Goudsche Courant, dinsdag 19 december 1916

55e Jaargaog No 18078 Dienstaanbiedingen hebben ia de Gtoudsclie Courant ÜT Dm Uf rtntita kMtH detUi Hi THrattMaUig 1 6 regeU f 036 voor Mn regel meer 6 emto Opgaaf nitaraitend aan hetBoreu ragaeriag in take de daarte der lemamiddelen De Cortes is giiteran begonnen m t de behandeling van de b rooting Gemenffd Oorloffanlcawaa In Amerika De Koln VolkHKtg tx ot wn brWvan van een DtiitMulirAiM rlkMUi die ditmaal ttlMH te maki u heeft gehad met de Uigtflscbe ceiwuur daar biJ door de haudt lMkilkbooC iMitiKibUmd is Idnrergobracht In dost k brief w rdt o a Oaegd dat m den laatsten tijd herhaalMkjk in de Ver Staten ongelukken gebeuren tengevolge van het octtploOen van p natect Zoo sim o a enlgfltt UJd geteden te New YtKK 00 spoorwagons aUesimet ranalen geladen tegelijk in de luoht gevlogwsL Do scdirljver die in Chicago soMjQt te wonen zegt dat daar het iibllek goed op dK Ivot o vnn dra oorlog wordt gi houdtn daar l dtau ittad In alle talen der w t ds tladfn vn soliljaeii ea dat door bemiddeling rwlo di draadloose statlone Tuckerton en Ssjyvllie bet pubUek ook van het Duitsobe nieuws op do hoogte wmdt gehoudkn in Amerika htWt mm veel laet daar do veri toften ontbrt iea De dagbladen sljn geel tear de olHwl ül n om wit papier te labrlccercii nJet voorbanden zijn Ln todiett de DouM hland i een verfMoffeu bad meegebraoht zoutten ia Amerika niet oens baokpapier o poeteugvie kuuneu n orden getfarukt De dkuMH zijn zeer ODttivredt k o t r dit g Hbr k aan Het Belglsdie legai Een correspondent schrijft uit het Belglsebe hoofdkwartier dat het Belgische leger nu uitmuntend is ultg W met stalen helmen zware waterlaariip dikke jassen ens Ten deele is die uitnititlng door de entente bondgenooten geleverd ten deele door de Betgen zelf die m het vrU gebleven België ra in Frankryk Ui van fabriekra heben opgericht De cavalerie heeft nieuwe paardm meest Amerikaansche Ze oefent in Frankrijk In artillerie is het Belgische leger misseblra het best voorzien vaa alle legers vra zyn grootte De Belgm hebben oen aanUl batteryen uit PoHugeesche fabrieken betrokken waarby Frankryk en Engeland zware kanonnen hebbra gevoegd Ook gebruiken de Belgen stukken geschut die de Duitschers m de steek hebbra gelatra toen se indertyd voor de overstrooming de wyk moesten nemra Wegvoering der Belgen De Aotislavemy Sodety heeft een krachtig beroep gedaan op de regeeringen vu do Vereraigde Btatra Draemarken Noor im inTHEKEI OMUiT N Umi Mm UMI OOMUDie EU 8V UI a DF imKUElO nN tnEM VEMUIKEilS NEDEDEEIEII MN MUI EEN tUIK FlEiCN E ITS p jiiH iLii t i Ml m Müi Zancvereeniginc VHENDSCHAP UITVOERINQ op DINSOAO 26 DECEMBER d avonds om 4 7 uur in het SCHOOLLOKAAL Ter afwisseling worden voordrachten gehoDden en wordt opgevoerd het Klacfatspel De politiek van Jodocu of bM vernuft van een hongerige so M m m taniHiMtleimjiMa DIT HKt IlAOAaUM ViLH I1 RAVËN8WAAY ZONEN aOBiyCBBM Den THEEÉN worde atgelBveid in veraegelda pakjes van vyf hm m ten luif en een Ütd net vermelding van Nonmer eo Pr i voorden vsa neveastaand Merk velgens de Wet gedeponeaid Zioh tot oitvoerint van geëerde orders aanbevelend J C BIJL voorheen J BREEBAABT U udsrs op Moeder windt u niet op leide by ra liet zyn arm zwur op hur arm vallm Ik zal het u maar zeggra met Paachke staat het slecht Togen lyn slgarrawlnket zyn de biljettm aangeplakt UITVERKOOP Hu de beele rommel wordt verkocht De schuldeisehers alen toe dat zy ten Atfbste nog wat krilga 4iet Is my om Mt erra vrouw Badekow glimlachte Ala zy nu gedacht haddu dat het hur erg mu opwtndu du haddm zy het mis Of by die pur igarenkiatjea heeft ofBiet Wat praat gy nu Johann schudde wrevelig zyn hoofd Ik begryp u vandaalg in het geheel niet Pas hke is failLet Van de sigaren van de inrichting ran dra wmkeU van de gcbeele zuk behoort hem nl ts meer Ik heb era brief van hem gekregen hier fs hyi Hy trok een brief uit zyn borsbcak o sehryvra kan die sluwe kerel Nu begóo btJ voor te lezen Faschke schreef bU was ongelukkig geweest hy was bedrogra geworden hu had zEch door mynheer Rosenthal latra verleiden tot speculerra d w z heel bescheiden met kleine bedragen hy had er bet levra zyner Augusts aangenamer ra rijker door wllira makm maar de zaak was hem over het hoofd geloopra Hy was tegen zijn wil in dra algememm maalstroom meegesleept eu offer van dra tyd zy haddra hem uitgebuit Rosanthal had hem bedrog misbruik gemaakt vu zUn onaehnld twrrolfd x otsn TJD Êu 19 DMMtar SooWelt One G Ztt KaaMnla op vMeadwIs N Malth BoDè 21 Dw 8 uor NlMwe BAtKHlnrtJ AboeMmnHvooreieUing We Sr lH OUT Soo Ob o Coieot SMnnWc 4e Bt WaU 37 D J 2 nut G tN w Boow JSf QeotrbMM Drakk l A BRINKMAN ZOON GKmdk 419 STJUlfS LOTCilM a KI Trekking v Dioodag ia Dee Reste pr ien No lOOiO ƒ IS4M Ne M4 lMt Pr iaan van t 46 2 M IM 339 3M 406 2 442 S7S 866 7Ut 10 796 74S TM t 2 866 W3 MB 1096 llOe 1131 132S 1270 IXti 1397 14 1480 16 B IMM l Ve IMH l M 1648 I70 17 8 1810 ID 1911 182 I J I IMÜ IWl 3008 9018 301 301 4 200 21UI 21 3171 3 0 3M8 3971 39M 443 2488 2IMS 3U0ati 9 M3lie8 37 3 3Ba83aH M8 sole MM i 63 8871 S401 428 MB7 36 XM 8M0 981 8868 aeei 3 Me 3667 96 8 8681 3719 8764 3796 3843 3818 3021 3 W mai 4108 4U4 4170 4300 4271 i 0 4380 4863 4874 4876 4483 4612 4 3I 4707 4773 4890 4864 4867 4876 602 Mil 6201 384 WO 6814 4363 6388 6417 M28 6437 6440 6446 9 ie 6626 6639 661 6fil 662t 9886 6718 6784 6778 6801 680 Wl im 6 a6 6031 8IM0 088 6163 198 0300 6234 2 388 8378 6833 6846 6437 6600 VOt 6638 67 8 786 6841 846 6B7ti 6888 f l06 8 lt 7174 790 7386 7188 7341 7Ï9H 129 1S6D 7490 7480 7616 7634 7938 7 4I 1W 7590 7683 7666 1606 1616 182S 7868 7803 7910 8141 8176 8183 B199 8244 K3HI i li ml 8401 8461 8612 8616 864S H64 H612 8674 8734 8766 8786 8841 8863 8876 9084 9168 9138 8181 987 9684 868 8960 880O 9610 8816 9848 9844 9818 9880 991 896816010 10083 10088 10136 10338 1038910346109 7 1082 10B24 10174 10462 1 M71 IIMSO 1064 IOUk i 10626 10682 10664 1IJ676 IINiOH IIJHK 10907 10010 10998 110 H 11067 11111 1140 11343 II272 11481 1I49U U W lirM 11633 11641 1166 11667 1179K 1IHS6 11827 11916 11959 11918 11988 13017 12166 U157 12230 12296 12 I26 12 36 12374 12 11613803 12416 12463 12472 13M6 12731 1273013738 1 796 12772 12782 12194 f2810 129101998813098 t806 13091 13111 H192 1S305 13318 1 3 9 1820 13269 l lin 13 122 11 157 13406 134as 1342 1 114 1 13446 l iri24 1 1 i88 13696 19618 1S661 i i71H 11818 11864 IftfX 18961 13961 14016 14060 14111 14138 141 521411 4 14183 14241 14243 14286 14122 IILVI I4 4JU H 146 7 14Ti0 11165 14770 14H40 14877 14H7H 14894 14907 14910 16019 l pOtW IWMl 15 P 1 16088 16122 1613 16126 15268 l UMI 16314 15400 15411 16451 15416 16023 15152 16H9 16802 15814 16856 1 1881 16005 16065 160t9 16081 16154 16248 16386 16433 IM 16440 16521 165M9 I662H 166KI 166 M 1668916714 16739 16779 16884 16816 11 8401684816891 18898 16947 17106 17186 17149 17168 113M 17313 1TI27 17188 17455 174901756717610 17628 17681 17693 17800 7841 11880 17S a 17948 18011 1H05I 18063 1 0 9 1H11I 18141 18176 18200 18226 18228 IKllI IWil 18M i l842 i 18412 184 53 18624 WM IWVKi IW 18680 ItlTJO 18770 18786 1H842 IKIW mm 19108 191 IS 19144 19161 191 il 1 W 19210 19361 19441 19462 19480 l um lOT M 191 1878 19886 19881 19811 IllSIfi 19969 l 9t6 30084 30083 30067 2007 1 2013190164 30215 30969 30990 9M21 20441 3IM93 30667 2D5 0 30601 20696 3 16 17 30694 30761 20783 30716 20H24 30838 20911 20886 5 Kluw lx I IM n 9396 niM ilJn 836 Ho 1990S 1400 Nee 9800 at 30M6 Itder I3Q0 Nm 3404 931 8817 fn 19490 l l r tlOO I I i I Advertentiên Mllmiiil lUtt imilIKI rn Bt Tonnii van de Arrondiiismant Reohtbank te Rotterdam dd 16 December 1916 il KLAAS UITENBRraX Pin onende teWaddinlVMti In tlMit vu fadUucnieat rarklMnl ffletbeiko mingvandanE A Hmt Ur H W JM VAN HKLTENtot ReohterOomkiturii en van dan on dergetedMnde tot onratpr 16 De irator Hr A J THOMAS RottMTdam 18 December 1916 0EVRAAOD 1 Febnuri in klein mENSTBODE b nMMt aMen Loon iao tram t 10 waaoh 138 Zondan 14 dagen geheele dag vrQ Laan Botnut 17 R iw k e Ta BOSCH EN DUIN Utr Nette Dienstbode OEVRAAQD in klein geain Ken voadige bargerpot knnnende koken Liooa f 90 pet maand Vry aack Badiat goade gMoigwi Brieven S 1812 KRASAL S bodth Z rt 10 Zoo poedig mogeiyk gevraagd Een Dag of Dag en nacht Adret Mej DB BOER Oroenendaal 18 S CeVRAACffi nDflinksSTIUKSTEl Toer DIÏtBOT JEiah aas te malden t aTonda van7 by te ta BMHWD BiONKMANN itnlUWr Weatltavwi tS 11 FERWERDA TIËMAN WUNHANDELllReN f om 0 9b IIO 240 Ram Pnnoh 1 70 Citroen Pnnoh 1 80 Arak Ponch 1 Prima BinchopWgn 0 66 St Eitcphe Medoc Chan Malleret St Emilion Champ ImpMiat Onde Rood on WiltelPortwyn f l tó Extra Gade R enWjPortwun 206 Fine Old Pale Sherri i l 6 Vennonth Dom fieliatfi 1 86 Depot te Gouda bij T CREBAS Tel 40 Nieuwe Tarieven wm tummiÊ mguiMi nuMnHHNua Post Telegraaf en telefoon VerkriÜbfari Lijst van de Nieuwe Tarieven van de Post de Telei raaf en de Telefoon om op te hangra in kmntoot of winkel PRUS 10 OCNT 62 DRUKKERU A BRINKMAN ZOON MARKT 31 UM mM Keo CTlrere HeWa NM Vertiwkt de klieren f Voorkoml bet IftM Hoofdwer eo Row gebruikt hfteft mm nni hel Mdbt In mm rtM a l71tnll L wn p k Hr iet lenTindK OP l tl H r djiir ii rt o bonultbe ftli k bAAJUONDWIINI imI il 1 W Il drear H l K ko i G PHILIPS ARCA ZONDER WEERGA V FrtMlaitd GrwrtjjMlIfenth 0 lan THANS VMKRUCiAAR IN gS 32 H 10eKAMIMn ANTON COOPS Wttdstraat 2S Oaada A N VAN ZESSEN Schoonhovea 96 ao MO w so too f rraaC SMITS SclLoeiiliandel Kleiweg 48 Goudaw Opgericht 1879 BËT ADRES VOOt IEDEREEN 4300 Mederiandsche arbeiders sters 64 V Beste Uw Drukwerk bij 5 A Brinkman Zoon i niboQóMd Singer Dit ééne woord iegt alles wannesr r sprake ia van ITaaimacMnes want SINGEK Naaimachines z een ËersteKlas Fabrikaat datzidi reeds meer dan n halve eeuw voor alle huishoudeiyk en industrieel werk met roem gehandhaafd heeft SOTGSB STAAIkAtSINZÊ kmt U krQgen In iri on wtnk r Onze premip PAK j MC MCC 7al van af 1 liuiuart vergchijnen met andentaandm ti el VERZEKERD 05 Fl nrtfmo M THEOKSMAM An r O fSMO HiftiOO AAN ONZE LEZERS Wilt U voor Uv Keain een aafdlf Iczellig ZondaitbhUl ontvangen waarin U naaat Inuue loto t nit binnen en bnitenland onderboudeMie lectuur kant vinden abonneert TT dan op da t efte veek veitoh nt in 16 pagina s Mm MT n o Zoodageblad ia de OedkOOpfte ran alle iA Nederland vench aende ninetratie en biedt aan oad en Jonjt i Pifltraadielf weditrgden Humor ena mj leveren aan onae leaen ONS ZONDAOSBLAD tegen den prijs van KT i IJITHAHEfBOBD ZLSMSSW BO o i9t Mr liMi toA f 4 iM9it pag wiiak 1 4 MA HF Leeert die onie bnmm n g niet ontvingen gelieven ondentaandinteekenbiljet te doen bMorgghum ona Boreaa t aan den looper medete geven 90 h4 INTEE KENBI LJET SINGER Maatschappij 40 Ondergetaekende vrenaoht geregekT ONS ZONDAOSBLAD te oMvaagwi ArmeiMOaiip CK in A Eldweg § WooRiLAATt Naam Woensdag 20 December 1916 iNTi o WTS © XL A a Tr©xt© ti©TDlsua ttoox G o u d © anu 03aCL©tx©3K©xi Verschflnt dagelijks behalve Zon en Feestdagen PRIJS VAN HET ABONNEMENT Per kwartaal f l K Ide n franco per post l BO Met Ge1lliuiti erd Zondagsblad Idem franco per poat Abonnementen worden dagelUka aangenomen aan ona Barea4 Markt 31 by onze Agenten den Boekhandel en de PostkantoreB PRUS DER AftVERTENTIÊN Van 1 5 gewone regris met beKyBnnmmer f 0 66 Elke regel meer 0 10 BU drie aehUraenvdgende plaatsingen worden dete legen twee borekaad Dienstaanbiedingen per pUatsing van 1 5 regels f 0 35 by vooraitbetahng elke tegel meer 6 ets Bedameg f O t5 per regel Groote letters en randen naar plaatsruimte ENZOOH ÏÏU even A Telefoon Interc 82 Telefoon Interc 8B BCRICHT NIEUWE ABONNS s die zich met Jsgsng van 1 Jan 1917 voor minstens ten kwartutt op dit blad abonneeren ontvanren van tot dien datum verschijnende nummers GRATIS De abonnemoitsprijs bedraact per 3 maanden of b wekeigksehe betaUuf 10 centa per week Met het genlustreerd Zondagsblad met gratis verzekering tegen ongelukken ƒ 1 75 per kwartMil of 14 cents per week Abonnement i worden aangenomen aan het Bureau door dë agenten en de loopers DE ADHINISTBATIE Aeb pp tii troept steken de rivterOalmututul onrer Alleen van 18 op 19 DecMenber rren de l ngelflch vectieei ten in de T1 m do namen van HO oftlcierwi vSKvio 30 gtwlood t u 59 uiiiularen Ktigdifche bladen gwnven een opgaimvan de Duiteobo verli 4 uitffcacooderd die van de vkxH en dn k oniala troopesk pgi maakt naar do omcieete Dulieotie UJ Um Hil gezauMiilijke aantal la a 9ai aS9 verdeeld ato volgt GesDKUvdd of aan wondm fleettnrveo 889 967 geetorven a A ziekte Oe üTO vangen enoroen il4 739 vamd i Oti zwaar gewond 531 393 g woud 393 17U licht gewond 1 m HTO gewond uata bij den tropp geblevim 207 819 f mdu ierttnu b ludk het volk bbjkgaf xBji dtimelfdm c esl aks de legersa u lu i Irooi imtrtMt de verhoupjingm tuem Kn du g alluMTdm IM hiJ er moet meer onütirlmg wonkn oveirlKd en imndor den ludïuk wordm gewen dat elk iaod ali fE ow eigwo troai to zorgen hoeft bdioon ecu politiek van bet geua Hcbapfieltjke front ztjn Uoyd Oeorge zei iver da 4uraiKkiria m het kabinet De toeatawl n te het nootlig dat Hoei ecs hssiiaMngWerdgenoiiMii De geallH urdeii hebben tengevolge vau traagheid bij hel nemen Aran boatattm bij Iterlialii mstigui le i ag goNtdtfO IJ © r ge ring hoopt Zi fTt oudig m aLoat lts zijii nktt aJlüeo plwnen te oiavouweu voor een doeJlreWwidmr gebruik vaa ith iki vaart zgade sdiepaa maar ook oor da aaobouw na do oorlogMHijta e la herMelkaa Uvw Un voHhiigffVTasgiKuk deedUIeyd t org ueik Iwrowp 0 Het volk om do reget ring lo teuueu bij eon zoodanige verdoebng dat al nMad honger bobooltto lijden udM anderee e veel krijgen lAftt bet volk tijdene don Mffiog ent nationale vastentijd adtond eu Tvnztj tiet gehele olk een dmt van den iSM dtr overwinwing op sI A nannt Mt het ai bobaJen wij ook de zege daarvfta geesi voordeed trekkeik De regeeriog stedt voor ooiverwijW een dtreoteur van notioMleik dknat te beooemen belast zoowel met de regeling vanden militairen als mei d burgerlijkmdteust die ovcrigeaa streng geeeMdenzuilen ziJiL Tm awilen van den bur güriijken dienst atett éo regoerlng voor te beginnen met een so tlUDg van all In du8trie u en difeiOHtaq naar getaog aij onoatbeorUjk zMb ol M Het twtJK sclitig of zlofa vokkMOde arbeddifcraohteB zuilen aaovieldeit mu iadim dit iMethet geval nbocbi tij zou apr niet aarzulen ziub do aoodt§B bovoegdhedm te verzeloemi om bet pim volkomen ted en slagen Men ziet dait Lloyd Getffge gem itao van halve inAAtru flb la De I rawwbe regeerhic werkt naar fto Maün meidt aan de opatdUng van een antwoord dat bewtemd im voor de vertt geiiwoordógun der onaij4lgo jiiogendhedun die de bendddedm v a l tJlpnËlswt g H t zijn liet antwoord zal doen uitkomea dat du overwegingen van DullscUand vaa allo objt viii ivft waarde otiiüiloot zi on in doD grond onjuiel daar do vijand er in beweert dat hij tot een vordadiigincaaor log gedwongen la OvLT êo krijgsbo ijvm weli g nieuws In t Wofen tMddea de Duiteehere een tijdelijk voordeel bij du Cambrette hoeve ZIJ wtTden uciiter dwMiJk weer verjaagd In de Di nxRHa li bm de troepen van de Ceotmlen da 11 BabadafOslro wo l r ikt Ruiterij rokte ób stad BaUdag binnen In oontdijk Widachijo houdt de opunracli oenM aao De bondgenoot ovw de nota Het doet mij vtvl gctwcgeu e kuuoeo vakUreo dm wy afzonderlijk ea 0 aAuuike4ijL van elkur tot leziHIdL cotLduMi e zifi $ iikomm m ook dal trankrïjk en Kuslanit bet eoret hobU u gt autwoord omdat zij ougotwijleld bet Kcht tiebben het eerste aatwooi t ta gei€a op zulk een tutDOodigiQ Devijand taat uog op bim gebu a m liuu op wlogaL sija grootCT g jwo st dau da oue Dat antwoordi is reeds t xmbaar gemaakt en uit naam ter Heceerinc verklaar Uc liet volkomeiii vu kraolMig te fltetiacn BaitenlAndseh Nieuws ENGELAND De Engelsche regeering toont waar Iket noodig IS wel te kunnen ingrypm Een paar uur voor de staking van bet spoorwegpersoneel van dra Grooten Zuider en Wester Spoorweg in Ierland Zaterdag zou uitbrritWD besloot de regeenng al de lerache spoorwegen onder staatsbelMer te nemen De staking werd dearop efgewtapeld In het Lagerhuls heeft Bonar Law meegedeeld dat kapitein Blaikio naar de Duitschers hebben verzekerd niet het lot van Fryatt zat ondergaan De Dnitache admiraliteit beschouwt de Caledonia n l alseen bewapenden kruiser en Blaikie èdsiemand die enkel sUn plicht heeft gedaui met te trafifaten de duikboot te runraen DU1TS LANa De eybreaget vm êt vgWe umltlleMilig bedi agt 10 6M 8 4 9I 0 mark To l6 December was daarvan 9 682 000 0O mariK d i 90 6 pet van de Inachryvfng ten votle betaald De spaarbanksü warm op 16 December by de betaling voor de vyfde oorlogsleenittg met 278 200 000 marii dX 2 81 pet van de ten volle betaalde leeningswaarde betrokken De tafellakens gaaiï utt de mode Invele restaurants in Groot Berlön zyn de witte tafellakens verdwenen Door de buitengewoon hooge prijzen ran stoffen en waschmiddelen daartoe gedwongen schuurt men de tafels wit sooaU dat in ZuldDuitschTand de gewoonte is Ook de nieuwjaarskaarten moeten verdwynra het is den soldaten van leger en vloot verboden in dit jaar nieuwjaarswenschen te zenden Deze maatregel ia geao men omdat door dit gebruik groote moeilykheden met het vervoer zouden mitstaan Hen hoopt dat ook de buryery dit go de vooriweld zal volgen SPANJE Maandag j t is In Spanje de algeme ie staking uitgebroken Deze maatregel Is bedoeld als een protest tegen de lauwheid der om OVCRZIOHT Het wiiiUeiretwil vauTwerlc van wooideU w 10 het Lagerhuia algeetokeii hr was vtsa bruiBolKode a otheow waarin de indelijke ovöTwinuinc vwtwuwen la het leger e d wel bet mooist breoiddeb en hot 0ejui Ai vao de menifte wa0 greot Vaa dU allea ia nMe geblenreii dan de Itale ha4£v aivte Btaki eeo ffevMi van giroote leegte eeu xeit rhieul dat da InderdaiHl ia dit unraent uiet geluk ug geko n De KMStaod vaa de legers der gealUeerdeo ia verre van WHWttieurlgï en ook wae het niet u gezien van von BtOmum Hollweg d n ÜultMhen rijfcskuuKilier era de nola iu a leMeu aiel een rede waatda dm l f eg de taole y mMateu door 4è Duitwiho letfera boretkt het leitmatie waB Mm begrijpt dat in het Lagerhuia geen plaats oitbezet wm Do minlater presddwt na de opeodne liet woordt voerend ztd dat hg voor liet Hula verscheen met de vre ll ete verantwoordelijkbeld d e een mecsoh ka wordnn opgelegd n l als de eerste raadisman van do kroon in den ivuMchtigsten oorl g die ooit ia gevoerd de zwaarste die dit of eenlg ander tand ooit heeft moeten doonuBkesLea de zaken die lar U op het ifd slaan zt U de eiiH geto die ooit on striM waarin de mensefalMid werd geatort lifeb Iien geknunctitt De verantwoordelijkheid der nieuwe vegeermg is pleteetin veraoharpt door de verkUnncavao den DuitMllen rijkskan seUer wi a rede in den Bljkadsa 1 ge volgd door en nota die oiw door de Vereenigde Staten zonder oommeutaar is aaaeeboden zei Lloyd George en hij vervoigde IM antwoord zal de regeering in volle overeenetenHiking met outa perabond ga oat n geven NaUiuriiJk is reeda van gedachten gcwlamid niet over de nota omdat die nog maar paa ia ootvangcn maar over de rede van den Duiteohen rlikriianaelier en daar da noU leiteliik daarvan een ruprodwAle ia eigeoiijk ook lecbreen of elke groep uMusoben die HctHzioiiig ol xowfer vokknodm grmul c a whrdüceiyk bloet ad als cUt sou voortsett n m zijn gewctea bevlcfckm met eea miadaAd iMe ée oceancm niet kunnen Hhvaawdwn Aan éeti anuteren kant ia bet ov d waao dat ieikTeeii ol eike groeip immmAiai déo mt oea gt voel vau TormoeAittieU d wasihoop deo strijil opgal Moder bet boojpme doel venveBonlijbt te hfibbeD waarvoor wij odk daarin DMogdm ztoh aan de eriwligBte tafiicdd zou dnitdig itutkeD dte ooit eenjg utaotman heeft volvoerd Wijtli bbe dezen oorlog voor unlreraeel aiUt vaard au hij saieiad ien wouiuierdat k met Oodi bulp ia bereikt Ik hoop 4at hij vóór dat oogeobUk niet uü eindügw Zgu wil n f B t dat doel te bor ikea ala Wij de uitnoodlglng van den LhiitMben kaumJier aaoArurdenV Wal kijd da vooratell4ik hr zijn er geen W wij men JJulibcUlaud dat zicbaeU als overwtiui ar uitrot pt iu oiuierbaudeilmg tradea aon der ietH ie weten mtrnkt de voorattrflon die het vooraoaoas is te doen zoudeti vlj oojp hoofd in eea strop steken waarvim heb touw hk Duitsohlancb s bAfudwaa Wij bctfrffen itet wij alvorens ablk een aitn odlgtog lm ipuk ige overwe og ItJto kmmm mmm im m m w u BttftactUmd bereU k oe te stacomea ia dee iu fB voMivMTdm wa rop het oMtfal Is ki huTOpa vrede te kriJgiED en te handhaven Deze voorwaardctt zijn ai jt ieeIti Enba MDoei4Ml ag voOedt herstel doeltreflendb wurborffen Heelt de Duitacbe Lt Het laatste taitm wij sdterper uidcoin n onodat de hngelmhe regeerln dAB rmee bewl het Uuitmbe voorMel dgenlijk alUwra al to wljuo oovdat op grond van het door den KijkskantHeller in den Ijl ij ks dag aprokene niet aammo ljk la Dulttwblaiid dem oonoewlCB zaj doen De geaUieefiaeii zuUen bfeusen enk l dagen een lonneel antwoord genroi De iDbslaffcn in KoemmiB zi te bejaiwueren maar zlJ kmuen ten lioogiite don oorlog verlengen ze Llojd leorge Ol te voorkomen dat d toestand inzake KDMQCoifi verergert hriiben d gcallleeTden kraditige maatrcg lffi ti ïeii OrlekeoloiKl mometi Me pr aln ge Blaagd beschouwde Zij heblion bt loten de agent van Vtmizeto te erkewieu Bpr verkla rdLT sdch overtuigd van de 1 smaakten zU toch nog als echte Sint Maarten ganzen En daar weer een salade bO van ingemaakte komkomm r8 die precies als versche smaakten Gottfried bediende er zich flink van t zou jammer zUn de saus niet op te etenl HU hief z n bord aan z i mond en slurpte ze makeiyk op dat deden de anderen ook Buiten viel geruischloos in groote vlokken de vochtige weuw De koude pracht der mooie kamer was nu doorwarmd door den damp van ftit eten en van de smullende nJenschen Het begon echt gezellig te worden De Lietzows hadden een zeer drinkbaren wyn welke nu van chter de kachel vandaan werd gehaald wie van de dames een zoet likeurtje verlangde kon dat ook kragen Haar Grete had liever een glaakje brandewyn bfi het vette eten en daar dat een go gedachte was vroeg Johan er ook een Allen dronken esn glaasje En daarna roodm wyn Grete s roode wangen gloeiden nog veel rooder dan anders Zy hadden allen warme hoofden en h t was merkwaardig dat ofschoon er toch op twee personen meer g rekend was ook hun porties verdwenm Nu was het geschikte oogenblik om Anguste af te doen zjj zou het nu met meer zoo hard t verantwoorden hebben Gottfried nam de griegenheid waar toen Johann nadat hy zyn mond had afgeveegd en zyn servet uit x n boord tndi waartnaschen hU het gestoken had met een atieht zeide Nu ben ik toch sat Nu IS het toch n een echt gezellige avond geworden begon Gottfried en kneep zyn ne die zich jmst over de tafM boog om d tt Khotd vu d gebnutoi gaiuMa ef Feuilleton te nemen ija haar gevulde achterste Er gaat toch mets boven zoo n eebte eensgezinde familie Jammer dat Auguate hl niet kan zynl Waarom kan zy niet sy had toch gekt als zU gewild had Vnmw Badafcew iboren Schellnack wendde zich tot hHtr schoonzuster Lene Zy had hem liever labsn loopen Heb ik het niet voor jaren gezegd destyds toen de hofmakery nog in volbn gang was Die heeft het alleen op het gdd gemunti Heb ik of heb Ik het niet gesegdt Lene knikte toestemmend ja Gtrete had het gezegd asr sy Mdeo bet ftllen gezegd Neen maar ly had het t eerst gezegd Grete stond op haar recht zy beet flink van zich af My kan niemand knotlen voor citroenen verkoopenr Ja ik ben verstattdig en wys begeo Gottfried te zingen Ach wees toch stil zelde Johann 41et geval met Aogusés is erg gmoeg Gelooven jeloi dat y steeht voor haar IS vroeg de moeder Mn aps met bevende tem Gottfried haalde dé sehouders op Van haar hnweiyksgift is geen cent meer over daar kunt ge seker van lyn zeide Johann 4 e whidbull heeft er reeds lang alles doot bracht 8n nu zftkhy in de klem Ja Ja dat wist y wel De oude vrouw deed heel onverschillig Het stond haar niet aan dat Johann alles soo omonwonden uitkraamde Hy wist toch dat zy graag had dat het in de familie bleef als het maar enigszins kon Iki Grete was dadeiyk zoo scherpl Ontstemk hack xtf haar oudste aan maar die nam haar bUk bad je m j eerder moeten zeggen Grete Ik zou haar geslagen hebben dat z m drie dagen met meer had nen zitten Ik tal Bniten de Staéspoorten Ntui het DultKh van CLABA VIBBIG Bewerkt door I P WEBSEO INK VAN BOeSUlil met autorisatie van de scbrijMer Nadruk verboden 65 J oeder Greta beeft groot gd k tegen ona bent u alttjd zoo streng geweest sn van Miske verontschuldigt n alles Ik eri eiken dag over haar een gedrag verstand en overlegt Ja vervolgde Greto met kracht Ji t ia heel goed dat daar eens over wordt gesproken Ik wilde het u reeds lang zeggen moeder Mieke gedraagt zich eenvoudig dat het eind er van weg is Daar zag ik haar toch onlangs in den stal de ladder opUiininsn naar boven waar de kippen de eieren altijd leggen en onze knecht stond benadaa keek haar na en toen Grootvader Sehdtaiaeks kleindochter bield evni op om datgene wat zij nu wou zeggen goed mt te laten komen en toen toen but h l haar in de kuiten Heb ik jou daarl Hahahaliar Gottfried banrtte in een Inid geladi uit Maar Johann z de geraakt Laat dat lachen tochl Hd maakte zich boos Dat moeat z toch wetea al weet ztl vetder niet watiO aan iich sll versttoldled ie J haar iMren HU in een en al vercmt waordiffing I i Hanne Badekow knikte op elk woord dat I naar oudate sprak het was echter meer een Imkommerd dan een instemmend knikken Ach hou nu toch eene op smeekte Marianne en wenkte broeder en schoonzus ter Hoeder heeft heden werkelijk al genoeg ergernis gehad Ku ik dacht dat we heden toch büeen waiwi gekomyi om enkele dingen t beepwken sprak Cfrete tamalUk scherp Nu Ja dat ia wel zoo maar 17 Gottfried gaf x n schoonzuster Marianne volkomen geiyic men moet de onde vrouw toch en baetje ootzian En eerst kon men toch gezelUg eten H taste dapper toe en ats door z n voorbeeld aangestokim begonnen de anderen nu ook met meer smaak te eten Dat meest men zeggen aai was een specialiteit van Lencl GoUfned vischte met ztjn vork in den grooten schotel naar de kruiden waarmede de laus was klaargemaakt daar hield fay VMl vaa Johann lustte ze ook graag de beide voricen cmtmoetten elkaar m de goedsmakende sus Ds stamimng werd beter Gottfried fluli irda Marianne toe Aagaste kan van getak spreken dat zy pas hii het nagerecht ter sprake komt en riep daarna n vroaw vnxdyk toe Zoo nu Leentjev g na maar verdert Van de aal hebben wy nu genoeg gdiad toon ona nu wat ie van de gaas niM ter De ganxen arwi brain knapperig ofde tyd neda btJaa voorbQ m