Goudsche Courant, maandag 11 december 1916

IVo 13265 ftfte Jfargang Inmiddcd mobiliseert kiming v Muhanr tijn naar gemeld wordt uil owia dat draadloos in verhlndrng moet stSAn met Albeoo zgn leger UU reeUe iUO OUUman zou teUtti Met deze kraobt acuter aush en een kraohi die de iLonuig uMbet oog op Serraus poeUie zeker lum laten wegen zou hijzedf aan bot eisonen steiKn ZIJD gegaaa De vri baad ia UudGriekenJÜia do teruj ave van aiie ftpoorlijnen tot Lariaaa de vrije tMsobutkiag over toegt aai en talefoouii Leu dat bet gebied zuuMijk m LArissa door de troepen der uoteote zal worden onl ruimd en dat de Uriekaobe handeisaobepen zullen woiden terugigegeven ienutotte do voorziening vaa Griekeniaud met leveusmkWieictt UmgiekeMd aou Oriekeniand zioh doa verpuobten geen vuandelijkheden tegen do i ntenio te ondernemen Uit dB wilde geruohte die omtrent d GriekMhe kwestie de reside doen willen we er nog enkele woergen e Zoo wordt gemeld dat de ijiteute zoo noodig ais koning Umetauüjn moet aftreden reeds ecQ opvolger voor hem klaar beeft staan prins Petros dm zoon van pnne George van Griekenland Priue Petroele eerst tf jaar tijdens zijn minderjarlgihetd zou Venlzeloe als regent optreden Dan wordt gemeld dat het bloedbad oa den strijd tegtn de geallieerde boepen die 16Ü aokdAten het leven kostte niet nuodier dan aan 1000 Vemezelisten het leven heeft gekoM De blokkade zoo deej men mede wordt in Griekenland al merkbaar dooh het volk bonpt dat de regeeriog voorraad aai opffeslajgen hebben die nu door de blokkade de nood aan deu man komt kan worden aangesproken De laatste berlohten uit de Grieksdie booidstad metden dat de Ëngdeciie en Buwkiabe gesant een lange audltnttemet dte koodng hebben gehad Men vemAknt diat de komng als laatste oonceeeie zou hebben aangeboden drie rogunomen terug te trekken uit Thessalifi en de bewaking van het Kanaal vaa Korin tai deCbaciB bruggwa die l uboea verbinden met bet vaste land op te dragen aan FranBChe torpedojagers Vredesasplratiefl en oniüdlgkeid UH Kot ei4iagen wordt gemeld Het pemmneate oootitö van de Soandia niaohe sociaalndemooratleohe arbeiders organisatie beril te Kopenhagen eou conierwUle gehouden Ken motie is aSmgeaiomea wanr de overtuiguig wordt uitgeeproken dat in alle iaodan do wil van de volkaren achter deo wensch staat zoo apoed mogelijk het einde van den oorlog te bewerken Met nadruk worden daarom do Aociaal deokocratiache partijen in de oorlogvoerende landen ultgenoodigd hetnoodtge materiaal te verzamelen dnt er too kan bijdragen de wereld een blljvenden vrede te verzekeren In een andere motie betreffende de neutraliteit vandeSoandlnavia e landen wordt de oniwrlkbare wil van de deebieniers der oonierentle ititgeBproken om die neutraliteit te handhaven op Woensdagen 13DecemberT916 bij opbod 80 20 Itecember 1916 bg verhooginf combinatie en afslag des morgens 11 uren in het koffiehuis van den Beer J VAN ZUILEN te Steln nabij de HaastreobCsche brug te Reeuwijk ten overstaan van Notaria J KOEMAN LanillioowerswoÉg geteekend I nommers 27 en 28 met SCHUREN en ERVEN aan den Ooejanverwelien dqk in STEIN te Reeuwgk met S SB 30 Haotaren was geen goed portret van haar in het geheel met voordeelig zü zuchtte wat zag zij er oud op uit Maar Julius was er knap op En hi was nog altijd knapi Z glimlachte treung Als zy hem de hoop maar kon geven dat moeder wilde helpen Hoop hoop hl wilde de stellige verzekering Zorg er voor dat je in elk geval geld van haar loskr jgt Tienduizend mark of zijn minst Ik m o e t ze hebben Ik w i 1 ze hebbenl Hü bad met den voet gestampt Waar heb ik andera een vermogende vrouw voor getrouwd Als je dat niet eens kunt Jm ja had ziJ verzekerd Ik ga al ZfJ had nog even gewacht maar hi had haar met eens een afscbeidskus gegeven Had hij er haar maar een gegeven Dan zou zij nu niet zoo schroomvallig zijn dan zou zy moed hebben wat zou het haar dan gedeerd hebben al was haar moeder al waren alle andere menschen tegen baar als baar man maar van haar hield I De deur knarste Auguste schr Het portret viel uit haar hand het viel rinkelend op den grond Maar Guste zei vrou Badekow verw tmd en raapte de scherven op et mooie por ietl Bc vind hst in bet gebed niet mooi Auguste zeide het met bleeke lippen Jk sta er op alsof ik z jn grootmoeder ben Laat het toch moedert Zü beproefde de neerknielende in het oprapen te verhinderen Veeg alles bij elkaar en gooi het in de kaehell Buiten de Stadspoorten Nainr het Dnitsdi van CLARA VIBBIG Bewerkt door I P WEÖ8BLINK VAN OesüM met autorisaUe van de schrijtatar Nadruk verboden In het vorige Jaar hadden i8 om dezen tlid flink gedorwht ie vergeefs luisterde do oode vrouw er wa niota meer van te hooren En op de akker werd geen mest gwoden en ie werden niet in orde gebra Jit voor het wintenaad Daar achter het beritenboidije naar Schüneberg toe op do akker Tan Gottfned tond de mooM kool niet meer alles was arwoeat mensebsn Uopen er ovte Heere Bodl Een plotselinge schrik overviel vrouw Badskow ZU zoodm toch niet nn reads baginnan te bauwanTI Bn t p jnlakst waa tww haar de gedachte dat hier eens boogie hulzen zouden komen Inplaats van de lage dat hier alles anders OU worden Tempelhof gaf ztjn grond en landerijen over Maar dan stond het ook niet vast meer Haar eigen kinderen wilden geen boeren meer zijn Lcne en haar man zouden u ook wel een villa voor sieh laten bouwen Haar schoondochter Grtte had nog entangs t an haar gesegd Jfoedar ala u dood bent dan veriBa 9t Johanr allaa B gelegen in het Land van Steln onder Gouda en Reeuwijk In vier perceelen Te aanvaarden het gebonw 1 Mei 1917 de landergen bg de betaling Breeder bij biljetten Nadere m ichtingen geeft Notaria J KOEMAN te Haastrecht 42 HEERENIII sokkel toch niet langer met e n bot scheermes In enkele seconden maakt u het zelf aanhoudend met een Succes Apparaat vlgmacherp Ook vnor Chirurgische instrumenten Prna f 1 fiO u b f 1 66 Firma A QUANT Kleiweg rdt v rvol d Advertentiën V Heden overleed plotaeling mgn lieve vronw fkrislin InriHti mMiiu bkh in den on erdom van 27 jaar E H TENCKINCK Haarlem 9 Dec 1916 Velwrrtraat 35 14 Bazoeken van rouwbeklag knnnen niet worden afgewacht Heden overle d plotRelin Ie HaaHem onze innig geliefdn dociltHr zuBter en bchuwHzaster Mijga leerieile Wilhelmina lable fohtgenoote vnn den Hwr E U TxNOKixoE in den oudni dom van 27 jnur Uit aller n am Wed C H W KAHLF SOHWEUMEB Goud 9 Deo 1916 Bttoeken kunnen ntei worgenatgewacht 19 Mevrouw SCHIM VAN DER LOEFF Weathaven 19 Gouda VRAAGT tegen 1 Februari aanBtaande een KEUKENMEID en een 10 tweede Meisje Terstond gevraagd bekwaam houtfrsiser timmerlieden meubelmakerSjStoelenmakers en boorjongens aan de Stoom tlmnier en meubelfabriek van F J H VAN VUET Nleuwerkerk ad Usel 13 8TADSMUZIËK8GH00L TE OOUDA DInctrarl i H B tPAANDERMAN Openbife VitvoerJDg op WOENSDAG 13 DECEMBER 1916 dM namiddag ten l i ma en dei avonds ten 7 nnr in den NIEUWEN SCHOUWBURG van de Sociëteit 0n Genoegen Belang t Uenden hebben vi n toegang tot de namiddagnitvoenng voor zoover de plaatsruimte dit toelaat Plaatsbeapreking ook voor leerlingen alléén voor de avonduitvoenng uitsluitend op vertoon van toegangskaarten op Dinsdag 12 December i morgens vanlO 12en des namiddags van 2 4 nor in de Sociëteit Ons Genoegen De openbare inschrijving zal plaats hebben op Donderdag 14 December 1916 des namiddags van twee tot vyf uur in t gebouw der school Westhaven 18 Leasen worden gegeven in Solo en Koorzang en theorie en op de navolgende instrumenten Piano Orgel Blsasinstmmenten Viool Altviool Violonoel en Contrabas N B De aanmelding van nieuwe leerlingen kan ook schriftelijk ge ohieden en wel b j den Directeur of by den Secretaris van de Commissie van Toezicht vóór Donderdag 14 December a S onder oveilegfi mg van da noodige bescheideii en met nauwkeurige opgave van het leervak waarvoor onderwya wordt verlangd Zl verder de aanplakbiljetten Nameoi de Oommissie van To icht P A SCHROOT 60 Secretana LGhO jmókerij C Michaëlis Boelekade 132 Werkplaats 211 ovenQde Ml rapamtiCn ii N n iiiaataiM k I SOENNECKEN s VERTIKAALKASTEN mr Int epbip lir eimispgoieitii zyi mnia m belangsuke verbeteringen PRIJSCOURANT No 53 GRATIS OP AANVRAAG BIJ 39 Adr ROLLER van OS J BURGER bode naar STOLWUK en L MAK bode naar BERGJIMBACHT geven hiermede kennis dat zij vanaf Dinsdag 12 Deoember hnii standplaats hebben in het ao Wm l Uil liimi ibitl lniila Nieuwe Tarieven Post Telegraaf en Telefoon Vanaf morgen verkrijgbaar i Lijst v n de Nieuwe Tarievenvan de Post de Teleji raaf ende Telefoon om op te hangen in kantoor of winkel v PRIJS 10 OENT 62 DRUKKERU A BRINKMAN ZOON MARKT 31 BOEKHOUDEN Ondor leiding van J HAOEUS accountant en HooJdredaoteiir van Handelsstudie J AME8Z loeraar MO en H J BEKKERIHG Jb acooantant en oudleeraar eener H B S worden door het liimau lol ruttileil m lÉnsclappiiiiJk ioivs Keixengraoht 15d en LeiUograoht 30 Amsterdam georganiseerd verschillende 62 Schriftelijke Cursussen in het Boelchouden Leergangen voor bejjinners eenigszins gevorderde en meergevorderden Speciale cursussen voor de praktijk diploma s en voor de acte M O Eveneens populaire cursus voor ssakenmenschen Normaal lesgeld f 5 per kwartaal Hnelle opleidinp Uitstekende resultaten Zoo slaagde dezer daren voor de Middelbar acte de nauwelijks 17 jarige P SIEBESMA uit Sneok die voor het eerst examen deed en die geen andure leiding had gehad dan onien cnnns Is het wonder dat oase sohrittelgke leergangen op dergelyke wgs populair worden en dat steeds meerdere candidnten voor de practgk diploma s of voor de acte M O onse schriftelijke cnrsussen zelfs prefereeren boven mondelinge lessen 1 Belangstellenden vragen ons gratis prospeotus aan Zij verbinden ich hierdoor tot mots BMT Onze premie PAK ME MEE zal van af 1 Januari verschijnen met onderstaanden titel 3f64 Mig ttoor biSamm van ome Qowrwnt t TOiuikiers iijnltaKi Maliita matSeltMiraoMmnn GRAHS AAN 0NZ5 LEZERS I Wilt tl voor Uw geiin een aardig gezellig ZondaglUad ontvangen waarin U naast fraaie foto s uit binnen en bniteaUad onderhoudende lectuur kunt vinden abonneert U dan op en da t elke week versohijnt in 16 pagina s f0f Ons Zondagsblad is de goedkoopste van alle in Nederland verKchijnende Illnstraties en biedt aan oud en Jong ïen schat Van lectuur PrQsraadselt Wedstrijden Humor eni Wg leveren aan oubb lezers ONS ZONDAGSBLAD tegen den pr j van 50 oent p p kwartaal of 4 oani par weak V Lezers die onze premie nog niet ontvingen gelieven onderstaandinteekenbiljet te doen bezorgen aan ons Bniean of nn den looper medete geven 90 INTËE KBHBI L JET Ondergeteekende wensobt geregeld ONS ZONDAGSBLAD te ontvangen WooHrLa n Naak DUI Daitscle Taal en Conver Handeiscorrespondentie Oh LAFEBER 12 Lavswr OuHmIi M O C Houtmansgracht 19 GOUDA H Zoolang de voorraad strekt prima Aardappelen Red Star verkrijgbaar i f 4 90 per H L van 70 Kilo franco thuis te verkrijgen bij B L VAN VEEN Blauwstraat W KREEÜWEN Turfmarkt Wed O DE JONO Gouwe L KAPTEIJN Keizerstraat W M ELSHOUT Raam O VAN EI K Kleiweg Een vertrouwd adres € voor het maken en stofleeren = van MEUBELEN is bij g N HESSING Peperstraat 24 Gouda Biliyke prgzen B naai Reparatie ai SI helen prima mate n alle met 14 Ca E3rTXD £ Dm 8 u Hoc 4 Réimle VoordMobtamnwil NatMeparlement Qonl Dec 8 uur Soc de iMnnie Alliance Jrancaiee ConlArraice 13 Dec 1 en 7 uur Openbare Uit voering fcAat Muziekedïool 16 Deo 8 uur Nieuwe Sohoiwbuig Le Gou i8bloein 18 Dec 2 UHT Gebouw Bonw Wonlngioezidht OndoretandffCom mdaale Armenwrg Beleefd Tenoekea irij gwegeld tijiU aededeeliag te raorn ODtTMumn eonoerten TemMkkellji IffiQ aa om deoe Ml 1 b nee ogtw inncIdeD Drokk A B£D K1 AN ZOON Geoda 1 m Dinsdag 12 December 1016 OMGHË COCMIVT Verschijnt dagelijks behalve Zon en Feestdagen PRÜS VAN HET ABONNEMENT Per kwartaal f 1 Ï6 Idem franco per post l M Het Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per post Afeonnementen worden dagellks aangenomen aan ods Buread Harkt 31 by onze Agenten den Boekhandel en de Pestkantcmn PRIJS DER ADVERTENtTBSk Van 1 6 gevrone regels met bewUsnummer f 6 55 Elke regel meer 0 10 Tel oon Intero 8S By drie achtereenvolgende plaatsingen worden de teeen tweeSeWkend Dienstaanbiedingen per plaaUing van 1 5 rewels ro 35 by vocmiitbetaling elke regel meer 6 ets Reelameg f O f6 pe regel Groote letters en randen naar plaatoruimte üitgeTers A BMH WI EH ZOO H Eeu Reirtar to e ratB N Athene taeldt H t QiidcM oorlogaMftto Hy ira dat oader controle Óor 0 Wieerdaa stut Telefoon Interc 82 ifonacm uLtleggeD p dtea dag na Mkareatf De rijBadelijke reg eringen hebben niet den moed tot den vrede Maar de Duitaobe regeering kau en moet dien iiMWd U onen zU dfce thuis zija op bun wijae QvenaJa decpeöm aan het trooi op aaklere wtjae r totdat de volkeren aan de overzijde hun regee n en wegjagen die evenmin averwinsiJmgeni kunimi bebs len als vr tte kunnen sluiten ol totdat zij dke daar de regevtegimactit ia haudm hebben tot beter laaie de beide kanten van bet Trotoeul dal vielen de Ruseen ook giiflteren wederom oen met groote kraobt doch zonder succes en aanval van Duhaohe patrouille Noordelijk van Smotrec leverde M geraigenen op en een mijnwerper In de Karpathen beetorraden de Russen ondanks de bloed e verlie en welke gedurende de IsoMe weken naar geringe aohatting minsteiw dertigduizend man be agen wederom zander euccee onze stellingen Het leger vsn Genoraal Von Ara sloeg in het grensgebied ten Westen en ten Noordwesten van Oraia opnieuw verecheidene aonvalleo af Bij bet leger van Qenfiraal von Kovees werd met verbittering geeteden aan belde zijden van den etraaÉwog Volëputa Jaoobeny waar de vijsod sedert hot begin van zijn afleidingeoCfenMet tegen de troepen van Generaal Von Habermann en Von Bcbenckenstull met bijzondere hudwkkigheU stormoawraUoi doet en in de Street ten Noorden van de Tartorenpas Alle offers der Russen waren tevergeefs Aan bet Boemeenache Front Ds Roemenen blijven wijken en de Franstihen en Servi re soUeten niete op Leger Mackeneen Het vervolgew ie ger ontmoet op enkeie plaateen tegenstsnd Deze werd gebroken De heweging i zetiKH zich trots stroomenden regen doorweekten grond en vemietde bruggen naar het ïoorgenomen dnel voort Wij maakten opnieuw eeodge duizenden gevangenen De lOe Deo beteekent op nieuw een emetlge mislukking voor de li Uente a veobtdag Hoewel de vijand veel artillerie en Inlsnlarie in het veld bracht uliaiukten alle aanvallen van Fransoben en Serviërs taseohen Dobro nev m Makove wegens den taaien tennHtond der Duttoak eitlcasi ttesven In de gerecfatcn om de boegten Ooetelljk van FaraJovo onderscheidde zMi het OostPmMeohe lllfmterie4 gin ent 45 bij zonder Het Russisch slafberioht van 11 Deo meidt In den avond van 9 Dec deed de vijand een aanval en diong de Koemeniëra aan den weg van Ploesci naar Fauret terug Bij een tegenaanval d e s oohtenda werd ingezet herstelden de RoemeniSrs dra toesüffldi De striii duurt er voort In de Dolïroedeja en aan den Donau de gewone artlHeriostriJd Nieuwe Russisdie aanvallen Het O ostenr Hong stalbertobt van 11 Deo meld L Legergroep von Mackensen D verbonden strijdkrachten dringen ondanks de ongusUge weersg teldheid en de slechte wegen verder voort Op somnalge punten herleefde de vijandelijke tegenstand De Ooetenr Hoog Dttil8cbe troepen hebben blj Receanu ten Noordooeten van Boekarest deJatomnitza overachredeo dof 0 mie r4e beeft eoiige draaxMooee 1al niQni€n van kon ConatafltijD naw Beriijn owSef Bohept Voort woT gemeiè dtt op de CyolndeB de revolutie SA Htciirokea De bewoners alulten zioh JWJ ie VewweUaten aan Alle Gri 4 flalw gnoemten lai gypto hebben huo ee4 van trouw atgezwor n dMr zij CoD8lmti ii mgeaciiikt aditen oot langer ep èm trooa te blijven In DuitscUmdL De terugkeer van de yDeatiehland Over deo terugkeer va de handelsduikboot l 6utBdüand h erscht te Bromeo alg£ nie o groote iixeugde De reda IS OTieUer gegisaii dan nn verwadit had watit terwijl de vrwoce r ruim A weken duurd heelt hel a hip baar thans biDa a 20 dageo gadaaa De reederii etood reeds sedert 24 uren itt dnadtoos verkeer met kftpit ui Kon f Het genioht dat de boot zou BaakopKO deed reeds s otorgeaB In d vroe0ip de ronde doch eerst tegen 12 uur wwd draadloos benciit outvangeQ dAt da duikboot het anr ker in den mond van 4e Weser hidi laten valleuv De moed tat dw vradt De Vorwllrtfl van 7 Deoember bevat eem hooïdatriakel gewijd an de iDneming van Boekarest Na oerat uiteengezet te hebben hoe deze nieuwe overwhuüng aantoont dat van een vaftOedgd Duitacblaad nog altijd geeti s ldce kt mi voor de derde maal een ii MhOpoeectie hot Btad wordt blmiieagetropEen wordt toch gewa reahuwd de mantalha i oiettevGarg 4eQ ook de Kprtsnmm In Roemenls l8 Hleohla een overwinofcig der verdedl0Uig boe Kwas e medwlagen de tegwstan dears ook mogen li df u zij bUjvm teob nog steikl Dan gaat die aohrl ver voort Ala df R eeriDgen het niet wUlaa hoorcu dan moeten wij het drai votkeren toeroepm dat wil den vrede wiUto Men heeft ben bedrogen door t zeggn dM DuHechlaad op het punit zou zijn bieea te gtorleai Maar woa dit hieraao met nadmk toegevoe men beegft hen ook bedrogen door heti wijs te mak D dai DuitsohUnd aUeen dien vrede zou willen ddeu het zou kunnen voorBohryreo Laten wij hun daarom zeggen dat DuBBcfaland au luist nu me dan ofrit bereid is U t eene vrede gegrond op toenaderkig dat het evenzeer bereid iaI die groote staricte vaa zijn geaaoMinilijke tegenstaodem te erkennen als dot he aanspraak maakt op d erkemung van zijo e cm onoverwlnnelijkheid en kraoht Lat n wij hun zeggen dêit wij berfiid zijn met hen te onderhandden niet ala overwimiaar met ovorwonn MO maar op voet vaa geiijkheid dat WIJ ii€its zullen eiscben zonder iets toe te staan niets zuüen nwnen zonder te geven dal wij de Vri d der wlkeren niet verkleïnro maar vargprooten wlilwi Hk hierop volgt de vraag Wie zal dit als te ken van zwakheid van ons De Oorlog Aan het Wertemk Front fraasoh stafterioht van 11 Deo VM tiimihaipooKn kanmTuor tm Z van dto S fimie Overal elders verliep de taolit kalm In Frankrilk Een ootdeal van Jeffre Lr loopen steeds drtogender geruchten dat er venuhcbning In het Fransche opperbevel zal kooMn Naar aanleiding daarvan m overate i gU in de Baz Nat rlnLteot of aan JoUre iwrgto Ikoett ontbroken en rf hij een beeluitelooze talmer 1 Scbri er ontkent zulks be la boewei ïekex wel aaumeikingen op generaal Joffre te maken zl Zoo boud ik bv zegt bgili de gdijktij ge aanivallen van de Franechen in Aug 1914 bi drai Boven hlzafl U thftring ti en Belglö voor ernstige fouten nadat hij de krachten van het nog nie4 kïijgHV nÜge le er veranipperde Later boratetduL de FranBcben zioh en wat de legeraauvoering 24 Oot bij Verdun toed aoht de schrijver ODiovertrefleiiJk Wat men van den nieuwen man verlangen zal zijn aoelle en sohlttefende BUcoeaeen maar de nieuwe opperbevelhebber aal troepen krijgen die door den vijbnaaodsebea Sftnannelag oeker ntet sterker en betar gttwoidsn ziJa In Frankrijk Ifiomt daarbij het gevaar dat de poHticl steeds meer iDVloed op de operaties verkrtwen waaraan het voorbed van Gambetta en Freycaoet in 1870 berIsaert Voorztker heMien des mannea indertijd groote dmgea gedaan maar zij koiHlCT toob geen omanekeer bewerken Ten slotte zegt i i De l ranacjunan van heden ia een andere tegeoataader dan die vaa 19U Dat Is voor een groot deel de verdlei te van Joffre a wien de Franacfce soldaat volle vertroawen stelt Dat zal bij bij zijn hewgaan mogen In dea loai van 10 dezer zip 3 Duit obe VU 8 iijeorge9ch B door FranMhe vllef ere op bei front van Verdun De een viel g rï in vlammen dicht bil BrabBDjt mr Meuse De ander werd verpletterd in deüuurt van HsinevUle Op denzelfdm da hebben FMDSohe vUegerB op het front van ChHil M iu vcTooUlleode Inohlgevociten velovód ia dea k op waarvan sergeant Suiviee litn 7e vüeatuig heeft ueorgesdiotio 4a brandend neerviel ten Z vu IktnUxde De anijd in Anyiiilli Het Duitscbe ilalbeiicbt van 11 Deo meldt Aki beide oeveni van de Soumie breidde zioh gi tereu de Millerie wea itzaamiieid bei a ijk uit Dok aan liet fnnt N W T n Eetes nun na den middag helvij andelijk vuur toe Door de beian rijke miyi itplottinem op de hoogte van MeuU in pbamgiagne en bij Vaoiquoia in de AxgouieiL vernielden de Duitmiien aanonrkelljke edeelteo van de Fraunbe telling Op dm O oever VMi dB Maae bosohoten de Duileobo zwM e kawHUvea loopgraven en batteri i van de FraittOben Aan het front van Verdun werden door afweeo iauonnai en in luohtgerveditfln 7 Iranaefae vliegtuigen neorgeedoten Aan het OorteUtk Fnnt T s Manvd d r Bnuwn Nieuw ttUlmatum aan Griekenland Een nieuw ulOmatunv zou steiren door de Ent nle aan de OrMtaehe regeering worden gericht Koning Constantly kan zoo laai zan erhanid aan de ulÜnuUunts gewoon geworden zijn maar dilmaal is de toestand to etrgier dan bij de vorige keeren dat admiraal Foumet zit tot Conataotijn B raadgever weodd was De gevwhten op den eersten Deoember hebbm den toestand meer gespaomen gemaakt dan hij ooit geweest la hn zelfs wordt gemeid dat één volgende elfich van dö Entente de druppel zou weaeui die den etstner zou doeni overloopen Haar aterksten maatregel van preseie heeft de Entente reeda toegepast Het logaog van 8 Dm heeft ze zooala o ficleele beriobien uxdedeeden de blokkade van toepaasing verklaard op Griekonland Ved verder kan het met Griekenland dus al met komen Hei RuUslBohe rtafbsricht van 11 Dec meUrt De streek van het boaoh van Goukttlovce werd door de vgand lijke arUUeno onalgeibrok nj van 12 tot l uur adiidtlags met hevigheid beachoten In de etroet zee werst ten westen van Dzervbron nam de vij nd het offensief Kij drong eerst oen onaer oompa nleto terug dooh werd vervolgeos door dezelfde gesteand door oen andere weer teruggeworpen Onjze Btediing werd hersteld Len herhaalde aanval op dezelfde punten had geen suaoeo In de streek van Eirli Baha ging de vgaod ter sterkte van onffoveer eeooompagnie tol het ofteoslel over dooh werd door on vuur alfgeitlt ai In de streek van het dorp VaJepontny eo in het dal van de Trotu biedt de vijand kraohtlgm tegemstand door ons oJfensde met een hevig vuur en met tegenaanvallen te ontvangen die echter geen suooes hadden In hel gtdiergle ligt de sneeuw dik hetgeen d troepenbewegingen ten aeerele belenmirt BttttcnlaBdaeh Nieowi Oemeoffd Oorloc iüeaw8 Ia GHekenland TelerrAmmeii vm éen Koning ondendiept Het Dultsohe elalbericht va 11 Deo m dl Noordelijk van den Taitarmpai WoudKarpathen in den Dlatric aootor Itoordwertelljk van Jaoobony Mh de Maneelul Guergulgsbergte en Feuilleton Wat nul de moeder aloeg de handen in elkaar Ik had je in het geheeel niet var wacht Doe je goed toch af blijf daar niet zoo zitten W j hebben de arme kleine vrouw van den orerkant begraven Uaar nu ben Ik blijt Er was iets hartelyks in de manier waarop Hanne Badekow haar Auguste begroette Dez £ kwam ook zelden Moeder nam haar zelf den hoed af Zoo kind ga nu eois op de kanapé zitten Ik ga gauw een kopje koffie voor je xetten Je hebt werkelijk heel geen koude pootjesl Doe geen moeite moeder Of anders flc kan wel met u meegaaa voegde zü er aarzelend aan toe Neen neen bU f maar zitten Weet je vroeger mocht je nooit op de kanapé Nn mag jel De oude vrouw liep bedrijvig naar de keuken Mieke was er niet Zij maakte gauw het vuur zelf aan Ondertusschen zat Auguste in de woonkamer Die kende ze zoo goed Op dezelfde plaats stond nog dezelfde kop tegen den muur in hetzelfde lijstje hing nog dezelfde fotografie Elke stoel stoel stond nog op dezelfde plaats Er hier op de sofa lagen dezelfde gehaakte kleedjes welke zij reeds sinds jaren en jaren kende en hetzelfde kussen er op met den hond van kralen en ingeviUd net den groenen kruissteek AUecn op de kleine consi e was iets nieuws gekomen Daar st md een p tret van haar en haar man zy hadden het dadelijk na den bmUoft laten malcen in bruidrtoilet dat son nu weldra drie jaur ffd len sünl Anguate atoad e neM ket pei iet in de niet Voor het huis van Xarl lietzow t het kleine dochtertje Vraow Badekow verwonderde zich het was toch al koel tto bladeren vielen en de Id ne zat nog op de steenen stoep in een katoenen jurkje Hulda had een boek op den schoot links van haar zat een zwarte dashond rechts van haar een aiulere Het hoofd met het steile zwarte haar was di gebogen Zü las haar daahondaa mat zingenden stem voor En toen de slecht kmungln haar spiegel ondervroeg Spiegeltje spiegeltje aan den wand Wie is de schoonste in het gwische land Toen zeide het spiegeltje Vrouw Koningin zijt de schoonste hiert Toen was de koningin hlij want Sneeuwwitje waa nu immers dood Vrouw Badekow schudde het hoofd onder het verder loopen Wat een dwaasheid Zö had haar kinderen nooit sprookjes laten lezen En toch as er iets waars in den onzin Zy stond plotselmg stil Werkelijk scheen lUeke niet bijzondar ongelukkig dat de jonge schoondochter gestorven was Ja nu was zg weer meestem gdieel aUeou Dat zou haar wel bevallen Vrouw Bad ow wierp een nadenkenden blik naar het sterfhuis Achter de nieuwe villa verhief zich de oude schuur het nest er op was nu leeg Tehuiskomende nad de vkO vnmw etfi vertassing In de kamer aat Aiv t Faaehke aan h C wurter dan trekken witj nur Bertijnl Auguste en Jacob woonden daar toch reed an MlekeTl B plotseliacre ichrik eed over het galaat der vrouw Ztf itond aan hxA graf Tan lur man Toor den steen waarop met vergulde letters de geboorte en sterfdag waren aangegeven daarboven Zalig zijn de dooden Werktuigeljjk buktd zg zich en trok een paar dorre bladeren uit de rhododendnnutraiken welke reeds al de knoppen voor het aanstaaiule voorjaar vertoonden trok uit da kranseji van kanstrozen waarmede zij steeds weer zijn rustplaats sierde elke bloem die niet meet fnsch iras Met Hieke was het een treurig geval er was tegenwoordig niets meer met het meisje te beginnen Altiijd liep maar uit en met den dag werd zij droonUger Badekow zei de vrouw overlxiid knldde neer en legde de huid op ïaA hoofdeinde van zgs graf Badekow weg mU aUeea hoe h t komt dat het meisje zoo vreund is I Xk made mij ongerust Een zucht ontsnapte aaa de bezorgde moeder maar de vader daar in dat diepe graf gaf geen antwoord Vrouw Badekow verhief xieh uit de knielende hooding ZU stnek langs haar kleed en klopte het zand er af Vaarwel Badekowl Vrouw Hanne knikte haar man toe Nog een onderzoekaiden blik was allee wel in orde daarna verwijderde zy zich Lansgzaam alsof z vermoeid waa ging zü onder de linden door rechts was het huis vaa Gottfried Zij ging liever geheel aan dm linkerkant loepen Ze zouden haar anders zien on met geweld naar tunimi I BMB na dMd c het Vmm it f