Goudsche Courant, zaterdag 16 december 1916

1 0 13370 NIEUWE 8CHOQWB0RG DONDERDAO 21 DECEMBER 19 DIE HAQHESPELERS DUARD irERKADE Singer iDit ééne woord zegt tllcf ranoeer er sprake ia van snt SINGER Ntaimtchines zijn een Eerste KUs FabrScait datasck reeds meer dan n kalve eeuw voor alle hniahoudelijk en iDdustrieel verk met roem gebandkaitfd heeft BDTGEE NAATVACmUEg kunt U krüacn la al onaa whdalt JDUARD Wfi BSNY IB PRUS VAN HET ABONNEMENT Per kwartaal f Ï Ï5 I4em franco per post l SO Met Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per post Abonnementen worden dageUks aangenomen aan ons Bureaei Markt 31 by onze Agenten den Boekhandel en de Postkantoren Telefoon luterc 82 BERICHT NIEUWE ABONNB s die lich met mgsnK van 1 Jan 1917 voor minstens een kwartaal op dit blad abonneeren ontvangen Tsn tot dien datum verschijnende nummers GRATIS De abonnementsprijs bedraact ƒ lt2S per 3 maanden fff bü wekelijksehe betaling 10 cents pei week ket het zeflluEtreerd Zondagsblad met gratis verzekermg tegen ongelukken 1 75 per kwartaal of 14 cents per week Abonnementen worden aangenomen aan het Bureau door de agenten en de loopeni DB ADMIJIISTRATIE SINGER Maatselll pij Depéte alom 40 OTJDA Kleiweg 5 50 ONS OVERZICHT De vredeavoorstellen zgn nu op de bestemde plaatsen d w z in handen der geallieenJe regeeringen Zy zyn naar de hoofdsteden der Ententemogendheden doorgeseind zonder byvopging van de meening der Vereenigde Staten Naar de Parijsche correspondent van de Basler Nachrichten verneemt heeft de Franache regeering de Bulgaarsche vredesnota ontvangen door bemiddeling van den Nederlandschen gezant De Franache minister president Briand zal Tolgei Duitsche bladen morgen in de Kamer een verklaring afleggen betreffende het vredesvoorstel Het belooft morgen een warme dag te werdtm voor Briand Hen kan daar meer over lesen onder het hoofdje Frankryk Den partijleiders van de Russische Doema is naar hun mewiing gevr agd omtrent de voorstellen Bofarinski oud voorzitter van de Doema verklaarde De voorstellen van dea vUand gedaan op een tijdstip waarop het onmogeiyk is onderhandelmgen aan te knoopen zijn voor ons het bewys dat de vijand uitgeput raakt a zich wenacht te ontdoen van een oorlog die zJi n krachten te boven gaan Èta rechtsch afgevaardigde zei Ons antwoord moet bondig afdoend en waardig zijn Het moet het antwoord zyn van een groot volk dat vertrouwen stelt in ï n groote toekomst en dooi een vurige vaderlandsliefde bezield is Weer een ander Foolsch afgevaardigde De voorwaarde die den vrede moet beheersehen is samen te vatten in de volgende formule Duitschland mag geen gebied van een ander meer bezitten Het opmet etyiute in de Duitsche nota is wel dat lö het t dperk der pogingen naar een afzonderleken vrede besluit en die van pogingen naar den algemeenen vrede inluidt Een boeren afgevaardigde gaf als zijn T Bsitea de Stadspoorten Naar het Duitsch van CliAEA VIBBIG newerkt door I T WEÖSBLINK VAN BOSSUM met autorisatie van de sctarijtater Nailmk verboden 51 J aar moedertje Joeob amuseeide sich Wat heeft u dan Wat stelt u wel van de bears voor u denkt geloof ik aan een boeman Het Is een zeer gezegende instelling Zonder beurs geoi handel in het geheel geen wereMhandel geen verbinding van het Noorden met het Zuiden van hot Oosten met het Westen van hier mot gindse De beurs is volstrekt internationaal Z8 verbroedert meer reeds morgen kan de arme een rtjke man zönr Sa de rijke een armer Gottfried zelde het droogweg hü trok er zfln grappgat geslicht bü maar niemand lachte Een vluchtige ergerais trilde in Jacobs trekken maar hü liet sijn goede stemming niet bederven hii wou die niet laten bo Ieder noemt het op Moals hd het begrijpt grijpt zei hij schondarophalana Daarna legde hij echter da hand P l n schouder van Gottfried en aea feyaa ktodaifljke onllesoridheid veihtldM PXsMit vena ide pn u n va prijsvn boogitigen get d n voor Imermg uit den voorrmA bi betaliog op drin maanden n tto fraoco verToenaiad voor hat len ermd laagptiia w bij afwijlwad ToorirsardMt met bO of sb ekflniac van rfloU iwoftts la den haadal braikalijk i en rtcUuail vita 4a trmfMj mrllu 0t k aar biUlJkea maatslaj terwijl de pri zeii m prijmrboofting oor loveó tnf aaa tunscben a kMtdiHacle diesAn t worden vanatoderd mei de f ruikul c rflducüa die door dan grootfaanW irordt s fr ven Oouda do ui Dee iober lAl £ BurgfBUMiater voon R L l ABTt N8 Advertentiêii Te hyr geïraiid togen Janaari of Febrnari een op f o d n itand Briavaa oodsr Mo 2928 BarMa QondMhe Coarant Uarkt 31 16 TE KOOP KIIIIARIEirOGELS MANNEN na op vollen tang dag en avond cangen met lange uchte toeren vanaf f 3 9 en hooger en alle soorten zang en volière vogeta 11 Adree J J VAN WIJNQAARDEN Vierd e 87 Oooda Te koop gevraagd KI 21 kiriith nunsi aanbieding met pryiopgave afmeting en merk onder no 18 Bureau Qond ohe Cotttni Harkt 31 9 Tfilephooimet ouda Auigesloten Tel no S16 C KAARS VleeiKshlion wee en Spal lag Westhaven 37 Anton Coops DrogM W éHrmatn TeL 821 HusouriiogMii Winoai iii Zeer mooIaioUedeincuiMlea als TaMi Stoelen Kuten Spienit SchlIderHen Theetafdt Bulletteii Smiafflettbleffieo fdt Bulletteii Smiafflettbleffieoten In leer en pclttch Boekenkatten Tweepenooni onbctla pen Veerenbeditellen Kapokmatnuien Slaapkamermcubelen eni eni alles spotgoedkoop RuaMdeede Leeratoelea vanaf flf SIBIkaat fao SUItaM f 9 60 Spiegelt f 6 60 f 7lo ani 20 llilliniUT4tt linMiiiklIiilclliMl RoHMHian FirmaC SMITS Schoeiiluuidel Rietweg 48 Gouda Opgeriokt 1879 Tal M IMi HET ADRES VOOR IEDEREEN M DE LEEUW DBN flAAO Veessetraat M OEOARANDEERDB BONTWEIKBt 30 J C DE LANGE s Koninkiyke Tuintbouwifiriohting wooriieen W L IINiMIliK Prtes HeiMirifcalraat Het Bioenrenmagaxijn is geëtaleerd rzszi voor Kerstmis == i ÜMVtapllkalen Kara Itotot Modern Bioemwark Viot 2e Hal paMiafc wordt uHganaodigd tol en bezoek t Bestel Uw Drukwerk bij u A Brinkman Zoon iüOERPnST 5IGAR aouofc m mir Onze premie nPAK MC MCE lal van af l Januari fertdigaen met onderataaoden titel ItJt Oiuc 4iaa t ni tthimq imiilSettiiciirpolakilsten GRATIS VERZCHERDiy Oi fiiul ktnYm mm M TW OKSMAM KKS ONZE LEZERS Wilt n voor Uw gezin een aardig gezeUIg ZoodaMblad ootvaBgn waarin ü naast fraaie foto t uit binnen en bnitenland ondlihoudende lectnur kunt vinden abonneert TT dan op dat elke week vetschgnt in 16 pagina a MT Ons Zonda blad is de goedkQoptte van alle in Nederlud versoEgnende Illostraties en biedt aan oad en Jenft een sobat van lecitnir PrOtraadtda wedttrQden Humor enz Wg leveren aan onze lezers ONS ZONDAQSBLAD tegen den prl i van BO oent per kwartaal of 4 oenl per week filf Lezers die onze premie nog niel ontvingen gelieven onderstaand inteakenbiljet te doen bezorgen aan ons Baraaa o aan den loopet medete gevea 90 INTEE KENBI LJET 0 ndergeteekende wusoht geregeld ONS ZONDAOSBLAD te ontvangen WooKPLaiTt NxAH NY I BEDE 6e Voorstelling in het Abonnement DOOI DE PiUTJES Tooneelepel in 3 bedröven van UABCELLES EUANT8 Aanvang 8 aar precies fiEMEir AM DITW tlITHANGBOBD Entree voor H H Leden en hunne hnisgenooten f 1 75 pe persoon Entree voor Niet Leden en Vreemdelingen f 2 5 per persoon Loge Staties Balcon Loting der te beipreken plaatsen ep Woensdagavond 8 nar Entree voor de Galerij zoowel voor lieden als Niet Leden 40 cent per persoon Kaarten zijn daarvoor te bekomen en plaatsen te bespreken 10 oentextra woensdag 15 December des morgens 9 uur aan de Sociëteit Alle entréeprgzen worden verhoogdmet 5 o Antearsrechten 40 Na afloop dw ToorstelUni vertrekt een eatra boot naar Waddinfareon eo Boskoop E Ondergeteekenden hebben de eer het publiek te berichten dat zij hunne sigarenmagazijnen vanaf Zondög 17 December zoolang de noodtoestand duurt s avonds om 8 UUR zullen sluiten uitgezonderd op dte avonden waarop het gemeentebestuur toestaat het gas of eleotrisch licht later dan 8 uur te mogen branden Firma D G t VREUMINOBM Firma C G ▼ d POST H M G DE MOREB H p Herfst J W PEETERS P BISSCHOP 50 C J BEZEMER Post Telegraaf en Teiefocm Nieuwe ïarieven III I i 1 1 VerkniAbaari Lijst van de Nieuwe Tarieven van de Post de Telegraaf en de Telefooü oaa op te banimi in lutatoar of wink I miJS 10 OEMT 2 DRUKKERU A BRINKMAN ZOON MARKT 31 NATIONALE BANKVEREEMGIIH Ki itaal eii Reserrea f 5 500 000 UiUIILIiilii I II Kaatoor QOUDA FInta Hoffman Co 68 II I I II I Handelaoredteton Rekeningaoauranf en Dapoailoi nteoten en coupons Inoasaeeringen op BInaen en BuHenlaad Vraamd Bald Adminislralie art M er n ie g aM I iWÊ t Zaterdag mzs t l iSi MAATKNIPPEN voor Dames en Jonge Damt Gkoafig oadairieltt in het knippen en nubea vaa Japoanaa cutmaee en Ondergoed bf Mej TIËSBMA M Wi fit u wi ctali niWMiai dfetd l i 55e laargsng Maandag 18 December 1910 GOIIMIË GOVMNT Verschijnt da lijke behalve Zon en Feestdagen PRH9 DER ADVERTENTIËN Van 1 5 gewone regel met bewj nummer 2 S Elke regel meer V j BU drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekei Dienstaanbiedmgen per plaatsing van 1 5 regels f 0 35 by vooruitbetaling elke regel meer 6 ets Reclames f 0 45 per regel Groote letters en randen naar plaatsruimte Uitgevers L WSSOLhS EH ZOOH Telefoon Interc 82 wmmmmm breken sijn vergeefsche stormloopen uitentreuto voort te zetten Als het waar is ziet het er niet schitterend uit voor Roemenië Haar wij dienen rekening te houden met de bron Portugal gaat nu krachtiger deelnenen aan de actie H t Journal meldt dat binnenkort Portugeesche troepen aan den atrüd aan het Westelijk front gaan meedoen De Portugeesche troepen die naar tVankryk zullen komen sullen twee divisies vormen De verlieslijston geven weer indrukwekkende cijfers De Duitsche die tot 31 Oct openbaar gemaakt zijn d w z de lijsten der tot en met 30 Sept geconstateerde en erkende verliezen aan de Somme te rekenenvan Juli af gven de volgende cijfers gesneuveld 56 512 gewond 190 685 vermist 74 160 tezamen 320 247 De lijsten die in Nov gepablieasrd zgn en betrekking heben op de in Oct gelodan verliezen geven de volgende cijfers gesneuveld 18 608 gewond 68 694 vermist 20 643 tezamen 97 640 Zoodat het totaal tot 1 Nov wordt gesneuveld 74 016 gewond 249 17 vatmiat 94 693 tezamen 417 887 De Engelsche verlieslijsten in de Times van 11 14 dezer vermelden de namen van 162 officieren en 10 030 minderen Met deze cüfers voor oogen moet het verlangen naar een overweging althans van de vredesvoorstellen wel heel sterk zijn ook door ons maar zeker door de oorlogvoerenden Daarom hopen wij dat en Briand in de Fransche Kamer en de Engelsche minis j terpresident in hot Lagerhuis morgen ƒ vredigende modedeolingen zullen doen n 1 den Pepen heuvel n de grenzen van Vacherauville In t centram werden de boerdertj vaa Haudromont en hoogte 847 bereikt terwljt op den rechtervleugel belangrijke vorderingen werden gemaakt aan den weg Douaumont Bczonvaux De troepen die onder het zingen van de Marseillaise waren opgerukt maakten zich bU een tweeden aanval meester van de dorpen Vacherauville waar de strüd vrij levendig was en verder van Louvemont Beionvaux Qiambrottes het werk Hardoamont de versterkte redoutes aan den weg Vaux Bezonvaux alle hoogten voor de Fransche stellingen en eveneensvan de bosschen Een groot aantal Duitschers verraat en gedemoraliseerd door den onstuimigen aanval gaf zich onmiddellijk over i Een divisie maakte alleen liiOV gevangenen Er viel aanzienlijk matenaal in de handen der Franschen zonder nog n aantal kanonnen te rekenen die stukgeschoten zijn Alleen in het bosch van CaUrettes werden 2 kannonnen vernield De Petit Parisaien schrijft dat er meer dan 80 kanonnen veroverd zijn De bladen Juichen deze overwinning toe en wijzen er op dat de overneming van het opperbevel door generaal Nivelle vroeger Joffre op schitterende wijze is ingeleid ZU zien er een fier en afdoend antwoord van de Fransche helden in op de slinksche vredelievende voorstellen van den rijkskanselier op het oogenblik dat Duitschland uitroept dat zijn onoverwinnelijkheid bewezen is en het resultaat van den oorlog vaststaat Het officicele Duitsche communiqu geeft het verlies als volgt toe l egor vaa dm ksoonpslas Den l den December slaagdan de Franschen aan het Noord Oostelijk front van Verdun er in ons uit ds voorste stelling naar de tweede voorbereide linie die sieh uitstrekt van de hoogte van Taiou over de hoogten ten Noorden van Louvemont en de boerderij van Chambrstte tot ten Zuiden van BézonvBux terug te dringen In Roemenië gaan dsCentralen steeds verder Bij het station van Fetechti hebben zij 110 waggons en bU dat van Tehulnltza 41 waggons 4 locomotieven sa 11 waggons met petroleum buitgemaakt De Kaïn Zeitung yemoamt van haar corr te PalIJs Briand schijnt zijn vrienden onder de roos te hebben gezegd dat het met Roemenië vMr het einde van het Jaar gedaan zou zUn Men kan met meer hopen dat Sarraii kan doorbreken of de middelrijken van het Zuidoosten afsnijden Roques was in Athene om maatregelen te treffen voor het gevel Roemenië de nederlaag zou lijden De volkomen terugneming van de landingsmacht zou een dergelijke stoffelijke en zedelijke nederlaag beduiden dat Frankrijk de moed zou ont oordeel te kennen De boeren zullen slechts in een vrede toestemmen wanneer onze vyaaden er zoo voor staan dat zy gedurende langen tijd niet meer aan een oorlog zullen denken De Weekly Dispatch weet te vertellen dat het antwoord van de Bntsche regeering op het Duitsche vredesvoorstel in de morgen te houden redevoenng van den premier bekend zal worden gemaakt Misschien zulten wü dua morgen meer klaarheid krijgen omtrent de plannen der g üeerden ten opzichte van het voorstel Het is niet waarschijnlijk dat zjj zonder meer overweging zullen buitensluiten En het ia zeer wel mogeli k dat men er niets anders over zal hooren dan hetgeen wU reeds weten dat is niet veel met de mededeeling erbij dat in b insel de geallieerden zich bereid tot onderhandelen verklaren Inmiddels leeft de strijd weer fel op in bet Westen en de actie der Franschen is hier zoo groot t misschien van een nieuw FranschSomm e offensief kan gesprokei worden Over een frontireedte van 10 K M ten N van Doeaumont hadden de Franschen succes Het legerbencht meldt daarover Wy zetten ons succes aan den rechterMaaao er voort rokten op in het bosch van Cauriöres en veroverden het dorp Bezonveaux Een hevigen tegenaanval der DuitschcTS tegen den Poivrè heuvel ondernomen heben wij definitief afgeslagen wy handhaafden ons aan het geheele nieuwe front Het aantal tot nog toe aangevoerde gevangenen bedraagt meer dan 9000 onder wie 2B0 officieren Het buitgemaakte materiaal is nog niet volledig opgenom s maa hfit isaekar da 81 ïcanonn e n veroverd of vernield werden Een later bericht meldt dat de Duitachers op den rechter Maasoever in den loop van den nacht geen enkelen tegenaanval deden Het artillerievuur was vry levendig op het geheele nieuwe Fransche front Het bericht bevestigd dat de vier Fransche divisies dte bericht tusschen de Maas en Woevre gebied den aanval uitvoerden minstens vijf Duitache divisies versloegen waarvan alle regimenten aan het gevecht deelnamen Van al deze regimenten z n gevE lgeneR gemaakt In de streek van Chauvoncourt leverde een verrassende aanval der Franschen hun gevangenen op De Fransche bladen brengen nadere bizonderheden De aanval die door het slechte weer vertraagd was werd den 3en Dec ingeleid door een uitstekende voorbereiding der artillerie Het offensief dat om 10 uur ondernomen werd en om 6 uur geëindigd was werd ondernomen door de divisies van den legergroep Mangin die elk over een front van 2 K M aanvielen en aangevoerd werden door generaal MaudTiuy Op den linkervleugel bereikten de troepen enkelen storraaanvat het eerste doel dert tken ser aedort Vt vdun Ziju gebied loopt geen govaar meer on daarom roep ik Leve Frenkrijk en weg met den oorlog Ileitigo proteMeu Het woord Verradct klinkt Admiraal Bleziaimé roept Wij maken het leger onvaaselilil Heb makeUJli i met Frankri l Daarop volgen nieuwo krfafm van vorontwaardlging Hij onteert het parItniiuiitl Waaroiu mag men hior dingen zi eiL di men op rtrsat niet zou mogen zi Kon zonder ge aar to loopen mot do gevangenis kennia te maken Brizon wil zijn rodovoering voortzetten maar de Kamer jouwt hem zoo woedend uit dat llii zuih dicht naar do atonograidien taiJgen moot om zijn woorden attbans In t diaalolilad gedrukt te krijgen Van alle kanten dringen Kamarlnlcn op Brizoe toe Als het Ud Bougc toeroept Wat krijg je voor dst baantje betaaUr aeetnl Brizon hot glaa water op dat op den liibunorand staat ea werpt het Bongo naar ht hooW Dezo bukttoi het glas vliegt teg i don waiai vBnL ministertribuue aan stukken Aia Briam ook hel Wad wil worpen waarop hot l a stond sleurt mes hem ram de tribune Do president set sIjn hoed op en verlaat do zsal wat het teeken tot schorsing Is Under goweitHg tunmit wordt de zaal onSTuiuid Lon heil uur Isln wordi dü aittlnghervat Behalv Urizon 1 alsohta Mnsocialist aanhxizlgBrizou heitllmi ddtribune om nioh to verdedlg n m doetdit Idua Als ik oen rovolvor in plaatsvan een glas water bij de hand hsd gehad dan moot ik btkennen dM ik Men laat hem niet uUaprsken on honderd kiHen roepei Ooott hem or uitl Baitenlandscli Nieows FBANKBUK Op verzoflJt van Briand zijn de interpoilaties In den Franaohen öeaiaat van Clemonceau en Bércngor ovi r het militaire eoonomiaohe en dtplooxuii ic Meid der regeering tot l oadBg a si verdaagd Briand hecit zich volgena de Progrte van Lyon t enovw sfnatorea ultgolatim dst hij de interpoliatlee in openbare zitting zal beantwoorden Als de zitting nu maar kaluier is dan do vorige Wü deeWem daarover reeds Iets luedo Uc socialist Brison begon zijn oorlogsvorvlot ing maar reeds na do eerste woorden d sociaüJden waa n r niPt vorhiPven zioh overal Ipvcftttge proUiwlw on Spoedig speeld it zloh zeer hrfligitooneoi a Men intorrumpeiTdo Itrizon van alle kantai CUJ zt on waarbeidi OIJ we t zeer wel dal Frankrijk voor om deel beael is eo dat onie soidattm iiun blopd storten oiu h toliovrljden Als mm de bladen maar vorhood uw praaljeo op deoe tribune al te drukkm dan zoudt g wel wegMiJronl Tooiuiohin en Frankrlïi aeJ Brizon la gered Ue prorident kost UaachenlMlde en steil ds ultHUltlnc viMHk Mat pitmmi alssa men op 64 na wordt zij aangoMvien toor diu duui van 16 sttüncss KNGBLAND De Hiniatn vsn arbeid zowi osniaatsten brief san de stakende ketolmakors te Llveiipool wsarln hij zegt do oorlogsrsad sUvnt mijn liemoellngm wijl deze oprecht on redelijk zijn Ik zal do mftumon vsn wie do meeMen naar i weet gekaot moeten zUn togon een stsiilng tn do huidige krisii4 on die van kwaadwillige zijth op iMm dwaadapoor zl ge bracht voor hol laatst lu d gdeffenliHid stellen om Msands oohtend woor lift werk 10 gsan In dal geval ben ik lUnsdiag voor oen aïvaapdiglog te preken Zoo niet jian zai do hWomlrmt gedane afkondiging in werking treden Weotweldo horvalting van den arbeid moet aan do iMTaadalMitnc Vfeor4tllaau Van dil starsdpunt zal niet worden afgeweken üp die vergadering die de manmsii daarop hobb ï gehouden besloten zü heden Msandagoohleiid hel werk te henmncn on zoo noodig den apocdoisobenden arbeki na het Intreden van de ruet aan het eind dor weeit al te doen PORTUGAL De deetaomfDg vsn Portugeeacte Hoe spoorwagons Na de menschen die in wagons wonen en op het Tempelhoferveld die zullen nu juist niet je woningen van 2000 1600 en zoo voort betrekken Dat is alleen de toevoer uit de provincie kleine heel kleine lieden Zü zgn mooi bedrogen zü die meenden dat in Boriün de straten met telers geplaveid waren Baste jongen je buizen doen vervloekt veel huur En die zooveel kan betalen trekt niet in jouw huis Waarom niet viel Jacob beledigd uit Ach laat toch zeide Marianne Zü was opgestaan en kwam naar de mannen bü de kachel Hü zal zeker verhuren Niet waar Jacob Hü hoorde de verzoenende stem züner zuster niet hü was heden te zeer geprikkeld geworden Zün zenuwachtigheid luchtte zich in een luidruchtig lachen Mgn hemel die boeren die boeren Zü zien niet verder dan hun neus lang is Het is waar hoe kan een mensch geestelüke hoedanigheden ontwikkelen als hü niets doet den achter een ploeg loopen en mest rüdenl Oho smaal maar niet op den hoerenstand Het gelaat van Uatsow werd nu toch ook rood En Johann zeide verwütend Jo zult er inloopen met je woningen paa maar op Büke mensehen willen niet meer boven een wtaikel wonen dia traUnn naar het Thlargarter kwartier naar de Bellevnesirassel Weidt a rv gd niging Heel goed Jacob antwoordde heel kort Dat was anders zün lievelingsonderwerp en hü had zich voorgenomen heden zün broers en zusters te overreden aandeelen te nemen hü had tenminste zeker geloofd Marianne over te halen Maar nu zocht hü tevergeefs naar de gepaste woorden naar de woorden welke bezieling hadden en bezieling gaven Hü kon een hoopelooze afgematheid welke plotseling over hem was gekomten niet van zich afschudden ach die Julie hoe kon lij hem en zichzelf toch zoo blameerenl Het was heel stil in de kamer geworden de stem der vrouw klonk met meer scherp maar deze stilte trot zün oor pünlük Heel kugzaam heel bedachtzaam zei Johann nu hü was nog steeds met zün gedachte hü de te verhuren woningen in Jacobs nieuwen aanbouw JlIaar als Je nu een of twee woningen leeg hebt staan Dat had hü nu niet moeten zeggen hü zou het ook niet gezegd hebben a s Crete er al geweest was maar die kwau wat latar die bracht eerst de twealingfl naar bed Als je een of twee woningen hebt leegstaan herhaalda hjj hardnekkig JM heb ik echter niet ri Jaooh geprikkeld uit Wat sen die hem odi nog erg ren7I De menschen zullen stormloopen op mün huis Met gemak raak ik de woningen kw t Er zün geen woningen genoeg bi Berlijn Leas je dan geen couranten Ban Jdni dan zoo achter In scharen tiddun de nteaschen naar da poorten loodaan hahben ae daar zelfs opgeslagen ge kunt het hier op het veld zien De woningnood gaat elke beschrijving te boven Zü hniien ia oude zicfat Wacht mijn jongen wij spreken elkaar nader Ik ben vol van de stelligste verwachtingen Sedert Jaren hen ik zoo opgewekt niet geweest lieve 5od het loven is zoo eentonig zoo verdrietigi Ga altijd achter de toonbank te staan Het is om uit e vel te springen Nu loof ik in een prettige spanning nu leef Ik paa op nu heb ik toch eindelijk iets waar ik belang in stel plotseling brak hij f Zijn blik had dien zijner vrouw ontmoet Bijna verterend hingen de oogen van Juiie aan die van haar man Een gloeiend rood was in haar gezicht gekomen Als cirkels brandden de vlekkep op haar wangen Wat praat je 7 zeide zij schnl En wij zijn niets voor jeT Ik 71 De kinderen Je zoudt niets gehad hebbon waar je belang in stelt 71 Wst je vreugde geeft Nu eindelijk pas iets Een mooie kerel Haar stem klonk bijna trillend Hij verloochent iemand als hU buiten bij zijn bloedverwanten is dan is m m op eens niet meer goed genoeg voor hem men St stl Opeens was Gottfried naast do bevende opgewonden vrouw zij was opgesprongen hiJ drukte haar weer in den hoek der sofa en klople haar toon op den schouder maar zoo was het toch niet bedoeld zuster Zoo was het toch niet bedbeM Jacob haastte het ziek aa te jaggen maar zijn stem Bonk toonlooa Zijn fort te voren stralend gelicht verloor plotseling allen glans hij zag er vermoeid uit afgemat bepaald venmdard Br was en nauwelijks te onderdmkka geprikkeldheid in zijn stem Julie begrijpt nS niet HS FeuHIetoita op Zij kan mg niet begrijpen Een msn wil toch een bezigheid hebben wdke hem geheel m beslag neemt Zö begrijpt het niet dat jk niet altijd de kinderen kan wiegen Och jij en kinderen wiegen Den geheelen dag loopt hü weg In toornige tranen barstte de vrouw uil ziJ beklaagde zich over haar man bij zUn bloedverwanten Nu wilde zij eens zeggen nu boe hg altijd was Zijn geheele hoofd had hij altijd vol met dwaasheden met dingen welke geen cent opbrachten Om den winkel bekommerde hü zich niet alles het hij aan den bediende over er die haalde er zelf een winstje uit Hü bad aitgd wat te bespreken onfereeren zooals hü zeide vandaag morgen en zü zat alleen overdag alleen den halven nacht nog alleen 2ïü had niets meer aan hem want als hij eindelük kwam hadliü andere dingen aan het hoofd Het nieuwe huis aan den anderen kant der straat het huis recht tegenover hen dat nu gereed was dat had hem zoo krankzinnig gemaakt dat was de schuld van alles 4 at vervloekte huis Ik wou dat de bliksem er in sloeg Zoo n vervloekte winkel Als aaastalknecht begon de naar de mode gekleede vrouw te schelden Jacob kromp bü elk scheldwoord epnianw in elkaar De gemoedelüke Gottfried had medelüdm met hem wat was die er ingeloopen Erger mot zün vrouw dan met zün boawaï en met zün verbmikavereeniging Uedeiüdend zocht Wl naar iets om het gespr op wst anders te brongen het was niet Juist het meest geschikte wat hij aangreep Hoe staat het met de Altenhnrger sulKhóildOT kerfabriek met die favaoae hauMareree i f I I 1 i n fff