Goudsche Courant, donderdag 14 december 1916

55e Jaargaog Donderdag 14 December 1016 13d67 01JRANT Verschijrlt dagelijks Al behalve Zon en Feestdagen PRUS DER ADVERTENTIÈN Van 1 5 gewone r els met bew siommer f 0 56 Elke regel meer 0 10 BU drie achtereenv dgende plaatsingen worden deze tenen twee berekend Dienstaanbiedingeu per plaatsing van 1 5 regels f 0 35 bjj vooroitbetaling elke nsgel meer 6 ets Keclunes f O 25 per regel Groete lettera en randen naar plaatvuimte Pogmgen van den tegenstander om tot het offensief over te gaan in de streek van PHsorce ten N O van Pomorjany werden door ons vuur veredeld Bvenerais slaagde de vijand er niet in de Bystritza b j Jeso ol over te trekken In de Woudkarpathen aloegen onte troepen een hevigen aanval af ten O van Tsjibeni Vyandelyke verkenningstroepen die ongemerkt onze loopgraven b den berg Kapoel trachtten te naderen werden nitaengedreven Ten Z en Z W van Valspoetny hield de str d aan De v and biedt een hardnekldgen tegenstand In het dal van de Trotusz maakten w j ons meester van een linie loopgraven gelegen op de hoogten 8 werst ten Z van Agasoel Tegenaanvallen van den v jand ten einde de verloren hoogten te heroveren werden afgeslagen Aan het Balkan Front 1 In Macedonië I SOFIA 12 Deo OWedoel Stafborioht van beden Bij Monaatir niets van b ang In de Tohoma bocht heeft de vijuidna ewi hevige aptUlerlo voortK reid ing een aanval gedaan op de linie PakolowoMako WO doch deae werd roet groote veinUozeo voor hem afgeelaceu Na een nieuwe inluiding deed de vijand opnieuw eeu aanval teg i do hoogte ten Oosten van I akolowo doch ook deze mielukte volkomcn Ten Ooetco vtm de Tcherna blJOradobnitsoha werd eveneens acni aaoviü efRoslag cn Op den linker oever van den VardAr hier en dinr artiUeritn ur Aso deu voet van de Bela l liza Planb h heelt de vijand eoD n r ttltaat ome NBtlltiBRi beschoten Op het Stroemai froat zwakke artillerieacties fsi sohennutarttaigen van patroulllea Vljasidelijka sohepen hebben zonder rosultaal de havens in den OoU van Ka valla en bij Maici b ohotea Luditaötiviteit bij den vijand om Porto Lagofl Aan het Roemeensebe Front In de DobroedfTja slechts nu en dan artlllorie en geweervuur vayn beWte ijden De troepen der bmdgenooten zetten do vervolging in Ooet WaHachlje voort De BulfMUvche not De BoJgoairaohe Regoering heeft een nota g ffiOiuï n aaa de verCflg iiTOordïg rs In aeatrale lamteD en ua e der regeertogen aso welke de besohfinnring horeo eigen belangen iad vijandeJUfee lawtea ia toeve rtrouwd Daarin wordt te kttuKQ g gerrm éM de vier verhoijideii raogöiuJliedeii bewust 2iju door de beteagrijte sucoeeseo welke zij be haiald he iben van hun nnUtaire en econoniisdie kraciit Zij zijn deenoode bereid den hun opgedlroógea oorlog tot het einde voort to zetten döoh wemBOhen het bloedivergiieten Bn de oorlogflgruw eAeo te éom eincügen en voonstellm om omniddeJhjiD vredewnderhaindeèinigeiii te opesien Modit niottegcoMaand © MtaxDhod de strijd Mijvea voortduren don hebben de Tier vertKmden nw endSiedten bwloten itfti oorlog tot een zegenercnod ednde voort te etteii dooh wijzen alsdNn alle aanspHikeJ eiid viwi zleh et De legers blieven hunne fitellingen beHAten on zuUea hun taak tot lütder or dex voortzetten De indmk op de aoUatcB De TaifBBate vemeomt di d 12 Deo alt bet hoof wartler dat de op het Woffteli front atri ndo troepen beoevens dó reserve on dte zich in rustetelllngen bevindende onnaties met tie keizerlijke kcraniaigevlng gtifitorefumiddaigi om tl2 uur m kemüs werden gesteidi Do indruk vtie overal gewelniËg en grootscb De troepeti e oAtAi op rete op marsch o in eu itüppo bwWlAw Ternamen het WMieriyk bMftalt dbor miditel van aanplakblljettön welke o eral in de staÜonB im aan de oommandianturen warca aatigebracht Dfvdcéljk VAnnden zich allerwego groepen die het beölult me vreUgde l eBprakai f Dt MMning vw Jwt Beroer TageUatt Het Berner Taigoblatt BOhriJft over de vrodeovoorstenén Óxkk do Centralen o a Groot ia de hoop op poodlgen vrede De Ceoitrale Mogendheden deden een grooten istap door otticiedihui bereidwilligheid tot den vrede aan te kondigen Zij brachten dit inocdli e besluit ook ter kennis van huni vijandKi op govaar a nog eena hotm rai apot te oogBtm en het besluit te zictt uitgelegd als het gevolg Vaw militaire ïwakt Op hH oo ï bH r m d trai ïzich bfreld nio teii voor een nJwiwcn grooten lagge ifhiedl êp vrod sverklaring op het w gea Uk dat Duitaohtaiiid zijn volk nwbiliseert m zich gereed maakt voorde ontplooiing van een ongekcodo militaire roaoht en oorlogauitrusting wordt op vertoenendc wijze de hand tot è a vrede gereikt Zal deze nog eens door do Entente worden afgewezen Dit ia de groote vraag die nialhoemm menschen die T Iniomirinedilop IIIEKIIi DIT HET MaOAZIW VAM H RAVËN8WAAYZ0NEN aOBINCBBM Deze THEEËN worden afeeleverd in verzegelde pujes van vyt twee een htüf en een Ned oM met vermelding van Nommer en Prgs voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd ZiqlkJ ot de uitvoering van geëerde orders aanbevelend ƒ C BIJL voorheen J BBÜEBAABT U BoitenUndMh Nieuw In Franlcryii Generaal NlveU lOen Reutor telegiram vmi 18 Dec meidt Ckneraal Nivolle Is benoemd tot opper4 evelhe4 ber van de legers in bet Noorden en Noord Oostm De pas benoemde generatlaebnius van het Fraitfche leger zegt db Ted want dit is genoraal NivcJie de facto gewor Grete heaft gel k Die voelt zich ook niet thuis in zijn métier die had nooit met n oeder op de markt gezeten Wat Grete hy knipoogde tegen zün vrouw als wy hier verkoopen dan beginnen w U een groote zaak in Beriyn Dat zou er nog aan ontbreken Zy begreep zyn scherts niet dadeljjkï zy wilde reeds vertoornd uitvaren n r toen zeide zy We gaan van ons geld leven en we latea onze jongens studeeren HOOFDSTUK XII Jleen ik houw geen TlUa zeide Gottfried Uetzow tegen zyn vrouw Ik heb angst gekregen door Paul de villa heeft hem geen geluk gebrast En dan komen er ook veel onkosten b en t geeft ook veel meer drukte Loie was het er niet mee eens Lene had er zeker op gerekend qiioedig in een mooi nieuw huis te wonen In het begin van den herfst had Gottfried verkocht nu was t winter in het voorjaar zou men met bouwfai kunnen beginnen Steeds weer had zy toespeUngen gemaakt maar haar Gottfried scheen er geen ooren naar te hdbhen Nou wou ze er toch eens over door praten zy had s nachts zulk een mooien droom gehad en laatst toen zy met een kleinen mweg langs de villa van Lengnick was getoopm had die haar weer de oogen uitgeatokcöi Haar oude woning die telkens reparatie noodig had beviel haar io het geheel niet meer Wanneer begin je nu T I en iMder streek zy een lok haar uit zyn oogea Ju het geheel niet Ikhond iaD tnyn gemak Eb wordt niet gabouwd HEEREIIIII sukkel toch niet langer met een bot Bohearmes In enkele seconden maakt n bet zelf aanhoudend met een Suc cetApparaat vlgnuoherp Ook voor Ohinusische instmmenteo Brüsf 1 50 n b 1 66 Finna A QUANT kleiweg Het IHBAËLIETISCIl ARMBEBTUUR van OOUDA heeft de eer ter kennis te brengen der Ingezetenen dat het voornemens is a VRIJDAG eene COLLECTE te doen honden ten behoeve zyner J BURGER bode aar STOLWUK L MAK bode naar BERGJIMBIICIIT geven hiermede kennis dat zij vanaf Dinsdag 12 Deesmbsp imii standplaats hebben in het a C m HiNK luid M Het Armbestuur voornoemd neemt de vrgheid de aandacht er op te vestigen dat deze collecte slechts eens per jaar gehouden wordt weshalve het Armbestuur deze collecte in ieders weldadigheidszin aanbeveelt HET BESTUUR donda 13 December 1916 20 eamSIIIHnfiF Vlnmn SaiKaliiosiim In vacao 9HHUUinW9b Zuiver plantaariUt toalcum Terstond gevraagd bekwaam bontfraiser timmerlieden menbelmakers stoelenmaker s en boorjongens aan de Stooni timmer en meubelfabriek van F J H VAN VLIET NIeuwerkerk a d U el 18 Telkens meer menschen komen tot de overtuiging dat zg geen gewoon staal verdragen zg probeeren het een paar dagen een paar weken gaat het goed dan is de maag in de war de eetlust weg de spgsvertering gestoord Qelnkkig wordt het tegenwoordig meer dan vroeger ingezien Prof Notbnaobl uit Woenen zegt het met zoovele woorden het taal moet ons in organische verbinding worden toegediend door de plant En tal van Igders aan bloedarmoede zgn gekweld en in hnnne genezing belemmerd door eigenwijze menschen die dit niet wilden begrgpen Qelukkig tegenwoordig breekt de Sangoinose zich meei en meer baan de een vertelt het aan den ander Qij behoeft van de Sangninose geen Llkeurglaasjei te rebrniken Tweemaal per dag een eetlepel is genoeg Daar is géén middel versta het goed geen enkel middel dat zoo snel helpt in alle gevallen van uitputting en algemeene verslapping Sangninose wordt verkocht in alle apotheken en bg alle voornamedrogisten WACHT U VOOR NAMAAK 5o TE KOOP KANARIEVOGELS MANNEN nu op vollen zang dag enavond zangers met lange zachte toerenvanaf f 3 25 en hooger on alle soortenzang en volière vogels 11 Adres J J VAN WIJNGAARDEN Vierde Kade 87 Qoada DUITSCH Dnitsche Taal en GonverBalie Handebcorrespondentie Oil LAFEBER 12 LMTur DHlteah M O C Houtnanigracht 19 GOUDA SANÖÜINOSE kost per fl f 1 50 per 6 fi f 8 12 fl f 15 VAN DAM Co Den Haag De Biemerstraat 2o 4 Modevakschool voor Gonda en omliggende plaatsen Aaniiuloten bl de vemnltlnc voor Mode vakscholen te s aravenhage Goedgekeurd bij Kon Besl 26 Aug 11 No 46 Opleiding tot Costumière Coupeuse en Leerare M gilqiilieM mt m leknlk li ligmi MUIEi MlilC m IfffltlBlll Plaatsing van leerlingen Dinsdag en Donderdag aan de School Oonwe 109 20 DIr Dames v HEYZELENDOORN miES IS DOni BEËVE het stoomen en verven dat in vergelgking tot de waarde der goederen zelfs heel goedkoop is Aflevering als nieuw en voldoende aan de hoogste eischen I Gegarandeer d ONschadelyke bewerking Zeer mooie aollede meubelen als Tafels Stoelen Kasten Spiesels Schilderyen Theetafels Ba etten Sn lameublemen fels Ba etten Sn lameublementen In leer en peluch Boekenkasten Tweepersoons onbeslapen Veerenbedstellen Kapokmatrassen Staapkamermeubelen enz enz alles spotgoedkoop Rttgbekleede Leerstoelen vanaf fl7 B0 Stqikast f20 styitafei f 9 60 Spiegels i 5 60 f 7 50 enz 20 IMfflSTIUT4M ImiiliiiltÉiUdikUibili Rotterdam NIET DUuVj S Rouwgoederen binnen 24 uitgereed W vM DE PELIKAAN GOUDA Kantoor Telefoon 106 s avonds pi 476 74 Dienstaanbiedingeu hebben in d Ctoudsche Courant ëteeéê Mceea DneadTertfDtieo kosteD slechts UJ TooralAelsliDg 1 6 regels f 0 35 voor elke regel meer 6 oents Opgaaf nitslnitend aan hetBnrean Winkel 1 MARKT 41 Tel no 253 MELASSEVOERMEEL in balen van 50 KiG f 10 si Zakken retonr Zoolang de voorraad strekt 20 Een vertrouwd adres B voor het maken en stoffceren S van IWEUBELEN Is bQ S N HESSING Peperstraat 24 Gouda B Billgke prezen prima matep8 riaal Reparatie aan alle meuS beien 14 G WIENTJES Tiendeweg Gouda BOEKHOUDEN Ondor leiding van J HAG1EK3 accountant en Hoofdredacteur van Handelsatudie J AMESZ loeraar M O en H J BEKKERING Je accountant en oudleemar eener H B S worden door het Bureau lol rillÉII m VÉDsehappeilJJi inws Keizengraoht 15 en Lelictfraoht 30 Amsterdam georganiseerd verschillende 52 Schriftelijke Cursussen in het Boekhouden Schoenmakerij C Michaëlis Boelekade 132 Wericplaats 211 overJtqde Mie peparatiën ii II en maatwerk Leergangen voor beginners eenigszins gevorderden en meergevorderden Speciale oursnssen voor de praktük diploma s en voor de acte U O Eveneens popalaire cursus voor zakenmensohen Normaal lesgeld f 5 per kwartaal Snelle opleiding Uitstekende resultaten Zoo slaagde dezer dagen voor de Middelbare aete de naawelgke 17 jarige F SI EBESMA uit SneoK die voor het eerst examen deed en die geen andure leiding had gehad dan onzen cursus Is het wonder dat onze scbriftelgke leergangen op dergelgke wös populair worden en dat steeds meerdere oandidaten voor de practgk diploma B of voor de acte If O onze achriftelnke cursussen zelfs preferaeren boven mpndelinge lessen 1 Belangstellenden vragen ons gratis prospectns aan Zg verbinden sioh hierdoor tot niela Abonneert u op dit blad Adverteert in dit Blad NATIONALE BANKVEREENIGING Kapitaal en Beerven f 5 500 000 Kaqtoor OOUDA Firma Hoffman A Co 5U Handelsoredieten Rekening ooilrant en Deposito Effecten en ooupone IncaMoeringen 0 Binnen en Buitenland Vreemd Geld Administratie van Vermogens Kwrtoarurws 1 Zalanlag t l taeii 8 loÉUijte FÉÉen pesldle Vonrfmir oPGE icflT irs Voedert uw Vee met de utvere murure LIJNZAADKOEKEN merk 3TER en W L 28 en SOYABOOMEBKOEKEM merii W L LOOPT UW KAM WEG MET UW HAAR ii V nitmuDtende door hoog eiwit en vetgehalte en groote voedingswaarde BereDtplopta ParVii 1900 Wegeft Gouden Medaille loed doen door v w b 1 I U is KOKO 5 HAAR KOKO DOtT HET HAAR OROCIEN OAAT HET UITVALLEN TEGEN VERSTERKT DE WORTELS HELDER ALS KRISTAL BEVAT OEEN KLEDRSTOr OLIE OF VET VERFRISSCMEND VOOR DE IIOOrUTil KOOP Hit VAHDA a VAN UW DtooisT OT coirrcus puus FL O 75 a 1 40 n L soa n L r S IMDBIlallA M DEPOTHOUDERSi Gouda ANTON COOPS Wijdstraat 2 Schoonhoven A N v ZESSEN Krimpen a d IJssel A GROENEVELD Lnz Zegwaard A OOSTERUNG 68 Singer Dit ééne woord zegt alles wanneer er sprake is van Uaaimacliiiies want SINGER Naaimachines z n een Eerste Klaa Fabrikaat dat zich reeds meer dan n halve eeuw voor alle huishoudelijk en industrieel werk met roem gehandhaafd heeft SHTGEB MAIMACmNES kuilt U krygen in al onze winkels DIE MEU AAN i ITW OE TZD i UITHANGBOBD U DaJembw M uur Otlé het Schoskbord VcTgaaerlng Qoiidsdu Wiskr lleMTereeii illg 16 Deo 8 nur Nieuwe Sohoiwbnrg Do Geuasfcloem Dec 2 uur Gebouw Bouw nWoningtoezicht Onder tand ConiroisBle Attaemorg Deoember SooteMt Os GoMMgeo Zati Kimstmin epnib veicvaèiiiiCN Hsltb Bood BsUeM TorwKkoi wit genfell tm iiH4edMllii ts Mgen oatraata n T ierlaf ii oMemeo ntmakdljku tal 01 sm ta la sus scmM la TMiMiata SINGER Maatschappij Bepdts alom 40 Seotrinhe Ikmkkeril A BEINKMAN ft ZOON Goud QOTJDA Kleiweg 5 PRUS VAN HïÏt ABONNEMENT tiM 1 60 Per kwartaal Idem franco per post Het Geïllustreerd Zondagsblad i Iden ftanco per post Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Burend Harkt 31 by onze Agenten deb Boekhandel en de Postkantoren telefoon Intere 82 üitgftyersT BBIHKMiJr EH ZOOH stellen van den vijand wanneer deae inluHoeni zai nog eeoe de verkilaring zijn dat voor zoover het de geallieerden betreft do oorlog alteen w4 en moet eindigen wanneer het doel waarvoor ziJ aaaï dm oorlog deejinamen beredkt is Geen antwoord is mogelgk De meening der Frmwhe Maden Volgene Havas zien de Fransehe btaden In het Dulteohe vredeavoorstel op hot oogenbUk dU Engeland Rusland en FraiJ rijk nieuwe mJniiAterieei vormt eoi tecken van zwaitheld Zij meenon dat Dnitschland omdat het Klrii niet instaat acht te overwinnen er een einde aan wil rnaicen Zij wijzen de Daitsohe diplomatteke aoüe na 28 maanden vane £ oerlog die DuitsoUaind ontketende van de hand en beschouw en baar als een valstrik ae ten doel heieft dat men zal spreken van een Quitmben vrede zonder dat daarbij nauwkeurige voorwaarden worden gegeven Deze öianoeuvre is bestemd om het Dultsohe volk dat reeds zware beproevingen lijdt we opofferingen te doen aanivaarden idoor de verantwoordelijkiieid te werpea hp den vijand en verdteidheid te bremen in het blok der geallieerden De laden zijn overtuigd dat da Duitw el Mging de I diepe eenheid sal versteo teaw van alle voUccren die awoeren Europa en de werold te bevrijden van de ripiinie van Duitsohland di rullen toe on meen vrede maar sjcohts in em ftede die herstel van het re ht is en waarborgen geelt voor do onafhaakedfjkfaeld van lUl lande wier onsohen aarhi d in de toekomst zal worden gewaavtiorfl De gealHeeïóon moctm in jÉo onwftnkelbaren wil die hot DuilscW plan doet miwUikken oen elmdlnspamiin voorbereiden die krachtiger dan ooU tal zijn mamliiiii mBBmaBsgBasgÊmÊtmmÊÊmmmeÊBÊÊmm i iet Yredesaany der Centralen lai den vrede makken bezi houdt elltg ook ux de landeo der batente Met een vredesïianibod in dit uur echter bewijzeii de Uenïir im on NbWlzin nig dat het hnn inderdaad hechts te doen is a de berrCillging vaa hun b staan als staat en om de verkrijgiine van waarborgen Het kan dua geen nrilitaire zwakte zijn welke de Du tMtie Kegoenng bereid dioet aijn tot den vrode dooh eenvoudig het fflit dat het vooruit reeds aangekond gde doe nde van den oorlog bereUtt is Hoe ook de ooderhandéÜnBeü iao ii verlooi en Wij onzijdtgva hebban het grootste bdaskg bij een spoedïgm vrede Wij kunoMaii öloohib wenflchon dat wiJ mei Kere nis aia geschenk de oïedcdoehisg outvaogea dat eeu wapen ilstaud gesloten is Nog een hebben êe Centralea hoop gageven Dlfinnal zou de ontgoocheling des te wrtelijker zijn daar met zokerhedd valt aan te nemen dat de oorlog idan op een mets ontzieudie wijze wi der gevoerd zal wolden waaronder vooral Kk wlj onzijclfgen zouden lijden Engelsche opvattingea Fjch Keuier tele ani uU Londen meldt Yermoeddiijk zullen vtua de njd der ariaifiterB geen uitingen gedlaan worden Itetreffende de Diütscbe vrede rvooieteUen lida n nadat zij overleg hebben gepleeigd Utet de bondgenootan De Oorlog Amn het OosteUlk JTront Ruariseke asnvallcit afgnlagm Het Oostenr Hong stafbericht van 13 Dec luidt De TüandelIJke tegenstand aan de Jalomltza werd gebroken en wij vervolgen den wakenden tegenstander De O H en DüitI sche troepen naderen Buzeu De Roemenen j lieten weer 4000 gevangenen in onze handen geraken DeRuasische aanvallen ten W en ten N W van Ocna hielden aan doch bleven ook gisteren zonder gevolg I BU de legers van v Koeveas heerachte beptrekkeiyke rust nadat s morgms de atormaanvallen der Russen met zware verliezen waren afgeslagen Het R u a s i s c h atafbericht van 13 Dec luidt In den sector van het boach van Goema tl vce gaat de vijand voort dnze stellingen met geschut en m nwerpera te bestoken Nu ja hÜ heeft er genoegl Johann lachte maar daarna keek hy wear bedenkelvik Hoe graag ik je ook een kind zou gunnen een kind maarl Hii chudde het hoofd De vrouw die Julie bevalt mü in het geheel niet 1 Zij is onbeschaafd zei vrouw Grete men merkt dadelQk haar alkomat Neen hoe kon Jacob er toe komen d i e te trouwen I Dat is toch ook xoo n gekke streeË van hem zeide Johann Over Jacob had men reeds dikwijls het hoofd geschud Julie was indert d een knap meisje geweest en had voor den jonggezel heel netjes huisgehouden maar ii j had dadelqk als zyn plicht beschouwd haar te trouwen Dat was toch eigenlek heel knap van hem zeide Marianne Nu ja wel Johann krabde zich het hoofd WJi z n ook allen heel goed tegen tïver haar Maar tehuis voelt z zich toch niet in de familie zeide Grete Zb voelt dat zü er niet behoort Grete Badekow geboren Schellnack haalde den neus op Zi keek haar schoondochter Mananne voor wie z andeM veel eerbied had medel dend aan Cna van hem zeg je Je hebt 6ok al van die nieuwerwetsche ideeën van Jacob Nu die ia er maar leeliflc ingeloopen Züj kan verder niets dan kinderen krijgen dat kost ten eerste veel geld en ten tweede wordt het op den duur vervelend Ik geloof dat het Jacob ook al verveettl Johann keek z n vrouw bewonderend aan Wat was die verstandig Die had wat van haar grootvader de oude Schellnaek hoorde het gras nOg groeien ofschoon hy lü meer kon opstaan van zijo stoel tMJ knikte lutueBohe kan verklaaird wotdien dat de absolute eenatfliiaulgta id der BrUsohe pcTB oniversqiuUig van wolke ridMing i ntete meer dan dMMl eenfftenanigheld die hoi rsoht tussolien de ministers m de regocringtm der geallieerdtm alnook tussoben du geallieeqrde volken oodorting I tot nu aijn de vredesrvoorateilen onbejkend hoewel de notai s ontvaiic a weos hden maar door het feat dat de Centralitem als overwinnaars poseoren vermoedt tmen met g roote zekerheid dan aard der voorstelleik Deze vertooning van DuÜEichen bluf ward v rwaoht en ze wordt dan o naar lia r waanie beoordeeld kn indden de voorstellen blijken te zi zooals men verwateht zijn zij tot mi alukkingtg edoeind Duit ohlandi si ata wordt eeueïlieJI be tfcbouwd ais een lifltige poging om tweeMdracht ie zaaien luBwehen de geallieer fd n dioor weUi t voOTwaardent voor te sfltellen waarvan e tüge aan enk eniaatir nemielijk lijkoi en aan anderen niet and eren deels 1 oen duldeli ben ije in ovoreinstemming met feiten waarvan de geallieei den op dn hoOgte zlj van Üiiltflchlaindfs bewufftzijn dat de t eolratien nooit den oorlog kyo4ti winnfin en feitcJiik reeds hun weg ten einide hebben afgelegd Mogelijk zulten zij nog krachtig teg n de gealliepTdwi blijven Btannffiwudon maar het eenjgc antwoord op de vredeevoor FewHleton MteB ie Stadspoorten Naar het l aitach van CbARA VliiBlG riewerkt door I P WEööEl lNK VAN ROBSUM mirt autorisatie yan d schrijlater Nadruk verbodea 1 I plaats waar zg taan had toen haar dochter zoo opgewond en was wegget nd en vouwde de handen voor haar borat Zij moest tot zichzelf komen Dat was een storm geweest ach zy had er zich tefiiauwemood tegen staande kunne houden I Zy slaakte een diepen zuéht er was iets in haar hart dat haar hevig pun deed Ach en als Guste ml ten slotte nog dacht dat sij haar niet Hef had II 48 Geen pfenning OnveAiddelIök stond de kleine vrouw daar AugUBte was weer op de sof neergevallen Zu hield de handen voor het gelaat No zeide de moeder Maar je kunt b my komen Guste Altijd ZM maakte een beweging alsof tij de armen wiïde uitbwn Maar de dochtw g dew beweging niet f wilde ze niet zien Beleedigd riep a uit Jk zat nooit komen nooit nooit nooit dat zeg ik ui ïk biUf bö mijn Juïius ik hoorbfl m in Juhus En al beschimpt g allwIiem ook a al begrüpt fpi aUen hem niet Ik laat niets van hem zeggen Niets in tgeheel niets Ik ik heb hem iMrfl ZJ trric mei haar hoed haar mante naar zich toe Ik gal Voordat haar m der goed wist wat er gebeurde was ö de kamer reeds it Maar buiten o het portaal aarzelde toch ni g een oogeoblik wu inoeder mot roepenT Haar wwm BwWww riep haar niet tei rog Z stond ü op aezalfde Moeder spreekt in het geheel niet over AugUBte zou het die eigenlijk met goed Saan zaïde de millioenenweduwe Zn was p bezoek bü Johann en zU hadden over tic broers en zusters gesproken Kond en blozend zat t daar aardig om te zien met ïwar heldere oogen en vriendelyken mdnd Zoo moest moeder Badekow Ier ook uitgezien hebhen toen zU nog Jong was De r Jke weduwe had een pluchen mantel aan en een nieuwerwetschen hoed Énet strui veeren op Als Auguste misechien geld noodig heeft zal ik het haar dan Igeven Ik kan het immers wel missen Ik zal er dadelrfk met haar moeder over spreken Zu stond 09 Maar baar schoaniaoeder Grate die naast op de sofa lat trok haar weer terug en Sohann zeide Doe dat lienr niet Jannigje Je doet moeder daar geen pieteier mede Hoeveel is Jacob al schuldig Ach laten we daar met over praten De welgestelde vrouw bloosde als een jolig meisje Leat dat ioch rusten Johannl Jacob is ioo n goede kerel en wie weet een wat droomerige uitdruUcing kwam in haar opgeruimde oogen misschien aeem Oc toch nog een der kinderen aanl Telefoon latere 82 don al heeft men zLjne benoeming uit conmdearatie welhoht vow gzandpèro Jo rt eenigpzius vaag om jhrovon wasbij hel uitbreken van den oorlog aog slechts kolonel en wel bij het 5o regiment arÜllorie Hij werd echter roods In October l9l4 lot brigade SeDerael bavoidierd en ruim een jaar later in Doeeoïbor 1916 totdi vifeiegcneraai Als zoodanig voerde hij be el over het 3e legwkorps toim in Febr 1916 de DuitoJbers voor Verdun de grondslagen legden voor de Itjkonbergen die zij er aonder eenig resultaat gingen opstapelen In genoemde maand wenl generaal P6talu op verzoek van geawraad De Ca tebiau aan het hoold gesteld van het leger apeolaat belast roet do verdediging van Verdun In het decreet waarbij genwaal Pétaln tol de waartMgheld an grootflfacicr van het Legioen van Ker werd benoemd heet het dat hij eut rétabUr uue poeitlon déllcato Toen nu het oppepbwveiheblwrBchap ovetr de groep der legers In het oentrum vaceerde n generaai Pétain do opengevallen plaats als opvolger van generaal Do LiMigle do Cary giüg bokleeden werd geaneraal Nivedle aan het hoofd van het leger van Verdun gesteld Wat dit leger onder zijn aawvoeringi verricht heeft 11 nog te versoh in b gsheugeo dan dat wy eir over betioeven uit te weiden het bracht nic4 alleen den woedenden aanval der Duitaohere voUlonwn tot slaan maar heroverde oenige maanden gelodt eenigo zaeq belangrijke steunpunton in d pL vastingigoixbol rondom Verdun Vatux en Douaiumont tieneraal Nlvello Is pas 60 jaar oud Hij bezocht in zl jeugd do polytocimisohe school maakte in 1900 deel uitvan het tpedlttekorps naar China en bracht Bmtn I kolosdl weid goiort l Nlvello In Uoo 19U b i IwiininiM Mtalljlc vennuld om KijD buit Dg woiie mUitairo f InBdcH Iemand vui de VeroetiliilBC ELc cb propaganda voor hot Naüooaal Belgisoh theater ten doel stelt ging deser dagen den bekenden aidvooaat en poilticu Kdmond Pioard te Brusael sprek Na afdoenjng van zaken kwam het gesprek natuurlijk ook op dkm oorlog en werd Pioard a me ning gevraagd LaBelgéqne deelt Itet resultaat van dat gesiprek mee zy willen zeide Plcard o m tot het einde gaan Sombere grap Waar la het etode De ve rptetterlng van Dulüwh UandP Men kan geen volk van 126 mfl lioen uitroeien en zl politiek ooramor Cieel en Industrieel bestaan vernietigen I Is er dan ndemaod ondw de mwuton dio ihet zwaard opgeheven houden die durft uitroepen Genoeg dooden 1 Genoeg ver inletiglngl Ik zou willen dat It naud Europa doortrok zooala Dante eenmaai de Fk reatljnsche vlal roepende om Vrede Vrede Vrede Hoe vind je nu zoo n man Zy sloeg dethanden in elkaar Gemakl Er tegen opzien lom een beetje stof en lawaai van het bouiw i te beblMn Was dat misachien gemak idat zy voortdurend last had van de geheel I ïouderwetsche innchtmg in dit ongemakkedyke oude huis Eiken emmer water moest mten van het erf aanslaepen en dan moestmen er zich eerst nog voor doodpompen anot had geen afvoer alles moest men weernaar buitoi dragen ook En als het kondwas en men buiten in het kamertje naait dejne tput wat lang moest zitten dan bevroor men er En daarby was het zoo griezelig als het niet heel licht meer was n nergens gaal De Lmgnicks hadden al gas in de keuken en de eetkamer en onder de linden in Tempelhof zou nu todi ook gauw gasverliehting komen Zy moest zich echter nog met petroleum behelpen en als tnen iets aanvatte kreeg men er petroleumvlekken aan men kon er ook in het geheel nieta bg lienl Al pratende wund zy zich meer en meer op Nu nu Leentje zei hy en greep haar beet dan verbaast het my dubbel dat je hebt kunnen zien wat voor een goede kerel tk ben Ach jyt zy gaf hem een klap op de wang Maar dadeiyk werd weer ematlg neen het was werkeiyk niet meer om uit te houden Nu hadden ze veel geld het was hun zoo maar in den schoot gevallen ze zouden er na wat van kunnen genieten en nu wilde hy nieti Wordt Tervoïfd