Goudsche Courant, vrijdag 15 december 1916

ihiarom besloot men het vaartuig te doorzoeken Het venooeden bleek naar iM meldt juist Men vMid voor gnidens wmma waarvan de uit oer verboden is Overal l evond zich wat Ite tanks en avheepiqaMen waren 0M4rald mBt allefhaode leveasmiddsleu zooalsdletributteepek die en traaa Ook vood men aendtiee e partljea zeep leder veriMoffen kaarsen est touw In da macfainekamer m de hutten der bemanaing tot zeife la de hoofdkufisene vond men smoitkehrarcn AUe goederen zijn in beelag genomen ea woruen p lichter oveHgebraioht naar het eau der rivierpf itie t r zuilen eeoige aaoboodin gen in verband met deze poging tot verboden uitvoer plaats vinden De Pyloa aal vobrtoopig niet vertreUteo Doorn in ovra wegii zijn smendemrait tu wijzigen en aldlus te lezen in de gevailon waarin de wet openba ren verkoop Msoht en zij geen audofe ambtenaren aanfwijsil zipi daariee uUeluitend die notarissen beivoegd De Minister van Justitie do heer Ort zet uiteen dat in ger nl art 103 woiüt atoesohaft daarvoor andere bezwareo souden rijzen van eraeüger aard Uit een oogpunt van reohtOBekerbedd atüit hij t mendement tui Doom niet wenscAtelijk De Minister van Finanoiftni de beer rm Gijn zou de aanaemingi van het amendemenit vau Doom betreuren Hij wil etAter een middenweg aangeven ea brengt do volgend wljzl ng aan iifftardoor eens per we ek regelmatig erugkomeiuie v llDgeu éttverkoopingen mtosteos 6 weken per jaar gehouden In t aeltde gebouw over eenzt do tak van Tidjvorhfdd worden vrijgesteld Na de pauze werd de regeling van werkzaamiiedea vaatgeeteld en w besloten Donderdag a s de tweede lezing van de Grondwetsherziening te doen plaats tiébben en aaa de agenda toe to voegen de SucccfieleTvot en boofdetiric 1 der Staatsbegrooting üp voorstel van den VoarzHtw word verzocht van hoofdHtuk I uit te acbakelen de salaiisetm der ambtenaren en do kwemmddttcaenvoocziening Het voorstel werd aMgauiinaen De DKigedijkiieid werd opengdaten oi de volg K week te aprekwi over protoctieregelingfn en over het houden van een OomUé Oeneraal waarin beapreidngen zullen gebouden wordEm over bet onocr de wapenen houden v n de weemiacbl EERSTE KAMER Vergadering van Vr dag 16 December Het wetsontwerp tot bet aangaan van eene 4 geldleening groot ƒ 125 000 000 werd zonder hoofdelijke stemming aangenomen nadat de Minister van Financiën 0 8 nog eens als zijne meening had te kennen gegeven dat het beter is twee kleinere leeningen dan één groote leening uit te schrQ ven omdat de kleinere bezittera dan gemakkelijlur kunnen inschrijven Zonder stemming werd daarna ook aangenomen het wetsontwerp tot voorziening in het kastekort van den Surinaamschen dienst gedurende 1916 1917 en 1918 Voortgezet worden vervolgens de beachouwingea over het wetsontwerp betteffeade de instelling van een Votksraad voor Ned Indië Er ia zeide de Min van Koloniën naar gestreefd den Volkaraad te doen samenstellen uit alle groepen der bevolking Er n te veel moeilijkheden aan verbonden om ook het Maleisch als taal in den Volksraad te zien gebruikt Maar bovendien wordt het Nederlandsch gaarne door den inlander gesproken als een bewijs van beschaving Zoolang we niet hebben een Indisch parlement met een daaraan verantwoordelijk Ministerie kunnen het recht van enquête en het recht van initiatief niet worden verleend Na re en dupliek werd het wetsontwt z h 8t aangenomen Nog zeide de Minister dat de Sarekat Islam mits in goede banen geleid en blijvende kon bijdragen tot de saarahoorigheïd van Indië en dat de belastinggrens zóó lam zal zifn dat verschillende groepen van de bevolking door den beer Van Kol genoemd tot het kiesrecht zullen worden toegelaten Aangenomen werden vervotgemi veraehillende kleinere wetsontwerpen waaronder dat betreffende den aanleg van e i telefoonkabel Amfterdam Rotterdam dat betreffende onteigening voor spootwegverhlnd gen met de havens West bij Amsterdam aansluiting van den spoorweg Amsterdam Haarlem aan die spoorw verbindlngen en aanleg van een rangeerterrein nabil Duivendrecht lej Miadaad nit MinnenQd in een perceel aan de Heereqgraciitto Ledden heett giMenaaciit zekere iC jm eeu llohecibuks géaobotea op de ISjari ge Marie K I Het sobot trof het meiéiie ia den bals dooh venxH zaakut siechta een lichte verwonding Aanileodlng ie venooededi minnenijdl In Dvitsclie gevaageaachap Men maakt zich te Nijmegen ougermt over Iwt lot van dm 18 arigeu Vi Driencu die aldaar woomachug werifzaam was op een itantoor te Kleef eo zioh dagedijks daarheen begaf atradsgaohtend 11 Noventber ie hij op zijn ku toor gevangen gemomen en edwt men naetfi meer vau hom gt oord vader eveneena te Kleef werkzaam dïe dien dag doe adE dagps naar Mj DHK4k terugkeerde werd to i raoenburg fiii dea trein gehaald en op het poUtieuureau aa grondig gelouilleerd en eenigen tijd inew oei OMcateten te zlia getweest sckerp omlerviïagd omtrent zljb zoon Hij w d ecditer nog denaelfdiea dag op vrije veeten gesteld oodér nvedetteellng dat tja zoon wel volgen zou Hij lieeft eetüër geen spoor meer van den jongenMm kuooen oatd ken e vreest dat dese onder verdeoklng van spicmnage ie weRevoerd Brieve door den vadier aan de regeering te Berlijn en aan den I ederlaod schen MtnJster van BuiteadandnA om ens tueachenkoBiBt zijn tot dusver onbeantwoord gedileveo LidUbeapnring De Utrechtache Raad heeft na een levmdige discussie aangenomen een amendement op het voorstel tot lichtbesparing waarbij is besloten om van half zes tot half acht des avonds geen vcriichting door electriciteit toe te laten in winkel etalages terwigl na 9 4 s avonds in eiken winket slechts 1 licht mag branden ter sterkte van hoogstens 100 normaal kaarsen Kennisgevlilg INRICHTJNGBN WKLKK GEVAAR SCHADE OF HINDER ItUNWKN ¥ aOORZAKlfc i i BUKQfcMiüfe STfc R m Wü THOUPiar van GOUDA Gexien art ü dei Hinderwet Doen te weten Dat zij de danvrage van A C vaa Leeuwen broodbakker te Gowtei n vergunning tot oprioti ng van eene broodbakkerij In het peroed gelegen a i de Nieuwe Gouwe oo 4 alhier kadaetiaal bekend gemeente Gouda Sectie Q no 1195 hebben geweigerd Gouda d 15 Deoember 19l6t Qurgemeester en Welhoaders voemoemd R L MARTENS I De Seoretarla J V HEUSDE i LeTensffliddele yoorzielUBg De BURQEMiiEerrtR van GOUDA Brengt ter algem i ae kennisi i dal üt verband met de aanstaande foe t di en voot het èaea van bestelUngeii voor leveosmlddeien de navolgende reip ling b getroffen a de besteldag voor alle soorten tisob wordt vervroegd van Deoember 1W tot m Deoember 1916 déè nandddsgsèf van 7J4 tot 8H uur b de beetei voor boter irovüi vwvroegd van 26 December 1916 tot SSDecenïber 1916 des naudddats van 7 itot S uur o de beeteldag voor bruine boonea agroene erwten wordt bepaald op 29 December 1 6 de vooianiddtogis vsn Htot 12 uur d de bésteldag van atle soorten viMewordt vervroegd van 1 Januari I9l7 M 29 Deoember 1916 des naoïlddag t 7 i tot 8 uur e de beateldag voor rijst gort en ka vermout wordt bepaaid opt3 Januari 1917 des namiddags van é tot 5 uur Gouda den 16 Deoooibeir 1916 De Burgeoieeater bHr fu irMi TW il ImMÏ TB GOUDA BURGEMEESTER eu WfiTHOUpBBB van GOUDA Gelet op artikel 11 van he Wm ment voor de Kamers van Arbeid Herinneren de hoofden A bertaa van de navolgende bedrijven het bewerken van Hout Steen n f talen bet achilder Behai ere Btukl doore Mandenmakers Rietwwkere A dewerkersen Straabidikerabedri JJ oatwerpen van en het boudJen van zloht bij het uitvoeken vaDi Bowwptaaa de Boek en CouranldbakkarUfln dsAMdewetk dewetken de Pitoemfabri c age aan humna verplMitingen m JJ Januari a 0 eewiè lijst zoo wwdlg J ten op te maken vaa de Ma ZS de voomvnen der mamudi e en £ lijke perwonen die in hun bedrijf wan bet gebied der Kamer van Arbeid Telegrafisch Weerbericht Tan het KoninklËk tleteriologisoti Iiutitnut te DE filLDT Verwachting tot d ea volgenden dag Zwakke tot maügo ooetelijk tot zuitloostelljke wind nevelig tot zwaar bewolkt waarsobijaliyc een weinig sneeuw of reffen labi kouder dcvfl vri £buQ e pwnijeu t a ónde tuko ttfi tot geiuec uicli p4 4ijüi ov TLeg tuu vrijKinnigea In ludle onze oouBUÉBtÉe in vml meevusg tfau boe men ook loace daokeu ovtT uo plsir einf vta ite vn £ijuug bier te laade ia veraotHUeiwie gro i dcte m XiKbé iiuUcii eeoisMuiw tnofiMtjk vooriuNaea dwDt Ui wonbm u in geen £ vat yau bet moockerUtod uU mag worUeo Mvitfdera lL e £ opvMüc vindt iu Xiukië Meun bUycoQja een juiut koer dagen iiU ÜtMxui oUvao nAar wii nieeaen ook aan de aoOeru vrijzumlgc groepten toegtii7X n den aobrijveu rao uet Vooi toopig ijwmt6 van aeu Xodwobcn V rijziiHuguo hoad waarm o a wordt g4 ogd dat er lu lodiË iiKNjaeDtet oog g m piaaM w voor bynoiiidor rrl £iiuu e potitiette f eoopea iaOkm OU eut dnr dirie vrij£ltuug groepen t r te lande zou tr otit iL aaa be Muren op jp oq ieertaig onder de vrijziaBJC In lam dan zou cttt lekkm tot ea aMaar Uuuis oog niet beMaande vordeeldbeéd onzer geoKverwanten in dokoknde tlie zoow bier aja daar te laodo ïu breede kringen tea enunigMu zou worden betrouni ttamcngaan vfu d gelijkgezinde i uropeaneu k daar zckür em evTMe cuK Het k om deze redenen d t uzeooiuiDÉMle het van groot bedanc tebi oitH u de vrMig t overwf eo ot i zoo ja op waUie wHjze hei mogeiijk zal zijn van h i moeiteriuul uit de aamoawerking van aile Xodtoche vri ziouigei te bevor deren hetgeen natuurlijk oict vau invloed zal foelMfirven t ziln op de voikomeu zelfslaodigheid en vrijhead van boweging van de vrijzinnige pai ljen Uik sM en van d Indiache politiek bier to iande Wij vertrouwen M ne Ueeren dat dit denkbecM door u eaw ernstige overweg glag waardig geaoht zal worden vn wil zullen hli z w op prijs utelWi ioiMen uwe ooniinilfwie zich bereid zou wiUeii vedclareo tot eene voortoopige beuprol tg van dU zoo beilangrljke omdttrwerp met de ooamiimAü der be geedbverwautu part eD Qaante z n w Ij uw e berit ten bier wnireiit togeinoet NMDOia de Commlwle voonuKindi w g DK MEfieTr K voorzlttor J B AHENT öecretariB Tot duwcr werd nog van geen der beMe aibdere CoamdBêi hierop eeu toe teanneiiid of alwijzend antwoord ontvan Oranjc Krufa Do Kon NAt Bond voor Uadd girwewm eu ü er te Hulp bli Ongdukkw Het Oraiiie Krul hield hedenmiddag cljpa iMTveód aJgeineene bondsvergadering te Aamtwimi sefirMideerd door Z K H Prina Haidrlk die im zijn optuilDgsreda het overilldeii van den oodarvoorzitter oud nrinMer A G Kliis iiordiaoht Ten teefceu vau Ulo hulde gtondead aanwe tm e b oogenbUk van huQAe zetels ijff Omtretut het In behand llng koo d voorstel ter borordsring vwn de Igeinee f ne samenwerking tuaeohen alle bl den Bond aaoCfltdoteiL Uc amen mectf in he bijaowkr by Htntans ze4 Trina Hendrik De huipverleutlDg bij de groote wa ertinoodramp heeft reeife ten duldedijk te Beto md hoeveel sanieurwerkiiig vonaag Ueae moet etvenwel nog lueer geregeld en i aatgtilagd worden if dat een organisatie verkregen w de die er toe lei d€ii kan dat het reddingawezen in de ruinate bete enW van bet woord hier te lande tot volle ontwikkeling zeA kuonen komen Ut mag daarom de hoop mtspreken dat gij u bij het baslult dat Htraksdoor u in deao vergadering genonioii zal mo y tw woeden in de eerste piaata zult laten Mdüi door de ootfetwijfeld door u all B gewwMa wenMohelllthfüd om een goed gervgelde anMnwerïtlog tot Htandte brengen Aaa bet iaarvevalag van den aeoretarU dr C J HÏjDltef is het volgende oatleend Da VoorsHter heeft In zUa opoüngf rede op de 29 Deoenriier 1915 gM Mmden Alg Bondb VfiE aderlng t op gBwazen hoe mocdH het la een bevreuigetide organlwtle te ontwerpen waar zoo vele aile krachtige vereeiaiging a on oorporaUee lot een geOTgaalaeesdA samenwerking gebru t moeten wordw Het bestuur en eea speoiaie oomopéMle hei beii meermalen bespreklDgen gtfaad ioet afgevaardigden van rooraanflltaaade yezaendglngen om tot een voor aJW partijen aaameittell h e ophMiing te komen Het Beetuur nam inmlddlelB maatregeen om deoe gegfevewt voor alle gemeenten vau Nederland ia kaArUfysteem vast t leggen en zo gvstaddg bij to houden Het C iAraal Bureau gaat oolf hoelanr f ir hoe meer aan zijn beatemmiog vaa ureau voor Iniormaue voldoen Ook mH de Inrlohtlng van de Blbllo theek kon met auocee In het jaar 1915 een beglii Mmadtt wordm Beeda ziJTi meer dan w boekwerken brot rwena geplaatMt tevena ook getwtalogtseerd Het Bestuar vond Q B van Qoor en Zonen tt UltgeverMnaatschaotpij te aouda bereid wudplateo in opcfaWit van dem Bottd vervaardigd voor Mgen rMoo uit ta geven Met bet ODff op de hulpverlemtng bij rMBHHtt tl het nog van bc4ang mede te dealen dat on Bond met de A N W B Mtt orereeokorait sloot vo g oe welke de vwbaoAnlddelen van dien Bond ggrathi Wr beaohtkkhig zultm zijn Door een giooten braoiA die Ai t ooizit heen jp ep werden in de gemeente Nlatelmde meerdwe woningen vernis fïveoale bij vorig kataetrophea werd weer door het bestuur samenge werkt met eeo ter plaatae onder voondlt RdMp van den lmrfeme ter gevormd Comité om t Mwhtéa de noodlge gelden bijenn te brengcfk Door een gtft uit bet PrinffIIendrlk Fowto van ongeve r f lOOO mocM dit gelol en Aan de v rBctdllMkde acibto f werd na een ondenoek in de genoemd gemeente een bedng VS aeOO guldea uitgekeerd Ia liet d peioopen v poeidgtagsi ar zag wlBea Mte hooggeaóbte oodaMf nltter A a Tate rieto om geaooaMdsredn VMOfi uU bel beetour te tMdMK Sa IM m rwk koctm ttjdldaam moes tea wij het bericht vemcroen van zijn dood Bestuur Inliet jaar 1915 n I door bet ove U lm van den beer Ut H J vaa OgtS en d heer Ch Uoene die zlOb wegMu ziekte genoopt za oottlag te nemen Zb het aanM j one leden kvalp geen verandering HM maxhutHM waaÜ reikt doonkt alle daarvoor tn aaaamar king komende vereenA ng fi zieb bij i in B ttid aangeelotcn bmm Het aantal buiten0 woo ledefe verminderde met ééa Vao de Meik beguuM er bedanktm 10 leden tarw $ B werteden DotHT d toetreAng van 3 nieuwe leden intuaaehen Is hun aioM weder tot 219 geetegen Twfeite Kaaw Staatsbegrovting 1917 Aan de Memorie van Antwoord op de Staatsbegrooting is het volgende ontleend De Regeering verheugt zkh in het feit dat de boitenlandsche politiek der Regeering in h t algemeen wordt ireprezen De Regeering acht echter het gevaar dat ons land in oorlog betrokken kan worden nog steeds aanwezig Dat het geraaigeringer zou worden naarmate de oorlog langer dnnrt kan de R ge Hng niet toegeven De oproeping van landstormplichtlgen blijft voorshands noodig om lichtingen die reeds luigdurig onder de wapenen zlJn geweest geleideiyk naar buis te kunnen zen den Zulks geschiedt Jttist om eategorleëti dienstplichtigen die reeds langdurig den druk der mobiHsatie hebben gedragen van dien druk te ontheffen Dat de Kamer in ruimer mate mededeelingen zou willen ontvangen kan de Regeering zich wel indenken maar het ia onmogeiyk somtüds hieraan te voldoen Omtrent de opmerkingen als zou het in levensmiddelendistributie een chaostisehe toestand zijn kan de Regeering niet anders dui een ernstig protest uitreken He denkbeeld om een nieuwe fdeellng aan het departement van Landbouw in het leven t roepen wordt door den Minister van Landbouw niet doeltreffend geacht De koaten van de Distributiewet worden door den Minister van FinancUn als crisisuitgaven beschouwd Wetsontwerpen strekkende tot verhooging van de verachiUende hoofdstukken der Staatsbegrooting met de daartoe benoodigde sommen hebben het Departement verlaten CrUlsBiMtreffvleik Verbod om gnmiten nlt dt hand Ie koppen Reeds driemaal heeft de V eenlg ng Oroemtm Centrale er de aandaobt op gevestigd dat het uit do band koopenvaa groenten voor exjwrt bdeteuïd verboden ie Toc4i ie er ontdekt dat ev iMf exporteurs en cgumlflieie koopera zijn dia koolaootten peen alen ni kndlrapieii uit ds hand kooiMn en dat ze dan vw risico de telere het gekochte laten veilen DU kan in geen gerval worden tuege utaan Voor de exporteurs heeft dit aotwr sin teogievolg en voor de comMSeÉAe i kooporfl dot ben de toegang tot de veilingen wordt ontaegd De veUlngeA die telors die uit de hand hebben vsritoc t todi ie véUers toelaten zullen van de lijst der logeBohreven v Ungen worden afgevoerd BcMuurders van veHtosvereieaigAnBm en d oonlTOleurfl nweten dus streng toe im of soms nog uit ds hawl wordt verkocbt Alleen door telere en voor bun rekening mog i earpertproduoten worden geveild Als inlaadstatlone zijn nog aamgowezen öobiedun VUeeingien n Geonep Uitvoer kaoL Het is voorgekomen dat door exporteurs uitvoer Ml aangevraagd voor partijea roode en savoye koel iu NoordHol land benoorden het Noordzee ksAaal geteeld w lke niet ale ulleobot kon worden heöohouwd en voor parliJMi roode kool in Noord Holland bezuiden dat kanaat ot flders in ons land g tedd die bij onderzoek bleek roode bewaadkool te zijn Naar aanleMns daarvan heeft deKljksconMnieele van Toezicht op do Vetrewiiglng Oroente v Ceiïtralo bepaald datvooriaan in dergeliike govaiftm nl alleen ge n ootssenl zal worden giageivfini maar dat zoodanige pogingen tot uitvoer mnvldde li schorsing van den betrokken eiportesir lot gevolg z 4 hohbeoi Tegen reohlBtreekaciM of ijdWlngaohe medewerking daartoe van de zIJcE der Ved lne4 eeturen U wie dan ook aal met kradit worden opgetreden Reed weid een vellhiesvereenAgin deswege geschorst Braedrantsoenen in sldttT Verschillende beriebten in den laatatfBn tijd door de pers verspreid wijzen er op dat onze Regeering er ernstig aan denkt maatregelen te nemen die het brood en meeiverbrulk zullen beperk Dit voornemen viel reeds af te leiden uit het plan een commissie naar Berlijn te zenden om daar een onderzoek in te stellen naar de distributie van brood het bericht dat de minister van Landbouw Nijverheid en Handel tegen 20 December a s vgaye veriangt van de voorraden meet b me kandelaren bakkers en grutters duidt er evaneens op Mocht het wegene afh a arwiM a rtfi graaa en meel noodig wwdan de benlkiat op rantsoen te stalen at bat gebrvik van brood betreft dan mag als x er worden verwacht dat bÖ de uitvoering der desbetreffende voorschriften de inschrijving in het Bevolkingaregister als grondalag zal word genomoi voor de controle op de aanvragen ter verinijging van can broodkaart Hieruit voligt vanselt dct leder er aan büaonder belang bij tal bebben dat iQn in sdirttrint 4i hat Bafdttvstagister in oida is Wie voor zichsalf of voor de leden van is dat van alle veranderingen docv vestigiag vertrek v ctoiiil g wel b ip jHlini knnie t 9 vpi al dip vporzïebttf handelen waaneer hfi aisnoi ten spoed ste Bumdeling of l mftel het bei tki grtmreau de opgéf i vmnkt die noodig xya om de ia tfnrQving te t BevolUngn qtiater ta doen Ue en mitilni werkkykcn tewtand JLettrwMMB Dooiei da itmicauradesi te Bmeexdaoi Delft Gromiiysi Attatenhatt Utreobt en Arnhem Is e i adres verzi dMi aan den Uioister vasi La9 ouw Nijverheid en HaiuM te a Qi Mnilafe waarin den minister ai ii aq ht worfll amXJnworiprijztn vast te stflltat Voor zool en ropaiaiie t4 der 9t Of andere wijse te voorxi 3i in don oqbMMbaiw toeMaud oMaan door de voortdoiaodë stijging d leerprijzen Land en Zeenielit r Duitschlaad Militair eilef i De oppei bertralhefeber van land en zeemacht b ea h v Hgende ter keóais ge i rocbt van ratlUaaren die verlof naar Dujteciilaod wenacdMlI aa zulks in verband met een mededeeüng van den owk milgeoeraal vaa het Duitsobe rijk Met betrekking tot verlof naair Duitscji laitd moet er op gerekend wordeo dat geen pas dow de Duitisohe ooneulaten zat worden s eteekeod tenalj de b an het bende 1 lo vó6r het uitljreken van den oorlog reeda een vol jaar in DuiMc land heen gewoond 2o aldsar in zi beroep o bedrijf een vattte plaaMing rf aanateltiing gehad heeft ao ook wów nog zijn IsnuUe atdauwoonoebttg beeft io bij d plaataefc e politie van zijn DuUeche vowplaat te goeder na tt bekend staat Het oponthoud Ui DuVachland moet van beperkten duur zijn en niet te vaak herhaald wOrdknk sdcohto éénmaal per kwartaal is een verblijf vtai ten lux ste 14 dagen luddena de Duitartie bepalingen vergund AHeen in bijzondere ometant heden zooaJf tot hulp aan ouders ten dienete van den l ndbouW bij ziekte enz kan maapdclljke eeu verblljl van eóikeie dagen op VoÜMii grondgebied worden U i taanh i jlei hi8 op vertoon van den verlofpas zal het afteqk aen van den reispas dóór den DuititMihen ponen gefliobieden Vornnetaande b aUogen moeteq ter ken nlti gebradiit worden van de miUtaiiren door wie naar meergenoemd rijk verlof geweoBoht wordt terwijl aan hm d e in den regel Van dai verlof wenaofaeu ge bruik te tnviten in vervuginig van het gewoa aJgÉ9neeoe periodiek verlof bij goed gedrajg en diiènetttver en na 8U maaudt chen diesAtitiid éénmaal per orie maandeni een verlof van ten hoogste 12 dagen i ét reUidag ii lDA egT peD kan wfFf Mi nrleeadi TWBEDB AMBR V gad rlDfl van 14 Oct Varvol Aan de Arde wae het wetMatwerp tot belfisg van rechten van rei atralie en zeefl De artUE vn tot 54 werden z h s goedgekeurd Bij art 55 dat het recht op opöibare verkoogbgen regelt st de de heer Teonistra v d voor een uitzonderiug te maken ta de laatste zinsnede ludat 9 doen lulden Verlrooiping ea gedaan door of vanwege koopUedm land n tuinbouwers ot viBBebers in de uitoefening van hun bedrijf tA dow of vanwege eigenaxea van bossohen voor de exploitatie van huni edgenddtn vallea niet ouder de bepalhig vau dit artikel Het Iff tta bedoeUnc de veUlngen vrij te stcAleu Het 1b geen imendement voor de groote Wlbouwers De beet van Doorn u l ondersteunde het axtfendement epr ziet niet ia waarom van veilingen recdUen moeten wórdjen betaiuld en van oDderhandlaiche veii oopinttn niet De Ml9 1eter van FinanoUn de beer Vin OQn mpendie dat nieta nieuws wordt Ingevoerd liiane wordt bij afslag vaak veriEOdtt om de reofaten bij opbod te ontgaao De Regeering wil At voorkomen terwi de hoer Teenatra het weer wil ongedaan maken Zulks kan de Minister niie t toastaan Het amende mentTeenatra zal 5i milUoen gulden kosten en de MbÜMer kan dat niet goedkeuren De beer Teeaetra vxk trak zijn a m e n d a me l in waan het art werd In brtiMMMinis kwam h amendeaientTer liMi op art 81 aengèiien de heer Ter La n eerat toen te vergndering kwMH Het vmretel van den Ifiniatar luidt BW ractrt van 8 5 ten honderd wordt niet gUHnrw ale bet bedk ag van deverkoopwaanAe en dat van den prije me de lasten nlM meer dan 400 bedraffen HK wardl vemindeffd ale het bedrag vMt de vwknopnrsarde en dat van den prijs met de lasten bedragen meer dsn 400 doóh niet meer dan f 900 tot 0 5 tm boodeidi meer kin f OO dofiii niet meer dan rOOO tot 1 ten bondeed meer dan 600 doch niet men du e 700 1 ten honderd meer dao f700 doch niet m er dan 800 tot 8 teo honderd ndlen ohtin In een tijdvak van twee jaren aanvangende mét den dag van fel sti tta 4w aeutfr eicta aangrensende KWMiMie yoedfiren o evenret ge deelen van é mOm ont derinde uak dii or deaicwntttr fei Tiuuoan aan dcoaejtten ver luijgmi irartM oywgedrateB wwdt mo4n iHd g w ae mffHl lt b sè ig nn de verkoapvnÉtJhn U d Nfus met de laetsa f m la ar n gaat on de tantate afeta het reofel ebeven alvof diaa de over draCbt van het getieei berat onder aftrek eveuwel van bet reeds geheven recht lachen artikel üSd Uwena t o epe ae w l i j k tfi w o rdt de meeet verstrekkende vermindering toeg c j p a et De beer Ter Laan d ateit voor Art 31 la lid te Icae als volgt Het rec t van 2J ten honderd wordt niet geheven als bet beiteag vm de v koopwaarde en dat van d iHri B met de Uuaen bedragen meer dan f 600 dooh niei meer dan f lÜOO tot 0 5 ma honderd meer dan I 100 dooh niet meer dan f 1300 tot 1 ten honderd meer dan f 1200 dooti niet meer dan f 1400 tot 1 5 te honderd meer dan f 14U0 dooh niet sseer dan ItiOO tot 2 ten bwiderd in de 2e alinea wordt voor f 0 gelezen f 00 De bedoeling ie bet tarief Iets te wijzigen en LuigEUuacq te doen opklimmen Hy meent dat de wliiigingen blijven binnen de tiju die de itegeering zelf heeft getroiLkeo De M i n i a t e r wae van meeninc dat de kosten van het amendenieait ter Laan bet dubbele van het Begeeringofvoorstel zullen bedragen De Uiniiiter nou daarom liever wiUen vastltMuden aan het regeeringnvoorstel De stemming over het artikel zal Vrijdag plaats hebbeni De versBblUende art werdea rv gena goedmeuzd De V B rg3 e ring werd dsama verdaagd tot Vrijdagmirven balt twaalf KOLONlë in DJamfai Officieel BiU het departement van koloniën is ontvangen het volgend bericht van den Gouverneur Generaal van Nederiandscb Indië Ngebl Sarapoedin een voornaam verzetleider in Djambl beeft xich gemeld tfemengde Itericliteiu Wie rijk wil worden ga naar Harlingen De aanvoer vaa moeselen lts kolossaal deze week sdiri t de Harliuger Ct niet minder dan 30 000 balen Itet aantal motorvaartuigeu dat aan de vl l t deelneaoQt neemt steeds toe Onze stad ia in eidceie weken het centrum van den gedieelen Nederlandbchen mosselhaDdel geworden Het is wel de omgekeerde wereld met een vlseobult wordt meer verdiend dan met een flinke vraciirtboot la normale jaren Jb en werkman kan een burgerbeBtaan verdienen Moüg burger nu et zich met een rbeklers ink uen tevreden stellen Handelaren ver eow sonuuen geide die hen tot de hoogstaangciBlagenen bij d j belastiDg ni zullen naken Zij zijn dan verkiesbaar voor de iterate Kamer welk ambt zij wei niet boven hun mosseltumde zuUem ontbieeren Jongena verdienen evenveei ais bun onderwijzer die zij pas iu dien steek lieten Dagmeiejes die hun d eiwt ontvloden hebb i een salaris waarnaar een juffrouw metden zait vol dkplomai A wfi ffpttwiden louJ aclbi Bi4 ner wi TJt W K P I JV D K hT B K no zooveel verdleuti mtser dviueen leeraar M O die jaren lang moèstblok ken Oib zijn akten tot ea nnet T te verJ overen Huishoudingon e in een wo ntog van f 1 25 per week wonem bebbm een inkoDMn ais zij zieh nimmer gedroomd hadden Een rüwielmagaai is door den elge naar vwandeir ia een nnsaeikokeri Hiermede ie meer te verd eoèu den met fietsen vokoopenu t en bwker bluacbte zl oven env buurde zijn geiieele onderverdieping aao een moMeUInna de mank beiioeft nu niet be doen en verdleot er meer me dan met zijn alleflljehalve lueratlef vak Onze plaats heeft geen werkvoUt ge nocg meer om la de verecdiiJlende besighed i te voon ea Uit den geiie ea oow trek troonKo jfongere werkkrai eiir naar bier om te raoeaeijea De eerrte tram brengt oen heele pértij aan De moeeelpedlerij als huisinduirtiie Hitwikkelt zich op bevradlgèbde wijxei Niet alleen zijn de rmeten hiermede bezig dooh zed kleine burgers mot vaste in t komene houden ziob er mede onledl ten einde hun inkomsteo leta op te voeren Wie de noodige handl ie d en ijver beóit kan het ver brengen Zoo zageo we een weriutaatje van oen 14 jarigen jongen die s Maaodaga begonnen dee Vrijdi SS de 125 K G reedi overacitreden bad terwijl per K G 9 CMite wordt betaald Die knaap brengt f 12 thuia Alles werpt zich op den moeseihaiidel en laat zijn betrelckiniR in den steek Den eenea dsg hetT je een dieoBÜbode een kneolii den volgenden dag foetsier hl de Moóaelniu Meoecben met kapUaal IsHeu bun zalcqa aan Hudvcn over ein gaan denseifden weg Mellén Aai eiït door de hoog verdtenaten komen percunea naar Gelderlaiid hu bun beroep van aMrilesk nger uit te oefenen En de veUetjea zijn duur men betaalt ze met 30 tot 40 dent per stuk De hdft van den tnla vcrinen De trein van AMBtarfwm airiveerde giaterenavood ta AUónaar met twee loocmO tierven et voor t met rtedits drie wag ie Zonder dat dit bemerkt was waren tuas dten Heélo en Alkmaar wchi wagens afgebroken en kijven aiaan Een der looomotieveii keerde direct temg wn d waMa op te batav Ungelalutea hadden niet plaats gebad Tei Een amohMacMp nds bet begla van den oorlog lag in de Rotterdemsolie haven het Duitse stoomacUi PyIos Dit s st werd de lafste dagen gereOd gieniaafet om naar DuiMoUand te vertreicben Oieteren eoo dit vertrek van alt de U plakte aam de lVaalb ren plaatg bebbito Be ilvierpoUlla n aiUbtennilRL der beiMOn MadMi eah dBt er tlofa t fÜ JIJLSJw amotteiiMer Mtt boord m bevJnte € wettaaaw geweeet geto 4 liMetveE loopen kaieaderjau of wK bet toaw ak betreft g hireade bet iaetete tijdvak van zeven maanden dat in dat bedrtjf IS gewerkt en om die lijst of Itjettu vóór 15 Januari a s te zenden aan 0iHgCP aester en Wethouders voomoerod Jfpde lijkten mogen niet vcrmekl worden zij d gedmrend den bovénaangeLgcrren bionen het gebied der Kamer van Aiheid bij hetzelfde hoofd of knzetfden bestuurder zijn werkzaam geweest Op de lijsten befa even niet te word i vermfld zij die geen iogeaeteoen des Kijke of geen Nederlanders zijn of op den 15 Jfébruari a s den leeftijd vaa 25 jaren met zullen heitben bereikt die gedur ide bet laatstN erloopea kalenderjaar of wat het bouwvak betreft niet gedurende het lastete tiJdivBk ran zeven maanden dat in dat beifeijf ja gewerkt in het bedrijf van hetseltde hoofd of deuzellden beeHuurder werkzaam o geweest n die aanspraak kunnen maifW om op eene kjezersiijst voor die Kamer van ArbeAd te worden geplaatst worden er voorts aan herinnerd dat zij daarvan vóör 15 Januari a s aangifte kunnen doen bij Burgemeeeter m Wethoudern voorawiwi De tornmUeren der lijsteit en der aanl hfin zi vïsnaf heden ter GemeentehSe Mvlarie koeteloos verkrijgiiaar Gouda den 15 Decembetr 1916 Bu meester en Wettumders f voornoemd R L MABTENS De 8eoret rie J V HKUSDE Maximumprqxen Spiering De BURGEMBESTTER van GOUDA Oelet op de circulaire van den Ministér van Laubbuw Nijverheid en HandM d4 12 December 1916 no 106774 afdeelhig Handel Bringt tar algemeene kennis dit met ingaoe van 16 Deoember 1916 de navolgende maximuaff prijzen zuUem gelden voor spierbigi verkoop aan kieioftuuidejarea 16 oeuts ptn Kilegraro verkoop aan het publiek 22 eente per Kilogram Qenda den 15 December 1916 De Burgemeeeter voorn R L MARTENS Stadsnieuws GOUDA 15 060 1916 Besmettel ke zidrtca Bü Kon Besluit is bepaald dat indien het gttneentebestuur aan personen die krachtens art 4 van het sinds gewijzigde Kon Besl van 28 Oct 1915 tot vaststelling van buitengewone maatregelen tot afwending van vlektyphus pest Aziatische cholera en pokken deswege schadeloosstelling verleent door den Staat aui de gemeente een bydrage wordt verieend van 60 pet tn de uitgaven voor die schadeloosstelling De Goudsche WinkeÜcrsvereenlBing over de wettelUlu I nur staking Dv GoutbMdia VRniMliezavcnen iatt bi ld glsteravoriMl In de bovenzaal van Ca 3 t Schaakbord een buitengewme algemeene vergadériAf ondeir presidium van den heer A D van Vreumingen In zijn openingswoord sprak de V o o rz i 11 e r er zijn genoegen over uit dat zoovele leden aanwezig waren Die groote belangstelling schreef spr toe aan het belangrijke te behandelen pont Voorstel van het bestuur om aan den Raad een adres in te dienen tot verkrijging eener verordening om zoolang de noodtoestand duurt een verplichte winkelalülting des avonds 8 uur in te voeren Een verzoek van verscheidene leden was bU het Bestuur ingekomen om nu bü gemeenteverordening werd voorgeschreven na 8 uur geen gas of electrisch licht te mograi branden te overwegen de mbgeiykheid tot het verkrijgen van eenstemmigheid onder de winkeliers ten opzichte der winkelsluiting Door de Siirt Nicolaasdrukte kon eerst na St Nicolaa8 een bestuursvergadering worden gehouden Spr deelde mede dat enkele leden het idee opperden om een lijst te doen circttleeren waarbij men zich verbond tot sluiting na 8 uur andere leden achtten het wenscheiak dat die regeling beter van geI meentewege getroffen kon worden De bedoeling dezer vergadering vervolgde spr is niet zoozeer de toestemming aan het voorstel te hechten dan wel om in deze tot m besluit te karnen Voorta deelde de voorzltter mede dat de zustervereeniging de Hanze bedenavond eveneens over hetzelfde punt vergadert en het Bestuur dier Vereeniging verzocht had bij eventueels aannënung van het voorstel de actie gezamenlijk te voeren De veriicfating van een winkel vervolgde pr lokt uit tot koopen Bedroevend is het de vele kaars of petroleumverlichtingen te lièn hetgeen invloed uitoefent op den verkeek Men vermeent uOc schade te doen door sluiting doch spr geiotrft dat het gèweteseht zou zQn tot orereenstemming te komen door te trachten eene verordening te verkrijgen voor 8 urige winkelsluiting zoolang de noodtoestand zal beltaan Nog wees spr op het brandgevaar door het gebruik van petroleumverlichting en gaf de leden in overweging eens na te zien of hun assurantiepolissen een dergelijke verlichting niet verbieden De heer M eter kon zich met het bestuursvoorstel niet vereenigen Hoewel het Bestuur in ziJn geheel niet voot de 9 uursluiting was Is indertijd toch een verzoek daartoe bij den Raad Ingediend Nu komt het Bestuur met de 8 uursluiting Spr kan zich die gewaxi dé opinie niet goed indenken omdat hij uitgaat van de veronderstelling dat de hand van de vlijtige niet moeit worden gebroken Het gaat volgens spr ook geheel in tegen de persoenlüke vrijheid Zeer vele wMtetlers worden door een v plicht slattki nar in hun belangen geaehaad Spr vwWaart aich bwdiet tegen a4xt van etteliffce verttoegde inhel HOitisg De heer P Rond gelooft dat het een zeer goede maatregel is t eens te probeeren met de verplichte winkelsluiting Spr was er ook oorspronkelijk tegen De vrijheid aldus spr wordt gebond door de concurrenten hetgeen niet mogelijk is indien de overheid Sluiten voorsehrijft De hen v d Heiden dankt het Bestuur voor tijn bemoeiïngen inzake de levering door de winkeliers aan bet Vluchtelingenkamp Of het voorstel van het Bestuur wel beoogt de behartiging van de belangen van den Goudachen winkelstand achtte jpr de vrfu r wel is het de bedoeling kolen te besparen Spr acht de thans bestaande verordoiing voldoende laat ons zoo vervolgde spr kleine middenstanders vrü blijven en de gelegenheid behouden op gelijken tred te kumien staan met de groote winkeliers die me tal tevens gi ossier zijn De Voorzitter bracht ini het midden dat het voorstel aan de orde is gesteld nadat het Bestuur verzocht was in die richting werkzaam te zijn Ten opzichte van het aanvaarden van de persoonlijke vrijheid wees qxr den heer Meter op de vele bepalingen door de tijdsomstandigheden in het leven geroepen Na 8H uur tiet men nagenoeg geen puUiek op atraatf daardoor wordt minder verkocht Is het daarom niet in het belang der winkeliers vroeg spr om met een dergelijk voorstel te komen Spr zou er niet Toor zijn de sluiting ook voor de maanden Mei tot en met Septeihber door te voeren De heer Maas aar sprak er zijn leedrwezen over uit dat B en W niet eerst m winkeliersvereeniging en dergelijke corporatiën hebben gehoord alvorens de bestaande verordening in het leven te roepen Het Bestuursvoorstel komt hem negatief voor omdat indien de kolennood lang duurt men wel kan komen met een 6 of 7 uursluiting Spr achtte onderlinge overeenkomsten tusschen de leden der verschillende vakverenigingen tot sluiting de beste oplossing en gelooft dat het vragen om een wettdljke regeling üasco zal lijden De heer K de Jong vraagt of het niet mogelijk is te verkrijgen een 9 uursluiting zonder etaLageverlichting waarmede het publiek gediend zou ün De heer C r e b a s vericlaart altijd geweest en nog te zijn tegenstander van verplichte winkelsluiting Het komt spr voor dat een 8 of 9 uursluiting heel goed onderling gevonden kan worden en wees daarbij op de kruideniersvereeniging waar niemand zich aan de 9 uursluiting heeft onttrokken Na de mededeeling van den Voorzitter om niet langer gedurende den noodtoestand een 8 uursluiting bij Folititieverordening te vragen alleen onder die voorwaarde kan spr zich met het voorstel vereenigen hoewel hij niet gelooft dat voor wettelijke sluiting In den Raad een nwerderheid gevonden al worden Do heer Riet veld slager acht middenstanders achterstanders zij komen ver achter proletariërs Men werkt volgs spr Vrijdag en Zaterd g voor 8 dage pr had gedacht i i het voorstel er mm vlAg en wimpel door zou gaan Het eenige aanne mel ke motief tegen het voorstel was vrijblijven doch dit kan men niet alvorens men vrij geworden is Spr verklaart zich ook voorstander voor verplichte Zondagsluiting Met de winkeliers die hun bestaan vinden in den verlioop aan schippers en doorgaande reizigers wmscht hU rekening te zien houden De heer Meter diende de volgende motie in De leden der Goudsche Winkeliersvereeniging bijeen in eene buitengewone ledenvergadering op 14 December 1916 betreurt ten zeerste het aangenomen besluit door den Gemeenteraad van Gouda in zake bezuiniging van gas en ectriciteit ten opzichte van winkeliers draagt het bestuur op met bekwamen spoed te traditen alsnog ent gunstiger regeling te krijgen De beer v Mensch wees nog op de vele schippers die genoodzaakt zyn op ongelijke uren in verband met eb en vloed hier hunne inkoopen trdoen De Voorzitter achtte bet voorstel voldoende besproken Vaksgew ze sluiting is mogelijk voor een deel uitvoerbaar 9 uursluiting lijkt spr half werk Van de spoedige behandeling van de thans geldende verordeniag koe men B en W gew verwijt maken daar zij het gevolg was van een aanschrijving van den Minister waarbij vóór 7 December de verordening tot kolenbesparing in werlpng moest zijn getreden wilde de gemeente zich niet blootstellen verstoken te blijven van kolaiverstrekking Spr zou het vootstel van het Bestuur in stemming willen brengen en daarbij geen andere bepalingen wollen maken die het Voorstel slechts zouden vertroebelen De heer Kamphuizenzoo willen vragen een nrbod tot het openhouden der winkels voor Goudsche inwoners De heer E 1 h o u t wenschte verkoop aan schippers toegelaten op bewijs van den havenmeester Ten slotte werd bet bestnursvporstel in stemming gebracht en met een Ueine meer derheid aangenomen De motie Meter werd daarop ia stemming gebtacht en verworpen Tot leden der commissie belast met bet nazien der rekening werdwi uitgenoodigd de beeran J de Boer T Verkaik en C Keet De heer G C Krom deed mededeeling omtrent de werking van het Centraal Bureau van den Middenstand dat te Den Haag is gevestigd De volgende maand zal de directeur en de heer Vergauwen hier de werking van dat bureau komen verklaren B de iondv ai wees de hr K a m p b n iz e n er op dat van uit Landbouwkringeii tot den Minister het verzoek is gericht geen zomertijd in te voeren en achtte het daarna wuucbetijk bet Hoofdbestuur van deta Middenstandsbond ta venotiken ook de winkeiienbetaagen bü dei Minister te irll betnigde Jiara Naar wij vemeRwn heb i de besprekingen ia de R K Middenstandsvoreeniging De Hknze gistelavntd over deze zelfde aangelegenhiKEd g b0udea li tzdfilc resultaat lïpgelevenL Ook daar rd voorstel tot het indien Van e adiw aaa d i Raad met e n kleuie meerinfMdd aJUgenomen f Het bestuur der Goudsü tè Wliükdieravereen g beeft beslotim naw aaaleUiiv van de kleine minderheid waarmede het voorstel is aangenomen het adres aan den R4ad voortoopig niet iti te diwen Ds H Caaaagictei Naar ij vernemen Da H Cannagieter predikaat hg de Nad Berv Gemeente alhier het beroep naar Borculoo aangmomen Droakeaachap en verzet Toen de politie gisterenavond op de Lange Tioideweg eén dronken man wilde arresteeren werd zij door een persoon die den eerstgenoemde vergezelde gemolesteerd Deze num traditte den arrestant te bevrijden hetgeen hem niet mocht gelukken Inmiddels kwam er poütiefan opdagen en deze rekende den verze eger In die op het commissariaat werd geverbaliseerd wegms het belemmeren vm een ambtenaar in funcUe BOSKOOP la dn plaals van F Gijzenij aanwlen tengevolge van zija vertrek uit deee gemeente eervol oütaiag iéH verieend is door het GoneentebeMtWir benoenvd ttü brandmecAter van spuit No Il U vaaDam Ten huize van den beer F Vuijk woncndc in de NieuwMcaat alhier geraakte DondardBgDMjTgen een bed la brimd dat op de kaohal te dregeu hing Het vuur reep snel om i ioli heen en het bi eval aeu eroatl e fVlgett htdiben gehad wanneer voorbiji iande pereNXien niet spoedig hulp hadden Vfirleeod waardoor de brand nog in zijn begin kon worden gebluseht HAASTBBCHX Vaawege het Nutedwpartement alhier lal in het Bonc eiKmw op MalodRl 18 Deo a s do aivonds om half alibt ooor denbeer J A Noë ingenieur te Amstordaai eene lening gebot den worden overhet ond rw p eleotrlcit t De bedloelUig ie deze voordradK ia populairenvorm te doen boudrai nn de gtnteente weldra van eJectrlacn tiobt zal worden voorzien tea einde de burgerij In telichten omtrent het g irulk de vooronnadeelen en het nut De toegang ia vooriedereen vrij zood $ m Bentuur hoopt dat velen aan deae S ttiowjlgtiig zullengehoor geven MOOBJORlëCHt f Aan de Kljlts Unl éfelteit te OtièecW is bevorderd tot doctor in do Hechte op stellingen merjuffrouw P A Ketel a hier OUOEWATËB Door Burgemeester tn Wethouders istot Uter oen de gasfabriek en waterlei Mng dezer gemeente tMDoemd W Bouwjxa thans ais z edMg te Vreeswijkwerintaam IC vaja ert Op 4c Mes Tegm het in stmll semen van Berlim F iut doof de afderiing Toonkunit te Leiden ia vi n lutkoUek lijde beiwaar g op rd De dellen van Leiden vemiaant in de iJjeidKhe Courant de Icatholieke leden goratdeertgTleroen aan do repetitie wegen den afkeurenawaardigen tekat KEttKNlËUWö Aaapaktoa Oadvr bovfuataand motto h ibben da heeren W vèn Oeyemi té Wölfaartatlljlp eu H Vianer te DoétinchÉni een beweging op touw gezet jtttt te komen tot verhoot ng van vele predikant ractementen in do Néd Horv Kerk mUK het Hbl Mei geni eoscbappeiiJke kiaohlen traabten zij één mllli gulden fmavü te brengen en deae som aan te bieden aan de Synode der l eid Herv Keik voor hei Fonds tot verbetering van de sohraalste pre lkantstrjkteoieaten opdat de Byoode uit de rmten van dit kapitaal versohUleade traktementen naar behoefte kunnen verbeteren de eerst inkom uIe golden zouden ocAiter tot een zeker bedrag Voor dlreete hulp kunnm aangewend wordet In elke provhicies zijj oommlssiee gevormd van b an tellajiiden die sympathie voor dit ev B ben Voor Zuid Holland Is drae saamge st u prof dr H M van Nee en mr J ScJïoitking LeMen dr F vaa Gbeel Gildemeeeter Doi Haag dr J R Ctflei AC Rotterdam ds J P v Melle KraUngw te R Toreni eek Dordrecht M C de Joi SUedredit L W B kSiaiien v d ftrüik secr der Synode dter iNed Herv Kerk Den Haag dr J Th de Viseer Waaeenaar prof dr P J Muller Voorburg J Ankerman en de J C ScfauUer Den ïUag Zoeland L van Brugjgen K Brants en ds J J Horaimrg Goes da J de Visaer Middelburgs L G James Slols ds M J Beuke boret 6iui8 nn J P Cau mr P v é Eist ea b J Gouverneur Zlerik èy Laatste Bejacfeten Am het WMtdIlk fnmt PARpa U D ÖiSdért Vm ICTW nu aan beide oercrs van de Maas en tea Zuiden van Bonbomme LONDEN 14 Dec Officieel De Engelschen x n in den afgeloopen nacht tan Zuiden van Atiecht vijandelijke loopgraven binnengedrongen Den vijand werd veriieaen toegebracht de onderstanden vol met troepen werden met bommen bestookt Een vüandel ke luchtaanval bij Hulluch ia mislukt Bij het bombardentent van een vijandel ke stapelplaaU bQ Pyse werd brand gesUcht in het voorhanden materiaal BOEMENIë BERUJN M Dec Part Geseind wordt dat de voormalige Turksche gezant te Berlin Osman Nisami Pascha benoemd ia tot vertefirenwoordiger van Turkije in het bezette gebied van Roemenië Vredcavoarwaarden WBENEN 14 Dec Part Uit Boedapest wordt geseind dat volgens de Pestl Hirlap de partij van Karolyl mededeeling eischt van de vredeavoorwaarden der Centrale mogendheden Deze aangelegenheid zal door middel eener interpellati in den Hongaarschen Rijksdag ter sprake worden gebracht Wapcnacheavlng KEULEN 14 Dec Part Uit MÜhlhausen ordt aan de CSlnische Zeitung gemeld dat de Duitsehe Keiier Woensdagmorgen aldaar is aangekomen teneinde de troepen aan het Westelijk froüt te iuspecteeren Onmiddellijk na z ne aankomst bield de Keizer in geselschap vaa den Kroonprins een wapenschouw over de troepen buiten MUhlhausen De Kd hield daarbij een begeesterende toespraak tot de Mldaten Daarna hield de Keizer een twee ivapenBChouwing terwijl een derde inspectie in den middag cou plaats hebben ROME 14 Dec In de Kamerzitting zeide ministor Sonnino nog dat er in de nota van de Centrale mogendheden die hij door bemiddeling van den Zwitserseben gecant had ontvangen geen enkele nauwkeurige mededeeling staat omtmt de voorwaardoi die men als baais voor de onderitandetingen zou kunnen aannemen TWBBDK KAMBB Voi adering van 15 Deoember 1916 Geopend te 11 ti tö Voorzitter mr H Goeman Borgeeiu Registratie en zegel Dë beraadfllègingaa wftfden voortgezet over bet aangenoudco art lOS van het W O heffing van retAiten jran registratie De heer van Doorn u l lichteen ameiKtement toe waarvan de strekking Is bij de veiling vmi roereDde goederen do kooporfl nietop te leggen do gedwongen befnngen voor de tiuwohenkomet van notarissen en deurwaarders en daarom atelt spr voor t te boperkon tot gevallen waar do wet dft eiaont Wordt het artÜEeA niet In den geest als spr aangeeft gewl sigd dan zullen de mAen toinboawen er M eellge Haanoieele gevolgen van ondervinden Da notariseen zullen voomamejijk met een langrijk percentage gaani strijken Do al sohatflng van den beetMuiden regei ta voor den tuin en landbouw van groot belang De heer T e o n s t r a v d beveelt het amendementvan Doorn warm aan Hot urtikel ia te vludhtig geredkge Spr betoogt dat het niet op dcoiweg van den landbouw ligt de ri tsemMenaren aan betore salariasen te helpt Tensiotte zet epr het out van de veilingen voor den tuinbouw uiteen De heer Sm een ge n I kan zioh voor het grootete gedeelte met het am adiem voreenigen Hij breekt ecbter een lans voor de portie der notariseen en deurwaaq rs Als die Minister niet de aekerhekl geeft dat voor de hotarisaenietidourwaar k rs een heralcnlng hunner positie zal komen bij aanneming van het aniendement zal hij crtcg n moeten stemmeft DebseitVieser van IJzen d oora v l sluit zioh hij don heer Snseenge aan nopene de po ie der ntotar lBcn enid ourwaaürdee Ten slotte geeft spr j den heer van Adyertentiên Bioscoop Gonda Vooruit Dexe week bijsonder PRACHT PROGRAM met de iroote iuooeifilm HET UIITSTE OORDEEL Een wepeldeatasti ophn OVEI WELDIGEND GROOTSGH WERK Sensationeel drama in 5 aoten En Tctder aitgezoohte dimt zoobIs LAPLAITDSCHB WATERVALLEN 70 Zeer schoone oatnaropname MuilHEER DE BARON Ameriluansche klnoht DE VERKOCHTE BRUID Comedie geapesM door de Nóonche utigten