Goudsche Courant, donderdag 14 december 1916

De aeatrallleit vaa Zwitaerlaad BERN 13 Deo Pairt Hel FranMheie gerbeval heelt zija leedweKen betuigd en verontsfehnjdigingea aangeboden in verband met de sohendbig vaa Zwitaersch grondgebied door een Franecben vUeger die op 17 Nov bij Batz en ScbartSiHtsen over Zwitaeriaöd vloog Een officieel bericht deett mede dat de ZwUserscbe aulorltdten het hiadeat hiermede als gesloten besohouwon Het Roemeensche staatsapoorwegperaaneeL WEENEN 14 Dec V D De DirecteurGeneraal van de Roemeensche Staatsapoerwegen is overgegaan tot vrijwilUge overgave van het spoorwegpersoneel aan Generaal Mackeasen Uefatal bil De Teeknaut Het O M bil de Haagsche Rechtbank eischte tegen den boekhouder G A M wegens diefstal van bescheiden van het kantoor van het weekblad de Toekomst 5 maanden gevangenisstraf TWEEDE KAME Vergadering van Donderdag 14 Doe Ka hsBedlging van mr Dresselhuys bat nieuwe lid voor Tiel wordt aan de orde gesteld de behandeling van een buitengewoon marinecrediet van 8H miilioen gulden De heer Troelstra a d verklaart niet te zullen tegenstemmen ofschoon het hem steeds moeilijker wordt zich met de voorstellen van dezen minister te vereenigen en de verhouding tusachen dezen ministor en hem stede meer gespannm wordt door het beleid van dezen minister ten opzichte van de organisatie van het minder marinepersoneel Spr verklaart daarbij dat tusschen den Bond van Minder Marinepersoneel ea ds S D A P niet de minste betrekking bestaat Minister Rambonnet betoogt dat de militaire organlaatiea zich dienen te bepalen tot petitionnaeren doch geen actie mogen voeren omdat zij meenen dat het gezag op de eene of andere zijde te kort schiet De houding van den Minister vindt zjjn oorsaak in het feit dat men steeds getracht heeft wantrouwen te zaaien tegenover de goede bedoelingen van dezen ministor De heer Troelstra s d zal bij de behandeling vaa de Marine begrooting op deze saak terugkomen StoamTautUliim Holl Lloyd ZeelandI 12 December l Monte Video op uitreis Saiiand en Damlaod thuisreis 13 Deoeniber Lizard gepasseerd deze hterroede naar den wal kon irek ken PUatseh Nut ving hare bgecn btea oor deoan wtatar an Bket een Xunetavond wdarin optraden de heer Jotuw Mulder en Mevr iNeU UuUtasrWtTtWi 2 oowdi hun een actere ds hun voordrachien wiaicn het oot aantal aanwezigen te boeaea en ie aua eeren Waar de lieer Mulder ui Tea ug in de Maatacbappij in j rollen optreedt leverde hu ventieoB e4ijk werk Mevrouw MuUcr toonde vooral iia r leaneoigaven in bei blijspel van N de Jong De beroentde Dokterea ea in n titortbad van J i Mt unier Beider voordracht waar z i de Qlaraeerdeo ia eenvoudig ea adbar do di besohaa d en gevoeivi Ds B Nieuborg predikant te ZuidZiipe t int Maartonabrug N H heefthet bftroep naat de Ned Herv Oemeeflte alhier aaogenoaea 2e kiasH B D V V V V i Conoor 4U VJL A E F X rn Se klasse B i toeiaiar Qou sehekb raeiiter J F Nobs U S C V F C Q y Y Ttvmn0m Se klaase C Alphen V CS scheid rethtw C H Vrogt 3e kla a U aV a Veem n O O D OA VoonrtamMI F C T O P VrimdeiMAaai OoudKhe Voetbal Bond Ie klaase Boekoo Alpben 2 Oljmqiia 2 A W Zwaluwm 1 Goud 2 ae kIWK A W 2 Otympia S Op varzoak va de Vwmlginc OtjmpU lal op 24 Dec ur la hel SohaakI bord een buitengewone adgoueene verga dering worden geboudao waarin de volgende punten aan de orde komeni Kwestte l z voorkslIM rtnport T O P L V V door dn mlvoonitter Interpellatie Olynpla diverse bestuursbesladngai GOUDA 14 Dec 1916 BegoeriiicaPeiilTnKktoB Uedw ia de eorate tmitug bwbuudeall 86 b ien lauino boontm m 45 baleu naM enrtw ihur yooi de aeuwoteaMgoïxwd De unbMtcdiai vu atorialai voor de Gemeeate Ter todicliÜDg van de gisteren gopnblicoerde loBohrijvingai van üe aanbeoteihu van materialatt voor de gemeente wSirbij efr ukeenioopende bedragen zi tt vermeid meiden wij dat deae iaacnn viugen betrekiuug baödea op perceelfn en perceelsgedetrtten van vepechlllt ndo benao ügdbedeo waardoor deM luteantooponde beciragen 2ocT vertfia rbaAT zijn De VerMnigtaig tot Slaua aan hchoeftife I delm hanteUeutaL Ueik en eiereuveroeodgioiC Men schrijft ons het voigefule Maandag 11 Decombor j i had de aariijllBChe vergadering van boveug ooemde vereeniging piaats voor d reiïeiusg en veraniwoonMng over h t MgeloopHl boet jaar Het bleetc dat eir een sèloo id van I24 1ii vorig jaar 132 67 Niettabiu moet helaas de vsreeuiging Wdlijdend wordtm genoemd omdat lot de baten van tiet algeioopen jaar iiei aaide behoort van I20U van het Ueidldlglieuiscoucert Zonder die budleogawtBe 14Itomaten lou ar mot een belaiigrl t tekort zijn geaioten Tot oen luodtie vdi Ü jaar ia oQ a jeugdige vereemglng nn onder veel W rlen opgegroeid tot vreuado van menigen ll e ol herslellaiide Het vienle ieveiujaar gaat het iu de nirgentijn ïetnwarderd Zai onze outügo verecnJgKig moeten blijVMi tobben met gddgobrekf 01 aai m veridijd wolden met gfften en oontrlbuUefl Nog eelui zij ze in alier vrijgövigh 4d aanbevolen Meq van der Torren UiCaKasepiausoen 15 nul gaarne debewtlzen in ontwogst attam dat dit beroep niet vergeefs ia edhiOa STOLWUK Do rwierijkerakaawr b zeeieior te Stolwijk zal op Doodddag 21 Deo a s eene uitvoering geven In net lokaal van den heer F stoppelembuig aldaar Opgevoerd zad wortten de planeten juffrouw een drauMtiaoho sOhetd in één bedrijf van J van Mauiifc en Voor een liefdadig doel blijspel in 5 bedrijven van N Hoekstra Kaple Na aitoop is voor de bezoekers der uitvoerhig bal GOUDERAK Sijnea de Veerman f Gisteren is In den ouderdom van 74 jaar alhier overleden Simon de Bruin algemeen bekend ais Symen de Veerman Tot z n hoogen leeftijd heeft deze in den geheelen omtrek bekende veerman zijn veer over de IJsel bediend gedurende 48 jaren was bij op zijn post zooder oott om welke raden oi4t te hebben gemankeerd Laatste Berichten HetVredeaaimbodderCeBtralen 1 In de Pranaehe Kamer I Het antwoord tu Mlnlater Brland PABUS 14 Beo In de Kamer leg1 de Briand de Tolgende verklaring af I over bet vredesaanbod van de Centra1 len 1 Na een opeomming van zijn Bucoee1 een welke hiJ nog tracht uit te bre 1 den zendt het Ihiitache Bijk one een 1 ge woorden waarover ik mU zal 1 moeten uitlaten Ovcór den tekst van 1 de rede van den rükekanaelier Welke ik niet bezit kan ik geen officieele meeniug uiten Het valt echter te betwijfelen of onder de huidige ometandigheden degenen wier bemiddeling gevraagd wordt deze taak op zi h durven nemen terwijl het vertrouwen van velen venmtruBt moet worden Ik zal later de offioieele weloverwogen meening der Entente mededeelen maar thane reeda moet ik mijn vaderland behoeden voor een mogelij 1 ke vergiftiging Wanneer een land tot de tanden is gewapend zijn geheele civiele bevolking organiseert op gevaar van ontwrichting van handel en ruineering van zijn volk terwijl alles In het werk wordt gesteld om h t oorlogemateriaal te vermeerdece wanneer dit land de bevolking van bezette gebieden in etrüd met het volkenrecht v r zich laat werken dan aou mjj feu I groote schuld treffen indien ik niet I mijn land toeriep Weeet Op pw I hoede I Hen Wil tha t öf K réaè i kfen I terwijl België Servië en ian dep rj temten van oni vaderUud in I s vijande macht ijn Men vH berpeI ring wekken en het gewBlWfl n de I harten verontrusten in die landen die I rouwen om gevallen helden door het I verspreiden van ï4ge plechtig luir I dende woorden Wat x de rijkskan I seller Allereerst een poging om niet I alleen de neutralen maar ook bet I Dultache volk te mieleiden Wij hebI ben den oorlog niet gewild loch déze I is ong opgedrongen I MiJn antwoord kan niet anders zijn I dan altijd Neenl Gü waart de overI rompelaars De feiteh weerspreken uw woorden De verantwoordelijkheid van het vreeaelijke bloedbad drukt op uwe schonden Ik mag zeggen dat uw aanbod een groote valstrik is Pe riikskanaelier zelde voorts dat Duitschland den volkeren alle middelen wil geven die ge yr scht worden om tot bloei te komeïi maar aan andere naties wil hij een adlmoes geven omdat zü goed kunnen vinden dat zij niet vernietigd werden Na den slag aan de Marne na de roemrijke verdediging van Verdun is het t fiere Frankrijk ons roemrQke vaderland dat stand houdt en dat men deze aanbieding doet Hierover moet men denken Van deze plaats af mag ik zeggen Het is een manoeuvre in elkaar gezet om te trachten verdeeldheid te zaaien onder de geallieerden om de gemoederen in beroering te brengen en de volkex n te demoraliseeren Onze Fransche republiek zal onder deze I omstandigheden niet minder handelen dan vroeger de Conventie De rede van Briand werd telkens door daverend applaua afgebroken De Vcrcenlgde dtaten taaacfaenpersoon LONDEN 14 Dec De J aUy Telegraph verneemt van bevoegde aSde uit Washington dat het Staatadepartement hetwelk nog geen Duitsche voorsteilen ontving er ongetwijfeld in zal toestemmen om op te treden als trant d union tusschen de Centralen en de Entente doch zich zal onthouden van het doen van voorstellen noek de Entente Tan I adTies zal dienen OUOEWATËB I Het Hoog tUlltalr Geceohtsiwl te utrecht deed lulspnak üi de zaak tegen A V 32 jaar geboren te Oudewaler dieostpUcbtig soldaat der Landweer Inlanterle die ht eersten auUeg door den Krijgsraad te Arubeni was veroordeeld tot 5 weken militaire gevangenlaslraf ter zake vaa het op 7 Mei 1916 te Utrecht ill do voormalige St Nlcoiaaakaaeme in do soldAteukamer een oar bld rijwi llantaam toebehoorende aan den landweersoldnat J G mede bewtmer dier Itazeme en kamer heelt genomen met het oogmerk van wederrechtelijke toeelgenhw Het Hol bevestigde dit vonids BERGAHBAOHT Op de vooidracht voor bet hoofd der 2 opraibare lagere school alhier ziln geplaa de heeren J T P Kalkman Amsterdam A de Jong Polsbroek A P V HenabergM Loimond All Nad Vvlmié Naar wij vernemen stelt de Jonoelle düMriMbic Bottoidam van het Algameen Nederlaafisoh Verbond pogingen in h t werlc bier ter steda een zuaterafdeeItog op te rlohton Heed werd haat daubij van VerwtdUende lijdeu atnin loegategd wodat de lian van liagni zen groot ia Zat rdig 6 Januari a e biedt de RollardanBche aMeeiIng den OoodBohen jongelui een ItmartaiVMid aan in een zaai der Sooiekiit Om Oanoegeu Men hoopt dan eonlge dagen tatet een opriohtingavergadering te lEunnen houden Een en ander gaKttedt onder leidiug van den heer W BeydwweUao Wzn Brouwenialraat 1 Rotterdam voirz ter der SoUmdaniiKhe JongHledeuH dee lng van h A N V Telegrafisch Weerberi clit TU het EoniiikMjk Meteriologisch Inetitaut te DE BILDT Hoogste baromaleialaod W6 e te Uaparanda Laagale bareweterstand 740 9 Ie Siiudeenee Verwadmng tot den voiMl van den volgnukn di Zwakke matige zuid oostelijke tot zuidwestelijk whld nevelig tot zwaarbewolkt waarschijnlijk weinig neerslag zoUde tenyperatuur Voor de WDIiverplegiiic Ter aanvulling ia h t reeds genieid ten aanzien van de plannen van het dameacomité voor de Wijlcverploging zü nog niedagedeekl dat t comité beataat uit mevr A MartanaHufgena Eere Voorzitater J W Barfcelbaah v d Sptedkd Een Voortitter en de da ea P W wm Amerom E Baliker NiemeüerDupper M G Brofikhuiien Ba 1 rends H Bijl Jedeloo J C CaUoen S CatsVan Bütnkensteljn Zuster H Clau sing W G H Contfurius Secretarisae H ËversLindner E Hoyng Bruns A Mon lagnev d Bregge M Rupa Boon C Ussel de SchepperDe Ridder Peoningmeestereasa 3 P Tan de Volde Snuts Voorzitster die zich allen liereid verltlaren tot het in ontvangst nemen mn at wat nuttig en noodig is voor het beoogds doel ooic van buiten Godda Reeds mocht het comité van Teracbiilende zjidaa toezeggingen ontvangen Kaas voor Doitachlawl Kaar wij vernemen is op morgen 15 Deoaiber een algenwenie vea gadeiring van de Ned Vcreenigtag van iUuuhandeiaren bijeonpmwpen te Gravenhag ter b sprekliiig van d prijzen on de levering van de z g vrije ezporthaas en geblofcïetrde iiaas aan DuUsdiland Hierover heeft men ongeveer diiemaanr den in liet onzekere verkeerd en nu zai waaraohijniijlt deie zaak tot een oplossing lEomen XC ojaéSt Nederlandsche Opera 1 Te Kotl dam geeft de Nedlerlandwshe Opera dir G H Koapman faaar eeim opvoerhig van Mignon In dat seizoen op Zateidag 16 December in den Groeten Sêaiouwburg Ev i U te Amsterdam zal de titelrol worden vervuld door mej Eva Vleyra en zijn Phiiiplne mej Tilly Westenberg WlUwlm Meistor de heer Jules Moes Voorts zijn R van Helvoirt Pel Lothario Iwan Monasch Laerte mevrouw Harms Idierda Frederik Jos RattinU Jarao eo M L Blitz AntODlo Do heer J Riohatd Heuokiiroth dirigeert de re0e is van den heer Henry Edelen Jubileum Mevroaw Mann Bouwmeeeler Het 60 jarig Jubileum van Mevrouw MannBouwmeester zai Woensdag 17 Januari te Amsterdam worden gevierd Onze grooto Ininateniuw beeft voor dien avond de rol van Adrienne Lecouvreur gekozen BH het Nederiandsch Tooneel wordt een wederopvoering van Een Wereld waarin men zich verveelt voorbeivid Mevrouw B Holtrop van Gelder beeft daarin de rol van Hertogin behouden de overige rollen zijn alle nieuw bezet De regie is Tan den heer Herman Boeivink BUllGEHLIJKE STAND I GOUDA OEBOREN 11 Deo Elizabeth thTrio Joeé d V A Remon eo C de Kerf Thomas z V W I de Weger enD O Revet Herman z v V auikoen V O Groenen 12 Teunia Aria z V T van Vlaardlngen en P Periljk Mail Jsooba d v J J van Plerahll en J Qroeoeveld NeelMo Heudrlka d V A van VUet en Hj H Lultjee Jan z V O Scfeep eo G Rook OVERLEDEN 12 Dec Pletomdla Q J Lafeher 67 j Maria 8 Bakker 32 jaar GETROUWD 13 Dec H Veen en J van Dam M A HolÜMijzen en E J Boot P KuMt en Q Edelman P Sl l en A M L Sol B Broer en M W Sohooten C Breakman en Q A van Hoorn REEUWIJK GEBOREN Grietje d v M Kers boom on C de Oreel Arle z v D van HanewIJk n D A van Orounlugen OVERLEDEN O de Borat 1 j L Bak echtgon vas S Jougineel 70 j T0Mlat BclubT O P LR0 Gisteren is ajhder opgericht do toerist ioiub T O P I D O Tot OM plezier is deze opgeriobt wdke a heoogt sportieve ontwIkkeUng dar ie in ett opzicht zoowel door wandelen etsen ab door kampeeren in da openlucht Ugt met in d b 5S J Ibreuk te doen aan wat de Padvinders wiileui daarom is de hopaUng Hel hwtuur is saamogestiM uu C A A Roos voorzillOTi B Qompers secretaris C Kel tiy pen ningnieeeter BOSKOOP Tot kerkvoogden in Ned Herv l Ret alhier zijn her M en d de Hoeren M A Wiegand Bras en W van der Toom De Heer G KoeJiam hoomkweeker alhier i benoemd tot tuWbaa i buiteniJaato naby Mdttelburg Woenadagmidikg geraakte een kfad erl achter de woning aan het peleo waa tn de Gouwe Op het hulpgeroep kwM een knecht toeloopen die echter keUng vanaf den wal niet meer kon b kïllog wStó wa kW toealaken en MarklbarioMsn 3onda 14 December 1916 GRANEN Zoolang deze toeatand iu den graanhandel voortduurt zullen wij geeae noteoring mededeelen VEfMARKT Melkvee geen Aanvoer Vette Varkens red aanvoer Handel vrijwel I 0 44 t 0 64 per hall K G Magere Biggen goeden aanvoer Handiel vrijwel f 1 20 f 1 60 por week Vette Sohapcn geen Aanvoer Lananeren goede aanvoer Handel flauw f 20 1 24 Nuchtere Kalveren gocAle aanvoer Handel vlug 114 11 120 Fokkalvera fl8 k 126 Eieren wehilg aanvoer Haxtdel matig per 100 shdls f 12 60 h 113 BOTER Beddijke aanvoer Handel vlug Godxner f 1 85 f 1 90 Wciboler I 1 75 f 1 80 Kaasmarkt KAAS Aaogevuerd 52 partijea Handel vlug met oonditte 16 fcw f 73f 76 2e kw 7 f 72 Zwaarderet76 gealemptMe f 76 Advertentiën iHiirihiRiitliliplllEnte OIT BIT MaOAEIJK tan H BAVEN8WAAY ZONEN aoBiircajBM De THEEËN worden aigeleTetd in verzegelde pujee Tan vyfj fwds ett een half en een Wed on met vermelding van Kommer en Pr a voorzien van nerenttaand Merk toIgen de Wet gedeponeerd Ziob tot de nitvoering Van geëerde orden aanbevelend J C BIJL voorhem J BRSEBAABT U diU door hen la bepMid dX ZtiaiittfK hol briafco vm ol elaolriMhe lamp in aUcwawink zijn toeseMuin van 10 lot 11 nwnldatgi ultelultemt vo rf reteiging gohoounMdi dior loluUtdtw Goud 14 DoMOibor 1916 BuirxoMMa Wéthoo Toomoand R L ABTENS Do ecrelaiH J VAN HEUSDE Sg Qg ST Au hat Wntomk FnmL PARUS 14 Deo OftMeel AvondoommunJqné Zuidelik Van de Somme hevige artUlerlegamenttB Mr een verrasaingsaaavai verwoestttt de Fianscdien in d AimaM v nMIjks mi w tken bij l Poor da PB Voetbal WedstrijdpNvranma voor Zon a a Ie klawe O V V Blauw WK H V V I V O C Haarl kH BA D F O H F C 8pwtt Heieal Ih niet vervolgdB Pkard do wcderzijdfiche Ie van omnaoht gegeven gedureijde luwr dfm 2 iaar ia d met voldocmte om d oog o te opooea Toen daarop gerraatjA wc rd tioe spreker ziofa daa om ytêia voor t l smg hij voort Het IB zeer moeilijk dU to zeggen VersUad hart wiizea er op dat men de leciiteai van eike nailiooatiteit moet erUecHcat o moet zoeken naar een evenwl it dat aan elk der volken zijn faistoriAche ontwlkkeihig humafm opgevat toelaat Nkuwnd mag verpitAterd wordtm o vrodo moet hei liiiperlallsmioiondterdrukkeo zoo niogeiijk Jku luilUairo heersohap pij voorkonien zoowt l to land al t r zee Zij moe brengen © en liga van volkm iegm hw die de door wiyihcid voorfeBdhrenreo grenzen zoudm willen ovei Op de vraag of bet than nog niet moeilijk zou xijn tot een detgedijke oplotftng te komen meende Picard dat hot wet mo tiiJ k is masir taveu dat als maar ewnwaftt de dlplomateti mei goede voomanem aan de tafel ziWon veel OttberoLkbaare herelkiiaair zou blijken Op dergelijke congiroaKn hecrsofat een mach tige verzoenlngjageest die soms op eenfl golukkttfe vruohien afwerpt Ik herhaal dus Vrede en nog ecnri vroik i at men beaprekingen opene oven dlon vrede die noodzakdiijk i m dat men afzie van het gepoch op Uttiti onoiragelilke zegepralen Vooruit met de moodige zieicn o lo de wereld durven uitnwpen Vrede 1 In DnltwhUnd Duttadic wannomMt belastlng Sedert 1 October is ia puttsohland volg bs de N Ct do belaflting op den omzet hl werking getreden Wie In het binnenland een be£l f land en bosdicultuur veeioeJt vLascfaerij en tuinbouw inbegrepen ulloeient moet binnen 30 daKfio na het einde van het kalendiTjaar het bedh g opgeven dat hlJ in den loop van hot Jaar voor de in het binnen landHo wtokelbodrijf ontvangen goocWren ontvangen beeft Tegelijkertl d bs de oMoqueetemped algeeofaaft SLxxxxen Isixxd Ob aA nieuwe spoorwegdienit Er syn in den laaUten tijd allerlei berichten en geruchten in omloop gekomen met betrekking tot den nieuwen spoorwegdienst die ona in het begin van het volgende jaar te wachten staat En het is ten slotte een chaos geworden waaruit zoowat niemand hieer wlja kon worden en waarin de fantasieën de waarheid den baaa dreigden te worden Het Utr Dbld heeft zich daarom gewend tot den directeur generaal der Staataspoorwegen met verzoek omtrent de maatregelen die genomen staan te worden nauwkeurig te worden Ingelicht Dit onderhoud heeft het blad in staat gesteld de navolgende offieieele bUconderheden a i het publiek mede te doelen dat thans precies kan vernemen hoe de zaken nu eigeiriijk taan Sedert het uitbreken van den oorlog Werd by de Staatsspoor het aantal treinen met ongeveer 26 pCi verminderd als een geyolg van het mindere materiaal waarover beschikt kon worden Bleef dus 76 pCt van den normalen treindienst gehandhaafd Op die 76 pCt zal to beginnen met den Ben Januari 1917 wederom 26 pCt worden faeluinigd wat het aantal treinen aangaat thans als eoi noodzakriijk gevolg van den kolennood Men heeft den laatsten ttjd wel eens emigermate wantrouwend gevraagd of de kolennood nu Inderdaad als z6 nijpend was te beschouwen dat een dusdanig ingrijpende maatregel op den spoorwegdienst onvermijdelijk was Het antwoord op die vraag moet in den meest stelUgen zin bevestigend luiden de directies van de Staatsspoorwegmaatachappijnn zien den toestand met groote bezorgdheid in Een enkel cijfer In normale tüden heeft de SUatsspoor een kolenvoorraad toereikend voor een maand of drie die voorraad is reeds nu geslonken tot enkele weken is dus zéér bedenkelijk ingekron ipen Wat aan kolen wordt aangevoerd is ten eenenmale onvoldoende en de prijs er van is ruim drie maal zoo hoog geworden als vóór den oorlog De voorloopige oplossing is op Verschillende manieren gevonden inkrimping van het aantal treinen over het geheele net en tempering van het spoorwegvervoer door verhooging der tarieven Beide maatregelen houden nauw met elkaar verband En zoo heeft men noodgedwongen een tariefsverhooging ontworpen die geen andere bedoeling heeft dan deze tempering van het reisigersvervoer gelijktijdig met de inperking van den spoorwegdienst Gelegenheid om de verhooging van het tarief uit te werken over de verschillende afstanden en daarbU in aanmerking te nemen tal van büBondere omstandigheden ontbrak er moest met spoed worden gehandeld en zoo werd kortheidshalve aangenomen een algemeene priJBverhooging van 20 procent onverschillig lange of korte afstanden Ook in de kilometerboekjes cal 20 pCt méir worden genoteerd tw in dezen yorm dat een afstand die anders voor 100 K M to boek staat voortaan zal worden genoteerd voor 120 K H De spoorwegdireeties hopen met deze tariefsverhooging den toevloed van passagiers te kunnen minderen en aldus dm dienst met minder treinen mogelijk to mften Of deze maatregel helpen aal 7 Men td dat hebben af te wachten Als t niet aan de verwachting beant len maatregelen van nog verr genomen moeten worden en dan k de toestand voor het public nog t veel onpleiiieriger word i In dit I b gaweien op de bepaling die men bijv in Duitaehland kent dat de rehdger aal moeten kunnen aantoonen voor welk doel hy wenscht to rehun Met optet gaat de nieuwe toestand paa den Ssten Januari in en niet den len JapVWi ftw einde dan vela militairen dia rondom Nieuwjaar op reia zijn rulmichoota gelegenheid to bieden op hunne standplaatsen terug te keeren Men heeft tn yerbfud met de nu geannonceerde maatregelen het vermoeden uitgesproken dat het de spoor te doen zou zijn om meerdere inkomsten uit het bedrijf te slaan Niete is evenwel minder waar dan dit De directies der maatachappijen hopen dat de verhooging van het tarief gepaard gaande met een véél minder comfortabele manier van vervoer belangrijk minder treinen tot gevolg zal hebben em niet onaanzienlijke daling in het getal reizigers wat dus neerkomt op mindere ontvangsten voor de onderneming Een tariefsverhooging met de bedoelmg er geld uit te kloppen zou op ganach andere grondslagen gefungeeitl moeten wezen dan de nu aangenomen verhooging der tarieven die aan het begeeren van meerdere ontvangsten volkomen vreemd is geweest ZoM HollaBd Gedeputeerde Staten van Zuid Holland heben aan de gemeentebesturen in deze provincie doen toekomen een circulaire inzake de nieuwe aigemeene regehng voor de toekenning van rgkabijdragen in de kosten van verpleging van behoeftige krankzinnigen en zwakzinnigen en daarbij op verzoek van den minister van Staat ministor van Binnenlandsche Zaken onder de aandacht dier besturen gebracht dat aan den inspecteur voor het Staatotoezicht op krankzinnigen en krankzinnigengestichten dr Schuurmans Stekhovm te Utrecht als meer in het bijzonder belast met het toezicht op de betreffende inrichtingen is opgedragen den minister met het oog op het bepaalde in artikel 4 leden 8 en 4 van het kon besluit d d 16 Juni 1 1 no 23 zoodanige inlichtingen te verschaffen als door de toepassing vm dat artikel noodig zal zijn Tweede Kamer Naar het Corr 9ureau verneemt moet het in de bedoeling liggen in de Tweede Kamer na afdoening der verschillende aan de orde gestelde weteontwerpen waaronder ook de nog in de afdeelingen te onderzoeken wijziging der Successiewet die als spoedontwerp zal worden behandeld zoo mogelijk nog vóór het Kerstreces de Aigemeene Beschouwingen over de Staatabegrooting waarover t Begeeringsantwoord ïntusschen nog niet is ingekomen te doen plaats hebben en de hoofdstukken U VII A en de Middelenwet af te doen De eigenlijke begrootingsarbeid wordt dan naar Januari verschoven Het voornemen moet zijn Vrijdag 22 December op reces te gaan en Dinsdag 9 Januari weder in openbare zitting bijeen te komen Het landhuis voor de Koningin te Scheveningen Naar aanleiding der berichten betreffendeden bouw van een landhuis voor Hare Majesteit de Koningin in de Oostduinen b Schevenlngeni deelt de N GL het veitende mede n Door Harer Majestait a verblijf to Katwijk aan Zee gedurende een gedeelte van den afgeloopen zomer heeft Hare Majesteit de groote voordeelen verbonden aan onze duinen zeelnefat voor Haar en de Prinses leeren kennen in togenatellfbg met het verblijf op het Huis ten Bosch waar gedurende enkele oogenbükken van het Jaar en bij bepaalde weersgesteldheid de nadeelen van de vochtige gesteldheid niet weg te cijferen vallen Teneinde in de onmiddellijke nabijheid van het middelpunt harer regering over een woning in goede duinlucht te kunnen beschikken heeft Hare Majesteit het plan opgevat een eenvoudig landhuis te doen bouwen dat aan bescheiden eiaehen voldoet Rijkscommtssie van toezicht Vlaa De minister va landbouw niJvOTheid en handel heeft IngcateLd een RijksoomiiMe van toiwioht aOs bedoeld in art Aft bij Kon beriult van 11 dezer goedgekeurde statuten van dö Vl etvereeniKinK gevestigd te Rottwdbra en lot ledden comnria e benoemd do hoeren J ter l aitn lid ven de Tweede Kamer te Rottorlkun br R R I dier Muralt Udvan Tweede Kamer te a Graivenhego en J SCiolties oud hoofd ingeixi iir ohct dien poet telegraaf en tolephoon in NtrffflTlandhoh lMll te Qra9t ot dieiut il ventage Zout ter beschikking gekomen Naar wij vernemen zijn groote partijen zout die reedfl In Nederland waren ingevoerd thans ter Ijewhikking der oonmiinptie gekomen CrUlsmaatrecelMi Melkbraod In verband mot van vorachUlendte gemeentebesturen ontvangen aannrrago ol boQswaar bentaat tegen uitvaardigen verbod geboilk melk bij br odbakken heeft de Minister va Ijmdbouw bij cirouladre de aon uoht van Burgnmeeeters er op gevesllgd dat dergelijk locaal verbod tot het bokkm van melkbrood door Burgemoewtw rf g n ntel e8tuur kraohtena bepalingen dpr Difliributlewot 1916 niet kan worden uitgeivaardlgd dkKdi hij zoodianig veri od wel Ingwolge die wet kan uitvaardigen Do Minister verklaart zich in do circuiairo berMd indtcn een burgemeester dergcdijk verbod voor zijne gemeente wenai t daartoe op diens Toor irtel over te gaan De Sokeepvaart en de Oorloff De dienst op Engeland Do Maatfidumpij Zoeland zal Maaodag 18 Deoonber den dlen t hervatten Dan zal do maiR 0Ot Prln Hendrik vftnVRsMngen vesUekkfn De K aüiciii It gMttca Naar vernomen worOt be ta t hetpUm dat de benau va dis oiatlboot Zningha Kegeüesf Vri Mr Bk vartnfcl m de boot die 10 Novemberwerd aangebonden naar Vllasingen tei ug te brengen Een oo nnoiie ontmoeting bad dacen e n UAer vieoober uwt een sehe duikboot Bohlpper O B va botter UK 102 was visaobeode op gen afetand van Unmtden toen ImJvI bij zi Mfaip een duikboot f bovi meta Hen werd gevraagd oT hij zoodje levMsde vifiob venoopcn wiklelea o men ovunrsbappeu mocbt om devUch te halen B liet de vi ch uitzoeken dooh weigerde betaünff aan te neiiMia wijl hij ze acbenkeo wikfe Ten slofte nemen zij d © viwdi mee en waren zij na een vrieodeiyk afec ield i oedlg w r verdwenen TWEEDE KAMEB Vergadering van Woeamlwg 13 Dao Vervoig I Aan do do kwamen verB 4ii lende kld nero wetsoofiwerpen waaroBder bet weta ontwerp verhoogllnc van het Staatabedhjf d r AigemaefLe UnübAmkikerij voorlSir aankoop panier hetwalk nogal eenigecKi eunaie ontlokte De heer van Doorn u l droog op bezuiniging aan van bet paplerveirwulk zoo ook de nit aive van het Staatsblad De Minlater vanlBinmenlaadï SC he Zaken wae van dezedfdo meening maar oordeedde dat de Kamer zjelf schuld heeft aan het véle verbruik vian papier daar de Landbdnikkerij de bevolen uitvoecrt weike do Kamer oplegt De licec van Doom d9ende een motie In waarop den Minister utigenoodigd wordt een onderzoek In te atollen naar het papierverbrulk mi het onderzoek aan jde Kamer mflde te deelm De mo ie zal op een nader te bepa dag worden bcèandield Het w o wtfrd daarna z h at aangenomen Vor ohillendo kHoere wetaontwerpeq werden diaama aangenomen Daarna kWa toen in behandeling 140 naturaJi8atiefiw U ontwerpen Vervolgienii werd het w o Supplctoire begrooting z h st aanfienomen Door dieni lieer Janndnk werd daairbia rappo t uitgebracht oveir de geloofabipeven van den heer Dreascdhuys nieuw bc noenid Kaïmerlld voor Tld Dfi verga dtorlng werd daarna verdaagdlot Donderd 14 Deoerober EERSTE KAMER Vergadering van Woensdag 13 Dec I Het nieuwiekozen lid voor Groningen deheer J B Westerdijk werd toegelaten ha nam zitting Bij de behandeling daarna van het wetsontwerp betrffende heffmg vvn t statistiekrecht constateert de beer Van Nieroip tt l Nootd Holland met vreugde dfn torugkeer van den Ministor van Financien Sprv vroeg jf ook goud en zilver onder hetr ic3itV IeÉ Gmd goud en zilveryeld kin men £ i i onder deze bepalingen laten vallen T De heer Stork v l Overijaael wtVtaarde de Kegeering zooveel mt iJK te zülleft steunen tenzij te groote beluBfffn worden gwehaad HtJ heeft bezwaren togen de registratieve belüUng op de naamloojie vennontaehappon Zal de wet worden ingiediend dan xal hij ze echter accepteeren hoiewel hij in gewone omstandigheden overwegende bezwaren zou hebben Wat de aanhangige wet betreft vroeg apr of t mik niet mogelijk zal zi n wanneer de Min zal overwegen goud niet onder de bepalingen te laten vallen dtft ode te doen voor goederen die in en uitgevoerd worden ea die din slechte op terreinen zijn opgeslagen Met het oog op de concurrentie in t buitenland dient men l erin te voorzein De heer Colon a r Friesland uitU ook zijn dankbaarheid voor de gevonden oplossing van de crisis aan Financiën enmerkte op dat de Eerste Kamer nagenoegalle wetsontwerpen zal dienen aan te nemen maar dat ook de Regeering rekening zal moeten houden Qiet de b zondere onstandigheden I DeMin v FinanelSn dankte voor de vriendelijke woorden Jegens hem gesprokeki verklaarde zich ook overtuigd dat de Rk geering met de Ittuitengewone omstandigheden rekening moet houden maar merkt ep dat het doen van concessies dikwijls bemoeilijkt zal worden omdat er veel geld noodig ia I In de wetiontwerpen op t registratierecht op naanU vennootschappen heeft hü vergeleken ibQ t ontwerp van iiJn voorgakger betreffende de tantièmes belangrijke wijzigingen aangehracht Wat betreft bezwaar nopens het vrijstellen bij t opslaan van goederen men zou deze misschien kunnen besdiouwen als wn entrepot te liJn In leder geval zal daar wel iete op tyn to vinden Gouden tientjes zijn z i wel degel k als waar to beschouwen Alsnog zal er nog geen T cenlng mee te houden zijn bU den vrede zal men er alsnog in kunnen voorzien Het wetsontwerp werd daarna tJi 8t aan Naar aanletiUng van het wetsontwerp tot verhooging en wijziging van Hoofdstuk der Staatabegrooting besprak de heer a n Ko 1 de Vluchtelingenkampen De toestanden in het kamp to Nunspeet onderwierp spr a B ernstige critiek r noemdehet een triestig dorp Veel beter is het teEde gesteld Wat Gouda betreft meendespreker dat het kamp daar wel opgehevenkan worden Spreker betreurde het dat deheer HingaU commandant te Ede uit zuiniglieklKogpant ia ontslagen Hfj verzekerde dat de l er HJugela geen overdreven uitgaven deed Ede ia niet dpurder dan Nunspeet en zeker iM t duurder dan Gouda Spreker heribi n e er ni eens aan watN deriand Itf 1914 voor de vluchtelingendeed tn vnutrhtid kan g aegd worden datbet lijn pUeht deai DeMliuT Bittn Z a ken de heer Cort T B der Undflo herinnerde aai de mr dliit C ehiedeai8sen van de kampen HQ erkende dat Nnnapeet de sporen draagt van de haast waarmede t kamp tot atawl is gekomen en hoe men later met de in ordebrênging van Edft en Gouda aijn yoordml heeft gedaan met hst in Nunspeet geleerde Spr Uehtte toe de n4 i9teniiaett welke men met Gouda heeft aangegaan welke nu beletten het kamp op te Iwffoi ïntusschen hoopte de Mioister nqg er in te zullen slagen van het c mtract af te komen Indien echter het kamp te Gouda zid zijn opgeheven dan zal men niet direct goedkoopier af ziJn omdat in Nunspeet en Ede weer nieuwe barakken zullen moeten worden gebouwd Wel zullen wü voortgaan met de arme Beigen te onderhouden maar men moet toch niet vergeten dat naarmate het verblijf in die kampen langer duurt het voor het land steeds bezwaarlijker en drukkoider wordt Vandaar de drang nap bezuini ging die zoo veel mogelijk betracht wordt bitossehen ondervindt de regeering op dien weg eigenaardige bezwaren Toch blijft voor haar voortdur id een ernstige aandrang naar bezuinigmg uitgaan Spreker he ft een ond zoek dook instellen naar de kosten per hoofd van bevolking De conclusie wa dat voor Nunspeet werd uitgegeven per dag 66 voor Gouda 55 en voor Ede 73 cent Nader cijfers zal de minister nog aan de Kamer mededeelen zoodra h het rapport deswege heeft ontvangen Wat de arbeid betreft zeide spr dat de meeste vittlde Belgen reeds vertrokken zijn Dan in de tweede plaate moet voorkomen worden concurrentie met onze eigen werklieden Eindelijk men kan ze niet dwingen tot arbeiden Er zijn helaas zeer velen die het verkiezen het goed te hebben en niet te werken Zend ze dan weg zal men zeggen Neen zegt spr dat kan de regeering ook weer niet doen wknt dan vervalt men weer in het vroegere euvel van verspreiding van al die mensehen over het tand De beraadslaging werd gesloten en het weteontwerp z h st aangenomra Daarna werden goedgelnurd het wetsontwerp tot wijziging én verhooging van hoofdstuk V der Staatabegrooting voor 1916 Gelengde Berichten Een incklent bU Doodendana Als ia het begin van het eerste betdrijf van Ótrindberg 3 Doodendans Alice op deu raad van fcdgar haar man om het faenAUDedsjo eena vriendelijk toete sprekeiii ten emde haar te houdeO uitroept Moet ik dat dofln anitwoord i d gar droogWeC NamurliJk wani alsik dat deed zou je maar denken datÜchei met de dienatbode aacüec le Vandit aniwoordi zooails het wordt uitgeeproken gaat een komisciio werking uit zoodat het Lsteo en te Utrecht gebeurde dat Bomuugffli onder het publiek hierover in een overtgena beaohetdeo laeh schoten OnmiikkdUjk hierop oaderbrak Boyaaidazijn ap l iiij viioö naar vorm en sprakhet audttofium ongeveer oldlus toe MagIk de damefi en heereu ea opnteokzaaqk op maken dat ddt en emetifS uk is endHt diaairby met bclioort gelachen te worden Zij die dit wenflciien te doen moeten zioh dan maar uit den sohouiwburg verwijderen dan sa4 Sl het sciienn U ten zakl cn Aldus in het kort de eoo nijdig mogelijk uitgesproken woordten van Royaards die niet eenfii meer wachtte diocdi onmiddellijk de daad bij het woord voosde en het sal rm een oogenblik zakken dMd Na een wijle werd het spel weer voort gezet alaof er niets gebeurd was Het y D noentt Roy aards optreden in dezen overdreven Het publiek toonde geenezlnel stelselmatige laohzucdit Het veronderstelt diat Royaards geprikkeUtwid in boold ija k te wijten was aan baloorigheid over een slecht gevulde zaal SpoorwegtoestandcD in Znid Limborg Wij lozen in de M v A op hetVoorlooplg Veiwlag van de Wateretaatabegrootingi M De ComutoeicMu Adhrles omtrent de spoorwesfwerken ten belioenre van den alvoer van steenkolen uit bet mijDCebled van Zuid Llmlburg naar een punt van de Maas nabij Maastriobt zoomede omtrent de haven en emdere werken welke m verbood met dien afvoer ter i aatse zullen betooren te wiwóen aangele jil ten eind de stMnkokm verder per adbip te kunnen vervoeren heeft een onderzoek Ingoitedd naar de hoeve 4iheden steenkolen en amd ere goederen wedker vervoer bij het mijnbedrijl in aanmerking kOmt en dUe m da toekomst deel zullen uitmaken vaau het vervoer van en naar Zuid Limburg Zij oodieTzoaht versohilUende voorontwerpen van spoor en waterWegMi ter verbinding van de mljnon met de gekanais eerde Maaa Deze uitwerpen voMoren uit den aard der zaak een vrij uitgebreid terreinonderaoek dat nog niet Is a eloopen zoodat nog niet geeegd kan worden wanneer het vetrMag dKr oommiesie kaa worden t woet geÏEi a ïntussdien is uitbreiding van verschillende stations la Zuld Llmburg in ZoldUmburg In uitvoering of in voorbereiding De steokolenttood Oistermorgra arriveerde to AnHterdam het S B Amibon mei een lading steenkolen uit En and Zooais bekend lag dit stoomachip de vorige week gereed tot vertrek naar Zuid Amerlka doch het moest dit reisplan volgens het besluit van de regeerhig opgeven ten einde een ladiog Eng e4sahe kok te ioArn DiefataL In dm laateten tijd vennisto de slager Van H te Tilburg düiffelijks etdult de winkellade Te vergeels zodit men den dief te beirappen zoodat de heer Van H beeitoot de zaak m TmOea der pOUtle te eevw Een acaat atalAa zioh verdekt op en het gelukte hem den al geraimeoht H v d O op heetevdudte betmppm toen 4m tob tw stlmrboittvan fl toeêigeoAf Twwiji dow de aaoboudende dÉctetaUeu em botfeic t nAgeiMMg f 1008 went vanniet ÏLa dtrctrdubte a xija wrwMie hierna noaISO la Xi 1i bbU to beblxn Petnlennu Naar de N Ct meUt ia aan dopo aiera van petroleum aangeEOgd dat vooct aan aleohte ver ie vierde van de g wone maaodboeveriheid petroleum z4 kunsben bcscUkt worden Over de grena gekoaun Naar aan de Gejderi W ordt paaétA vertoeven te VenJo reeds ruun 20U Duit ftohe dBoerteurs Moordaanslag Te Winaohoten heelt tateren de luil bouweraknecht Jan de boer op het ku sieidutmtoor van üroenerrekl een mooniaaualag gepleegd op ite klerken DeVne en lerreegcn die dobr revoiveraohotea getroffen werden Hun toestand laenistlK De dader werd door dcsL klea k Kkiegl man met een revolver bewuste oa gesolioton en daarna e ehraii ea geoomcn IH bandiet drong gemaskerd binneu Nader wordt vernomen dat de jprocu ratietiojuder in de borst cu oeu kleit ia het onderltjf nerd getroffen Men seim ons uit UroningMi Ov toconacht van den moord Ie Witaottotm venmanen wij nogi bet Volfonde ceni dogen geleden oïuvkig d arma Utotm aia oen dr iig rief ooderteekcnd metdt autobanuietenj en waarin werd medekoüeeia Uqt oinnen e uii pö da n dekaaloren ueö tinna 2oud n wonten geplunderd k V werd weinig aohi op genlagen maar uit voorzorg werden eenige revohmsojl titfi kantoor gedeponeerd Dm kwart voor 6 gieter Woensdag middag kwam er weritelijk oen auto waarin twee bandieten zich bevondteu Een hunner was geoMiMtei d en droeg zwarfo liaudBciiioeneu Uij drong bet geoouw bunnen sloeg de ga amp In de ganfistuk hij had tn zijn mond een gervaarlijK groot meij en m de reobterhana een geladen IjrowniniE Umuwidi ijk nadat hij h kantoor was binnengekomen loste bij vier sciiotea waarvan ex drie dioel troffen De heer de Vriea werd door twee sohoten gelaakt een in de borst tuasoh n de rüiben en de andere in de liaxtstroek Het derde schot trof den 19 jangen bediende TerreeigMi in het iderlyf Het vierde sch H Kwam in den muur terecht teu der andere bediendien had de tegenwoordigiieid van gieeet op den bandiet af te komen en hem den revolver to onttrekkw t eu collega nam een é c klaargele revolvers m toste daaruit twe schoten waardoor de onveriaat fewee sotiampscboiten kreeg aan het hocrfd en sohoud er De mdrioger vluciitte in een aangrenzend vertrek en werd daar overmeeèterd Dr van Olm die toeivallig aanweKlg wa la een tegenovergelegen woning kwam ülimgs toegesneld en vmtd den heec De Vriw doodebleek hi zijn stoel Naaat hem stond de getroffen klerit ui O Hi0t teerde p bddbs Ueentf blo lefeken Inmiddels kwam ook dr Warteoa Voorkwpig werden dte patlteten en ook de moordenaar verbonoBn De beide getnrfEenea werden la loop van den eivond per ekeo auto naar het AoademdacSi Ziékeohuia te Qrooiiigeit vervoerd De justitie te Winsohoten was spoedig ter plaatse n nani dén dader in het gebouw der flnoa een verhoor af Deze bekeikde en zelde het plan te heibben gehad zich zeif te doeden Hij ie naar bet Huis vao Bewaring overgebracht De andere b idiet was intufleiAen met de auto g vlu Kttnnisgevingk INRICHTINGEN WELKK GEVAAÏt SCHADE OF HINDER KUNNl N VEHOORZAJOEK BURGKMKKSTÈ R m Wr THOUDEBS van GOUDA GeaUn art 8 der Hinderwet ï Doen te weten Dat zij vergunning hebben verleend a A J aciirave bleeker te Gouda en zi f reohtverkri eoden tot het uitbreideu zitür f bestaande Ivaafeh en Strijkiniriohtlnff dow plaatsing van 2 eleolMWitoren respM tioveliat van 1 en 2 PJK voor h t ia bewering brengen van mangels n atri tmaohloes in het perceel eieeen IM da Boelekadle No 173 ttMer kadastraai btkend sectie A No 4852 Gouda den 14 Denembar 1916 Buiflemeeater en Wetturadm ToonMkemd E L MABTEN De Seoretari J T HEÜSDE Bekendmaking BURGEMEESTER n WETHOÜDESS van GOUDA Gelet op het bepaaide bij bet tweift lid van aröket 1 dw Verordsning beperking van he gas on eleotrick fr verbruik vastgemeld bij RaadsbeeiuU 1 December 1916 no 1076 Brengen ter algemeeme kennis I dat door hen is bepaaad M J9 Dondierdag 21 en Vrijdag 22 Dee É 1916 het brondon van gae of eied licht in of aan winkels en maMJ en in of aan daartoe beiworwidB étt Np v kasten zal zi toegestaan tot 10 u namfddagH en op Zaterdag 28 eo Z dag 80 Decetóber tot 11 uur des nan t Vertroawn tai de Fraiuck Ragcsriag PARIJS 14 Deo De FranvAe Kamer 1 heelt met 314 tegen 165 alenunen een mo I tie van vel4K w n in do regeering aan1 gesDuun I Aan het lUIiunnhe FrOnt 1 ROME IS Deo Otflrteel ArtUloriaduel 1 in bel A8lioi 4al Onae arUUerio ver I spreidde vijandeltjke ooionoes op de noor I dohjke heUingen van de Monie Seluggio I en noordelijk van de Moule Cimooe I Langs het Gluiia Eront op enkele plaat1 aea artillerie en verkeiu ngBSobennulae1 Ungen I Op het Karstplateau vlet een onzer I vliegers een vBaiddijke waamemingsbal1 loa aan waardoor deoe braDdeod neer1 vlei in de streek van Teraovizza noord1 oorteüjk van Nabreaina I I Au hei Boemeensehe Front 1 PETROGRAD 18 Dec Part De g I vechten die naar gemeld worden op I den straatweg Pioesti Miselu plaats heb I ben wijzen er op dat na een terugtocht van I L drie dagen een nieuwe toestand aan het 1 Boemeensehe front is ingetreden Nu eze i terugtocht voornamelijk van het centrum 1 en den linkervleugel is volbracht opereert I thans het Roemeensche leger tusschen den 1 Donau en de Karpathen Deze terugtocht I geachiedde in een boscliachtige streelc ver 1 gemakkeiijkte de opdracht van de Roemeen 1 sche achterhoede om den vijand op te hou 1 I den doch als gevolg daarvan was het terug I trekken van de hoofdstrijdmacht meer ge II compliceerd De Juiste linie van het Roe 1I meensche front ia op het oogenblik onbe I kend waarechijnlük loopt de Imie 40 K H II ten Oosten van Boekarest waarbij de rivier 1I Jalomitaa den linkervleugel en het centrum 11 vormt en de straatweg Ploesti Heaelu den 1 I rechtervleugel I 1 Het Oaatenrijkadie miniaterie atgeltcdeiu I WEENEN 13 Decamhar Part Het 1 I Oostenrijkacha ministerie diende ztjn ont I slag in hetwelk door den Keiser werd aan 1 genomen 1 Oehetmrat Von Spitzmullat weid op dracht gegeven aea nieuw kabinet samen te 1 steUen De totstaad la GrtakeaUad 1 LONDEN 14 Dec Part Telegraaf Da 1 Times verneemt uit Syra i Er zyn Venizelistische troepen ontachaept I in de haven Hermopolis op het eiland Syra 1 dat onder bestuur van de nationale regee I ring staat De menigte juicht de troepen toe 1 De royalhitiBehe officieren en manschappen I zijn onder Britscbe bewaking gesteld Een I aantal soldaten heeft den wenach te kennen I gegeven zich bU bet nationale leger aa te I Blniten De rest Tan de Cycladen zal ieh I evsnesns weldra van de regeering los ma 1 I ksn De nieuws gouverneur xal spoedig I I aanwesig zQn 1 BERLUN 14 Dec Hat 3arUner Tage I blatt vereaent dat tCBga alg vaa da er I Venlialos vriendelijk getlnda poUtiek der 1 geallieerden Grlekuland thans geneigd Is I I zich aan de zijde van DuttscMand te scha 1 I ren 1 I De blakkade vaa Griek alaad 1 OBNEVB 13 Deo Part Gesetnd wordt I dH de blokkade van Gridcenland door d II vloten der geallieerd zich kraohtig last 1 I gevoelen I I Men vreest dat er spoedig nijpend ge II brek aan voedsel zal ontstaan De oor II handen zljule levowmiddelm zijn sleobta II nog voor twittUg dagen toereikead Ook 1I aan granaten voor de Grleksohe ariille II rio is gebrek I l De Nederlaadaehe gezant te Athene I I Vertegenwoordiger der Dultache belaagea I BERLUN 18 Dec Part De Hinlatar 1 I van Buitenlandscho Zaken heeft hevea igd 1 I dat het Nedorlandsclie gszantachap te 1 I Athene de beaehsrming der Dultache bslaa 1 I gen in Griekenland op zich genomen heeft 1 I De Daltaehe gezant te CoastaatiaapeL i I CONSTANTlNOPBL 13 Nov Part I I Von Kuhimann Duitseh gezant te Constan 1 I tinopel werd i l Maandag in tegenwoordig 1 I held van den Grootvizier en van den Mi 1 I nister van Buitanlandsche Zaken door den I I Sultan in audiëntie ontvangen waarbij hij 1 I de gebruikelijke begroetingsreds uitsprak I I De regeat vaa Pelen I I WEENEN 18 Dec Part Medegedeeld 1 I wordt dat aartahertog Kart Stsphan van 1 I Oostenrijk bestemd is tot Regent van het I Koninkrijk Polen te worden benoemd met I de bedoeling hem later den Koningakroon I aan te bieden I Dit bericht Is echter nog nist officieel beI veaUgd I De wegvoering der Belgen I BASEL 18 Nov Fart De J aiional I Zeitung venieamt dat liet antwoord van I de Duitsche Regeering op de mededeelhig I van den Zwitserschen Bondsraad aangaande I de wegvoering van Belgische burgers een I beslist afwilzead karakter draagt I FBTROORAD 18 Dee Part Gemald I wordt dat een Duitaeh vlieger aan het front I van Riga te Bilderllngsbof bommen geworI pen heeft op een loods waar voedsel werd I uitgedeeld aan vluchtelingen uit het door I den vtiaad belette gebied Onder deze I viucbt ngen bevonden zich vele vrouwen I en Underea De loods droeg zeer duideigk I de kenteekeaen harer vredeliereade bestamI ming Gelukkig vielen geea slachtoffers aan I den boraaaaalag ten offer I LadUaeUpfabrlek verbraad I BERLIJN 13 Deo Part Uit Lugaae I wordt aan bet BerUaar TBg latt geIseind dat Os luobtKUpialbriS te Honaa I door brand voBDooien renlekl Ie