Goudsche Courant, maandag 11 december 1916

1 0 i i264 Maandag 11 December 1910a 55e Jaargang Adr de Groot Kleiweg 8 Ooaourraeranda prüa UOIIllaa Nuts Departement Gonda Voordracht avond van den Heer HEINRIOH PETERMEIJEII la Maaatardsm op MAANDAG 11 DECEMBER 1916 des avonds 8 uur In de Sociëteit De Réunie Oosthaven PROGRAMMA AQNES BERNAUER Iniu IH drie bidrllnn im i HU dTTDl Schrijver van Do Pest in Beieren en Witte van Haamstede Entree voor niet Leden f 1 Leerlingen Gymn en H B S wier oudera of verzorgers geen Leden zijn f 0 S0 alsmede de Leden van den Bond van Handels en Kantoorbedienden voor zooverre de ruimte het toelaat Bovendien zSjn voor zooverre deruimte dit toelaat voor de Tribonekaarten k 10 Cis verkrijgbaar tenhuize van T CREBAS Wijdatraat alhier en wel nltslaitend op JUaaadag 11 December 1916 van s middag 12 tot s namiddags 2 are N B a De contributie voor het lidi maatschap bedraagt 4 50 b Overigens knnnen zich de toegang tot de Leeaverga t dering ven keren tegen be I taling van 2 50 per jaar I Ongehuwde personen on derwijzers en onderwijze reason Werkzaam bü het Lager Ohderwijs mits geen hoofden van scholen Gelegenheid tot aanmelden voor a of b bij ondergeteekende of denPenningm den Heer CEEBAS De Secretaris 53 C J M KROON Zaden en andere TuInbonwbenoodlgdhedWkan men t beste koopen van 10 Aa Hendriicseny Korte Oroenendaal 21 Tel Int 324 Eenvertrouwdadres S voor het maken en tioMtertaA SS van MEUBELEN Is bQ i ü HESSiNG S Peperstrut 24 Gouda S Billgke preien prima mata S riaal Reparatie aan alle men 5 beien 14 Rotterdam Hoogstraat 345 349 hoek Spui yan elegante Dames en Kinder Kleedin MAANDAQ 11 DECEMBER 1916 dea avonds 7 nar zal in de zaal van den Hoer E J K WESTBROEK te BERKENWOUDE worden gebonden een LEZING OVER het doel en streven van de Ned And Oorlograad prakap da Haar WlGPilig te Amsterdam TOEOANO vuil HET BESTUUR Berkenwoode 7 12 19lè 19 Electrotechnisch Installatie Bureau Inriclitiiig voor Spreekonderwljs KraoM i Tal BM I Uoht I Tal MN DEN HAAO RIJSWUKSCHE WEO 2 Diteotrioe A BRI7GUA Gemeente Fpraakleerares te Oen Haag Spreektijd Is j l s Genezing van alle Spraakgebreken KLEEFVR UE OLIEOO EDEREW P I w Z Hu DEKKLEEDEN EN OLIEGOEDEEEN als lange Jassen Jekken Broeken en Zuidwesters Waterdicbta dekklaedea voor t sekrulk teheal geraad k f i per W Elk stnk wordt met garantie geleverd Aanbevelend Firma P J Revel tt Zonen 20 Veergtal 30 flOUDA Tel Int 494 Sp ol l b hand llng van 9tottar n OndamirljB In Lip lexan voor doovon Éoliandoliiig viin ApImoloCii loifkllhaid tot akoptoldiiia De prijzen worden berekend naar de omstandigheden Leanreuea M i BRUBMa Ma J HilROERS aamaenta Spraaklaaparaa Ma H KROON 40 Mali l SONOUTEN Mal O ZCVEHHUIZEH Bamaanta Spraalilaapapaa STADSMUZIEKSCHOOL TE OOUDA Dlrectaari 1 H B SPAANDERMAN DeU lm bevat 100 vet en heeft daardoor eenVlJFDE DEEL MEER WAARDE dan andere vetten OpeDbare Uitvoering op WOENSDAG 13 DECEMBER 1916 dea namiddags ten l i ni en des avonds ten 7 unr in den NIEUWEN SCHOUWBURG van de Sociëteit Ons Genoegen Belangstellenden hebben vrijen toegaag tot de namiddagnitvoering voor laover da plaatsrnimte dit toelaat Plaatsbespreking ook voor leerlingen néén voor de avondnitvoering uitsluitend op vertoon van toegangskaarten op Dinsdag 12 December s morgens v nl0 12en des namiddags van 2 1 nar in de Sociëteit Ons Oanoegen De openbare inschrijving zal plaats hebben op Donderdag 14 December 1916 des namiddags van twee tot v l uur in t gebouw der school Westliaven 18 Lessen worden gegeven in Solo en Koorzang en theorie en op de navolgende instrumenten Piano Orgel Blaasinstrumenten Viool Altviool ioloncel en Contrabas N B De aanmelding v n nieuwe leerlingen kan ook schriftelijk gesohieden en wel bg den Directeur of by den Secretaris van do Commissie van Toezicht vóér Donderdag 14 December a S onder overlegging van de noodige bescheiden en met nauwkearige opgave van het leervak waarvoor onderwijs wordt verlangd 150 Zie verder de aanplakbiljetten Namens de Commissie van Toezicht P A SCHROOT 60 Secretaria Bloed De gunstig bekende armoede bleekzucht algemeene liohaam en zenawzwakteispraohtigteoverwinnendoorhetgebrnik j van Enersantabletten Per koker j f 1 00 3 kokers f2 86 1 In Apotfa en Drogisterijen De namen der plaatselijke verkoo pers staan in ditbladvenneldbg de advertentie Anga bonbons Concertbureau Max van Oelder A msterda m Nienwe Schouwburg Sodetelt ONS GENOEGEN GOUDA MiglItaliwIStt Sur EERSTE ZANGAVOND van Amstel Bieren zijn versch per fust of op flesch gebotteld verlcrijgbaar bij M M Belonje Jr Agent Beiersch BierbrouwepU De Amstel Keizeratpaat 83 Tel 148 GOUDA na syn terugkeer uit Ned Indië NIEUWE LIEDEREN Entreepry en voor IjedenStaties en Loge f 1 Baleonf 0 60 voor niet ledsn Stellesen Loge f126 Baloon f075 Oalerg voor Leden en NietLeden f 0 40 28 Plaatsbespreking Zondagen Maandsg v 10 IZen 2 41 or MAATKNIPPEN voor Dames en Jonge DamesGrondig onderrioht in het knippen en maken vao Japonnen Uanteloostnmes en Ondergoed bg Mej TIESEMA InUcMingen gratis 24 Fluweelen singel 14 Eteotrlocbe mkkatll s A BRINKMAN ft ZOON Geia II Tal mm A AdverteeH in dit Blad 1 w mnSGHE OCRANT 3iTie a xr © © aa i d Qxteaa tieTolsuA 7 000 Q o a d eu © xl Oai5Q ©tr©3s ©3a VerschijBit dagelijks kiÉUL behalve Zon en Feestdagen PRIJS DER ADTERTENTIËN 6 gewone regels met bewftsnummer PRIJS VAN HET ABONNEMENT f 0 B5 0 10 Van 1 Elke regel meer j Bij drie achtereenvolgende plaatsingsn worden deze tegen twee berekend IXenstaanbiedingen per plaatsiDg van 1 5 regels f 0 36 b Tooruitbetaling elke regel meer 6 ets Raelames f O 26 per reiGroote letters en panden naar plaatsruimte Per kwartaal f 1 1 Idem i nco per post 1 60 Het Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per post Telefoon Intero 88 Abonnementen worden dageBjks aangenomen aan ons Bureau Harkt 31 by onze Agenten den Boekhandel en de Postkantoren Telefoon Interc 82 uitgevers A BRlBlBllJr BH gOOH van Hamdel Sir Albert SMuiley van Arbedd Hod van Itilarine l dward Caraon van Munitie dr Addioaon van Blokkade Lord Kobort Cecil Levemmid d 4ett wutroleur Lord Dervoaport Sobe vaartooolroleur 8ir Joseph Maolay van Jjandbouw Prothew van Onderwija dr I l8her Van Openbare werken r Alfred Mood van JuatlUe voor h t hertogdttm Laoaeter Sir t rederit dGowley Poet raceatorGeaeraal Sir Albert lUing Worth van PeocÉoenen Bamee Attom rQeaerai Bir F L Smith BoUciltor aeueral Hew art Secretaria voor Schotland Mun ro AdVoosot geneiaal C e SottcdtorG era voor Sfcbottanid Morleon Onderkoning van Ierland Lojrd Wimbome Seoietarla van Ierland Duke ndnMervaa JuotUie van lerlaodl O brian het noodlot nog af te wenden gelooft niemand meer Steeds sterker komt het volk tot de overtuiging dat een kleine kliek van politici de grootere meerderheid in het avontuur heeft gedreven Take Jonescu da Jonescu s m het algemeen worden de ergste drijfkrachten der hawaging beschouwd terWill men van oorded is dat Filipescu te goeder trouw in z jn prtitldc gelotrfde Zwaar worden ock de Koa en vooral de Koningiii beschuldigd met de Entmte toenadering te hebben gexoeht De oorlogstokera verklaarden het als zeker dat Roemenië een ontzaggelyk Russisch leger als steun zou kragen Thans klagen de Roemeniers dat Rusland slechts den rad gaf het land met de hoofdstad tot aan de Sereth te ontruimen Het doel van daaan raad was alleen om RoanwansdM soldaten voor de Rusaischa Unie aan de Sereth te wianen De vijand ia voor het Donau leger an den rocMieT vftaugieiI van Ihet leger van Vod Fadktailitkyn ia v len feerugitoabt Da RuaelBohe dtrljdkracfaten die nog poog dea vanuit het gelMVgite aenaluiting mei het terugtrdckende Boemecoaclie leger e vinden werdem geboél teruggeworpen Ser dert deni In Decc i er vesdsD 70 0M men gevangen geoomen en 164 kanoan d 120 maciiitteigewercsi en oHi voorlo niet te adhnbteo boevedhead oorlog mateliaal buitgemaakt Xjcgwfront AartiAiecrtog Joccf In het Trotu dftl n tuaBchen Klrh Baba n het Bistritzadail d eed d vijand gist T o op nieuw uKi zeer eterke atrijiS acbteo em aaaval op onze etejlingen Behouden eenige pïaataedi suocesBcn bleven èê aanvallen zondier resultaat Legeigtcoeip Leopold van Bedereni Teq Zuiden vam de Prlpjet vlei oM belangnjks voor Aan het Bê ka $ Front Aanvallen afgindagen Bulgaarsch stafberieht Tan 10 Dec Op het Macedonisch front trachtte de v and na een hevig geschatvuur tegen onze linie Tamowa Cachtantf dat soms tot trommelvuur aangroeide pm aanv l te doen op tamowa en tegen hoog 1249 ten N W va uMonafitir De aanval walt dadelijk veredeld Hetzelfde gebcurdt in de bocht der Tsjema De vijand die w en breed front tussehen Dobromir en MmIowo aanvoiel op sommige punten met nWi ikmakmg van handgranaten soodat da tjaiid over het geheele front niet het raiasla succes kon behalflsi In de streek van Mocl ui vial niets b zonders voor Kr KSTerriehtiiiffWI tw Zee Sen Reuter telegram maktt dat hot Spaansche stoomschip Bravo tot zinkan ii gebracht De Oorlog Aan het WMifd k Front Ben Fruiscli raeeet Franscfa atafberiefat Tan 9 Dec t e Franjwhen deden een goed Kcslaagdeii UBTsl op een hoogte in de buurt tui de Sntte Mesuil Z vemielden mynffangen eij Maakten geTangenen Op TelrschiUende punten Tan het fronl heerschte lerendige ArtiUeriebedriJTiKheid Ecu beperkte legeridldlng Lloyd Oeoi e s program Een Reuier telegraiB uit Londen meldt De Weekly Dkiptttoh daalt mede dat Lk George s program de volgende Sunien bevat bewaipcning van koopvaarHscïiepen voorbereiding tot het lenteonenaief mobilisatie van burgers tusBohen zeatl W eo zestig jaar maatregelen tot een kracbtlger blokkade ult fte van levensmlddeleakBartea vermeerdering vao blnnenlandMie lavenandddetoBtiiro ducAle varbod om ander work dan voor oorlogsdodeanden te verriehten strengere toopaeaing van bet verbod van weelde inatelUng van vleeeoblooee dagen De DentschlaBd tamg Een Wolfftalagram dd 10 Dec uit Bremen maldt De Dultsche Ocaaanreederit deelt made dat da handelsduikboot Dautsehbuid hedeaniddag na een snelle rats voor daa We mond is I Aaavallaa der RuaaoL Bulgaren aw den Denan Dnitach stafberieht vaa 10 Dec Legerfront Leopold van Beieren Er Tiel niets bijzonders voor Legerfront Aartshertog Jozef Opnieuw deden de Bussen tuaschen Kirii Baba en Doma Watra zonder eenlg sueeoi aanvallen Ten Zuiden va nhet Trotus dal vermochten zQ een hoogte te TeroTeren Het gelukte hun echter n et ondanks den inzet van sterke strijdkrachten ter zyde van het punt waar z j waren doorgedrongen terrein te winnen Legergroep Vim Hackofisen De legers achtervolgen den vijand in Oo8tel ük Walach e Tttsschen Cemavoda en SUistria zijn Bulgaarsche strijdkrachten over den Donau g at Ia de Dobroedsja la de g weehta eti Buitenlandseh Nieawe T uur winkeioluitijQg kn Weeneo Ter beuparlng 4 p die kolen zullen in Weenen alle wlnkela te 7 uur moeteo sluiten uUgeoonderd de winkels in levensmiddelen De logWMSKten moetooi om 11 uur de oalé s om 12 uur didit Uchtreolamea ai a verboden ea de étalagoa mogen maar met een derdto deed vao da gewone Uiohiea wordetL verVdit Oeen kolen in Odeasa WefSDa Sebrek aaa braadatoflea zoe wordt uit Odieaaa gerneid zal de helft der labrwkfln moeten alulten Uet h oog op den nadereodaa winter is de kolen nood bijaonder adSiek in Rualaad Naar de Franac e bladen aankondigen zal de Regeermg den omvang Taii de legerleiding beperken en deze daardoor vereenvoudigen Daardoor zal een grootere homogeniteit on een snellere en krachtiger actia mogd k woirden D bladra Juichen desen nuatregel toe Aan het Roemeemwhe Front Qemenfd Oorlof levwa In BeïglSi De geèeele weerbare btfMl via Qent met doportalle biAiMgd Vatt wellngeliobto zljdto Wordt aan d Tel med edeeld dat tW4n 15 Januari allti weerbare maniwn vHb 0 nt van 17 tot 40 i ar we gevowd mllea zijn De Duitacdiera ziju daartoe raedb een bed eind op we Maande 1 1 ea volgebde dag i werdta wear dOfaandUD briefjee tot aaomeddlng veraooün Ledeo van edelli e hulzen zoncai Vsn de vrste fancies heibbtA t ik aw ea ootvangea als onderat voida mMbM Te G M kaerdsn Ti batéera tang Üt bij daa sdhreogen aiMd aditar htrmH te L B wy B nog veeder la da riehting Verdan ziflk waren Mreid èib m als aJgek urd n huiswaarts koodieu keeraa sommigen g v k Uoed op 1 wareo zwakke bujngers bij de deiportaüe in Oc tober oovoldoendie gekeurd waren en niet bestand bleken teg n t gure waer do olechte In Dnitaehland De Keizer aan von Rindenbiirg De Keizer beeft volgens e n Wolff telegram aan generaal reldroaantchalk Voti Hindenburg het grootkruis van het Uzeren Kruis Terleend en deze hooge onderscheiding Tergezeld doen gaaa Tan een eigenhandig ichrÜTen waann Z M wijst op Hindenburg s schitteiende legerleiding in Roemenië en er den nadruk op legt dat het vaderland vol vertrouwen de todtomst tegemoet ziet nu het leger nik een bekwaam leider heeft Be aohtervolgfai d r Ro m eai D Dol aardivpeian in Ook kk Amerika worden de delen edhaaiaoh Naar men bericht zija da aardaippelprijzea daar r i vijfcnaai zoo hoog als bet vorige jaar ea vreeal men moelelljfehedeo met de bevolkinc di niet in ataat la daaraan Ijuf heb hoofd te bieden Bet nianwe Bngelaehe ministerie De oCfideeie aanMOstalbng E B Reuter telegram dA 10 Deonnbat meldt Het ndeitwe kabinet la als v s mengcMeld In het mlnialterie van Oorlog Uoyd Geoi e eerate minister enCurEbn eerste vhorzltter van den miniaterv raad en leider in het Hoogerhula Hen derson en Lord MUner onder Itortefeuille Bonar Law mlndater van Finandfln Aan Bonar Laiw weird door den premlier gevraagd of hij als leider itt hei Lagerhuis wÜdlB opdeden Hij zal du deel uitmaken van het ndniaterle vtoi Oorlog maar vui hem wordt niet verwacht dat hij geregeld aanwezig ia De auMUere leden van het mlniaterie zijn minlater van Justitie Sir Robert Finlay BiuneolandaiAB Zaken Sir Georg Cavei van BultenlandBiche ZalNn Balfour ven Kokméen Long van Oorlog 40Td Derby van Inditt Chamberlain van Plaataelijk Beatunr Lord Bhonda Brand op een hoapltaalschip Uit Londen wordt gemeld Een hospitaalsehip niet een groot aantal Dultsche gewonden aan boord op weg naar Vlissingen moest weder naar Dover terugkeeren omdat er brand aan boonl van bet schip was uitgebrokm Da gewondoi warden op ma ander schip overgebracht Door het Prijsenhof ta Hamburg werd uitspraak gedaan over de vernielde Nederlandsche trawler Gertrulda Het Hof vetklaarde zich incompetent Drie van de voornaamste leden der bemanning hebben zich voor den rechter te Wllhelmshaven moeten verantwoorden wegens het voornemen om v andelüke Ifandelingen te plegen tegen een Duitach oorlogsschip Zy werden vrijgesproken Omtrent de vernietiging van het mat hout geladen Nederlandsche stoomschip Elzina Helena wordt uit Hamburg geseind dat het hof dit feit ats juist erkende en dat opbrenging onmogelijk was aangezien zich vijandelijke schapen in de nabtlheid bevonden De overtocht va den Donan Bulgaarsch stafberieht van 9 Dee In de Dobrocdija heerschte zwakke artllleriebedrjjvigheid Aan den Donau begonnen de vyandelyke troepen die tuaachen Toetrakan en Tsjemawoda dm tinlMroerer bezetten zich naar het Noordoositen terug te trekken Onze troepen die den Donau ortT trokken namen de stad Oitemtzi die dooi den vijand geplunderd is Andere troepoi trokken de rivier oW bU SiUstna De Russen sUken to stad Kolarach en de omügende dorpen ia brand In Walaehye duurt de aehtenrolging voort hm Wtilff telegram uit Berlijn meldt De rijÉpsverriohüngeti dor verbondanm üv Vala iije mak iii aam mii B vorderin gen Dfl vwbmidenen drijvoa de overblüi sMen van bet verslagfiox EofliDeea0Qbe l f ter voor ziob uit In de vlairto vmi Oo u Walacbije bij PIomU ia het Noorden b de Doiubu nMMraaBeocb ia het Zuidiea vor men da legiera dear Terboiadegien thana op em fronit vaa aeobta 100 K M lengte een door niela aan het wankeilea te breogea touur Do troepen uit dea Predeal paa vereenigden zich met het hooSdleger Bij Ploesti gieeohd Me de aanval xoo maxi dat het dm EoMneaeto die bij Catt to T atila Gin w fden in dea Myi VM VodÏMMi wt o gelakte éab éoai Ae vtuciA tfi redden zoodat ziJ werdleii De NooidhZuid apoorwegj KroouMftdl Pao iti Boefcaimtt Don vormt voor de opTukkend verboodenSf een etratef ach tranaportiDSiddei ven den eerateb rang Daai bij komUi de Walachi mÏM apoM weg Oroova Boekarest en dca DonaurWfltf van Oreaiva Tiio€ akfcni Guirjewo Da vltu bt nd Roemenfim kun nen alechts over oen enkelen spoorweg beeohikken die lijn Buzeu Moldaiva en over een atraiei acii volkamm waarderkMse dwarslija Sedert het begin van de operattea heïibeoi de Roemenfln 140 000 man aoa govan eneii vertordi en n dan 600 kMuonneat algjadeu vui de ver Hezen aan dnodetL en gerwondmi alamede van het vemieldio i in de vesting Boekarest buj gemaokte mateiriaail Buagaarach stafberieht van 9 Deo In de Ddbroedsja ou en daa wederzijdexdi airtillcrievuur Aan den Donau enkele kaDOiuHlboten bij SUtetria m Tohenuwoda In Waaiic vervolgen d e verbonden legers de Roen iaeo0cii RoaBisGii i troepen dia hL terugtocfat zijn Xm Ooeteo van Boekareet Onze troepen zijn bij Tuxtrakan over den Donau g rddMiK In de Kaorpatheta zetten da Ru0BeD hun hopeloos oalda0tingisK ffe DflM voort Te ver zwakt aan reeervee eo oorlogmnbteiiaal om de Roemenem in Waba iiie werkedl te kiHuuen alieiuacii traohteo zij tevergeefe hl bet NoordeD e o ontiMffende wendng uit te oefenen De oorli rseorrespondeiid Romer seint aan den Tag aangaande da tammhig van bet Roemeensche volk Aan de mogelijkheid om De HoenKflkwtahe terUgtooht Oodtenrljjtech stafberitiht van Dooanber Feuilleton boek ha dgelezen Sneeuwwitje had ook in de kist gelegen omdat de slechte komngin haar om het leven had bracht maar de zeven dwargen die treutig de Idst bewaakten die zagen opeens hoe sneeuwwitje adtl Een pletsalinge herige ontsettfng ov v viel het kind de kist hier die die was niet na i aal Een paar zwarte manuan waren binnengekomen die namen nn het ddcad der Idst en tilden het mat moeite op het waa groot en iwaar van maasief eikMihoat n legden hat over sneeuwwitje 01 Het kind stiet een kraet vanadirikuit Mn ondexdmktan angstkreet Ach diekon nooit weer opstaanl H t afgr zen van den dood Overviel het kind nn wanhopend begon het te weenen StI Stil tocht Er uit Een hand greep haar men duwde haar de kamer nit Binnen doffe hameralagen nuspükerden zy het deksel er op Aanhoudend aanhoudend luidde de klok van Tempelhof Het keiUwf waa ta klein om allen dia baden volgden ta bergwo Xn en dt liWi gnJ Uar hun graf niet haddan gehad 4 io vrosw op het nianwe kariihof bagravaa moeten worden op het onde wat gaan plaats maar Men stond dieht op elkaar gedronffen tuaschen de graven Mannen met den hoed in de hand vrouwen die da lakdoakoa aan de oogen hrachten San zangvaraaqiglas song het waa aear aaagrtlpand Kiadaran halwai dea de poort van hat knkhpf de ppakUer wilde han irerja an ht alaagda ar niat in Eamgi pküua dar TanvUi oonian walln nn tot hat padc dar lÜngaWhui hahoanlan naar HÜ liet zich nn wagveeren door ijnmoader Zij wenkte allen sieh ta verwaren zü ging geheel allaen nut hem buigzaam naar den uitgaag Z n hoofd lag ophaar schouder Alle anderen waren va ede gegaan Het had lang geduurd voordat het kerkhof verlaten was want dit was een geval waarover men maar niet uitgepraat kvram Wat had de arme man er uitgezien I Als een krankzinnige gdieel waanzinnig van smart Het waa ook te vreeselijk dat hij zijn vrouw had moetffli Tarliezen zoo jong en zoo gelukkigl Wat moest hij nu mat die twee kleine kinderen beginnen HQ zou wel waer moeten trouwen Maar anderen die wjjzer waren lachten alsof Trouw Lengniek op een schoondochter gesteld wasi Met de Engelsche was het aog zoo eventjes gegaan dat was zulk een goed schepsel geweest maar met een ander I Gottfried Lietzow nam ziJn vrouw by den arm Kom Laantje naar huis Het is mQ gewoonweg op da maag geriagm Bnrl Qf geloirf dat ik een gtasje brandewijn mwt drinken Ik huiver t Het echtpaar Lietzow wilde moeder ook voor een glaasje mede nemen ZQ moest ban toch voorbij mar vronw Badekow wüde niet met hen ga i Jk biyf hier nog wat rondkeken saide zy nNn u kent bet hier toch gmoag moedar aei Oottfrted Maar Lene fioictetde bom toe Zy wil alleen syn Ze ImA tegeswoordtg dlcvQls aod s anvid Zoo te rti iat kau aHcn aüeaa anna Badekow btett tangieaiB sacUlde ly tonehen omlaag Het laatste nn JSst lat bestimmt in Gottcs Rat was weggestorven de predikant sprak het slotwoord Nu daalde de Idst aan de touwen omlaag in het graf Rieke Lengmck had naar Paul omgekeken de doodgraver stak hem de spade vol aarde toe hjj pakte ze niet aan Zijn hoofd hing op zijn borst bij zag niets hij hoorde niets een paar mannen moesten hem onder den arm steunen zg konden hem zoo ternauwernood recht houden Toen kwam zij nader met vaste schreden en wierp in zijn plaats de eerste aarde in het graf Zy deed het met stevige hand hard kletterden de droge aardkluiten zwaar vielen zy dof dreunend op de Idst Het was alsof nit het graf een luide klacht opsteeg Maar kalm trad vrouw Lengniek terug Zf wa weer geheel de oude was niets meer te merken van de ziekte welke haar een paar maanden geleden zoo erg had aang repen xtj sitg er weer geheel uit als vroeger mager maar sterk haar gelaat waa weer als van ouds haar wangen waren weer boerach rood met blauwe ader er door AUan die deelneming hadden b oigd reikte zij de hand den geastaMik daakte zij In goed g oaen Woordoi voor zifa mooie toespraak Alles zooals bet behoorde Alleen toen Paul zich losrukte van de mannen die hem vasthielden m mat een luiden kreet aÜn vrouw wiMe na riagan ia de nog niat getkden groeia verUe te V sa 0 enbUk n baat fcidi op de Upfia Dat meest i4 ob toch aatw I t l U B dat haar Mfgan aoon nBe aai flMlok trof t Mat zacht geaehrai bageMMe m imwmm iHt Buiten de Stadspoorten Naar het Duitsch van CLARA VIBBIU Uewepkt door I P WEöSilLlNKVAN BOeSUM mat atortóati van de Bchrijlster Nadurak varbodMi de gravAD Nu eens stond zy hier dan daar bekeek een steen die scheef en reeds halfweggezonken in het welig groeiend donkergroen klimop stond Ze duwde de ranken opcy en ontcyferde t jaartal 1529 Ja dat was ook een Badekow geweest GUrgen Badekow Bestuurder van het kespel en voor heen baljuw van Tempelhove Hier lagen zy allen Een geheel geslacht Zouden de verdere nakomelingen hier ook komen ta liggen 45 Ka had een krans op nm njirten Itoan met witte bloempjes en knoppen van waal Ri Lengnick had haar schoondochter RetooM Ztj aelf had haar het bruidskleed aangetrokken de witte atlassehoenen op epengcweikte kousen en even als dest ds op den huwelijksdag met zware hand den krans op het voorhoofd gedrukt Vrouw Lengnick dacht aan alias zQ aorgde voor Mies sg bad salfs niat vergaten den kante brnidsnkdoek tosaehan de saamgevou wen handan der doode te staken Het kind sag aUea Hat zag ook de lange wimpars op de blekte wangeb nwtan de oogifdn waren slacht eren geslotan Zoo dadelijk lou zQ de oogen weer opananl Bn Vat was de mond vriendeHPc alaqf die wilda flimladienl O ze was loo Uaf wM mooit € aen afgr nn voor den dood greep fa t khid aan Het was en en al voitddcing Sen klem beetje rood op de wangen ontfarak aUaan aadars lag stj üvr pradea aU MMMnvitj na wiaaQ ia hat spnok i Neen Alleen zy kwam üog in het familiegraf hetwelk ginds tagen den nwnr door den grootvader was aangekocht verder ging er niemand meer m Maar ze zouden wel byna geen van allen meer in Tempelbof begraven worden misschien Joban nog maar wie weet waar de andaren heen zouden gaan Ben bitter gevoel kwam in de oude vrouw op zy moest het met geVeld onderdrukk neen zy wilde niet onbillijk wezen De kinderen zijn nu eenmaal niet maar zooals da ouden zy kunnen het ook niat het leven is nu zoo anders Terwijl zy nu hier zoo rondkeek dacht zy ar aan hoe men vroeger van hier af mets zag dan de kleine kerk en daarachter de zw are hoornen van dm Templertuin 4e donkere wallen en buiten voor het hek den vyver van het dorp en andera niets dan tuinen en akkers rechts en links hoe men hier vroeger niets hoorde dui in den somer het g noegiyk gekwaak der kikvorsehen en in den herfst het gezellig klipklap in de schuren mar nu zag men reeda bed wat andm en hoorde men anders geluiden TTordl Tarrolfl