Amsterdam georganiseJrd versohilleade 1 1 Schrifffilijke ursussln m Höt Bi ekhoudaa Leerganwn voor beMnnera eenig ains gevorderden ei uneergevprdert i Speciale 3rsü sen vo de praktik diploma s èn vooi da acto M C Eveneens Uüpulair l ci rsua vóór zakenmeiJsohen Korii4aI iiegeld f i i i per fcwartBil Snejle opleiding Uitstekende resultatan Zoo slaa da PHILIPS ARGA ZONDER WEERGA dezer daefi voor d Middelbare acte de nauwelijks 17 jarige Pj SIEBE8 uit Sneok ï die yoor et eerst examen d ed en die geboj andure leid éd I had gehadi dan onzen cursus Is het wonder dat onze sAbriftelnke luH I gangen opl depgelgke wfls popnlair worden eni dat st df meerdere oaW didaten votnde practgk diplomt s of voor da Mé M O o ae sel riftel ke onrsnss en tselfs prefereeren boven mc delioge esBeii I Wangstellenden Mf vragen ons gratis prospeotns aan Z verbindi i aiih hie oo tot niet 4 dPGERIOHT ir Voedert OW r e aiit de uivere murti e THANS VCRKRUCBAAR IN a 32 SO IOOIMAIWBII 80 100 SO too LIJAZAADROÉKEIV merk STHf en W L 28 en SOYABOOMEMKOEKEII merk W L 4300 hederlandsche arbeiders sters 1 Oitmatatende door hoog eiwit en vetgehalte en groote voedingswaarde RntttHttlomn fttrtt 19O0 Keain OottAm nedaUlMi 64 Adverteert in dit Blad Moderakschool voor Gouda en omliggende plaatsen Aangesloten bl de vereenisInK voor Mode vaksctaolan te s Oraveabage FirmaC SMITS Schoenliandel Kleiweg 48 aouda Opgeriohtj 1879 HET ADRES VOOR lEDEREEIV Goedgekeurd bg Kon Besl 26 A ug 11 No 46 Opleiding tof Coslumièpe Coupeuse en Leepares Ook gelegenbeid iwr lign gtM li litrai MSIIIEII MIDDIS n i Ollia ilSIIS op Woensdaeen 13DecemberT016 bij opbod en 20 December 1916 bij verhooging oombinatie en afslag des morgens II uren in bet koffiehuis van den Heer J VAN ZUILEN te Stein nabij de Haastrecbtsche brug te Eeenwg k ten overstaan van Motapls J KOEMAN vak xkn LanillioiiwerswoDiDg geteekend I nommers 27 en 28 met SCHUREN en ERVEN aan den Ooejanverwellen dyk in STEIN te ReeawyiE met B SB 39 Heotaren Plaatsing van leerlingen Dinsdag en Donderdag aan de School Gouwe 109 20 DIr Dames v HEYZELENDOORN IMO ULHETIUIR ia OOLVESDE nDUCHTIOEinULLEII WNIDEII o nzuwaH HELDER Ml Ti iUIIMEa El NEin Een vertrouwd adres voor het maken en stofleeren van MEUBELEN Is by N HESSING Peperstraat 24 iouda Billjke prezen prima materiaal Raparatifi aan alle meubelen 14 M El II liURU gelegen in het Land van SteIn onder Gonda en Reenwgk In vier perceelen Te aanvaarden het gebouw 1 Uei 1917 dè landernan bg de betaling Breeder bg biljetten Nadere inliohtingen geeft Notaris J KOEMAN te Haastrecht 42 nilOIEMIL Q Zin TXD 11 Deo 8 u ir Nieuwe SAoarwlraiK ïkoil Hullebroeok Een EQlTere Heldert NM VenUrktdekUeHnendo Voorkomt het Splrteo o Uoofdmer en Roos v m r Am ji fa radst men Koko een paar keer gebruikt hBeft men sprenkelt het eenroudig op het Haar dan nfj ft nion tiüt sACht In een DederwMtisobe rtohUoK en borstelt he flink uw POIHEKER DRNIir OF UWR HEEFT ROKO VeORUDIB ïM m m u OF EvnoEMEio na koeiie niiuiiiïiEin NEOEOEEIEX lOOP tUUU EEN KIEINE FUStH F 0 7t rei Heldert HM ratte TÏoetatof beTord t den Haargroolt de kUenn en do dl t eea Tonicum voorde Hiuu wortelEi nut bet Splrtea ot UitrsUen Deo 8 uur éoc de Béonie Alliawie Francais Conférence Dec IK en 7 uur Openbare Uit voering StatlBi MuEiekadiooi Sclioenniakerij C Michaëlis Boelekade 132 Werkplutt 211 ovenyde Alle repamliën ii N on mmtarapk 16 Dec 8 uur Nieuwe Sohoviwbuig De GolidsbIo u wAAucavwmi kirÜifl vMTdJïd KbkS h i ut Sï sïï i Kë ir i r l vmko h ril n t n i P UM n l 7l 11Jl e I UI I 18 Deo 2 UUT Gelbouw Bouw n Woningtoesieiit OndentaidBCom mlsale Anuemiorg Voor Fri hi Kl l h 0 tj l m rtn IMDHIHJI luMk ANTON COOPS WQdstj ftat 29 Gouda A N VAN ZeSSENi Schoonhoven 96 BelMli TsiMMkaa wij imfOi BsdedeaUiic Ie Begtn oBtvaocai a vergaderinscn oaoetfftsn vennakaMPtiw dan au on to aa la aai w vameliea EteotrlKiw Drofekeril A BKINKMAN ZOON Gooda Zaterdag O December 191A 6011MHË GOGRAIVT Versohijixt dag eJijkB behalve Zon en FèV Btdagen PRIJS Vkp HET ABONNEMENT Per kw rUal i f 1 Ï5 i Idem franco per post 1 50 Met Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per post EirzooN mu Abonnementen w vden 4ageiyU8 aangenomen aan ons fiureaa Harkt 31 by onze Agenten dea Boekhandel en de Postkantoren ivers ff Telefoon latere i Dit nummer bestaat uit twee bladen diep uit het hart opwelde en de behoeft I Imtsprak van wie tot zich zelf inkeede geoi juitweg meer wist uit de v prwarring van dit leven i Maar liet is niet enkel in dezen letterlij ken zih dai men deze woorden U verstaan heeft Het nood leert bidden behoeft ons nog niet aan de keiW t doen dei ken en ook Mg niet aan godsdienstigheid of wat Imen dafbxtnder gewoonlijk verstaat Want in numeren zin wil het tocK niet anders zeggen dan dat de nood pns tot inkeer jbrengt en tot een gevoel van afhankelijk held vielal dat hij onse gewone dagelijkIsche z kerheid J la met een wlnddruk weg vaagt ons stil ut siaan en kleiner maakt veelal Jmeer bmukoin dlsn ernst van het leven t e erkennw en meer gestemd om dien jernit te voelen en te bcgrijpn En zoo opgejviai hebban die woorden ongetwijfeld ook in d ken tgd hun waarheid bewezen Die tijd ia zeker wel geschikt om ook den It hthartigste tot nadenken te stemmen en 4 1 jvan nature nadeifkende nog eens ernstig revisie te doen houden over zijn opvatStingen en overtuiginfren De geweldige ki atlit waarmee hQ b werelds aanzijn ver and rt en nog meer te veranderen dreigt omringt met allerhande robtemto öf voor het eerst of opnieuw dwingt ze onde J de oogen te zien en vaak mze stejfg gevestigde ipinies op te geren en voor ande i te ruilen Wat al vragen dringen de tegenwoordige wereldgebeurtenissen onder onze aandacht maar welke antwoorden ook leggen ze ons niet ongevraagd voor Oi anks alle raadselachtigheid is het toch vaak of we duidelijker xien En ondanks alle duidelijk waameemtbare feiten Ujkt ons de wereld dikwijls soo Want nu Ivoelen we het m g niet aan dan lUve maak het laat zich muiflai dat dat niet l ng meer z l uitblÜvwi De td koBut lijkt dimUrder dan ooit D waanzin van den oorlM dringt nu naae iB ttuid van den afgrond b ireigt Europa den ond rgaqg Zal ook hifrin de Mo4 Wdden lacren dat dl Ëilxopeeache regwriagen d uno getJiklH i uiande het bewtgde doel te beiTiduB tt£k pogÏDgen opgavitt en zich tevre den itaUÉfe met wat moC blijkt Wut hierom ntt het nu nog Heen maar De Entmt g nheden willea DuitscUand en zijn bondgenootMi beslissend verslaan Daartoe scannen ze haar ntteratc krachten In Teil ens meeuen ze dftt bet nu gebeuren zal En als het nu niet gAasrt voorspellen se het weer voor een vt gende keer Maar ïntuBMOwa ï oedt Eusopa dood Tenzij ze voordien tbt inkeer komen Sin we mogen hopm dat Het een miner pü aijn die imrdere strekklng ijheeft dan oWr da ruimte van dezen oorWg dat de staten nu eens vooral tot het bé ef zijn geraakt dat ie elkaar niet vemtetigtti kunnen en éai elkaar moetan leeren velRlragen en waanleMia en door die waardeering tot samenwekldag komen Het ontstaan van een demeliJk beaef zou dezen oorlog tenminste eenige vmaM doen afwerpen Maar die vrucht zal er altijd wel Ja Ons Individnen heeft ongetwIJfèM ét nood van dezen tijd veranderd en tdt iakesr gebracht Zijn invloed zal niet voorbfJtatti Het is gewoonlijk de smart cBe ons innerlijk leven ven kt dowdat ze ons dieper doet zien in ons Hhr a k k ons waaiv den aan de oppervlakte bvMgt die tot nu toe verborgen bleven in dl pe Bcha lrt i Het il aU de noed di t de iMrt Eenste Blad Nood leert bidden We ïün het misschien t ha t w r tmf en de t d is zoo i k aim gewichtige n onze a iuUcht ia b lag nemende gebeurtenisaen dat de hertnperincr aan het grebeuzde spoedig vervaagt maar een hermnering zal ongetwfifMd oiii weer in de gedichten brengen dat deze oorlogsja waarheid van het bovengenoemde g dat nood Wen leert In sBn Tol e letlai heid hebénjbeve Di bevutigbii mq k maar je n o genbUk eigi z 4 getoond Maoil dit veioon was gen zkam tdt Smw s vrnde Jaarheid erva leerde het tevens 1 4 zal bidèen doorj nood afgedwongen VMlal een heel grondslag heeft i Want van die plotseliihge oplevlilg godsdienstigheid dif l M het uitbreken van den huldigen oorlog m de oorlogvoerende landen waarneembaar wa is maar weinig overgebleven En dit koit bestaan toont wel daidel k dat eze wka eembare opleving slechts schijnbaar Was n de menschen die nu plotseling tot den godsdienst zich bekeerden om het bidden opnieuw te leeren daartoe niet door een diefwren innerl ken drang zich S edr Ten cb aien te g voeien Het drukke kSIcbecoek was blikbaar meer een gevolg van plotselinge ngirt en ontsteltenis van eea behoefte om ergens waar dan ook bescherming te zoeken voor wat dreigde en een Aew van innerl ke vernieuwing een ulbnukkug vin dien dieperen nood die wwfedUk den mmnoh to $ Inkeer tot verandering tot nadenken en inneriyke vernieuwing vermag te breiagen Want men late zich door den ehijn ook hierbij niet misleiden Al is het waar en ook nu weer gebleken dat het bidden dat de nood leert veelal niet anders is dan een angstig handenvouwen van wie in een hoek gedreven zich om eigen leven of goed bezorgd maakt het is niettemin evenzeer waar dat ten slotte toch de nood de innerUfke nood niet alleen het gebed b gt maar ook de voomumate oorzaak is der gods ienBtigheid dat èn bidden hn godsdienstigheid slechts den kreet van den mensch is om verlossing en het noodzékel k gevolg van zün drang naar zelfbehoud ook in geestelijken zin z n middel tot verweer tegen wat hem met den ondergang bedreigt En zoo ook al het begin van dezen oorlogstijd veel vertoon van uiterlijke godsdienstigheid heeft gezien en de massa plotseling de kerken weer zocht als kon het kerkbezoek de verlossing brengen zoo heeft toch ongetwijfeld de nood van dezen tijd een minder duidelijke waarneembare maar daarom te inniger opleving van ware godsdienstigheid ten gevolge gehad en heeft ook nu de noodzaak een bidden geleerd dat aiug van zijn daad geroepen i erst probeert Uij htua ta iai iei4ett doob ten slotte bewtwn bij diat iiij de oUe had genouieu om de mieren m die kaut te beetryden iiij onderzoek biVealc geen mier aanwezig iJe bus bleek goed meteen scuroelAluitlDg geaiotm buo te zijn mhoudeade iy Uter oue ter waarde van t l U Ue geoel die op heeterdaad be trapt was wend geecborat en voor ontslag vooi edragen De arbitrageoomna bie bestaando lut 6 juristen doet de verbijstereDde uite praak dat de getzel alleen etm beruimig zail onivangeos omdat hii niM anders heeft gedaan dan zonder vergimmng oUe tappen I Het beatuur was uu wei guKkodteaakt wilde hei de arbitrage niet tot een vorm maken den gezel zijn sohorsin etijd vodledlg uit te betalen en h m kaïlm in dienst te houden ii4en ooffeciblik heeft het ei over gedacht coUeodet zijn outalog te neooeu doob de groot belangen dfte daarbij op het spel werdeffl gezel weerhleldeai bet Het bckiaagt zich nu echter zeer tareoht bij de leden en vraagt aeer terecht waar het met een bedrij heen moet als zoo iets kau g 4 eurea VolledigihBidehalve deeieu wij niogimede dsA het besttiur oonatateerde dat in de z H weken na de betrapping er 135 liter alle mmdnr werd verbruikt dan in de laatste zes weken vóór hel gervaJ Wij kunnen de beomdeeüng van de mérites van dit gerval aan den lozeo overlaten Het b etuur beboeft rich met te verbazen dat zoo iets mogebjk is Zeer geestig sohrijft het bestuur dat het in overwtiging nam dat een gewo Ma meusoheiücind niet zoo maar in eens kan doordringen in vnav tukken waarbij niet het eetuvoudige nuchtere begrip doch een beoge juridtaohe ootwikkeUng den weg der kMring moei aamwiizeii kÉê als waz we paa vaiü aaii de planeit lUer binnen gestapte Dat alles maakt dat we in ons gewone gajogatje op t plat getreden weggetje van ons dageliJksche denken niet meer zoo behagelijk weg kunnen bliiven voortsukkelen We moeten stilstaan en Toor en achter ons zien We moeten ons rekenschap geven maar ook ons zelven en de Wereld rekenschap afvragen lEenmaal opgeschrikt uit den huldigen waan waarin we het leven doordringen trachten vp ons een klaarder besef te scheppen We doen dat noodgedrongen We kunnen ons eigen vragen niet langer met re gewone ibanaliteiten tevreden stellen En tot dat klaarder besef geraakt zien we ook den nood die zoo hij ons zelf misschien nog niet bij de keel heeft de menschheid en de wereld benauwt gaan we dien nood meevoelen en leert ook deze nood ons t bidden dat nederiger stemt en afhankelijker Wij Xlen nu wel dat ons nuchter verstand dat tot nu toe de zaken zoo netjes wist op te knappen ons geen redelijken uitweg meer te wijzen weet En onze zelf inkeer leidt tot verontwaardiging en tot een ernst die ons vaak vreemd was Straks wanneer de nood nog nijpender wordt zullen we nog hulpeloozer staan Brieven uit de Hofstad CCCXXVUL Hagenaar h edt nimnter ddep respeot kunnien hebben voor da luristarU Hij heeft weUffwaar niet geli Se geaohte afge vaaidigdie van Aj ping Aun maling daarBun maar in zija j oiiene waehij toch seed zoo getcmpèidi dat hij ze vaak In de malfaig heeft genomen h sa gcrval dU niet aÜe 9i voor da waardb dier juri tenj doeb ook in andere opzicihten zeer leerEBUn is wil hij thans aan de veirgetelhedd oa tcukk€ia Ki besiiaat hier ter stede een oooperati© D € Volhaidln r genaamd wedke zeer arbeideisgeüfbd Ie Tot wedke oormiteiten deze gezin edd kan geraken wanneer de juristerij ziob m dwa ibcM voeg t blijkt uit een sim voorval to hM jongste oi aan van die ooc era meegedeeld In de baickerij der vereenigtaig riet de meesterkneoht terwiji alle geaellen afwerig zijn één vtm deze biaafltudulpen en uit hel olievat een bus voitappen EÜj wikkalt die bus in den pa i£ r en bergi z op in zijn klearkaM De meeBterknecbt gee t van hetgeen hij zag kennla aan den chef de gezel wordt ter verantwoor I l H II I Het xu dMt g émkm ft w oteerea het ter treoatisg van het be uur aan een audw dat jarwi geleden rispeelde In een kledno haveoiplaats wetrd in het midden van den nacht een niet ait te ffrmsdg bekend taand individu door een politie betrapt toen hij bezig wae ecD gevuld vat dat op de kade opgeslagen had ge lee i weg te r len Het gervail kwam voor den redUer nog iets uudero dan een loase arbltri eoounndaaifl en de deUnquemt verklaarde dat bet abaolnut niet Ijn bedoeling waa geweest om rich het val toe te eigenen HIJ WBB er alleen mal mee aan het roUfn vo r de aardlgfaeid Zoodra de aaxdigiheid er 1 was geweest had hij het stellig weer op rijn plaats gebracht In plaat dat een Homerteoh gelach volgde de op deee brutale fantasie volgde deze uitqirraak van den rechter niet is gebleken dat hier toeleg tot diefstal voorzat van het ten laste gelegde werd hij dus vTijgie roken maar de roohrtibaak yeroordefllde hem tot 50 oeubt boete wegens strasAsoheoderij Kr is een frappante overeenkomst in de gevatleai en het bestuur der Volharding trekke er zijn troost utt Toevallig vernamen wij dat bij deze zelfde coöperatie thanB een ander ge val asnMngiig is In een der apotheken is hemd aan het lijf faad gehad enkel valsche sieraden Uit en in uit de keuken In de kraamkamer uit de kraamkamer in de keuken ging Rieke Lengnick en zy redeneerde luid Ach laat het toch smeekte de zwakke vrouw in bed Als ik maar eerst weer op ben dan zal ik Zij verstomde Een blik trof haar zeodat zjj inerakromp als een kind dat vreesde geslagen te zullen worden Zij trok de deken op tot haar kin Zij sloot de o ren zij had het liefst haar ooren ook toegehouden niets rien niets hoorenl Maar ztj hoorde toch hoe haar schoonmoeder naar kasten en latafels ging hoe zü se tiendeed en er in rommelde krak krak de taden weer dichtwOldóf eik de kastdenren toewierp De kraamvrouw ag In zenttwachtige gnrust zij dorst niet te gaan slapta Wat deed zij nu Waar ging de zware voetatap nu weer heen die over het parket stampte als over aardkluiten op den akkerf I Er kwam geen slaap in Ethel s oogen Vèa steeds luisterde zij hoor dreunde daar de atem niet weer 4ie zoo keef en raasde Nu uit de keuken Nu er naast in de kinderkamerl Ach kwam Paul tocht Paul Paull Maar stil dat ïü het niet hoorde Verschrikt onderdrukte de rieke dea kreet van verlangen Spoedig spoedig hij kwam Zondag toch Dan ra ziJ In z n araien rusten O zij Tezbengde ridi er zoo op HU hield haar veilig tagen sün borat daarbinnen klopte een hart dat klopte sleriita voor haar Een saeht rood steeg In het blaeke g ridit der Ujderea De Jonge vrouw gllmlaefate pMMUAff bewhaamd Zy sou ham dan villa Fluweelen muilen gebruikte zij niet ziJ Uep op harde lederen schoenen die voortdurend kraakten Wat moest al die prulleboel Met afkeurenden blik nam zij de Behllderijen aan den wand op de kleurige tapijten de kleedjes de vazen en snuisterijen al datgeene wat de liefde van Paul voor zijn vrouw hier bijeen had gebracht Met kracht sloeg zij den vleuge Itoe hij stond open den laatsten dag had Ethel er nog op gespeeld Zoo dreunend kUpte de deksel dat de ri e vrouw in de slaapkamer de oogen in halve onmacht sloot Klonk daar geen hamerslag Dof en zwaiur Ach men hamerde een doodlidst toel Bij den vleugel stond vrouw Lengnlck a sloeg bekrachtlgettd verscheiden keeren achter elkaar er héi met de vuist op Dof klonk het van bianen na de snaren beefden ook met verschrikte weeklacht Zalk een huishouden een ongehoord huishouden Als dat Lengnick zaliger wist hoe hier huisgehouden werd met ziJn geldl Het was tiJd dat zi er tuaschen was gekomen Dat zou ziJ Paul echter dadelijk zeggen ris hij Zondag misschien kwam de keukenmeid dat brutale mensch moest weg En wel dadelijk liever wilde ziJ zoolang zelf in de keuken staan en koken dan dat xij tmg hoe de ve kwiit r aardappelen schilde De halve aardamieien sneed tÜ wegl En wat gebruikte zij een boter Kon zij geen varkensvet voor braden en bab e nnemen en schapenvet om de groenten te stoven En welk een onbesdiaamdhsid nog te zeggen Dat eet onze mevnmw niati Alsof die met een rilveren lepel In den mond was geboren da BugélKha hoagntijdater dte niat eeai een Feuilleton Buiten de Stadspoorten N ftr het Dultöch van CliARA VIEBIG Umrerkt door I P WEöSBLlNK VAN ROSSUM met autoriaaüe van de schrijfster Nadruk verboden U ZiJ met de koude oogen met blikken dift doorboorden die wilde t k a van haat Wat had z ijtoch gedaanTI Ali het toch maar ochtend wasi De rusteloos denkende maakte rich ontzettend bang in den duiiteme nacht Zatfht hoorde zij de jongaeborene schreien Arm kindje als ge geen moeder meer hadi Keen onder tranen verjoeg zö deze gedachten zij moest leven terwille van Paul terwille der kinderen al wensehte die daar die nu zeo gevoeUooe snorde terwijl lü van smart verging haar ook dood Ja dat wensehte diel In het duister knikte de koortsachtige opgewondene Zö wond rich tteedi mwr op in laar fantarito Haar vermoeid hart begonmeller t kloppw haar poliwi Jiwnerteï haar ilapen boniiden ZÜ zou hebben wiUan opspringen vluchten maar ach rij konhet nieti In verwarde halve sluimering lag Kil zoo tot dan morgen Vrouw Laognlck ging met gOTriehüg Mhiwlen door da TCCtzvkdm Om idwwa zeggen wat zij hem nog nooit had gezegd niet In haar verlovingstijd en niet op den huwelijksdag Nu kon zij het ziitgen nu sprak zU de waarheid Ik heb Je zoo lief Het zachte rood werd donkerder het werd tot hoog rood Op de wangen der kraamvrouw bloriden twee rozen Hm koorU zelde de dokter bedenkelijk Nu wat deed dat er toe Vrouw Lengnick hechtte er geen verder gewicht aan Dat komt meer voor Maar de koorts steeg Nu boordene jonge vrouw het stampen harer schoonmoeder niet meer haar In en uitloopen haar doorsnuffelen en schelden Haar ooren hoorden andere klanken woorden van liefde zalig vertrouwde Haar gedachten drariden niet meer onrustig zij kwamen tot ruat Ethel lag stil gelukkig Haar oogen zagen in verre ruimten Nu breidde haar ziel de vleogels uit nu kon zij vliegen Er wW een telegram naar den echtgenoot gezohden nu kwam Mj nog voor den Zondag waarop zij had gehoopt Maar hij kwam toch reeda te laat Met het gebnu van smart van oi wild dier stom I l Lengnick newr bij het doodabefsiJner jonge vrouw Wanhopend stnkte 1 de gebrida voisten uit hij huilde woest Waarom hebt u niet opgepast MdBder moeder Jk heb opgapaatt antwoordde vrouw LangnlelL HOOFDSTUK XL Hanne Badekow zuchtte toen sif dot dood der jonge vrouw vernam J e ioagen gaan weg en da ooi U jv ir Ja al was