Goudsche Courant, zaterdag 16 december 1916

ff O 13 69 Zaterdag 16 December 1010 55e Jaargang OMS OVCRZIOHT De kansen voor den vrede zij het dan ia verre toekomst worden niet slechter De uitlatingen van regeeringipersonen in vele landen wijzen erop dat zeer ernstig j verlangd wordt naar een oplossing die voor beide partijen bevredigend zou zijn De Engelsche minister Cecil zei dat men volle aandacht zal wijden aan de voorstellen zonder de belangen der geallieerden uit het oog te verliezen Want Engeland heeft geen iblfondere wenschen of het moest in de ScheldekwesUe zijn terwjjl èn Rusland tèu Frankrijk met dezen oorlog wel degeHjk grondgebied willen winnen I Waarschijnlijk zullen de Duitsche vooirI stellen eerst ter conferentie worden bekend I gemaakt President Wilson zal waarschijn lijk voorstellen die in Den Haag te houden I Reeds deelt de Duitsche ambassade te Washlington mee dat het zeker is zoo de oorI logvoerenden bijeenkomen om over de vreI dnvoorstellen te beraadslagen dat en der I belangrijkste onderwerpen zal zijn algemeeIne beperking der bewapening I Volgens de Dailjr News zal de regeeriof I der Ver Staten geen aansluiting zoeken btf I andere onzijdigen inzake het vredesaanbod van Duitschlahd I Inmiddels hebben ook bekende NederlanIders op uitnoodiging van den corr van de I New York World hun meening over het Duitsche vredesaanbod gez d Men vindt die onder een andere rubriek De Romeinsche correspondent van de Tijd seint Ten Vatleane Is niet de minste inllehtlng te ktygen over den indruk dien aldaar het vredeeaanbod der Gentralen heeft gemaakt en U personen van invloed houdm hun n MnIng zorgvuldig geheim Slechts één hunner verheelde niet dat de zlnanede der nota aan den pauselijken mintlua te Wee nen overhandigd en doelende op den door ide krijgsverrfchtingen geschapen toestand I waarmee rekening zoif moeten wordeq ge i houden een geschikte basis voor onderhanr delingen moeilijk zal maken zoo daarbij j niet in aanmerking wordt genomen de staat van reeds voorbereide krachtsinspanningen I De H Stoel zal geen stappen ondernemen I alvorens hij zich verzekerd heeft dat zij I gevolgen zullen hebben maar mmiddels laat ihij niets onbeproefd om de basis waarop een rechtvaardige en duurzame vrede te I bouwen is Reeds waa bet mij bekend dat de P paus heeft aangedrongen op zoo verregaand i mogelijk gematigde vredesvoorstellen inhdien die gelijk thans is geschied zuït len worden gedaan H Inmiddels gaat de strijd voort De Franl Bchen hebben op den ooetelijken oever van Ide Maas enkele voordeelen behaald in de It richting Louvremont en Hardemont lï Daarentegen gitan de Centralen vookIj w arts in Roemenië De strijd zal zich con centreeren om Buzeu maar als de Roemenen het gevaar voor omsingeling willen BOEKHOUDEN Onder leiding van J HAGIEQS acoonotant en Rootdredacteor van Handelsstndie J AMESZ leera M O en H J BEEKERINO Ji accountant en ondleeraar eaner H B S worden door het hniao lol rÉIieil rmi W Wappiilijt ta Keizers aoht 15 en Leliegracht 30 Amsterdam georganiseerd verschillende 62 Schpiftelijke Cursussen in het Boekhouden Leergangen voor beginners eenlgszins gevorderden en meergevorderden Speciale cnrsnssen voor de praktgk diploma s en voor de acte M O Eveneens populaire onrsns voor aakenmenschen Normaal lesgeld l 5 per kwartaal Snelle opleiding uitstekende resnltaten Zpo slaagde damr dagen voor da Middelbare acte de naawelgks 17 jarige P SIEBESMA oit Sneek die voor het eerst examen deed en die geen andore leiding had gehad dan oneen cnrsna Is het wonder dat onie sobriftelijke leergangen op dergel ke wys populair worden en dat steeds meerdere eandidaten voor de pnictgk dipljbma s o voor de acte M O onie schriftelijke onrsnssen zelfs preiereeren boven mondelinge lessen I Belangstellenden vragen ons gratu prospectns aan Zg vorbinden sicfa bierdoor tot niets Heden overleed tot onze diepe droefheid zeer onverwacht onze lieve Moeder en Behuwdmoeder Maria Sliedrecht Wedawe van den Heer H A C Bbinkiuh in den onderdom van mim 68 jaar 0 A BRINKUAN J E TIETER Bbinkha P TIETER A BRINKMAN MDSN BRINKMAN aonda 14 December 1916 Setoeitn ftunnni niet worden afgewacht De hegrafenu t ü ptaatt htbbtnop Uaandag IS Decmbtr te halftwaalf 23 Heden overleed zeer onvarwMlit in den onderdom van G8 jatr onze geliefde Dochter Zniter en Behnwdznster Maria Sliedrecht Weduwe van den Heer H A C Bmnnnu 16 Uit aller naam E SLIEDRECHT donda 14 December 1916 Heden overleed in den onderdom van 78 jaren onze geliefde Moeder Behuwd en Qrootmoeder lirUiTsrIiiynilimirii Wed van Jaoobna Hendrik Vetter Vit aller naam J D VETTER Gonda 16 December 1916 Verzoeke van Bonwbeklag ver ohoond te blgven 17 DEPöTHOijDERSi Gouda ANTON COOPS Wijdstrsst 29 Schoonhoven A N v ZESSEN Krimpen a d IJssel A 6R0ËNEVELD Lm Zegwaard A OOSTERLING 68 moest maar eens zien wat een ruimten dat tzijn Grootscht Kom toch eens bekijk het Itoeh eens een keertjel Er lag hartelijlüieid L in den toon Het zou mij zoo n pleizier Ldoenl 4b ja dat kunnen wij el eens een keef doen zei Uetzow En Johann knikte ook I Maar zeg eens vervolgde Gottfried I nieuwsgierig en gre Jacob van voren aan I den knoop van zijn jas hoe kom je aan al I dat geld om te bouwen I Ik heb het he n niet gegeven zei MaI rlanne snel zij kreeg er een kleur bij I Jacob knikte haar toe goedhartig lachenI de Neen neen jÜ niet Jannigje Je beI hoeft je in het geheet niet te verontschulI digen Geld kan men tegenwoordig krijgen I zooveel als men wit verteerde h J zich I tot de beide mannen wendend De BouwI vereenigingsbank schiet het geld voor Het I eerste jaar behoeft men niet eens rente beI talen Op zoo n manier bouwt nu de geheele I wereld 1 I Ach zeide Johann Lie w floot tasI schen da tanden I Daarna Wfui het een poosje heel stil in I de kamer totdat Gottfried weer begon I 3en Verbmiksvereeniging met aandeelen I wat wil dat zeggen Wie zit er nog in buiten jou O een menigte menachen Het duurt niet lang meer of de aandeelen worden op de beurs verhandeld ï Op de beurt Ata een kreet van schrik klonk het van de jof a De oude vrouw Badekew waa Ueek geworden fWoxdl Tervolfd Znid Hollandsclie Zaadtelerij vraaft spoedig IJVERIGE AÖENTEN Voor verkoop van tuin ea landbonwzaden in élke plaats waar nog geen vertegenwoordiger is tegen hooge provisie Adrea eeren M MANK 18 Ljuigeraar vraaild voor stadie Liefst Dnitaoh merk in billeken pr s k contant Brieven met opgaat van prijs en merk onder no 346 MORKS Adv Borean DEN HAAG $ Ifi Doe 8 uur Nieuwe Sohotwtat De GoudBbloena Dec 2 uur Gelbonw Bouw sWoningtoaihAt OnderetandBCom nidéele Annennorg DuemtMT aoaielati Oas aenK i Zaal KuiwtDln ojieDb verfKlèrUisN Halth Boni Schoenmakerij C Michaölis Boelekade 132 WerkpUuits 211 ovenQde Alia raparaliln ii n fN nuiatiiiarlb Eieetrlesie DralEksril A BKDiKMAN ZOON dead kan ieder zijn mond vinden Dus ieder kan nu medehelpen Zonder Licht gas en eleotrisoh licht te besparen door s avonds niets anders te doen dan c JAMm sKERSTKRANSEN 60 te eten van UU et per pond = Markt No 55 Goads Beeriyke SPEGULAAS 30 en 42 9 oti per pond Eohte Engelsche CAKE 40 cta per stak Praohdte Chooolade Kerttboooiartikclen In staniol en tilden lint vetp 20 per ons t Allemicawfte voor den Kerstboom is C JAMIN i SCHUIM KERSTBOOMFIGUREN per om 16 ot per stuk 5 en 7 et De Kerstboom met dexe figuren verHerd maakt Vne kinderen gelukkig I Chocolade KentkraiMJet 60 otB per pond Fondant Keritkraasjei 49 ets per pond niiM wim wwKMi nMm pf p i Bierbottelaars en Mineraalwaterfabrlkanten lo voor een gemakkeiyk te plaatsan artikel gezocht voor plaatselgke alleenverkoop Br onder lett W D E NIJGH VAS DITMAR Amsterdam J BURGER bode oaar 8T0LWUK n L MAK bode naar BERGAMBACHT geven hiermede kennis dat zij vanaf Dinsdag 12 Deoamber bun standplaats hebben in bet w mm i UBt üiiiiii m M Nieuwe Tarieven Post Telegraaf en Telefoon Verkrijgbaar LOOPT UW KAM WEG MET UW HAAR Lijst van de Nieuwe Tarievenvan de Post de Telei$raaf ende Telefoon om op te handen in kantoor of winkel PRIJS 10 OEIÜr 62 DRUKKERU A BRINKMAN ZOON MARKT 31 KOKO S HAAR Modevakschool voor Gonda en omliggende plaatsen KOKO DOET HET HAAI OIOEIEN GAAT HET UITVALLEN TCOEN VEKSTEIltT DE WOITELS HELDE ALS KKISTAL BEVAT GEIN KLEURSTOr OLIE OF VET VESriISSCHCND VOOR DE HOOrDHl Koor HIT VANDAAG VAN OW BIOaiST or COVtlVI nusi n t n a i so n s oo mr e Aaagulot a bl de v miil liig voor Moda vakseholm te cOraYenhafa Goedgekeurd bij Kon Besl 26 Aug 11 No 46 Oplaldlng tot Ooatumière Ooupauaa an Laararaa M iletNliiM vHr ligtii getrnlk Ie leem WUEI UlUt n IIIIKIBI r N w I llSbSÏ UM h T3cSo iu d VOM PrItthHui CroBlc Ln t Plaatsing van leerlingen Dinsdag en Donderdag aan de School Oouwt 100 ao Dir Dames v HEYZELENDOORN nm m MWHO B MA Onze premie PAK ME MEE zal van af 1 Januari Nieuwe Kaaspnjzen INGAANDE 19 NOVEMBER 1S18 Ter drukker A BRINKMAN ZOON Markt 31 Sonda VERKRUOBAAR Nieuwe Tabellen voor de Prijzen van Kaas met aftrek van 90 o voor het binnenland Krachtens Ministerieel Besluit ingaande 19 Nov 1916 26 PRUS 10 CENT Koopt Uar loduPiiHinliRlii Ml OAREL KROPMAM WLMWCaa n D ianisa soÉalleis 12 verschijnen met onderstaanden titel wot Ome Ivzen xtlnfraia betahng tfOfi töc tinarpo iatiosttn GRATIS VERZEKERDAy oi O wrtoWMl OTffc iOT The QKSHAM AAN ONZE LEZERS 1 Wilt U voor Uv gezin een aardig gecelllg Zondagsblad ontvangen waarin U naast fraaie foto é oit binnen en boiteniand onderhoudende lectuur knnt vinden abonneert ü dan op j Or n3 Tz j dat elke week veisohjnt in 16 pagina s MT Ons Zondagsblad is de goedicoopste van alle in Nederland venohpende Illastraties en biedt aan oud en Jong een schat van lectuur PrUsraadsels wedstrQden Humor enz wy leveren aan onze lezers ONS ZONDAGSBLAD tegen dm prgs van BO oanl par kwartaal of 4 oaat par waafc Ëenvalrouwdadres gi Leien die onze premi nog niet ontvingen gelieven onderstaand inteekenbiliet te doen besorgea aan ons Bnrean of aan den looper mede on 90 te geven ea voor het maken en stoSeeren van IMEUBELEN is b INTEB KENBI LJET BelasM vmaeksa wtliencrii lljlll eatraacsB ru TOmakslIJkM aa b SIM afw Ondergeteekende wensoht geregeld ONS ZONDAOBBLAD te ontvangen Pcpentnud24 Couda WooKPiAATs Naam prjjsan prima mateLtle aan alle ma U riaal i l IïTi© CL w s © 3CL fi cL r © xt©aa ti©TDlsuci oox G ona cL © © 3 l Oaao str © js ©xl Verschijiilt dageUjkB Al behalve Zon en Feeetda n PRIJS VAN HElT ABONNEMENT Per kwartaal Wem franco per post Met Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per post i Abonnementen worden dagelj Habkt 31 by onze Agenten i PRIJS DER ADVÏRTENTIÊN Van 1 6 gewone regels met bewysdummer f 0 66 f 1 26 t 50 Elke regel meer 0 10 jks aangenomen aan ons Bureau leti Boekhandel en de Postkantoren BU drie acbtereenTolgende plaatsingen worden deze teeen twee berekend Dienetaanbiedingen per plaatsing vati 1 5 regels f 0 35 by vooruitbetaling elke regel meer 6 ets Recllimes f 0 45 per regel Groote lettws en randen naar plaatsruimte Telefoon Interc 82 Telefoon Interc 82 ïïitgeTer A BBIHgMAit KN ZOOS i Stijging van prijoon vermindering v n I iidwmstea cRkwt ontbering en tooh 1 tooh zijn we ais mewoh rijker gewo 1 den I Ken van de g wMiste boproevlnew voor 1 ons volk waa de moblli8atta We h 1 lien onA erin geoc lkt Toeu vielen we 1 in de bruin rood nUsèffo wc zijn r I blozend eb welvurend bij gdalwen En 1 thavAl heMieQ we dcoi ate nkolennood die I one dwlnigt tot beperkbig Van het licht I Do straten zijn gedUrondo eoi groot I deel van den avond veraiwJerd Ze hobb n I uu een ander aspect wij moderne meu1 stdicn wij vinden ze niet gezellig meer I Wij hebben nu eeomaat geloerd eem h 1 1 verlichtQ straat gozelüg aangenaam te I vinden Is niet de olJctalQ offlk vro 1 U vorUohto ra t 1 Het cultuur leven vaa de oudWe tij I den af beeft zi voor een belaugrijk I deel g deaTonetreerd ontwikkeld op de I helrwegcn ea latör op straat esjdaar l om is deze uM e bdicbüng ieta ongc wooi in ona levoa vaa aliTo düff voe Xm wij one zelfs oiialBohieii wat misdeeld I Is dan het g voe voor po6zie bij den modertien meoeoh zoozeer vervonnd dat hij van Iwt sohello brutade licht i gaan houdfti wei keli zoo gaan houden dat I hll er noode moer bulten kaa I Voelm wij do zac iatiuiU it do war me gezoiligiieid niet van het petroleum I Ihet kaaiMiobl 1 Vreemd was het ons te moode dien I eersten avomd VHthet verbod van edeoI triBcb en ga liobt na 8 uur la de ctaI loges Men za ah m weer tn tunotle I wat reeds lang in bet rommelboekle van I den zotder i eBig waa al ineer en rover I 1 in vergetelheid te raken Üudo petroleum 1 1 lampm in allerlei vonn schemerlampen 1 I b v naiohbpibtea Aüe vondst weer 1 I jteoade t owe oocen en all veraprfl l f den w r het eigenaardachgele licht dat 1 hoewel het minder sterk Is wetdoidlge 1 aandoet dan Het brutale witte lioht v n 1 do eléctrieohu oni ga lampea I Wij zullen a oedilg one aan deeon maa 1 reg gaan vimmm vxb nulsw en leer a I we wat de t ngedsobman noemt makelthe fae0t of U d w z er de goede 1 zijde van te zien I Want wij moeten ona nu ee Mal aa i pafk en aan en leeren sol kken In do oin I ntandaghed Mls ktvieit zal ook dez 1 llchtbepajrkigi ooae oOffen opea maken I voor dlngeo die we vrooger niet za I miaMhlen leert zij omi dat mogelijk is I wat wij niet mogell achtten b v ons I behoeden voor ver lling van energi I CU ook zal meer huWtedljkhoid worden gei1 kweekt zullen veel jongi lled ii dB straat minder Iceren beeohouwm ale oen plaatü waar men mtopanning zoekt n vindt Dan zp deze besparing de romantiek de Vergeten romanlilek in ooa laten opleven vaa den hulseU en baard en we zulten dien weer gaan besiAiiOUwea als het warm kloppend hart van het goBlmiIcven Voor do jongeren zal dat een wondere nieuwe bekoring ja © en oude I I waarhedd die vergetcn weer ontdekt moet worden Laten wij haa nooit weer verI grt ni I d6 groote vraag of men d e lOQ kuBncn 1 I bekomen 1 I Anders staat het met die grotKleii welke I L reeds gebruikt worden voor de teelt van I I verschillende handelsgewassen De distri 1 I butiewet geeft den minister reeds de gele 1 1 genheid de teelt daarvan te beperiton De re 1 I geering zal moeten overwegen ol lU m het 1 i belang der volksvoeding t ingrüpende 1 I maatregelen zal moeten ove aan niet in 1 I voldoende voediagagewassih weden ver 1 I bouwd WU herhaltn wat 4 hi ket vorig i I nummer schrvrven Den boer worde daarbi I f de zekerheid gegeven dat hU eea behooriy 1 ken prïjs voor zijn product lal kragen 1 De heer Snoeck Henkemans heeft tot de I regeering de vraag gericht of sü reeds I thans den prijs wil bepalen In vechand met 1 de productiekosten waarvoor de ngecrln bereid zou zijn in 1917 bepaalde producten die hoofdvoedingsmiddelen zijn voor mensch I en dier van den verbouwer te koowB opdat I weggenomen wordt de aarzeliag lie op dit 1 oogenblik bij den landbouw ten opilehte van 1 het uitzaaien van die Voedinntaid elen blijkt te bestaan Inderdaad lal het een kraehtiCe f rikke zijn voor de verbouwers tot uitbreiding der cultuur van hoofdvoedingsgcwassea over te gaan als vaststaat dat die eultttnr een flink loonende zal z n De laadbouare z n waarlijk tot samenwerking niet oageaegen De groote meerderheid hunner Is er van overtuigd dat in het belang der gemeen I schap eep voortgaande regeoringd moeiing met de cultuur niet kan ultbUlVMl Wordt lioverteg met de landbouworganiaatiea ge I pleegd dan IQdt het geen tw jftt of deze I zullen al baar krachten inspannen jfttm mede l te werken om de economische moi lt U eden P overwinnen 10 Dit aammer bataat nit drie bladen Eerste Blad Het Voedingsyraagstok 1 H t Kamerlid W de Jong heeft in het U 1 weekblad da Vaderlander het voedingBvraagfituk besproken In twee artikelen geeft hii daarover beschouwingen welke in breederen kring verdienen te wor den gelexen waarom w j te hier laten volgen Het is wet voor ieder die de mededeelingen over den oogst in de verschillende graanvoortbrengende landen heeft gelezen duideiyk dat de vraag hoe in de voeding van ons volk zal moeten wonlen voorzien met den dag moeilijker wordt Van de landen ile in normale tyden Europa van graan voortien zijn voorname produéenten door den oorlogstoestand niet in staat hun aandeel te leveren Rusland dat een aanzientyk deel der wereldproductie i voortbrengt moet zjjn voorraden opstape 1 len en kan geen mud tarwe of rogge aan 1 ons land Itfveren Roemenië dat het tot dreigt te ondergaan van alle kleine Staten die in het wereldconflict betrokken werden kan al evenmin als leverancier optreden Wij zijn voor aanvulling van het tekort aan graan aangewezen op Noord en Zuid Amerika en op Australië Ongelukkig is in deze landen de oogst verre van gunstig uitgeval len Voor uitvoer uit deze landen zal n veel kleiner hoeveelheid beschikbaar zijn dan in vorige jaren De wereldproducUe blijft dit maal beneden de vraag Nu bleef elk Jaar I een overschot van overige oogsten ttver ZdcksOs het er nu bij staat zal dat overshot wil men op bescheiden schaal aan de beboefin het volgend jaar zijn ingekrompen tot het tweede deel van den voorraa d waarmede ten der verschillende landen kunnen voldoen ï men in normale jaren het ter markt brengen L van den nieuwen oogst kon afwachten I P Het Internationaal Landbouwinstituut te I F Rome noemt den toestand nog niet zorg 1 wekkend Het moge zoo zijn doch wel legt I het als een onafwijsbare taak op de schou I ders der regeering in elk land de grootstv 1 zorg te dragen aan de graanbouw in eig n 1 land zooveel mogeiyk worde bevorderd Dat kan alleen geschieden als den verbouw r een behoorlijke prijs voor zijn product s gewaarborgd Het is de vraag of de prijB waarvoor dit jaar de binnenlandsche tarwe door de regeering ia overgenomen wel hoog genoeg is geweest om uitbreiding der graan cultuur in de hand te werken Meer va meer zal naarmate de oorlog langer duurt 4e regeering genoodzaakt zijn in te grijpen in het landbouwbedrijf en ter wille der gansche bevolking moeten voorschrijven dat en zoo groot mogelijk deel van onzen bodem wordt gereserveerd voor de teelt van gewassen die voor de volksvoeding onmisbaar zijn Doch daarbij zal IzU in de eerste plaats moeten letten op loo I inendfe productie voor den producent I Het is thans wellicht te laat om krachtig Bin te grijpen tot bevordering van den graan j I verbouw Het winterkoren had reed ge izaaid moeten zijn en de regeering zal met Imeer kunnen voorschrijven dat dit koren Bmoet worden geteeld I Waar we voor zoo groote moellijklieden met de volksvoeding komen te staan mo Ige overwogen worden of aan de teelt van Inoodzakel ke gewassen niet grooter aan I dacht moet worden geschonken dan tot dus verre geschiedde Wordt daarbij den ver Bbouwer een flinke prijs in het vooruitzicht I gesteld dan lijdt het geen tw fel of de re i geering zal van teze boeren de medew king K ondervinden die zÜ behoeft De graantekor liten in Amerika en Australië zijn o i zoo dsnig dat de bevordering van den graan 1 bouw in ons eigen land zoo krachtig moge 1 Uijk moet worden in de handgewerkt I I Dat het tekort aan graan de regeering tot 1 ingrijpende maatregelen zal nopen biykt 1 luit de cijfers welke het Internationaal I Landbouwinstituut te Rome onlangs publ 1 fccerde De geheele hoeveelheid graan voor Me wereldhandel beschikbaar bedraagt d 1 1 Maar aan tarwe 52 262 600 000 K G en aan rogge 4 729 3000 000 K G of een totaal van 1 156 981 800 000 K G Over de iaren 1909 1913 waa gemiddeld per jaar beschik fbaar 60 517 800 000 K G Er is dus een Itekort van 8 032 400 000 K G Wat gerst Ithaver en maïs betreft het tekort daaraan Ifbedraagt over 10 2 528 500 000 K G Dat Ijwil dus zeggen dat over 18 voor den we llreldhaodel 6H millioen ton graan minder Ifbeschikbaar is dan in vorige jaren Dit t kort zal moeten worden aangevuld deels ndoev het gebruik van andere vocdingmaidde iTlen Nu is er ett jaar een overschot van den tvorigen oogst Dit zat tot aanvulling van het Lichtbespariag 1 f Woulerlijko dingen heeft de oorloffoos geleerd Het bonAo tooneei waari het loven wordt algeapeoid b t een gfooto veraDdering onderigaaii bi onaen neutra I kn bock zijn d e couliaaeo vrijwel dczeU dedc gebleven Alleen dto belichting I I aaders geworden Wo hchbon oude waar I heden Oipniouw tmtffekt wij leerd Bi aJia rouzc ottaerA waardoeren dê fing k dte I wi de jon r fi door modern uitvin I dingen badden vervangen Rraicivt voelden I Wl trillen in alles wat In nHM a o ln l I dividiieel ondernomen werdi Wij hadden I 0118 onderflchat wij konden als hetmo I lichamelijk en ge ëte ijfe veel moM pro I duoeeren Ue k nu zetfa al waren onze I levenftvoorwaaitfen inplaat van beter I re ndcr goed I Welke vrouw heelt beter dan thanfid I waarde van het geld loeron konmmi Het I Ui waar dsA deze ervaring oen minder I aangvnamo wb moa r ook hier moeat het I lijdn n leeren beteffcpnen Wa al I lAAttgo pijnlijke omataodifQhedffi hthben I we gekend in de bijna twee en een hatt I a r diio do oorlog nu reeds duurt tekort dienen doch dat beteek nt tevens dat de wereldhandel tegen den oogst van 1917 over niet meer dan IjlO tot 1 8 van een normaal overschot zat beschikken Dat voor j uitzicht vestigt de aandacht op de dringende noodzakelijkheid waarvan wjj in ons vorig nummer spraken uitbreiding van den graanbouw in eigen land Nu is het heel gemakkelijk te decreteeren dat dit moet Lgeschiedep doch in de pract k stuit men op rhet fokken van vee het produceeren van melk boter en kaas ingericht Het zal met hdoeniyk zijn een belangrijk deel groenland Mdirect in zwart land bouwland om te zet iten Niet alleen de ontwikkeling van de pro I ductie van boter en kaas b ide zoo dringend I noodig voor de voeding n voor den uitvoer hzuUen een omzetting in eenigRsins b t eke Inende mate beletten Daar komt een andere omstandigheid b I Wie in de streken der veehouderij bekend is IWeet hoe buitengewoon moeilijk het nu I reeds is werkkrachten te bekomen Vrou I welijk personeel voor de melkerij is even I Nchaarseh als mannelijk personeel voor den I sUl Graanverbouw zou een vry groote toe mond vertrok zich in een aanval van na 1 ijver En daarna bleef haar blik aan Jacob 1 hangen Dat was haar man haar man die I behoorde haar geheel alleen 1 Jacob stond met den rug tegen de steene kachel geleund h i huiverde hij was in zoo lang hier buiten niet geweest Johann zette I een doodemstig gezicht en Gottfried had hem dadelijk gevraagd Nu hoe staat het met het bouwen Hij voelde het zij gingen niet Bccoord met zijn ondernemingen Maar wat kon hem dat schelen Toch toch Hij was toch aan ben gehecht al was faij de verhoudingen liier geheel oi tgroeld Gottfried had een helder hoofd die moeat het begrijpen a hjj het hem duidelijk maakte I welke ontzaglijke voordeelen hét gaf nu te I bonwen I Levendig zette Jacob het uiteen De naI vraag naar woningen was kolossaal Als hij I voor de twee wonmgen op de eerate verdie I ping eik 2000 taler rekende voor die op I de tweede elk vijftien honderd voor die I op de derde elk duizend behoefde hü op de I vierde van elk deel slechts vierhonderd taler I te nemen zoo was bü er reeds dubbel en I dwars uit Het belegd kapitaal bracht best I 7 opl I Jhi waar woon Jif vroeg Gottfried I Na niet juiit op da eerate verdupingt I Jacob lachte Hü kreeg het warmer nn hü I zoo druk over atfn hoopndle verwachtiDgen I sprak Wij zullen waarschijnUik e n woning op de tweede verdieping nemen Die kost immers zoo goed als niets als ik bedenk hoe mijn zaak slch nitbreidtt en naaat het verkooplokaal komen de vertrekken van de vBTbrvikvniwiiiciBg met aindetlen Je Steeds was zij in het onzekete I Lang had zÜ getwijfeld zou zi al of me 1 meegaan Graag deed zi t niet Maar IJacob had het haar ontraden en juist daar 1 om wa zij meegekomen Zij was nu zijn I vrouw en dat zij eens zijn dienstbode waa 1 geweest ging niemand aan En niemand I zou aan haar zien dat zij als kind bloots I voets de ganzen liad gehoed voor de rijk 1 boeren en dat zij toen zij pas in de stad 1 was gekomen bij den kleinen winkelier hee 1 aan het eind van den Prwzlauer allee maar loopmeisje was geweest Nu was zij madam nu had haar man een grooten winkel nu woonde zij in eigen huis nu kleedde zij zich steedsebt De vroegere dienstbode was er op gesfcld naar de meuwste mode gekleed te zijo Moeder Badekow droeg de rok altijd volI gens dezelfde eenvoudige raiit aan den band I gerimpeld en d4 gladde taille van voren I met beenfenknoopjes gesloten en rondom I een klein schootje Lene Lietzow deed de I groote katoenen schort slechts af zij op I straat kwam en zelfs dan niet altijd en I zelfs de zware zijden japon der weduwe I verloochende nog niet geheel de verwantI schap met de van geslacht op geslacht overI gegane boersche snit I Julie Badekow daarentegm itikta bijna I in oplegsels en plooien in strootraa en garI neersets Het haar had zij tot ididte lokjes 1 geknipt en voor dezen avond had zij tich laten kappen Met steedselw modidMnnis monsterden baar blikken het gladde in het midden gescheide haar der rijk wttduwe ZU nam Marianne van het hMtfd tot de voeten op Dat was de UevriiafMTOtttr van haar man van wie hij dilcwipa ifnlK Bmt te komen het was beter dat zij er niet hu I was Maar Jacob had aangenomen dat zgn 1 Trouw meekwam was nu juist niet noodig 1 geweest I Te half zeven waren allen reeds bijeen De I kinderen waren vroeg naar bed gebrach de luiken gesloten niemand kon luisteren I I Nu kon t beginnen I Achter de reeds gedekte tafel zat moeder Badekow zij had vandaag de füae muts met I gouden speldjes opgezet I Marianne zat in den leuningstoel in een 1 zwart zijden kleed De jonge weduwe kleedde zich als i eenigszins kon in zijde d e dan glad over haar vollen boezem gespanpen zat Gottfried werd steeds door een onweerstaanbaren lust aangegrepen daar een beetje op te trommelen Beide vrouwen zaten zwijgend en stijf er bij De plaats naast moeder Badekow op de sofa had de vrouw van Jacob ingenoI men zü zag er m meer uitgemergeld en I kwijnender uit dan anders naast de we I gedane frischbeid der millioenenweduwe I Julie kwam hoogst zelden naar TempelI hof Maar men had haar begroet zooals I het behoorde dat voelde zij met voldoening I Zoo laat ge u ook eindelijk eens bij ons I zien had Lietzow gezegd Ik geloof I dat ge in de zeven jaren dat ge Jacob geI lukkig maakt nog geen zeven keer hier ïijt I geweest I 43 t is mijn Bchttld niet geweert cdde lil nul I Ben ffMpr wilde niet vlotten Rusteloos I gleden da oogen vaa Julie in de kamer rond tij beproefde hi de gezichten te leaen hoe beviel sij maiAtt xij d n noodigen indrakT Feuilleton Buiten de Stadspoorten Naar het DiiitocJi van CLARA VrEBlG Dewerkt door I P WEÖSBLINK VAN B0S8UM met autorieatie van de schrijfster Nadruk verboilen Vame va n werkkrachten eischen en het s 50 Hier bleef de inmaak altOd zoo goed gewoonltik werd er niet gestookt Maar heden stookte zij Reeds begon een vochtige warmte de nooit gebruikte en zelden geluchto kamer te doortrekken Lene trippelde bedrflvig heen en weer z had reeds een hoogrood hoofd Vanavond kwam de famiUe en zij moest ƒ zen vullen en nog toezien of de knecht de dikke aal wel goed stroopte Gottfried had Johann gezegd Jiet iswerkelijk hoog tSJd dat w ov Augujto spreken Ook dat wO ons een beetje gelegen laten liggen aan JacobT Zoo dos een gerechtelijke zitting Boni Uat ons samen komen bij 1 Ik vind het voor moeder beter als wti het m haar huls doen zijn wij toch op he ek en moeder moeder j NuiaikbegrÜphetal vkIGat ed lachend den naar woorden 20 1 rede Moeder zal je een grondig de lea lezen N i dos afgeaprokenl Hen had Aorw iriet oitgwoodifd om