Goudsche Courant, dinsdag 12 december 1916

i o mtim BOEKHOUDEN Ondor lading van J HAOEIifi accountant en Hoofdredaotenr van Handelartudie J AMESZ loer M a en H J BEKKERING Jb accountant en ondleaiaar eener H B S worden door het hreau lol MM m VeMappeijt tais Keizersgracht 15 en Lelietraoht 30 Amsterdam georganiseerd verschillende 62 Schriftelijke Cursussen in het Boekhouden Leergangen voor beginners eeniessins gevorderden en meergevorderden Speciale curanssen voor de praklgk diploma s en voor de acte M O Eveneens populaire cunuB voor eakenmensohen Normaal lesgeld f 5 per kwartaal Boelle opleiding Uitstekende resultaten 2 0 slaagde deaer daeen voor de Uiddelbnre acte de nauwelijks IT jarige P SIEBESuA uit Sneek die voor het eerst examen deed en die geen andure leiding had gehad dan onzen cursns Is bet wonder dat onze sohriftelgke leergangen op dergelgke wjs popnlab worden en dat steeds meerdere candidaten voor de pract k diploma s d voor de acte M O onze BchritteUke cursussen zelfs preiereeren boven mondelinge lessen I Belangstellenden vragen ons gratis prospectus aan Zg verbinden zich hierdoor tot niets De aan de vertegenwoordlffera der Entente mogendheden over handigde nota De nota welke aan de in de hoofdBteden van Oostenrijk Hongarije Duitschland Turkije en Öulgarije ge accrediteerde vertegenwoordigers van de Ëntente mogendheden waaraan de bescherming der reapeotlevelijke onderdanen in de vijandelijke landen is toevertrouwd is overhandigd luidt in vertaling aldus De vreeselijkste oorlog welke de geschiedenis ooit heeft gezien woedt biJna sinda twee en een half jaar in een groot deel van de wereld Deze ramp welke door den bond eener gemeenzame duisiendjarige beschaming niet is kunnen worden tegengegaan treft de menschheid in het kostbaarste wat zij bereikte Hü dreigt de geestelijke en stoffelyke vooruitgang die de trots van Europa is in het begin van de 20ste eeuw in puin te leggen Oostenrijk Hongarije en zijn bondgenooten Duitschland Bulgarige en Turkse hebben meezen strijd hun onoverwinnelijke kracht bewezen Zij hebben over hun in aantal en oorlogstuig veel sterkere tegenstanders geweldige successen behaald Onwankelbaar honden hun linies stand tegen de steeds herhaalde aanvallen Ier legers hmmer vijanden De jongste stormlopp op den Balkan is snel en overwinnend gestuit De laatste gebeurtenissen bewezen dat ook de verdere duur van den oorlog bun weerstandskraoht niet kon breken dat veeleer de algemeene toestand de verwach ing van verdere succeseen rechtvaardigt Ter verdediging van hun bestaan en hunner nationale ontwikkelingsvrijheid werden de vier verbonden mogendheden gedwongen aan te vallen Ook de roemrijke daden hunner legers hebben daaraan niet $ veranderd Steeds hebben zij vastgehouden aan de overtuiging dat hun eigen rechten en gegronde aanspraken niet in tegenspraak zijn met de reobteïi der andere natiën Zij beoogen niet hun tegenstanders te verpletteren of te vernietigen Gedragen door het bewustzijn hunner militaire en economische kracht en bereid den hun opgedrongen strijd zoo noodig tot het uiterste voort te zetten tegelijk echter bezield door Het Vreilesaaninil der Centralen Electrotechniscli Installatie Bureau rlZ Adr de Groot rV Kleiweg 79 ite Gouda op Woensdagen DecemberT916 bij opbod en 20 December 1916 bij verhooging combinatie en afslag des morgens nren in het koffiehuis van den Heer J VAN ZUILEN te Steln nabg de Haastrechtsche brug te Reeuwjk ten overstaan van Notaria J KOEMAü TXN £ BH bnilliouweritwiiDiiii geteekend 1 nommers 27 en 28 met SCHUREN en ERVEN aan den Qoejanverwellen dyic In STEIN te Reenwyk met 6 65 Haoiaren eo gelegen in het Land van Steln onder Oouda en Reenwjk In vier perceelen Te aanvaarden het gebouw 1 Mei 1917 de landerpen bj de betaling Breeder bij biljetten Nadere inlichtingen geeft Notaris 3 KOEMAN te Haastrecht 42 DUITSCH Dnitsche Taal en GonTersatie ie 153 Auguste sperde de oogen wüd open ontsteld keek zü haar moeder strak aan Neen mÜn kind Vrouw Badekow schudde ontkennend Dat is toch te jammer van mün geld mün mooie geld I k h e b toch geld barstte Auguste los Voorloopig Is nog alles mün geld En Gode zü dank zeide de oude vrouw kalm M ik dank ook Badekow Als die mü niet tot erfgenaam had gemaakt en gü pai daarna nul Wie weet hoe blü je nog eens zult zfln dat Ik nu neen zegl Auguste lachte schril ook zü was opgesprongen Zü stond voor haar moeder Uzegt neen 71 U heeft Jacob toch ook gegeven En als die nu komt dan krügt hÜ die Het weer opkomend snikken deed haar heele gestalte schudden Die krijgt stelstellig Stellig ook niets meer voltooide vrouw Badekow Maar smart overweldigde nu ook haar door de kalmte harer stem trilde een klank van diep medelüden Kinders kindere wat moet ik doen 71 De wereld is gek geworden en gij ook Hoe kan ik jelui beter helpen dan door van ht oogenblik af altÜd neenl te zeggeal Moeder Augusta greep haar beide handen drukte die bijna pünlük in haar wanhopigen angst Ik kan zonder iets niet naar huls komen Ik mag niet thuis komen Julius ach God JuUus hü zal buiten zich zelf zün HÜ moeder moeder ZÜ weende luid Geef mü tenminste tienduizend taler Wordt vervolfl Oil LAFEBER 12 LMTUr Dnllrah M O C Houhnansgracht 19 GOUDA Buiten de Stadspoorten Naar het Duitscli van CIzARA ViBBIÖ newerkt door I P WEÖSÈLINK VAN B06SIJM miet autoriaatie van de Bcbrijfster Nadruk verboden 47 4k sou nog UcverI Vrouw Badekow had alles opgeraapt en trachtte nu voorisichtig de glassplinters welke nog tusschen de lijst en de fotographie zaten te verwijderen zie eens o er zijn ook krassen over het portretI Auguste had haar het portret uit de hand gerukt ïk kan hrt niet uitstwm ik kan het niet zienl Een menach kan er niet anders uteien dan hjj is Maar wat geeft dat GuBte De dochter zeide niets Zü zat er zwijgwid bij Zij kon de koffie ook met drinken zij roerde slechts in haar kopje Vrouw Badakow keek haar een pooa aan hKu zeide sti eindeU k waarvoor ben Je eigenlijk gekomen 7 Ik 71 AogüSte beproefde heel onverschillig te doen Ja want dat je wat op je hart hrfrt kan een blinde wel zien Voor den dag er dus mee wat wil je Scherp fced de moeder haar dochter fl n Deze vethleekte Geld ide ü acht Heinmiiiniclilip tlEUIilillii OIT HIT Uaouuk VAir RAVFAS AiYZO EK £ iJ3c JS2 UD £i 12 Deo 8 uur Soc do Bennie Alliance Franflaiae Conférence 18 Deo 1 vat uur Openbare Uitvoering StacWiluaiekeohool 14 Dolember 8 uur Ctfé het StimAbord Veróderlsg Gwdnhe Winli Ueravereaii ta 16 Pee 8 uur Nieuwe Sohoïwliurg Do GoudBbloemi Dec 2 UUT Gebouw Bouw oWonlngtoezliAt OnderetandsConi nriarte Armenaorg Deoêoilxir Sootetdt One Qaioogm Zaal KunetanÜL opeob vergliderjiicN MaUu SODv BelwM TersMKtB U fMagM Muotn vamialnUililw u om law d la SfM agw HEERENIII sukkel toch niet langer met een bot scheermes In enkele SKonden maakt u het zelf aanhoudend met een Succcs ppar t vlgmsobwp Ook voor Chirurgische instrumenten Proef 1 60 tt b f 1 66 Firma A QUANT Kleiweg I DrakkJl k ZOUN EtaotrlKti A BRINKMAN Qoada Terstond gevraagd bekwaam hontfraiBer timmerlieden menbelmakers stoelenmakers en boorjongens aan de Stoom timmer en meubelfabriek van F J H VAN VLIET Meuwerkerft a d IJsel lé OPENBARE ïrijwilliie Verkoopino TE OOUDA De NoUrissên J P MAHLSTEDE te Bergambacht en J KOEMAN te Haastrecht zijn voornemens op Donderdagen 14 en 21 December 1916 telkens des voormiddags 11 nnr in het Hotel De Zalm aan de Markt te Qonda in het openbaar te veilen en te verkoopen De BoowmanswoÉg ret E 17 met sbhnren verdere Oetimmerten en Srven benevens diverse perceelen Wei en Hooiland weg en watering in honr by den Heer A de Jong la staande en gelegen In de onmiddeiyke nabijheid van het station te Moordrecht aan den Hiddelweg mr Door gunstige ligging bnzondec geschikt voor Bouw of Fabrieksterrein Te samen groot 42 24 Hectaren 66 Aren 68 Centiaren Nbtitiën zgn tgdig verkrijgbaar ten kantore van genoemde Kotarissen Singer Dit ééne woord zegt alles wanneer er sprake is van HaaómacMnes want SINGER Naaimachines zijn een EersteKlas Fabrikaat dat zich reeds meer dan n halve eeuw voor alle huishoudelijk en industrieel werk met roem gehandhaafd heeft Sm EB NAAIMACHINES kunt U krygen In al onze winkels BE MSN AAN DITi ÏÏITHANGBOBO EANEENNEN SINGER Maatschappij Dep6to alom 40 GOUDA Kleiweg 5 Nieuwe Kaasprijzen INOAANDE 19 NOVEMBER 1916 Ter drukkerij A BRINKMAN ZOON Markt 81 Gonda VERKRUOBAAR Nieuwe Tabellen voor de Prijzen van Kaas met aftrek van SO s voor het binnenland Krachtens Ministerieel Besluit ingaande 19 Nov 1916 25 PRUS 10 CENT Adverteert in dit HIad Nieuwe Tarieven Post Telegraaf en Telefoon Verkrijgbaar i Lijst van de Nieuwe Tarieven van de Post de Telegraaf en de Telefoon om op te hangen in kantoor of winkel PRIJS 10 CENT 62 DRUKKERU A BRINKMAN ZOON MARKT 31 HodeTakschooI voor Gonda en omliggende plaatsen AaasMlot UI i veraniflag voor Modcvalucholra t aravenhai Goedgekeurd bg Kon Besl 26 Aug 11 No 46 Opleiding tof Costumière Ooupausa n Learares luk giligoiliiU mr ligiD letnit li iHni MDKEI milt n ITIIIKIISgs Plaatsing van leerlingen Dinsdag en Donderdag aan de Sohool Qouwe 109 20 DIr Dames v HEYZELENDOORN U yMinür lllenoguoorhanclene WINTERCONFECTIE vordl tegen prijs opgerurmd 4 B0TF V icheri li h 9 Rotterdam n I Abonneert U op let Stenografisch Verslag van het VarhandeM in den Qemaantoraad wan Qouda Deze THEEËN worden afgeleverd in veraegelde pakjes van v w m een M en em iVed oim met vermelding van Nommer en Prgs voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geëerde orden aanbevelend J C BUI voorheoi J BREEBAART Lz Bevat ALLE b j den Raad inkomende stukken de besohikkingen daarop en de stenografisch opgenomen disoossies allea bgeen in boekformaai ABONNEMENTSPRIJS voor sbonai a op dit blad f 0 2S per kwartaal by vooruitbetaling voor nietabonni s f OJSO per kwartaal bg voomitbetaliBg V Abonnementen wonlen aangenomen door de Drnickerij A BRINKMAN Zn Harkt 31 eOUDA ïmmii loflüijliii FMd geviisliillelofflerveer opoERicHt fltaa Voedert uw Vm met de imitiere murtir LIJNZAADROEREN merk 3TER en W L 28 an SOYABOOMEMKOEKEN mark W L Ditmimtende door hoog eiwit d retgehatte n groote Toedtegawaarda SerelHploma ParU 190Q Stgen OotMIeM UmtaiUtê ftde Jaargang WSIl 1 IBSiÉ S ël1sWsi Woensdag 18 December 1910 GOIIMNT lïTie VL ws © XL ca vext©3a tieTDlsud ttoox 3 o u d a eaa OascLstrelcoasu Versotiijnt dagelijks behalve Zon en Feestdagen PRUS VAN HET ABONNEMENT Per kwartaal f 1 2B Idem franco per post 1 50 Het Gedlustreerd Zondagsblad Idem franco per post Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bnreaa Markt 31 b j onze Agenten den Boekhandel en de Postkantoren PRIJS DER ADVERTENTIËN Van 1 5 gewone regels met bew snummer f 0 66 Elke regel meer 0 10 By drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee beriékend Dienstaanbiedingen per plaatsing van 1 6 regels f 0 35 b j vooruitbetaling elke regel meer 6 ets Kbelames f 0 25 per regel Groote letters en randen naar plaatsruimte Telefoon Interc 82 Telefoon Interc 82 lAi mtferen A BBICTKAir EN ZOOH De Rijkakanselier vervolgt Mijne Heeren wij wachten met de ruati d a ons onze innetlijke en uiterlijke kracht n ons zuiver geweten geeft het antwo d van den vijand laf Slaat de vijand onze voorstellen af wH i hij den last van al het schrikkelijke dat nog I zal volgen op zich laden dm zal het Duit sche hart opnieuw opvhu unen in heiligen toom tegen den vijand dm ter wille van ziJn vemietigingsen vemvéringadoeleinden jaan het menschenmoord geen paal en perk willen stellen ii j fii het beslissende ut HUBMi wü een beslissend besluit Het is jnnhenkt met het j bloed van honderdduiceiapi onzer zonen en broeders die het lev i lieten voor de veiligheid van hun vaderland God aal rechten Wij zijn tot den strjjd besloten en tot den vrede bereid bijval Spahn centrum stelde voor het Huis te verdagen en den presid t tot het bijeenroepen der volgende zitting te machtigen Basserman nat lib We tarp conserv en Ledebour soc arb I lkr wenschen bespreking der rede Het voorstel van Spahn werd aangenomen De President besloot met er op te wijzen dat het volk en de volksvertegenwoordiging steeds eensgezind achter de regeering zullen staan De Oostenriikaehe verklarfaig Te Weenen is 12 De dé volgende officieele verklaring medegedeld Tóén in den zomer van 1914 de lankmoedigheid van Oostenrijk Hong e tegenover een aantal stelselmatige voortgezette en steeds toenemende botfiii en bedreigingen uitgeput was en de monarchie zich na bijna 60 jaren van onafg iR ken vrede gedwongen zag iHiar hot MBMird te grijpen werd de monarchie hieil nwfh door ttltvallende plannen noch door virovertngebedoelingen geleid maar uitsluitend door het bittere gebod van noodweer Het was de taak en het doel der nwnarchie in de tegenwoordlgen oorlog haar bestaan te verdedigen en het voor de toekomst te beveiligen tégen de aanslagen van vijandige buren Tezamen met haar in trouwe wapenbroederschap beproefden bondgenoot hebben het leger en de vloot van OostenrijkHongarije strijdend en bloedend maar ook voorwaartsstormend en overwinnend voor het r k successen behaald en de bedoelingen van de tegenstanders Ut schande gemaakt Het viervoudig verbond heeft niet enkel een onoverzienbaar aantal overwinningen behaald maar heeft ook uitgebreide vijandelijke gebieden in zijn macht ZiJn kracht die nog kort geleden de laatste verraderlijke tegenstander gevoelde is ongebroken De vijanden hopen deze mogendhedenbond te overwinnen en te vernielen Nooit zal het hun gelukken hem door blokkade en uithongeringsmaatregelen murw te maken Hun oorlogsdoeleijiden waartoe z j aan het einde van het 3e oorlogsjaar niet nader zijn gekomen zullen in de toekomst volkomen onbereikbaar blijken Nutteloos en vergeefs is daarom te voortzetting van den strijd voor de tegenstanders De HUtorisohe Zitting van den Dnltsehen RUksdag van 12 Dec 1916 De Rede van den Rükskanselier Aan den Bondsraadtafel hebben de R Jka i kanselier de Staatssecretarissen tsa de ml nistera plaats genomen De tribunes z n ge 1 heel geruid De Rijkskanselier legde de volgende veir j klaring af M ne Heeren In jle hoop q spoedige nieuwe gunstige gebeurtenissai j op het oorlogsterrein lag de reden waarom de Ryksdag niet voor langeren t jd werd verdaagd en het aan i JPresident werd overgelaten den dag zyner eerstkomende openbare zitting te bepalen Deze hoop werd boven verwachting snel vervuld Ik wil kort z jn het zyn de dooden die spreken i Roemenie s ingrijpen m den oorlog zou onze positie en die van onze bondgenooten in t Oosten oprollen Tegel kertyd zou het groote offensief aan de Somme ons weste Ijjke front doorbreken en zouden nieuwe Ita 1 Uaansche stormaanvatlen de Oostenr k Hongaren verlammen De toestand was em j stig Met Gods hulp schiepen onze dappere troepen een toestand die ons een grootere zekerheid biedt als ooit te voren levendig bravo Ondanks den Roemeenschen veld tocht is het leger der bondgenooten met grootere reserve aan menschen en materiaal toegerust dan vroeger Tegen alle Italiaansche aflrtdingspogingen z n nadrukkelijk vooTzorgsniaatregelen getroffen en terw l am d Somme en op den Karst het tronrmelvuur dretmde terwijl de Russen op de Oostgrens van Zevenburgen losstormden nam Veldmaarschalk Von Hindenburg de leiding met troepen die door hun wedijveren in str d en marschprestaties het onmogeiyke mogel k hebben gemaakt levendig bravo Geheel West Walachye en de vljandeiyke hoofdstad werden bezet levendig bravo En Hindenburg rust niet de militaire operaties worden voortgezet Tegelükert d is door de slagen van ons zwaard onze economische positie op hechteren grondslag geplaatst Groote voorraden aan graan levensmiddelen en petroleum zjjn in Roemenië in onze hand gevallen Het wegvoeren er van is aan den gang Ondank alle schaarschte zouden wU ook met onzen eigen voorraad uitgekomen z jn fbravo By de gfoote gebeurtenissen te land sluiten zich de heldendaden van onze onderzeeërs waardig aan Het spook van den honger dat onze vüanden ons wilden oproepen raken z nu zelf niet meer kw t bravo Toen de Keizer zich na verloop van het eerste oorlogajaar in een officieele mededeeling to het volk wendde sprak hü den wil van het volk uit om vol te houden De geniale leiding en de weergaloos heldhaf tige prestaties schiepen de feiten van thans Ook de innerlijke ontmoediging waarmede de v and rekening hield bleef uit Middim in het gevoel van den strijd buiten schi de Duitsche Ryksdag met de wet betreffende den vaderlandschen hulpdienst een nieuwe beschemiing Achter het strijdende leger staat het arbeidende volk bravo De reuzenkracht der natie is werkzaam voor het ééne gemeenschappelijke doel Zij is niet de belegerde vesting zooals onze vijanden zich dit voorstelden doch één enkel geweldig legerkamp met onuitputtelijke hulpmiddelen bravo Vast verbonden met onze strijdende wapenbroeders onder Öostenrijksch Hongaarsch Turksch Bulgaarschen vaan onbewogen tegenover de uitingen van den vijand die ons nu eens wereldverov ringspiannen dan weer vertwijfelde vredespogingen toeschrijven schrijden wij vastberaden voort steeds bereid om ons te verdedigen en te strijden voor het bestaan van ons volk voor zijn vrije en veilige toekomst bravo Steeds bereid om de hanc tot den vrede te bieden daar onze kracht ons niet doof maakt voor de verantwoonleljjkheid tegenover God ons volk en de menschheid bravo Tot dusver ontweek de vijand onze verklaringen dat wü tot den vr e bereid zijn Thans gingen wü een stap verder Den Isten Aug 1914 stond de keizer persoonlijk voor de moeilijkste besliuing die ooit een Duitscber moest nemen n l het bevel tot mobilisatie waartoe hü door de Russische ii bilisatie werd gedwongen ïedu rende deze lange en moeilijke oorlogsjaren bewoog den Keizer enkel en alleen de gedachte hoe een beveiligd Duitschland na een overwinnenden strüd weer den vrede kon bereiden Niemand kan dit beter getuigen dan ik die de verantwoordelijkheid voor alle handelingen der regeering draag Door een zeer vast zedelijk en godsdienstig plichtsgevoel jegens ziJn volk en tegenover het menschdom acht de keizer thans het oo enblik gekomen voor een officieele actie ten gunste van den vrede Z M vatte daarom in volle overeenstemming met zijn bondgenooten het besluit om den vüandelijken mogendheden voor te stellen in vredesonderhandelingen te treden uitroepen van bravo de keizer leve groote beweging onder de aanwezigen Hedenmorgen heb ik den vertegenwoordigers van die staten die onze rechten waarnemen in de vijandelijke staten dus den gezanten van Spanje de Ver St en Zwitserland de nota aan alle vijandelijke mogendheden gericht ter hand gesteld met verzoek deze door te zenden Hetzelfde gebeurt heden te Weenen Constantinopel en Sofia Ook de overige onzijdige staten en de Paus worden aangaande onzen stap ingelicht De mogendheden van het Viervoudig Verbond hebben daarentegen hun doeleinde verdediging tegen den langen tijd voorgenomen en afgesproken aanval op hun bestaan en hun integriteit evenals het verkrijgen van wezenlijke waarborgen tegen herhaling van zulke bedreigingen van hun bestaan en hun vreedzame ontwikkeling met succes bereikt en zullen zich van den door de behaalde voordeelen verzekerden grond van hun bestaan niet laten verdringen De vooritietting van den moorddadigen oorlog waarin de tegenstamlers nog veel vernielen waar xij het lot der volkeren volgens het vaste vertrouwen van het Viervoudig Verbond niets meer kunnen veranderen blijkt steeds meer een doellooze vernietiging van menschenlevens en goederen te zijn een door geen noodzakelUkheid gerechtvaardigde onmenschelijkheid een misdaad tegen de beschaving Deze overtuiging en de hoop dat hetielfde onrecht ook doordrongen In het vijandelijke leger heeft bij het kabinet ie Weenen in volkomen overeenstemming met de regeering der verbonden mogendheden het denkbeeld doen rijpen een open en loyale poging te doen om te komen tot een uitspraak met de tegenstanders die ten doet heeft te komen tot den vrede Met dit doel hebben heden de regecringen van Oostenrijk Hongarije Duitschland Turkije en Bulgarije aan de in de bedoelde hoofdsteden geaccrediteerde vertegenwoordigers van de vijandelijke lauden waaraan I de bescherming der respectieve onderdanen mdevvuulelijkelitiid ietoevertnmwd gelijkluidende nota s eht welke de geneigdheid toonen vredesöndeihandel Ogen met de tegenstanders te beginnen on het verzoek bevatten deze mededeeling door bemiddeling van hun regeeringen aan de bedoelde vijandelüke staten over te brengen Tegeiykertijd werd deze stap met een bijzondere nota ter kennis gebracht van de vertegenwoordigers van den Heiligen Stoel en de werkdadige belangstelling van den Paus verzocht voor dit vredesaanbod Eveneens werden de in de vier hoofdsteden geaccrediteerde vertegenwoordigers der overige neutrale landen op de hoogte gebracht van den stap teneinde deze aan hun regeeringen over te brengen Oostenrijk Hongarije en zijn bondgenooten gaven met dezen stap opnieuw een definitief bewijs van hun vredesgezindheid Voor de tegenstanders kan nu voor 4e gansche wereld het getuigenis hunner gezindheid worden afgelegd Het verbond der MiddenStaten zal echter wat ook het resultaat van zijn voorstel mag zijn voor de eventueel hen opgedrongen voortzetting van den oorlog ook voor den rechterstoel van zijn eigen volkeren geen verantwoordelijkheid kunnen treffen Fapperlappap Geef een ander de schuld niet Vrouw Badekow zeide het zeer streng Het niet willen werken en toch rijk worden heeft hem verleid Jawel Zij lachte kort en bekeek haar handen welke ondanks den rusttijd die haar ouderdom nu meebracht werkhanden waren gebleven 4iet rijk worden gaat maar niet zoo een twee drie Vertel mij eens hoe kan je toelaten dat je man aan de beurs speelt Ik heb ocdc gezegd dat hij dat lievermoest laten j inaar e bent een gans f Hei gelaat van vrouw Badekow werd vuurrood Is het jouw geld of is het zijn geld Auguste antwoordde niet steeds dieper boi zij het hoofd alsof haar rug gebroken was 200 knikte zij voorover De moeder viel hevig uit anders was zij nooit zoo heftig t geld was wel te boven te komen Auguste zou toch eena genoeg krijgen maar ging die Paschke die wTndbnil wel goed met het meisje om Een groote medelijden overviel plotseling vrouw Badekow Zij ging dicht naast haar dochter zitten en trok haar toch tegen haar schouder Auguste weende zacht Nu Guste Gustel Ztl klopte op den gebogen hals Jfu nu Guatjel Een diep inwendig snikken schokte de magere gestalte Vrouw Badekow werd zeer beangst 4IÜ is toch niet slecht voor je Guste Auguste bedwong zich haar snikken hield plotseling op snel hi F zü het hoofd van den schouder harer moeder een vlammend rood overtoog haar bedroefd gelaat Je hebt je moeder toch nog uide Geld waarvoor Vrouw Badekow werd ook bleek Kwamen haar kinderen uit Berlün dan telkens slechts om geld 71 Geld waar heb je het dan voor noodig Ach t was misschien niet anders dan dat Auguste haar mau een bijzonder groot Kerstgeschenk wilde geven de sigarenzaak ging immers zoo s ied Zoo stelde de moeder zich gerust JuUuB heeft verloren Op de beurs fluisterde de bleeke vrouw men kon haar ternauwernood verstaan Maar verloren en op de beurs dat verstond vrouw Badekow dadelijk Wat Haar hand sloeg hard op de tafel Is de windbuil ook nog een beursapeculant geworden Het ontviel haar zoo Zü hftd Auguste niet willen krenken maar onwillekeurig kwam de naam waarmede de overige leden der familie Julius Paschke steeds noemden haar op de lippen Zy was te verontwaardigd Was de dertigduizend thaler do bruidschat harer dochter weg 1 Maar nog meer verontwaardigd werd ze toen zij er op lette hoe Auguste er uitzag Hoe zat zï daar nu Geheel in elkaar als een oude vrouw en de blik welke iJ nu schuw smeekend tot haar moeder ophief had iets hartverscheurends Julius heeft pech gehad I Het moest fier klinken Auguste wilde het hoofd in den nek werpen jnaar verzwegen leed maakte dat zij het dadelijk weer liet zakken Anderen gaan toch ook naar de beurs iedereen gaat tegenwoordig naar de beure fluisterde zü H j heeft een vriend die er zoo rijk la geworden ach niemand anders dan to heer Rosenthal heeft hemer tot verleid I Feuilleton Badekow teer Hier kan Je altijd komen Je bed staat nog boven Ga daarin liggen Paschke nu we zullen wel zienl Nu schreeuwde Auguste het uit Slecht Mün man slecht voor mÜ I Zij iHirstte in een zenuwachtig gelach uit t was een lachen dat op huilen geleek Julius is lief ja lief is hü voor mü hü houdt van me heel heel veelt Dat verzekerde zü steeds weer Nu dim is het goed zeide vrouw Badekow Zij zttg haar dochter rood van schaamte zÜ zag dien onrustigen angst Inhaar oogen Loog Auguste 7 Of maakte het arme ding zich zelf wat wüs I Maar de moeder sprak er niet meer over waartoe Auguste nog meer opwinden 7 Als t meisjebeslist wilde eigenzinnig als een koppigpaard was sü altijd geweest dan moest zü het ook maar alleen uitvechten Augusteweende niet meer Zü zat daar met vonkelende oogen Wilt u ons helpen zeidezü nu met vaste stent Julius heeft op raad van Rosenthal Kaschan Oderberger gekocht ze stonden al tamelük hoog zü stegen snel nwn meende dat zü nochhooger zouden gaan Je spreekt alft een man van zaken I VrottW Badekow knikte JJ en dan Dan sou JuUua het natuurtük dadelijk vericocht hebben Haar daar daar ZÜ hapndc i Da r bom De oude vrouw stond op van de sofa Zoo kracht U altüd hi orde Waarom spoculeeren de menschen Ik wil je wat zeggen mÜn dochterl zü richtte haar klehie gestalte met kracht op van mü krügt gü nietsl